Документ v0092736-11, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2011 N 92

Про проведення
дослідно-експериментальної роботи
на базі Донецького професійного ліцею
харчової та переробної промисловості

З метою підвищення рівня професійної та
соціально-психологічної компетентності випускників
професійно-технічних навчальних закладів, відповідно до Положення
про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 07.11.2000 N 522 ( z0946-00 ), та пункту 24 плану заходів,
схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2007 р. N 886-р ( 886-2007-р ) "Про схвалення плану заходів,
спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих
робітничих кадрах", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заявку на проведення дослідно-експериментальної
роботи за темою "Сучасні підходи до навчання та виховання як умови
розвитку компетентності та творчості учнів" на базі Донецького
професійного ліцею харчової та переробної промисловості, Програму
дослідно-експериментальної роботи на 2011-2016 роки, що додаються.
2. Надати статус експериментального професійно-технічного
навчального закладу всеукраїнського рівня Донецькому професійному
ліцею харчової та переробної промисловості.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.): надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу
Донецького професійного ліцею харчової та переробної
промисловості; заслухати звіт про завершення дослідно-експериментальної
роботи у січні 2016 року.
4. Управлінню освіти і науки Донецької обласної державної
адміністрації (Соловйов Ю.І.) надавати допомогу Донецькому
професійному ліцею харчової та переробної промисловості у
забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні
дослідно-експериментальної роботи.
5. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки (www.mon.gov.ua), на Інтернет-порталі "Єдине
освітнє інформаційне вікно України" (www.osvita.com) та
веб-порталі "Професійно-технічна освіта в Україні"
(www.proftekhosvita.org.ua).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
департаменту професійно-технічної освіти Супруна В.В.
Голова комісії
з реорганізації Міністерства Б.М.Жебровський

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки
03.02.2011 N 92

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи
за темою "Сучасні підходи до навчання
та виховання як умова розвитку
компетентності та творчості учнів"
на базі Донецького професійного ліцею
харчової та переробної промисловості

ТЕМА: Сучасні підходи до навчання та виховання як умова
розвитку компетентності та творчості учнів ВИКОНАВЦІ: Науково-педагогічні та методичні працівники
Донецького професійного ліцею харчової та переробної промисловості УЧАСНИКИ: Департамент професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки, Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти КЕРІВНИК: О.Л.Баликін, директор Донецького професійного ліцею
харчової та переробної промисловості НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: Н.О.Ковтуненко, заступник директора
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник
відділення змісту професійно-технічної освіти, кандидат
педагогічних наук НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ: В.Д.Малигіна, завідувач кафедрою
товарознавства та експертизи продовольчих товарів Донецького
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського, кандидат економічних наук, професор
Актуальність дослідно-експериментальної роботи: Підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих
робітників зумовлено, з одного боку, інтеграцією системи освіти
України у світовий освітній простір на засадах, зазначених
Болонською ( 994_525 ) та Копенгагенською деклараціями, з іншого -
потребами сучасного ринку праці у робітниках, особистісні якості
яких відповідають загальнолюдським і національно-культурним
цінностям у поєднанні з високим рівнем професійної компетентності. Зростання частки сфери послуг у структурі виробництва
пов'язане з підвищенням рівня економічного розвитку країни,
становленням ринкових відносин, а відтак із виникненням нових форм
організації праці, що актуалізує проблему професійної підготовки
кваліфікованих робітників сфери послуг, яка є однією з важливих
складових суспільної діяльності. Соціуму, передусім роботодавцям,
потрібні працівники, здатні швидко й ефективно вирішувати складні
виробничі завдання тощо. Підвищення якості послуг для споживачів вимагає від
кваліфікованих робітників цієї сфери не лише високої кваліфікації,
а й самостійності, соціальної та професійної відповідальності,
готовності у мінімальний термін адаптуватися й ефективно
виконувати професійні дії у складних умовах. Важливу роль при
виконанні функціональних обов'язків відіграють показники
комунікабельності та психологічної культури, творчого підходу до
діяльності, готовності до постійного професійного зростання,
здатності до співпраці тощо. Таким чином, формування професійної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, з одного боку,
є однією з умов їхньої успішної навчальної та подальшої
професійної діяльності, а з іншого - запорукою ефективного
соціально-економічного розвитку країни. Дослідження, що проводяться у сфері підготовки кваліфікованих
робітників сфери послуг, зокрема у професійно-технічних навчальних
закладах (ПТНЗ), дають змогу визначити низку суперечностей,
зокрема між вимогами суспільства до професійної компетентності
виробничого персоналу та рівнем знань, умінь і навичок випускників
навчальних закладів; зростанням техніко-економічних,
технологічних, етико-естетичних та інших вимог до сфери послуг і
недосконалістю змісту освіти, науково-методичного та
психологічного забезпечення процесу професійної підготовки;
потребою сучасного ринку у фахівцях, що володіють
соціально-психологічними якостями, необхідними для ефективної
професійної діяльності та недостатнім рівнем їх сформованості у
випускників ПТНЗ; необхідністю досягнення міжнародних стандартів
якості освіти та неможливістю суттєвого покращення професійної
підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг без ефективного
психологічного супроводу навчального процесу. Подолання цих суперечностей можливе за умови оновлення
змісту, методики та психологічного супроводу професійної
підготовки в Україні, що є стратегічними завданнями,
задекларованими у Національній доктрині розвитку освіти
( 347/2002 ) та програмі Кабінету Міністрів України щодо її
реалізації, Указі Президента України "Про додаткові заходи щодо
вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні"
від 18 вересня 2004 р. ( 1102/2004 ), Концепції розвитку
професійно-технічної (професійної) освіти в Україні. Основні
положення щодо розвитку особистості викладені в Законі України
"Про освіту" ( 1060-12 ), Державній національній програмі "Освіта"
(Україна XXI століття) ( 896-93-п ) та Стратегії розвитку
психологічної служби системи освіти в Україні. Державні стандарти професійно-технічної освіти, що сьогодні
розробляються та впроваджуються в Україні, засновані переважно на
кваліфікаційній моделі фахівця, що достатньо жорстко прив'язана до
об'єкта та предмета праці. Водночас, сучасна європейська освіта
характеризується посиленням практико-орієнтованого змісту
професійного навчання, переходом від кваліфікаційної моделі
професійної освіти до компетентнішої. Саме компетентнісний підхід,
як показує світова практика, в змозі забезпечити підготовку
висококваліфікованих конкурентноспроможних робітничих кадрів,
здатних до ефективної самореалізації у професійній діяльності,
зокрема у харчовій та переробній промисловості, сфері послуг. Формування професійної компетентності - це комплексна
проблема, що вимагає міждисциплінарного підходу. Головну роль у її
вирішенні відіграє успішне психологічне забезпечення
навчально-виховного процесу, від якого великою мірою залежить
ефективність підготовки молодих кваліфікованих робітників. Творчий колектив Донецького професійного ліцею харчової і
переробної промисловості здійснював перші кроки у цьому напрямку
ще у 2009 році. Вони складались із розробки концепції "Технології
адаптації персоналу", в якій розглядались аспекти професійної
адаптації випускника, зі створення Кодексу професійної культури
ліцеїста, розробки концепції багаторівневого проекту "Сині
комірці", створення моделі випускника навчального закладу. Водночас, важливі питання професійної компетентності
кваліфікованих робітників сфери "людина - людина", зокрема сфери
послуг, залишаються, на жаль, поза увагою дослідників та
спеціалістів. Таким чином, актуальність, проблеми, її недостатня теоретична
розробленість, невідповідність психологічного забезпечення
підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг вимогам
суспільства, ринку праці зумовили вибір теми дослідження: "Сучасні
підходи до навчання та виховання як умова розвитку компетентності
та творчості учнів".
Тема дослідно-експериментальної роботи: пошук сучасних
підходів до навчання та виховання як умова розвитку компетентності
й творчості учнів.
Мета дослідно-експериментальної роботи: теоретичне
обгрунтування умов формування професійної компетентності
кваліфікованих робітників; розроблення, реалізація та
експериментальна перевірка ефективності методики формування
професійних, соціально-психологічних компетенцій учнів у процесі
професійної підготовки.
Об'єкт дослідно-експериментальної роботи: учні
професійно-технічних навчальних закладів сфери послуг та харчової
і переробної промисловості.
Предмет дослідно-експериментальної роботи: використання
сучасних підходів до навчання та виховання при формуванні
професійних компетенцій, психологічні умови формування професійної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.
Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи: припущення, що
якість підготовки учнів ПТНЗ сфери послуг підвищиться за умови
впровадження у навчально-виховний процес науково обґрунтованої
методики формування соціально-психологічних компетенцій, що
передбачає розуміння професійної компетентності як важливої
складової професійного становлення особистості майбутнього
кваліфікованого робітника; врахування вікових особливостей учнів
ПТНЗ і специфіки професій типу "людина - людина"; визначення
психологічних критеріїв і показників рівня сформованості
професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників;
урахування у системі професійно-технічної освіти прогресивних
психолого-педагогічних концепцій особистісного і професійного
розвитку індивіда. Для реалізації поставленої мети і перевірки висунутої
гіпотези визначено такі завдання дослідно-експериментальної
роботи:
1. Дослідити та виявити специфічні особливості психологічного
змісту феномену компетентності як детермінанти професійного
становлення особистості майбутнього кваліфікованого робітника.
2. Визначити внутрішні та зовнішні чинники професійної
компетентності, а також її психологічні критерії, показники та
рівні сформованості в учнів і спеціалістів з досвідом практичної
роботи.
3. Обґрунтувати психолого-педагогічні умови формування
професійної компетентності учнів ПТНЗ.
4. Розробити, апробувати і визначити ефективність методики
проведення у системі професійно-технічної освіти тренінгів,
спрямованих на розвиток соціально-психологічних компетенцій учнів
ПТНЗ.
5. Запропонувати сучасні підходи до навчання та виховання для
розвитку професійної компетентності та творчості учнів. Теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної
роботи є: - Конституція України ( 254к/96-ВР ); - Національна доктрина розвитку освіти України ( 347/2002 ); - Закон України "Про освіту" ( 1060-12 ); - Закон України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ); - Закон України "Про наукову, науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ); - Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу
освіту) ( 65-98-п ); - Положення про державні стандарти; - Нормативно-правові акти чинного законодавства з питань
освіти і науки.
Основні ідеї дослідно-експериментальної роботи: формування
професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
через використання сучасних підходів до навчання та виховання, що
надасть ліцеїстам можливість бути успішними у навчальній
діяльності та подальшій роботі у професійній сфері.
Основний метод дослідно-експериментальної роботи: теоретичний (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення,
моделювання та систематизація наукових даних) для обґрунтування
теоретичних засад формування професійної компетентності під час
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; емпіричний (анкетування, опитування, бесіда, спостереження,
метод експертних оцінок, самоаналіз, самооцінювання, методи
психодіагностики) для вироблення критеріїв і показників
професійної компетентності кваліфікованих робітників, діагностики
рівня сформованості психологічних критеріїв їх професійної
компетентності; формувальне дослідження для перевірки ефективності
методики формування соціально-психологічних компетенцій; статистичний (порівняльний, факторний аналіз), що дозволить
проаналізувати отримані дані та з'ясувати існуючі залежності між
явищами та процесами, що будуть досліджуватись. База дослідно-експериментальної роботи:Донецький професійний
ліцей харчової та переробної промисловості, його структурний
підрозділ навчально-тренувальна фірма "Дебют".
Очікувані результати дослідно-експериментальної роботи: - обґрунтування доцільності концептуальних ідей та підходів
до формування професійної компетентності учнів; - нова модель професійно-трудової компетентності випускника
ліцею, що включатиме професійні компетенції відповідно до вимог
роботодавців та необхідні соціальні компетенції; - визначення вимог до психолого-педагогічних умов, формування
професійної компетентності учнів ПТНЗ; - розроблення, апробування та визначення ефективності
методики проведення в системі професійно-технічної освіти
тренінгів, спрямованих на розвиток соціально-психологічних
компетенцій учнів ПТНЗ. - розроблення методичних рекомендацій, посібників з досвіду
застосування сучасних підходів формування професійної
компетентності й творчості учнів.
Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної
роботи Відповідальні виконавці: - Баликін О.Л. - директор Донецького професійного ліцею
харчової та переробної промисловості; - Асламова Н.О. - заступник директора з навчально-виробничої
роботи Донецького професійного ліцею харчової та переробної
промисловості; - Ювко Л.О. - заступник директора з навчально-виховної роботи
Донецького професійного ліцею харчової та переробної
промисловості; - Баликіна В.А. - провідний фахівець Донецького професійного
ліцею харчової та переробної промисловості; - Шубіна Л.І. - головний бухгалтер Донецького професійного
ліцею харчової та переробної промисловості; - Блеч Т.Г. - методист Донецького професійного ліцею харчової
та переробної промисловості; - Семанченкова О.В. - старший майстер Донецького професійного
ліцею харчової та переробної промисловості; - Пацина С.Л. - практичний психолог Донецького професійного
ліцею харчової та переробної промисловості; - викладачі та майстри виробничого навчання Донецького
професійного ліцею харчової та переробної промисловості.
Директор ДПЛХПП О.Л.Баликін

Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки
03.02.2011 N 92

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи
за темою "Сучасні підходи до навчання
та виховання як умова розвитку
компетентності та творчості учнів"
на базі Донецького професійного ліцею
харчової та переробної промисловості
на 2011-2016 роки

-------------------------------------------------------------------- | N | Зміст і форма заходів | Термін |Відповідальні| |з/п | | реалізації | | |------------------------------------------------------------------| | 1. Підготовчий етап (січень 2011 року) | |------------------------------------------------------------------| |1.1.|Аналіз попередньої діяльності | січень 2011 р. |керівник | | |з вирішення питань щодо | |Баликін О.Л. | | |формування професійної | |Баликіна В.А.| | |компетенції у рамках дослідно-| | | | |експериментальної роботи за | | | | |темою "Моделювання навчально- | | | | |виробничого процесу на основі | | | | |технології модульного | | | | |професійного навчання" | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |1.2.|Затвердження творчої групи для|до 01.01.2011 р.|керівник | | |здійснення дослідно- | |Баликін О.Л. | | |експериментальної роботи та | | | | |розподіл обов'язків між її | | | | |членами | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |1.3.|Розроблення програми дослідно-| січень 2011 р. |керівник | | |експериментальної роботи | |Баликін О.Л. | | | | |Баликіна В.А.| |----+------------------------------+----------------+-------------| |1.4.|Підготовка науково- | січень 2011 р. |керівник | | |теоретичного обґрунтування | |Баликін О.Л. | | |проблеми дослідження | | | |------------------------------------------------------------------| | 2. Діагностично-концептуальний (січень-травень 2011 року) | |------------------------------------------------------------------| |2.1.|Розроблення моделі | січень-травень |Баликіна В.А.| | |компетентності випускника | 2011 р. |практичний | | |ліцею | |психолог | |----+------------------------------+----------------+-------------| |2.2.|Відпрацювання діагностичних | січень-травень |Баликіна В.А.| | |методик, принципів їх аналізу,| 2011 р. |практичний | | |розроблення анкет, тестів, | |психолог | | |інших матеріалів | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |2.3.|Проведення зрізів професійних | постійно, для |творча група | | |знань, умінь і навичок учнів | кожної групи |педагогічних | | |професійно-технічних | |працівників | | |навчальних закладів, | | | | |випускників ліцею | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |2.4.|Забезпечення умов проведення | січень-травень |Баликіна В.А.| | |дослідно-експериментальної | 2011 р. | | | |роботи | | | |------------------------------------------------------------------| | 3. Організаційно-прогнозуючий (травень 2011 р. - червень 2015 р.)| |------------------------------------------------------------------| |3.1.|Створення нової моделі |травень-жовтень |творча група | | |професійно-трудової | 2011 р. |педагогічних | | |компетенції випускника ліцею, | |працівників | | |що включатиме професійні | | | | |компетенції відповідно до | | | | |вимог роботодавців та | | | | |необхідні соціальні | | | | |компетенції | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |3.2.|Використання сучасних підходів| постійно |творча група | | |при формуванні професійних | |педагогічних | | |компетенцій | |працівників | |----+------------------------------+----------------+-------------| |3.3.|Розроблення, апробування та | постійно |творча група | | |визначення ефективності | |педагогічних | | |методики проведення в системі | |працівників | | |професійно-технічної освіти | | | | |тренінгів, спрямованих на | | | | |розвиток соціально- | | | | |психологічних компетенцій | | | | |учнів професійно-технічних | | | | |навчальних закладів | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |3.4.|Розроблення методичних | 2011-2016 р. |творча група | | |рекомендацій, посібників з | |педагогічних | | |досвіду застосування сучасних | |працівників | | |підходів до формування | | | | |професійної компетенції і | | | | |розвитку творчого потенціалу | | | | |учнів | | | |------------------------------------------------------------------| | 4. Формуючий (червень-вересень 2015 р.) | |------------------------------------------------------------------| |4.1.|Узагальнення досвіду щодо | до вересня |творча група | | |формування професійної | 2015 р. |педагогічних | | |компетенції учнів ліцею | |працівників | |----+------------------------------+----------------+-------------| |4.2.|Написання і оформлення | до вересня |творча група | | |методичних порад, | 2015 р. |педагогічних | | |рекомендацій, посібників | |працівників | |----+------------------------------+----------------+-------------| |4.3.|Експертна перевірка методичних| до вересня |творча група | | |матеріалів, використання їх на| 2015 р. |педагогічних | | |практиці | |працівників | |----+------------------------------+----------------+-------------| |4.4.|Обґрунтування доцільності | до вересня |творча група | | |концептуальних ідей та | 2015 р. |педагогічних | | |підходів до формування | |працівників | | |професійної компетенції учнів | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |4.5.|Обґрунтування психолого- | до вересня |творча група | | |педагогічних умов формування | 2015 р. |педагогічних | | |професійної компетентності | |працівників | | |учнів професійно-технічних | | | | |навчальних закладів | | | |------------------------------------------------------------------| | 5. Узагальнюючий (вересень-січень 2016 року) | |------------------------------------------------------------------| |5.1.|Проведення кількісного та |вересень-жовтень|творча група | | |якісного аналізу дослідно- | 2015 р. |педагогічних | | |експериментальної роботи щодо | |працівників | | |використання сучасних підходів| | | | |до формування професійної | | | | |компетенції | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |5.2.|Узагальнення та уточнення |грудень 2015 р. |творча група | | |методичних порад, | |педагогічних | | |рекомендацій, посібників | |працівників | |----+------------------------------+----------------+-------------| |5.3.|Підготовка звіту про |грудень 2015 р. |Баликіна В.А.| | |результати дослідно- | | | | |експериментальної роботи | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |5.4.|Представлення сучасних форм та|грудень 2015 р. |Баликіна В.А.| | |методів щодо формування | | | | |професійної та життєвої | | | | |компетенції | | | |----+------------------------------+----------------+-------------| |5.5.|Представлення звіту | січень 2016 р. |керівник | | | | |Баликін О.Л. | --------------------------------------------------------------------вгору