Про затвердження Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Приказ, Положение от 20.05.201989
Документ v0089900-19, текущая редакция — Принятие от 20.05.2019

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2019  № 89

Про затвердження Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України

Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про прокуратуру", у зв'язку зі змінами у структурі Генеральної прокуратури України, з метою забезпечення належної організації роботи Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, керуючись статтями 8, 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 204 "Про затвердження Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України".

3. Керівнику Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України забезпечити у встановленому порядку здійснення розподілу обов'язків між працівниками структурних підрозділів Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
20.05.2019 № 89

ПОЛОЖЕННЯ
про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України (далі - Генеральна інспекція) є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, підпорядкованим безпосередньо Генеральному прокурору.

1.2. У своїй діяльності Генеральна інспекція керується Конституцією України, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, Законом України "Про прокуратуру", іншими актами законодавства, наказами Генеральної прокуратури України, Регламентом Генеральної прокуратури України, а також цим Положенням.

1.3. Свою роботу Генеральна інспекція організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, прокуратурами всіх рівнів, Національною академією прокуратури України, правоохоронними та іншими державними органами.

1.4. Генеральна інспекція розташовується в службових приміщеннях Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури), які відповідають технічним умовам у сфері захисту інформації.

2. Структура Генеральної інспекції

2.1. До Генеральної інспекції входять:

1) управління наглядової діяльності у складі:

- першого відділу процесуального керівництва;

- другого відділу процесуального керівництва;

- третього відділу процесуального керівництва;

2) управління внутрішньої безпеки у складі:

- відділу службових розслідувань;

- відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури;

3) управління забезпечення дотримання інформаційної безпеки в Генеральній прокуратурі України у складі:

- відділу інформаційної безпеки та аналітичної діяльності;

- відділу контролю стану технічного захисту інформації;

4) відділ нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів прокуратури;

5) відділ документального забезпечення.

2.2. Генеральну інспекцію очолює керівник, який має двох заступників, один із яких одночасно є начальником управління наглядової діяльності. Обов'язки керівника Генеральної інспекції в разі його відсутності виконує один із його заступників відповідно до наказу Генерального прокурора.

2.3. Управління очолюють начальники. Начальники управлінь наглядової діяльності та внутрішньої безпеки мають заступників, які одночасно є начальниками першого відділу процесуального керівництва та відділу службових розслідувань відповідно.

2.4. Відділи очолюють начальники відділів, які мають по одному заступнику, окрім начальників відділів управління забезпечення дотримання інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України; відділу нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів прокуратури; відділу документального забезпечення. У начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури два заступники.

2.5. До штату відділів входять прокурори та головні спеціалісти.

2.6. Робота працівників структурних підрозділів залежно від покладених на них обов'язків організовується за територіальним або функціональним (предметним) принципом відповідно до розподілу обов'язків, який здійснюється начальниками відділів за погодженням із начальниками управлінь, заступником керівника Генеральної інспекції - начальником управління або заступником керівника Генеральної інспекції та затверджується керівником Генеральної інспекції.

Посадові обов'язки державних службовців закріплюються у посадових інструкціях, які підписуються їх безпосередніми керівниками, погоджуються керівником Генеральної інспекції та затверджуються Генеральним прокурором.

2.7. Місце розташування працівників Генеральної інспекції з місцем постійної дислокації у регіональних прокуратурах визначається Генеральним прокурором за поданням керівника Генеральної інспекції з урахуванням об'єктивної потреби.

3. Основні завдання Генеральної інспекції

3.1. Приймання, реєстрація, розгляд заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, своєчасне внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3.2. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності стосовно прокурорів та інших працівників органів прокуратури, крім випадків, віднесених до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

3.3. Нагляд у формі процесуального керівництва за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, участь у судовому провадженні та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно прокурорів та інших працівників органів прокуратури, а також за дорученням Генерального прокурора - в кримінальних провадженнях, у яких суб'єктом злочину не є працівник органів прокуратури, крім тих, які підслідні Національному антикорупційному бюро України.

3.4. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, оскарження незаконних судових рішень на стадії досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.

3.5. Вжиття заходів, спрямованих на попередження та своєчасне виявлення порушень прокурорами Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

3.6. Направлення до органів, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, матеріалів, що містять відомості про порушення прокурорами та іншими працівниками органів прокуратури Закону України "Про запобігання корупції" з ознаками адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, та забезпечення участі у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 - 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) стосовно прокурорів та інших працівників органів прокуратури.

3.7. Забезпечення участі у проведенні службових розслідувань відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 06.12.2017 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2018 за № 8/31460.

3.8. Проведення таємних перевірок доброчесності прокурорів відповідно до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 16.06.2016 № 205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.06.2016 за № 875/29005.

3.9. Здійснення моніторингу оприлюднених засобами масової інформації повідомлень про дії, що порочать звання прокурора, порушення правил прокурорської етики та інші резонансні події за участі працівників прокуратури, вжиття невідкладних заходів щодо перевірки зазначених відомостей та у взаємодії з відповідними самостійними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, забезпечення своєчасного реагування на такі повідомлення.

3.10. Забезпечення функціонування "телефонів довіри" та "електронної пошти довіри", а також подальше опрацювання повідомлень, отриманих за допомогою цих засобів зв'язку.

3.11. Здійснення контролю за станом організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України.

3.12. Забезпечення дотримання інформаційної безпеки в органах прокуратури України.

3.13. Здійснення перевірки фактів подання працівниками Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих та військових прокуратур, призначення яких на посади здійснюється Генеральним прокурором, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

3.14. Забезпечення консультування працівників прокуратури щодо правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також додержання вимог, пов'язаних зі здійсненням фінансового контролю.

3.15. Забезпечення у взаємодії зі структурними підрозділами Генеральної прокуратури України та регіональними прокуратурами в межах своєї компетенції додержання працівниками прокуратури вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

3.16. Генеральна інспекція у межах повноважень забезпечує:

- участь у плануванні роботи Генеральної прокуратури України, своєчасне, повне і якісне виконання запланованих заходів;

- своєчасну підготовку матеріалів на розгляд нарад, організацію та контроль за виконанням прийнятих рішень, а також виконання завдань і доручень Генерального прокурора;

- підготовку проектів організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України;

- проведення аналітичної та методичної роботи;

- надання практичної допомоги, проведення перевірок у регіональних прокуратурах, контроль за усуненням виявлених недоліків;

- опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

- особистий прийом, розгляд і вирішення звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, представників державних, громадських організацій, інших осіб, а також скарг учасників кримінального провадження;

- виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- організацію первинного обліку роботи, ведення та складання статистичної звітності;

- здійснення контролю за станом обліково-статистичної дисципліни;

- стажування працівників регіональних прокуратур, Національної академії прокуратури України, ініціювання та проведення навчально-методичних заходів;

- підготовку матеріалів для публікацій у засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України;

- ведення діловодства, збереження матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом.

4. Основні напрями діяльності структурних підрозділів Генеральної інспекції

4.1. Управління наглядової діяльності здійснює:

- нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, у тому числі у формі процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно прокурорів та інших працівників органів прокуратури України, а також за дорученням Генерального прокурора - в кримінальних провадженнях, де суб'єктом злочину не є працівник органів прокуратури, крім тих, які підслідні Національному антикорупційному бюро України;

- приймання, реєстрацію, розгляд заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, своєчасне внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- участь у розгляді судами клопотань слідчих та прокурорів у ході досудового розслідування, а також справ з інших питань під час досудового розслідування чи оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчих та прокурорів;

- витребування та вивчення інформації про хід і результати досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, матеріалів кримінального провадження та засвідчених копій судових рішень;

- підготовку проектів процесуальних та інших документів із питань діяльності прокурорів у кримінальному провадженні, які подаються на підпис Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам;

- підтримання обвинувачення в суді, участь у перегляді судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій, а також участь у судових засіданнях при перегляді судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальних провадженнях, кримінальні правопорушення в яких вчинено прокурорами та іншими працівниками органів прокуратури України;

- підготовку проектів документів реагування на незаконні судові рішення у провадженнях, у яких безпосередньо підтримано обвинувачення, і в інших - за дорученням Генерального прокурора та керівництва Генеральної інспекції;

- розгляд і вирішення скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

- виконання інших повноважень прокурора, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

4.1.1. Перший відділ процесуального керівництва забезпечує нагляд за додержанням законів, у тому числі у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях, кримінальні правопорушення в яких вчинено прокурорами та іншими працівниками органів прокуратури України, а також за дорученням Генерального прокурора в кримінальних провадженнях, у яких суб'єктом злочину не є працівник органів прокуратури України, склади злочинів яких передбачені розділами XVII "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг", XVIII "Злочини проти правосуддя" Кримінального кодексу України, крім тих, які підслідні Національному антикорупційному бюро України.

4.1.2. Другий відділ процесуального керівництва забезпечує нагляд за додержанням законів, у тому числі у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях, кримінальні правопорушення в яких вчинено прокурорами та іншими працівниками органів прокуратури України, а також за дорученням Генерального прокурора в кримінальних провадженнях, у яких суб'єктом злочину не є працівник органів прокуратури України, склади злочинів яких передбачені розділами I "Злочини проти основ національної безпеки України", II "Злочини проти життя та здоров'я особи", III "Злочини проти волі, честі та гідності особи", IV "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", V "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина", VI "Злочини проти власності", VIII "Злочини проти довкілля", IX "Злочини проти громадської безпеки", XII "Злочини проти громадського порядку та моральності", XIV "Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації", XV "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів", XIX "Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)" Кримінального кодексу України, крім тих, які підслідні Національному антикорупційному бюро України.

4.1.3. Третій відділ процесуального керівництва забезпечує нагляд за додержанням законів, у тому числі у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях, кримінальні правопорушення в яких вчинено прокурорами та іншими працівниками органів прокуратури України, а також за дорученням Генерального прокурора в кримінальних провадженнях, у яких суб'єктом злочину не є працівник органів прокуратури України, склади злочинів яких передбачені розділами VII "Злочини у сфері господарської діяльності", X "Злочини проти безпеки виробництва", XI "Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту", XIII "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення", XVI "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку", XX "Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку" Кримінального кодексу України, крім тих, які підслідні Національному антикорупційному бюро України.

4.2. Управління внутрішньої безпеки

4.2.1. Відділ службових розслідувань здійснює:

- контроль за станом організації роботи з питань внутрішньої безпеки в Генеральній прокуратурі України, моніторинг оприлюднених засобами масової інформації повідомлень про дії, що порочать звання прокурора, порушення правил прокурорської етики та поведінки, інші резонансні події за участі працівників прокуратури України;

- забезпечення в межах компетенції додержання прокурорами Генеральної прокуратури України вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

- контроль за дотриманням прокурорами Генеральної прокуратури України Присяги прокурора і Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів;

- проведення заходів щодо виявлення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" в діяльності прокурорів Генеральної прокуратури України;

- координацію діяльності самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України з питань внутрішньої безпеки, профілактики порушень прокурорами Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

- участь у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП стосовно прокурорів та інших працівників Генеральної прокуратури України;

- проведення у встановленому порядку таємних перевірок доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України;

- перевірки фактів подання працівниками Генеральної прокуратури України декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання ними обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

- консультування працівників Генеральної прокуратури України щодо правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також додержання вимог, пов'язаних зі здійсненням фінансового контролю;

- участь у проведенні у встановленому порядку службових розслідувань щодо прокурорів Генеральної прокуратури України, а також за дорученням Генерального прокурора або керівника Генеральної інспекції - щодо прокурорів інших прокуратур;

- участь у засіданнях Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Вищої ради правосуддя за скаргами та заявами Генеральної інспекції, поданими щодо прокурорів Генеральної прокуратури України, а також за дорученням Генерального прокурора або керівника Генеральної інспекції - щодо прокурорів інших прокуратур;

- опрацювання інформації щодо фактів скоєння прокурорами Генеральної прокуратури України кримінальних правопорушень, а також неправомірного втручання у службову діяльність прокурорів та перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань у зв'язку з цим на їх життя, здоров'я та майно, результатів розслідування та судового розгляду зазначених кримінальних проваджень;

- моніторинг інформації про дорожньо-транспортні пригоди за участі працівників прокуратури, а також про випадки керування транспортними засобами в стані сп'яніння або відмови від проходження відповідного огляду.

4.2.2. Відділ запобігання правопорушенням в органах прокуратури здійснює:

- контроль за станом організації роботи з питань внутрішньої безпеки в регіональних, місцевих та військових прокуратурах, моніторинг оприлюднених засобами масової інформації повідомлень про дії, що порочать звання прокурора, порушення правил прокурорської етики та інші резонансні події за участі працівників прокуратури;

- забезпечення в межах компетенції додержання прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

- контроль за дотриманням прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур Присяги прокурора і Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів;

- проведення заходів щодо виявлення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" в діяльності прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур;

- координацію діяльності регіональних, місцевих та військових прокуратур з питань внутрішньої безпеки, профілактики корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, злочинів та дій, що порочать звання прокурора;

- участь у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП стосовно прокурорів та інших працівників регіональних, місцевих та військових прокуратур;

- проведення у встановленому порядку таємних перевірок доброчесності прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур;

- ведення Реєстру таємних перевірок доброчесності прокурорів;

- перевірки фактів подання працівниками регіональних, місцевих та військових прокуратур, призначення яких на посади здійснюється Генеральним прокурором, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання ними обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

- консультування працівників регіональних, місцевих та військових прокуратур щодо правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також додержання вимог, пов'язаних зі здійсненням фінансового контролю;

- участь у проведенні у встановленому порядку службових розслідувань щодо прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур, а також за дорученням Генерального прокурора або керівника Генеральної інспекції - щодо прокурорів інших прокуратур;

- участь у засіданнях Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Вищої ради правосуддя за скаргами та заявами Генеральної інспекції, поданими щодо прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур, а також за дорученням Генерального прокурора або керівника Генеральної інспекції щодо прокурорів інших прокуратур;

- забезпечення функціонування "телефонів довіри" та "електронної пошти довіри", а також подальшого опрацювання повідомлень, отриманих за допомогою цих засобів зв'язку;

- опрацювання інформації щодо фактів скоєння прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур кримінальних правопорушень, а також неправомірного втручання у службову діяльність прокурорів та перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань у зв'язку з цим на їх життя, здоров'я та майно, результатів розслідування та судового розгляду зазначених кримінальних проваджень.

4.3. Управління забезпечення дотримання інформаційної безпеки в Генеральній прокуратурі України

4.3.1. Відділ інформаційної безпеки та аналітичної діяльності здійснює:

- виявлення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції", Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів у діяльності прокурорів та інших працівників органів прокуратури;

- участь у проведенні таємних перевірок доброчесності прокурорів;

- участь у встановленому порядку в проведенні службових розслідувань;

- взаємодію із державними органами, які є адміністраторами (держателями) автоматизованих інформаційних систем, з метою забезпечення доступу працівників Генеральної інспекції до відповідних інформаційних ресурсів;

- аналіз стану захисту інформації в автоматизованих інформаційних системах (далі - АІС) органів прокуратури України;

- участь в організації керування доступом до ресурсів АІС (розподілення між користувачами необхідних реквізитів захисту інформації - паролів, привілеїв, ключів тощо);

- підготовку пропозицій з питань удосконалення інформаційної безпеки, впровадження нових технологій;

- контроль за рівнем захисту інформації, яка обробляється Генеральною інспекцією, а також за дотриманням інформаційної безпеки її працівниками.

4.3.2. Відділ контролю стану технічного захисту інформації здійснює:

- аналіз стану технічного захисту інформації в органах прокуратури України;

- аналіз можливих загроз для інформації з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури з метою виявлення технічних каналів витоку інформації;

- дослідження ефективності та атестацію на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля;

- виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури України;

- контроль за станом технічного захисту інформації, надання практичної допомоги з питань розроблення, впровадження та для атестації створених на об'єктах інформаційної діяльності комплексів технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля;

- розробку заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури України;

- удосконалення методів і засобів технічного захисту інформації в органах прокуратури України.

4.4. Відділ нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів прокуратури здійснює:

- нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності стосовно прокурорів та працівників органів прокуратури України;

- виявлення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції", Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів в діяльності прокурорів та інших працівників органів прокуратури України.

4.5. Відділ документального забезпечення в межах компетенції здійснює:

- виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства;

- впровадження сучасних методів обробки документів та контроль за їх оформленням;

- складання номенклатури справ;

- реєстрацію, облік, зберігання, своєчасну доставку вхідної та внутрішньої кореспонденції, надання її для розгляду керівництву Генеральної інспекції згідно з розподілом обов'язків;

- організацію друкування, виготовлення службових документів;

- реєстрацію та облік документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування", які надійшли на розгляд до Генеральної інспекції;

- передачу кореспонденції на розгляд керівництву Генеральної інспекції, керівникам структурних підрозділів та виконавцям, а також до інших структурних підрозділів Генеральної прокуратури України;

- контроль строків виконання контрольних документів, своєчасне інформування керівництва Генеральної інспекції про затримку їх виконання;

- внесення до інформаційної системи "Система електронного документообігу органів прокуратури України" даних щодо документів, які перебувають на розгляді в Генеральній інспекції;

- дотримання встановленого порядку відбору, обліку та якості обробки документів для передачі до відділу опрацювання та зберігання документів управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України;

- ведення обліку робочого часу працівників Генеральної інспекції.

5. Повноваження працівників Генеральної інспекції

5.1. Керівник Генеральної інспекції:

- здійснює загальне керівництво Генеральною інспекцією, визначає основні напрями діяльності її структурних підрозділів відповідно до завдань та функцій, визначених Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру", наказами Генеральної прокуратури України та цим Положенням;

- спрямовує і контролює роботу підпорядкованих підрозділів з урахуванням планів роботи Генеральної прокуратури України, рішень нарад, інших організаційно-розпорядчих документів;

- координує діяльність структурних підрозділів Генеральної інспекції, забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, прокуратурами всіх рівнів, Національною академією прокуратури України, правоохоронними та іншими державними органами;

- затверджує розподіл обов'язків між працівниками структурних підрозділів Генеральної інспекції та погоджує посадові інструкції державних службовців, які затверджуються Генеральним прокурором;

- розглядає документи, які надійшли до Генеральної інспекції, у тому числі ті, що містять державну таємницю, у межах компетенції підписує, затверджує та візує службову документацію;

- за дорученням Генерального прокурора представляє Генеральну прокуратуру України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, громадських, іноземних, міжнародних та інших організаціях, в установах, на підприємствах незалежно від форм власності з питань діяльності Генеральної інспекції;

- у визначеному порядку ініціює притягнення до відповідальності працівників органів прокуратури, звертається до Вищої ради правосуддя зі скаргами на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийняті за результатами дисциплінарного провадження, заявами про порушення прокурорами вимог щодо несумісності їх посад із діяльністю або статусом;

- доручає проведення керівниками регіональних прокуратур перевірок інформації за фактами порушення працівниками прокуратури Присяги прокурора, правил прокурорської етики, вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури України;

- організовує та контролює виконання наказів, завдань і доручень керівництва Генеральної прокуратури України;

- вносить пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України, забезпечує контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів;

- вносить пропозиції та забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на нарадах у Генерального прокурора, своєчасне та якісне виконання їх рішень;

- забезпечує підготовку проектів організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України із питань, що належать до компетенції Генеральної інспекції;

- організовує підготовку і проведення аналітичної та методичної роботи, а також заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Генеральної інспекції, стажування працівників органів прокуратури та Національної академії прокуратури України;

- організовує виїзди працівників Генеральної інспекції до прокуратур регіонального рівня для надання практичної допомоги, проведення перевірок, безпосередньо бере у них участь, забезпечує реалізацію виїздів та контроль за усуненням виявлених недоліків;

- проводить оперативні наради, заслуховує звіти підлеглих працівників з питань діяльності Генеральної інспекції;

- вносить пропозиції Генеральному прокурору щодо структури та штатної чисельності Генеральної інспекції, призначення, переміщення, звільнення з посад працівників, присвоєння їм рангів та класних чинів, заохочення чи притягнення до відповідальності;

- інформує Генерального прокурора про невиконання працівниками та органами прокуратури України вимог Генеральної інспекції щодо надання документів, інформації, пояснень тощо, а також про випадки перешкоджання роботі Генеральної інспекції з боку працівників та органів прокуратури України;

- організовує ведення первинного обліку роботи, складання статистичної звітності про роботу Генеральної інспекції, підписує її та несе персональну відповідальність за достовірність відображеної у ній інформації;

- організовує своєчасне, повне і об'єктивне внесення відомостей про результати роботи до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", Єдиного реєстру досудових розслідувань, перевіряє достовірність відповідних даних;

- здійснює особистий прийом, організовує розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб;

- організовує роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляд інформаційних запитів з питань, що належать до компетенції Генеральної інспекції;

- здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими працівниками службової та трудової дисципліни, вживає заходів щодо створення належних умов праці;

- організовує в межах компетенції Генеральної інспекції процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях;

- виконує повноваження, передбачені частинами другою, третьою статті 36 Кримінального процесуального кодексу України;

- забезпечує додержання режиму секретності та здійснює постійний контроль за охороною державної таємниці в Генеральній інспекції;

- організовує та контролює стан ведення діловодства в Генеральній інспекції;

- забезпечує виконання інших завдань та службових доручень керівництва Генеральної прокуратури України.

5.2. Заступник керівника Генеральної інспекції:

- сприяє керівнику Генеральної інспекції у забезпеченні належної організації роботи структурних підрозділів Генеральної інспекції, взаємодії з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, прокуратурами всіх рівнів, Національною академією прокуратури України, правоохоронними та іншими державними органами;

- за дорученням керівника Генеральної інспекції здійснює загальне керівництво та контроль за станом організації роботи відділу нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів прокуратури та управління забезпечення дотримання інформаційної безпеки в Генеральній прокуратурі України;

- у межах компетенції організовує здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності стосовно прокурорів та працівників органів прокуратури України (крім випадків, віднесених до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та випадків, передбачених законом), безпосередньо здійснює такий нагляд;

- у межах компетенції розглядає, підписує, затверджує та візує службові документи, у тому числі, які містять державну таємницю;

- проводить оперативні наради з питань, що потребують узгоджених дій підрозділів Генеральної інспекції;

- за дорученням Генерального прокурора, керівника Генеральної інспекції представляє Генеральну прокуратуру України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, громадських, іноземних, міжнародних та інших організаціях, в установах, на підприємствах незалежно від форм власності з питань діяльності Генеральної інспекції;

- організовує приймання, реєстрацію, розгляд заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень;

- за дорученням керівника Генеральної інспекції забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на нарадах у керівництва Генеральної прокуратури України та керівника Генеральної інспекції;

- контролює виконання підпорядкованими структурними підрозділами Генеральної інспекції наказів, доручень керівництва Генеральної прокуратури України та керівника Генеральної інспекції, планових заходів, рішень нарад та інших організаційно-розпорядчих документів;

- забезпечує підготовку проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Генеральної інспекції;

- за дорученням керівника Генеральної інспекції організовує проведення аналітичної, методичної роботи, стажування та заходів щодо підвищення професійної кваліфікації в підпорядкованих підрозділах Генеральної інспекції;

- організовує та безпосередньо бере участь у перевірках прокуратур регіонального рівня, наданні практичної допомоги, здійснює контроль за реалізацією таких заходів та усуненням виявлених недоліків;

- контролює роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляду інформаційних запитів з питань, що належать до компетенції Генеральної інспекції;

- за дорученням Генерального прокурора, керівника Генеральної інспекції здійснює особистий прийом, організовує розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб;

- вносить у встановленому порядку пропозиції керівнику Генеральної інспекції про удосконалення структури та оптимізації штатної чисельності Генеральної інспекції, призначення, переміщення, звільнення з посад працівників підпорядкованих підрозділів, присвоєння їм класних чинів, рангів, заохочення чи притягнення до відповідальності, преміювання, встановлення надбавок;

- забезпечує підготовку матеріалів для висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України з питань, що належать до компетенції Генеральної інспекції;

- вживає заходів щодо вирішення матеріально-технічних питань, пов'язаних із виконанням функцій та основних завдань Генеральної інспекції;

- виконує інші завдання та службові доручення Генерального прокурора та керівника Генеральної інспекції.

5.3. Заступник керівника Генеральної інспекції - начальник управління, начальники управлінь (у межах компетенції управлінь):

- здійснюють загальне керівництво, організовують, спрямовують та контролюють роботу управлінь;

- забезпечують взаємодію з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, регіональними прокуратурами, Національною академією прокуратури України, правоохоронними та іншими державними органами;

- вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України, організовують підготовку матеріалів для розгляду на нарадах у керівництва Генеральної прокуратури України, керівника Генеральної інспекції;

- забезпечують контроль за виконанням наказів, доручень і завдань керівництва Генеральної прокуратури України, планових заходів, рішень нарад та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України;

- погоджують у межах компетенції розподіли обов'язків між працівниками структурних підрозділів управлінь та подають їх для затвердження керівником Генеральної інспекції;

- у межах компетенції розглядають, підписують, затверджують та візують службові документи, у тому числі ті, які містять державну таємницю;

- вивчають проекти документів, підготовлених підпорядкованими працівниками, які подаються на розгляд керівництву Генеральної прокуратури України та керівнику Генеральної інспекції, контролюють їх якість і повноту;

- проводять оперативні наради з питань діяльності управлінь;

- забезпечують підготовку проектів організаційно-розпорядчих документів керівництва Генеральної прокуратури України;

- організовують проведення в управліннях аналітичної та методичної роботи;

- забезпечують роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляд запитів на інформацію;

- організовують підготовку та проведення виїздів до прокуратур регіонального рівня, безпосередньо беруть участь у наданні практичної допомоги, перевірках, забезпечують реалізацію їх результатів та усунення виявлених недоліків;

- забезпечують ведення первинного обліку роботи, підготовку статистичної звітності про роботу управлінь;

- контролюють достовірність внесення відомостей до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури";

- вносять керівнику Генеральної інспекції пропозиції щодо структури та штатної чисельності управлінь, призначення, переміщення, звільнення з посад працівників управлінь, заохочення чи накладення на них дисциплінарних стягнень, присвоєння класних чинів, рангів, а також про зміни в оплаті їх праці, надання відпусток;

- організовують роботу з підвищення кваліфікації працівників управлінь;

- за дорученням керівника Генеральної інспекції здійснюють особистий прийом, організовують розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб;

- контролюють дотримання підпорядкованими працівниками трудової та виконавської дисципліни;

- організовують роботу щодо висвітлення в засобах масової інформації результатів діяльності управлінь;

- організовують і здійснюють контроль за станом ведення діловодства працівниками управління;

- вносять пропозиції керівнику Генеральної інспекції щодо удосконалення роботи управлінь;

- за дорученням керівництва Генеральної прокуратури України та керівника Генеральної інспекції представляють в органах державної влади, громадських, наукових, міжнародних та інших організаціях Генеральну прокуратуру України з питань, що належать до компетенції Генеральної інспекції;

- вживають заходів щодо вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, пов'язаних із виконанням функцій та основних завдань управління;

- виконують інші завдання і службові доручення керівництва Генеральної прокуратури України та керівника Генеральної інспекції.

5.4. Заступник керівника Генеральної інспекції - начальник управління, начальники управлінь, окрім зазначених, виконують також інші повноваження, зокрема:

5.4.1. Заступник керівника Генеральної інспекції - начальник управління наглядової діяльності:

- організовує і здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях;

- виконує повноваження, передбачені частинами другою, третьою статті 36 Кримінального процесуального кодексу України;

- організовує участь у розгляді судами клопотань слідчих і прокурорів у ході досудового розслідування та участь в судовому розгляді кримінальних проваджень;

- організовує підготовку проектів документів реагування на незаконні судові рішення у провадженнях, у яких безпосередньо підтримано обвинувачення, та в інших - за дорученням Генерального прокурора та керівника Генеральної інспекції.

- у межах компетенції організовує здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності стосовно прокурорів та працівників органів прокуратури (крім випадків, віднесених до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та випадків, передбачених законом);

- організовує приймання, реєстрацію, розгляд заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- складає протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185-4 та 185-8 КУпАП.

5.4.2. Начальник управління внутрішньої безпеки:

- координує діяльність самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих та військових прокуратур з питань внутрішньої безпеки, профілактики порушень прокурорами Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

- організовує роботу щодо попередження та своєчасного виявлення порушень прокурорами Присяги, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

- ініціює проведення службових розслідувань за фактами вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а також участь працівників управління у службових розслідуваннях, призначених за ініціативою самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України;

- організовує проведення таємних перевірок доброчесності;

- забезпечує участь працівників управління в засіданнях Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за дисциплінарними скаргами Генеральної інспекції;

- організовує надання працівникам прокуратури методичної та консультаційної допомоги щодо правил прокурорської етики, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів, порушень порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

- забезпечує вивчення причин та умов, які сприяли скоєнню прокурорами порушень Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, вживає заходів щодо їх усунення.

5.4.3. Начальник управління забезпечення дотримання інформаційної безпеки в Генеральній прокуратурі України:

- організовує взаємодію із державними органами, які є адміністраторами (держателями) автоматизованих інформаційних систем, з метою отримання доступу до відповідних інформаційних ресурсів;

- забезпечує своєчасне отримання та скасування доступу працівників Генеральної інспекції до інформаційних ресурсів;

- організовує опрацювання інформації, що надходить на "електронну пошту довіри", а також висвітлення інформації про роботу Генеральної інспекції на веб-сайті Генеральної прокуратури України;

- організовує професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань захисту інформації;

- готує пропозиції керівнику Генеральної інспекції з питань удосконалення інформаційної безпеки, впровадження нових технологій;

- забезпечує розробку заходів, спрямованих на удосконалення захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури та методів і засобів технічного захисту інформації в органах прокуратури України.

5.5. Заступники начальників управлінь - начальники відділів, начальники відділів (у межах компетенції відділів):

- організовують, спрямовують і контролюють роботу очолюваних відділів і підпорядкованих працівників;

- здійснюють розподіл обов'язків між працівниками відділів та подають їх на погодження відповідним начальникам управлінь чи заступнику керівника Генеральної інспекції для затвердження керівником Генеральної інспекції;

- беруть участь у розробці проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України;

- вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

- у межах компетенції розглядають, підписують, затверджують та візують службові документи;

- здійснюють особистий прийом громадян, забезпечують розгляд їх звернень, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних, громадських організацій (окрім начальника відділу документального забезпечення);

- проводять оперативні наради з питань діяльності відділів;

- організовують проведення аналітичної та методичної роботи, заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділів;

- забезпечують контроль за виконанням наказів, завдань і службових доручень керівництва Генеральної прокуратури України та Генеральної інспекції, а також планових заходів, рішень нарад та інших організаційно-розпорядчих документів;

- вносять у встановленому порядку пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення з посад працівників підрозділу, присвоєння класних чинів, рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, преміювання, встановлення надбавок;

- забезпечують своєчасне, повне та об'єктивне внесення відомостей про результати роботи до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", Єдиного реєстру досудових розслідувань (окрім начальника відділу документального забезпечення);

- організовують оприлюднення та надання публічної інформації згідно з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- забезпечують дотримання трудової і виконавської дисципліни у відділах;

- контролюють стан ведення діловодства у відділах;

- формують замовлення на матеріально-технічне забезпечення відділів та створення належних умов праці;

- виконують інші завдання та службові доручення керівництва управління та Генеральної інспекції.

5.6. Заступники начальників управлінь - начальники відділів, начальники відділів, окрім зазначених, у межах компетенції, виконують також інші повноваження, зокрема:

5.6.1. Заступник начальника управління наглядової діяльності - начальник першого відділу процесуального керівництва, начальник другого відділу процесуального керівництва та начальник третього відділу процесуального керівництва:

- організовують і здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях;

- вносять пропозиції щодо призначення прокурорів у конкретних кримінальних провадженнях;

- готують вказівки і доручення з питань організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях;

- контролюють якість процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні;

- контролюють додержання строків перебування кримінальних проваджень на вивченні у відділах;

- забезпечують участь у розгляді судами клопотань слідчих і прокурорів, судовому розгляді кримінальних проваджень та з інших питань кримінального судочинства, оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчих і прокурорів у кримінальному провадженні;

- контролюють вирішення прокурорами питання про речові докази у закритих ними кримінальних провадженнях;

- вивчають інформацію про хід і результати досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, матеріали кримінального провадження та засвідчені копії судових рішень;

- готують проекти процесуальних та інших документів із питань діяльності прокурорів у кримінальному провадженні, які подаються на підпис Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам;

- виконують повноваження, передбачені частинами другою, третьою статті 36 Кримінального процесуального кодексу України;

- складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185-4 та 185-8 КУпАП, готують рапорти про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5.6.2. Заступник начальника управління внутрішньої безпеки - начальник відділу службових розслідувань:

- за дорученням начальника управління координує діяльність самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України з питань внутрішньої безпеки, профілактики порушень прокурорами Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

- у встановленому порядку організовує проведення таємних перевірок доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України;

- ініціює проведення службових розслідувань за фактами скоєння дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а також участь працівників відділу в службових розслідуваннях, призначених за ініціативою самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України;

- організовує участь у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП стосовно прокурорів та інших працівників Генеральної прокуратури України;

- організовує роботу відділу щодо перевірки фактів подання працівниками Генеральної прокуратури України декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- забезпечує надання працівникам Генеральної прокуратури України методичної та консультаційної допомоги щодо правил етичної поведінки, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів, порушень порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

- організовує вивчення причин та умов, які сприяли скоєнню прокурорами Генеральної прокуратури України порушень Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, вживає заходів щодо їх усунення;

- забезпечує моніторинг стану внутрішньої безпеки в Генеральній прокуратурі України, аналіз оприлюднених у засобах масової інформації повідомлень про резонансні події за участі працівників прокуратури.

5.6.3. Начальник відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури:

- за дорученням начальника управління координує діяльність регіональних, місцевих та військових прокуратур з питань внутрішньої безпеки, профілактики порушень прокурорами Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

- у встановленому порядку організовує проведення таємних перевірок доброчесності прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур;

- ініціює участь працівників відділу в службових розслідуваннях, призначених керівниками регіональних прокуратур, за фактами скоєння дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а також у службових розслідуваннях стосовно прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур, призначених керівництвом Генеральної прокуратури України;

- організовує участь у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП стосовно прокурорів та інших працівників регіональних, місцевих та військових прокуратур;

- організовує роботу відділу щодо перевірки фактів подання працівниками регіональних, місцевих та військових прокуратур, призначення яких на посади здійснюється Генеральним прокурором, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- забезпечує надання працівникам регіональних, місцевих та військових прокуратур методичної та консультаційної допомоги щодо правил етичної поведінки, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів, порушень порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

- організовує вивчення причин та умов, які сприяли скоєнню прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

- забезпечує моніторинг стану внутрішньої безпеки в регіональних прокуратурах, аналіз оприлюднених у засобах масової інформації повідомлень про резонансні події за участі працівників прокуратури;

- організовує роботу щодо функціонування "телефонів довіри" та "електронної пошти довіри".

5.6.4. Начальник відділу інформаційної безпеки та аналітичної діяльності:

- за дорученням керівництва Генеральної інспекції, начальника управління взаємодіє із державними органами, які є адміністраторами (держателями) автоматизованих інформаційних систем, з метою отримання доступу до відповідних інформаційних ресурсів;

- вживає заходів до своєчасного отримання та скасування доступу працівників Генеральної інспекції до інформаційних ресурсів;

- організовує висвітлення інформації про роботу Генеральної інспекції на веб-сайті Генеральної прокуратури України.

5.6.5. Начальник відділу контролю стану технічного захисту інформації:

- організовує проведення аналізу стану технічного захисту інформації в органах прокуратури України;

- бере участь в організації професійної підготовки і підвищенні кваліфікації працівників з питань захисту інформації;

- готує пропозиції з питань удосконалення інформаційної безпеки, впровадження нових технологій;

- аналізує можливі загрози для інформації з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури України з метою виявлення технічних каналів витоку інформації;

- розробляє заходи, спрямовані на забезпечення захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури України та удосконалення методів і засобів технічного захисту інформації в органах прокуратури.

5.6.6. Начальник відділу нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів прокуратури:

- у межах компетенції Генеральної інспекції забезпечує та безпосередньо здійснює нагляд за додержанням законів оперативними підрозділами при проведенні ними оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів прокуратури.

5.6.7. Начальник відділу документального забезпечення:

- організовує роботу та контроль за виконанням у Генеральній інспекції Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, наказів Генеральної прокуратури України з питань діловодства;

- вживає заходів для забезпечення своєчасної доставки кореспонденції до Генеральної інспекції, передачі її на розгляд керівництву, начальникам структурних підрозділів та виконавцям;

- організовує і контролює оформлення та реєстрацію вихідних документів і передавання їх до відділу реєстрації вхідних та вихідних документів управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України;

- організовує та здійснює контроль за реєстрацією та веденням обліку документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування";

- надає інформаційно-методологічну допомогу працівникам Генеральної інспекції з питань ведення діловодства;

- готує зведення про обіг документів і передає його до відділу реєстрації вхідних та вихідних документів управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України;

- забезпечує оформлення закінчених у діловодстві номенклатурних справ структурних підрозділів Генеральної інспекції і передачу їх до відділу опрацювання та зберігання документів управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України.

5.7. Заступники начальників відділів (у межах компетенції управлінь та відділів):

- сприяють начальникам відділів у забезпеченні належної організації роботи, здійснюють поточний контроль за виконанням підлеглими працівниками службових обов'язків;

- виконують вимоги організаційно-розпорядчих документів, завдання і доручення керівництва Генеральної прокуратури України, Генеральної інспекції, управлінь та відділів, заходи, визначені планами роботи, рішеннями нарад з питань роботи відділів;

- за дорученням начальників управлінь або начальників відділів розглядають документи, які надходять до відділів, у тому числі ті, які містять державну таємницю, контролюють їх розгляд та вирішення, у межах компетенції підписують, затверджують та візують службову документацію;

- беруть участь у підготовці проектів організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України, службових листів, рішень нарад та особисто складають проекти вказаних документів;

- за дорученням начальників управлінь та відділів готують матеріали для розгляду на нарадах з питань діяльності Генеральної інспекції, вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

- забезпечують проведення аналітичної та методичної роботи з питань діяльності відділів;

- за дорученням керівництва беруть участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів, підвищенні кваліфікації працівників відділів;

- забезпечують опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, готують пропозиції щодо удосконалення законодавства;

- за дорученням керівництва Генеральної інспекції, управлінь та начальників відділів здійснюють особистий прийом, організовують розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб;

- вивчають стан виконавської дисципліни у відділах, ведуть облік проведеної відділами роботи;

- готують матеріали для опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України;

- вносять пропозиції щодо удосконалення роботи на закріплених напрямах;

- формують замовлення на матеріально-технічне забезпечення відділів для створення належних умов праці;

- виконують інші завдання та службові доручення керівництва;

- у разі відсутності начальників відділів виконують їх обов'язки.

5.8. Заступники начальників відділів, окрім зазначених, у межах компетенції також виконують інші повноваження, зокрема:

5.8.1. Заступники начальників першого, другого та третього відділів процесуального керівництва:

- за дорученням керівника Генеральної інспекції, начальника управління або начальника відділу особисто вивчають інформацію про хід і результати досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, матеріали кримінального провадження та засвідчені копії судових рішень;

- за дорученням Генерального прокурора, керівництва Генеральної інспекції, управління та начальників відділів виконують повноваження, передбачені частинами другою, третьою статті 36 Кримінального процесуального кодексу України;

- за дорученням начальника управління або начальника відділу готують інформацію, а також проекти процесуальних та інших документів із питань діяльності прокурорів у кримінальному провадженні, які подаються на підпис Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам;

- складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185-4 та 185-8 КУпАП, готують рапорти про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- забезпечують своєчасне, повне та об'єктивне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, програмного комплексу з обліку роботи органів прокуратури України, формування статистичної звітності працівниками відділу.

5.8.2. Заступник начальника відділу службових розслідувань:

- вивчає причини та умови, які сприяли скоєнню прокурорами Генеральної прокуратури України порушень Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, ініціює вжиття заходів щодо їх усунення;

- у встановленому порядку забезпечує вжиття передбачених Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" заходів щодо захисту прокурорів Генеральної прокуратури України від перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань на їх життя, здоров'я та майно;

- вносить пропозиції щодо участі працівників відділу в службових розслідуваннях, призначених за ініціативою інших самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України;

- забезпечує вивчення висновків службових розслідувань, призначених Генеральним прокурором, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на предмет обґрунтованості та наявності підстав для їх скасування;

- забезпечує участь прокурорів відділу у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП стосовно прокурорів та інших працівників Генеральної прокуратури України.

- надає працівникам Генеральної прокуратури України методичну та консультаційну допомогу щодо правил етичної поведінки, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів, порушень порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

- забезпечує проведення таємних перевірок доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України;

- організовує опрацювання інформації про дорожньо-транспортні пригоди за участі працівників прокуратури, а також випадки керування транспортними засобами в стані сп'яніння або відмови від проходження відповідного огляду.

5.8.3. Заступники начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури:

- вивчають причини та умови, які сприяли скоєнню прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур порушень Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, ініціюють вжиття заходів щодо їх усунення;

- у встановленому порядку забезпечують вжиття передбачених Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" заходів щодо захисту прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур від перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань на їх життя, здоров'я та майно;

- вносять пропозиції щодо участі працівників відділу в службових розслідуваннях, призначених керівниками органів прокуратури України;

- забезпечують вивчення висновків службових розслідувань, призначених керівниками регіональних прокуратур, військових прокурорів регіонів, на предмет обґрунтованості та наявності підстав для їх скасування;

- забезпечують участь прокурорів відділу у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП стосовно прокурорів та інших працівників регіональних, місцевих та військових прокуратур;

- надають працівникам регіональних, місцевих та військових прокуратур методичну та консультаційну допомогу щодо правил етичної поведінки, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів, порушень порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

- забезпечують проведення таємних перевірок доброчесності прокурорів регіональних і місцевих прокуратур;

- у межах повноважень відділу організовують опрацювання інформації щодо стану розслідування, судового розгляду кримінальних проваджень стосовно прокурорів, а також проваджень, у яких вони визнані потерпілими.

5.9. Прокурори відділів:

- безпосередньо виконують завдання та доручення керівництва Генеральної інспекції, управлінь і відділів, беруть участь у виконанні покладених на відділи завдань;

- беруть участь у підготовці матеріалів для розгляду на нарадах у керівництва Генеральної прокуратури України, Генеральної інспекції, управлінь та відділів, вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

- вносять пропозиції щодо удосконалення роботи, ініціюють вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, порушень виконавської дисципліни;

- готують проекти організаційно-розпорядчих та інших документів, службових листів з питань, що належать до компетенції відділів;

- вивчають проекти законів та інших нормативно-правових актів, готують пропозиції, беруть участь у роботі з удосконалення законодавства;

- за дорученням керівництва Генеральної інспекції, управлінь та відділів здійснюють особистий прийом, розглядують і вирішують звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб;

- аналізують і узагальнюють роботу на закріплених напрямах діяльності, вносять пропозиції щодо удосконалення роботи, ініціюють заходи до усунення виявлених недоліків, порушень виконавської дисципліни;

- відповідно до компетенції працюють із документами, які містять державну таємницю;

- ведуть облік проведеної роботи, накопичують і систематизують інформаційні матеріали за закріпленими напрямами діяльності;

- вносять відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури" і забезпечують повноту та об'єктивність внесених відомостей;

- систематично працюють над підвищенням свого професійного рівня, беруть участь у навчанні та стажуванні працівників регіональних прокуратур і Національної академії прокуратури України, у проведенні відділом аналітичної та методичної роботи;

- виконують інші завдання та службові доручення керівництва Генеральної прокуратури України, Генеральної інспекції, управлінь, відділів.

5.10. Прокурори відділів у межах компетенції також виконують інші повноваження, зокрема:

5.10.1. Прокурори першого, другого та третього відділів процесуального керівництва:

- здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях;

- у встановленому порядку проводять слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях, беруть участь у їх проведенні за власною ініціативою або доручають їх проведення слідчим, надають іншу практичну та методичну допомогу слідчим у розслідуванні кримінальних правопорушень;

- у встановленому порядку приймають рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, перевіряють законність їх проведення;

- підтримують обвинувачення у кримінальних провадженнях, забезпечують оскарження необґрунтованих та незаконних судових рішень;

- вивчають кримінальні провадження та надають у них вказівки, готують висновки;

- перевіряють законність закриття кримінальних проваджень, зупинення досудового розслідування та інших процесуальних рішень, додержання конституційних прав громадян під час досудового розслідування, обґрунтованість клопотань про продовження строку досудового розслідування, вживають заходів щодо усунення порушень закону;

- скасовують незаконні постанови про закриття кримінальних проваджень і зупинення досудового слідства;

- готують проекти вмотивованих постанов про доручення здійснення кримінального провадження іншому органу досудового розслідування відповідно до вимог статті 36 Кримінального процесуального кодексу України;

- у разі виявлення безпосередньо або з іншого джерела фактів, що мають ознаки іншого кримінального правопорушення, складають рапорт та доповідають керівництву Генеральної прокуратури України, розпочинають досудове розслідування;

- беруть участь у розгляді слідчими суддями клопотань слідчих, готують апеляції на ухвали слідчих суддів у кримінальних провадженнях на стадії досудового розслідування, беруть участь у їх розгляді в судах;

- вживають заходів до відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальних провадженнях у порядку, передбаченому главою 9 Кримінального процесуального кодексу України;

- беруть участь у судовому розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність прокурорів та слідчих;

- у разі закриття ними кримінальних проваджень вирішують питання про речові докази;

- складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185-4 та 185-8 КУпАП, готують рапорти про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- систематично інформують начальника відділу та начальника управління про хід слідства, у тому числі про результати судових засідань з питань досудового розслідування та підтримання обвинувачення в суді у провадженнях, у яких вони беруть участь.

5.10.2. Прокурори відділу службових розслідувань:

- у встановленому порядку беруть участь у службових розслідуваннях, вивчають висновки службових розслідувань, призначених керівництвом Генеральної прокуратури України, на предмет обґрунтованості та наявності підстав для їх скасування;

- здійснюють у встановленому порядку перевірку фактів подання працівниками Генеральної прокуратури України декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- у взаємодії з іншими працівниками управління виявляють факти порушення прокурорами Генеральної прокуратури України правил етичної поведінки, наявності конфлікту інтересів, порушення порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

- вивчають причини та умови, які сприяли скоєнню прокурорами Генеральної прокуратури України порушень Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, ініціюють вжиття заходів щодо їх усунення;

- у встановленому порядку приймають анкети доброчесності, здійснюють таємні перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, виявляють факти неподання та несвоєчасного подання анкет доброчесності, надають пропозиції начальнику відділу, управління або керівництву Генеральної інспекції щодо подальшого реагування на такі факти;

- здійснюють постійний моніторинг стану внутрішньої безпеки в Генеральній прокуратурі України з використанням у встановленому порядку доступу до інформаційних баз даних, аналіз оприлюднених у засобах масової інформації повідомлень про резонансні події за участі працівників прокуратури;

- отримують пояснення з питань, що належать до компетенції відділу;

- у встановленому порядку отримують доступ до інформаційних ресурсів, баз даних органів прокуратури України, інших державних органів;

- готують висновки за результатами проведених перевірок щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів і таємних перевірок доброчесності стосовно кандидатів на відповідні посади у Генеральній прокуратурі України;

- у межах повноважень відділу забезпечують опрацювання інформації щодо фактів скоєння прокурорами Генеральної прокуратури України кримінальних правопорушень, а також неправомірного втручання у службову діяльність прокурорів та перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань у зв'язку з цим на їх життя, здоров'я та майно, результатів розслідування та судового розгляду зазначених кримінальних проваджень;

- надають працівникам Генеральної прокуратури України методичну та консультаційну допомогу щодо правил етичної поведінки, недопущення та врегулювання конфлікту інтересів, порушень порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.

5.10.3. Прокурори відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури:

- у встановленому порядку беруть участь у службових розслідуваннях, вивчають висновки службових розслідувань, призначених керівниками регіональних та військових прокуратур, на предмет обґрунтованості та наявності підстав для їх скасування;

- здійснюють у встановленому порядку перевірку фактів подання прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур, призначення яких на посади здійснюється Генеральним прокурором, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- у взаємодії з іншими працівниками відділу та управління виявляють факти порушення прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур правил етичної поведінки, наявності конфлікту інтересів, порушення порядку декларування, інших вимог та обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції;

- вивчають причини та умов, які сприяли скоєнню прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур порушень Присяги прокурора, правил прокурорської етики, а також вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, ініціюють вжиття заходів щодо їх усунення;

- у встановленому порядку приймають анкети доброчесності, здійснюють таємні перевірки доброчесності прокурорів регіональних, місцевих та військових прокуратур, виявляють факти неподання та несвоєчасного подання анкет доброчесності, надають пропозиції керівництву щодо подальшого реагування на такі факти;

- здійснюють моніторинг стану внутрішньої безпеки в регіональних прокуратурах з використанням у встановленому порядку доступу до інформаційних баз даних, аналіз оприлюднених у засобах масової інформації повідомлень про резонансні події за участі працівників прокуратури;

- отримують пояснення з питань, що належать до компетенції відділу;

- у встановленому порядку отримують доступ до інформаційних ресурсів, баз даних органів прокуратури, інших державних органів;

- готують висновки за результатами проведених перевірок щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів і таємних перевірок доброчесності стосовно кандидатів на відповідні посади у регіональних та місцевих прокуратурах;

- у межах повноважень відділу забезпечують опрацювання інформації щодо фактів скоєння прокурорами регіональних, місцевих та військових прокуратур кримінальних правопорушень, а також неправомірного втручання у службову діяльність прокурорів та перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань у зв'язку з цим на їх життя, здоров'я та майно, результатів розслідування та судового розгляду зазначених кримінальних проваджень.

5.10.4. Прокурори відділу нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та працівників органів прокуратури:

- здійснюють нагляд за оперативними підрозділами при проведенні ними оперативно-розшукової діяльності щодо прокурорів та інших працівників органів прокуратури України (крім Національного антикорупційного бюро України та в інших випадках, передбачених Законом);

- вивчають оперативно-розшукові справи, готують довідки, висновки щодо додержання закону під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, зокрема щодо законності заведення, закриття та продовження строків ведення оперативно-розшукових справ, погодження клопотань до суду про здійснення оперативно-розшукових заходів, із застосуванням оперативно-технічних заходів, які тимчасово обмежують конституційні права особи.

5.11. Головні спеціалісти виконують обов'язки, визначені цим Положенням, а також інші згідно з посадовими інструкціями та/або розподілом обов'язків.

5.12. Головні спеціалісти відділу інформаційної безпеки та аналітичної діяльності:

- здійснюють моніторинг засобів масової інформації щодо виявлення правопорушень у діяльності прокурорів та інших працівників органів прокуратури України;

- готують пропозиції з питань удосконалення інформаційної безпеки, впровадження нових технологій;

- беруть участь у проведенні перевірок та наданні практичної допомоги з питань інформаційної безпеки в регіональних прокуратурах;

- здійснюють контроль за рівнем захисту інформації, яка обробляється Генеральною інспекцією, а також за дотриманням інформаційної безпеки її працівниками.

5.13. Головні спеціалісти відділу контролю стану технічного захисту інформації:

- здійснюють аналіз можливих загроз для інформації з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури з метою виявлення технічних каналів витоку інформації;

- здійснюють дослідження ефективності та атестацію на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля, виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури України;

- здійснюють контроль за станом технічного захисту інформації, надання практичної допомоги з питань розроблення, впровадження та для атестації створених на об'єктах інформаційної діяльності комплексів технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля;

- беруть участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури, удосконалення методів і засобів технічного захисту інформації в органах прокуратури України;

- беруть участь у проведенні перевірок та наданні практичної допомоги з питань інформаційної безпеки в регіональних прокуратурах;

- готують пропозиції з питань удосконалення інформаційної безпеки, впровадження нових технологій.

5.14. Головні спеціалісти відділу документального забезпечення:

- забезпечують виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, наказів, завдань і доручень керівництва Генеральної прокуратури України, Генеральної інспекції, управління та відділів з питань діловодства;

- здійснюють організаційні та консультаційні функції із забезпечення виконання завдань, покладених на управління та відділи;

- беруть участь у виконанні організаційних, програмних і технічних завдань;

- приймають вхідну та внутрішню кореспонденцію, у тому числі з грифом "Для службового користування", реєструють у відповідних книгах обліку та передають керівництву Генеральної інспекції, управлінь, відділів та працівникам, а також іншим структурним підрозділам на розгляд і виконання;

- реєструють вихідні документи, у тому числі з грифом "Для службового користування", передають їх для відправлення;

- формують справи та наглядові провадження, оформлюють і передають до відділу опрацювання та зберігання документів управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України;

- забезпечують підбір, передачу, проходження та збереження документів, ознайомлення з ними працівників структурних підрозділів, вручають працівникам під розписку для службового користування та виконання;

- стежать за строками виконання контрольних документів, завчасно інформують начальників відділів про затримку їх виконання;

- друкують і тиражують службові документи;

- вносять до системи електронного документообігу органів прокуратури необхідні дані щодо документів, які перебувають на розгляді в Генеральній інспекції;

- спільно з керівництвом відділів складають номенклатуру справ;

- здійснюють облік використання робочого часу працівниками Генеральної інспекції;

- виконують інші службові завдання та доручення керівництва Генеральної прокуратури України, Генеральної інспекції, управлінь, відділів та їх працівників з питань ведення діловодства.

6. Відповідальність працівників Генеральної інспекції

6.1. Керівник Генеральної інспекції відповідає за належну організацію роботи з виконання покладених на Генеральну інспекцію завдань та доручень Генерального прокурора.

6.2. Заступник керівника Генеральної інспекції, заступник керівника Генеральної інспекції - начальник управління, начальники управлінь, заступники начальників управлінь - начальники відділів, начальники відділів та їх заступники відповідають за належне виконання підпорядкованими працівниками службових обов'язків, своєчасне та якісне виконання завдань, а також доручень Генерального прокурора, керівника Генеральної інспекції його заступників та начальників управлінь.

6.3. Прокурори відділів, головні спеціалісти відповідають за належне виконання своїх функціональних та посадових обов'язків, своєчасне та якісне виконання завдань, службових доручень Генерального прокурора, керівника Генеральної інспекції, його заступників та начальників управлінь і відділів.

6.4. Працівники Генеральної інспекції несуть відповідальність за порушення Присяги прокурора, Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, службової та трудової дисципліни, а також в інших випадках згідно із Законами України "Про прокуратуру", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", законодавством про працю.

Генеральна інспекція
Генеральної
прокуратури України


{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вверх