Документ v0071351-08, поточна редакція — Редакція від 12.07.2011, підстава - v0167351-11

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2008 N 71

Про затвердження Регламенту Головного
управління державної служби України
та його територіальних органів

{ Внесено зміни наказами Головдержслужби від 11.08.08 N 225,
від 26.08.08 N 234, від 05.09.08 N 244, від 15.10.08 N 284
( v0284351-08 ) та від 21.11.08 N 348, від 31.12.08 N 384
( v0384351-08 ), від 21.01.2009 N 14 ( v0014351-09 ), від 02.03.09
N 61, від 04.03.09 N 65, від 19.03.09 N 78, від 20.03.09 N 80,
від 24.04.09 N 125 ( v0125351-09 ) }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головного
управління державної служби
N 134 ( v0134351-09 ) від 30.04.2009
N 222 ( v0222351-09 ) від 19.08.2009
N 280 ( v0280351-09 ) від 23.09.2009
N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010
N 63 ( v0063351-10 ) від 03.03.2010
N 285 ( v0285351-10 ) від 12.11.2010
N 63 ( v0063351-11 ) від 22.03.2011
N 85 ( v0085351-11 ) від 31.03.2011
N 90 ( v0090351-11 ) від 05.04.2011
N 120 ( v0120351-11 ) від 06.05.2011
N 122 ( v0122351-11 ) від 10.05.2011
N 133 ( v0133351-11 ) від 25.05.2011
N 163 ( v0163351-11 ) від 07.07.2011
N 167 ( v0167351-11 ) від 12.07.2011 }

З метою подальшого удосконалення організації роботи
центрального апарату Головного управління державної служби України
та його територіальних органів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Регламенту Головного управління
державної служби України та його територіальних органів (далі -
Регламент).
2. Наказ Головдержслужби України від 16.02.07 N 54
( v0054351-07 ) із змінами та доповненнями вважати таким, що
втратив чинність.
3. Першому заступнику, заступникам Начальника Головдержслужби
України, директору Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу, директору департаменту персоналу державних
органів та місцевого самоврядування, керівникам структурних
підрозділів, керівникам територіальних органів Головдержслужби
України забезпечити неухильне виконання вимог цього Регламенту.
4. Керівникам структурних підрозділів переглянути у місячний
термін та привести у відповідність до цього Регламенту накази
Головдержслужби України.
5. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю (Яцуба О.І.) ознайомити з цим наказом першого заступника,
заступників Начальника Головдержслужби України, директора Центру
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,
директора департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування, керівників структурних підрозділів та
територіальних органів Головдержслужби України.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головдержслужби
України
26.03.2008 N 71

РЕГЛАМЕНТ
Головного управління державної служби
України та його територіальних органів
{ По тексту Регламенту слова "управління справами", слова
"управління організаційної роботи, стратегічного
планування, документообігу та контролю" та слова
"управління організаційної роботи, документообігу та
контролю" замінено словами "адміністративно-фінансовий
департамент", слова "юридичне управління" - словами
"юридичний департамент", слова "управління аналізу
політики і стратегії розвитку державної служби" -
словами "департамент модернізації державної служби",
слова "департамент персоналу державних органів та
місцевого самоврядування" - словами "департамент
персоналу державних органів та органів місцевого
самоврядування" у відповідних відмінках; слова
"заступник Начальника Головдержслужби з питань правової
роботи" замінено словами "заступник Начальника
Головдержслужби з питань правової роботи та модернізації
державної служби" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 44
( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }
{ По тексту Регламенту слова "управління державної служби
Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі" замінено словами
"управління державної служби Головдержслужби України в
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях,
м. Києві та Київській області" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Головного управління державної служби
N 63 ( v0063351-10 ) від 03.03.2010 }

Регламент Головного управління державної служби України та
його територіальних органів (далі - Регламент Головдержслужби
України) є відомчим нормативним актом, який встановлює порядок
організації діяльності Головдержслужби України та управлінь
державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві та Київській області
(далі - територіальні органи) відповідно до покладених
повноважень.
Розділ 1. Загальні положення
Параграф 1. Основи діяльності Головдержслужби України
1. Головдержслужба України є центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері
державної служби та функціональне управління державною службою.
2. Головдержслужба України та її територіальні органи у своїй
діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), іншими законами
України, указами Президента України, постановами Верховної Ради
України, а також актами Кабінету Міністрів України, Положенням про
Головне управління державної служби України ( 1272/99 ),
положеннями про територіальні органи, документами з питань системи
управління якістю Головдержслужби України та цим Регламентом.
3. Головдержслужба України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені в установленому порядку управління
державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві та Київській області
(далі - територіальні органи).
Параграф 2. Спрямування, координація і контроль
1. Діяльність Головдержслужби спрямовує і координує Кабінет
Міністрів відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України шляхом видання відповідних актів та прийняття рішень про
надання окремих доручень за результатами обговорення питань на
його засіданнях.
2. Кабінет Міністрів контролює діяльність Головдержслужби,
заслуховує на своїх засіданнях звіти (інформацію) Начальника
Головдержслужби України про роботу Головдержслужби України.
Підготовка матеріалів з таких питань здійснюється у порядку,
встановленому розділом 7 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 року N 950 ( 950-2007-п ).
3. Безпосереднє спрямування, координацію і контроль виконання
покладених на Головдержслужбу України завдань, здійснює Міністр
Кабінету Міністрів України у відповідності до Порядку спрямування
і координації діяльності центральних органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.00
N 965 ( 965-2000-п ), шляхом: 1) формування державної політики у сфері державної служби та
контролю за її реалізацією Головдержслужбою України; 2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених
Головдержслужбою проектів нормативно-правових актів та погодження
наказів, які підлягають державній реєстрації в установленому
порядку; 3) заслуховування інформації Начальника Головдержслужби
України з особливо важливих питань та його звіту про виконання
покладених на Головдержслужбу завдань; 4) проведення нарад, робочих зустрічей, консультації з
Начальником Головного управління державної служби України,
надсиланням офіційних листів; 5) надання обов'язкови до виконання доручень відповідно до
актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України,
доручень Прем'єр-міністра України, що випливають з програми
діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань,
покладених на Кабінет Міністрів України; 6) внесення керівництву пропозицій, які є обов'язковими для
розгляду; 7) затвердження структури Головдержслужби України; 8) визначення посадової особи Кабінету Міністрів України для
включення до складу колегії Головдержслужби України; 9) погодження схвалених на засіданні колегії Стратегічного
плану роботи Головдержслужби на наступний рік і заходів щодо
реалізації основних напрямів та стратегічних цілей її діяльності
відповідно до завдань покладених на Головдержслужбу України.
4. Територіальні органи підзвітні та підконтрольні
Головдержслужбі України.
Параграф 3. Взаємодія з громадськістю
Головдержслужба України інформує громадськість про свою
діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень з питань,
що мають важливе суспільне значення відповідно до методик процесів
"Інформування громадськості" та "Консультації з громадськістю".
Розділ 2. Організація роботи Головдержслужби України
Параграф 4. Організаційні засади діяльності
1. Головдержслужба України забезпечує процес управлінської
діяльності відповідно до системи управління якістю побудованої з
урахуванням ДСТУISO 9001:2001, зокрема Настанови з якості
Головдержслужби України, Політики Головдержслужби України та
методики процесу "Моніторинг діяльності та удосконалення" шляхом
планування своєї роботи, її організації та контролю за виконанням
завдань, визначених Положенням про Головне управління державної
служби України ( 1272/99 ).
2. Діяльність територіальних органів визначена положеннями,
розробленими відповідно до Типового положення про управління
державної служби Головного управління державної служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та
здійснюється на основі системи управління якістю з урахуванням
ДСТУISO 9001:2001.
3. Головдержслужба України та її територіальні органи в межах
визначених повноважень видають накази, організовують та
контролюють їх виконання.
4. Головдержслужбу України очолює Начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до
визначеного Кабінетом Міністрів України порядку.
5. Начальник Головдержслужби України має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
визначеного Кабінетом Міністрів України порядку.
6. Керівники структурних підрозділів Головдержслужби України
призначаються Начальником Головдержслужби України за погодженням з
Міністром Кабінету Міністрів України.
7. Призначення та звільнення з посад працівників структурних
підрозділів центрального апарату Головдержслужби України
здійснюється Начальником Головдержслужби України.
8. Призначення завідувача сектору внутрішнього фінансового
контролю адміністративно-фінансового департаменту здійснюється
відповідно до ПКМУ від 22.05.02 N 685 ( 685-2002-п ) "Про
здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади внутрішнього фінансового контролю" та наказу Головкру
10.06.08 N 247 ( z0587-08 ) "Про внесення змін до Порядку
погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби
питання щодо призначення та звільнення з посад керівників
контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та їх територіальних органів".
9. Структуру центрального апарату Головдержслужби України
затверджує Міністр Кабінету Міністрів України відповідно до
Положення про Головне управління державної служби України
( 1272/99 ).
10. Гранична чисельність працівників Головдержслужби України
та її територіальних органів затверджується Кабінетом Міністрів
України.
11. Штатний розпис центрального апарату, кошторис видатків
Головдержслужби України затверджує Начальник Головдержслужби
України за погодженням з Міністерством фінансів України.
12. Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Головдержслужби України, у т.ч. положення про відділи та сектори,
розробляються їх керівниками, погоджуються з першим заступником чи
заступником Начальника Головдержслужби України (відповідно до
розподілу обов'язків), адміністративно-фінансовим департаментом,
управлінням організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи та після правової експертизи на
відповідність чинному законодавству і відомчим нормативно-правовим
актам і погодження юридичним управлінням затверджуються
Начальником Головдержслужби України.
13. Положення про структурні підрозділи (відділи, сектори)
територіальних органів Головдержслужби України розробляються їх
керівниками, погоджуються із заступником начальника
територіального органу, головним спеціалістом - юрисконсультом і
затверджуються начальником територіального органу.
14. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів
центрального апарату Головдержслужби України та керівників
відділів (секторів) у їх складі визначаються в положеннях, а
працівників - у посадових інструкціях, що розробляються згідно з
положеннями про структурні підрозділи центрального апарату
Головдержслужби України, Порядку підготовки організаційних
документів у Головному управлінні державної служби України та його
територіальних органах ( v0356351-06 ), затвердженим наказом
Головдержслужби (додаток 1) та з урахуванням Довідника типових
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців.
15. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів
центрального апарату Головдержслужби України підписуються їх
безпосередніми керівниками, керівниками відповідних структурних
підрозділів та затверджуються Начальником Головдержслужби, першим
заступником та заступниками Начальника Головдержслужби України
відповідно до розподілу обов'язків. Посадові інструкції працівників департаменту персоналу
державних органів та органів місцевого самоврядування (далі -
департамент) підписуються їх безпосередніми керівниками та
затверджуються директором департаменту.
16. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів,
посадові інструкції працівників, яким визначено безпосередню
розробку нормативно-правових актів, погоджуються із заступником
Начальника Головдержслужби України, відповідальним за цю роботу
згідно з розподілом обов'язків.
17. Начальник управління в Автономній Республіці Крим,
області, мм. Києві та Севастополі призначається на посаду
Начальником Головдержслужби за погодженням відповідно з Головою
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації та
звільняється з посади Начальником Головдержслужби. { Пункт 17 параграфу 4 в редакції Наказу Головного управління
державної служби N 280 ( v0280351-09 ) від 23.09.2009 }
18. Начальник територіального органу має одного заступника,
якого за його поданням призначає на посаду та звільняє з посади
Начальник Головдержслужби України.
19. Посадові обов'язки начальників територіальних органів
визначаються у положеннях про територіальні органи.
20. Розподіл обов'язків між начальником територіального
органу та його заступником затверджується відповідним наказом
територіального органу.
21. Працівники територіальних органів призначаються на посади
та звільняються з посад начальниками територіальних органів.
22. Юрисконсульт та головний спеціаліст-бухгалтер
територіального органу перебувають у безпосередньому
підпорядкуванні начальника цього органу. Призначення юрисконсульта
на посаду, його звільнення та переміщення на іншу посаду письмово
погоджується з юридичним управлінням. Юридичне управління несе
відповідальність за рівень фахової підготовки кандидатів на
зайняття посад юрист-консультів, достатній для виконання
обов'язків юрисконсульта.
23. Положення, структуру, штатні розписи, чисельність
працівників і кошториси видатків територіальних органів затверджує
Начальник Головдержслужби України.
24. Керівники структурних підрозділів територіальних органів
Головдержслужби України керуються у своїй роботі відповідними
положеннями про зазначені структурні підрозділи; посадові обов'язки, межі повноважень та відповідальність
інших працівників територіальних органів визначаються у посадових
інструкціях, що розробляються згідно з положеннями про структурні
підрозділи територіальних органів Головдержслужби України, Порядку
підготовки організаційних документів у Головному управлінні
державної служби України та його територіальних органах
( v0356351-06 ), затвердженим наказом Головдержслужби (додаток 1)
та з урахуванням Довідника типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців;
25. Посадові інструкції працівників територіальних органів
підписуються їх безпосередніми керівниками та затверджуються
начальником територіального органу.
26. Робота Головдержслужби України та її територіальних
органів є відкритою і гласною, за винятком питань, що становлять
державну і службову таємницю.
27. Інформація про діяльність Головдержслужби України та
територіальних органів надається громадянам, представникам засобів
масової інформації тощо, виходячи з положень законів України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ),
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про видавничу справу"
( 318/97-ВР ) та інших актів законодавства. { Пункт 27 параграфу 4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 122
( v0122351-11 ) від 10.05.2011 }
28. Питання, що стосуються режимно-секретної діяльності,
вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), Порядку організації режиму секретності в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року
N 1561-12, та інших нормативно-правових актів з питань
забезпечення режиму секретності.
29. Відповідно до законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та Загальних
правил поведінки державного службовця кожен працівник
Головдержслужби України та територіальних органів має
дотримуватися основних принципів державної служби та етики
поведінки державного службовця, не припускатися дій і вчинків, які
можуть зашкодити інтересам держави чи негативно вплинути на
репутацію державного службовця.
30. Для погодженого вирішення питань у Головдержслужбі
України утворені дорадчі органи: Експертно-координаційна рада з
питань професійного розвитку державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування і методичного забезпечення
проходження державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування при Головному управлінні державної служби України,
колегія Головдержслужби України, Громадська рада при Головному
управлінні державної служби України, Наукова рада Головдержслужби
України, Експертна рада при Начальнику Головдержслужби з
підготовки пропозицій щодо рішень з окремих кадрових питань. { Пункт 30 параграфу 4 в редакції Наказу Головного управління
державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }
{ Пункт 31 параграфу 4 розділу 2 виключено на підставі Наказу
Головного управління державної служби N 285 ( v0285351-10 ) від
12.11.2010 }
31. Головдержслужба України з метою ефективного забезпечення
реалізації своїх повноважень, координації дій територіальних
органів під час виконання доручень органів державної влади,
запитів і звернень народних депутатів України, а також для
вирішення оперативних питань може утворювати дорадчі та
консультативні органи (комітети, комісії, робочі групи тощо).
32. Головдержслужба України погоджує нормативно-правові акти,
які стосуються соціально - трудової сфери у галузі державної
служби, з Центральним комітетом профспілки працівників державних
установ України.
Параграф 5. Здійснення повноважень посадовими особами
Головдержслужби України
Розподіл обов'язків між Начальником Головдержслужби України,
першим заступником та заступниками Начальника Головдержслужби
України затверджується наказом Головдержслужби України.
Розділ 3. Робота колегіальних органів

{ Параграф 6 розділу 3 виключено на підставі Наказу Головного
управління державної служби N 285 ( v0285351-10 ) від 12.11.2010 }

Параграф 6. Експертно-координаційна рада з питань
професійного розвитку державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування і методичного забезпечення проходження
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування при
Головному управлінні державної служби України 1. Експертно-координаційна рада з питань професійного
розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування і методичного забезпечення проходження державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування при Головному
управлінні державної служби України є колегіальним дорадчим
органом, який створено з метою організації та координації
методичного забезпечення органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та
проходження державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування. 2. Діяльність Ради здійснюється відповідно до Положення про
Експертно-координаційну раду з питань професійного розвитку
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і
методичного забезпечення проходження державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування при Головному управлінні
державної служби України ( v0090351-09 ), затвердженого наказом
Головдержслужби України (Додаток 2). 3. До складу Експертно-координаційної ради входять голова,
заступник голови, секретар, який обирається із членів
Експертно-координаційної ради. 4. Експертно-координаційна рада: забезпечує єдиний методологічний підхід у вирішенні питань
теорії та практики державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування; розробляє рекомендації щодо формування та проведення
державної політики з питань професійного навчання державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; розглядає та готує пропозиції щодо удосконалення професійного
розвитку державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування; визначає пріоритетні напрями, аналізує стан, перспективи
розробок, а також орієнтовну тематику методичних, інформаційних,
консультативних та інших матеріалів з питань державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування, професійного навчання
кадрів; розглядає та вносить пропозиції щодо нормативно-правової,
методичної та іншої документації з питань державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування та професійного навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; розглядає навчальну, методичну, інформативну та
консультативну літературу для державних службовців та посадових
осіб органів місцевого самоврядування та надає гриф "Рекомендовано
Головним управлінням державної служби України"; проводить експертизу і оцінку якості навчальних програм для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; проводить експертизу і оцінку пілотних проектів з питань
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування,
професійного розвитку державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування; веде облік навчальної, методичної, інформативної та
консультативної літератури для державних службовців та посадових
осіб органів місцевого самоврядування; взаємодіє з державними органами влади та органами місцевого
самоврядування, навчальними закладами з питань підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування. 5. Засідання Експертно-координаційної ради проводиться за
окремим планом не рідше одного разу на півроку, робочих груп - не
рідше одного разу на квартал. { Параграф в редакції Наказу Головного управління державної
служби N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }
Параграф 7. Колегія Головдержслужби України
1. Колегія Головдержслужби України (далі - Колегія) є
постійним консультативно-дорадчим органом, створеним для
погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Головдержслужби України та її територіальних органів, обговорення
найважливіших напрямів їх поточної та перспективної діяльності.
2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Загальним положенням
про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої
державної адміністрації ( 1569-2003-п ), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України, та іншими нормативно-правовими актами,
а також Регламентом підготовки та проведення засідань колегії
Головдержслужби України ( v0383351-06 ), затвердженого наказом
Головдержслужби України (додаток 3).
3. Персональний склад Колегії затверджується Начальником
Головдержслужби України.
4. Організаційною формою роботи Колегії є засідання, які
проводяться в міру потреби.
5. За ініціативою Голови Колегії можуть проводитись
позапланові (позачергові) засідання Колегії.
6. У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні
засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
7. Матеріали розширеного засідання Колегії видаються та
публікуються у засобах масової інформації. Термін видання та
опублікування матеріалів Колегії визначає Начальник
Головдержслужби України. Відповідальним за видання та
опублікування матеріалів розширеного засідання Колегії є Центр
сприяння інституційному розвитку державної служби.
8. Організаційне забезпечення роботи Колегії покладається на
адміністративно-фінансовий департамент.
9. Засідання Колегії проводить Голова Колегії, у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання його обов'язків,
або особа, визначена Начальником Головдержслужби України.
10. Члени Колегії беруть участь у засіданнях особисто, без
права заміни.
11. Засідання Колегії проводяться у разі, коли в них беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості її членів.
12. Рішення Колегії приймаються відкритим голосуванням і
вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини
присутніх на засіданні членів Колегії.
13. За рішенням головуючого може застосовуватись процедура
таємного голосування.
14. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює відділ
контролю та організаційної роботи адміністративно-фінансового
департаменту.
Параграф 8. Громадська рада при Головному управлінні
державної служби України
1. Громадська рада при Головному управлінні державної служби
України (далі - Громадська рада) - це постійно діючий
консультативно-дорадчий орган Головдержслужби України, головним
завданням якого є сприяння реформуванню та розвитку державної
служби.
2. Громадська рада утворена з метою координації заходів,
пов'язаних з проведенням консультацій з громадськістю та
моніторингу врахування громадської думки з питань формування та
реалізації державної політики у сфері державної служби. У своїй
діяльності Громадська рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2004 року N 1378 ( 1378-2004-п ), рішеннями
Головдержслужби України з питань формування та реалізації
державної політики у сфері державної служби, а також Положенням
про громадську Раду при Головному управлінні державної служби
України (додаток 4).
3. Громадську раду очолює Голова, який обирається членами
Ради з її складу строком на два роки.
4. Голова Громадської ради обирається на її засіданні
відкритим голосуванням, яке проводиться у порядку надходження
пропозицій. Кандидат вважається обраним на посаду Голови
Громадської ради, якщо за нього проголосувало не менше двох третин
присутніх на засіданні членів Громадської ради, але не менше
половини її складу.
5. Голова Громадської ради має заступників, які обираються на
засіданні Громадської ради за поданням Голови Ради відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. Кількість заступників
Голови Громадської ради встановлюється її рішенням за поданням
Голови.
6. Загальне керівництво Громадською радою здійснюється
головою, а в разі його відсутності - заступником Голови.
7. Організаційною формою роботи Громадської ради є засідання,
що проводяться відповідно до затвердженого річного плану роботи не
рідше одного разу на квартал.
8. Рішення Громадської ради, прийняті у межах її компетенції,
мають рекомендаційний характер та є обов'язковими для розгляду на
засіданні Колегії Головдержслужби України.
9. За результатами кожного засідання Громадської ради
складається протокол, який підписує голова Громадської ради.
10. Координація діяльності Громадської ради та змістовне
наповнення її засідань здійснюється управлінням
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи Головдержслужби України.
11. Організаційні заходи щодо проведення засідань
здійснюються адміністративно-фінансовим департаментом.
12. Матеріально-технічне забезпечення засідання здійснюється
адміністративно-фінансовим департаментом Головдержслужби України.
13. Громадська рада припиняє діяльність у разі письмової
відмови брати участь у засіданнях Громадської ради двох третин від
кількості її членів, саморозпуску або згідно з наказом
Головдержслужби України.

{ Параграф 10 виключено на підставі Наказу Головного
управління державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }

Параграф 9. Експертна рада при Начальнику Головдержслужби з
підготовки пропозицій щодо рішень з окремих кадрових питань 1. З метою забезпечення відкритості, прозорості та
об'єктивності при вирішенні питань щодо погодження продовження
терміну перебування на державній службі державним службовцям, які
досягли граничного віку перебування на державній службі,
присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади
I-II категорій, та нагородження відомчими заохочувальними
відзнаками Головдержслужби наказом Головдержслужби утворено
Експертну раду при Начальнику Головдержслужби з підготовки
пропозицій щодо рішень з окремих кадрових питань (далі - Експертна
рада). 2. Експертна рада здійснює свою роботу відповідно Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), Порядку погодження
продовження терміну перебування на державній службі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року
N 2020 ( 2020-2003-п ), Рекомендацій щодо її застосування,
затвердженим наказом Головдержслужби від 6 лютого 2004 року N 25
( v0025351-04 ), методики процесу погодження продовження терміну
перебування на державній службі, нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України про віднесення посад в органах
державної влади до відповідних категорій посад державних
службовців, постанови Кабінету Міністрів України від
19 червня 1996 року N 658 ( 658-96-п ) "Про затвердження Положення
про ранги державних службовців", а також Методичних рекомендацій
щодо її застосування, затверджених наказом Головдержслужби від
31 березня 2006 року N 106 ( v0106351-06 ), Положень про відомчі
заохочувальні відзнаки Головдержслужби, затверджених наказами
Головдержслужби від 24.05.2007 N 148 ( z0638-07 ), від 24.05.2007
N 149 ( z0637-07 ), від 24.05.2007 N 150 ( z0636-07 ), від
24.05.2007 N 151 ( z0635-07 ), зареєстрованими в Мін'юсті, та
цього Регламенту. 3. Експертну раду очолює голова, який за посадою є
заступником Начальника Головдержслужби. Голова Експертної ради має
заступника, який за посадою є начальником управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи. { Пункт 3 параграфу 9 в редакції Наказу Головного управління
державної служби N 90 ( v0090351-11 ) від 05.04.2011 }
4. До складу Експертної ради також входять за посадами:
заступники Начальника Головдержслужби, директор департаменту
персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування,
директор юридичного департаменту. 5. Організаційною формою роботи Експертної ради є засідання,
які проводяться у термін, визначений Начальником Головдержслужби,
але як правило, не частіше ніж двічі на місяць. 6. За результатами кожного засідання складається протокол,
який підписує головуючий на засіданні. Після підписання протокол
подається на розгляд Начальнику Головдержслужби для прийняття
рішення. 7. З метою інформування Адміністрації Президента України та
Кабінету Міністрів України щоквартально до 10 числа місяця,
наступного за звітним періодом, департаментом персоналу державних
органів та органів місцевого самоврядування готується узагальнена
аналітична інформація щодо погодження продовження терміну
перебування на державній службі державним службовцям, які досягли
граничного віку перебування на державній службі. У зазначеній
інформації описується стан справ щодо проведеної Головдержслужбою
роботи за відповідний період, тенденції та факти щодо дотримання
державними органами нормативно-правових актів із зазначених питань
з відповідними пропозиціями. { Пункт 7 параграфу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 90 ( v0090351-11 ) від
05.04.2011 }
{ Параграф в редакції Наказу Головного управління державної
служби N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }

{ Параграф 12 виключено на підставі Наказу Головного
управління державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }

Розділ 4. Розроблення проектів державних цільових
програм та моніторинг їх виконання
1. Розроблення державних цільових програм (далі - програми)
за замовленням Головдержслужби та її підвідомчих установ та
моніторинг їх виконання здійснюється з урахуванням вимог Закону
України "Про державні цільові програми" ( 1621-15 ) і Порядку
розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106
( 106-2007-п ). 2. Розроблення програм спрямовується на розв'язання проблем
розвитку у сфері державної служби або окремих її аспектів, що
потребують державної підтримки. 3. Ініціатором розроблення програми можуть бути структурні
підрозділи центрального апарату та підвідомчі установи
Головдержслужби (далі - ініціатор), що визначається наказом
Головдержслужби. 4. Ініціатор розроблення програми готує проект концепції
програми, організовує його погодження та громадське обговорення в
установленому порядку. 5. Ініціатор організовує погодження в установленому порядку
проекту концепції програми з Мінфіном, Мінсоцполітики,
МОНмолодьспорту (з наукових, науково-технічних та інноваційних
питань, питань трансферу технологій), Мінприроди (з екологічних
питань та питань, що стосуються видів діяльності та об'єктів, які
становлять підвищену екологічну небезпеку), Держенергоефективності
(з питань енергозбереження), Держінформнауки та іншими
заінтересованими органами виконавчої влади. 6. Ініціатор організовує подання проекту концепції разом з
висновками Мінфіну, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту, Мінприроди,
Держенергоефективності, Держінформнауки та інших заінтересованих
органів виконавчої влади для погодження і складення узагальненого
висновку до Мінекономіки. 7. Після отримання узагальненого висновку Мінекономіки
ініціатор доопрацьовує проект концепції з урахуванням зауважень
для організації повторного надсилання його до Мінекономіки для
погодження. 8. Погоджений проект концепції разом з узагальненим висновком
Мінекономіки, інформацією про результати громадського обговорення
подається Головдержслужбою на розгляд Кабінету Міністрів України. 9. У разі схвалення Кабінетом Міністрів України концепції
програми та визначення Головдержслужби державним замовником
програми, ініціатор організовує підготовку проекту програми на
основі схваленої концепції. 9.1. Проект програми має містити такі розділи: - мета програми; - шляхи і способи розв'язання проблеми; - завдання і заходи; - очікувані результати, ефективність програми; - обсяги та джерела фінансування. 9.2. Проект програми узгоджується з усіма структурними
підрозділами та підвідомчими установами Головдержслужби. 9.3. Контроль за розробленням проекту програми здійснюється
ініціатором програми. 10. Ініціатор в установленому порядку організовує проведення
державної експертизи проекту програми на його відповідність
критеріям, визначеним законодавчими актами, що регламентують
проведення такої експертизи, та подає відповідні документи. У разі, коли в проекті програми передбачається фінансування
видатків для проведення фундаментальних досліджень за рахунок
коштів державного бюджету, ініціатор організовує отримання
висновку експертної ради при Національній академії наук про
доцільність їх проведення. 11. Ініціатор організовує погодження проекту програми згідно
з пунктами 5-7 цього розділу. 12. Проект державної цільової програми разом з висновками
державної експертизи і Мінекономіки та проектом постанови Кабінету
Міністрів України подається Головдержслужбою до Кабінету Міністрів
України для затвердження. 13. У разі схвалення Кабінетом Міністрів України проекту
програми наказом Головдержслужби визначається координатор
виконання програми з числа її структурних підрозділів чи
підвідомчих установ (далі - координатор), а також визначаються
терміни підготовки звітів щодо її виконання, передбачені Порядком
розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106
( 106-2007-п ). 14. У процесі виконання програми координатор: - проводить моніторинг виконання завдань і заходів програми; - забезпечує підготовку звітної інформації; - подає в установленому порядку фінансову звітність; - готує у разі потреби щороку до кінця березня Мінфіну та
Мінекономіки пропозиції щодо уточнення переліку завдань і заходів
на наступний бюджетний період; - організовує розміщення на веб-сайтах інформації про хід
виконання програми. 15. Виконавцями заходів програми можуть бути структурні
підрозділи, підвідомчі установи, територіальні органи
Головдержслужби та інші установи чи організації. 16. Для кожного заходу може бути визначено кілька виконавців. 17. За вимогою координатора виконавці заходів програми
надають звіт про виконання завдань та заходів програми у
запропонований ним термін. 18. Відповідальність за виконання, підготовку періодичних та
заключного звітів про стан реалізації програми, відповідно до
встановленого порядку, покладається на координатора. 19. Після закінчення встановленого строку виконання програми
координатор не пізніше ніж у двомісячний строк складає заключний
звіт про результати виконання програми для направлення його до
Мінекономіки, Мінфіну, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту,
Мінприроди, Держенергоефективності, Держінформнауки для отримання
узагальненого висновку. 20. Заключний звіт про результати виконання програми
узгоджується з усіма структурними підрозділами та підвідомчими
установами Головдержслужби. 21. Після отримання узагальненого висновку про результати
виконання програми координатор не пізніше ніж у тримісячний строк
по завершенню програми готує заключний звіт про результати
виконання програми для подання Кабінетові Міністрів України разом
з узагальненим висновком. 22. Заключний звіт повинен містити основні дані про програму,
її мету та результати досягнення мети, інформацію про фактичні
обсяги та джерела фінансування програми, виконання завдань і
заходів, оцінку ефективності виконання програми. 23. Координатор програми організовує опублікування заключного
звіту про результати виконання програми, крім звіту про результати
виконання програми, що містить інформацію, яка становить державну
таємницю, в офіційних засобах масової інформації та організовує
розміщення його на веб-сайтах Головдержслужби. { Регламент доповнено розділом 4 згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 120 ( v0120351-11 ) від 06.05.2011 }
Розділ 5. Планування роботи
Параграф 10. Загальні положення щодо планування
1. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для
послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів центрального
апарату Головдержслужби України та територіальних органів,
спрямування їх на ефективне виконання завдань та реалізацію
покладених функцій.
2. Головдержслужба України здійснює свою роботу відповідно до
Стратегічного плану діяльності Головдержслужби України (далі -
Стратегічний план) на рік, квартальних планів та планів роботи на
місяць, сформованих згідно із Стратегічним планом.
3. Під час розроблення Стратегічного плану діяльності
Головдержслужби України та поточних планів за наказом
Головдержслужби України може бути утворена робоча група з
представників структурних підрозділів центрального апарату
Головдержслужби України.
4. Організаційне забезпечення розроблення стратегічного плану
Головдержслужби України, а також діяльності робочої групи здійснює
департамент модернізації державної служби.
Параграф 11. Стратегічне планування
1. Стратегічне планування - це системний процес, за допомогою
якого Головдержслужба України прогнозує і планує свою діяльність
на майбутнє.
2. Стратегічний план розробляється за такою орієнтовною
структурою: 1) політика та місія Головдержслужби України; 2) цілі діяльності Головдержслужби України та критерії їх
досягнення; 3) завдання та програми, які докладно розкриватимуть, що буде
зроблено для досягнення стратегічних цілей у кожному плановому
році.
3. Етапи та ресурсне забезпечення виконання стратегічного
плану: 1) план фінансового забезпечення (прогноз основних показників
бюджету на виконання програм розвитку, заходів щодо виконання
завдань у визначеній сфері діяльності тощо); 2) план кадрового забезпечення (добір і комплектування
кадрів, систематичне підвищення їх кваліфікації); 3) план матеріально-технічного забезпечення (планування
заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази структурних
підрозділів, з урахуванням обсягів їх повноважень з реалізації
стратегічного плану); 4) організаційно-технологічне забезпечення (розподіл функцій
між структурними підрозділами, формування плану заходів, графіків
роботи, організація та координація виконання плану і періодичне
підбиття підсумків з метою визначення результативності цієї
роботи).
4. Стратегічний план розробляється на підставі основних
пріоритетних напрямів роботи Головдержслужби України та її
територіальних органів, запропонованих першим заступником та
заступниками Начальника Головдержслужби України (відповідно до
розподілу обов'язків), директором департаменту та визначених
Начальником Головдержслужби України.
5. Стратегічний план формується департаментом модернізації
державної служби відповідно до методики процесу "Стратегічний
аналіз і планування" на підставі пропозицій структурних
підрозділів, погоджених із першим заступником та заступниками
Начальника Головдержслужби України (відповідно до розподілу
обов'язків).
6. Заходи стратегічних планів повинні відповідати напрямам
роботи, зазначеним у паспортах бюджетних програм, відповідальним
виконавцем яких є Головдержслужба України, а результативні
показники планів - результативним показникам відповідних бюджетних
програм.
7. У Стратегічному плані визначаються: 1) перелік завдань (робіт) на наступний рік, що мають бути
виконані у наступному році; 2) відповідальні за виконання робіт; 3) терміни виконання робіт, проведення оцінки та звітності; 4) результативні показники виконання плану; 5) необхідне фінансування.
8. Перелік завдань (робіт) на наступний рік визначається
відповідно до функцій Головдержслужби України та її територіальних
органів і включає, зокрема, але не винятково: 1) перелік проектів нормативно-правових актів, які
розроблятимуться наступного року; 2) перелік нарад, семінарів, інших організаційних заходів; 3) заходи з добору та професійного навчання персоналу; 4) заходи щодо організації контрольної роботи; 5) міжнародні зв'язки.
9. Проект Стратегічного плану виноситься на розгляд
керівництву не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії
чинного Стратегічного плану.
10. Після прийняття Закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік проект Стратегічного плану, попередньо
погоджений з Міністром Кабінету Міністрів України, у двотижневий
термін коригується, затверджується наказом Головдержслужби
України, доводиться до усіх працівників та розміщується на
офіційному та внутрішньому веб-сайтах.
Параграф 12. Поточне планування
1. Робота структурних підрозділів центрального апарату
Головдержслужби України здійснюється за квартальними планами, які
затверджуються першим заступником, заступниками Начальника
Головдержслужби України (відповідно до розподілу обов'язків)
(додаток 7).
2. Квартальні плани роботи департаменту персоналу державних
органів та органів місцевого самоврядування затверджуються
директором департаменту.
3. Планування роботи територіальних органів здійснюється
відповідно до Стратегічного, квартальних та місячних планів
(додаток 8).
4. Квартальні та місячні плани роботи територіальних органів
затверджуються начальниками територіальних органів.
5. Процес поточного планування повинен бути узгоджений у часі
зі стратегічним планом.
6. Поточні, робочі плани складаються з метою забезпечення: 1) визначення переліку основних заходів щодо виконання
завдань стратегічного плану; 2) розподілу робіт у часі; 3) розподілу робіт серед виконавців; 4) контролю за виконанням стратегічного плану.
Розділ 6. Звітування про діяльність
1. За результатами виконання Головдержслужбою України та її
територіальними органами заходів, передбачених актами і
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, Стратегічним планом діяльності, та на
основі аналізу запланованих результативних показників щороку
Головдержслужбою України та територіальними органами готується
Звіт про підсумки діяльності Головного управління державної служби
України.
2. Організація підготовки та видання річного звіту про
діяльність Головдержслужби України здійснюється відповідно до
визначеного Начальником Головдержслужби України порядку підготовки
та видання річного звіту про діяльність Головдержслужби України
(додаток 9) та відповідного Плану, що складається департаментом
модернізації державної служби щороку до 15 січня.
3. Складений проект Звіту погоджується та затверджується
наказом Головдержслужби України і передається до
адміністративно-фінансового департаменту для видання до 16
березня.
4. Питання про підсумки діяльності Головдержслужби України за
рік розглядаються на розширеному засіданні колегії Головдержслужби
України в останній четвер березня місяця.
5. Звіт оприлюднюється у засобах масової інформації та
розміщується на веб-сайті Головдержслужби України.
6. Центр сприяння інституційному розвитку державної служби
щороку до 20 лютого готує публічну доповідь про діяльність
Головдержслужби України з метою забезпечення її друку до
1 березня. Для підготовки цієї доповіді структурні підрозділи
Головдержслужби України надають всі необхідні матеріали в межах
повноважень щороку до 25 січня Центру сприяння інституційному
розвитку державної служби.
7. Структурні підрозділи центрального апарату Головдержслужби
України та територіальні органи складають звіти про виконання
квартальних планів роботи та оприлюднюють їх на офіційних
веб-сайтах та у засобах масової інформації до 25 числа місяця
наступним за звітним кварталом.
8. Управління державної служби Головного управління державної
служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та
Севастополі подають звітну інформацію відповідним структурним
підрозділам Головдержслужби України за формами квартальної
звітності (додаток 10) у терміни, визначені наказом
Головдержслужби України від 18 лютого 2009 року N 47 "Про
затвердження форм звітності територіальних органів Головдержслужби
України" та відповідно методики процесу "Координація діяльності
територіальних органів". Структурні підрозділи узагальнюють звітну
інформацію територіальних органів та подають її на розгляд
Начальнику Головдержслужби України.
Розділ 7. Управління персоналом та проходження державної
служби в центральному апараті Головдержслужби України та її
територіальних органах
Параграф 13. Загальні положення
1. Організацію роботи з кадрами в центральному апараті
Головдержслужби України здійснює сектор кадрової роботи управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи відповідно до Положення про сектор кадрової
роботи, затвердженого Начальником Головдержслужби України та
розробленого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
2 серпня 1996 року N 912 ( 912-96-п ) "Про затвердження Типового
положення по кадрову службу органу виконавчої влади" та методики
процесу "Управління персоналом Головдержслужби".
2. У територіальних органах роботу з кадрами здійснює
працівник, на якого покладено виконання цих обов'язків.
3. Сектор кадрової роботи складає річні і перспективні плани
роботи з кадрами, в яких визначаються заходи щодо їх добору,
розстановки, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації.
4. Територіальні органи складають річні плани роботи з
кадрами, які затверджуються начальником територіального органу за
погодженням з директором департаменту.
5. Особи, які призначаються на посади, віднесені до
номенклатури посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з
таємними документами, можуть бути призначені на ці посади тільки
після отримання ними такого допуску.
6. Прийняття на роботу технічних працівників здійснюється
відповідно до законодавства про працю.
7. На кожного працівника, прийнятого на роботу, оформляється
особова справа.
8. Відповідальність за ведення кадрової роботи покладається
на сектор кадрової роботи управління організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, в територіальних
органах - на головного спеціаліста, відповідального за ведення
кадрової роботи.
Параграф 14. Прийняття на державну службу
1. Прийняття осіб на роботу до Головдержслужби України та
територіальних органів і їх звільнення здійснюється відповідно до
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ).
2. Прийняття кандидатів на державну службу до центрального
апарату Головдержслужби України та територіальних органів
здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) на конкурсній основі, крім випадків, коли інше
встановлено чинним законодавством України.
3. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у
центральному апараті Головдержслужби України та її територіальних
органах регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169
( 169-2002-п ).
4. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців у центральному апараті Головдержслужби
України та територіальних органах наказом Головдержслужби України
та відповідно наказом територіального органу утворюються конкурсні
комісії у складі голови, секретаря і членів комісії.
5. Очолюють конкурсні комісії в центральному апараті та
територіальних органах Головдержслужби України відповідно
заступник Начальника Головдержслужби України та заступники
начальників територіальних органів.
6. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і
подається керівникові.
7. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему
думку.
8. Рішення про призначення на посаду державного службовця та
зарахування до кадрового резерву приймає керівник на підставі
пропозицій конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття
рішення конкурсною комісією.
9. При прийнятті осіб на державну службу рішенням керівника
може встановлюватись випробувальний термін до шести місяців.
10. При негативному результаті випробування особа
звільняється з роботи відповідно до законодавства про працю.
11. З метою набуття практичного досвіду, перевірки
професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на
посади державних службовців, може проводитися в установленому
порядку стажування терміном до двох місяців із збереженням
заробітної плати за основним місцем роботи.
12. Особи, які вперше приймаються на державну службу,
урочисто на зібранні колективу приймають Присягу державного
службовця.
13. Організацію урочистого прийняття Присяги державного
службовця здійснює сектор кадрової роботи управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи.
Параграф 15. Присвоєння рангів
1. Присвоєння рангів працівникам центрального апарату
Головдержслужби України та територіальних органів здійснюється
відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та Положення про ранги державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19 червня 1996 р. N 658 ( 658-96-п ).
2. Начальнику Головдержслужби та його першому заступнику,
посади яких належить до першої категорії, ранги присвоюються
Президентом України, заступникам Начальника Головдержслужби,
директору департаменту та начальнику територіального органу
Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, посади яких
належать до другої категорії, - Кабінетом Міністрів України. { Пункт 2 параграфу 15 в редакції Наказу Головного управління
державної служби N 90 ( v0090351-11 ) від 05.04.2011 }
3. Ранги працівникам центрального апарату Головдержслужби
України та територіальних органів присвоюються одночасно з
прийняттям їх на державну службу або з призначенням на вищу
посаду.
4. Особам, які вперше зараховані на державну службу,
присвоюється, як правило, найнижчий ранг, у межах відповідної
категорії посад.
5. Черговий ранг працівникам центрального апарату
Головдержслужби України присвоюється через два роки після
присвоєння відповідного рангу Начальником Головдержслужби України
за поданням безпосередніх керівників структурних підрозділів
центрального апарату Головдержслужби України, погодженим із першим
заступником або заступниками Начальника Головдержслужби України
відповідно до розподілу обов'язків.
6. Черговий ранг працівникам територіальних органів
присвоюється через два роки начальником територіального органу.
7. Черговий ранг начальникам територіальних органів та їх
заступникам присвоюється Начальником Головдержслужби України, крім
начальника управління державної служби Головдержслужби України в
Автономній Республіці Крим.
8. Подання на присвоєння рангу начальникам територіальних
органів готується директором департаменту, заступникам начальників
територіальних органів - начальниками територіальних органів за
погодженням з директором департаменту.
9. За виконання особливо відповідальних завдань працівникам
може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної
категорії посад.
10. Черговий ранг не може бути присвоєно працівникові, до
якого протягом року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а
також у період проведення службового розслідування.
11. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може
застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу.
12. Особам, які призначені на посади державних службовців з
випробувальним терміном, ранг державного службовця присвоюється
після успішного проходження випробувального терміну.
Параграф 16. Формування кадрового резерву
1. Кадровий резерв у центральному апараті Головдержслужби
України та територіальних органах формується відповідно до
Положення про формування кадрового резерву для державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2001 року N 199 ( 199-2001-п ).
2. Зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців I - III категорій у центральному апараті
Головдержслужби України здійснюється відповідно до Порядку
проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади
державних службовців першої - третьої категорії, призначення на
які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року
N 272 ( 272-2007-п ).
3. До кадрового резерву Головдержслужби України та
територіальних органів зараховуються професійно підготовлені
працівники, які успішно справляються з виконанням службових
обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навиками роботи на
комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для
виконання посадових обов'язків.
4. Зарахування до кадрового резерву в центральному апараті
Головдержслужби України затверджується наказом Головдержслужби
України.
5. У територіальних органах кадровий резерв затверджується
начальником територіального органу.
6. Начальники територіальних органів вносять до
Головдержслужби України пропозиції щодо кандидатур для зарахування
до кадрового резерву на посади начальників і заступників
начальників територіальних органів Головдержслужби України до
1 грудня кожного року.
7. Узагальнені департаментом пропозиції щодо кандидатур для
зарахування до кадрового резерву на посади начальників та
заступників начальників територіальних органів передаються до
сектору кадрової роботи управління організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника та кадрової роботи для підготовки
відповідного проекту наказу.
Параграф 17. Порядок надання відпусток
1. Порядок надання відпусток працівникам регламентується
законами України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) та "Про державну
службу" ( 3723-12 ).
2. Черговість надання відпусток визначається графіками, які
затверджуються в центральному апараті Головдержслужби України
Начальником Головдержслужби України та погоджуються з
профспілковою організацією, в територіальних органах -
начальниками цих органів за погодженням з профспілковою групою
територіальних органів, не пізніше 1 січня нового року і
доводяться до відома всіх працівників.
3. Графік відпусток керівників та заступників керівників
територіальних органів Головдержслужби України затверджуються
Начальником Головдержслужби України не пізніше 1 січня нового року
і доводяться до їх відома.
4. Згідно з наказом Головдержслужби України, відповідно -
територіального органу, у разі службової необхідності, за рішенням
керівника або особи, яка виконує його обов'язки, працівники можуть
бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки (відповідно
до статті 20 Закону України "Про державну службу") ( 3723-12 ).
5. Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається
працівникові у будь-який інший час поточного року або приєднується
до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного
наказу.
6. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням
документів, пов'язаних з відпустками, здійснює сектор кадрової
роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи.
7. У територіальних органах контроль за дотриманням графіка
відпусток та оформлення документів, пов'язаних з відпустками,
здійснює працівник, відповідальний за кадрову роботу.
Параграф 18. Оцінка діяльності персоналу
1. З метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року
N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження Положення про проведення
атестації державних службовців", наказу Головдержслужби України
"Про проведення атестації державних службовців" та методики
процесу "Методичне керівництво атестацією та щорічною оцінкою
діяльності державних службовців" ( v0201351-04 ) один раз на три
роки в центральному апараті та територіальних органах
Головдержслужби України проводиться атестація державних
службовців.
2. Особливості проведення атестації Начальника, першого
заступника, заступників Начальника Головдержслужби України, посади
яких віднесені до першої та другої категорій, визначаються
органами, що призначають їх на посаду.
3. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та
професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
4. У період між атестаціями в центральному апараті та
територіальних органах Головдержслужби України проводиться щорічна
оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань
та обов'язків, відповідно до Загального порядку проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань ( z1063-03 ), затвердженого наказом
Головдержслужби України (додаток 11) та методики процесу
"Методичне керівництво атестацією та щорічною оцінкою діяльності
державних службовців".
5. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівниками під час проведення планомірної ротації кадрів на
окремих посадах.
Параграф 19. Професійне навчання персоналу
1. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в
центральному апараті та територіальних органах Головдержслужби
України регламентується постановою Кабінету Міністрів України від
07.07.2010 N 564 ( 564-2010-п ), іншими нормативно-правовими
актами, Порядком підготовки та проведення навчань в Головному
управлінні державної служби України, затвердженим наказом
Головдержслужби України (додаток 12). { Пункт 1 параграфу 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 90 ( v0090351-11 ) від
05.04.2011 }
2. Організацію та координацію процесу перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу здійснює сектор кадрової роботи
управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи.
3. Пропозиції на підвищення кваліфікації начальників
територіальних органів та їх заступників надаються Начальнику
Головдержслужби за погодженням з директором департаменту.
4. Працівники територіальних органів проходять стажування,
навчання та підвищення кваліфікації відповідно до графіка та
галузевого напряму.
5. У структурних підрозділах центрального апарату та
територіальних органах Головдержслужби України щомісяця
проводяться внутрішні навчання. Результати навчання фіксуються у
відповідному журналі.
6. Начальники територіальних органів та структурних
підрозділів Головдержслужби затверджують відповідні плани навчань
на квартал.
7. Основними видами підвищення кваліфікації є: 1) навчання за професійними програмами підвищення
кваліфікації державних службовців; 2) систематичне самостійне навчання (самоосвіта); 3) тематичні постійно діючі семінари; 4) тематичні короткотермінові семінари; 5) стажування в органах, на які поширюється дія Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), а також за кордоном.
Параграф 20. Оформлення відряджень
1. Залежно від місця призначення, відрядження поділяються на
відрядження в межах України та відрядження за кордон. Відрядження
працівників центрального апарату Головдержслужби в межах України
здійснюються відповідно до Інструкції про службові відрядження в
межах України працівників центрального апарату Головдержслужби,
затвердженої наказом Головдержслужби України від 24.03.09 N 84.
Оформлення відряджень працівників Головдержслужби України за
кордон здійснюється відповідно до Порядку здійснення
організаційних заходів щодо підготовки відрядження за кордон
працівників Головдержслужби України, затвердженого наказом
Головдержслужби від 06.11.08 N 315.
2. Структурні підрозділи центрального апарату Головдержслужби
України до 25 числа поточного місяця подають
адміністративно-фінансовому департаменту орієнтовні потреби у
фінансуванні відряджень їх працівників на наступний місяць.
3. Оформлення відряджень працівників здійснюється згідно з
чинним законодавством.
4. Направлення працівників Головдержслужби України у
відрядження в межах України здійснюється Начальником
Головдержслужби і оформляється наказом Головдержслужби із
зазначенням: пункту призначення, назви органу, куди відряджений
працівник, строку і мети відрядження. Строк відрядження визначається Начальником Головдержслужби,
але не може перевищувати 30 календарних днів.
5. Службова записка разом з проектом доручення про
відрядження працівника подається до сектору кадрової роботи
управління організаційно-аналітичного забезпечення керівника та
кадрової роботи не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку
відрядження. Завідувач сектору службову записку разом з проектом
наказу та посвідченням про відрядження подає на розгляд Начальнику
Головдержслужби не пізніше, ніж за чотири доби до початку
відрядження.
6. У службовій записці зазначається документ, відповідно до
якого здійснюється відрядження, його термін, посада, прізвище,
ім'я по батькові особи, яка відряджається, у разі якщо відрядження
здійснюється поза планом, обґрунтування його необхідності.
7. Накази на відрядження працівників, які здійснюються з
метою виконання доручень вищих органів державної влади, Начальника
Головдержслужби, стратегічного плану роботи Головдержслужби,
надання методично-консультативної допомоги реєструються в секторі
кадрової роботи. Накази на проведення службових розслідувань,
перевірок, спецперевірок, реєструються у відділі організації
документообігу адміністративно-фінансового департаменту.
8. Посвідчення про відрядження працівника реєструється в
журналі реєстрації сектору кадрової роботи управління
організаційно-аналітичного забезпечення керівника та кадрової
роботи (додаток 13).
Параграф 21. Розпорядок та внутрішній режим роботи
1. Нормальна тривалість робочого часу працівників
центрального апарату та територіальних органів Головдержслужби не
може перевищувати 40 годин на тиждень. Норма робочого часу у робочі дні з понеділка по четвер
становить 8 годин 15 хвилин, а в п'ятницю - 7 годин. У разі необхідності з метою своєчасного і якісного виконання
своїх трудових обов'язків працівники центрального апарату та
територіальних органів Головдержслужби можуть працювати понад
норму робочого часу. Робота понад норму робочого часу не може носити постійний
характер. { Пункт 1 параграфа 21 розділу 7 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 163 ( v0163351-11 ) від 07.07.2011 }
2. Режим роботи центрального апарату та територіальних
органів встановлюється такий: початок робочого дня о 9-00; закінчення робочого дня о 18-00, у п'ятницю - о 16-45; обідня перерва - 45 хвилин (з 13-00 до 13-45).
3. Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП
України) ( 322-08 ) тривалість роботи працівників (крім
працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України), скорочується на
одну годину.
4. У структурних підрозділах центрального апарату
Головдержслужби України та її територіальних органах ведеться
табель обліку робочого часу.
5. Довідку про вихід на роботу, причини відсутності
працівників і запізнень складають відповідальні за здійснення
поточного контролю та діловодства і надають сектору кадрової
роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи за підписом керівника структурного
підрозділу щоденно до 910 для підготовки відповідної інформації
Начальнику Головдержслужби України.
6. Довідка про причини відсутності працівників Центру
сприяння інституційному розвитку державної служби подається за
підписом відповідальної особи Центру сприяння інституційному
розвитку державної служби щодня до 910 до сектору кадрової роботи
управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи.
7. Для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт,
від негайного виконання яких залежить робота Головдержслужби
України або територіальних органів, за наказом Головдержслужби
України або територіальних органів можливе залучення окремих
працівників до служби у вихідні, святкові та неробочі дні, робота
за які компенсується відповідно до трудового законодавства.
8. Перебування працівників структурних підрозділів
центрального апарату та територіальних органів із службових питань
у робочий час за межами приміщень Головдержслужби України,
територіальних органів погоджується з керівниками відповідних
структурних підрозділів, заступниками Начальника Головдержслужби
України та керівниками територіальних органів відповідно.
9. Перший заступник, заступники Начальника Головдержслужби в
робочий час можуть бути відсутні на робочому місці у випадку
направлення їх Начальником Головдержслужби (посадовою особою, яка
виконує його обов'язки) у місцеве відрядження за службовою
необхідністю або з інших поважних причин за погодженням з
Начальником Головдержслужби (посадовою особою, яка виконує його
обов'язки) та повідомляють про свою відсутність Начальника
Головдержслужби (посадову особу, яка виконує його обов'язки), а у
разі відсутності такої можливості - начальника управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи - прес-секретаря (посадову особу, яка виконує його
обов'язки) або працівника приймальні Начальника Головдержслужби
(працівника приймальні посадової особи, яка виконує його
обов'язки). Керівники структурних підрозділів центрального апарату
Головдержслужби повідомляють про свою відсутність за службовою
необхідністю у робочий час безпосереднього керівника (посадову
особу, яка виконує його обов'язки) або заступника Начальника
Головдержслужби, у тому числі першого, згідно з розподілом
обов'язків. З метою забезпечення ефективної роботи Головдержслужби,
виконання покладених службових обов'язків, своєчасного і точного
виконання завдань і вказівок, наданих Начальником Головдержслужби
(посадовою особою, яка виконує його обов'язки), перший заступник,
заступники Начальника Головдержслужби можуть залишатися на роботі
або бути викликані на роботу Начальником Головдержслужби
(посадовою особою, яка виконує його обов'язки) у позаробочий час
та залишають робоче місце у таких випадках з дозволу Начальника
Головдержслужби (посадової особи, яка виконує його обов'язки). Керівники структурних підрозділів центрального апарату
Головдержслужби можуть залишатися на роботі або бути викликані на
роботу з цією ж метою відповідним керівником у порядку підлеглості
або Начальником Головдержслужби (посадовою особою, яка виконує
його обов'язки) у позаробочий час та залишають робоче місце у
таких випадках з дозволу безпосереднього керівника (посадової
особи, яка виконує його обов'язки), заступника Начальника
Головдержслужби, у тому числі першого, згідно з розподілом
обов'язків, або Начальника Головдержслужби (посадової особи, яка
виконує його обов'язки). Установити, що вхід відвідувачів у приміщення Головдержслужби
та територіальних органів з пакетами та іншими предметами, що
мають ознаки дарунків, забороняється. { Пункт 9 параграфу 21
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Головного управління
державної служби N 167 ( v0167351-11 ) від 12.07.2011 } { Пункт 9 параграфа 21 розділу 7 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 163 ( v0163351-11 ) від 07.07.2011 }

{ Пункт 10 параграфа 21 розділу 7 виключено на підставі
Наказу Головного управління державної служби N 163 ( v0163351-11 )
від 07.07.2011 }

Параграф 22. Пропускний режим
1. З метою уникнення несанкціонованого доступу та перебування
у службових приміщеннях Головдержслужби України сторонніх осіб,
запобігання передумов для будь-яких надзвичайних подій, а також
забезпечення неухильного дотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку та зміцнення службової дисципліни наказом
Головдержслужби України затверджений Порядок оформлення,
використання та зберігання магнітних перепусток системи контролю
та управління доступом, а також дії щодо посилення пропускного
режиму і забезпечення внутрішньої безпеки (додаток 14).
Розділ 8. Порядок проведення Головдержслужбою
України та територіальними органами перевірок
1. З метою встановлення фактичного стану справ щодо
дотримання єдиної державної політики у сфері державної служби,
підвищення її ефективності, дотримання правових, організаційних,
економічних та соціальних умов реалізації громадянами України
права на державну службу, а також дотримання вимог Закону України
"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) Головдержслужбою України
та територіальними органами проводяться перевірки органів
виконавчої влади.
2. Права, обов'язки і відповідальність посадових осіб,
завдання та порядок проведення перевірок визначаються Положенням,
затвердженим наказом Головдержслужби України (додаток 15)
відповідно до методики процесу "Проведення перевірок".
3. У разі залучення Головдержслужби до перевірки, що
проводиться іншими центральними органами виконавчої влади, і якщо
є необхідність у залученні територіального органу до проведення
перевірки, Начальником Головдержслужби надається доручення
начальнику територіального органу щодо забезпечення участі
працівника цього органу в проведенні у межах повноважень вказаної
перевірки.
4. Перевірки дотримання вимог нормативно-правових,
адміністративних, розпорядчих та інших документів, що охоплюють
діяльність державних органів, проводяться планово та позапланово.
5. Позапланові перевірки Головдержслужбою України проводяться
за окремим рішенням вищих органів, Начальника Головдержслужби
України, територіальними органами - за окремим рішенням начальника
територіального органу.
6. Обов'язковою умовою проведення перевірки є наявність
затвердженої Начальником Головдержслужби України (начальником
територіального органу) програми.
7. Проект плану перевірки розробляється структурним
підрозділом центрального апарату Головдержслужби України
(територіального органу), відповідальним за її проведення, на
підставі планів роботи або відповідного рішення Начальника
Головдержслужби України (начальника територіального органу).
8. За результатами перевірки складається довідка, яка
підписується всіма членами робочої групи з проведення перевірки.
9. Після закінчення перевірки начальник територіального
органу, відповідальний за виконання доручення Начальника
Головдержслужби України, надсилає до Головдержслужби копію довідки
за результатами перевірки.
10. Відповідальність за своєчасне і якісне виконання
доручення Начальника Головдержслужби України несе начальник
територіального органу.
11. Структурний підрозділ, який був відповідальний за
перевірку, здійснює і контролює реалізацію прийнятих рішень та
рекомендацій щодо усунення виявлених порушень і недоліків та готує
службову записку з пропозиціями щодо зняття питання з контролю.
12. Консультативне та методичне забезпечення з організації
проведення територіальним органом перевірки надається
юридичним департаментом Головдержслужби України. { Пункт 12 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від
19.02.2010 }
13. Матеріали перевірок зберігаються в юридичному
департаменті Головдержслужби України та використовуються для
підготовки відповідної інформації Секретаріату Президента України,
Кабінету Міністрів України, керівництву Головдержслужби України, а
також річних звітів та при наступних перевірках. { Пункт 13 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від
19.02.2010 }
14. Про результати проведених перевірок територіальні органи
надають інформацію юридичному департаменту Головдержслужби
України. { Пункт 14 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від
19.02.2010 }
Розділ 9. Нормотворча діяльність
Параграф 23. Загальні положення щодо нормотворчої діяльності
Головдержслужби України
1. Нормотворча діяльність здійснюється відповідно до законів
України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів
України, плану законопроектної роботи, що затверджується Кабінетом
Міністрів України на кожний поточний рік, щорічної Державної
програми економічного і соціального розвитку України та з
ініціативи Головдержслужби України.
2. Під час роботи з підготовки та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проектів законів та інших нормативно-правових
актів необхідно керуватись: 1) Тимчасовим регламентом Верховної Ради України,
затвердженим постановою Верховної Ради України від 08.04.08
N 247-VI ( 247-17 ); 2) Указом Президента України від 26 листопада 2003 року
N 1348/2003 ( 1348/2003 ) "Про поліпшення організації
законопроектної діяльності"; 3) Указом Президента України від 9 лютого 1999 року N 145/99
( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності
органів виконавчої влади"; 4) Положенням про порядок підготовки та внесення проектів
актів Президента України, затвердженим указом Президента України
від 15.11.06 N 970/2006 ( 970/2006 ); 5) Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950
( 950-2007-п ); 6) Методиками проведення аналізу впливу і відстеження
результативності регуляторного акта, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 11.03.04 N 308 ( 308-2004-п ); 7) Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
6 вересня 2005 року N 870 ( 870-2005-п ); 8) Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня
2001 року N 1693 ( 1693-2001-п ) "Про вдосконалення організації
правової роботи в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади"; 9) Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.04 N 1378
( 1378-2004-п ); 10) Методичними рекомендаціями Головного юридичного
управління Верховної Ради України "Правила оформлення проектів
законів та основні вимоги законодавчої техніки" та іншими
нормативно-правовими актами; 11) Методикою процесу "Розробка та участь у розробці
нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування"; 12) Порядком розробки юридичним управлінням
нормативно-правових актів ( v0013351-09 ); 13) Порядком проведення юридичної експертизи проектів
нормативно-правових актів і перевірки відповідності законодавству
проектів наказів та інших актів Головдержслужби України,
затвердженим наказом Головдержслужби України від 24.03.09 N 82; 14) Галузевою угодою між Головним управлінням державної
служби України та Центральним комітетом профспілки працівників
державних установ України.
3. Проекти актів Кабінету Міністрів готуються
Головдержслужбою України на основі та на виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України, указів Президента України,
постанов Верховної Ради, рішень Кабінету Міністрів.
4. Проекти актів Кабінету Міністрів, що стосуються укладення,
виконання та припинення дії міжнародних договорів України,
готуються відповідно до Закону України "Про міжнародні договори
України" ( 1906-15 ).
5. Проекти актів Кабінету Міністрів, що розробляються
Головдержслужбою України, оформляються згідно з Правилами
підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня
2005 р. N 870 ( 870-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 36, ст. 2200), та повинні відповідати вимогам, передбаченим
постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1693
( 1693-2001-п ) "Про вдосконалення організації правової роботи в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2298).
6. Для врахування пропозицій та зауважень всіх
заінтересованих суспільних груп під час розробки проектів
нормативно-правових актів проводяться громадські консультації.
7. Проекти нормативно-правових актів підлягають погодженню із
заінтересованими органами, виходячи із змісту основних положень
проектів, а з питань, що стосуються соціально-трудової сфери в
галузі державної служби, з уповноваженим представником від
всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженим
представником від всеукраїнських об'єднань організацій
роботодавців. { Пункт 7 параграфу розділу в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 222 ( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
Параграф 24. Процедура підготовки проектів актів
Процедура підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
проводиться згідно з розділом 6 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 року N 950 ( 950-2007-п ) (далі - Регламент КМУ). { Параграф розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 222 ( v0222351-09 ) від
19.08.2009 }
Параграф 25. Головний розробник та заінтересовані структурні
підрозділи
1. Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів є
структурний підрозділ Головдержслужби, який безпосередньо здійснює
його опрацювання і розробку за дорученням Начальника
Головдержслужби відповідно до своєї компетенції.
2. До кожного проекту нормативно-правового акту, що готується
Головдержслужбою України, складається план розробки та
супроводження, який затверджується Начальником Головдержслужби
України.
3. Якщо питання, що потребує врегулювання, належить до
компетенції кількох структурних підрозділів, головним розробником
проекту акта Кабінету Міністрів є структурний підрозділ,
компетенція якого у відповідній сфері правового регулювання є
домінуючою. Інші структурні підрозділи, що відповідно до
компетенції беруть участь у розробленні проекту акта або його
погодженні, є співвиконавцями або заінтересованими структурними
підрозділами. До підготовки проектів законодавчих актів залучаються
територіальні органи Головдержслужби України відповідно до
доручень керівництва Головдержслужби"
4. Головний розробник вивчає та аналізує стан правового
регулювання у відповідній сфері та причини, що обумовлюють
необхідність підготовки проекту; готує текст проекту; перевіряє
проект на відповідність чинному законодавству, а також основним
положенням законодавства Європейського Союзу, якщо цей проект є
предметом правового регулювання, що належить до сфер, у яких
Головдержслужба України є відповідальною за організацію роботи з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу; проводить консультації з питань підготовки проекту з
представниками заінтересованих суспільних груп, зовнішніми
експертами; погоджує проект із співвиконавцями і у разі наявності
зауважень чи пропозицій до нього, опрацьовує їх та вносить
необхідні зміни. При підготовці спільного проекту з іншими органами, погоджує
його з цими органами, а у разі, якщо є зауваження і пропозиції до
проекту - опрацьовує їх та вносить необхідні зміни, вживає дієвих
заходів для усунення розбіжностей у проекті, організовує та
проводить детальне обговорення варіантів вирішення спірних питань
за участю співвиконавців, які надали зауваження та пропозиції до
нього.
5. Співвиконавець опрацьовує стан правового регулювання у
відповідній сфері відповідно до компетенції, аналізує причини, що
обумовлюють необхідність підготовки проекту, готує в установлений
дорученням термін письмові пропозиції до проекту акта та надає їх
головному розробнику. У разі направлення проекту акта на погодження головним
розробником, яким є структурний підрозділ Головдержслужби,
співвиконавець або заінтересований підрозділ опрацьовує його у
визначений головним розробником термін, візує та повертає проект
або надає до нього письмові пропозиції.
6. Головний розробник щочетверга до 14 години за підписом
керівника структурного підрозділу та відповідальної особи Центру
сприяння інституційному розвитку державної служби, визначеної
наказом директора Центру надає інформацію (на паперовому та
магнітному носіях) юридичному управлінню щодо опрацювання та
проходження проектів нормативно-правових актів.
Параграф 26. Проведення експертизи юридичним управлінням
1. Проект постанови Кабінету Міністрів, а також проект
розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції,
стратегії, основних напрямів реалізації державної політики, іншого
програмного документа концептуального характеру, концепції
державної цільової програми та закону головний розробник після
погодження з усіма співвиконавцями, заінтересованими підрозділами,
заступниками Начальника Головдержслужби України та керівниками і
візування ними проекту подає разом з пояснювальною запискою і
відповідними матеріалами та довідками юридичному управлінню не
пізніше як за чотири робочі дні до закінчення визначеного у
дорученні терміну для розробки нормативно-правового акту.
2. Юридичне управління під час проведення юридичної
експертизи перевіряє проект акта Кабінету Міністрів на предмет
наявності віз головного розробника і співвиконавців, їх
керівників, керівників заінтересованих структурних підрозділів та
заступників Начальника Головдержслужби України, врахування їх
зауважень та пропозицій, а також на відповідність Конституції
України ( 254к/96-ВР ), актам законодавства та чинним міжнародним
договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демократії,
верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ), з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини, принципу
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
(гендерно-правова експертиза), а в разі, коли проект акта належить
до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, - на його відповідність
acquiscommunautaire.
3. За результатами юридичної експертизи проекту акта Кабінету
Міністрів керівник юридичного управління або особа, яка його
заміщає, при наявності віз зазначених працівників та відповідності
Конституції і законодавству України візує його. У разі
невідповідності проекту акта Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
законодавству України або якщо внесені до нього юридичним
управлінням зауваження не враховано, керівник юридичного
управління або особа, яка його заміщає, не візуючи проект надає
пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту (у разі
необхідності). Подання на підпис Начальнику Головдержслужби
проекту акта без візи керівника юридичного управління або особи,
яка його заміщає, не допускається.
4. У разі, коли за висновком юридичного управління проект
акта Кабінету Міністрів не відповідає Конституції ( 254к/96-ВР )
та законам України, указам Президента України і постановам
Верховної Ради, направлення його на опрацювання до заінтересованих
органів не допускається.
Параграф 27. Внесення проектів актів Кабінету Міністрів
1. Проект акта Кабінету Міністрів візує Начальник
Головдержслужби або особа, яка його заміщає, та вноситься до
Кабінету Міністрів України у відповідності до вимог параграфу 60
глави 5 розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ). { Пункт 1 параграфу розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 222
( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
2. До проекту акта Кабінету Міністрів додаються обов'язкові
додатки у відповідності до параграфу 61 глави 5 розділу 6
Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ). { Пункт 2 параграфу розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 222
( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
3. Керівник структурного підрозділу, що є головним
розробником, несе відповідальність за достовірність відомостей,
які містяться у довідці про погодження проекту акта.
4. Матеріали погодження проекту акта Кабінету Міністрів
(листи із зауваженнями і пропозиціями, копії проекту акта з візами
тощо) зберігаються протягом п'яти років в архіві Головдержслужби
України.
Параграф 28. Супровід проектів актів Кабінету Міністрів у
Секретаріаті Кабінету Міністрів
1. Супровід проектів актів Кабінету Міністрів України у
Секретаріаті Кабінету Міністрів України здійснює структурний
підрозділ, який є головним розробником.
2. Проект акта Кабінету Міністрів опрацьовується у
Секретаріаті Кабінету Міністрів протягом строку, визначеного
параграфом 65 глави 6 розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів
України ( 950-2007-п ). { Пункт 2 параграфу розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 222
( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
3. Розгляд проектів актів Кабінету Міністрів здійснюється у
відповідності до вимог глави 7 розділу 6 Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ). { Пункт 3 параграфу розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 222
( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
Параграф 29. Законопроектна діяльність
1. Розроблення законопроектів, що подаються до Верховної Ради
Кабінетом Міністрів у порядку законодавчої ініціативи,
здійснюється відповідно до плану законопроектних робіт та завдань,
визначених законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів та
дорученнями Прем'єр-міністра.
2. Структурні підрозділи Головдержслужби подають не пізніше
ніж до 1 жовтня поточного року до юридичного управління пропозиції
до орієнтовного плану законопроектних робіт на наступний рік.
3. У пропозиціях до перспективного та поточного планів
зазначаються: 1) орієнтовна назва законопроекту; 2) проблема, яка потребує законодавчого врегулювання. Якщо
проект закону є проектом регуляторного акта, про це зазначається
окремо; 3) підстава для розроблення законопроекту; 4) строк внесення законопроекту до Кабінету Міністрів.
4. Законопроекти, головним розробником яких є Головдержслужба
України, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом
Міністрів на розгляд Верховної Ради, готуються відповідним
структурним підрозділом Головдержслужби України за дорученням
Начальника Головдержслужби України, з дотриманням вимог,
передбачених статтями 85 і 86 Регламенту Верховної Ради
( 3547-15 ), главами 2 - 5 розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів
України ( 950-2007-п ). Цей структурний підрозділ є головним
розробником. { Пункт 4 параграфу розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 222
( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
5. Проект закону, яким встановлюються нові або змінюються
чинні норми, що регулюють суспільні відносини, готується на основі
концепції, яка розробляється у порядку, встановленому главою 8
розділу 7 Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ).
6. Разом з проектом закону, що вноситься до Кабінету
Міністрів, подаються документи та матеріали, передбачені пунктом 1
параграфу 61 Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п )
для проектів актів Кабінету Міністрів, а також: 1) проект постанови Верховної Ради про прийняття проекту
закону за основу; 2) перелік нових законів та законів, які потребують
викладення у новій редакції, інших нормативних актів, прийняття
або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень
закону; 3) окремий законопроект про внесення змін до інших законів,
якщо такі зміни необхідні для реалізації закону і не викладені у
його перехідних положеннях. { Пункт 6 параграфу розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 222
( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
7. Юридичну експертизу законопроекту здійснює юридичне
управління у порядку, який встановлений цим Регламентом для
проектів постанов Кабінету Міністрів.
8. Внесені до Кабінету Міністрів проекти законів
опрацьовуються та розглядаються у порядку, встановленому главами 6
і 7 розділу 7 Регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ).
9. Законопроект, поданий до Верховної Ради Кабінетом
Міністрів, представляє у Верховній Раді та супроводжує на всіх
стадіях розгляду представник Головдержслужби України - посадова
особа, визначена Начальником Головдержслужби. Головний розробник проводить моніторинг схваленого та
направленого до Верховної Ради України проекту Закону на підставі
розробленого ним орієнтовного Плану заходів щодо супроводження у
Верховній Раді України та її Комітетах законопроекту,
затвердженого Начальником Головдержслужби.
10. Представник Головдержслужби під час супроводження
законопроекту: 1) доповідає про законопроект на засіданні комітету Верховної
Ради, аргументує позицію Кабінету Міністрів України, дає пояснення
щодо окремих його норм, відповідає на запитання, подає у разі
необхідності членам комітету додаткові аналітичні та
інформаційно-довідкові матеріали; 2) доповідає про законопроект на пленарному засіданні під час
його розгляду у першому читанні, відповідає на запитання, виступає
із заключним словом; 3) за результатами розгляду законопроекту в першому читанні
бере участь у його підготовці комітетом Верховної Ради до другого
читання або до повторного першого читання, у тому числі в разі
доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів його
публічного обговорення;
11. У разі подання Кабінетом Міністрів пропозицій і поправок
до законопроекту, який готується до другого читання, представник
Головдержслужби аргументує позицію Кабінету Міністрів України під
час розгляду законопроекту комітетом та на пленарному засіданні в
другому читанні, наполягає у разі необхідності на обговоренні
відхилених комітетом пропозицій чи поправок.
12. Представник Головдержслужби висловлює позицію Кабінету
Міністрів України щодо пропозицій і поправок до законопроекту,
поданих іншими суб'єктами законодавчої ініціативи, аргументує
позицію під час розгляду Верховною Радою пропозицій Президента
України до поверненого ним для повторного розгляду закону.
Параграф 30. Супроводження та експертиза законопроектів,
ініційованих народними депутатами України
1. Під час супроводження законопроектів, внесених на розгляд
Верховної Ради народними депутатами України, Головдержслужба
України: 1) проводить моніторинг законопроектів з питань, що належать
до її компетенції, та аналізує такі проекти на відповідність
засадам державної політики; 2) формує пропозиції щодо визначення позиції Кабінету
Міністрів стосовно таких законопроектів і подає їх Кабінетові
Міністрів не пізніше четверга тижня, який передує тижню пленарних
засідань, на яких будуть розглядатися відповідні законопроекти; 3) визначає посадових осіб, які представлятимуть позицію
Кабінету Міністрів під час розгляду таких законопроектів, і
повідомляє про це відповідним комітетам Верховної Ради та
Кабінетові Міністрів.
2. Посадові особи Головдержслужби України, які представляють
позицію Кабінету Міністрів під час розгляду законопроектів,
внесених до Верховної Ради народними депутатами України, беруть
участь у роботі комітетів Верховної Ради та пленарних засідань,
дають пояснення, відповідають на запитання.
3. За зверненням Голови Верховної Ради, його першого
заступника, заступника або голови комітету Верховної Ради
відповідно до Регламенту Верховної Ради ( 3547-15 )
Головдержслужба України готує до законопроекту, ініційованого
народним депутатом (народними депутатами) України, висновок та
подає його Верховній Раді не пізніше ніж протягом 14 днів з дня
надходження законопроекту до Головдержслужби.
4. За дорученням Начальника Головдержслужби юридичне
управління готує у разі необхідності і за участю інших
заінтересованих структурних підрозділів Головдержслужби проект
висновку за результатами правової експертизи законопроекту,
погоджує його із зацікавленими структурними підрозділами
Головдержслужби.
5. Проект висновку повинен бути завізований Начальником
Головдержслужби або особою, яка його заміщає. Висновок
надсилається Верховній Раді (комітету Верховної Ради) разом із
супровідним листом за підписом Начальника Головдержслужби або
особи, яка його заміщає.
Параграф 31. Погодження проектів актів інших державних
органів
1. Погодження проектів актів, які розроблені іншими
державними органами і надійшли до Головдержслужби на погодження
відповідно до параграфів 48-51 глави 3 розділу 6 Регламенту
Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ), здійснює структурний
підрозділ, визначений Начальником Головдержслужби як головний
виконавець, у межах компетенції Головдержслужби. Інші підрозділи, визначені Начальником Головдержслужби для
опрацювання акту, є заінтересованими підрозділами. { Пункт 1 параграфу розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Головного управління державної служби N 222
( v0222351-09 ) від 19.08.2009 }
2. Головний виконавець вивчає стан правового регулювання у
відповідній сфері правовідносин відповідно до компетенції
Головдержслужби, перевіряє обґрунтованість, повноту і всебічність
запропонованого нормативного врегулювання питань, що віднесені до
компетенції Головдержслужби та інших, їх відповідність Конституції
( 254к/96-ВР ) та законодавству України і після погодження із
заінтересованими структурними підрозділами, опрацювання їх
пропозицій і візування, направляє проект з викладеною у листі
пропозицією Головдержслужби на правову експертизу до юридичного
управління.
3. Юридичне управління, у разі встановлення при проведенні
правової експертизи відповідності викладеної у листі позиції
Головдержслужби Конституції ( 254к/96-ВР ) і законодавству України
при наявності віз головного виконавця, заінтересованих підрозділів
та відповідних керівників візує акт та лист до органу, що надіслав
проект акту на погодження. Після чого його візують перший
заступник, заступники Начальника Головдержслужби України і
заступник Начальника Головдержслужби з питань правової роботи та
модернізації державної служби.
4. У разі, якщо головним виконавцем визначено юридичне
управління, опрацювання проекту, його погодження із
заінтересованими підрозділами та правову експертизу і підготовку
пропозицій органу здійснює безпосередньо юридичне управління.
5. Заінтересований підрозділ опрацьовує проект акта і не
пізніше як за два дні до визначеного у дорученні терміну надає до
нього письмові пропозиції, а у разі термінового розгляду - надає
пропозиції невідкладно, але не пізніше як за чотири години до
закінчення терміну у день надходження проекту до Головдержслужби.
{ Пункт 5 параграфу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від
19.02.2010 }
6. Опрацьований проект погоджується (візується)
заінтересованими підрозділами та заступниками Начальника
Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків. { Пункт 6 параграфу в редакції Наказу Головного управління
державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }
Параграф 32. Погодження проектів актів Президента України
1. Якщо до Головдержслужби надіслано Секретаріатом Президента
України для погодження розроблений іншим суб'єктом проект акта
Президента України, окремі положення якого належать до компетенції
Головдержслужби, обґрунтований висновок до такого проекту готує за
дорученням Начальника Головдержслужби юридичне управління
відповідно до своєї компетенції разом з іншими заінтересованими
структурними підрозділами.
2. Висновок до проекту акта Президента України розглядає
Начальник Головдержслужби, перший заступник Начальника та
заступники Начальника відповідно до своєї компетенції. Якщо проект
акта Президента України не підтримується або до нього є
зауваження, Секретаріатові Президента України надсилається
підготовлений висновок.
Параграф 33. Погодження закону, що надійшов на підпис
Президентові України
1. За дорученням Начальника Головдержслужби, юридичне
управління у визначений строк вивчає зауваження і пропозиції, що
надійшли від заінтересованих структурних підрозділів
Головдержслужби, проводить експертизу закону, що надійшов на
погодження, та подає пропозиції щодо такого закону, здійснює
перевірку відповідності положень закону Конституції України
( 254к/96-ВР ) та їх узгодженості з іншими законами.
2. За результатами аналізу закону юридичне управління готує
пропозиції щодо доцільності його підписання Президентом України
або застосування Президентом України права вето щодо такого закону
та подає їх на підпис Начальника Головдержслужби. У супровідному
листі чітко та однозначно формулюється пропозиція стосовно
підписання Президентом України закону або доцільності застосування
Президентом України права вето щодо такого закону.
Параграф 34. Порядок підготовки та подання на державну
реєстрацію, обліку нормативно-правових актів
Порядок підготовки, подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та обліку нормативно-правових актів
Головдержслужби України здійснюється у порядку встановленому
наказом Головдержслужби України "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів Головного управління державної служби
України" від 28.04.07 N 130.
Розділ 10. Організація роботи з документами
1. Організація роботи з документами в центральному апараті
Головдержслужби України, територіальних органах та Центрі сприяння
інституційному розвитку державної служби здійснюється відповідно
до Інструкції з діловодства Головдержслужби України
( v0065351-00 ), затвердженої наказом Головдержслужби України
(додаток 16) та розробленої відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153 ( 1153-97-п )
"Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" та
наказом Головдержслужби України щодо переходу центрального апарату
Головдержслужби України до використання безпаперового електронного
документообігу.
2. Інструкція з діловодства ( v0065351-00 ) встановлює
загальні правила документування управлінської діяльності
центрального апарату Головдержслужби України, територіальних
органів та Центру сприяння інституційному розвитку державної
служби, і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх
створення або надходження до відправлення або передачі в архів
установи.
3. Інструкція ( v0065351-00 ) визначає порядок ведення
загального діловодства. Її положення поширюються на всю службову
документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних
комп'ютерів (ПК). Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки
документальної інформації повинні відповідати вимогам державних
стандартів та Примірної інструкції з діловодства ( 1153-97-п ).
4. Відповідальним за організацію діловодства в центральному
апараті Головдержслужби України є Начальник Головдержслужби
України, в територіальних органах - начальники територіальних
органів, а в Центрі сприяння інституційному розвитку державної
служби - директор Центру.
5. Організація діловодства покладається на відділ організації
документообігу адміністративно-фінансового департаменту
Головдержслужби України.
6. Здійснення контролю за дотриманням порядку документообігу
в центральному апараті Головдержслужби України покладається на
першого заступника Начальника Головдержслужби України.
7. Відповідальним за своєчасну організацію внесення змін до
чинних нормативно-правових актів з питань державної служби та
наказів Головдержслужби України є юридичне управління.
8. Управлінням організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи при підготовці проектів доручень
Начальника Головдержслужби України до постанови Кабінету Міністрів
України про призначення або звільнення першого заступника,
заступників Начальника Головдержслужби України передбачається
пункт про підготовку юридичним управлінням пропозицій щодо
внесення змін до наказів Головдержслужби України.
9. При призначенні на посаду або звільненні з посади
керівника структурного підрозділу Головдержслужби України разом з
відповідним наказом сектором кадрової роботи готується окреме
доручення Начальника Головдержслужби України про внесення
юридичним управлінням пропозицій щодо змін до наказів
Головдержслужби України.
10. На виконання зазначених доручень юридичне управління
проводить експертизу чинних нормативно-правових актів з питань
державної служби та наказів Головдержслужби України, опрацьовуючи
при цьому, крім іншого, відповідні пропозиції інших структурних
підрозділів Головдержслужби України.
11. У результаті цього в установленому порядку готуються
відповідні проекти наказів Головдержслужби України.
12. У разі підписання Начальником Головдержслужби листа
іншому органу щодо участі представників Головдержслужби у заходах,
готується доручення Начальника Головдержслужби України про участь
працівників у відповідному заході, яке доводиться до відома
учасників або їх керівників.
13. Під час підготовки проектів доручень Начальника
Головдержслужби до вхідної кореспонденції визначається перший
заступник чи заступник Начальника Головдержслужби - головний
виконавець і, що найбільше, один співвиконавець над текстом
резолюції. Усі інші особи, які можуть бути співвиконавцями
зазначеного доручення - це, зокрема, заступники Начальника
Головдержслужби, директор Центру адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу, директор Школи вищого корпусу
державної служби, а також один керівник структурного підрозділу,
куратором якого є головний виконавець, і контролер виконання
доручення зазначаються після тексту резолюції до відома. У цьому
випадку особи, які зазначені у дорученні до відома, мають право
внести головному виконавцю свої пропозиції по змісту доручення у
терміни визначені цією Інструкцією. Вказаний порядок не
поширюється на доручення типу: "Для керівництва в роботі", "Для
врахування в роботі", "До відома". Зазначений порядок поширюється на підготовку проектів
доручень до службових записок, а також робочих планів в частині
визначення відповідальних виконавців і є обов'язковим для
виконання для всіх структурних підрозділів Головдержслужби
України. { Пункт 13 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 134 ( v0134351-09 ) від
30.04.2009 }
14. Під час підготовки проектів доручень Начальника
Головдержслужби та заступників Начальника Головдержслужби
територіальним органам Головдержслужби обов'язково зазначається
співвиконавцем департамент модернізації державної служби
Головдержслужби. { Розділ доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 85 ( v0085351-11 ) від 31.03.2011 }
Параграф 35. Порядок підготовки проектів наказів
Головдержслужби України та територіальних органів
1. З метою розв'язання оперативних завдань, що стоять перед
Головдержслужбою України та територіальними органами, видаються
накази.
2. Підготовка проектів наказів Головдержслужби України
покладається на керівників структурних підрозділів, до повноважень
яких відноситься врегулювання відповідних питань.
3. У територіальних органах проекти наказів готуються
працівниками відповідно до їх компетенції, перевіряються і
візуються відповідальними за здійснення поточного контролю та
діловодства, керівником відповідного структурного підрозділу, до
компетенції якого належить підготовка даного наказу, заступником
начальника територіального органу, а також юрисконсультом.
4. З метою оцінки доцільності видання наказу та встановлення
його відповідності законодавству здійснюється погодження проекту
наказу.
5. Погодження може здійснюватися як у Головдержслужбі України
посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються
питаннями, порушеними в проекті наказу - внутрішнє, так і за її
межами - зовнішнє.
6. Усі накази без виключення у центральному апараті
Головдержслужби України візуються виконавцем, керівниками
структурних підрозділів, відповідальними за його підготовку,
юридичним управлінням, заступником Начальника Головдержслужби,
який координує роботу структурного підрозділу, що є виконавцем
відповідного наказу та заступником з питань правової роботи не
пізніше, ніж у дводенний термін після завершення їх розробки
відповідним структурним підрозділом, а в разі необхідності -
керівниками заінтересованих структурних підрозділів
Головдержслужби України, заступниками Начальника Головдержслужби
та першим заступником Начальника Головдержслужби України.
7. По мірі необхідності головний розробник здійснює заходи
щодо погодження проектів наказів із зацікавленими органами
виконавчої влади, установами та організаціями.
8. Зовнішнє погодження проектів наказів оформляється
відповідним грифом.
9. У разі, якщо зміст проекту наказу стосується більше, ніж
трьох установ, складається "Аркуш погодження".
10. Усі погодження проставляються на примірнику проекту
наказу.
11. Юридичне управління до підпису Начальником
Головдержслужби України проводить юридичну експертизу проектів
наказів міжвідомчого нормативного характеру та наказів
Головдержслужби нормативного характеру, після чого на примірнику
акта здійснює напис "Юридичну експертизу проекту наказу проведено"
та візує його за підписом директора департаменту або особи, яка
його заміщує. Проекти наказів Головдержслужби розпорядчого характеру,
індивідуальної чи разової дії, які не розраховані на невизначене
коло осіб (працівників), не встановлюють правових норм чи правил
поведінки (накази з кадрових питань, питань оплати праці,
заохочень та дисциплінарних стягнень, створення робочих груп,
тощо) підлягають перевірці на відповідність законодавству. Після
перевірки проекту наказу, юридичне управління на примірнику акта
здійснює напис "Перевірено на відповідність законодавству" та
візує його за підписом директора департаменту або особи, яка його
заміщує. { Пункт 11 параграфу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 44 ( v0044351-10 ) від
19.02.2010 }
12. Накази Головдержслужби України, що підлягають державній
реєстрації, реєструються в установленому законодавством порядку.
13. Порядок підготовки, подання на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України та обліку нормативно-правових актів
Головдержслужби України затверджується наказом Головдержслужби
України.
14. Накази Головдержслужби про внесення змін до Положень про
територіальні органи підлягають державній реєстрації в порядку,
встановленому законодавством.
15. Накази Головдержслужби України по особовому складу
готуються сектором кадрової роботи, погоджуються
адміністративно-фінансовим департаментом та юридичним управлінням.
16. Накази про нагородження відомчими відзнаками
Головдержслужби України готуються сектором кадрової роботи
відповідно до Положень "Про встановлення відомчої заохочувальної
відзнаки Головного управління державної служби України -
нагрудного знака "Державна служба України "За сумлінну працю"
( z0638-07 ); "Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки
Головного управління державної служби України - Почесної грамоти
Головного управління державної служби України" ( z0637-07 ); "Про
встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління
державної служби України - Грамоти Головного управління державної
служби України" ( z0636-07 ); "Про встановлення відомчої
заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби
України - Подяки Головного управління державної служби України"
( z0635-07 ), затверджених наказами Головдержслужби України та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції.
17. Зразки відповідних наказів наведені в Інструкції з
діловодства Головдержслужби України ( v0065351-00 ), затвердженій
наказом Головдержслужби України.
18. Реєстрація наказів Головдержслужби з основної діяльності
(далі - накази з основної діяльності) здійснюється працівниками
відділу організації документообігу адміністративно-фінансового
департаменту, на яких покладено відповідальність щодо забезпечення
реєстрації та зберігання вказаних документів. { Пункт 18 параграфу 35 розділу 9 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 63 ( v0063351-11 ) від 22.03.2011 }
19. Накази з основної діяльності (регламентуючі,
організаційні, щодо затвердження матеріалів методичного характеру,
щодо проведення службових розслідувань, перевірок, з
фінансово-бюджетних питань) реєструються відділом організації
документообігу в паперовому та електронному журналах реєстрації
наказів з основної діяльності. { Пункт 19 параграфу 35 розділу 9 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 63 ( v0063351-11 ) від 22.03.2011 }
20. Відділ організації документообігу підшиває оригінал
наказу (крім наказів з кадрових питань, наказів про накладання
дисциплінарних стягнень) та передає його електронну копію відділу
контролю та організаційної роботи адміністративно-фінансового
департаменту, який забезпечує ознайомлення з наказом визначених у
наказі осіб. { Пункт 20 параграфу 35 розділу 9 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 63 ( v0063351-11 ) від 22.03.2011 }
21. Відділом контролю та організаційної роботи контрольні
завдання з установленими термінами виконання ставляться на
контроль. { Пункт 21 параграфу 35 розділу 9 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 63 ( v0063351-11 ) від 22.03.2011 }
22. Електронну копію наказу з основної діяльності відділ
контролю та організаційної роботи передає юридичному департаменту
для розміщення на офіційному та внутрішньому веб-сайтах
Головдержслужби. { Пункт 22 параграфу 35 розділу 9 в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 63 ( v0063351-11 ) від 22.03.2011 }
Параграф 36. Порядок використання інформаційних документів
1. Роздрукований примірник електронної версії документа із
внутрішнього веб-сайту Головного управління державної служби
України має статус інформаційного документа, що засвідчується
написом червоного кольору "інформаційний документ".
2. На виконання вимог ДСТУISO 9001-2001 відділ організації
документообігу адміністративно-фінансового департаменту після
реєстрації законів України, актів Верховної Ради України, указів
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України, наказів центральних органів виконавчої влади,
зареєстрованих у Мін'юсті України, інших нормативно-правових актів
з питань державної служби надає юридичному управлінню враховану
копію зареєстрованого документа.
3. Начальник юридичного управління в одноденний термін
приймає рішення щодо доцільності розміщення електронної копії
документа нормативного характеру на офіційному веб-сайті
Головдержслужби України.
4. Розміщення інформаційних документів здійснюється
відповідно до Порядку супроводження веб-сайтів Головного
управління державної служби України, затвердженого наказом
Головдержслужби України (додаток 17).
Параграф 37. Порядок розміщення інформації на веб-сайтах
Головдержслужби України
1. Відповідно до Порядку супроводження веб-сайтів Головного
управління державної служби України та методики процесу
"Супроводження веб-сайтів та надання інформації з них", на
зовнішньому веб-сайті розміщуються основні документи щодо
проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та
функціонального управління державною службою.
2. На внутрішньому веб-сайті розміщується інформація для
внутрішнього користування, зокрема довідкова, призначена для
працівників Головдержслужби України.
3. Рішення щодо розміщення документа (крім наказів) на
веб-сайтах Головдержслужби України приймає керівник структурного
підрозділу центрального апарату Головдержслужби України, директор
Центру сприяння інституційному розвитку державної служби.
4. Рішення про необхідність перекладу інформації англійською
мовою та розміщення її на зовнішньому веб-сайті приймається першим
заступником Начальника Головдержслужби України або заступниками
Начальника Головдержслужби України, які здійснюють контроль за
роботою відповідного структурного підрозділу.
5. У разі необхідності перекладу інформаційних матеріалів
англійською мовою для кожного документа заповнюється супровідна
форма.
6. Підготовка анонсів та новинних повідомлень і передача їх
для розміщення на веб-сайтах Головдержслужби України здійснюється
відповідно до вимог наказу Головдержслужби України "Про порядок
підготовки і розміщення анонсів та новинних повідомлень на
веб-сайтах Головного управління державної служби України" (додаток
18).
7. Розміщення інформації, що надходить від територіальних
органів, здійснюється департаментом персоналу державних органів та
органів місцевого самоврядування.
8. У структурних підрозділах центрального апарату
Головдержслужби України визначені працівники, відповідальні за
розміщення інформації (далі - контент-менеджери).
9. Призначення контент-менеджерів є компетенцією керівника
структурного підрозділу.
10. Керівник структурного підрозділу звертається до
інформаційно-аналітичного управління з заявкою про призначення або
зміну повноважень відповідальних за розміщення інформації.
11. Внесення змін та доповнень у документи з системи
управління якістю, що розміщені на внутрішньому та зовнішньому
веб-сайтах Головдержслужби України, та розміщення нових документів
з системи управління якістю здійснюється за погодженням з головним
уповноваженим з питань системи управління якістю Головдержслужби
України.
Параграф 38. Порядок забезпечення функціонування системи
термінового обміну документами з використанням електронної пошти
між Головдержслужбою України та органами виконавчої влади
1. Відповідно до Порядку забезпечення функціонування системи
термінового обміну документами з використанням електронної пошти
між Головдержслужбою України та органами виконавчої влади,
затвердженого наказом Головдержслужби України (додаток 19),
створено систему термінового інформаційного обміну документами з
використанням електронної пошти між Головдержслужбою України та
органами виконавчої влади (далі - Система).
2. Система створюється з метою підвищення оперативності
обміну службовими документами Головдержслужбою України та органами
виконавчої влади і застосовується для: 1) попереднього погодження нормативно-правових документів; 2) отримання та розповсюдження порядку денного і матеріалів
до засідань Кабінету Міністрів та нарад; 3) доведення завдань Кабінету Міністрів України; 4) обміну іншими службовими документами між Головдержслужбою
України та органами виконавчої влади.
3. Цей порядок застосовується разом з порядком ведення
загального діловодства, затвердженим наказом Головдержслужби від
20 липня 2006 року N 262 ( v0262351-06 ) "Про затвердження
Інструкції з діловодства Головдержслужби України", лише для
прискорення процесу інформування.
4. Електронні копії документів (далі - ЕКД) не заміняють
документів на паперовому носієві. ЕКД мають надсилатись у
графічному форматі. Заборонено надсилати до державних органів та
органів місцевого самоврядування відскановані документи у
текстовому форматі. { Пункт 4 параграфу із змінами, внесеними
згідно з Наказом Головного управління державної служби N 63
( v0063351-10 ) від 03.03.2010 }
5. Засобом передачі (обміну) ЕКД між суб'єктами
інформаційного обміну є електронна пошта.
6. Суб'єктами інформаційного обміну з використанням Системи є
Секретаріат Кабінету Міністрів України, центральні, місцеві органи
виконавчої влади та територіальні органи Головдержслужби України.
7. Використання Системи для надсилання персональних та
комерційних повідомлень або матеріалів з конфіденційною та таємною
інформацією забороняється.
8. Для забезпечення роботи Системи у Головдержслужбі України
призначаються відповідальні особи за роботу з системою термінового
обміну службовими документами електронною поштою між
Головдержслужбою України та органами виконавчої влади і за її
технічне супроводження.
9. Запити органів державної влади, місцевого самоврядування,
установ, підприємств та організацій, надіслані електронною поштою
без електронного підпису керівників, не вважаються офіційними
листами і не підлягають реєстрації як вхідні документи. Такі
документи обліковуються окремо і на них не поширюються строки
розгляду, встановлені чинним законодавством. Терміни розгляду
таких запитів встановлюються керівництвом Головдержслужби України.
Пропозиції та інформація, викладені у зазначених листах, можуть
бути взяті до відома.
Параграф 39. Написання працівниками Головдержслужби України
пояснювальних записок
1. Пояснювальна записка - це документ, наданий працівником у
письмовій формі відповідному керівнику на його вимогу, у якому
викладається пояснення відповідних обставин його службової
діяльності чи діяльності інших осіб, що призвели до порушення
службової дисципліни, а також конкретних фактів, обставин, причин
і умов вчиненого ним чи іншими особами порушення службової
дисципліни.
2. Пояснювальна записка повинна мати такі реквізити: 1) адресат (посада, прізвище та ініціали особи, на ім'я якої
подається записка); 2) адресант (посада, прізвище та ініціали особи, яка подає
записку); 3) назва виду документа; 4) текст; 5) відмітка про додатки (у разі їх наявності); 6) дата; 7) підпис автора.
3. Пояснювальна записка оформлюється на стандартному листі
паперу формату А4.
4. Пояснювальна записка надається у термін, визначений
керівником (не менше, ніж один робочий день).
Розділ 11. Організація контролю
1. Контроль за виконанням документів у центральному апараті
Головдержслужби України та територіальних органах здійснюється
відповідно до Порядку здійснення контролю, затвердженого наказом
Головдержслужби України (додаток 20), розробленого згідно із
законами України, нормативно-правовими актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, а також методики процесу "Виконання
актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України,
Начальника Головдержслужби України".
2. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення
своєчасного та якісного їх виконання.
3. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких
встановлено завдання (контрольні документи).
4. Обов'язковому контролю підлягає хід і терміни виконання
зареєстрованих у Головдержслужбі України документів, а саме: 1) доручень Начальника Головдержслужби України; 2) окремих доручень першого заступника Начальника
Головдержслужби України. 3) рішень Колегії Головдержслужби України та інших
консультативно-дорадчих органів, що створені при Головдержслужбі
України; 4) заходів річних та окремих планів роботи Головдержслужби
України; 5) наказів Головдержслужби України.
5. Безпосередній контроль за виконанням контрольних
документів у центральному апараті Головдержслужби України
покладається на відділ контролю адміністративно-фінансового
департаменту Головдержслужби України.
6. Контроль за виконанням територіальними органами доручень
Начальника, першого заступника та заступників Начальника
Головдержслужби України здійснюється керівниками структурних
підрозділів центрального апарату Головдержслужби України
відповідно до сфери їх компетенції. Загальний контроль
здійснюється начальником адміністративно-фінансового департаменту.
Результати виконання доручень подаються на розгляд Начальнику
Головдержслужби України.
7. У структурних підрозділах центрального апарату
Головдержслужби України та територіальних органах безпосередній
контроль за виконанням документів здійснюють працівники, до
посадових обов'язків яких входить здійснення поточного контролю та
діловодства.
8. Діяльність, основні завдання, обов'язки та права
відповідальних за здійснення поточного контролю та діловодства
передбачені Типовою інструкцією відповідального за здійснення
поточного контролю та діловодства в центральному апараті та
управліннях державної служби Головдержслужби України в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві та Київській
області, місцевих органах виконавчої влади (наведена у додатку
20).
9. Узагальнена інформація щодо контролю за виконанням законів
України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, звернень і запитів народних депутатів України, а також
заходів Стратегічного плану роботи Головдержслужби України,
доручень Начальника Головдержслужби України щотижня подається
відділом контролю управління організаційної роботи, стратегічного
планування, документообігу та контролю Начальнику Головдержслужби
України для розгляду на апаратних нарадах.
Розділ 12. Порядок проведення нарад
1. Порядок підготовки та проведення нарад у центральному
апараті Головдержслужби України та територіальних органах
регламентується Порядком підготовки та проведення нарад у
Головдержслужбі України, затвердженим наказом Головдержслужби
України (додаток 21).
2. Залежно від складу присутніх та переліку питань, що
виносяться на порядок денний, наради можуть бути: 1) планові щотижневі апаратні наради під головуванням
Начальника Головдержслужби України; 2) щопіврічні наради апарату Головдержслужби України під
головуванням Начальника Головдержслужби України; 3) робочі наради під головуванням Начальника Головдержслужби
України та його заступників; 4) координаційні міжвідомчі, які скликаються для вирішення
конкретних питань, із залученням представників інших органів
виконавчої влади тощо. 5) щопіврічні наради з керівниками територіальних органів
Головдержслужби України під головуванням Начальника
Головдержслужби України за участю керівників структурних
підрозділів центрального апарату Головдержслужби України (для
інформування про роботу територіальних органів за півріччя, стан
трудової і виконавської дисципліни в органах, стан розгляду
звернень громадян, підсумки надання методично-консультативної
допомоги територіальним органам, вирішення новаційних напрямів
діяльності територіальних органів);
3. Проект порядку денного наради з керівниками територіальних
органів формується департаментом персоналу державних органів та
органів місцевого самоврядування, з пропозицій першого заступника,
заступників Начальника Головдержслужби України, директора Центру
сприяння інституційному розвитку державної служби та керівників
структурних підрозділів і містить питання, які є найбільш
актуальними для територіальних органів для вирішення протягом
кварталу.
4. Рішення, прийняті на нараді оформляються протоколом не
пізніше 2 робочих днів після проведення наради.
5. У територіальних органах проводяться: 1) планові щотижневі апаратні наради під головуванням
начальника територіального органу; 2) робочі наради під головуванням начальника територіального
органу та його заступника.
6. Під час проведення нарад у територіальних органах ведеться
протокол (додаток 22).
7. Залежно від виду наради встановлюється відповідний порядок
її підготовки, проведення, оформлення документів та контролю за
виконанням прийнятих рішень.
8. Офіційне повідомлення у засоби масової інформації про
порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах під
головуванням Начальника Головдержслужби України та дозвіл на
присутність представників ЗМІ, на проведення кіно-, відео-,
фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада,
організовує управління організаційно-аналітичного забезпечення
роботи керівника та кадрової роботи.
9. Під час проведення нарад в Головдержслужбі України,
працівникам центрального апарату Головдержслужби України та Центру
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
забороняється мати при собі увімкнений мобільний телефон або його
використовувати, а також інші переговорні пристрої, які можуть
перешкоджати проведенню наради. За недотримання вимог цього порядку до порушників можуть бути
застосовані заходи впливу у вигляді зменшення розміру премії або
її позбавлення. У разі, якщо на наради запрошені особи від інших органів
влади, установ та організацій, то цим особам повідомляється про
існуючу заборону до початку проведення наради працівником
структурного підрозділу, який є відповідальним за її організацію.
Розділ 13. Основні напрями зовнішніх
зв'язків Головдержслужби України
1. Головдержслужба України здійснює зовнішні зв'язки за
такими напрямами: 1) з Верховною Радою України; 2) з Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування; 3) міжнародне співробітництво; 4) з засобами масової інформації; 5) з громадськими організаціями.
2. Територіальні органи в межах компетенції взаємодіють з
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
Параграф 40. Взаємодія з Верховною Радою України
1. Головдержслужба України взаємодіє з Верховною Радою
України безпосередньо та через Кабінет Міністрів України і
забезпечує: 1) організацію роботи щодо представлення та обговорення
законопроектів на пленарних засіданнях Верховної Ради України,
засіданнях комітетів Верховної Ради України, здійснення
моніторингу проходження законопроектів у Верховній Раді України; 2) організацію розгляду та аналізу запитів та звернень
народних депутатів України.
Параграф 41. Взаємодія Головдержслужби України з Кабінетом
Міністрів України
Головдержслужба України взаємодіє з Кабінетом Міністрів
України шляхом:
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері
державної служби та її функціонального управління, проведення
постійного аналізу її ефективності, виконання покладених завдання.
2. Інформування про результати діяльності з вирішення
важливих суспільно-економічних питань, а також з інших питань, що
виникають у відносинах з Президентом України, Верховною Радою,
іншими органами державної влади.
3. Інформації громадськість щодо змісту, цілей та механізму
реалізації державної політики у сфері державної служби та її
функціонального управління, проведення роз'яснювальної роботи.
4. Проведення консультацій з Прем'єр-міністром, Першим
віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами, Міністром
Кабінету Міністрів України з питань, які мають важливе
соціально-економічне значення і стосуються життєвих інтересів
громадян.
5. Забезпечення в установленому Регламентом Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ), порядку опрацювання матеріалів,
що надходять від Кабінету Міністрів, з питань розгляду
депутатських запитів, звернень, підготовки висновків до
законопроектів, ініційованих народними депутатами України, і
законів, що надходять на підпис Президентові України, та з інших
питань.
6. Супроводження законопроектів, головним розробником яких є
Головдержслужба, під час їх розгляду у Верховній Раді.
7. Супроводження нормативно-правових актів, головним
розробником яких є Головдержслужба України, під час їх розгляду у
на засіданнях урядових комітетів та засіданні Кабінету Міністрів
України.
8. Проведення консультацій із Секретаріатом Кабінету
Міністрів, у тому числі Апаратом Прем'єр-міністра, стосовно
процедури підготовки проектів актів законодавства та інших
документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів.
Параграф 42. Взаємодія Головдержслужби України з центральними
та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
Головдержслужба здійснює свої повноваження у відносинах з
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР )
і законів України, бере участь у виконанні загальнодержавних
програм та здійсненні інших заходів, а також шляхом:
1. Розроблення стратегічних цілей, пріоритетів і
першочергових завдань щодо реалізації державної політики у сфері
державної служби та її функціонального управління, підвищення
ефективності державної служби. Проведення семінарів з керівниками кадрових служб місцевих
органів виконавчої влади, за результатами яких, у разі
необхідності, складаються плани щодо нормативно-правового
врегулювання висловлених пропозицій.
2. Розроблення заходів, спрямованих на узгодження дій
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та об'єднання їх зусиль для виконання
спільних завдань.
3. Заслуховування на засіданнях Колегії Головдержслужби
звітів (інформацій) керівників місцевих органів виконавчої влади
про стан справ у сфері державної служби та її функціонального
управління.
4. Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань
державної служби та її функціонального управління та погодження із
відповідними заінтересованими органами, а також у разі
невідповідності цих актів Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам
України, актам Президента України, постановам Верховної Ради та
актам Кабінету Міністрів, проектів актів щодо внесення змін і
доповнень.
5. Професійного навчання кадрів та проходження державної
служби в місцевих держадміністраціях та служби в органах місцевого
самоврядування.
6. Погодження призначення на посади кандидатур заступника
голови - керівника апарату обласної державної адміністрації і
керівника кадрової служби у центральному органі виконавчої влади
та обласній державній адміністрації, та їх звільнення з посади.
7. Проведення функціонального обстеження.
8. Надання консультативно-методичної допомоги з питань
державної служби, роз'яснень з цих питань.
9. Участі в організації громадських обговорень відповідних
проектів актів законодавства з питань підвищення ефективності
державної служби, які готуються на розгляд Кабінету Міністрів
України.
10. Розгляду депутатських звернень, запитів та надання
письмових відповідей.
11. Розгляду звернень, що надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та вжиття заходів для вирішення порушених у них
питань і задоволення законних прав та інтересів заявників
відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади та
державної установи "Соціальний контактний центр" із забезпечення
оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову
телефонну "гарячу лінію", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.08.2009 N 898 ( 898-2009-п ). { Параграф доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 280 ( v0280351-09 ) від 23.09.2009 }
Параграф 43. Міжнародне співробітництво Головдержслужби
України
1. Головдержслужба України відповідно до своїх повноважень,
передбачених чинним законодавством, забезпечує співробітництво
України з міжнародними організаціями, виконує роботу, пов'язану з
представництвом України в цих організаціях, у межах своїх
повноважень укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру в
установленому порядку.
2. Порядок організації співробітництва Головдержслужби
України з органами державної влади іноземних країн та міжнародними
організаціями визначено у методиці процесу "Міжнародне
співробітництво".
3. Діяльність, пов'язана з укладенням угоди міжвідомчого
характеру про співробітництво з установами іноземних держав,
здійснюється відповідно до Закону України від 29 червня 2005 року
N 1906 ( 1906-15 ) "Про міжвідомчі договори".
4. Проведення робочих зустрічей Начальника Головдержслужби
України з представниками дипломатичного корпусу, іноземних держав
та міжнародних організацій здійснюється відповідно до Указу
Президента України від 22 серпня 2002 року N 746 ( 746/2002 ) "Про
Державний Протокол та Церемоніал України" та Порядку організації
та проведення особистого прийому громадян у Головному управління
державної служби України, затвердженого наказом Головдержслужби
України (додаток 23).
5. Оформлення закордонних відряджень і закордонних службових
паспортів керівництву та працівникам Головдержслужби України
здійснюється згідно з наказом Головдержслужби України від 28 січня
2004 року N 16 "Про затвердження Порядку здійснення організаційних
заходів щодо підготовки документів на відрядження за кордон
працівникам Головдержслужби України".
6. Підготовку, координацію та контроль виконання програм і
проектів міжнародного співробітництва з питань розвитку та
модернізації державної служби - відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 ( 153-2002-п )
"Про створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги".
7. Повноваження щодо координації співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями здійснює Центр сприяння
інституційному розвитку державної служби при Головдержслужбі
України.
8. Центр сприяння інституційному розвитку державної служби
виконує функції Адміністративного офісу програми Twinning.
Параграф 44. Взаємодія із засобами масової інформації та
інформування громадськості
1. З метою висвітлення діяльності Головдержслужби України та
її територіальних органів відділ протоколу та консультацій з
громадськістю управління організаційно-аналітичного забезпечення
роботи керівника та кадрової роботи забезпечує: 1) підготовку та розміщення у ЗМІ інформаційних матеріалів з
питань, що належать до компетенції Головдержслужби України,
територіальних органів (інтерв'ю, статті, коментарі, прес-релізи
тощо); 2) організацію зустрічей керівництва Головдержслужби України,
територіального органу з представниками ЗМІ (прес-конференції,
брифінги, круглі столи, громадські слухання, гарячі лінії тощо); 3) взаємодію з громадськими організаціями та об'єднаннями
України.
Розділ 14. Забезпечення доступу до публічної
інформації
1. Забезпечення прозорості та відкритості роботи, створення
механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної
інформації у Головдержслужбі України (далі - розпорядник
інформації) здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а також цього
Регламенту. 2. В окремому структурному підрозділі розпорядника інформації
визначені посадові особи, які організовують у встановленому
порядку доступ до публічної інформації. 3. Розпорядник інформації на офіційному веб-сайті оприлюднює
інформацію про свою діяльність, прийняті рішення, а саме: - інформацію про організаційну структуру, місію, функції,
повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові
ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм
їх витрачання тощо) - нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім
внутрішньо-організаційних), проекти рішень, що підлягають
обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; - порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження
рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; - інформацію про систему обліку, види інформації, що
зберігається у розпорядника; - інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких
громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб
впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації; - плани проведення та порядок денний своїх відкритих
засідань; - розташування місць, де надаються необхідні запитувачам
форми і бланки розпорядника інформації; - загальні правила роботи розпорядника інформації, правила
внутрішнього трудового розпорядку; - звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; - місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку,
адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти розпорядника; - прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів
зв'язку, адреси електронної пошти керівника та його заступників, а
також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні
функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків,
коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; - розклад роботи та графік прийому громадян; - вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на
заміщення вакантних посад; - іншу інформацію про діяльність розпорядника інформації,
порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. 4. Робота запитувачів з документами чи їх копіями проводиться
в кімнаті прийому громадян, яка оснащена відповідною оргтехнікою
(комп'ютер, сканер, принтер, факс тощо). 5. Запит на інформацію приймається та реєструється особою,
яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної
інформації в системі електронного документообігу. 6. Запит на інформацію може бути індивідуальним або
колективним. Запити можуть подаватися на вибір запитувача в усній
формі, письмовій формі, поштою, факсом, телефоном, електронною
поштою. 7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів
на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення
відповідних форм запитів на інформацію (додаток 24, додаток 25,
додаток 26), які можна отримати у розпорядника інформації
безпосередньо та на його офіційному веб-сайті. { Пункт 7 розділу 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 133 ( v0133351-11 ) від
25.05.2011 }
8. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подавати письмовий запит,
його має оформити відповідальна особа з питань запитів на
інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний
телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 9. Строк розгляду запитів на інформацію: - розпорядник інформації має надати відповідь на запит на
інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту; - у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану
довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій,
катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій,
що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання
запиту; - клопотання про термінове опрацювання запиту має бути
обґрунтованим; - у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду
запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про
продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувача в
письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання
запиту. { Регламент доповнено розділом 14 згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 122 ( v0122351-11 ) від 10.05.2011 }
Розділ 15. Особистий прийом громадян
і порядок розгляду письмових звернень
1. Особистий прийом та розгляд письмових звернень громадян у
центральному апараті Головдержслужби України та її територіальних
органах здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), нормативно-правових актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про
роботу із зверненнями громадян у Головдержслужбі України,
затвердженого наказом Головдержслужби України (додаток 24),
наказів Головдержслужби України, інших нормативно-правових актів,
методики процесу "Розгляд звернень громадян, листів, установ та
організацій з питань проходження державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування", а також цього Регламенту.
2. Особистий прийом громадян у центральному апараті
Головдержслужби України проводять Начальник Головдержслужби
України, перший заступник та заступники Начальника Головдержслужби
України, керівники структурних підрозділів, у територіальних
органах - начальники територіальних органів та їх заступники.
3. Особистий прийом проводиться у дні та години відповідно до
встановленого порядку, затвердженого в центральному апараті
Головдержслужби України наказом Головдержслужби України, в
територіальних органах - наказом територіального органу.
4. За відсутності посадової особи, яка здійснює особистий
прийом громадян відповідно до встановленого порядку, прийом
здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.
5. Громадяни України, юридичні особи та особи, які не є
громадянами України і законно знаходяться на її території, мають
право без обмежень звернутися до Головдержслужби України та її
посадових осіб з приводу питань, що стосуються їх діяльності для
реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих
прав і законних інтересів та з приводу порушення цих прав.
6. Звернення громадян подаються у вигляді пропозицій
(зауважень), заяв (клопотань) і скарг.
7. Громадяни мають право звертатися до Головдержслужби
України та територіальних органів як в усній формі, так і
письмово.
8. Громадяни мають право передавати звернення до
Головдержслужби України та її територіальних органів особисто,
через уповноважену особу або надсилати його поштою.
9. Головдержслужба України та територіальні органи
забезпечують кваліфікований, об'єктивний і своєчасний розгляд
звернень громадян та прийняття рішень щодо забезпечення поновлення
порушених прав, реальне виконання прийнятих, у зв'язку з заявою чи
скаргою, рішень.
10. Письмові звернення приймаються та реєструються в
центральному апараті Головдержслужби України - у відділі
організації документообігу управління організаційної роботи,
документообігу та контролю, в територіальних органах -
відповідальною особою за здійснення поточного контролю та
діловодства.
11. Листи громадян, які надходять до Головдержслужби України
електронною поштою, не вважаються офіційними зверненнями, оскільки
не відповідають вимогам Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), наведена у них інформація може бути взятою лише до
відома.
12. Забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернення з
посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік,
віросповідання, національність громадянина, незнання державної
мови.
13. На прохання заявника йому повідомляється реєстраційний
номер та дата реєстрації звернення. За наявності у заявника копії
звернення на ній проставляються реєстраційний номер та дата
реєстрації.
14. У зверненні має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина; 2) суть порушеного питання (заява, скарга, інформаційний
запит); 3) підпис заявника із зазначенням дати.
15. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і
записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим,
надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до
вимог чинного законодавства.
16. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, що не дає
можливості розглянути звернення по суті, повертається особі, яка
його подала, з відповідними роз'ясненнями не пізніше п'яти днів
від дня отримання такого звернення.
17. Якщо питання, порушені у зверненні, одержаному
Головдержслужбою України або територіальними органами, не належать
до їх компетенції, то звернення в термін, що не перевищує п'яти
днів, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій
особі, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
18. Забороняється направляти звернення громадян для розгляду
тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких
оскаржуються.
19. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором (авторами), а також таке, авторство якого
неможливо встановити, вважається анонімним і розгляду не підлягає.
20. Звернення розглядаються та на них дається відповідь у
термін, що не перевищує одного місяця від дня їх надходження, а
ті, які не потребують додаткового вивчення, не пізніше, як за
15 днів від дня їх отримання.
21. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні
питання неможливо, в центральному апараті Головдержслужби
України - перший заступник Начальника Головдержслужби України або
заступники Начальника Головдержслужби України (відповідно до
розподілу обов'язків), в територіальних органах - начальники
територіальних органів або їх заступники встановлюють необхідний
термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала
звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених
у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
22. Посадова особа центрального апарату Головдержслужби
України або територіального органу, яка відповідає за попередній
розгляд звернень громадян, у разі виявлення звернення, оформленого
без дотримання цих вимог, готує проект відмови у розгляді з
роз'ясненням причин такої відмови.
23. Звернення, яке не підлягає розгляду, повертається
заявникові, у разі наявності його адреси, разом з письмовою
відмовою протягом десяти робочих днів від дня його надходження.
Звернення, у яких адреса заявника не зазначена, за рішенням
керівника, відповідального за його розгляд, долучається до справи
без розгляду.
Управління організаційної
роботи, документообігу
та контролю
Відділ контролю
та організаційної роботи
(Додатки не наводяться) { Зміни до Додатків див. в Наказі Головного управління державної
служби N 44 ( v0044351-10 ) від 19.02.2010 }
{ Додатки 24, 25, 26 до Регламенту див. у Наказі Головного
управління державної служби N 133 ( v0133351-11 ) від 25.05.2011 }вгору