Document v0087877-15, current version — Adoption on May 26, 2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

26.05.2015  № 87

Про затвердження Положення про експертну комісію Держгеокадастру

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну комісію Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держземагентства України від 31.12.2014 № 445 "Про затвердження Положення про експертну комісію Держземагентства України".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М.П. МартинюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
26.05.2015  № 87

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року № 1062/23594, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру утворює експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО).

2. ЕК є постійно діючим органом Держгеокадастру.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується наказом Держгеокадастру, входять керівники служби діловодства, працівники структурних підрозділів центрального апарату Держгеокадастру, представник ЦДАВО.

Головою ЕК призначається перший заступник Голови Держгеокадастру, а секретарем - особа, відповідальна за ведення архіву.

5. Секретар ЕК за рішенням голови ЕК забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів центрального апарату Держгеокадастру та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує Голова Держгеокадастру, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. Завданням ЕК Держгеокадастру є організація та проведення спільно зі службою діловодства експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Держгеокадастру.

8. ЕК Держгеокадастру приймає рішення про:

схвалення та подання до ЕПК ЦДАВО проектів таких документів:

описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);

описи справ з кадрових питань (особового складу);

номенклатури справ;

інструкції з діловодства;

положення про служби діловодства, положення про архів та ЕК;

анотовані переліки унікальних документів НАФ;

акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

акти про вилучення документів з НАФ;

схвалення і подання до ЕПК ЦДАВО переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ;

схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, переліків відомостей, що становлять службову інформацію;

схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру та у діяльності яких не утворюються документи НАФ.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання структурними підрозділами центрального апарату Держгеокадастру і окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від керівників структурних підрозділів центрального апарату Держгеокадастру розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів Держгеокадастру відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК ЦДАВО;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Держгеокадастру про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів Держгеокадастру, а в разі необхідності - представника ЦДАВО;

інформувати керівництво Держгеокадастру з питань, що належать до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводиться не рідше одного разу на рік і вважається правоможним, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.

11. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК Головою Держгеокадастру.

12. У разі відмови Голови Держгеокадастру затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися зі скаргою до Центральної ЕПК ЦДАВО.

Заступник директора
департаменту -
начальник відділу діловодства
Адміністративного
департаменту

Т.О. Чебан

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}on top