Документ v0073500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.05.2019 № 73

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67, 73, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою врегулювання окремих питань у зв’язку із запровадженням Національним банком України додаткових вимог до діяльності банків для посилення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.05.2019   № 73

ЗМІНИ
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

1. У розділі I:

1) у главі 3:

в абзаці першому пункту 3.7 слова “рекомендованим листом з повідомленням про вручення” виключити;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“3.9. Національний банк не застосовує до банку заходи впливу в разі, якщо допущені банком порушення пов’язані з належним виконанням ним погодженого Національним банком плану припинення банківської діяльності банку без припинення юридичної особи відповідно до Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” та нормативно- правових актів Національного банку з питань ліцензування банків.”;

2) у першому реченні пункту 4.4 глави 4 слово “може” замінити словами “має право”.

2. У розділі II:

1) пункт 2.8 глави 2 після слів “обов’язкових резервів,” доповнити словами “резервів за валютними деривативами,”;

2) у главі 3:

у пункті 3.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3.7. Письмова угода має містити заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану банку або усунення виявлених порушень, запобіжні заходи щодо недопущення порушень у майбутньому, а також обмеження в діяльності банку. Банк у письмовій угоді бере на себе зобов’язання (залежно від виявлених порушень) щодо:”;

після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

“прийняття рішення про інші обмеження в діяльності банку;”;

перше речення абзацу третього пункту 3.8 після слів “запроваджуваних (передбачених) банком заходів” доповнити словами “, обмежень у діяльності банку”;

абзац четвертий пункту 3.11 викласти в такій редакції:

“Національний банк у разі невиконання банком прийнятих на себе зобов’язань за угодою має право прийняти рішення про дострокове припинення дії угоди з банком та застосувати до банку інший захід впливу.”;

абзац перший пункту 3.12 після слова “заходів” доповнити словами “, та/або обмежень у діяльності банку”;

перше речення пункту 3.13 викласти в такій редакції:

“3.13. Національний банк протягом дії письмової угоди має право за потреби ініціювати внесення змін до неї в частині переліку заходів та/або строків їх виконання, та/або обмежень у діяльності банку.”;

главу доповнити після пункту 3.13 новим пунктом 3.14 такого змісту:

“3.14. Національний банк під час аналізу звіту банку про виконання банком узятих на себе відповідно до письмової угоди зобов’язань має право враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в розробленому на виконання письмової угоди плані заходів для усунення допущених порушень, якщо ефект від їх реалізації забезпечить досягнення передбачених планом заходів цілей.”.

У зв’язку з цим пункт 3.14 уважати пунктом 3.15;

пункт 3.15 викласти в такій редакції:

“3.15. Банк має право подати Національному банку клопотання про дострокове припинення дії письмової угоди в разі:

1) усунення банком порушень і недоліків у своїй діяльності та подання документів, що підтверджують їх усунення;

2) припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за рішенням єдиного акціонера або загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” та нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування банків (далі - припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за рішенням акціонерів банку).”;

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

“3.16. Національний банк приймає рішення про дострокове припинення дії письмової угоди в разі:

1) усунення банком порушень і недоліків у своїй діяльності за результатами розгляду Національним банком поданих банком документів, що підтверджують усунення порушень і недоліків;

2) погодження Національним банком плану припинення банківської діяльності банку без припинення юридичної особи за рішенням акціонерів банку.

Національний банк повідомляє (письмово або електронною поштою) банк про прийняте рішення не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.”;

3) у главі 7:

абзац дев’ятнадцятий пункту 7.3 викласти в такій редакції:

“недотримання банком порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, резервів за валютними деривативами протягом трьох періодів утримання обов’язкових резервів/резервів за валютними деривативами (далі - період утримання) поспіль або більше п’яти порушень протягом 12 періодів утримання;”;

в абзаці п’ятому пункту 7.4 слова “Національний банк окремим рішенням зупиняє” замінити словами “Національний банк має право окремим рішенням зупинити”;

у пункті 7.7:

абзац перший доповнити словами та цифрами “або надсилає рішення відповідно до пункту 3.7 глави 3 розділу I цього Положення”;

в абзаці другому слова “згідно з порядком, установленим пунктом” замінити словами “відповідно до пункту”;

главу доповнити після пункту 7.15 новим пунктом 7.16 такого змісту:

“7.16. Банк має право подати обґрунтоване клопотання щодо внесення змін до раніше прийнятого рішення про обмеження, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій стосовно зменшення обсягу (переліку) встановлених обмежень.

Національний банк за результатами розгляду клопотання банку має право прийняти рішення про внесення змін до рішення Національного банку про обмеження, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (рішення приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду).”.

У зв’язку з цим пункти 7.16-7.19 уважати відповідно пунктами 7.17-7.20;

пункт 7.18 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Банк має право подати клопотання про дострокову відміну обмеження або зупинення операцій (усіх або окремих операцій, які обмежені або зупинені)/відміну припинення операцій (усіх або окремих операцій, які припинені) разом із пакетом документів щодо припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за рішенням акціонерів банку.”;

у пункті 7.19:

в абзаці другому цифри “7.17” замінити цифрами “7.18”;

абзац третій доповнити словами “(крім випадку, коли клопотання подане разом із пакетом документів щодо припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за рішенням акціонерів банку)”;

у пункті 7.20:

в абзаці першому цифри “7.17” замінити цифрами “7.18”;

пункт доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

“Національний банк приймає рішення про задоволення клопотання банку про дострокову відміну обмеження або зупинення операцій/відміну припинення операцій у разі погодження плану припинення банківської діяльності банку без припинення юридичної особи за рішенням акціонерів банку.”;

4) у главі 9:

у пункті 9.1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“порушення банком порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, резервів за валютними деривативами;”;

в абзаці дев’ятому слова “регулювання діяльності банків” виключити;

пункт 9.11 викласти в такій редакції:

“9.11. Штраф за порушення банком порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, резервів за валютними деривативами накладається на банк:

1) за перше порушення протягом 12 останніх періодів утримання - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання, в якому допущено порушення, плюс три процентних пункти від суми недорезервованих банком у цей період коштів, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

2) за кожне наступне порушення протягом 12 останніх періодів утримання - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання, в якому допущено порушення, плюс п’ять процентних пунктів від суми недорезервованих банком у цей період коштів, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

3) за порушення граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку протягом визначеної кількості періодів утримання поспіль за умови дотримання нормативів обов’язкового резервування та резервування за валютними деривативами за період утримання - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання, в якому допущено порушення, плюс три процентних пункти від суми недорезервованих банком коштів, починаючи з дня, з якого допущено перевищення встановленої граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов’язкових резервів, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

4) за допущення банком порушень порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, резервів за валютними деривативами, зазначених у підпункті 1 або 2 пункту 9.11 глави 9 розділу II цього Положення, з одночасним порушенням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку, зазначених у підпункті 3 пункту 9.11 глави 9 розділу II цього Положення, - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання, в якому допущено порушення, плюс п’ять процентних пунктів від суми недорезервованих банком у цей період коштів, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.”;

абзац перший пункту 9.13 викласти в такій редакції:

“9.13. Штраф за порушення банком економічних нормативів ліквідності, кредитного ризику, інвестування накладається на банк окремо за кожним нормативом і за кожний випадок порушення в розмірі:”;

абзац восьмий пункту 9.35 доповнити словами “, резервів за валютними деривативами”;

5) підпункт “б” пункту 11.1 глави 11 після слова “банківського” доповнити словом “, валютного”;

6) у главі 12:

підпункт 19 пункту 12.2 викласти в такій редакції:

“19) недотримання банком порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, резервів за валютними деривативами протягом більше ніж трьох періодів утримання поспіль (крім обсягу, який має щоденно зберігатися на початок операційного дня на кореспондентському рахунку в Національному банку);”;

пункт 12.9 після слів “обов’язкових резервів,” доповнити словами “резервів за валютними деривативами,”.

3. Абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу III після слів “обов’язкових резервів,” доповнити словами “резервів за валютними деривативами,”.

Директор
Департаменту методології


Н. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник
Голови Національного банку УкраїниК. Рожковавгору