Документ v0072877-17, поточна редакція — Редакція від 09.06.2017, підстава - v0137877-17

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

28.02.2017  № 72

Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру
№ 137 від 09.06.2017}

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про засади державної Антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру:

забезпечити в межах повноважень реалізацію заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

щорічно до 5 лютого, 5 квітня, 5 липня і 5 жовтня подавати до Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру інформацію про хід виконання Антикорупційної програми.

3. Управлінню запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечити узагальнення інформації про хід виконання Антикорупційної програми, яку надають Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та територіальні органи Держгеокадастру, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

4. Управлінню запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечити інформування щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня Національного агентства з питань запобігання корупції щодо виконання Антикорупційної програми.

5. Надіслати Антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

О.М. ЦвяхЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
28.02.2017  № 72

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Держгеокадастр діє на підставі Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15. Відповідно до покладених на нього завдань Держгеокадастр, зокрема, розпоряджається в межах, визначених Земельним кодексом України, землями державної власності сільськогосподарського призначення безпосередньо або через визначені в установленому порядку його територіальні органи; організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності; здійснює державний нагляд у сфері землеустрою; здійснює ведення та адміністрування Державного земельного кадастру; здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні; погоджує в межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою; проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів, здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Держгеокадастр з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держгеокадастру ґрунтуються на необхідності виявлення:

групи основних причин допущення порушень та їх впливу на результати діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв'язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень та недоліків у роботі.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держгеокадастру визначено:

проведення серед посадових осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та. організацій, що належать до сфери його управління, роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції, у тому числі шляхом розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих, для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Держгеокадастру, його територіальних органів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції організаційно-розпорядчих актів Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держгеокадастру та його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки;

ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері, протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в апараті Держгеокадастру, його територіальних: органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційних веб-сайтах Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, суспільно важливої інформації з діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення: доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеокадастр;

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Держгеокадастр бере участь як співвиконавець у виконанні заходів, визначених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265. План заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затверджений наказом Держгеокадастру від 02 грудня 2015 року № 778, додається.

Крім того, Держгеокадастр здійснює в межах повноважень заходи з виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р, затверджений 29 грудня 2016 року, додається).

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

{Розділ I доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

{Розділ I доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

{Розділ I доповнено абзацом двадцять шостим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

{Розділ I доповнено абзацом двадцять сьомим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

{Розділ I доповнено абзацом двадцять восьмим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

{Розділ I доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.

{Розділ I доповнено абзацом тридцятим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

Виконання антикорупційної програми дасть змогу:

{Розділ I доповнено абзацом тридцять першим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

{Розділ I доповнено абзацом тридцять другим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

{Розділ I доповнено абзацом тридцять третім згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

{Розділ I доповнено абзацом тридцять четвертим згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності є необхідним кроком у запобіганні порушення Антикорупційного законодавства.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини що їх породжують та умови що їм сприяють здійснено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та відображено у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженому в.о. Голови Держгеокадастру 01.06.2017, що додається.

{Абзац другий розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

За результатами оцінки корупційними ризиками з високою ймовірністю виникнення визнано:

1. Погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

2. Наявність дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

3. Наявність дискреційних повноважень при проведенні експертизи землевпорядної документації.

4. Зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастр) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності.

III. Заходи щодо усунення корупційних ризиків

Заходи щодо усунення ризику стосовно погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки,

З 1 жовтня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" запроваджено погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виключно за принципом екстериторіальності.

Кваліфікаційною комісією Держгеокадастру проводиться відбір експертів для погодження документації по всій території Україні, яким з метою підвищення якості надання висновків відкрито доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання.

Слід зазначити, що для усунення безпосереднього спілкування розробника документації із землеустрою з посадовими особами Держгеокадастром забезпечено можливість подачі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та можливість перевірки стану розгляду таких проектів за допомогою офіційного веб-сайту Держгеокадастру.

Екстериторіальний принцип погодження проектів землеустрою зарекомендував себе як потужний механізм боротьби з корупційними ризиками, які. виникали під час погодження проектів землеустрою.

Зважаючи на викладене, необхідно внести зміни до законодавства в частині запровадження погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі та розробити механізм оскарження висновків про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

З метою забезпечення прозорості та публічності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок пропонується доручити центральним органам виконавчої влади, територіальні органи яких здійснюють погодження таких проектів відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України, розміщувати висновки про їх погодження або про відмову в такому погодженні на офіційних веб-сайтах з подальшим внесенням відповідних змін до законодавства.

Заходи щодо усунення ризику стосовно наявності дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

З метою усунення зазначеного корупційного ризику виникла необхідність надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього на підтвердження внесення таких відомостей.

З метою забезпечення належної реалізації урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" та на виконання пункту 75 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615-р, Держгеокадастром розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесенні відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього".

Метою законопроекту є забезпечення децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній (цифровій) фермі із застосуванням веб-технологій з використанням особистого електронного цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки до 7 робочих днів.

Основним із заходів щодо мінімізації зазначеного вище ризику є надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів документації із землеустрою.

Для його виконання та з метою делегування професійній громадській спільноті у відповідній сфері, зокрема саморегулівним організаціям у сфері землеустрою здійснювати перевірку, аналіз та оцінку землевпорядної документації, що знизить корупційні ризики та забезпечить прозорість і неупередженість процедури оцінки об'єкта експертизи (документації із землеустрою) Держгеокадастру необхідно здійснити заходи щодо внесення змін до законодавства України, а саме: підготувати проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівиим організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації".

Заходи щодо усунення ризику стосовно зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастрі) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності.

З метою усунення цього корупційного ризику необхідно внести відповідні зміни до законодавства. України.

Фахівцями Держгеокадастру спільно з народними депутатами України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та. посилення державного контролю за використанням і охороною земель" (реєстр, № 4355 від 31.03.2016).

Зазначеним законопроектом центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи позбавляються повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Проект Закону України 19.04.2016 Верховною Радою України прийнято в першому читанні, готується на друге читання.

Крім того, в апараті Держгеокадастру утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції - Управління запобігання та виявлення корупції, до складу якого входять відділ здійснення контролю за дотриманням Антикорупційного законодавства та відділ здійснення аналізу та методичного забезпечення заходів щодо запобігання корупції. У територіальних органах Держгеокадастру утворено структурні підрозділи з питань запобігання та виявленні корупції, а на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру, визначено осіб, відповідальних за здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції.

Функціонування спеціально уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує проведення аналізу корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, визначення причин, що їх породжують, та умов, що до них призводять, запровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків, проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених заходів.

Так, відповідно до Положення про Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру його основними завданнями, зокрема, є:

виявлення корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, та надання рекомендацій щодо їх усунення.

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління.

надання методичної та. консультаційної допомоги з питань дотримання вимог Антикорупційного законодавства.

проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління.

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

здійснення контролю за дотриманням Антикорупційного законодавства.

координація діяльності підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, оцінки результатів їх діяльності.

участь у проведенні службового розслідування стосовно працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

участь у межах повноважень в організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, призначення яких здійснюється Головою Держгеокадастру.

участь у межах повноважень у перевірці інформації про можливі порушення обмежень, установлених при прийомі та проходженні державної служби в органах Держгеокадастру, а також про можливі порушення присяги державного службовця посадовими особами органів Держгеокадастру.

проведення перевірок повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щодо причетності працівників таких органів (підприємств, установ, організацій) до вчинення корупційних правопорушень;

проведення перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасне подання таких декларацій.

Держгеокадастром створені умови для надсилання повідомлень про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень: на офіційному веб-сайті Держгеокадастру створений розділ "Запобігання і протидія корупції", крім того, повідомлення про можливі порушення надходять на електронні адреси: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua та на "Гарячу лінію Держгеокадастру" 0800300808.

З метою виявлення та попередження корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Інструкцією з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 16 червня 2015 р. № 111, та Інструкцією з діловодства в територіальних органах Держгеокадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 15 жовтня 2015 № 600 (далі - Інструкція з діловодства), передбачено, що проекти наказів з основних питань діяльності, адміністративно-господарських питань візуються керівником структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Крім того, посадовою особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції візуються залежно від видів проекти наказів з кадрових питань.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм Антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, роз'яснювальної роботи із питань запобігання та виявлення корупції Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводиться відповідна робота. За потреби, але не рідше одного разу на рік, у Держгеокадастрі проводитимуться навчання (наради) з проблемних питань застосування Антикорупційного законодавства, з урахуванням пропозицій, що надходитимуть до уповноваженого підрозділу від структурних підрозділів Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Інформація щодо змін в Антикорупційному законодавстві, а також роз'яснення щодо застосування окремих положень законодавства розміщуються на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Також Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру надається допомога посадовим особам апарату Держгеокадастру, у разі необхідності посадовим особам територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, Департаментом кадрової політики та персоналу Держгеокадастру, підрозділами з питань кадрової політики територіальних органів Держгеокадастру заплановано організацію навчання, у тому числі з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, та підвищення кваліфікації посадовими особами Держгеокадастру та його територіальних органів, відповідно до затверджених планів-графіків навчань в Держгеокадастрі та його територіальних органах. План-графік навчань з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру на 2017 рік додається.

{Абзац четвертий розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог Антикорупційного законодавства буде забезпечено участь співробітників Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру у таких заходах.

Інформація про вжиті заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, оприлюднюється на веб-сайтах Держгеокадастру, його територіальних органів.

V. Моніторинг виконання та оцінка ефективності Антикорупційної програми

Моніторинг виконання та оцінка ефективності Антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру (далі - Комісія), утворена наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66.

Комісія координує виконання Антикорупційної програми. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків Комісія готує, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням щорічної Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до неї, у разі змін чинного законодавства.

{Розділ VI виключено на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}


{Додаток виключено на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Держгеокадастру
____________ М. Цвях
29 грудня 2016 року

ПЛАН
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р

Найменування заходу - захід 16 "Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру із наданням витягів з нього та підтвердження внесення таких відомостей"

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Заступник міністра, відповідальний за реалізацію

Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;
Славін І.В. - директор Департаменту державного земельного кадастру, тел. 249-96-83;
Кирилюк І.В. - заступник директора - начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами і методологічної роботи Департаменту державного земельного кадастру, тел. 249-96-83.

Опис проблем, які повинні бути розв'язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків):

Удосконалення механізму надання адміністративної послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельної ділянки шляхом децентралізації надання такої послуги. Виключення корупційної складової під час надання цієї послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру. Державну реєстрацію земельної ділянки здійснює сам розробник документації із землеустрою.

Строки здійснення:

09.02.2017

Очікуваний результат:

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього" забезпечить надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності та скорочення строку надання зазначеної адміністративної послуги з чотирнадцята до семи днів, що сприятиме створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та захисту прав та законних інтересів громадян.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучаю для шинування та здійснення заходів:

Громадське обговорення.

Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу:

Витрати щодо прийняття законодавчого акта відсутні

Джерело фінансування (у разі, потреби):

Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап здійснення заходу (опис):

Підготовка проекту ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

Строк:

09.02.2017

Індикатори здійснення заходу:

Прийняття Закону України "Про знесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього".

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

Розміщення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру проекту Задану України для проведення громадського обговорення.
Розміщення на офіційному сайті Держгеокадастру прийнятого Закону України та інформації про вимоги і порядок реалізації сертифікованими інженерами-землевпорядниками своїх повноважень.

Найменування заходу - захід 17 "Надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення громадської експертизи, певних видів

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Заступник міністра, відповідальний за реалізацію

Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру:
Царик К.В. - начальник Управління державної експертизи, тел. 275-75-66;
Харченко А.М. - заступник начальника Управління державної експертизи, тел. 275-75-66.

Опис проблем, які повинні бути розв'язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків):

Можливість громадськості оцінювати якість виконання робіт із землеустрою та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.
Делегування професійній громадській спільноті у відповідній сфері, зокрема саморегулівним організаціям у сфері землеустрою здійснювати перевірку, аналіз та оцінку землевпорядної документації, що знизить корупційні ризики та забезпечить прозорість і неупередженість процедури оцінки об'єкта експертизи (документації із землеустрою).

Строки здійснення:

09.02.2017

Очікуваний результат:

Зниження можливості виникнення корупційних дій у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів:

Громадське обговорення.

Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу:

Власними ресурсами.

Джерело фінансування (у разі потреби):

Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап здійснення заходу (опис):

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до деяких законодавчих актів та направлення законопроекту на погодження до заінтересованих органів.

Строк:

09.02.2017

Індикатори здійснення заходу:

Внесення та розгляд Кабінету Міністрів і України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації".

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

Розміщення проекту змін до законодавчих актів на сайті Держгеокадастру з метою громадського обговорення та направлення законопроекту та погодження до заінтересованих органів.

Найменування заходу - захід 15 "Запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Держгеокадастру та публічності процедури їх погодження"

Міністерство аграрної політики: та продовольства України

Заступник міністра, відповідальний за реалізацію

Головний виконавець у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру:
Краснолуцький О.В. - директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель" тел. 249-96-87.

Опис проблем, які будуть розв'язані в результаті здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків):

На сьогодні існують значні корупційні ризики при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв'язку із контактом розробника такої документації та територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.
Пропонується запровадити принцип екстериторіальності погодження документації із землеустрою, коли розробник надсилатиме документації до тер органу, а програмне забезпечення в автономному порядку вибиратиме тер орган, який здійснюватиме її погодження.

Строки здійснення:

з 01.10.2016 по 01.03.2017

Очікуваний результат:

Зниження рівня корупції при погодженні документації із землеустрою.
Можливість розробника документації із землеустрою через веб-сайт Держгеокадастру відслідковувати стадії проходження документації.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для; планування та здійснення заходів:

Громадське обговорення.

Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу:

Власними ресурсами.

Джерело фінансування (у разі потреби):

Не потребує.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

Етап № 1 (опис):

Відбір експертів, які здійснюватимуть погодження проектів землеустрою та запуск екстериторіальності їх погодження.

Строк:

01.10.2016

Індикатори здійснення заходу:

Виконано. Відібрано 353 експерта державної експертизи.

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

Не потрібна.

Етап № 2 (опис):

Запровадження самого принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Строк:

до 01.10.2016

Індикатори здійснення заходу:

Виконано. В період з 03.10.2016 по 28.11.2016 на погодження надійшло 7469 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, опрацьовано 6210 проектів. На опрацюванні 1259 проектів.

Комунікаційна кампанія (як міністерство, іншій центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

Інформацію про запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної і ділянки розміщено в засобах масової інформації, на сайтах Держгеокадастру та територіальних органів Держгеокадастру.

Етап № 3 (опис):

Створення можливості для перевірки розробником стану погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Строк:

до 01.10.2016

Індикатори здійснення заходу:

Виконано. Інформацію про електронну послугу "Подання на погодження проекту землеустрою", розміщено на веб-ресурсі електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/).

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади Інформуватиме громадян):

Про можливість перевірки етапу проходження проекту землеустрою доведено на спільній нараді Держгеокадастру із представниками громадських організації та із розробниками документації із землеустрою і висвітлено на сайті Держгеокадастру.

Етап № 4 (опис):

Оцінка ефективності запровадження пілотного проекту екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Строк:

до 01.03.2017

Індикатори здійснення заходу:

Своєчасність та якість розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Комунікаційна кампанії (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади інформуватиме громадян):

Інформацію буде висвітлено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Етап № 5 (опис):

Подання Кабінетові Міністрів України звіту про результати реалізації пілотного проекту.

Строк:

до 01.03.2017

Індикатори здійснення заходу:

Буде підготовлений звіт про результати запровадження пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влада інформуватиме громадян).

Не потрібна.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі - Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», розглянуто пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік (додаток до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183 «Про погодження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік»), проведено додаткову оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеоадастру, його територіальних органів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Комісія досліджувала наявну в Держгеокадастрі інформацію, а також використала зовнішні ресурси. Зокрема було:

розглянуто пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік (додаток до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183 «Про погодження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік»);

досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокдастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

проаналізовано дослідження «Індекс сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік», проведеного міжнародною антикорупційною організацією Transparency International;

проведено аналіз судової практики за 2016 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;

проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша можливість вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

проведено аналіз діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами Дергеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

розглянуто дисертацію Куренди С.В. на тему «Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (УДК 349.4, м. Луцьк, 2016 рік).

Зокрема, як засвідчив аналіз вищезазначених документів, матеріалів та інформації найбільша кількість порушених кримінальних та/або адміністративних справ стосувалася отримання неправомірної вигоди (хабара) посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру за:

надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо передачі у власність (оренду) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

видання наказів про затвердження територіальними органами Держгеокадастру документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

погодження територіальними органами Держгеокадастру документації із землеустрою щодо відведення у власність (оренду) земельних ділянок;

прискорення процедур надання адміністративних послуг (у тому числі: реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки), тощо.

Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано корупційні ризики в організаційно-управлінській діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме в:

організаційній структурі;

системі внутрішнього контролю;

управлінні персоналом;

проведенні процедур закупівель;

наданні адміністративних послуг;

реалізації контроль-наглядових функцій;

дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; тощо.

У системі внутрішнього контролю існує ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру, що не забезпечує якісного проведення внутрішнього аудиту та виявлення усіх порушень і недоліків діяльності, а також недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту.

Ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру усувається шляхом навчання та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів за професійним напрямом, яке проводиться уповноваженим органом державної влади. Ресурсами для впровадження зазначених заходів можуть бути витрати на відрядження до місця проведення навчання (м. Київ) територіальними органами Дерджгеокадастру. Підвищення рівня професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру створить більш професійний підхід внутрішніх аудиторів до виконання ними своїх посадових обов’язків та підвищить ефективність результатів їх роботи, що у свою чергу створить позитивний імідж та авторитет підрозділів внутрішнього аудиту Держгеокадастру та його територіальних органів.

В управлінні персоналом можуть існувати такі типові ризики як:

привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників;

застосування репресивних заходів впливу щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів);

приховування не етичної поведінки підлеглих;

одержання посадовими (службовими) особами подарунків від підлеглих, тощо.

Пріоритетність зазначених ризиків є доволі низькою, а для вирішення їх можливо вжити наступних заходів.

Забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про відомі їм факти вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією.

У Держгеокадастрі для повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення функціонують такі засоби зв’язку.

Гаряча лінія: 0 800 300 808, шість операторів у апараті Держгеокадастру здійснює прийом повідомлень, режим роботи: понеділок - п’ятниця з 08.00 до 20.00.

Електронна адреса: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua.

Сайт: land.gov.ua.

На гарячу лінію протягом 2016 року надійшло: 13 повідомлень, 0 - анонімні.

На електронні адреси: land@land.gov.ua - 11 звернень, 0 - анонімні; zvg@land.gov.ua - 2 звернення, 0 - анонімні.

На сайт Держгеокадастру land.gov.ua надійшло 7 звернень, 0 - анонімні.

Повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від працівників Держгеокадастру не надходили.

Більшість звернень (скарг) стосувалося незадовільної організації роботи територіальних органів з питань надання адміністративних послуг.

До Держгеокадастру у 2016 році викривачі не звертались.

Крім того, необхідно: проводити навчання та підвищення кваліфікації керівників з питань управлінської діяльності; забезпечити посилений контроль щодо працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеним корупційним ризиком; проводити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня задоволеністю рівнем організації умов праці та загального рівня етики поведінки; тощо.

З метою виявлення та попередження корупційних ризиків у Держгеокадастрі інструкцією з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 16.06.2015 № 111 «Про затвердження інструкції з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру», передбачено, що проекти наказів з основних питань діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, посадовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, керівником служби діловодства, керівником структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником Голови Держгеокадастру відповідно до функціональних обов’язків, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів з питань використання бюджетних коштів обов’язково візуються керівником відділу внутрішнього аудиту.

Проекти наказів з кадрових питань візуються працівником служби, який створив документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів - посадовими особами структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

За результатами розгляду питання щодо погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки Комісією вказано на існування корупційних ризиків при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та працівника територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

За ініціативою Держгеокадастру та Міністерства аграрної політики та продовольства України 31.08.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».

При зазначеній процедурі розробник надсилає документації до територіального органу Держгеокадастру, а програмне забезпечення в автономному порядку вибирає будь-який територіальний орган, який здійснюватиме її погодження.

За 5 місяців з початку реалізації пілотного проекту (03.10.2016 - 31.01.2017) на погодження надійшло 34 802 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з них 22 474 - погоджено, 12 328 - повернуто на доопрацювання.

Переважні причини відмови у погодженні проектів землеустрою: непроведення топографо-геодезичного знімання під час формування земельної ділянки; відсутність прив’язки до Державної геодезичної мережі під час топографо-геодезичного знімання; спроби зміни цільового призначення земельної ділянки в обхід мораторію; невідповідність даних про інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт, відомостям, які містяться у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/dashboard/).

Комісією запропоновано після реалізації пілотного проекту та опрацювання його реальних результатів внести на розгляд керівництву Держгеокадастру питання про необхідність ініціювати в установленому законодавством порядку перед Кабінетом Міністрів України питання про погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі з метою мінімізації корупційних ризиків.

Протягом 2016 року за результатами опрацювання інформації, що надійшла від територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Держгеокадастром отримано повідомлень щодо 19 державних службовців та 3 керівників (працівників) підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, стосовно яких відкрито 16 кримінальних проваджень та 6 адміністративних проваджень (складено 6 протоколів про вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення), з яких: 13 осіб - начальники та заступники начальників територіальних органів Держгеокадастру, 1 - заступник керівника підприємства, що належить до сфери управління Держгеокадастру, 6 спеціалістів територіальних органів Держгеокадастру та 2 працівника підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

За результатами аналізу судової практики за 2016 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення Комісією встановлено, що в 11 випадках судами були винесені рішення, відповідно до яких в діях зазначених осіб були встановлені правопорушення.

Необхідно зазначити, що у більшості випадках посадові (службові) особи територіальних органів Держгеокадастру, працівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру мали на меті отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів у національній валюті України та у валютах іноземних держав за вплив на осіб, які приймають відповідні рішення та/або безпосереднього прийняття рішення стосовно:

передачі у власність особі та членам її родини земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства;

надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення у власність (оренду) земельних ділянок;

видання офіційних документів, які містили недостовірні дані, що могли вплинути на права суб’єктів господарювання щодо оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

сприяння суб’єктам господарювання в незаконному отриманні права оренди земельних ділянок;

вплив на осіб, які приймають рішення щодо затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

видання офіційних документів, які містили недостовірні дані, щодо вартості земельної ділянки (заниження вартості земельної ділянки спричинили ненадходження до державного бюджету України грошових коштів та порушення вимог статті 174 Податкового кодексу України).

Зокрема, головним спеціалістом відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області отримано грошові кошти у сумі 64 000 гривень за ніби то вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, про передачу у власність особі та членам її родини земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства загальною площею 8 га.

Водієм автотранспортних засобів відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області одержано, як неправомірну вигоду, кошти в сумі 8 000 євро та 1 200 доларів США за сприяння у видачі наказів про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

Головним спеціалістом відділу Державного земельного кадастру Управління Держгеокадастру в Житомирському районі Житомирської області отримано неправомірну вигоду (грошові кошти) у сумі 1 600 гривень за прискорення реєстрації земельних ділянок та присвоєння їм кадастрових номерів.

Начальник Відділу Держгеокадастру в Летичівському районі Хмельницької області в корисливих цілях та з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, підробила документи шляхом власноручного внесення в типовий бланк довідки про оцінку права на земельну частку (пай) рукописного тексту з завідомо неправдивими відомостями про вартість земельної ділянки (паю), занизивши її з 80 654,09 гривні до 25 655,16 гривень, та посвідчила її власним підписом із відтиском круглої печатки керованого нею державного органу.

Крім того, з метою захисту інтересів держави, юридичних та фізичних осіб Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом 2016 року організовано та проведено:

3 службові розслідування стосовно діяльності начальників та заступників начальників територіальних органів Держгеокадастру Черкаської, Закарпатської та Кіровоградської областей. Матеріали 1 службового розслідування скеровано до прокуратури Закарпатської області (можлива наявність конфлікту інтересів).

22 перевірки діяльності територіальних органів Держгекокадастру, за результатами яких у 7 випадках матеріали перевірок скеровано до правоохоронних органів та 39 посадових (службових) осіб територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

З огляду на вищевикладене Комісією встановлено такі основні ризики в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, що додаються (Додаток 1).

Голова Комісії

І.В. Рубан

Секретар Комісії

В.М. Врублевський

{Антикорупційну програму доповнено Додатком згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}Додаток 1
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Ризик 1.
Погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.
Опис. Розробник документації із землеустрою подавав на погодження до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою та посадової особи, яка здійснювала її погодження, провокувало ризики вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Зокрема, існують факти вимагання посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру неправомірної вигоди (хабара) за позитивний розгляд проектів землеустрою. В іншому випадку такі проекти землеустрою тривалий час не розглядалися або ж надавалися висновки про непогодження проектів з необґрунтованими (безпідставними) зауваженнями.
Чинники.
Не виконання посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг іншим суб’єктам господарювання та існування реального конфлікту інтересів.
Можливі наслідки.
Притягнення посадових (службових) осіб територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.
Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

Висока

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» запроваджено погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виключно за принципом екстериторіальності. За результатами реалізації пілотного проекту підготовка та супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» в частині погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі.

Департамент землеустрою, використання та охорони земель Краснолуцький О.В.

Грудень 2017 року

Не потребує

Зниження рівня корупції при погодженні документації із землеустрою. Можливість розробника документації із землеустрою через веб-сайт Держгеокадастру відслідковувати стадії проходження документації.

Ризик 2:
Наявність дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки.
Опис:
Існує недосконалий механізм надання адміністративної послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельної ділянки, що призводить до виникнення корупційної складової під час надання цієї послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру.
Широкі дискреційні повноваження надані державним реєстраторам при реєстрації земельних ділянок. Закон України «Про Державний земельний кадастр» дозволяє державним кадастровим реєстраторам тлумачити на свій розсуд проблемні питання підстав для формування земельної ділянки та виникнення прав на неї.
Чинники:
Не виконання державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди.
Можливі наслідки:
Притягнення державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.
Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

Висока

Супроводження розробленого проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр»

Департамент державного земельного кадастру Славін І.В.

Грудень 2017 року

Не потребує

Надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання інформації з нього під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності та скорочення строку надання зазначеної адміністративної послуги з чотирнадцяти до семи днів, що сприятиме створенню сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та захисту прав та законних інтересів громадян

Ризик 3:
Наявність дискреційних повноважень у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації.
Опис:
При наданні висновків експертизи землевпорядної документації досить поширеною є практика повернення (часто - неодноразове) документації «на доопрацювання», що, у свою чергу, може призвести до затримки процесу прийняття рішень щодо затвердження документації із землеустрою або технічної документації із оцінки земель.
Чинники:
Не виконання посадовими (службовими) особами Держгеокадастру його територіальних органів, відповідальних за проведення державної експертизи землевпорядної документації та документації з оцінки земель, належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень.
Можливі наслідки:
Притягнення до відповідальності.
Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

Висока

Внесення на розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації»

Управління державної експертизи Царик К.В.

Грудень 2017 року

Не потребує

Зниження можливості виникнення корупційних дій у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації

Ризик 4:
Зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастр) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності.
Опис:
Великі корупційні ризики несе відсутність належного ефективного контролю за дотриманням земельного законодавства, зокрема, як державного, так і громадського.
В одному органі виконавчої влади (Держгеокадастрі) зосереджені повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, що може привести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Чинники:
Можливий вплив керівників територіальних органів Держгеокадастру, які приймають рішення про розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на посадових (службових) осіб цих органів, а саме осіб, що здійснюють державний нагляд (контроль) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності для прийняття неправомірних рішень.
Можливі наслідки:
Притягнення до відповідальності.
Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

Висока

Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель»

Департамент контролю за використанням та охороною земель Колотілін О.К., Департамент землеустрою, використання та охорони земель Краснолуцький О.В.

Грудень 2017 року

Не потребує

Держгеокадастр та його територіальні органи позбавляться повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, що дозволить уникнути одночасно повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності

Ризик 5:
Порушення працівниками Держгеокадастру обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Опис: Порушення працівниками Держгеокадастру Закону України «Про запобігання корупції» в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди.
Чинники:
Недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.
Можливі наслідки:
Притягнення до відповідальності.
Втрата репутації органу.

Низька

Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С.П., Управління запобігання та виявлення корупції Сіроштан О.Е.

Протягом 2017 року

Не потребує

Недопущення ймовірності корупційного ризику.

Ризик 6:
Порушення працівниками Держгеокадастру вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Опис:
Неповідомлення працівниками Держгеокадастру про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.
Чинники:
Недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства.
Можливі наслідки:
Притягнення до відповідальності.
Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

Низька

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання

Управління запобігання та виявлення корупції Сіроштан О.Е., Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С.П.

Протягом 2017 року

Не потребує

Зменшення ймовірності корупційного ризику.

Ризик 7:
Порушення терміну проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем.
Опис:
Приховування отриманих результатів перевірки від суб’єктів перевірки.
Чинники:
Отримання неправомірної вигоди за сприяння у приховуванні негативних для кандидата результатів спеціальної перевірки.
Можливі наслідки:
Притягнення до відповідальності.
Втрата репутації органу.

Низька

Здійснення контролю з боку керівників Держгеокадастру за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки

Управління запобігання та виявлення корупції Сіроштан О.Е., Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С.П.

Протягом 2017 року

Не потребує

Недопущення ймовірності корупційного ризику.

Ризик 8:
Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.
Опис:
Використання працівниками Держгеокадастру матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.
Чинники:
Використання працівниками Держгеокадастру службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.
Можливі наслідки:
Втрата фінансових і матеріальних ресурсів.
Втрата репутації органу.

Низька

Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів Держгеокадастру для інших, не пов’язаних із службовою необхідністю цілей. Забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами

Департамент фінансового забезпечення Кашталян Т.М., Управління справами Бєлов В.О., Департамент забезпечення діяльності служби Кузьменко О.М.

Протягом 2017 року

Не потребує

Недопущення ймовірності корупційного ризику.

Ризик 9:
Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.
Опис:
Лобіювання посадовими особами Держгеокадастру під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.
Чинники:
Неналежне виконання працівниками Держгеокадастру своїх службових повноважень, приховування працівниками Держгеокадастру, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівлі, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду.
Можливі наслідки:
Порушення вимог чинного законодавства. Збільшення витрат, втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу.Судові справи.

Низька

Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель; забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі

Керівники структурних підрозділів

Протягом 2017 року

Не потребує

Недопущення ймовірності корупційного ризику.

Ризик 10:
Недотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Опис:
Порушення порядку зайняття посад державної служби, лобіювання посадовими особами Держгеокадастру під час проведення процедури конкурсного відбору певних кандидатів на зайняття вакантних посад.
Чинники:
Неналежне виконання працівниками Держгеокадастру своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду, тощо.
Можливі наслідки:
Порушення вимог чинного законодавства. Втрата репутації органу. Судові справи.

Низька

Посилення контролю за дотриманням порядку зайняття посад державної служби, процедури конкурсного відбору

Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С.П., Управління запобігання та виявлення корупції Сіроштан О.Е.

Протягом 2017 року

Не потребує.

Забезпечення якісного добору та розстановки кадрів

Ризик 11:
Недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту.
Опис:
Лобіювання посадовими особами Держгеокадастру під час планування та безпосередньо проведення внутрішнього аудиту.
Чинники:
Неналежне виконання працівниками Держгеокадастру своїх службових повноважень, приховування працівниками Держгеокадастру, які безпосередньо залучені до планування та проведення внутрішнього аудиту, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду, тощо.
Можливі наслідки:
Втрата репутації органу. Судові справи.

Низька

Удосконалення чинних критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, здійснюється відбір об’єктів та проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів

Відділ внутрішнього аудиту Несин І.М.

Протягом 2017 року

Не потребує

Недопущення виникнення пов’язаних з корупцією правопорушень та уникнення можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту

{Антикорупційну програму доповнено Додатком згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}


ПЛАН-ГРАФІК
навчань з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру на 2017 рік

№ з/п

Тематика

Цільова аудиторія

Строки проведення

Відповідальний за проведення

1.

Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції

червень 2017

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

2.

Правові засади запобігання корупції

Для вперше прийнятих на державну службу

вересень-грудень 2017

Національна академія внутрішніх справ України

3.

Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці категорії В

вересень-грудень 2017

Національна академія внутрішніх справ України

{Антикорупційну програму доповнено Додатком згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 137 від 09.06.2017}

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}вгору