Документ v0074858-15, поточна редакція — Редакція від 30.03.2016, підстава - v0077858-16

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2015  № 74

Про затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 77 від 30.03.2016}

Відповідно до пункту 2 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196, НАКАЗУЮ:

Затвердити примірне Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, що додається.

Перший заступник Міністра

В. Є. КістіонЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства
17.04.2015  № 74

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - Комісія) є постійно діючим органом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, який утворюється ними для оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам, передбаченим у законодавстві до інвестиційних програм і проектів;

2) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів;

3) за результатами оцінки та відбору надає Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів;

4) інформує заявників (органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) про результати проведеної оцінки та відбору.

5. Комісія має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників проектів міжнародної технічної допомоги, які займаються питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного розвитку (за згодою);

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 77 від 30.03.2016}

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;

{Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 77 від 30.03.2016}

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.

Склад Комісії затверджує Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

До складу Комісії включаються представники органу, який її утворив, а також органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, агенцій регіонального розвитку, які створені відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики", регіональних офісів реформ, обласних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, які займаються питаннями місцевого/регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, громадських об'єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками).

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 77 від 30.03.2016}

Кількість членів Комісії з числа представників органу, який її утворив, не перевищує 1/3 загальної кількості складу Комісії, а кількість представників громадських об'єднань становить не менше 1/3 загальної кількості складу Комісії.

{Пункт 7 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 77 від 30.03.2016}

Інформація про склад та положення про Комісію розміщується на офіційному веб-сайті органу, який її утворив.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не менш як 2/3 членів складу Комісії.

{Пункт 8 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 77 від 30.03.2016}

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.

Члени Комісії та запрошені отримують матеріали для чергового засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення такого засідання. Одночасно із розсилкою матеріалів оприлюднюється проект порядку денного та відповідних матеріалів на офіційному веб-сайті органу, який утворив Комісію.

{Пункт 8 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 77 від 30.03.2016}

Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації шляхом визначення відповідального структурного підрозділу з питань регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, керівник якого призначається секретарем Комісії.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 77 від 30.03.2016}

Начальник
Управління впровадження
та моніторингу пріоритетних
проектів будівництва
Н.Л. Бондарчук

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://minregion.gov.ua}вгору