Документ v0074621-11, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2011

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.02.2011 N 74

Про затвердження Інструкції про порядок відбору
та направлення військовослужбовців на навчання
до Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Б.Хмельницького

З метою впорядкування роботи з відбору в органах Державної
прикордонної служби України військовослужбовців та їх направлення
в Національну академію Державної прикордонної служби України імені
Б.Хмельницького для підготовки, перепідготовки чи підвищення
кваліфікації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відбору та направлення
військовослужбовців на навчання до Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б.Хмельницького (додається).
2. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України.
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
07.02.2011 N 74

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відбору та направлення
військовослужбовців на навчання
до Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

I. Загальні положення
1.1. Ця інструкція визначає порядок дій і повноваження
посадових осіб Державної прикордонної служби (далі -
Держприкордонслужба) з відбору та направлення до Національної
академії Державної прикордонної служби України імені
Б.Хмельницького (далі - академія): військовослужбовців Держприкордонслужби, які проходять
військову службу за контрактом, мають військове звання рядового,
сержантського та старшинського складу, не мають вищої освіти і
виявили бажання проходити військову службу за контрактом осіб
офіцерського складу, - для навчання на посадах курсантів; військовослужбовців Держприкордонслужби, які проходять
військову службу за контрактом, мають військове звання рядового,
сержантського та старшинського складу, базову вищу освіту і
виявили бажання проходити військову службу за контрактом осіб
офіцерського складу, - для навчання на посадах курсантів
випускного курсу академії; військовослужбовців Держприкордонслужби, які проходять
військову службу за контрактом, мають військове звання прапорщика
(старшого прапорщика), мічмана (старшого мічмана), повну вищу
освіту, що відповідає профілю службової діяльності, і виявили
бажання проходити військову службу за контрактом осіб офіцерського
складу, - для навчання на курсах підготовки осіб офіцерського
складу; осіб офіцерського складу Держприкордонслужби, які мають вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста)
та виявили бажання навчатися на першому факультеті з метою
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, а також осіб
офіцерського складу Держприкордонслужби, які мають вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, з метою отримання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, - для навчання на
посадах слухачів; осіб офіцерського складу Держприкордонслужби, а також
рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом і включені до кадрового резерву,
розглядаються кандидатами до призначення на інші посади, що
потребують спеціалізованого вдосконалення професійної підготовки
для виконання додаткових завдань і обов'язків у межах отриманої
раніше спеціальності (напряму підготовки), - для навчання на
курсах підвищення кваліфікації чи перепідготовки (далі -
підвищення кваліфікації).
1.2. Попередній відбір кандидатів для вступу на навчання
курсантами і слухачами, а також кандидатів для зарахування на
курси підвищення кваліфікації та курси підготовки осіб
офіцерського складу організовують і здійснюють керівники органів
Державної прикордонної служби України (далі - органи
Держприкордонслужби).
1.3. На навчання на посадах слухачів і курсантів приймаються
військовослужбовці Держприкордонслужби, які відповідають
установленим законодавством вимогам для проходження військової
служби на офіцерських посадах, виявили бажання навчатися в
академії та успішно склали вступні іспити і відповідні
випробування. Ректор академії відповідає за формування списків кандидатів
для вступу в академію, безпосередньо організовує роботу з
приймання кандидатів на навчання. Він щороку до 1 січня року вступу на навчання організовує
надсилання до кадрових підрозділів усіх органів
Держприкордонслужби Правил прийому до академії на відповідний рік,
переліку питань вступних іспитів та відповідних випробувань, які
затверджуються в установленому Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України порядку.
II. Визначення обсягів відбору кандидатів
для навчання в академії
2.1. Потреба Держприкордонслужби в підготовці академією
фахівців (курсантів та слухачів) з усіх освітньо-кваліфікаційних
рівнів вищої освіти та напрямів підготовки визначається
управлінням кадрів Адміністрації Держприкордонслужби (під час
формування державного замовлення на підготовку фахівців) на
підставі заявок заінтересованих структурних підрозділів
Адміністрації Держприкордонслужби до 15 травня року, що передує
року вступу на навчання. У цей же термін управління підготовки персоналу Адміністрації
Держприкордонслужби з урахуванням заявок керівників органів
Держприкордонслужби визначає потребу в підвищенні кваліфікації
військовослужбовців.
2.2. Пропозиції до проекту відповідного державного замовлення
формуються управлінням кадрів Адміністрації Держприкордонслужби до
15 червня року, що передує року вступу на навчання слухачів і
курсантів (зарахування військовослужбовців для проходження
навчання на курсах підвищення кваліфікації), на підставі
узагальнених даних щодо потреби у фахівцях за всіма напрямами
підготовки (переліком спеціальностей) та обсягів підвищення їх
кваліфікації.
2.3. Після затвердження (погодження) в установленому порядку
обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, підвищення
військовослужбовцями кваліфікації (післядипломну освіту) і
виділених на його виконання коштів управління підготовки персоналу
Адміністрації Держприкордонслужби забезпечує розміщення цього
державного замовлення в академії, готує проект відповідного наказу
та здійснює контроль за його виконанням.
2.4. Управління кадрів Адміністрації Держприкордонслужби
визначає рознарядку з відбору кандидатів на навчання в академії на
посадах курсантів, слухачів за всіма освітньо-кваліфікаційними
рівнями, напрямами підготовки (переліком спеціальностей) та до
1 лютого року вступу на навчання доводить її до відома керівників
органів Держприкордонслужби, ректора академії. При цьому
передбачається відбір таких кандидатів за конкурсним розрахунком
не менше ніж 2 особи на 1 місце.
2.5. План проведення курсів підготовки осіб офіцерського
складу та підвищення кваліфікації доводиться до відома керівників
органів Держприкордонслужби і ректора академії управлінням
підготовки персоналу Адміністрації Держприкордонслужби до 1 грудня
року, що передує року формування таких курсів.
III. Порядок проведення відбору кандидатів
для навчання на посадах слухачів
3.1. На навчання на посадах слухачів за денною та заочною
формою навчання приймаються особи офіцерського складу, які
відповідають критеріям, визначеним Правилами прийому до академії.
3.2. Особи офіцерського складу, які бажають вступити до
академії, подають про це рапорт по команді в період з 1 лютого до
1 квітня року вступу на ім'я керівника органу Держприкордонслужби
за місцем служби. У рапорті зазначають такі дані: військове
звання; прізвище, ім'я та по батькові; посада; дата народження;
загальна та військова освіта (які навчальні заклади закінчив,
освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки
(спеціальність)); найменування вищого військового навчального
закладу, спеціальність, за якою бажає навчатися, форму навчання. Також у рапорті фіксується і підтверджується особистим
підписом військовослужбовця факт його ознайомлення з правилами
прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію
відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на
оприлюднення результатів вступних іспитів та відповідних
випробувань, наявності підстав для вступу поза конкурсом. До рапорту офіцером додаються: копія документа про освіту та
додатка до нього; шість фотокарток (без головного убору) розміром
3х4 см; копія документа, який дає право на пільги (за наявності).
За клопотанням офіцера кадровим підрозділом та підрозділом режиму
і захисту інформації органу Держприкордонслужби, у якому він
проходить службу, готуються відповідно: службова характеристика на
час подання рапорту; копія (витяг) службової картки; витяг із
списку офіцерів, зарахованих до кадрового резерву, чи
затвердженого рішення останньої атестаційної комісії про
рекомендацію для направлення на навчання; довідка про штатну
категорію займаної посади; довідка за довільною формою про
наявність або відсутність допуску до державної таємниці, підписана
начальником підрозділу режиму і захисту інформації та завірена
печаткою цього підрозділу. Ці документи подаються разом з рапортом
начальнику органу Держприкордонслужби для прийняття відповідного
рішення. Паспорт громадянина України, посвідчення особи, оригінал
документа про освіту, документа, який дає право на пільги, паспорт
здоров'я (медична книжка) подаються кандидатом особисто в
приймальну комісію з прибуттям для складання вступних іспитів. Довідка про наявність допуску до державної таємниці за формою
N 12 та припис на виконання завдання за формою N 13 (для слухачів
заочної форми навчання) відповідно до Порядку організації та
забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і в
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.10.2003 N 1561-12 (далі - Порядок 1561-12), подаються
кандидатом особисто до підрозділу режиму і захисту інформації
академії.
3.3. Керівники органів Держприкордонслужби після проходження
офіцерами, які подали рапорти, первинного медичного огляду з
урахуванням рекомендацій атестаційних комісій приймають рішення
про оформлення їх кандидатами на навчання. Із зазначених у пункті 3.2 цієї Інструкції документів
кадровим підрозділом органу Держприкордонслужби, у якому проходить
службу офіцер, формуються навчальні справи. До них також додається
витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії про
рекомендацію військовослужбовця для направлення на навчання та
картка медичного огляду встановленого зразка. Навчальні справи з
органу Держприкордонслужби, який входить до складу регіонального
управління, надсилаються у кадровий підрозділ цього регіонального
управління до 15 квітня року вступу. З органів
Держприкордонслужби, які безпосередньо підпорядковуються
Адміністрації Держприкордонслужби, навчальні справи надсилаються
до академії. Особи офіцерського складу, які виявили бажання навчатися
заочно, після зарахування на навчання прибувають в академію з
довідкою про наявність допуску до державної таємниці за
відповідною формою (форма 12) та приписом на виконання завдання
(форма 13) Порядку 1561-12. На осіб офіцерського складу, які виявили бажання навчатися
денно і не мають допуску до державної таємниці за встановленою
формою, оформлення або переоформлення документів на такий допуск
здійснюється в академії після зарахування на навчання. Офіцери,
які зараховані на навчання з денною формою і не мають допуску до
державної таємниці або такий допуск нижчий від форми, встановленої
відповідною номенклатурою, прибувають в академію з медичною
довідкою про відсутність у громадянина психічних захворювань, які
можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, відповідно до
переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я і Службою
безпеки України. Форма допуску до державної таємниці слухачів академії
визначена у додатку 1 до цієї Інструкції.
3.4. Рішення керівника органу Держприкордонслужби про
включення військовослужбовця в списки кандидатів для вступу на
навчання в академії доводиться до відома офіцера через кадровий
підрозділ не пізніше 15 квітня року вступу.
3.5. Начальники регіональних управлінь (органів центрального
підпорядкування) після розгляду пропозицій підпорядкованих їм
керівників органів (підрозділів) навчальні справи рекомендованих
відповідними атестаційними комісіями кандидатів надсилають у
приймальну комісію академії до 1 травня року вступу.
3.6. Після перевірки повноти і якості оформлення навчальних
справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому ректор
академії до 15 травня року вступу надсилає до Адміністрації
Держприкордонслужби загальний список кандидатів для вступу на
навчання в академії. У списку зазначається: порядковий номер; військове звання;
прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; загальна та військова
освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям підготовки
(спеціальність), які навчальні заклади закінчив і коли); займана
посада (обов'язково зазначити штатну категорію); висновок
останньої атестації; форма допуску до державної таємниці;
результати первинного медичного огляду.
3.7. Списки кандидатів для вступу на навчання в академії на
першому факультеті розглядаються на засіданні вищої атестаційної
комісії Адміністрації Держприкордонслужби.
3.8. Про термін прибуття рекомендованих для навчання осіб
офіцерського складу для складання вступних іспитів та проходження
відповідних випробувань управління кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби інформує керівників відповідних органів
Держприкордонслужби до 15 червня року вступу на навчання.
IV. Порядок проведення відбору для навчання
на посадах курсантів
4.1. Підготовка осіб рядового, сержантського і старшинського
складу Державної прикордонної служби України для подальшого
проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу
здійснюється в академії на посадах курсантів за денною формою
навчання.
4.2. На військову службу (навчання) за контрактом курсантами
до академії приймаються особи рядового, сержантського і
старшинського складу, які позитивно характеризуються по службі,
відповідають вимогам проходження служби в органах
Держприкордонслужби на посадах осіб офіцерського складу, виявили
бажання навчатися в академії та мають документ державного зразка
про освіту: повну загальну середню - віком від 18 до 23 років; базову вищу (бакалавр) - віком до 25 років.
4.3. Особи рядового, сержантського і старшинського складу,
які виявили бажання вступити до академії, подають про це у період
з 1 лютого до 1 квітня року вступу по команді рапорт на ім'я
керівника органу Держприкордонслужби. У рапорті зазначаються такі дані: військове звання; прізвище,
ім'я, по батькові; дата народження; повна посада; освіта
(освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки
(спеціальність) для фахівців з вищою освітою); найменування вищого
військового навчального закладу, до якого мають бажання вступити;
обраний напрям підготовки; форми навчання; яку іноземну мову
вивчали. Також у рапорті фіксується і підтверджується особистим
підписом військовослужбовця факт його ознайомлення з правилами
прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію
відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання
ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання (вступних іспитів та відповідних випробувань),
наявності підстав для вступу поза конкурсом. До рапорту військовослужбовцем додаються: копія документа про
освіту та додатка до нього; шість фотокарток (без головного убору)
розміром 3х4 см; копія документа, який дає право на пільги (за
наявності). За клопотанням військовослужбовця кадровим підрозділом та
підрозділом режиму і захисту інформації органу
Держприкордонслужби, у якому він проходить службу, готується
службова характеристика на час подання рапорту, копія (витяг)
службової картки; довідка за довільною формою про наявність або
відсутність допуску до державної таємниці, підписана начальником
підрозділу режиму і захисту інформації та завірена печаткою цього
підрозділу. Ці документи подаються разом з рапортом начальнику
органу Держприкордонслужби для прийняття відповідного рішення. Паспорт громадянина України, посвідчення особи, оригінал
документа про освіту, документа, який дає право на пільги, паспорт
здоров'я (медична книжка), сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному
році незалежного оцінювання (якщо інший порядок проходження
вступних випробувань не встановлено законодавством), продовольчий
атестат подаються кандидатами особисто в приймальну комісію з
прибуттям для складання вступних іспитів та проходження
відповідних випробувань. Довідка про наявність допуску до державної таємниці за формою
N 12 відповідно до Порядку 1561-12 подається кандидатом особисто
до підрозділу режиму і захисту інформації академії.
4.4. Керівники органів Держприкордонслужби після проходження
військовослужбовцями, які подали рапорти, первинного медичного
огляду з урахуванням рекомендацій атестаційних комісій приймають
рішення про оформлення їх кандидатами на навчання, організовують
формування кадровими підрозділами органу Держприкордонслужби
навчальних справ з документів, зазначених у пункті 4.3 цієї
Інструкції. До навчальної справи також додаються витяг із
затвердженого рішення атестаційної комісії про рекомендацію
військовослужбовцю для направлення на навчання та картка медичного
огляду встановленого зразка.
4.5. Рішення керівника органу Держприкордонслужби про
включення в списки кандидатів для вступу на навчання в академії
доводиться до відома військовослужбовця через кадровий підрозділ
не пізніше 1 травня року вступу.
4.6. Після визначення та оприлюднення Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України строків реєстрації та складання
тестів у регіональних центрах оцінювання якості освіти керівники
органів Держприкордонслужби відряджають осіб рядового,
сержантського і старшинського складу, які виявили бажання вступати
в академію, на ці заходи.
4.7. Навчальні справи рекомендованих відповідними
атестаційними комісіями кандидатів на навчання начальники кадрових
підрозділів органів Держприкордонслужби подають у приймальну
комісію академії до 15 травня року вступу.
4.8. Після перевірки повноти і якості формування навчальних
справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому на
навчання ректор академії до 1 червня року вступу доводить до
відома начальників органів Держприкордонслужби рішення приймальної
комісії про зарахування рекомендованих ними військовослужбовців
кандидатами для вступу на навчання в академію. У цей же термін він
інформує начальників органів Держприкордонслужби через управління
кадрів Адміністрації Держприкордонслужби про термін прибуття таких
військовослужбовців до академії для складання вступних іспитів та
проходження відповідних випробувань.
4.9. На осіб рядового, сержантського і старшинського складу,
які виявили бажання навчатися денно і не мають допуску до
державної таємниці за встановленою формою, оформлення документів
на такий допуск здійснюється в академії після зарахування їх на
навчання. Особи рядового, сержантського і старшинського складу, які
зараховані на навчання з денною формою і не мають допуску до
державної таємниці, встановленого відповідною номенклатурою,
прибувають в академію з медичною довідкою про відсутність у
громадянина психічних захворювань, які можуть завдати шкоди
охороні державної таємниці, відповідно до переліку, затвердженого
Міністерством охорони здоров'я і Службою безпеки України. Форма допуску до державної таємниці курсантів академії
визначена у додатку 1 до цієї Інструкції.
V. Порядок проведення відбору кандидатів
для навчання на курсах підготовки
осіб офіцерського складу
5.1. Курси підготовки осіб офіцерського складу
організовуються і проводяться для військовослужбовців, які мають
повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності,
проходили не менше трьох років військову службу за контрактом на
посадах прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших
мічманів) і перебувають не менше ніж один рік на посадах
офіцерського складу та успішно виконують службові обов'язки, з
метою набуття ними специфічних професійних знань і практичних
навичок у галузі охорони державного кордону відповідно до їх
спеціальності та займаної посади молодшого офіцера.
5.2. На навчання на курсах підготовки осіб офіцерського
складу приймаються військовослужбовці на умовах, визначених
Положенням про проходження громадянами України військової служби в
Державній прикордонній службі України, затвердженим Указом
Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009
( 1115/2009 ), на підставі їх рапорту про таке навчання, який
подається по команді керівнику органу Держприкордонслужби не
пізніше ніж за 3 місяці до початку навчання. У рапорті військовослужбовці зазначають такі дані: військове
звання; прізвище, ім'я, по батькові; дату народження; посаду та
дату призначення; освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям
підготовки та спеціальність); загальний стаж проходження
військової служби на посадах прапорщиків (мічманів), старших
прапорщиків (старших мічманів); найменування курсів. До рапорту додаються: копія документа про повну вищу освіту
та додатка до нього; службова характеристика на час подання
рапорту за підписом безпосереднього начальника (командира).
5.3. Керівники органів Держприкордонслужби, підпорядкованих
регіональним управлінням Держприкордонслужби, після прийняття
рішення про направлення підлеглих їм військовослужбовців на курси
підготовки осіб офіцерського складу списки таких
військовослужбовців, складені кадровими підрозділами цих органів,
надсилають до кадрових підрозділів регіональних управлінь для
розгляду та затвердження керівником відповідного регіонального
управління Держприкордонслужби. Після затвердження ці списки
надсилаються в академію у термін, визначений Адміністрацією
Держприкордонслужби. В органах Держприкордонслужби, які безпосередньо
підпорядковуються Адміністрації Держприкордонслужби, списки
військовослужбовців, що виявили бажання навчатися на курсах
підготовки осіб офіцерського складу, після затвердження
начальниками цих органів надсилаються до академії. У зазначених у цьому пункті Інструкції списках вказується:
назва курсу підвищення кваліфікації; порядковий номер; військове
звання; прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця; дата
народження; посада та дата призначення; освіта
(освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність); загальний стаж
проходження військової служби на посадах прапорщиків (мічманів),
старших прапорщиків (старших мічманів).
5.4. Ректор академії не пізніше ніж за два тижні до початку
курсів підготовки осіб офіцерського складу подає в Адміністрацію
Держприкордонслужби узагальнений список таких кандидатів для
затвердження. У разі потреби уточнює дату початку цих курсів.
5.5. Організаційні заходи з формування чергових потоків
курсів підготовки осіб офіцерського складу та відрядження на таке
навчання здійснює управління кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби.
VI. Порядок проведення відбору кандидатів
для навчання на курсах підвищення кваліфікації
6.1. На навчання на курсах підвищення кваліфікації за
пропозиціями керівників органів Держприкордонслужби відповідно до
номенклатури посад направляються особи офіцерського складу, особи
рядового, сержантського і старшинського складу, які включені до
кадрового резерву, розглядаються кандидатами до призначення на
інші посади, що потребують спеціалізованого вдосконалення
професійної підготовки для виконання додаткових завдань і
обов'язків у межах отриманої раніше спеціальності (напряму
підготовки). З метою доведення норм законодавства, змін у порядку
організації та забезпечення охорони державного кордону,
удосконалення професійної підготовки у межах отриманої раніше
спеціальності (напряму підготовки) для забезпечення ефективного
виконання завдань і обов'язків за займаною посадою, з інших
загальних питань, що належать до компетенції Адміністрації
Держприкордонслужби, на курси підвищення кваліфікації можуть
залучатися інші категорії військовослужбовців за рішенням Голови
Державної прикордонної служби України.
6.2. Списки військовослужбовців - кандидатів для навчання на
курсах підвищення кваліфікації формуються через підрозділи
професійної підготовки в регіональних управліннях
Держприкордонслужби (органах центрального підпорядкування) за
погодженням з відповідними кадровими підрозділами, затверджуються
їх керівниками та подаються в Адміністрацію Держприкордонслужби і
академію не пізніше ніж за місяць до початку навчання. У таких списках вказується: назва курсу підвищення
кваліфікації, порядковий номер, військове звання, прізвище, ім'я,
по батькові військовослужбовця, посада, підстава для прийняття
рішення про направлення на курси підвищення кваліфікації.
6.3. Організаційні заходи з формування чергових потоків
курсів підвищення кваліфікації та відрядження на таке навчання
здійснює управління підготовки персоналу Адміністрації
Держприкордонслужби.
6.4. Особливості направлення військовослужбовців на курси
підвищення кваліфікації, навчальними програмами яких передбачено
вивчення документів з обмеженим доступом, та форми їх допуску до
державної таємниці визначені у додатку 1 до цієї Інструкції.
VII. Вимоги до формування навчальних справ
військовослужбовців Державної прикордонної
служби України - кандидатів для навчання в академії
7.1. Навчальні справи військовослужбовців
Держприкордонслужби - кандидатів для навчання в академії (далі -
навчальні справи) формуються в кадрових підрозділах органів
Держприкордонслужби за місцем проходження військової служби таких
військовослужбовців згідно із загальними вимогами до формування
особових справ військовослужбовців та службових документів
Держприкордонслужби.
7.2. Навчальна справа - це папка під формат аркушів А4, на
лицьовому боці якої має бути титульний лист (додаток 2), з вшитими
документами (копіями документів), перелік яких визначений
пунктами 3.2, 3.3, 4.3 та 4.4 цієї Інструкції. Крім того,
усередині папки мають бути вшитими (вклеєними) конверти для
зберігання фотокарток і медичних документів, передбачених цією
Інструкцією та Правилами прийому до академії. Гриф обмеження доступу навчальним справам надається
відповідно до чинного законодавства.
7.3. Усі копії документів, включених у навчальну справу,
засвідчуються підписом та скріплюються печаткою за оригіналами цих
документів керівниками кадрових підрозділів органів
Держприкордонслужби за місцем її оформлення або в іншому
встановленому законодавством порядку. Копії документів, які додаються до навчальної справи після
прибуття вступника в академію, засвідчуються секретарем
приймальної комісії академії.
Начальник управління кадрів
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Д.В.Іщенко

Додаток 1
до Інструкції про порядок
відбору та направлення
військовослужбовців
на навчання до Національної
академії Державної
прикордонної служби України
імені Б.Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ
направлення військовослужбовців
до Національної академії Державної прикордонної
служби України для навчання за програмами
підготовки і підвищення кваліфікації,
які передбачають вивчення
документів з обмеженим доступом

1. Під час відбору кандидатів для навчання в академії
враховувати, що Номенклатурою посад працівників академії, зайняття
яких потребує оформлення допуску до державної таємниці
(далі - Номенклатура), передбачено наявність: у слухачів першого факультету допуску до державної таємниці
за формою 2; у слухачів та курсантів другого, третього факультетів - за
формою 3; у військовослужбовців, які залучаються для навчання на
курсах: підготовки військовослужбовців для охорони закордонних
дипломатичних установ України - за формою 3; підвищення кваліфікації офіцерів оперативних підрозділів - за
формою 2; підготовки офіцерів оперативно-розшукових підрозділів та
офіцерів підрозділів з охорони державного кордону, які плануються
до призначення на первинні посади в оперативно-розшукові
підрозділи, - за формою 2; підвищення кваліфікації офіцерів прикордонних
оперативно-розшукових відділів - за формою 2.
2. Під час відбору кандидатів для навчання в академії на
курсах підготовки фахівців спеціальних видів зв'язку, курсах
підготовки фахівців технічного захисту інформації та інших курсів,
навчальні програми яких передбачають вивчення документів з
обмеженим доступом, передбачати наявність допуску до державної
таємниці за відповідною формою в межах норм, визначених Зводом
відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом
Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440 ( z0902-05 ),
зі змінами та доповненнями.
3. На військовослужбовців, відібраних для навчання на курсах
підготовки військовослужбовців для охорони закордонних
дипломатичних установ України: стосовно тих, кому органами Служби безпеки України не надано
допуску до державної таємниці, - за два календарних місяці до
початку занять надсилати до академії: переліки питань, на які
пропонується надати відповідь, для оформлення допуску до державної
таємниці (далі - перелік питань) в 2 примірниках, заповнених
власноруч від руки кандидатом, один з яких завірений начальниками
кадрових та режимно-секретних підрозділів органів охорони і
засвідчений гербовими печатками цих органів, підписані власноруч
кандидатом (правила надання відповідей на питання, визначені у
переліку питань); 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см, засвідчені
підписами начальників підрозділів режиму органів
Держприкордонслужби та печатками цих органів; медичну довідку
встановленого зразка про відсутність у громадянина психічних
захворювань, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці
відповідно до переліку, затвердженого Міністерством охорони
здоров'я України і Службою безпеки України, отриманої від
відповідних медичних установ за місцем проживання (реєстрації); стосовно тих, кому надано допуск до державної таємниці перед
направленням до академії, надавати їм довідку про наявність
допусків до державної таємниці (форма 12) та припису на виконання
завдань (форма 13).
4. Слухачі курсів підвищення кваліфікації офіцерів
оперативних підрозділів (термін навчання 3 місяці), курсів
підготовки офіцерів оперативно-розшукових підрозділів та офіцерів
підрозділів з охорони державного кордону, які плануються до
призначення на первинні посади в оперативно-розшукові підрозділи
(термін навчання 3 місяці), курсів підвищення кваліфікації
офіцерів прикордонних оперативно-розшукових відділів (термін
навчання 1 місяць), курсів підготовки та перепідготовки фахівців
спеціальних видів зв'язку та технічного захисту інформації, інших
курсів, навчальні програми яких передбачають вивчення документів з
обмеженим доступом, прибувають до академії згідно з вимогами
розділу V Порядку 1561-12 як відряджені особи, з довідкою про
наявність допуску до державної таємниці за формою, передбаченою
навчальною програмою (форма 12) та приписом на виконання завдання
(форма 13). У разі якщо допуску до державної таємниці у кандидатів
вищезазначених курсів немає, то його оформлення з врахуванням
терміну навчання здійснювати в органах Держприкордонслужби
завчасно до відрядження на навчання згідно з Номенклатурою посад
цих органів як на кандидата, який планується до призначення на
вакантні номенклатурні посади.

Додаток 2
до Інструкції про порядок
відбору та направлення
військовослужбовців
на навчання до Національної
академії Державної
прикордонної служби України
імені Б.Хмельницького
(Зразок)

----------------------------------------------------------- | ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ | | | | Національна академія | | Державної прикордонної служби України | | імені Б.Хмельницького | | | | | | НАВЧАЛЬНА СПРАВА | | | | | | майора ПЕТРЕНКА Петра Петровича | | | | напрям підготовки (спеціальність): | | "Охорона та захист державного кордону" | | | | освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | | форма навчання: денна | | рік вступу: 2010 | | | | | | м. Хмельницький | -----------------------------------------------------------вгору