Про затвердження Регламенту Державної архітектурно-будівельної інспекції України
Держархбудінспекція; Наказ, Регламент, Картка [...] від 28.09.201192
Документ v0092816-11, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2011

                                                          
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2011 N 92

Про затвердження Регламенту Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року N 1143 ( 1143-2007-п ) "Про затвердження
Типового регламенту центрального органу виконавчої влади" та з
метою подальшого удосконалення роботи Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних
органів, пов'язаної з виконанням їх повноважень, підвищення
особистої відповідальності працівників Держархбудінспекції України
та її територіальних органів за виконання покладених на них
завдань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент Державної архітектурно-будівельної
інспекції України (далі - Регламент) згідно з додатком.
2. Першому заступнику та заступнику Голови
Держархбудінспекції України, керівникам структурних підрозділів
центрального апарату Держархбудінспекції та її територіальних
органів забезпечити неухильне виконання положень Регламенту.
3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Держархбудінспекції та її територіальних органів ознайомити з
текстом Регламенту працівників для постійного його використання та
керівництва в роботі.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.В.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держархбудінспекції
України
28.09.2011 N 92

РЕГЛАМЕНТ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ
ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

Регламент Державної архітектурно-будівельної інспекції
України (далі - Держархбудінспекція) визначає організацію
діяльності Держархбудінспекції, її структурних підрозділів,
територіальних та дорадчих органів, а також їх взаємодію в
реалізації функцій, покладених на Держархбудінспекцію в цілому. До Регламенту включено розділи, що регулюють процеси
підготовки та прийняття рішень, здійснення контролю за їх
виконанням, процедуру розроблення та узгодження проектів законів,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України і
визначають роль тих чи інших посадових осіб Держархбудінспекції,
розмежування та узгодження їхньої діяльності з метою уникнення
дублювання функцій.
Розділ 1. Загальні положення
1. Регламент Державної архітектурно-будівельної інспекції
(далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності
Держархбудінспекції та її територіальних органів, пов'язаної із
здійсненням їх повноважень.
2. Держархбудінспекція є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Міністром
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства.
3. Держархбудінспекція спрямовує свою діяльність на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента
України і постанов Верховної Ради України, актів Кабінету
Міністрів України, інших актів законодавства.
4. Завдання та повноваження Держархбудінспекції визначені
Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України,
затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 N 439
( 439/2011 ) "Про затвердження Положення про Державну
архітектурно-будівельну інспекцію України".
5. Держархбудінспекція в межах своїх повноважень на основі та
на виконання нормативно-правових та розпорядчих актів видає
накази, організовує та контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держархбудінспекції, прийняті в межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання її територіальними органами. Держархбудінспекція під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав.
6. Діяльність Держархбудінспекції є відкритою і прозорою, що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті,
публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і
телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівників та
відповідальних працівників Держархбудінспекції.
7. Інформація про діяльність Держархбудінспекції надається
громадянам та представникам засобів масової інформації відповідно
до закону.
8. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться наказом
Держархбудінспекції.
Розділ 2. Організація роботи Держархбудінспекції
2.1. Планування роботи
1. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для
послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів центрального
апарату Держархбудінспекції та її територіальних органів та
спрямування їх на ефективне виконання завдань і реалізацію
покладених функцій.
2. У Держархбудінспекції складаються плани на календарний рік
та на квартал.
3. Пропозиції до плану роботи Держархбудінспекції на
наступний квартал розробляються самостійними структурними
підрозділами на основі завдань, що стоять перед
Держархбудінспекцією, з урахуванням послань, указів Президента
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, постанов,
розпоряджень та доручень Уряду, державних цільових програм тощо,
затверджуються заступником Голови відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень і надаються за 5 днів до
початку кварталу для узагальнення в Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення.
4. План роботи Держархбудінспекції на квартал формується
Управлінням організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення, погоджується першим
заступником та заступниками Голови і затверджується Головою
Держархбудінспекції.
5. У плані роботи визначаються: перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані; строки виконання завдань (робіт); відповідальні за виконання завдань (робіт). До плану роботи Держархбудінспекції включаються: - питання нормотворчої діяльності (розроблення проектів
концепцій, кодексів, законів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, наказів Мінрегіону); - питання організаційної роботи (проведення конференцій,
семінарів, нарад, інших заходів за участю керівників та
структурних підрозділів центрального апарату та територіальних
органів тощо); - питання інформаційно-методичної роботи (підготовка
інструкцій, методичних рекомендацій, звітів, узагальнень, аналізів
тощо); - робота з кадрами; - питання організації взаємодії з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. До плану роботи Держархбудінспекції можуть включатися й інші
питання.
6. Перед розробленням плану роботи Держархбудінспекції на
наступний рік розробляються пріоритети у роботі
Держархбудінспекції на відповідний рік, які затверджуються Головою
Держархбудінспекції. Для розроблення річного плану роботи Держархбудінспекції може
бути утворена робоча група з представників структурних
підрозділів, територіальних органів, місцевих органів виконавчої
влади інших фахівців (за їх згодою). Перший заступник та заступник Голови здійснюють контроль за
виконанням планів роботи Держархбудінспекції і несуть
відповідальність за невиконання (неналежне виконання) відповідних
заходів (завдань) у межах своїх функціональних повноважень.
7. За результатами виконання заходів (завдань), передбачених
планом роботи Держархбудінспекції, та на основі аналізу
запланованих результативних показників Управлінням
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення за інформацією територіальних органів, структурних
підрозділів щороку та щокварталу готується звіт про виконання
відповідного плану роботи Держархбудінспекції. Територіальні органи, структурні підрозділи відповідну
інформацію, погоджену першим заступником або заступником Голови
(відповідно до розподілу функціональних повноважень) подають до
Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення: про виконання плану роботи
Держархбудінспекції на рік - до 10 січня; про виконання плану
роботи Держархбудінспекції на квартал - до 1 числа місяця,
наступного за звітним кварталом. Підготовлений Управлінням організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення звіт про виконання плану
роботи разом з інформаційно-аналітичною довідкою подається для
розгляду і затвердження Голові. Затверджений звіт розміщується на веб-сайті
Держархбудінспекції та подається в установленому порядку
Міністрові регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
2.2. Планування роботи структурних підрозділів
Держархбудінспекції та її територіальних органів
1. Структурні підрозділи провадять свою діяльність згідно з
річними та щомісячними планами, що розробляються на підставі
річного та квартальних планів роботи Держархбудінспекції з
урахуванням наказів Держархбудінспекції, рішень колегії та
виробничих нарад, відповідних рад та комісій, створених при
Держархбудінспекції, доручень Президента України та Кабінету
Міністрів України і керівництва Держархбудінспекції та
затверджуються Головою, його першим заступником або заступником
(відповідно до розподілу функціональних повноважень).
2. Про виконання плану роботи керівники структурних
підрозділів Держархбудінспекції щоквартально (наприкінці кварталу)
звітують на апаратних нарадах.
3. Територіальні органи Держархбудінспекції розробляють: плани роботи на квартал; план проведення перевірок об'єктів будівництва (на квартал); план проведення перевірок у сфері житлово-комунального
господарства; план перевірок дотримання ліцензійних умов суб'єктами
господарської діяльності.
4. Результати роботи територіальних органів
Держархбудінспекції розглядаються щоквартально на засіданнях
колегії або на виробничих нарадах.
5. Територіальні органи щомісяця до першого числа надають
Держархбудінспекції оперативну інформацію про проведену роботу за
доведеною формою.
2.3. Планування роботи керівників центрального апарату
Держархбудінспекції
1. Голова Держархбудінспекції планує свою діяльність із
урахуванням необхідності участі у нарадах Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
колегій центральних органів виконавчої влади, у роботі комітетів
Верховної Ради України, міжнародних заходах, форумах, семінарах,
нарадах тощо.
2. Заступники Голови, начальники управлінь та відділів
планують свою діяльність із урахуванням необхідності участі в
заходах, які проводяться Головою та його заступниками, а також за
його дорученням у заходах, які проводяться у Мінрегіоні, Верховній
Раді України, центральних органах виконавчої влади та в органах
місцевого самоврядування, інших заходах.
2.4. Визначення повноважень керівництва та інших працівників
апарату Держархбудінспекції
1. Повноваження Голови Держархбудінспекції визначені
Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України
та наказом Держархбудінспекції про розподіл функціональних
обов'язків та повноважень між Головою, його першим заступником та
заступником.
2. Голова Держархбудінспекції розподіляє функціональні
обов'язки між заступниками, покладає відповідними наказами на
одного із заступників виконання обов'язків Голови на період його
тимчасової відсутності. Наказом визначається перелік структурних
підрозділів і територіальних органів, діяльність яких
спрямовується, координується та контролюється Головою та його
заступниками.
3. Заступник Голови, у сфері функціональних повноважень якого
знаходиться структурний підрозділ Держархбудінспекції або
територіальний орган, здійснює контроль за діяльністю цього
підрозділу чи територіального органу.
4. Доручення заступника Голови, у сфері функціональних
повноважень якого знаходиться структурний підрозділ
Держархбудінспекції або територіальний орган, є обов'язковими для
всіх працівників підрозділу чи територіального органу.
5. Перший заступник, заступник Голови несуть повну
відповідальність за роботу структурних підрозділів, що належать до
сфери їх функціональних повноважень.
6. Основні завдання та функції, покладені на самостійні
структурні підрозділи Держархбудінспекції, визначаються структурою
апарату Держархбудінспекції та положеннями про структурні
підрозділи.
7. Розподіл обов'язків між відділами у складі Управління
здійснюється керівником відповідного Управління і затверджується в
Положеннях про них наказом Держархбудінспекції.
8. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів
визначаються у положеннях про структурні підрозділи.
9. Функції та обов'язки інших працівників апарату
Держархбудінспекції визначаються Положеннями про структурні
підрозділи та посадовими інструкціями, які затверджуються Головою,
першим заступником або заступником Голови (відповідно до розподілу
функціональних повноважень).
10. Узгодження діяльності структурних підрозділів
Держархбудінспекції є обов'язковим: при плануванні роботи, виконанні наказів; під час розроблення проектів спільних документів (наказів,
рішень колегії, інформаційних бюлетенів, методичних посібників,
інших документів) та підготовки завдань територіальним органам; під час підготовки та проведення виїздів у територіальні
органи з метою перевірки їх діяльності та з інших питань; при вивченні та узагальненні роботи галузі
архітектурно-будівельного контролю та контролю у сфері
житлово-комунального господарства в цілому та з окремих напрямів
діяльності; з інших питань, які потребують взаємодії при їх вирішенні.
Розділ 3. Організація роботи колегії
Держархбудінспекції
1. Колегія Держархбудінспекції є постійним
консультативно-дорадчим органом, який утворюється для погодженого
вирішення питань, що належать до його компетенції, та для
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямків
діяльності Держархбудінспекції.
2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну
архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженим Указом
Президента України від 08.04.2011 N 439 ( 439/2011 ), а також
наказом Держархбудінспекції від 18.07.2011 N 54 ( va054816-11 )
"Про затвердження персонального складу колегії Держархбудінспекції
та Положення про колегію Держархбудінспекції України".
3. До складу колегії входять: Голова Держархбудінспекції
(голова колегії), перший заступник та заступник Голови,
представники Мінрегіону, центральних і місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, керівники територіальних
органів Держархбудінспекції, керівники структурних підрозділів
Державної архітектурно-будівельної інспекції (за рішенням Голови),
представники громадських організацій (за згодою) та інші.
4. Членів колегії затверджує та увільняє Голова. Секретар
колегії є членом колегії.
5. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які
проводяться один раз у квартал.
6. Засідання колегії проводяться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
7. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має
право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
8. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
9. Керівники структурних підрозділів Держархбудінспекції за
10 днів до початку кварталу подають Управлінню
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення для узагальнення перелік питань для розгляду на
засіданнях колегії, погоджений з першим заступником або із
заступником Голови, відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень.
10. Відповідальність за якісну та своєчасну підготовку
матеріалів на засідання колегії покладається на керівників
структурних підрозділів та заступників Голови відповідно до
розподілу функціональних обов'язків та повноважень.
11. Підготовлені матеріали на засідання колегії, погоджені в
установленому порядку, надаються Управлінню організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення для узагальнення
та комплектування за 7 днів до початку засідання.
12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності колегії
Держархбудінспекції здійснює Управління організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення.
13. Рішення колегії уводяться в дію наказом
Держархбудінспекції.
14. Рішення колегії з організаційних, процедурних і
контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання
наказу).
15. Матеріали засідань колегії та рішення зберігаються в
Управлінні організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення.
Розділ 4. Консультативні, дорадчі
та інші допоміжні органи
1. Держархбудінспекція для забезпечення здійснення своїх
повноважень може утворювати постійні і тимчасові консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення зазначених
органів приймає Голова. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів і положення про них затверджує Голова. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів і положення про них затверджує Голова.
2. Для здійснення експертної оцінки реформ, що впроваджуються
у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та контролю
у сфері житлово-комунального господарства, надання висновків,
рекомендацій та пропозицій щодо нормативно-правових актів, які
спрямовані на врегулювання питань у цих сферах, у
Держархбудінспекції може бути утворена науково-експертна рада. Склад ради та положення про неї затверджує Голова.
3. Для забезпечення громадського контролю за діяльністю
Держархбудінспекції та її територіальних органів, врахування
громадської думки під час формування та реалізації державної
політики з питань контролю у сферах містобудування та
житлово-комунального господарства у Держархбудінспекції може бути
утворена громадська рада. Склад ради та положення про неї затверджує Голова.
Розділ 5. Розпорядок роботи Держархбудінспекції
1. Тривалість робочого часу державних службовців центрального
апарату Держархбудінспекції визначається відповідно до
законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Для працівників центрального апарату Держархбудінспекції
встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на
тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством
України). У випадках, передбачених статтею 56 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), окремим працівникам на їх прохання може
встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці
пропорційно відпрацьованому ними часу.
2. У центральному апараті Держархбудінспекції встановлено
такий розпорядок роботи: - початок роботи з 9 години - протягом тижня; - перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин -
протягом робочого тижня; - кінець робочого дня у понеділок, вівторок, середу та
четвер - о 18 годині, у п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого
дня зменшується на одну годину.
3. З метою своєчасного виконання завдань і доручень
керівництва Держархбудінспекції за наказом Держархбудінспекції
можливе залучення окремих працівників до служби у вихідні,
святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно
до законодавства про працю.
4. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, що
пов'язані з діяльністю Держархбудінспекції та її територіальних
органів, у святкові та вихідні дні за наказом Держархбудінспекції
здійснюється чергування заступників Голови та керівників
структурних підрозділів. У територіальних органах - начальників,
заступників та керівників структурних підрозділів територіальних
органів.
5. Перебування у робочий час працівників за межами приміщень
Держархбудінспекції з метою вирішення службових питань
погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів.
Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою
відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю
Голову, першого заступника або заступника Голови (відповідно до
розподілу функціональних повноважень).
Розділ 6. Фінансова дисципліна
та управління майном
1. Держархбудінспекція, реалізовуючи свої повноваження,
вживає заходів щодо забезпечення ефективного та цільового
витрачання фінансових ресурсів і використання майна. Здійснення видатків на утримання Держархбудінспекції, а також
контроль за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни
покладається на Управління фінансування, бухгалтерського обліку та
звітності, яке здійснює фінансовий облік на підставі Положення про
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику
Держархбудінспекції, затвердженого Головою та погодженого
Міністром регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства. Держархбудінспекція через Управління фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності забезпечує своєчасність та
достовірність подання звітності про використання бюджетних коштів. Держархбудінспекція: забезпечує підготовку пропозицій під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік і загальнодержавних
програм економічного та соціального розвитку України; забезпечує організацію контролю за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів.
Розділ 7. Управління персоналом
та проходження державної служби
1. Організацію роботи з кадрами в центральному апараті
Держархбудінспекції здійснює Управління організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення відповідно до
Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня
1996 року N 912 ( 912-96-п ). Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення складає річні плани роботи
з кадрами, в яких визначаються заходи щодо їх добору, розстановки,
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
2. Право на державну службу в центральному апараті
Держархбудінспекції мають громадяни України незалежно від
походження, соціального і майнового стану, расової і національної
приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань,
місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну
підготовку та пройшли в установленому порядку конкурсний відбір
або іншу процедуру, передбачену чинним законодавством.
3. Прийняття працівників на роботу до центрального апарату
Держархбудінспекції на посади, що не віднесені до категорій посад
державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється
відповідно до законодавства про працю. На кожного працівника, прийнятого на роботу, оформляється
особова справа.
4. Відповідальність за ведення кадрової роботи в
Держархбудінспекції покладається на Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення.
7.1. Прийняття на державну службу та припинення державної
служби
1. Прийняття осіб на державну службу до Держархбудінспекції
здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) та Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Прийняття на державну службу до Держархбудінспекції
здійснюється: Голови, першого заступника, заступника Голови - на підставі
Указу Президента України про призначення на посаду; працівників - Головою шляхом конкурсного відбору, стажування
або з кадрового резерву.
2. Прийняття кандидатів на державну службу до апарату
Держархбудінспекції здійснюється відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) на конкурсній основі, крім випадків,
коли інше встановлено чинним законодавством України. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у
центральному апараті Держархбудінспекції регулюється Порядком
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 року N 169 ( 169-2002-п ).
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців у центральному апараті
Держархбудінспекції наказом Держархбудінспекції утворюється
конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію в центральному апараті
Держархбудінспекції заступник Голови Держархбудінспекції. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і
подається Голові. Кожний член комісії може додати до протоколу свою особисту
думку, викладену у письмовому вигляді. Рішення про призначення на посаду державного службовця
приймає Голова на підставі пропозицій конкурсної комісії протягом
місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
4. При прийнятті осіб на державну службу рішенням керівника
може встановлюватись випробувальний термін до шести місяців.
5. При негативному результаті випробування особа звільняється
з роботи відповідно до законодавства про працю.
6. З метою набуття практичного досвіду, перевірки
професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на
посади державних службовців, може проводитися в установленому
порядку стажування терміном до двох місяців із збереженням
заробітної плати за основним місцем роботи.
7. Припинення державної служби в Держархбудінспекції
здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) та Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Державна служба в Держархбудінспекції припиняється: Голови, першого заступника, заступника Голови - на підставі
Указу Президента України про припинення повноважень; працівників - Головою, крім загальних підстав, передбачених
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), відповідно до вимог
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ): 1) порушення умов реалізації права на державну службу
(стаття 4 цього Закону) ( 3723-12 ); 2) недотримання вимог, пов'язаних із проходженням державної
служби, передбачених статтею 16 цього Закону ( 3723-12 ); 3) досягнення державним службовцем граничного віку
проходження державної служби (стаття 23 цього Закону) ( 3723-12 ); 4) відставки державних службовців, які займають посади першої
або другої категорії (стаття 31 цього Закону) ( 3723-12 ); 5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12
цього Закону) ( 3723-12 ); 6) відмови державного службовця від прийняття Присяги,
передбаченої статтею 17 цього Закону ( 3723-12 ); 7) неподання або подання державним службовцем неправдивих
відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону
( 3723-12 ).
7.2. Присвоєння рангів
1. Присвоєння рангів працівникам центрального апарату
Держархбудінспекції здійснюється відповідно до статті 26 Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та Положення про ранги
державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19.06.96 року N 658 ( 658-96-п ).
2. Голові, першому заступнику Голови, посади яких належить до
першої категорії, заступнику Голови, посада якого належить до
другої категорії, ранги присвоюються Президентом України.
3. Ранги працівникам центрального апарату Держархбудінспекції
присвоюються одночасно з прийняттям їх на державну службу або з
призначенням на вищу посаду.
4. Особам, які вперше зараховані на державну службу,
присвоюється, як правило, найнижчий ранг, у межах відповідної
категорії посад.
5. Черговий ранг працівникам центрального апарату
Держархбудінспекції присвоюється через два роки перебування на
посаді після присвоєння відповідного рангу Головою за поданням
безпосередніх керівників структурних підрозділів центрального
апарату Держархбудінспекції, погодженим із першим заступником або
заступником Голови відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень.
6. За виконання особливо відповідальних завдань працівникам
може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної
категорії посад.
7. Черговий ранг не може бути присвоєно працівникові, до
якого протягом року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а
також у період проведення службового розслідування.
8. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може
застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу.
9. Особам, які призначені на посади державних службовців з
випробувальним терміном, ранг державного службовця присвоюється
після успішного проходження випробувального терміну.
7.3. Формування кадрового резерву
1. Кадровий резерв у центральному апараті Держархбудінспекції
формується відповідно до Положення про формування кадрового
резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2001 року N 199 ( 199-2001-п ).
2. Зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців I-II категорій у центральному апараті
Держархбудінспекції здійснюється відповідно до Порядку проведення
конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців першої - третьої категорії, призначення на які
здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України та Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 року N 272
( 272-2007-п ).
3. До кадрового резерву Держархбудінспекції зараховуються
професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з
виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють
навиками роботи з комп'ютером, мають організаторські здібності,
необхідні для виконання посадових обов'язків.
4. Зарахування до кадрового резерву в центральному апараті
Держархбудінспекції затверджується наказом Держархбудінспекції.
5. Зарахування до кадрового резерву на посади начальників та
заступників начальників територіальних органів Держархбудінспекції
затверджується наказом Держархбудінспекції. Витяги з наказу
надаються територіальним органам Держархбудінспекції.
7.4. Порядок надання відпусток
1. Порядок надання відпусток працівникам регламентується
законами України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) та "Про державну
службу" ( 3723-12 ).
2. Черговість надання відпусток визначається графіком, який
затверджується Головою не пізніше 15 січня нового року і
доводиться до відома всіх працівників.
3. Згідно з наказом Держархбудінспекції, у разі службової
необхідності, за рішенням Голови або особи, яка виконує його
обов'язки, працівники можуть бути відкликані зі щорічної або
додаткової відпустки (відповідно до статті 20 Закону України "Про
державну службу") ( 3723-12 ).
4. Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається
працівникові у будь-який інший час поточного року або приєднується
до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного
наказу.
5. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням
документів, пов'язаних з відпустками, здійснює Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення.
6. Графік відпусток керівників територіальних органів
Держархбудінспекції затверджується Головою Державної
архітектурно-будівельної інспекції не пізніше 15 січня нового року
і доводиться до їх відома.
7. Начальникам, першим заступникам і заступникам начальників
територіальних органів Держархбудінспекції надається відпустка
тільки за погодженням із Головою Держархбудінспекції. За два тижні до початку відпустки начальники, перші
заступники і заступники начальників територіальних органів
Держархбудінспекції звертаються із заявою до Голови
Держархбудінспекції з проханням погодити відпустку. Заява повинна
бути погоджена начальником територіального органу (першого
заступника та заступників) та працівником кадрової служби. Після погодження відпустки перші заступники і заступники
звертаються із заявою до начальника територіального органу
Держархбудінспекції про надання відпустки. Копії наказів про відпустки керівників територіальних органів
Держархбудінспекції надаються до Управління організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення
Держархбудінспекції.
7.5. Оцінка діяльності персоналу
1. З метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року N 1922
( 1922-2000-п ) "Про затвердження Положення про проведення
атестації державних службовців", наказу Головдержслужби України
від 17.11.2004 N 201 ( v0201351-04 ) "Про проведення атестації
державних службовців" та методики процесу "Методичне керівництво
атестацією та щорічною оцінкою діяльності державних службовців"
один раз на три роки в центральному апараті Держархбудінспекції та
в її територіальних органах проводиться атестація державних
службовців.
2. Особливості проведення атестації Голови, першого
заступника, заступника Голови, посади яких належать до першої та
другої категорій, визначаються органами, що призначають їх на
посаду.
3. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та
професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
4. У період між атестаціями в центральному апараті
Держархбудінспекції та в її територіальних органах проводиться
щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них
завдань та обов'язків відповідно до Загального порядку проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби
України, та методики процесу "Методичне керівництво атестацією та
щорічною оцінкою діяльності державних службовців".
5. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівниками під час проведення планомірної ротації кадрів на
окремих посадах.
6. При проведенні щорічної оцінки виконання завдань та
обов'язків начальниками, першими заступниками та заступниками
начальника територіальних органів Держархбудінспекції слід
враховувати, що безпосередній керівник для начальника
територіального органу - Голова Держархбудінспекції, для
заступників начальника територіального органу - начальник
територіального органу; керівник вищого рівня - для начальника
територіального органу - Голова, для заступників начальника
територіального органу - Голова Держархбудінспекції. Оригінали бланків щорічної оцінки виконання завдань та
обов'язків начальниками, першими заступниками та заступниками
начальника територіальних органів Держархбудінспекції зберігаються
в Управлінні організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення Держархбудінспекції,
копії - надаються у територіальні органи.
7.6. Професійне навчання персоналу
1. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в
центральному апараті Держархбудінспекції регламентується
Положенням про єдиний порядок підготовки, препідготовки та
підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ
та організацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 08.02.97 року N 167 ( 167-97-п ), іншими нормативно-правовими
актами.
2. Організацію та координацію процесу перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу здійснює Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення.
3. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
державних службовців; систематичне самостійне навчання (самоосвіта); тематичні постійно діючі семінари; тематичні короткотермінові семінари; стажування в органах, на які поширюється дія Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ).
7.7. Порядок оформлення відряджень
1. Залежно від місця призначення, відрядження поділяються на
відрядження в межах України та відрядження за кордон і
здійснюються, як правило, відповідно до плану роботи
Держархбудінспекції та доручень вищих органів у межах передбачених
на це асигнувань.
2. Службові відрядження працівників центрального апарату
Держархбудінспекції здійснюються на підставі відповідного наказу
Держархбудінспекції.
3. Підготовку проекту наказу про службове відрядження
здійснює Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення не пізніше ніж за три дні
до службового відрядження: - про відрядження для проведення комплексної перевірки
діяльності територіальних органів - на підставі плану роботи на
відповідний квартал або доручення Голови чи Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України; - про відрядження для проведення цільової або тематичної
перевірки діяльності територіальних органів або посадових осіб -
на підставі плану роботи на відповідний квартал або доручення
Голови чи Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України; - про відрядження для проведення позапланових перевірок, з
іншою службовою метою - на підставі доповідної записки керівника
відповідного структурного підрозділу.
4. Підставою для підготовки наказу Держархбудінспекції про
службове відрядження є доручення Голови або позитивна резолюція
Голови на доповідній записці керівника структурного підрозділу. Доповідна записка, погоджена заступником Голови (відповідно
до розподілу функціональних повноважень), подається: Голові не
пізніше ніж за 5 днів до службового відрядження. Оформлена таким
чином доповідна записка невідкладно подається Управлінню
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення для підготовки проекту наказу про відрядження.
5. Оформлення документів, одержання коштів та підготовка
фінансового звіту про відрядження в межах України та за кордон
працівниками Держархбудінспекції здійснюється Управлінням
фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Держархбудінспекції на підставі затвердженого Головою Порядку про
службові відрядження у межах України та за кордон працівників
Держархбудінспекції.
Розділ 8. Заохочення за трудові
досягнення та успіхи в роботі
1. За успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових
обов'язків до працівників центрального апарату
Держархбудінспекції, територіальних органів застосовуються такі
форми матеріального та морального заохочення: - премія; - Почесна грамота Держархбудінспекції України; - Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства.
2. За особливі трудові заслуги працівники центрального
апарату Держархбудінспекції, працівники територіальних органів
можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння
почесних звань.
3. Питання щодо застосування заохочень до працівників
центрального апарату Держархбудінспекції подається на розгляд у
встановленому порядку Голові.
4. Положення про Почесну грамоту Держархбудінспекції
затверджується наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, який
реєструється у Міністерстві юстиції України.
5. Питання про преміювання, встановлення надбавок та надання
матеріальної допомоги працівникам Держархбудінспекції регулюється
відповідним Положенням, затвердженим Головою.
Розділ 9. Нормотворча діяльність
9.1. Загальні положення щодо нормотворчої діяльності
1. Нормотворча діяльність Державної архітектурно-будівельної
інспекції проводиться на підставі та на виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України і
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до
Конституції і законів України, актів Кабінету Міністрів України,
Програм діяльності Кабінету Міністрів України, інших
нормативно-правових актів, а також з ініціативи
Держархбудінспекції.
2. Підготовка проектів законодавчих та нормативно-правових
актів здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету
Міністрів України затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 18.07.2007 року N 950 ( 950-2007-п ) "Про затвердження
Регламенту Кабінету Міністрів України", Правилами підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 року N 870
( 870-2005-п ) "Про затвердження Правил підготовки проектів актів
Кабінету Міністрів України", шляхом внесення таких актів на
розгляд Міністру регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства.
9.2. Розроблення та погодження нормативно-правових актів
1. Розроблення проекту законодавчого та нормативно-правового
акта у Держархбудінспекції покладається на структурні підрозділи,
відповідно до їх компетенції, у сфері питань, що потребують
правового регулювання, визначеного Положенням про структурний
підрозділ, затвердженим наказом Держархбудінспекції.
2. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися, за наказом Голови, робоча група.
3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта: проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту акта; визначається предмет правового регулювання, механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання; перевіряється відповідність проекту нормативно-правового акта
(стратегії, концепції, основних напрямків реалізації державної
політики тощо, які затверджуються нормативно-правовим актом
Кабінету Міністрів України чи Законом України) законодавству вищої
юридичної сили, міжнародним договорам, законодавству Європейського
Союзу з урахуванням acquis communautaire; забезпечується громадське обговорення проектів актів, що
мають важливе суспільне значення, стосуються прав та обов'язків
громадян, згідно з Порядком проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2004 року N 1378 ( 1378-2004-п ); забезпечується погодження проекту акта з іншими
заінтересованими органами виконавчої влади та у разі потреби
вносяться необхідні поправки; вживаються заходи до усунення розбіжностей та проводяться
узгоджувальні процедури, зокрема організовується та проводиться за
участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають
зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення
спірних питань.
4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд
Голові обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими
структурними підрозділами, Відділом нормативно-правового
забезпечення та заступниками Голови.
5. Структурний підрозділ Держархбудінспекції - розробник
проекту нормативно-правового акта, є відповідальним за проведення
процедури узгодження проекту акта із заінтересованими органами
виконавчої влади та подання його на розгляд Міністру регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.
6. Нормативно-правові акти Держархбудінспекції, що стосуються
прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають у встановленому чинним законодавством порядку
реєстрації в Міністерстві юстиції.
Розділ 10. Організація роботи з документами
1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно
до Інструкції з діловодства в Державній архітектурно-будівельній
інспекції, затвердженої наказом та розробленої відповідно до
Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 року N 1153
( 1153-97-п ).
2. Організація діловодства та технічне забезпечення
електронного документообігу покладається на Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення.
3. Всі зовнішні документи надходять до відділу
організаційно-кадрової роботи Управління (канцелярію), де
здійснюється їх реєстрація в день надходження або в перший робочий
день, у разі одержання документів у вихідні дні або неробочий час.
4. Інформація, що надходить на ім'я Голови факсом та
електронною поштою до приймальні Голови, обліковується працівником
приймальні, передається до відділу організаційно-кадрової роботи
(канцелярію)у друкованому вигляді для реєстрації і доведення до
виконавців.
5. Кореспонденція, одержана відділом організаційно-кадрової
роботи (канцелярією): закони України, постанови Верховної Ради
України, акти Президента України, рішення Кабінету Міністрів
України, доручення Прем'єр-міністра України, а також інші
документи, в яких встановлено завдання, реєструються
автоматизовано на ПК шляхом введення з документа обов'язкових
реквізитів. Кожний документ реєструється лише один раз.
6. Безпосередній контроль за виконанням документів у
структурних підрозділах Держархбудінспекції здійснюють працівники
відділу організаційно-кадрової роботи (канцелярію), а в
управліннях - працівники, відповідальні за діловодство. Реєстрація вихідної кореспонденції у Держархбудінспекції
здійснюється централізовано.
7. Документи та листи, що помилково надійшли до
Держархбудінспекції, після попереднього розгляду керівництвом
відправляються відділом організаційно-кадрової роботи
(канцелярією) за належністю, у разі коли можна визначити
організацію, яка компетентна у вирішенні питання, порушеного у
листі. В іншому випадку лист повертається на пошту.
8. У разі коли розгляд документа потребує термінового
реагування та надання пропозицій від декількох виконавців, слід
застосовувати систему електронного документообігу та листування
електронною поштою.
10.1. Порядок роботи з документами, що надійшли від органів
влади вищого рівня
1. За результатами попереднього розгляду документів, який
здійснює Відділ організаційно-кадрової роботи (канцелярія),
документ передається помічнику керівника для підготовки проекту
резолюції та подається на підпис Голові Держархбудінспекції або
тимчасово виконуючому його обов'язки.
2. У резолюції документа - прізвище заступника Голови, якому
доручається виконання документа, зміст доручення, термін виконання
(за необхідності), дата видачі доручення, номер внутрішньої
реєстрації.
3. До складу виконавців включається один із заступників
Голови, на якого покладається координація та контроль за
виконанням зазначеного доручення.
4. У разі наявності у складі виконавців двох і більше
заступників Голови загальна координація робіт покладається на
заступника Голови, за яким скликання.
5. Документ із резолюцією Голови передається помічником
керівника до відділу організаційно-кадрової роботи (канцелярії).
6. Працівник відділу організаційно-кадрової роботи
(канцелярії) передає документ заступнику Голови, на якого
покладена координація з виконання документа. Документ записується
до реєстру переданих документів.
7. Після розгляду документа заступник Голови повертає його до
відділу організаційно-кадрової роботи (канцелярії) не пізніше
наступного дня з визначеними виконавцями.
8. Головним виконавцем, відповідальним за виконання
доручення, є керівник структурного підрозділу Держархбудінспекції
або інша посадова особа, чиє прізвище вказане заступником Голови -
координатором цього питання - першим. Для виконання доручення
головному виконавцю надається право скликати інших виконавців, у
тому числі з інших структурних підрозділів за погодженням з їх
керівниками.
9. Працівник відділу організаційно-кадрової роботи
(канцелярії) вносить інформацію у базу даних та виготовляє
реєстраційно-контрольну картку (РКК) у 2 примірниках та передає
доручення з однією РКК діловоду відповідного структурного
підрозділу, якого визначено виконавцем, під підпис.
10. Подальша передача документа від одного виконавця до
іншого здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи
(канцелярією). При цьому термін розгляду документа підрозділом не
може перевищувати одного дня. Виконання термінових доручень
організовується в оперативному порядку.
11. Проходження документа реєструється в РКК, а факт
ознайомлення і розгляду його посадовою особою засвідчується
підписом напроти свого прізвища на резолюції з обов'язковим
зазначенням дати розгляду.
12. Після проходження всіх виконавців документ через відділ
організаційно-кадрової роботи (канцелярію) передається до
головного виконавця. Питання повторного розгляду документа іншими
виконавцями регулюється головним виконавцем.
13. Усі співвиконавці повинні у погоджений головним
виконавцем термін внести свої пропозиції або надати необхідні для
виконання доручення матеріали.
14. Головний виконавець не пізніше встановленого терміну
надає оригінал документа разом з матеріалами, які свідчать про
його виконання, до канцелярії для зняття з контролю.
15. У разі несвоєчасного повернення РКК або відсутності
чіткої та конкретної інформації про виконання доручення, воно
вважається невиконаним, про що наступного дня начальник Відділу
організаційно-кадрової роботи зобов'язаний доповісти заступникові
Голови, відповідальному за проходження документа.
16. Оригінал документа разом з матеріалами, що свідчать про
його виконання, зберігається у канцелярії.
17. Відправлення документів до Міністерства здійснюється
кожного робочого дня о 14.30 з обов'язковим наданням автомобіля
для вчасної доставки.
18. Всі проекти вихідних документів, які підписуються
Головою, обов'язково візуються літературним редактором.
10.2. Порядок роботи з документами, що надійшли від інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо
1. Документи від інших органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій тощо, якими поставлено завдання, реєструються
у канцелярії та передаються на розгляд Голові та заступникам
Голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
повноважень.
2. Помічник Голови та заступники Голови забезпечують розгляд
документів для визначення безпосереднього виконавця і повертають
документ з резолюцією до канцелярії.
3. Після цього документ передається до структурного
підрозділу.
4. Проходження документа реєструється у комп'ютерній базі
даних, а факт ознайомлення і розгляду його посадовою особою
засвідчується підписом напроти свого прізвища на резолюції з
обов'язковим зазначенням дати розгляду.
5. Після проходження всіх виконавців документ через
канцелярію передається до головного виконавця, який є
відповідальним за надання відповіді адресату.
6. Не допускається передача документа від одного виконавця до
іншого без внесення змін працівниками канцелярії до електронної
бази даних.
10.3. Оформлення копій та додатків до документів
1. Офіційна копія документа, що має всі необхідні реквізити
(відмітку "З оригіналом згідно", найменування посади, особистого
підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати
засвідчення копії), завірені печаткою Відділу
організаційно-кадрової роботи, виготовляється з відтворенням усіх
його елементів і видається тільки з дозволу Голови, його
заступників або начальника Управління організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення. Копія документа
повинна мати всі виправлення, зроблені в оригіналі. Не підлягають копіюванню та передачі за межі
Держархбудінспекції іншим особам документи з інформацією, що
передбачена статтею 37 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), у тому числі документи внутрішнього документообігу
(доповідні, службові записки, зауваження, висновки тощо). Виготовлення копій наказу з оригіналу, який зберігається у
відділі інформаційно-аналітичного забезпечення Управління, та має
особистий підпис Голови або тимчасово виконуючого його обов'язки,
допускається у виняткових випадках і з дозволу керівництва.
2. Всі вихідні документи оформляються на бланках
Держархбудінспекції, виготовлених згідно з вимогами державних
стандартів.
3. На другому примірнику вихідного документа (неофіційній
копії), що залишається у справі, реквізити бланку
Держархбудінспекції не відтворюються, а зазначається лише дата
підписання документа та його реєстраційний індекс. Другий
примірник візується посадовими особами, з якими погоджувався
документ, та виконавцем.
4. Додатки доповнюють, пояснюють окремі питання документа або
документ в цілому. Відомості про наявність додатків зазначаються у
тексті або після тексту документа перед підписом. Назва додатка у
тексті документа повинна відповідати назві самого додатка. Додатки до документів можуть бути трьох видів: додатки, що затверджуються або вводяться в дію розпорядчими
документами (додатки до розпорядчих документів); додатки, що пояснюють або доповнюють зміст основного
документа; додатки, що є самостійними документами і надсилаються
із супровідним листом. Додатки повинні оформлятися на стандартних аркушах і мати всі
необхідні для конкретного виду документа реквізити: найменування,
заголовок, підписи осіб, відповідальних за їх зміст, дату,
відмітки про погодження, затвердження тощо. У розпорядчому документі (наказі) відомості про наявність
додатків зазначаються у тексті, наприклад: "1. Затвердити склад
робочої групи згідно з додатком 1". Додатки до розпорядчого документа повинні мати відмітку з
посиланням на цей розпорядчий документ, його дату і номер.
Відмітка робиться на верхньому правому полі першого аркуша
додатка.
5. Порядок організації роботи з документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається
законодавством.
10.4. Порядок підготовки проектів наказів Держархбудінспекції
та їх реєстрація
1. З метою забезпечення виконання повноважень
Держархбудінспекції, видаються накази з основної діяльності
(далі - накази). Накази з особового складу готуються відділом
організаційно-кадрової роботи Управління організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення. Відділ
організаційно-кадрової роботи забезпечує також візування,
реєстрацію та зберігання наказів з особового складу відповідно до
номенклатури справ.
2. Проект наказу готується на бланку Держархбудінспекції
встановленого зразка з дотриманням вимог ДСТУ 4163-2003
"Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації"
( v0055609-03 ) та Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ).
3. У процесі підготовки проект наказу візується виконавцем
(зазначається посада, номер службового телефону та розшифрування
підпису) та керівником структурного підрозділу
Держархбудінспекції, що розробив проект. Проект наказу подається
на підпис Голові лише після його узгодження з літредактором,
керівниками всіх заінтересованих структурних підрозділів, Відділом
нормативно-правового забезпечення, першим заступником та/або
заступником Голови, відповідно до розподілу функціональних
обов'язків та повноважень.
4. Проект наказу візується виконавцем, керівниками
структурних підрозділів, відповідальними за його підготовку, та
погоджується Відділом нормативно-правового забезпечення, а у разі
необхідності - керівниками заінтересованих структурних підрозділів
Держархбудінспекції, першим заступником, заступником Голови не
пізніше ніж у тижневий строк після завершення його розроблення
відповідним структурним підрозділом. Виконавець проекту наказу
проставляє дату візування. Візи проставляються на зворотній
стороні аркуша наказу.
5. За необхідності головний розробник здійснює заходи щодо
погодження проекту наказу із заінтересованими органами виконавчої
влади, установами та організаціями.
6. Зовнішнє погодження проекту наказу оформляється
відповідним грифом.
7. У разі коли зміст проекту наказу стосується більше ніж
трьох установ або органів виконавчої влади, складається "Аркуш
погодження".
8. Усі погодження проставляються на першій сторінці
примірника проекту наказу.
9. Додатки до наказу візуються керівником підрозділу, який є
виконавцем документа.
10. На підпис Голові або тимчасово виконуючому його обов'язки
підготовлений наказ подається тільки після завершення процедури
внутрішнього візування посадовими особами.
11. Наказ реєструється у відділі інформаційно-аналітичного
забезпечення Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення.
12. Пункти наказу з установленими термінами виконання
ставляться на контроль відділом організаційно-кадрового
забезпечення (канцелярією).
13. Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення забезпечує
ведення електронної бази наказів, які надаються відповідальними за
підготовку наказу на електронному носії чи електронною поштою. Розмноження копій наказу, завірених печаткою Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення, та розсилання копій наказу електронною поштою
покладається на структурний підрозділ, який готував наказ.
14. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку
наказу, у разі необхідності забезпечує внесення до нього змін у
встановленому порядку.
10.5. Написання працівниками Держархбудінспекції
пояснювальних записок
1. Пояснювальна записка - це письмове пояснення ситуації, що
склалася, фактів, дій або вчинків, підготовлена працівником у
письмовій формі відповідному керівнику на його вимогу.
2. Пояснювальна записка з'ясовує зміст певних положень
основного документа (плану, звіту, проекту тощо) або пояснює
причини певного факту, вчинку, події. Пояснювальні записки поділяються на службові та особисті.
Службові записки готуються на бланку Держархбудінспекції,
особисті - на аркуші паперу А4 з відтворенням реквізитів та за
підписом автора.
3. Пояснювальна записка повинна мати такі реквізити: 1) адресат (посада, прізвище та ініціали особи, на ім'я якої
подається записка); 2) адресант (посада, прізвище та ініціали особи, яка подає
записку); 3) назва виду документа; 4) заголовок до тексту; 5) текст; 6) відмітка про додатки (у разі їх наявності); 7) дата; 8) підпис автора.
4. Пояснювальна записка надається у термін, визначений
керівником. Цей термін не може бути коротшим ніж один робочий
день.
10.6. Порядок написання доповідних записок
1. Доповідна записка - це письмове повідомлення на ім'я
керівника установи, організації, в якому описується певний факт,
певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань,
службових доручень. Доповідна записка укладається з ініціативи її
автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються
керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і
зовнішні, що адресуються керівникові вищого органу.
2. Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним;
найкраще поділити його на частини. В кінці подаються чітко
сформульовані висновки й пропозиції.
3. Внутрішню доповідну записку підписує той, хто її складає.
Зовнішня оформляється на бланку Держархбудінспекції за підписом
Голови або його заступників, відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
10.7. Контроль за виконанням документів
1. Контроль за виконанням документів у Держархбудінспекції
здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства Державній
архітектурно-будівельній інспекції України, затвердженої наказом
та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ).
10.8. Строки виконання документів
1. Доручення можуть бути із зазначенням і без зазначення
строку виконання. У разі коли строк виконання у документі не
зазначено, Голова самостійно визначає строк і порядок виконання,
виходячи з цілей та складності завдання. Якщо завдання потребує
термінового виконання, у проекті резолюції до документа
обов'язково зазначається конкретний строк. Строки виконання можуть
бути вказані у самому дорученні або встановлені актами
законодавства. Строк підготовки проекту документа визначається з
урахуванням того, що днем виконання завдань вважається день
реєстрації в Держархбудінспекції (Міністерстві) вихідних
документів, що містять інформацію про виконання відповідних
завдань.
2. Доручення із зазначенням строків виконання: депутатський запит - не пізніше як у 15-денний строк з дня
його реєстрації в Міністерстві (Держархбудінспекції) або в інший
строк, встановлений Верховною Радою України; звернення народного депутата України, - не довше як
10 календарних днів з дня його реєстрації в Міністерстві
(Держархбудінспекції); звернення народного депутата України, яке надійшло через
Секретаріат Кабінету Міністрів України, - не довше 10 календарних
днів від вхідної дати реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів
України; строк розгляду депутатського запиту чи звернення з
урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту
його надходження; листи-запити Секретаріату Президента України та Кабінету
Міністрів України - до зазначеного в них терміну або не пізніше як
за 30 календарних днів.
3. У разі, коли листи від інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій тощо надійшли
пізніше встановленого в них терміну виконання, необхідно
зв'язатися з виконавцем, який готував вхідний лист, та: а) якщо відповідь на лист є ще актуальною, оперативно
організувати його виконання. У цьому випадку адресата у тексті
відповіді повідомити про час надходження документа до
Держархбудінспекції; б) якщо адресант у зв'язку із закінченням встановленого ним
терміну не потребує відповіді на лист, документ разом з конвертом
зберігається у Відділі організаційно-кадрової роботи (канцелярії)
у справі "Документи, що надійшли із запізненням".
4. Голова особисто розглядає і встановлює строк виконання
завдань, визначених законами України, актами Президента України,
Прем'єр-міністра України, рішеннями Кабінету Міністрів України
(одразу після реєстрації документа).
5. Завдання, визначені в дорученнях, виконуються у строки,
встановлені керівництвом Держархбудінспекції.
6. Строк виконання доручення може бути змінений лише за
рішенням посадової особи, яка його встановила, а у разі її
відсутності - посадовою особою, яка її заміщає. За потреби строк
може бути продовжено на прохання виконавця, яке подається письмово
на ім'я посадової особи, що надавала доручення для виконання, не
пізніше як за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, з
обґрунтуванням причин неможливості виконання у встановлений строк,
а щодо документа без зазначення строку - до закінчення 30-денного
строку від дати його реєстрації в Держархбудінспекції
(Міністерстві).
7. У разі об'єктивної неможливості відпрацювання в
установлені строки доручень, що надійшли із Секретаріату
Президента України, Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів
України та листів-запитів апарату Верховної Ради України, керівник
структурного підрозділу, якому доручено опрацювання порушених
питань, вносить Голові (не пізніше ніж за 7 днів до закінчення
встановленого строку виконання) подання про перенесення строків
виконання доручення до органу, який видав доручення, з
обґрунтуванням пропозицій щодо перенесення терміну.
8. Рішення про продовження строків виконання доручення,
окремих його положень приймає посадова особа, що надавала
доручення для виконання.
9. Продовження строку виконання доручень керівництва
Держархбудінспекції здійснюється шляхом внесення Відділом
організаційно-кадрової роботи (канцелярією) до інформаційної
довідки контрольного доручення.
10. Доопрацювання проектів документів, повернених Кабінетом
Міністрів України розробнику, проводиться не пізніше ніж у
5-денний строк після підписання відповідного доручення, якщо у
дорученні не зазначено інше.
11. Строк підготовки проектів контрольних документів
визначається з урахуванням того, що: проекти рішень або інформація про їх виконання стосовно актів
та доручень Президента України, що надсилаються Кабінетом
Міністрів України, подаються до Кабінету Міністрів України за
10 днів до закінчення місячного строку від дня підписання таких
документів, якщо інший строк не зазначений у документі; датою виконання завдань, визначених дорученнями
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України,
віце-прем'єр-міністрів України, рішеннями Кабінету Міністрів
України, які надаються відповідно до вимог законів України, актів
і доручень Президента України, вважається дата реєстрації в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України документів, які містять
інформацію про їх виконання, або проектів відповідних
нормативно-правових актів, наданих Держархбудінспекції.
12. Рішенням Голови може бути визначено структурний підрозділ
чи посадову особу, на яких покладається здійснення контролю за
виконанням доручення.
13. Відповідальність за якість виконання доручень несуть
посадові особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції
керівника, та безпосередні виконавці згідно із законодавством. У
разі коли документ виконується кількома посадовими особами
(структурними підрозділами) та не визначено відповідального,
відповідальною за організацію виконання (скликання) є посадова
особа (структурний підрозділ), яка в резолюції зазначена першою.
14. Погодження проектів документів, що розробляються на
виконання законів України, актів та доручень Президента України,
доручень Прем'єр-міністра України, постанов, розпоряджень та
доручень Кабінету Міністрів України, проводиться не пізніше ніж у
дводенний термін після подання їх на погодження безпосереднім
виконавцем. Проекти таких документів розглядаються керівниками
структурних підрозділів та заступниками Голови невідкладно. Якщо виконання доручення покладене на кількох виконавців,
подання інформації організовується окремо кожним керівником
структурного підрозділу.
15. Головний виконавець не пізніше встановленого терміну
повертає до Відділу організаційно-кадрової роботи (канцелярії) РКК
із зазначенням заходів щодо виконання доручення для зняття
останнього з контролю.
16. Всі виконані доручення разом із матеріалами, що свідчать
про його виконання (доручення органів влади вищого рівня,
звернення та запити народних депутатів), обов'язково підлягають
поверненню до канцелярії.
17. Документ вважається виконаним лише тоді, коли розгляд
питань порушених у ньому, здійснено в повному обсязі і
кореспонденту надано відповідь по суті.
18. Після виконання доручення знімається з контролю. Зняти
доручення з контролю може тільки та посадова особа, яка
встановлювала контроль.
19. Посадові особи, відповідальні за контроль у структурних
підрозділах, щопонеділка до 10.00 подають до Відділу
організаційно-кадрової роботи (канцелярії) інформацію про
виконання контрольних доручень, а також про причини невиконання
документів у визначені терміни.
20. Відділ організаційно-кадрової роботи систематично
перевіряє стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах
Держархбудінспекції та про результати інформує Голову та його
заступників.
Розділ 11. Порядок проведення нарад
11.1. Апаратні наради
1. Для розгляду та оперативного вирішення питань в
Держархбудінспекції та її територіальних органах щотижнево
проводяться апаратні наради.
2. В апаратних нарадах Держархбудінспекції беруть участь: Голова та його заступники, керівники самостійних управлінь та
відділів Держархбудінспекції та інші працівники у разі
необхідності. (Учасники апаратних нарад у територіальних органів
визначаються керівниками територіальних органів). 3. Управління організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення та помічник керівника
формують пакет документів, який виноситься на розгляд апаратної
наради. Управління веде протокол засідання, затверджує його у
головуючого на нараді, розсилає заступникам Голови та керівникам
структурних підрозділів, готує інформаційні матеріали про
виконання протокольних доручень.
4. Доручення, надані на апаратній нараді, оформлюються не
пізніше ніж у дводенний строк протоколом. Протокол підписується
головуючим на нараді і доводиться до виконання керівникам
структурних підрозділів.
5. Відповідальність за якісну та своєчасну підготовку
матеріалів на розгляд апаратної наради покладається на заступників
Голови, відповідно до розподілу функціональних обов'язків та
повноважень, та керівників структурних підрозділів.
11.2. Оперативні наради
1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань,
що належать до повноважень Держархбудінспекції, Голова, а у разі
його відсутності - один із заступників Голови, проводять
оперативні наради.
2. У нарадах беруть участь Голова, перший заступник та
заступники Голови, керівники структурних підрозділів та інші,
запрошені за окремим списком.
3. Оперативні наради проводяться за необхідності.
4. Доручення, надані Головою або його заступниками на
оперативній нараді, оформляються в одноденний строк протоколом,
який затверджується головуючим на нараді.
5. Організаційно-технічне забезпечення проведення оперативної
наради (складання протоколу, списку запрошених, контроль за
виконанням доручень) покладається на Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення.
11.3. Виробничі наради
1. Для вирішення питань виробничого характеру Голова та/або
його заступники проводять з керівниками територіальних органів
один раз у квартал виробничі наради.
2. Порядок денний, список учасників наради, аналітичні
довідки, проект протоколу тощо формуються Управлінням
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення за матеріалами, наданими структурними підрозділами
Держархбудінспекції та територіальними органами.
3. Контроль за виконанням доручень, наданих на виробничих
нарадах, здійснюють структурні підрозділи Держархбудінспекції
відповідно до компетенції та Управління організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення.
Розділ 12. Порядок підготовки матеріалів
для участі у засіданнях
Кабінету Міністрів України
1. Документи та матеріали для участі Голови
Держархбудінспекції та Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства у засіданнях
Кабінету Міністрів України готуються відповідно до порядку денного
або на підставі доручень Голови або Міністра.
2. Для участі Голови Держархбудінспекції та Міністра у
засіданнях Кабінету Міністрів України Відділ нормативно-правового
забезпечення Держархбудінспекції забезпечує формування необхідного
пакету документів (інформації, доповіді) із залученням відповідних
структурних підрозділів Держархбудінспекції. Матеріали до засідань Кабінету Міністрів України передаються
Голові або до Управління забезпечення діяльності Міністра
(патронатної служби).
3. У разі, коли проекти законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України подаються до розгляду
Кабінетом Міністрів України з ініціативи Міністерства (відповідно
до пропозицій Держархбудінспекції), тези виступу та довідкові
матеріали для участі Міністра у засіданні готуються Відділом
нормативно-правового забезпечення Держархбудінспекції завчасно,
разом з пакетом документів, що подаються на розгляд Кабінету
Міністрів України. При цьому Відділом нормативно-правового
забезпечення здійснюється супровід проходження відповідних
проектів з моменту надання на погодження до центральних органів
виконавчої влади до включення до порядку денного засідання
Кабінету Міністрів України.
Розділ 13. Порядок взаємодії
Держархбудінспекції з центральними
та місцевими органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування
1. Держархбудінспекція здійснює свої повноваження у
відносинах з центральними та місцевими органами влади, органами
місцевого самоврядування відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР )
і законів України, бере участь у виконанні загальнодержавних
програм та здійсненні інших заходів, а також шляхом участі у: розробленні стратегічних цілей, пріоритетів і першочергових
завдань щодо реалізації державної регіональної політики і політики
у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, а також
державного контролю у сфері житлово-комунального господарства; розробленні заходів, спрямованих на узгодження дій
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та об'єднання їх зусиль для виконання
спільних завдань; розробленні проектів нормативно-правових актів з питань
державної регіональної політики і політики у сфері державного
архітектурно-будівельного контролю, державного контролю у сфері
житлово-комунального господарства та погодження із відповідними
заінтересованими органами, а у разі невідповідності цих актів
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України, актам Президента
України, постановам Верховної Ради України та актам Кабінету
Міністрів України, проектів актів щодо внесення змін і доповнень;
а також шляхом надання консультативно-методичної допомоги з питань державної
регіональної політики та політики у сфері державного
архітектурно-будівельного контролю, державного контролю у сфері
житлово-комунального господарства; розгляду депутатських звернень, запитів та надання письмових
відповідей.
Розділ 14. Міжнародне співробітництво
1. Держархбудінспекція відповідно до своїх повноважень,
передбачених чинним законодавством, забезпечує співробітництво
України з міжнародними організаціями, виконує роботу, пов'язану з
представництвом України в цих організаціях, у межах своїх
повноважень та в установленому порядку укладає міжнародні договори
міжвідомчого характеру.
2. Діяльність, пов'язана з укладенням угоди міжвідомчого
характеру про співробітництво з установами іноземних держав,
здійснюється відповідно до Закону України від 29.06.2004 року
N 1906 ( 1906-15 ) "Про міжнародні договори".
3. Проведення робочих зустрічей Голови або його заступників з
посадовими особами іноземних держав, представниками дипломатичного
корпусу та міжнародних організацій здійснюється відповідно до
Указу Президента України від 22.08.2002 року N 746 ( 746/2002 )
"Про Державний Протокол та Церемоніал України".
Розділ 15. Взаємодія Держархбудінспекції
із засобами масової інформації
та інформування громадськості
1. Взаємодію Держархбудінспекції із засобами масової
інформації та об'єднаннями громадян забезпечує відділ
інформаційно-аналітичного забезпечення Управління
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення та помічник керівника-прес-секретар, а саме
здійснюють: інформування громадськості про діяльність Держархбудінспекції
та її територіальних органів шляхом систематичного проведення
прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих
інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач,
розповсюдження інформації про діяльність Держархбудінспекції; проведення моніторингу повідомлень у засобах масової
інформації стосовно діяльності Держархбудінспекції та її
територіальних органів і реагування на критичні зауваження; доведення до громадськості офіційних позицій керівництва та
відповідних посадових осіб Держархбудінспекції з актуальних
питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції; підготовку та оперативне оприлюднення інформації про
діяльність Держархбудінспекції та її територіальних органів через
засоби масової інформації та власний веб-сайт; надання консультацій представникам засобів масової інформації
з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції; організацію та проведення інформаційних заходів та акцій, що
сприяють формуванню позитивного іміджу Держархбудінспекції.
2. Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та помічник
керівника - прес-серкретар запобігає спробам спотворення офіційної
позиції та іміджу Держархбудінспекції у засобах масової
інформації, готує офіційні спростування у випадку розповсюдження у
ЗМІ відомостей, що не відповідають дійсності.
3. З метою оперативного і всебічного висвітлення діяльності
Держархбудінспекції та її територіальних органів створено власний
веб-сайт. Відповідальними за розміщення та оновлення інформації у
відповідних розділах та рубриках сайту є відділ
інформаційно-аналітичного забезпечення, керівники структурних
підрозділів.
Розділ 16. Організація роботи
зі зверненнями громадян
1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) та інших нормативних актів.
2. Організація роботи зі зверненнями громадян покладається на
працівників відділу організаційно-кадрової роботи (канцелярію).
3. Письмові звернення, що надійшли до Держархбудінспекції від
громадян, колективів, за належністю направляються канцелярією до
Голови, першого заступника Голови, заступників Голови.
4. Звернення громадян, що надійшли до Держархбудінспекції з
питань, що не належать до компетенції Держархбудінспекції,
надсилаються за належністю для розгляду і надання відповіді
заявникові до органів державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
об'єднань громадян, засобів масової інформації та інших посадових
осіб.
5. Звернення громадян, що містять оскарження рішень, дій
(бездіяльності) конкретних посадових осіб Держархбудінспекції, не
можуть направлятися цим посадовим особам для розгляду і відповіді
заявникові.
6. Звернення громадян розглядаються у Держархбудінспекції не
більше ніж 30 днів з дати надходження. За необхідності термін
розгляду письмового звернення може бути продовжений начальником
або заступниками начальника, але не більше ніж на 15 днів з
одночасним інформуванням заявника із зазначенням причини
продовження. При цьому загальний термін вирішення питань,
порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
7. Звернення, які не вимагають додаткового розгляду,
розглядаються невідкладно, але не пізніше, ніж у термін до 15 днів
від дня отримання Держархбудінспекцією.
8. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо
встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
9. Дублікатні звернення (другий і наступний екземпляри одного
звернення, спрямовані заявником (заявниками) до різних органів
державної влади, або звернення, що повторюють текст попереднього
звернення, на яке дана обґрунтована відповідь, у
Держархбудінспекції не розглядаються. У випадку надходження
дублікатних звернень можуть направлятися повідомлення про раніше
дані відповіді або копії цих відповідей.
10. Звернення громадян вважається вирішеним, якщо розглянуто
всі порушені в ньому питання, вжито необхідних заходів та надано
письмові відповіді. При повторному зверненні додатковий розгляд
звернень громадян проводиться керівниками структурних підрозділів
у випадках виявлення нових обставин і змін нормативного правового
регулювання у сфері, що стосується вирішення питань зазначеного
звернення.
11. За підсумками кожного кварталу, півріччя та року
канцелярія готує звіт про роботу зі зверненнями громадян, погоджує
із Головою та надсилає до Кабінету Міністрів України.
12. Звернення, що надійшли на ім'я Голови та містять скарги
(незгоду, незадоволеність тощо) щодо результатів розглянутих
раніше звернень, направляються для повторного розгляду.
13. Особистий прийом громадян керівництвом
Держархбудінспекції здійснюється відповідно до вимог Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових
актів, наказів Держархбудінспекції; організовується Управлінням
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення у робочі дні, відповідно до затвердженого графіка.
14. У разі відсутності посадової особи, яка проводить
особистий прийом громадян, прийом здійснює посадова особа, на яку
покладено виконання її обов'язків.
15. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства
обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень
(за їх наявності). Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання
безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно
розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення.
Розділ 17. Порядок погодження
в Держархбудінспекції кандидатур
для призначення на посади та звільнення
з посад керівників та їх заступників
територіальних органів
Держархбудінспекції - інспекціях державного
архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі
17.1. Загальні положення
1. Порядок погодження кандидатур для призначення на посади та
звільнення з посад керівників та їх заступників територіальних
органів Держархбудінспекції - інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю АР Крим, областях, містах Києві
та Севастополі (далі - Порядок) визначає процедуру погодження
Держархбудінспекцією кандидатур, поданих для призначення на посади
та звільнення з посад керівників та їх заступників територіальних
органів Держархбудінспекції - інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - керівники територіальних
органів).
2. Цей порядок розроблено відповідно до Типового положення
про територіальні органи центрального органу виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
N 563 ( 563-2011-п ), положення про територіальні органи
Держархбудінспекції - інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
3. Підготовка документів щодо погодження кандидатур для
призначення на посади та звільнення з посад керівників та їх
заступників територіальних органів здійснюється відділом
організаційно-кадрової роботи Управління організаційно-кадрової
роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення
Держархбудінспекції.
17.2. Порядок погодження кандидатур для призначення на посади
керівників та їх заступників територіальних органів
1. Призначення на посаду начальника територіального органу
здійснюється Головою Держархбудінспекції за погодженням з
Міністром регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України та головою місцевого
органу виконавчої влади.
2. Погодження кандидатури для призначення на посаду
начальника або заступників начальника територіального органу
здійснюється Головою Держархбудінспекції.
3. Погодження кандидатури для призначення на посади
керівників та їх заступників територіальних органів відбувається
за поданням голови обласної державної адміністрації, голови Ради
міністрів АР Крим або міського голови, народного депутата України,
керівника територіального органу (для заступників) тощо. До подання додаються: заповнена особова картка форми П-2ДС ( z0484-95 ); копії: документів про освіту; першої та другої сторінки паспорта громадянина України; 2 фотокартки розміром 4 х 6. Може подаватись також додаткова інформація стосовно освіти,
досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів
про підвищення кваліфікації, про присвоєння наукового ступеня або
вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації
тощо).
4. Подання, визначене у пункті 3 Порядку, опрацьовується
відділом організаційно-кадрової роботи Управління протягом семи
робочих днів.
5. Кандидат на посаду керівника або заступника керівника
особисто проходить співбесіду з посадовими особами
Держархбудінспекції, зазначеними у картці погодження (додаток), до
якої заносяться висновки співбесіди.
6. Подання з урахуванням результатів співбесіди з кандидатом
на посаду керівника територіального органу або заступника
керівника протягом семи робочих днів виносяться на розгляд
Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
7. На підставі погоджень Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України та голови
місцевого органу влади Управлінням організаційно-кадрової роботи
та інформаційно-аналітичного забезпечення готується наказ
Держархбудінспекції про призначення керівника або заступника
керівника територіального органу. Копія з печаткою відділу
(Управління) надається у кадрову службу територіального органу. Після призначення на посаду керівникам територіальних органів
видається посвідчення Держархбудінспекції. Заступникам керівників
територіальних органів видається посвідчення за підписом
керівників територіальних органів.
17.3. Порядок звільнення з посади керівників та їх
заступників територіальних органів
1. Звільнення з посади керівника або заступника керівника
територіального органу здійснюється Головою за поданням начальника
територіального органу Держархбудінспекції. До подання додаються заява керівника або його заступника,
який звільняється за власним бажанням, або пояснення керівника або
заступника, якого пропонується звільнити за порушення трудової
дисципліни, медична довідка, інші документи, що безпосередньо
стосуються справи (за наявності), у випадках, передбачених
законодавством.
2. Подання, визначене у пункті 1 Порядку, опрацьовується
Управлінням організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення протягом трьох робочих
днів.
3. На підставі рішення Голови Управлінням
організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного
забезпечення готується наказ Держархбудінспекції про звільнення
керівника територіального органу або його заступника.
4. Трудова книжка звільненому керівнику територіального
органу видається за місцем роботи тільки після здачі ним
Управлінню організаційно-кадрової роботи та
інформаційно-аналітичного забезпечення Держархбудінспекції
посвідчення працівника Держархбудінспекції.

Додаток
до пункту 2.5 Порядку

КАРТКА
погодження призначення на посаду

Подання _____________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, що вносить
подання, із зазначенням номера і дати реєстрації)
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата _______________________
На яку посаду рекомендується ________________________________ __________________________________________________________________
Висновок за результатами співбесіди
1. Пропозиції керівника структурного підрозділу з питань
кадрового забезпечення ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Пропозиції керівника _____________________________________ __________________________________________________________________вгору