Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 04.04.20143304-05/10093-08
Документ v0093731-14, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.04.2014  № 3304-05/10093-08


Департаменту комунального
господарства та благоустрою
Вінницької міськради вул. Соборна,
59, м. Вінниця, 21100

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти солі та чистого хлориду натрію (вода морська та сольові розчини) (оголошення № 032778 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 03.02.2014 № 10 (856)), проведеної Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 13.03.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.03.2014 № 3304-05/7645-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу Мінекономрозвитку встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану) та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

У колонці 4 річного плану закупівель Замовника на 2014 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.01.2014 № 32-А, не зазначено ПДВ.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю солі та чистого хлориду натрію (вода морська та сольові розчини) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 29.01.2014 № 1-1 та від 30.01.2014 № 1-2.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні вимоги до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема завірену підписом уповноваженої особи та печаткою учасника копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктом 7 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктом 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Водночас відповідно до частини другої статті 16 Закону замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії, зокрема як наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

При цьому пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів Замовника передбачено вимогу лише щодо надання довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, що не відповідає вимогам частини другої статті 16 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 05.03.2014 № 1-3 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№  п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Камео"

4680000,00

2

ТОВ "Компанія Плутос Груп"

4644000,00

Пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника довідки, складені у довільній формі, які повинні містити, зокрема відомості про підприємство: реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів).

На виконання вищезазначеної вимоги у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Камео" надано "Загальні відомості про учасника", згідно з якими обслуговуючим банком ТОВ "Камео" є ПАТ "Укрсиббанк".

Крім того, пунктом 6 розділу 3 документації конкурсних торгів встановлено подання учасником у складі пропозиції конкурсних торгів довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Ураховуючи зазначене, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Камео" надано довідку від 13.03.2014 № 74-06/225, видану ПАТ "Укрексімбанк".

При цьому пропозиція конкурсних торгів учасника не містить довідки з ПАТ "Укрсиббанк".

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 06.03.2014 № 1-4 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Камео" та ТОВ "Компанія Плутос Груп", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна", зазначеного у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" до документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Компанія Плутос Груп", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором щодо закупівлі солі та чистого хлориду натрію (вода морська та сольові розчини), що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі солі та чистого хлориду натрію (вода морська та сольові розчини), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги форми річного плану та Інструкції;

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги частини другої статті 16 Закону, вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону в частині зазначення інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством та зміни Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Камео" не відповідає вимогам пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору