Про затвердження Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)
Держстат України; Наказ, Класифікація від 27.02.201369
Документ v0069832-13, поточна редакція — Редакція від 07.03.2014, підстава - v0057832-14

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2013  № 69

Про затвердження Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служба статистики
№ 57 від 07.03.2014}

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (далі - Класифікація), що додається.

2. Класифікацію, затверджену цим наказом, використовувати в роботі, починаючи зі звіту за ф. № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" за I квартал 2013 року.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.):

3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Класифікації, затвердженої цим наказом.

3.2. Забезпечити оприлюднення Класифікації, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

4. Начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі використовувати Класифікацію, затверджену цим наказом, під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації щодо зовнішньої торгівлі послугами.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
27.02.2013 № 69

КЛАСИФІКАЦІЯ
зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

Передмова

1. Розроблено: Державна служба статистики України.

Розробники: Кругляк В. В., Поремська Т. С., Фризоренко А. О.

2. Класифікація зовнішньоекономічних послуг схвалена Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол № 15 від 25 грудня 2012 р.).

3. Прийнято на надано чинності: наказ Держстату України від 27.02.2013 № 69.

4. Класифікація зовнішньоекономічних послуг адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу Керівництва зі складання платіжного балансу (МВФ, 2009).

Вступ

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними. Запровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно високий рівень статистичний аналіз стану національної економіки, співставність показників національної економіки з міжнародними економічними показниками, забезпечує можливість міжнародного інформаційного обміну.

У вирішенні завдань поліпшення та вдосконалення управління економічними зв'язками України з іншими країнами важливу роль відіграє статистика зовнішньої торгівлі. Досліджуючи зовнішньоекономічні зв'язки за допомогою статистичних методів, вона забезпечує достовірну інформацію, яка всебічно характеризує стан економічних відносин з іншими державами. Ця інформація широко використовується для аналізу діяльності у сфері зовнішньої торгівлі та інших зовнішньоекономічних зв'язків, для прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на подальший розвиток країни.

За останні роки значення зовнішньої торгівлі послугами для розвитку економіки значно зростає. Україна цілеспрямовано проводить політику щодо інтеграції в європейське співтовариство, прагне зміцнювати свої зовнішньоекономічні зв'язки з усіма країнами. Підвищення ролі послуг зумовлено успіхами в розвитку транспортних систем, різного характеру технологій, фінансової та страхової діяльності тощо. Більшого значення набувають такі послуги, як проектно-конструкторські, будівельні та монтажні роботи, підготовка програмного забезпечення і технічного обслуговування, маркетинг та ін. Саме тому необхідно вдосконалювати облік зовнішньоекономічних послуг для України.

На виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року та відповідно до рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами, розробленого статистичним відділом ООН, створено Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (далі - КЗЕП), яка визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами.

Відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, починаючи з 2013 року здійснюється запровадження КЗЕП, що адаптована до Розширеної класифікації послуг шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

1. Сфера застосування

Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

КЗЕП призначена для використання юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності послугами, представництвами нерезидентів в Україні, працівниками органів державної статистики всіх рівнів, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, що проводять дослідження у зовнішньоекономічній діяльності, інших зацікавлених користувачів.

КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

2. Загальні положення

Об'єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

Загальне кодове позначення об'єктів КЗЕП має вигляд: XX.XX.XX,

де: XX - розділ

XX.XX - підрозділ

XX.XXY - довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів

XX.XX.XX - клас

XX.XX.XXY - довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів

Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.

3. Основні терміни у зовнішній торгівлі послугами

Зовнішньоекономічні послуги являються товаром, що не проходить митного контролю і на який не оформлюється вантажна митна декларація. Послуги не приймають форму матеріальних об'єктів, на які розповсюджуються права власності. Реалізація послуг та їх виробництво невідокремлені один від одного. Головним у торгівлі послугами є те, що повинна відбутись операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності (резидентів та нерезидентів), побудована на взаємовідносинах між ними.

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Резиденти - юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; фізична особа - резидент - фізична особа, яка проживає в Україні.

Нерезиденти - іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України.

Як правило, іноземними підприємствами (нерезидентами) вважаються ті підприємства, які платять податки від діяльності на користь іноземної держави.

Експорт послуг - надання послуги резидентами-виробниками країни резидентам іншої країни.

Імпорт послуг - надання послуги резидентам країни нерезидентами-виробниками.

4. Структура Класифікації зовнішньоекономічних послуг

КЗЕП

Найменування послуги

Опис послуги

01.

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

Уключає обробку, складання, маркування й упаковку, що здійснюються підприємствами, які не є власниками товарів. Наприклад, нафтопереробка, зрідження природного газу, пошиття одягу і складання електронних пристроїв. З цієї категорії виключається складання готових будівельних конструкцій (уключається в категорію "Послуги з будівництва"), а також маркування й упаковка, необхідні для перевезення (уключаються в категорію "Транспортні послуги")

01.01

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

Уключає послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території України (експорт) / країни, в якій здійснена послуга (імпорт), у тому числі й у випадку зміни права власності на цю продукцію

01.01.01

Послуги з переробки сировини для реалізації у внутрішній економіці

Уключає послуги з переробки у харчовій промисловості, тютюновій, текстильній, послуги у виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева, корка, соломки та плетениці (крім меблів), паперу, картону, послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, у хімічному виробництві, у виробництві гумових, пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів, у металургії, послуги з виробництва ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, електроенергії, газу та води (за винагороду або на договірній основі), послуги із збору, очищення та розподілення води (за винагороду або на договірній основі)

01.01.01a

Вартість товарів, отриманих від замовника

Уключає вартість товарів, придбаних замовником у резидентів країни, у якій цей товар переробляється (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки у внутрішній економіці)

01.01.01b

Вартість товарів, повернених замовнику

Уключає вартість товарів, відправлених після обробки (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки у внутрішній економіці)

01.01.02

Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу для реалізації у внутрішній економіці

Уключає інші послуги у виробництві інших машин спеціального призначення, інші послуги у виробництві зброї та боєприпасів

01.02

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

Уключає послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території іншої країни (експорт) / України (імпорт) після повернення продукції правовласнику

01.02.01

Послуги з переробки сировини для реалізації за кордоном

Уключає послуги з переробки у харчовій промисловості, тютюновій, текстильній, послуги у виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева, корка, соломки та плетениці (крім меблів), паперу, картону, послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, у хімічному виробництві, у виробництві гумових, пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів, у металургії, послуги з виробництва ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, електроенергії, газу та води (за винагороду або на договірній основі), послуги із збору, очищення та розподілення води (за винагороду або на договірній основі)

01.02.01a

Вартість товарів, направлених переробнику

Уключає вартість товарів, направлених на переробку (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки товарів за кордоном)

01.02.01b

Вартість товарів, повернених від переробника

Уключає вартість товарів, повернених після переробки (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки товарів за кордоном)

01.02.02

Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу для реалізації за кордоном

Уключає інші послуги у виробництві інших машин спеціального призначення, інші послуги у виробництві зброї та боєприпасів

02.

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

Уключає роботи з технічного обслуговування і ремонту, здійснювані резидентами стосовно до товарів, що перебувають у власності нерезидентів (і навпаки). Ремонтні роботи можуть здійснюватись у приміщеннях ремонтного підприємства або в іншому місці. У цю категорію входять технічне обслуговування та ремонт морських і повітряних суден та інших транспортних засобів. Цей розділ не уключає послуги з очищення транспортних засобів (уключається до розділу "Транспортні послуги"), будівельно-ремонтні роботи й обслуговування (уключаються до розділу "Будівельні послуги"), технічне обслуговування та ремонт комп'ютерів уключається до розділу "Комп'ютерні послуги"

02.01

Ремонт машин та устаткування

Уключає послуги з ремонту машин та устаткування

02.01.01

Ремонт верстатів та механічного устаткування

Уключає ремонт механічного устаткування, ремонт верстатів

02.01.02

Ремонт освітлювального та іншого електроустаткування

Уключає ремонт освітлювального устаткування, ремонт іншого електроустаткування

02.01.03

Ремонт оптичного та фотографічного устаткування

Уключає ремонт оптичного та фотографічного устаткування

02.01.04

Ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування

Уключає ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування

02.01.05

Ремонт сільськогосподарських машин

Уключає ремонт сільськогосподарських машин

02.01.06

Ремонт інших машин загального призначення

Уключає ремонт інших машин загального призначення

02.02

Капітальний ремонт транспортних засобів

Уключає послуги з ремонту транспортних засобів

02.02.01

Капітальний ремонт морських та річкових суден

Уключає капітальний ремонт суден (морських, річкових повітряних)

02.02.02

Капітальний ремонт повітряних суден, літаків, космічних апаратів

Уключає капітальний ремонт літаків, двигунів, повітряних суден та ін.

02.02.03

Капітальний ремонт залізничних локомотиві та іншого рухомого складу

Уключає капітальний ремонт залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу

02.02.04

Капітальний ремонт автомобільного транспорту

Уключає капітальний ремонт автомобільного транспорту, послуги у виробництві корпусів для автомобілів та причепів, послуги у виробництві устаткування для автомобілів

02.02.05

Капітальний ремонт іншого транспорту та транспортних засобів

Уключає послуги у виробництві велосипедів та мотоциклів, послуги у виробництві іншого транспортного устаткування, не віднесеного до інших угруповань

02.03

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів

02.03.01

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту морських транспортних засобів

Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт суден

02.03.02

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту водних транспортних засобів

Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт річкових суден, утримання суднохідних, водних шляхів

02.03.03

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту повітряних транспортних засобів

Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт повітряних суден

02.03.04

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту космічних транспортних засобів

Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт космічних транспортних засобів

02.03.05

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту залізничних транспортних засобів

Уключає послуги з обслуговування та поточний ремонт вагонів, локомотивів, контейнерів, утримання та ремонт колій тощо

02.03.06

Ремонт та технічне обслуговування автомобілів

Уключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт автомобілів, утримання і поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів тощо

02.04

Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів

Уключає послуги з ремонту апаратури, побутових приладів та інструментів

02.04.01

Ремонт побутових приладів

Уключає ремонт побутових приладів

02.04.02

Ремонт годинників та музичних інструментів

Уключає ремонт годинників та музичних інструментів

02.04.03

Ремонт канцелярських та електро-обчислювальних машин

Уключає ремонт канцелярських та електронно-обчислювальних машин

02.04.04

Ремонт контрольно-вимірювальних приладів

Уключає ремонт контрольно-вимірювальної апаратури

02.04.05

Ремонт електророзподільної та контрольної апаратури

Уключає ремонт електророзподільної та контрольної апаратури

02.04.06

Ремонт апаратури для трансляції та ретрансляції

Уключає ремонт апаратури для трансляції та ретрансляції передач

02.04.07

Ремонт апаратури для відтворення звуку та зображення

Уключає ремонт апаратури для записування і відтворювання звуку та зображення

02.04.08

Ремонт іншої апаратури, побутових приладів та інструментів

Уключає ремонт ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, деталей електронного устаткування

02.05

Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів

Уключає послуги з ремонту двигунів, генераторів і трансформаторів

02.06

Ремонт та технічне обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасів

Уключає послуги з ремонту та технічного обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасів

02.07

Ремонт інших товарів

Уключає послуги з ремонту товарів, не зазначених вище

03.

Транспортні послуги

Охоплює процес перевезення людей та предметів із одного місця в інше, а також суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання в оренду (фрахт) транспортних засобів з екіпажем. Сюди відносяться також поштові послуги та послуги кур'єрського зв'язку

03.01

Послуги морського транспорту

Охоплює усі послуги з міжнародних вантажних і пасажирських перевезень, що здійснюються морськими суднами, але не включає транспортування підводними трубопроводами (уключається до "Трубопровідного транспорту") та плату за круїзи (уключається до "Подорожей")

03.01.01

Послуги пасажирського морського транспорту

Охоплює перевезення людей. Уключає всі види послуг у сфері міжнародних перевезень нерезидентів, що здійснюються транспортними компаніями-резидентами (експорт послуг), та перевезень резидентів транспортними компаніями-нерезидентами (імпорт послуг). Сюди також уключаються послуги пасажирського транспорту, які надаються транспортними компаніями - нерезидентами на території цієї країни (тобто внутрішні). До цього класу не входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями - резидентами в країні резидента (уключаються до "Подорожей"), вартість круїзів (уключаються до "Подорожей"), оренда, інжиніринг на тривалий термін без екіпажу (уключаються до "Послуг операційного лізингу") та оренда або чартер у формі фінансового лізингу

03.01.02

Послуги вантажного морського транспорту

Охоплює міжнародні перевезення, пов'язані з експортом та імпортом товарів, що складають статистику країни. Сюди відносяться транспортні послуги, що надаються операторами-резидентами за межами митного кордону країни, що складає статистику, у зв'язку з експортом цієї країни (експорт послуг вантажного транспорту), і операторами-нерезидентами за межами митного кордону країни-експортера, що складає статистику, у зв'язку з імпортом товарів (імпорт послуг вантажного транспорту)

03.01.03

Транспортно-експедиційні послуги морського транспорту

Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів

03.01.04

Послуги, пов'язані з забезпеченням морської транспортної інфраструктури

Уключає послуги морських портів: вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, роботи службово-допоміжного, рейдового і технічного флоту, ремонт та утримання суднохідних водних шляхів, послуги вантажних терміналів

03.01.05

Послуги агентування та фрахтування морського флоту

Уключає послуги з агентування і фрахтування морського торговельного флоту

03.02

Послуги річкового транспорту

Охоплює міжнародні перевезення по річках, каналах і озерах. Сюди входять водні шляхи, які знаходяться в межах однієї країни, і водні шляхи, що проходять через дві країни або більше

03.02.01

Послуги пасажирського річкового транспорту

Охоплює міжнародні перевезення пасажирів по річках, каналах і озерах

03.02.02

Послуги вантажного річкового транспорту

Охоплює міжнародні перевезення вантажів по річках, каналах і озерах

03.02.03

Транспортно-експедиційні послуги річкового транспорту

Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів по річках, каналах і озерах

03.02.04

Послуги, пов'язані з забезпеченням річкової транспортної інфраструктури

Уключає послуги річкових портів, вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, послуги з аварійно-рятувальних робіт, послуги з екіпірування суден, послуги вантажних терміналів, послуги, пов'язані з роботою службово-допоміжного, рейдового та технічного флоту

03.02.05

Послуги агентування та фрахтування річкового флоту

Уключає послуги з агентування і фрахтування річкового торговельного флоту

03.03

Послуги повітряного транспорту

Охоплює всі послуги з міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, що здійснюються повітряними суднами

03.03.01

Послуги пасажирського повітряного транспорту

Охоплює міжнародні пасажирські перевезення, що здійснюються повітряними суднами

03.03.02

Послуги вантажного повітряного транспорту

Охоплює міжнародні вантажні перевезення, що здійснюються повітряними суднами

03.03.03

Транспортно-експедиційні послуги повітряного транспорту

Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів повітряними суднами

03.03.04

Послуги, пов'язані з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктури

Уключає послуги аеропортів, аеровокзалів, аеродромів, пов'язані з перевезенням пасажирів та вантажів повітряним транспортом, послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень (обслуговування повітряного руху на маршруті, на підступі та в межах аеропортів, інформаційне та аеронавігаційне польотне забезпечення), наземне обслуговування повітряних суден в аеропортах

03.03.05

Послуги агентування та фрахтування повітряного флоту

Уключає послуги з агентування і фрахтування повітряного торговельного флоту

03.04

Послуги космічного транспорту

Охоплює запуски супутників, що здійснюються комерційними підприємствами для власників супутників (таких як телекомунікаційні підприємства), та інші операції, що виконуються операторами космічного устаткування, такі як перевезення вантажів і людей для проведення наукових експериментів. Сюди входять також космічний пасажирський транспорт і виплати, сплачені однією країною для забезпечення присутності своїх резидентів на борту космічних транспортних засобів іншої країни

03.05

Послуги залізничного транспорту

Охоплює міжнародні перевезення потягами

03.05.01

Послуги пасажирського залізничного транспорту

Уключає послуги, пов'язані з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень у всіх видах сполучення, перевезенням туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських потягів

03.05.02

Послуги вантажного залізничного транспорту

Уключає послуги, пов'язані з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень в усіх видах сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій, послуги маневрові та буксирування

03.05.03

Транспортно-експедиційні послуги залізничного транспорту

Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів залізничним транспортом

03.05.04

Послуги, пов'язані з забезпеченням залізничної транспортної інфраструктури

Уключає послуги, пов'язані з забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом, послуги вантажних терміналів і послуги з підготовки рухомого складу до перевезень

03.06

Послуги автомобільного транспорту

Охоплює міжнародні вантажні перевезення вантажівками і фургонами та міжнародні пасажирські перевезення автобусами, уключаючи туристські автобуси підвищеної комфортності

03.06.01

Послуги пасажирського автомобільного транспорту

Уключає послуги, пов'язані з виконанням регулярних перевезень пасажирів і багажу автобусами, тролейбусами, трамваями, фунікулерами, метрополітеном тощо

03.06.02

Послуги вантажного автомобільного транспорту

Уключає послуги з перевезень вантажів вантажівками та послуги зі здавання під найм і в довготермінову оренду вантажних автомобілів з водієм

03.06.03

Транспортно-експедиційні послуги автомобільного транспорту

Охоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів автомобільним транспортом

03.06.04

Послуги, пов'язані з забезпеченням автомобільної транспортної інфраструктури

Уключає послуги, пов'язані з забезпеченням пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом: послуги автостанцій, автостоянок, послуги, пов'язані з технічною допомогою

03.07

Послуги трубопровідного транспорту

Уключає міжнародне транспортування по трубопроводах таких товарів, як нафта і супутні продукти, вода і газ. Із цього розділу виключаються послуги, пов'язані з розподілом, зазвичай з підстанцій, води, газу і нафтопродуктів споживачам (вони включені до категорії "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій"), а також вартість продуктів, що транспортуються (вони включені в загальні товарні категорії)

03.07.01

Послуги, пов'язані з транспортуванням нафти та нафтопродуктів

Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів

03.07.02

Послуги, пов'язані з транспортуванням газу

Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування газу

03.07.03

Послуги, пов'язані з транспортуванням води

Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування води

03.07.04

Послуги, пов'язані з транспортуванням аміаку

Уключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування аміаку

03.07.05

Послуги інших видів трубопровідного транспорту

Уключає послуги інших видів трубопровідного транспорту

03.08

Передача електроенергії

Охоплює передачу електроенергії на високих напругах по об'єднаній мережі ліній і зв'язаному з ними устаткуванню між пунктами генерації та пунктами, де така електроенергія перетворюється в низьковольтну для постачання споживачам або передачі в інші електросистеми. Передача електроенергії вважається завершеною, коли електроенергія надходить у розподільні установки енергосистеми, яка доставляє електроенергію кінцевим користувачам для її споживання. Сюди не відносяться вартість самої електроенергії (включається в загальні товарні категорії) і розподіл електроенергії, що включає доставку електроенергії від розподільної підстанції до споживача (включається в "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій")

03.09

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

Охоплює всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище

03.09.01

Послуги транспортного оброблення вантажів

Уключає послуги з навантаження та вивантаження вантажів та багажу населення на всіх видах транспорту, послуги перевантажувальних терміналів

03.09.02

Послуги збереження вантажів та складування

Уключає послуги збереження вантажів для всіх видів транспорту в зерносховищах, товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах

03.09.03

Послуги пакування вантажів

Уключає послуги з пакування, пов'язані з перевезенням вантажів

03.09.04

Послуги оформлення документів відповідно до митних вимог

Уключає послуги з оформлення документів відповідно до митних вимог

03.09.05

Інші транспортні послуги

Уключає всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище (наприклад, прибирання та очищення транспортного устатковання)

03.10

Послуги поштової та кур'єрської служби

Уключає збір, транспортування і доставку листів, газет, періодичних видань, брошур та інших друкованих видань, посилок та бандеролей. Сюди також відносяться послуги поштових відділень, такі як продаж поштових марок, прийом/видача кореспонденції до запитання, послуги телеграфу й оренда абонентських поштових скриньок

03.10.01

Послуги поштової служби

Уключає послуги з приймання, оброблення та доставляння поштових відправлень, грошових переказів, послуги, пов'язані з виконанням перевезень одним або декількома видами транспорту з використанням власного і громадського транспорту. Сюди не уключаються фінансові послуги, що надаються установами поштової служби, як, наприклад, послуги з ведення банківських та ощадних рахунків (відносяться до розділу "Фінансові послуги"), послуги з обробки поштових відправлень (відносяться до розділу "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій") та послуги, пов'язані з системами поштових повідомлень. Поштові послуги, що надаються резидентами нерезидентам під час їх перебування в країні відвідування (або послуги, що надаються нерезидентами резидентам під час їх виїздів за кордон), відносяться до розділу "Подорожі"

03.10.02

Послуги кур'єрської служби

Уключають усі види кур'єрських послуг, наприклад доставку за розкладом, експрес-доставку та доставку "від дверей до дверей". До цього класу не включаються, наприклад, транспортування пошти підприємствами повітряного транспорту (ураховується за класом "Послуги повітряного вантажного транспорту"), зберігання товарів (ураховується за класом "Транспортні послуги, інші супутні та допоміжні послуги) та послуги з обробки поштових відправлень (ураховуються за розділом "Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій")

04.

Послуги, пов'язані з подорожами

Охоплює товари і послуги, придбані в країні відвідування нерезидентами цієї країни для власного споживання або подальшої передачі третій особі. Цей розділ охоплює перебування будь-якої тривалості за умови, що не відбувалася зміна резидентної приналежності. Сюди відносяться послуги з проживання, витрати на продукти харчування та напої, витрати на транспортне обслуговування на території країни відвідування (споживання яких здійснюється на території країни-виробника). Також уключаються витрати на подарунки, сувеніри та будь-які інші предмети, придбані для особистого користування приїжджими, які можуть бути вивезені з відвідуваної країни. Уключаються куплені нерезидентом або надані нерезиденту під час подорожі товари і послуги для власного користування або подарунки, які за інших обставин можна було б віднести до інших груп, такі як поштові послуги, телекомунікаційні послуги та транспорт. Сюди також уключаються транспортні послуги, надані в межах країни відвідування, коли такі послуги надаються транспортними компаніями-резидентами такої країни, за винятком міжнародних пасажирських перевезень, які входять до розділу "Послуги пасажирського транспорту". З цього розділу виключаються товари, придбані для перепродажу в країні резидента або в якій-небудь третій країні, а також товари і послуги, придбані дипломатами, співробітниками консульств, військовослужбовцями

04.01

Послуги під час відряджень, ділових переговорів

Охоплює придбання товарів та послуг для особистого використання працівниками органів влади, що знаходяться в країні відвідування у службовому відрядженні

04.01.01

Послуги, пов'язані з проживанням під час відрядження

Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи мотелі та готелі із конференц-залами

04.01.02

Послуги, пов'язані з харчуванням під час відрядження

Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

04.01.03

Місцеві транспортні послуги в період відрядження

До цього класу належать послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

04.01.04

Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували перебування під час відрядження

Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

04.02

Послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районів

Уключаються товари і послуги, придбані сезонними робітниками, робітниками з прикордонних районів та іншими працівниками по короткостроковому найму в країні за місцем роботи

04.02.01

Послуги, пов'язані з проживанням сезонних робітників

Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях із конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

04.02.02

Послуги, пов'язані з харчуванням сезонних робітників

Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

04.02.03

Місцеві транспортні послуги, надані сезонним робітникам

До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

04.02.04

Послуги турагенцій та туроператорів, що надавали послуги сезонним робітникам та працівникам прикордонних регіонів

Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

04.03

Послуги під час інших ділових подорожей

Охоплює придбання товарів і послуг для особистого споживання або дарування особами, які подорожують з діловими цілями (уключаючи товари і послуги, за які вони отримують відшкодування від своїх роботодавців). Сюди не включається придбання товарів та послуг від імені підприємства

04.03.01

Послуги, пов'язані з проживанням під час ділової подорожі

Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

04.03.02

Послуги, пов'язані з харчуванням під час ділової подорожі

Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

04.03.03

Місцеві транспортні послуги під час ділової подорожі

До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

04.03.04

Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували ділову подорож

Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

04.04

Послуги, пов'язані з освітньою подорожжю

Уключаються товари і послуги, придбані особами, які проходять навчання за межами країни постійного проживання

04.04.01

Послуги, пов'язані з проживанням під час навчання

Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

04.04.02

Послуги, пов'язані з харчуванням під час навчання

Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

04.04.03

Місцеві транспортні послуги під час навчання

До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

04.04.04

Послуги з освіти

Уключає послуги у сфері дошкільної, початкової, середньої, середньо-спеціальної, вищої освіти, послуги закладів, що займаються підготовкою водіїв, непрофесійних пілотів повітряних засобів тощо, послуги навчальних закладів для дорослих

04.04.05

Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували освітню подорож

Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

04.05

Послуги, пов'язані з подорожжю з оздоровчою метою

Уключаються товари і послуги, придбані особами, які проходять лікування за межами країни постійного проживання

04.05.01

Послуги, пов'язані з проживанням під час оздоровлення

Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; в готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

04.05.02

Послуги, пов'язані з харчуванням під час оздоровлення

Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

04.05.03

Місцеві транспортні послуги під час оздоровлення

До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

04.05.04

Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров'я

Уключає послуги лікувальних закладів (у тому числі в'язничних лікарень), послуги з медичної та стоматологічної практики, послуги швидкої і невідкладної медичної допомоги, послуги судово-медичної експертизи й патолого-анатомічної діяльності, інші послуги медичного персоналу та лікарських установ, послуги санаторно-курортних організацій

04.05.05

Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію оздоровчої подорожі

Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

04.06

Туристичні послуги

Охоплює товари і послуги, придбані виїжджаючими за кордон особами в цілях, відмінних від ділових, наприклад для проведення відпустки, участі в розважальних і культурних заходах, відвідування друзів і родичів, паломництва, а також для навчання і проходження курсу лікування

04.06.01

Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію туристичної поїздки

Уключає послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами

04.06.02

Послуги гідів та екскурсоводів

Уключає послуги, пов'язані з роботою екскурсоводів та гідів

04.06.03

Послуги, пов'язані з проживанням туристів або відпочиваючих

Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

04.06.04.

Послуги, пов'язані з харчуванням туристів або відпочиваючих

Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

04.06.05

Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі

До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

04.07

Послуги під час інших особистих подорожей

Охоплює товари і послуги, придбані виїжджаючими за кордон особами в цілях, відмінних від вищезазначених

04.07.01

Послуги, пов'язані з проживанням під час особистої подорожі

Охоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; в готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо

04.07.02

Послуги, пов'язані з харчуванням під час особистої подорожі

Уключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу "їжа на колесах", банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах

04.07.03

Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі

До цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів

05.

Послуги з будівництва

Охоплює створення, відновлення, ремонт, продовження терміну експлуатації капітальних активів або управління такими капітальними активами у вигляді будівель, інженерно-технічного благоустрою земельних ділянок та інших будівельних об'єктів, таких як дороги, мости та греблі. Сюди також уключаються суміжні монтажні та складальні роботи, підготовка будмайданчика і загальні будівельні роботи, а також спеціалізовані послуги, такі як фарбування, установка водопровідно-каналізаційних систем та знесення

05.01

Будівництво за кордоном

Уключає будівельні роботи, здійснювані за кордоном для нерезидентів підприємствами - резидентами (експорт), та послуги, одержані підприємствами у резидентів приймаючої країни (імпорт)

05.01.01

Послуги, пов'язані із знесенням будівель і земляними роботами

Уключає послуги зі звільнення будівельних ділянок та виконання земляних робіт, послуги з підготовки ділянок для гірничих та інших робіт (розчищення ґрунту та ін.), послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт, послуги випробувального буріння і свердління, а також відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних цілей

05.01.02

Послуги, пов'язані з бурінням та свердлінням

Уключає послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних і аналогічних цілей

05.01.03

Інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

Уключає інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

05.01.04

Послуги, пов'язані з будівництвом будівель

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; послуги, пов'язані з будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення; послуги, пов'язані з будівництвом трубопроводів та прокладанням ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення, уключаючи послуги з монтажу технологічних трубопроводів; послуги, пов'язані з будівництвом каналізаційних систем; послуги з монтажу і встановлення збірних конструкцій (будівель)

05.01.05

Послуги, пов'язані з будівництвом доріг

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць, послуги, пов'язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

05.01.06

Послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

05.01.07

Послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг на аеродромах

05.01.08

Послуги, пов'язані з будівництвом морських та річкових споруд

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом водних шляхів, морських і річкових портів та причалів, дамб, каналів, гребель, шлюзів, інших водних споруд

05.01.09

Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

Уключає послуги з реконструкції, відновлення і ремонту будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, каналізаційних систем, магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення, трубопроводів, ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення

05.01.10

Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг

Уключає послуги, пов'язані з реконструкцією, відновленням та ремонтом доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг, вулиць, майданчиків та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

05.01.11

Інші послуги, пов'язані з будівельними роботами

Уключає послуги, пов'язані із зведенням будівельних основ та буріння свердловин і шурфів; послуги, пов'язані з бетонними роботами; послуги з монтажу металевих конструкцій; послуги з реставрації, реконструкції, оновлення та ремонту риштувань, свердловин

05.01.12

Послуги, пов'язані з електромонтажними роботами

Уключає послуги з монтажу електропроводки, арматури, громовідводів, антен, ліфтів, ескалаторів та ін., послуги з установлення усіх видів систем сигналізації (протипожежної, охоронної та ін.); послуги, пов'язані з іншими електромонтажними роботами (установлення систем телекомунікації, електроопалювального обладнання тощо), послуги з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту вищезгаданого обладнання

05.01.13

Послуги, пов'язані з монтажними роботами

Уключає послуги з установлення огорож та поручнів, систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів тощо, послуги з установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устаткування та пристроїв, не віднесених до інших угруповань, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.01.14

Послуги, пов'язані з ізоляційними роботами

Уключає послуги з улаштування теплової, звукової та вібраційної ізоляції, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.01.15

Послуги, пов'язані з санітарно-технічними роботами

Уключає послуги з монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, послуги з улаштування водопровідних, каналізаційних, газових мереж; протипожежних систем, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування, послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.01.16

Інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

Уключає інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

05.01.17

Послуги, пов'язані зі штукатурними роботами

Уключає послуги з нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об'єктів, уключаючи установлення з'єднувальних сіток, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.01.18

Послуги, пов'язані зі столярними роботами

Уключає послуги з установлення дверей, вікон, дверних та віконних рам і коробок, сходів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій, улаштування внутрішніх частин будинку, стелі, дерев'яної обшивки стін, пересувних перегородок, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.01.19

Послуги з покриття підлоги і стін

Уключає послуги з укладання, облицювання в будинках та інших будівельних об'єктах керамічних, бетонних чи кам'яних плиток, паркету та інших покриттів підлоги; покриття підлоги чи стін мармуром, гранітом; килимами та лінолеумом, уключаючи покриття з гуми та пластмаси; обклеювання стін шпалерами, послуги, пов'язані з внутрішніми декоративними роботами, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.01.20

Послуги з фарбування та скління

Уключає послуги з установлення скла, дзеркал тощо, послуги з фарбування фасадів будинків і цивільних інженерних споруд, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.01.21

Послуги, пов'язані з декоративними роботами

Уключає послуги, пов'язані з декоративними роботами, послуги з очищення парою, піском та іншого оброблення зовнішніх частин будинку

05.01.22

Інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва

Уключає інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва

05.01.23

Послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва

Уключає послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом. Цей клас не уключає послуги, пов'язані зі здаванням в оренду будівельних машин та обладнання без обслуговуючого персоналу

05.02

Будівництво у внутрішню економіку

Уключає будівельні роботи, здійснювані на території України для резидентів будівельними підприємствами - нерезидентами (імпорт), а також послуги, одержані підприємствами-нерезидентами у компаній-резидентів (експорт) на території України

05.02.01

Послуги, пов'язані зі знесенням будівель і земляними роботами

Уключає послуги із звільнення будівельних ділянок та виконанням земляних робіт, послуги з підготовки ділянок для гірничих та інших робіт (розчищення ґрунту та ін.), послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт; послуги випробувального буріння і свердління, а також відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних цілей

05.02.02

Послуги, пов'язані з бурінням та свердлінням

Уключає послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних і аналогічних цілей

05.02.03

Інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

Уключає інші послуги з підготовчих до будівництва робіт

05.02.04

Послуги, пов'язані з будівництвом будівель

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; послуги, пов'язані з будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення; послуги, пов'язані з будівництвом трубопроводів та прокладанням ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення, уключаючи послуги з монтажу технологічних трубопроводів; послуги, пов'язані з будівництвом каналізаційних систем; послуги з монтажу і встановлення збірних конструкцій (будівель)

05.02.05

Послуги, пов'язані з будівництвом доріг

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць; послуги, пов'язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

05.02.06

Послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом залізниць

05.02.07

Послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом злітно-посадкових смуг на аеродромах

05.02.08

Послуги, пов'язані з будівництвом морських та річкових споруд

Уключає послуги, пов'язані з будівництвом водних шляхів, морських і річкових портів та причалів, дамб, каналів, гребель, шлюзів, інших водних споруд

05.02.09

Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

Уключає послуги з реконструкції, відновлення та ремонту будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, каналізаційних систем, магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення, трубопроводів, ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення

05.02.10

Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг

Уключає послуги, пов'язані з реконструкцією, відновленням та ремонтом доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг, вулиць, майданчиків та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)

05.02.11

Інші послуги, пов'язані з будівельними роботами

Уключає послуги, пов'язані зі зведенням будівельних основ та буріння свердловин і шурфів; послуги, пов'язані з бетонними роботами; послуги з монтажу металевих конструкцій, послуги з реставрації, реконструкції, оновлення та ремонту риштувань, свердловин

05.02.12

Послуги, пов'язані з електро-монтажними роботами

Уключає послуги з монтажу електропроводки, арматури, громовідводів, антен, ліфтів, ескалаторів та ін., послуги з установлення усіх видів систем сигналізації (протипожежної, охоронної та ін.); послуги, пов'язані з іншими електромонтажними роботами (установлення систем телекомунікації, електроопалювального обладнання тощо); послуги з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту вищезгаданого обладнання

05.02.13

Послуги, пов'язані з монтажними роботами

Уключає послуги з установлення огорож та поручнів, систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів тощо, послуги з установлення в будинках та інших будівельних об'єктах нестандартного устаткування та пристроїв, не віднесених до інших угруповань; послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.02.14

Послуги, пов'язані з ізоляційними роботами

Уключає послуги з улаштування теплової, звукової та вібраційної ізоляції, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.02.15

Послуги, пов'язані з санітарно-технічними роботами

Уключає послуги з монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, послуги з улаштування водопровідних, каналізаційних, газових мереж, протипожежних систем, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування, послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.02.16

Інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

Уключає інші послуги, пов'язані з обладнанням будівель

05.02.17

Послуги, пов'язані зі штукатурними роботами

Уключає послуги з нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об'єктів, уключаючи установлення з'єднувальних сіток, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.02.18

Послуги, пов'язані зі столярними роботами

Уключає послуги з установлення дверей, вікон, дверних та віконних рам і коробок, сходів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій, улаштування внутрішніх частин будинку, стелі, дерев'яної обшивки стін, пересувних перегородок, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.02.19

Послуги з покриття підлоги і стін

Уключає послуги з укладання, облицювання в будинках та інших будівельних об'єктах керамічних, бетонних чи кам'яних плиток, паркету та інших покриттів підлоги; покриття підлоги чи стін мармуром, гранітом, килимами та лінолеумом, уключаючи покриття з гуми та пластмаси; обклеювання стін шпалерами; послуги, пов'язані з внутрішніми декоративними роботами; послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.02.20

Послуги з фарбування та скління

Уключає послуги з установлення скла, дзеркал тощо, послуги з фарбування фасадів будинків і цивільних інженерних споруд, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт

05.02.21

Послуги, пов'язані з декоративними роботами

Уключає послуги, пов'язані з декоративними роботами, послуги з очищення парою, піском та іншого оброблення зовнішніх частин будинку

05.02.22

Інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва

Уключає інші послуги, пов'язані з роботами із завершення будівництва

05.02.23

Послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва

Уключає послуги, пов'язані з орендою устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом. Цей клас не включає послуги, пов'язані зі здаванням в оренду будівельних машин та обладнання без обслуговуючого персоналу

06.

Послуги зі страхування

Охоплює здійснення страховими компаніями - резидентами різних видів страхування для нерезидентів і навпаки

06.01

Послуги зі страхування життя

Уключає операції між страховою компанією та населенням, пов'язані зі страхуванням життя

06.01a

Страхові премії (внески) від операцій зі страхування життя

Уключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов'язаних зі страхуванням життя (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування життя)

06.01b

Страхові виплати, відшкодування, у т. ч. ануїтети, від операцій зі страхування життя

Уключає страхові виплати, відшкодування, у т. ч. ануїтети, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування життя)

06.02

Послуги пенсійного забезпечення

Уключають послуги, що надаються фондами, створюваними з метою забезпечення доходу для певних груп працівників після їх виходу на пенсію і виплати відповідних відшкодувань у зв'язку зі смертю таких працівників або втратою ними працездатності

06.02a

Страхові премії (внески) від операцій, пов'язаних з пенсійним забезпеченням

Уключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов'язаних з пенсійним забезпеченням (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги пенсійного забезпечення)

06.02b

Страхові виплати, відшкодування від операцій, пов'язаних з пенсійним забезпеченням

Уключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги пенсійного забезпечення)

06.03

Послуги з обов'язкового соціального страхування

Охоплює послуги з надання соціального захисту, які уключають матеріальне забезпечення в разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках

06.03a

Страхові премії (внески) від операцій, пов'язаних з обов'язковим соціальним страхуванням

Уключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов'язаних з обов'язковим соціальним страхуванням (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги з обов'язкового соціального страхування)

06.03b

Страхові виплати, відшкодування від операцій, пов'язаних з обов'язковим соціальним страхуванням

Уключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги з обов'язкового соціального страхування)

06.04.

Послуги зі страхування вантажів та багажу

Охоплює страхування експортних та імпортних товарів, що перебувають у процесі транспортування. Уключає страхування від ризику крадіжки, пошкодження або іншої втрати вантажу. Не уключається страхування транспортних засобів, що використовуються для транспортування товарів

06.04a

Страхові премії (внески) від операцій зі страхування вантажів та багажу

Уключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов'язаних зі страхуванням вантажів та багажу (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування вантажів та багажу)

06.04b

Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування вантажів та багажу

Уключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування вантажів та багажу)

06.05

Послуги зі страхування транспорту

Охоплює страхування транспортних засобів

06.05a

Страхові премії (внески) від операцій зі страхування транспорту

Уключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов'язаних зі страхуванням транспорту (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування транспорту)

06.05b

Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування транспорту

Уключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування транспорту)

06.06

Інші послуги з прямого страхування

Уключають усі інші форми страхування від нещасних випадків. Сюди відносяться: термінове страхування життя; страхування від нещасних випадків та медичне страхування (якщо такі не надаються в рамках схем державного соціального страхування); страхування на морському, повітряному та іншому транспорті; страхування від пожежі та іншого пошкодження майна; страхування від грошових збитків; страхування цивільної відповідальності та інші види страхування, такі як страхування в поїздках і страхування, пов'язане з кредитами та кредитними картками

06.06a

Страхові платежі (премії, внески) від операцій, пов'язаних з іншим прямим страхуванням

Уключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов'язаних із прямим страхуванням (указується як довідкова стаття при зазначенні інших послуг з прямого страхування, не зазначених вище)

06.06b

Страхові претензії, відшкодування від операцій, пов'язаних з іншим прямим страхуванням

Уключає страхові претензії, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні інших послуг з прямого страхування)

06.07

Послуги з перестрахування

Перестрахування являє собою процес, у рамках якого страхова компанія отримує страхове покриття від спеціалізованих страхувальників для захисту від ризику надзвичайно великих і непередбачених збитків. Перестрахування дозволяє страховикові збільшити свої можливості та розподілити фінансову відповідальність у випадках, коли великі збитки можуть виснажити ресурси страховика

06.07a

Страхові платежі (премії, внески), які належать перестраховикам або отримані від перестрахувальників

Уключає валову суму страхових премій, внесків, отриманих по всіх операціях страхування, пов'язаних із перестрахуванням (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг з перестрахування)

06.07b

Страхові виплати, відшкодування, що компенсовані перестраховиками або перестрахувальникам

Уключає страхові виплати, відшкодування, що компенсовані перестраховиками або перестрахувальникам (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг з перестрахування)

06.08

Допоміжні послуги зі страхування

Уключають операції, що тісно пов'язані з операціями страхування і пенсійних фондів. Сюди входять комісійні платежі страховим агентам, послуги страхових брокерів та страхових контор, консультаційні послуги з питань страхування та пенсійного забезпечення, послуги з оцінки збитків та вартості майна, актуарні послуги, послуги з розпорядження врятованим майном, а також послуги органів регулювання і контролю над виплатами компенсацій та послуги по стягненню збитків

07.

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю

До цього розділу належать послуги, які звичайно надаються банками та іншими фінансовими посередниками і допоміжними організаціями. Сюди уключаються послуги, що надаються у зв'язку з операціями з фінансовими інструментами, а також інші послуги, що відносяться до фінансової діяльності, уключаючи прийом депозитних вкладів та видачу позик, акредитиви, послуги за кредитними картами, комісії та платежі, пов'язані з фінансовим лізингом, факторингом, гарантуванням розміщення випуску цінних паперів та кліринговими розрахунками, консультативні послуги з фінансових питань, послуги зі зберігання фінансових активів або золота в злитках, послуги з управління фінансовими активами, послуги фінансового моніторингу, фінансові послуги крокової доступності, послуги оготівковування, послуги переуступки ризиків, послуги при здійсненні злиттів і поглинань, послуги кредитного рейтингу, послуги фондових бірж та послуги довірчого управління

07.01

Фінансові послуги, сплачені напряму

Охоплюють прямі платежі, пов'язані з прийомом депозитних вкладів і видачею позичок; послуги з купівлі та продажу валюти, акцій, облігацій, векселів, похідних та інших фінансових інструментів, що уключають плату за розгляд заяви та комісію за резервування кредиту

07.01.01

Послуги центральних банків

Уключає послуги з грошового посередництва, що здійснюються центральними банками; послуги, пов'язані з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, що передбачені для страхування та пенсійного забезпечення; послуги, пов'язані з відправленням та виплатою грошових переказів та діяльністю поштових систем

07.01.02

Послуги представництв фінансових компаній

Уключає послуги з грошового посередництва, що здійснюються фінансовими органами, які не є центральними банками; послуги, пов'язані з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, що передбачені для страхування та пенсійного забезпечення; послуги, пов'язані з відправленням та виплатою грошових переказів та діяльністю поштових систем в ощадних банках

07.01.03

Послуги інших фінансових органів

Уключає послуги з управління активами пайових фондів, холдингових компаній, трастів

07.02

Інші послуги фінансового посередництва

Охоплює послуги з товарного ф'ючерсу, клірингові розрахунки, консультування з фінансових питань, збереження фінансових активів або золота в зливках, управління фінансовими активами, послуги щодо злиття та поглинання компаній, послуги у сфері корпоративних фінансів та венчурного капіталу, послуги емітентів кредитних карток та інших кредитних інструментів, отримання доходу від операцій з обміну валют, управління фінансовими ринками, послуги кредитного рейтингу (оцінка кредитоспроможності, ліквідності), послуги при купівлі кредитних ресурсів Міжнародного валютного фонду (МВФ), платежі за невикористані залишки коштів у межах угод про резервні кредити або інших кредитних угод із МВФ

07.02.01

Фінансовий лізинг

Уключає послуги щодо лізингу, якщо договір охоплює передбачуваний термін використання майна і якщо орендар користується всіма видами прибутку від його використання та приймає на себе весь ризик, пов'язаний з його володінням (передавання майна може бути передбачене або ж непередбачене)

07.02.02

Послуги з надання кредитів

Уключає послуги з відкриття кредитних ліній, послуги з надання кредитів нерезидентам фінансовими посередниками - резидентами, послуги з надання кредитів резидентам фінансовими посередниками - нерезидентами

07.02.03

Послуги з надання депозитів

Уключає послуги із залучення депозитів нерезидентів фінансовими посередниками - резидентами, послуги із залучення депозитів резидентів фінансовими посередниками - резидентами

07.02.04

Послуги інших видів фінансового посередництва, що не віднесені до інших категорій

Уключає послуги з інших видів фінансового посередництва, пов'язані насамперед з розміщенням фінансових коштів, крім надання позик (капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні папери, інвестовані на довірчій основі тощо, операції з цінними паперами, що виконуються дилерами від власного імені; капіталовкладення у власність та цінні папери, які здійснюються насамперед за дорученням інших фінансових посередників, складання опціонних угод тощо)

07.03

Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльності

Охоплюють послуги з клірингових операцій, адміністративне сервісне обслуговування кредитних карток, фінансове консультування, консультування з питань інвестицій у фінансові активи, послуги з обміну валюти (небанківські), послуги по номінальному сервісу, послуги з управління інвестиціями, служба безпеки, посередницькі операції на фондовій біржі, управління послугами пенсійних фондів, служба піклування, брокерські товарні ф'ючерси, брокерське обслуговування фінансових активів, іпотечне брокерське обслуговування, брокерські торги на біржі

07.03.01

Послуги з управління фінансовими ринками

Уключає послуги, що відносяться до фінансового посередництва або близько з ним пов'язані, але не є за своїм виглядом фінансовим посередництвом; послуги, пов'язані з діяльністю фондових, товарних бірж

07.03.02

Послуги з управління портфелями цінних паперів

Уключає послуги, пов'язані зі здійсненням операцій на фінансових ринках за дорученням третіх осіб і пов'язаною з цим діяльністю (брокерські операції з цінними паперами, випуск та реєстрація цінних паперів, контроль та регулювання портфеля активів, інша діяльність, пов'язана з фондовими біржами)

07.03.03

Послуги, пов'язані з іншими видами допоміжної діяльності в галузі фінансів

Уключає послуги на фінансових ринках від власного імені

07.04

Послуги з фінансового посередництва, що обчислюються непрямим шляхом

Охоплюють непрямі платежі у формі відсоткової ставки, що застосовуються тільки до позик та депозитів і тільки тоді, коли такі позики видаються і такі депозити приймаються фінансовими корпораціями. Послуги з фінансового посередництва, що обчислюються непрямим шляхом, являють собою маржу між фактичною відсотковою та довідковою відсотковою ставкою за кредитами та депозитами

07.04a

Процентні доходи, отримані за наданими кредитами

Уключає суму фактично сплачених процентів, отриманих за наданими кредитами (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)

07.04b

Обсяг кредитів, від яких отримано доходи

Уключає вартість кредитів, від яких отримано доходи (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)

07.04c

Процентні витрати, сплачені за залученими депозитами

Уключає суму фактично нарахованих процентів, сплачених за залученими депозитами (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)

07.04d

Обсяг депозитів, за які сплачені витрати

Уключає вартість депозитів, від яких отримано доходи (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)

08.

Роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності

Цей розділ охоплює продукти інтелектуальної власності, які уключають: збори за використання прав власності, наприклад патентів, товарних знаків, авторських прав, промислових процесів та конструкторських розробок, торгових секретів і франшиз, права на які виникають у результаті наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, а також у результаті маркетингу; платежі за ліцензії на відтворення та/або розповсюдження інтелектуальної власності, втіленої у вироблених оригіналах чи прототипах, таких як авторські права на книги та рукописи, комп'ютерне програмне забезпечення, кінематографічні твори та звукові записи, а також пов'язані з ними права, наприклад на запис явищ у живому виконанні і на трансляцію каналами телебачення, кабельними і супутниковими каналами

08.01

Послуги франшизи та використання торгової марки

Уключає збори за франшизи і ліцензії на товарні знаки, які охоплюють усі платежі та збори за користування торговими марками та франшизами

08.02

Послуги, пов'язані з ліцензійною діяльністю

Уключає ліцензії на використання результатів наукових досліджень і розробок, які охоплюють збори і платежі за використання прав власності, що виникають у результаті наукових досліджень і розробок; ліцензії на відтворення та/або розповсюдження програмного забезпечення, які охоплюють збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження (за допомогою ліцензійних договорів) оригіналів комп'ютерних програм власного використання, не охоплюється ліцензією на розповсюдження. Продаж програмного пакета для індивідуального або особистого користування враховується в категорії "Комп'ютерні послуги"

08.02.01

Ліцензії на використання результатів наукових досліджень та розробок

Уключають збори та платежі за використання прав власності, що виникають у результаті наукових досліджень та розробок

08.02.02

Ліцензії на програмне забезпечення

Уключають збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження оригіналів комп'ютерних програм

08.02.03

Ліцензії на аудіовізуальні продукти

Уключають комісії та збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження оригіналів аудіовізуальних продуктів або прототипів (наприклад, кінематографічних творів або звукозаписів). Сюди також уключаються права, пов'язані з відтворенням та/або розповсюдженням записів виступів у прямому ефірі або трансляцій по радіо, телебаченню, мережевих та супутникових каналах, права на ретрансляцію спортивних заходів

08.02.04

Інші ліцензійні послуги

Уключають комісії та збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження оригіналів робіт авторів (наприклад, права на переклади), художників, скульпторів тощо, за винятком продуктів аудіовізуального характеру

08.03

Послуги, пов'язані з патентною діяльністю

Охоплює послуги, пов'язані з патентною діяльністю

08.04

Інші роялті

Уключають ліцензії на відтворення та/або розповсюдження інших продуктів, які охоплюють комісії та збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження (за допомогою ліцензійних договорів) оригіналів робіт авторів (наприклад, права на переклади), художників, скульпторів і т. д., за винятком продуктів аудіовізуального характеру

09.

Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги

Визначаються з точки зору характеру послуги, а не методу доставки. Уключаються тільки суми, що підлягають сплаті за передачу

09.01

Телекомунікаційні послуги

Охоплює передачу звуку, зображень, даних або іншої інформації за допомогою телефону, телексу, телеграфу, радіо й телевізійного кабельного і трансляційного мовлення, супутникового зв'язку, електронної пошти, факсимільного зв'язку тощо, в тому числі обслуговування комерційних мереж, проведення телеконференцій та надання супутніх послуг. Сюди також належать послуги мобільного телефонного зв'язку, послуги магістральних мереж Інтернету, у тому числі забезпечення доступу до Інтернету. Сюди не уключається вартість переданої інформації, послуги з наладки обладнання телефонних мереж (уключаються в "Будівельні послуги"), а також послуги зі створення баз даних (уключаються в "Інформаційні послуги")

09.01.01

Послуги мережі загального користування

Уключає послуги мережі загального користування

09.01.02

Послуги операторів-ліцензіантів

Уключає послуги операторів-ліцензіатів

09.01.03

Послуги операторів мобільного зв'язку

Уключає послуги операторів мобільного зв'язку

09.02

Комп'ютерні послуги

Уключають послуги, пов'язані з апаратним і програмним забезпеченням, і послуги з обробки даних. Сюди не уключаються курси комп'ютерної підготовки, не розроблені під конкретного користувача, здача в оренду комп'ютерів без оператора (уключаються в послуги операційного лізингу). Крім того, сюди не входять платежі за ліцензії на відтворення та/або розповсюдження програмного забезпечення, які уключаються в збори за використання інтелектуальної власності, не віднесені до інших категорій

09.02.01

Послуги, пов'язані із створенням програмного забезпечення

Уключає загальні програми підвищення продуктивності діяльності, комп'ютерні ігри та інші прикладні програми

09.02.02

Послуги з оброблення даних

Уключає послуги з оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта або власного програмного забезпечення розробника, послуги з керування та пошуку, пов'язані з постійною експлуатацією комп'ютерної техніки, що належить третій стороні

09.02.03

Послуги, пов'язані з роботою з базами даних

Уключає послуги, пов'язані з роботою з базами даних

09.02.04

Інші комп'ютерні послуги

Уключають послуги з технічного консультування та впровадження апаратних і програмних засобів, у тому числі управління діяльністю з надання комп'ютерних послуг, що передана в субпідряд; установлення програмного й апаратного забезпечення, у тому числі монтаж універсальних ЕОМ і центральних обчислювальних блоків; послуги з відновлення даних, консультування і надання допомоги в питаннях, пов'язаних з використанням комп'ютерних ресурсів; аналіз, розробку і програмування готових до використання систем (уключаючи розробку та проектування веб-сторінок) і технічні консультування з питань, пов'язаних з програмним навчанням; технічне обслуговування та інше допоміжне забезпечення систем, зокрема навчання персоналу в рамках технічного консультування; послуги з обробки даних і хостингу, такі як введення даних, обробка даних у режимі колективного використання комп'ютерного часу; послуги хостингу, веб-сторінок (тобто надання вільного простору на серверах Інтернету для розміщення веб-сторінок клієнтів); надання прикладних пакетів, хостинг прикладних програм клієнтів, керування роботою комп'ютерних центрів

09.02.05

Послуги з технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної та офісної техніки

Уключає послуги з технічного обслуговування і ремонту комп'ютерів і периферійного обладнання

09.03

Інформаційні послуги

Уключає послуги інформаційних агентств та інші інформаційні послуги

09.03.01

Послуги інформаційних агентств

Уключає забезпечення засобів масової інформації зведенням новин, фотоматеріалами та тематичними статтями

09.03.02

Консультаційні послуги з питань інформатизації

Уключає консультаційні послуги з питань інформатизації

09.03.03

Інші інформаційні послуги

Уключають послуги, пов'язані з базами даних, такі як розробка концепції бази даних, зберігання даних і поширення даних і баз даних (уключаючи абонентські книжки та списки адрес) як в он-лайновому режимі, так і на магнітних, оптичних або друкованих носіях; портали пошуку веб-сторінок (послуги з пошуку адрес в Інтернеті для клієнтів, які зробили запити по ключовому слову). Сюди відносяться: пряма, не колективна передплата на газети і журнали з використанням пошти, електронних каналів передачі інформації або інших засобів; інші послуги з надання електронного контенту; послуги бібліотек і архівів (колективна передплата на газети та журнали уключається в загальні товарні категорії)

10.

Ділові послуги

Уключають послуги у сфері наукових досліджень і розробок, професійні послуги та послуги консультування з питань управління та технічні послуги, пов'язані з торгівлею, та інші ділові послуги

10.01

Послуги дослідження та розробки

Охоплює послуги з проведення фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і дослідних розробок з метою створення нових продуктів і технологій, діяльність у галузі природничих, соціологічних та гуманітарних наук

10.01.01

Послуги, що виконуються на постійній основі

Уключає послуги в області наукових досліджень та розробок, що здійснюються на систематичній основі з метою збільшення системи знань. Сюди входить надання послуг у галузі наукових досліджень та розробок за індивідуальним замовленням (індивідуальні послуги) та проведення масових досліджень і розробок, за виключенням продажу прав власності та продажу ліцензій на відтворення та використання, продаж прав власності, що виникає в результаті наукових досліджень та розробок, це стосується патентів, авторських прав, технологічних процесів та конструкторських розробок

10.01.02

Інші дослідні послуги

Уключає проведення випробувань та іншу діяльність з розробки продуктів/процесів, що не віднесена до інших категорій

10.02

Професійні та консалтингові послуги

Уключають юридичні, бухгалтерські, консультативні послуги в галузі управління та послуги у сфері зв'язків з громадськістю і реклама, дослідження ринку та опитування громадської думки

10.02.01

Юридичні послуги

Уключають юридичні консультації та послуги представництва в ході будь-якого процесуального, судового й адміністративного виробництва; послуги зі складання юридичних документів та інструментів; консультування з питань сертифікації; послуги з депозитарного посередництва і врегулювання суперечок

10.02.02

Послуги бухгалтерського обліку, аудиту і податкового консалтингу

Уключають реєстрацію комерційних операцій для підприємств та інших суб'єктів; послуги з перевірки облікових записів і фінансових відомостей; податкове планування та консультування підприємств; підготовку податкової документації

10.02.03

Послуги бізнес-консалтингу

Охоплюють надання рекомендацій та консультацій, визначення головних напрямів роботи та надання оперативної допомоги підприємствам для визначення політики та розробки стратегії підприємництва, а також загального організаційного планування, структурування і контролю над діяльністю підприємств. Сюди входять аудиторська перевірка управління; консультування в області ринкового управління, людських ресурсів, управління виробництвом та керівництва проектами; послуги клієнтам з поліпшення ділової репутації, послуги з питань зв'язків із громадськістю в цілому та з іншими установами

10.02.04

Рекламні послуги, маркетингові дослідження, опитування громадської думки

Охоплюють послуги з розробки, створення й маркетингу рекламних продуктів, що здійснюються рекламними агенціями; розміщення реклами в засобах масової інформації, уключаючи купівлю та продаж місця для реклами; просування товарів за кордоном; вивчення ринку; телемаркетинг

10.02.05

Послуги конвенції, виставок-ярмарків та послуги з організації виставок

Уключає послуги під час організацій торговельних ярмарків та послуги з організації виставок

10.02.06

Консультативні послуги

Уключає консультативні послуги в області управління

10.02.07

Послуги в галузі зв'язків із громадськістю

Уключає проведення опитувань громадської думки з різних проблем

10.03

Наукові та технічні послуги

Охоплюють розвідувальні роботи, картографію, перевірку і сертифікацію якості продукції, а також послуги технічного контролю

10.03.01

Послуги в галузі архітектури

Охоплюють операції, пов'язані з розробкою проектів будівель

10.03.02

Інженерні послуги

Охоплюють проектування, конструкторську розробку та використання машин, матеріалів, інструментів, споруд, процесів та систем. Сюди відносяться створення проектів, планів та проведення досліджень стосовно інженерно-технічних проектів. Не уключається гірнича інженерія (відноситься до категорії "Послуги сільського господарства та послуги видобутку")

10.03.03

Послуги технічного контролю й аналізу

Уключають послуги технічного контролю й аналізу

10.03.04

Наукові та інші технічні послуги, сертифікаційна діяльність

Охоплюють дослідні роботи, картографію, перевірку та сертифікацію якості продукції, а також послуги технічного контролю

10.04

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

Уключають обробку радіоактивних та інших відходів; зняття зараженого шару ґрунту; очищення від забруднень, уключаючи розливи нафти; відновлення кар'єрів; послуги із знезараження та санітарної обробки; усі послуги, пов'язані з очищенням або відновленням навколишнього середовища

10.04.01

Послуги з переробки відходів

Уключають обробку радіоактивних та інших відходів, зняття зараженого шару ґрунту, очищення від забруднень, уключаючи розливи нафти, відновлення кар'єрів, послуги зі знезаражування та санітарної обробки

10.04.02

Інші послуги з усунення забруднення навколишнього середовища

Уключають послуги, пов'язані з очищенням або відновленням навколишнього середовища

10.05

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

Уключають послуги, пов'язані з сільським господарством, такі як надання сільськогосподарської техніки з екіпажем, збирання врожаю, догляд за рослинами, боротьба з сільськогосподарськими шкідниками, утримання худоби, догляд за тваринами і тваринництво. Крім того, сюди відносяться охота, ловля дичини, лісівництво та лісозаготівлі, рибальство, а також ветеринарні послуги

10.05.01

Послуги, пов'язані з сільським господарством

Уключають послуги з надання сільськогосподарської техніки з екіпажем, збирання врожаю, догляд за рослинами, боротьба з сільськогосподарськими шкідниками, утримання худоби, догляд за тваринами і тваринництво, ветеринарні послуги

10.05.02

Послуги, пов'язані з лісовим господарством, рибальством та мисливством

Уключають послуги, пов'язані з такими видами діяльності, як охота, відлов дичини, лісівництво та лісозаготівля, рибальство

10.05.03

Послуги, пов'язані з видобутком нафти, газу, вуглеводнів

Уключають послуги в галузі гірничодобувної промисловості, що надаються на нафтових та газових родовищах, уключаючи буріння, спорудження, ремонт і демонтування бурових споруджень, а також консервацію нафтових та газових свердловин

10.05.04

Послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин

Уключають послуги, пов'язані з розвідуванням та видобутком корисних копалин, а також гірнича інженерія та геологічне розвідування

10.06

Послуги операційного лізингу

Уключають діяльність зі здачі в оренду виробленого активу за схемою, яка дозволяє орендарю використовувати цей актив, але не передбачає повний перехід до орендаря ризиків і вигод, пов'язаних з власністю. Ці послуги уключають здачу в лізинг (оренду) або чартер резидентами/нерезидентами морських і повітряних суден без екіпажу та транспортного обладнання, такого як залізничні вагони, контейнери та бурові платформи

10.06.01

Послуги, пов'язані з організацією операцій із власним нерухомим майном

Уключає послуги, пов'язані з підготовкою до продажу нерухомості; послуги, пов'язані з купівлею і продажем власної нерухомості виробничо-технічного призначення (будівель нежитлового типу), невиробничого призначення (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла), земельних ділянок (згідно з чинним законодавством)

10.06.02

Послуги з надання в оренду власного нерухомого майна

Уключає послуги, пов'язані зі здаванням під найм (в оренду) власної нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення (будівель нежитлового типу), невиробничого призначення (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла), земельних ділянок

10.06.03

Посередницькі послуги та послуги агентств нерухомості

Уключає послуги агентств нерухомості (посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання під найм і оцінювання нерухомого майна виробничо-технічного та невиробничого призначення, земельних ділянок згідно з чинним законодавством), послуги з управління нерухомістю, послуги агентств зі збору орендної плати, послуги агентів у торгівлі нерухомістю

10.06.04

Послуги з надання в оренду автомобілів

Уключає послуги, пов'язані із здаванням у довготермінову оренду і прокатом легкових і вантажних (вантажопідйомністю не більше 3,5 т) автомобілів без водія. Не уключає фінансовий лізинг

10.06.05

Послуги з надання в оренду інших транспортних засобів без обслуговуючого персоналу

Уключає послуги, пов'язані зі здаванням під найм і в довготермінову оренду наземних транспортних засобів (крім автомобілів) без водія: залізничних вагонів, вантажних автомобілів, тракторів, тягачів, причепів і напівпричепів, мотоциклів, житлових автопричепів, автомобілів з житловими автопричепами, контейнерів; послуги, пов'язані із здаванням під найм і в довготермінову оренду засобів морського і річкового транспорту, такого як кораблі, торговельні судна без екіпажу; послуги, пов'язані зі здаванням під найм і в довготермінову оренду і прокатом устаткування для повітряного транспорту без пілота

10.06.06

Послуги з надання в оренду інших машин та устатковання

Уключає послуги, пов'язані зі здаванням під найм сільськогосподарських машин і обладнання, загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття оператора, будівельних машин і обладнання без обслуговуючого персоналу, будівельних лісів та помостів; офісного устаткування та комп'ютерної техніки (копіювально-множильні машини, друкарські машинки, машини для оброблення текстів, бухгалтерські машини й обладнання, комп'ютери), інших машин і обладнання (двигуни, турбіни, верстати, обладнання для гірничої промисловості та нафтовидобування, професійне устаткування для радіомовлення, телебачення та зв'язку), контрольно-вимірювальної техніки тощо

10.06.07

Послуги з надання в оренду та прокат інших предметів власного користування

Уключає послуги з прокату відеострічок, спортивного інвентарю та ін.; послуги, пов'язані з орендою (прокатом) різноманітних видів майна, не віднесених до інших угруповань. Не уключає послуги, пов'язані зі здаванням під найм легкових автомобілів, автофургонів, мотоциклів, причепів, житлових автопричепів

10.07

Послуги, пов'язані з торгівлею, та посередницькі послуги

Входить маржа, не включена в ціну ФОБ товарів. До цього класу не включаються франшизні збори (уключаються в збори за використання інтелектуальної власності, не віднесеної до інших категорій), брокерська комісія за операції з фінансовими активами (уключається у "Фінансові послуги"), транспортні збори (уключаються в "Транспортні послуги")

10.07.01

Послуги, пов'язані з торгівлею автомобілями та автотоварами

Уключає послуги, пов'язані з оптовою торгівлею автомобілями, мікроавтобусами, причепами та напівпричепами, туристичними транспортними засобами; послуги, пов'язані з оптовою торгівлею автотоварами; послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею автотоварами; послуги посередників у торгівлі автотоварами; послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею мотоциклами та ін.; послуги, пов'язані з оптовою торгівлею мотоциклами та ін.; послуги посередників у торгівлі мотоциклами та ін.

10.07.02

Послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею пальним

Уключає послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею пальним

10.07.03

Послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами

Уключає послуги, пов'язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами, а також послуги посередників

10.07.04

Послуги, пов'язані з оптовою торгівлею

Уключає послуги, пов'язані з перепродажем товарів роздрібним торговцям або споживачам; послуги оптових торговців, хранителів і розповсюджувачів промислової продукції, експортерів, імпортерів, закупівельних маклерів, комісіонерів, кооператорів, комерційних агентів підприємств, закупівельних центрів, заготівельників і кооперативів з торгівлі сільськогосподарською продукцією; послуги, пов'язані з торгівлею зерном, рудами, сирою нафтою, промисловими хімікатами (аніліном, типографськими фарбами, промисловим газом та ін.), металургійною продукцією, промисловими машинами та устаткуванням

10.07.05

Інші посередницькі послуги у роздрібній торгівлі

Уключає інші посередницькі послуги у роздрібній торгівлі, не зазначені вище

10.07.06

Інші посередницькі послуги в оптовій торгівлі

Уключає інші посередницькі послуги в оптовій торгівлі, не зазначені вище

10.08

Інші ділові послуги

Уключають послуги, пов'язані з постачанням водою, парою, газом і нафтопродуктами, а також електропостачанням, коли вони указуються окремо від послуг з транспортування (транспортування таких продуктів уключається в статтю "Транспортні послуги"); послуги кондиціонування повітря, підбір кадрів (послуги, що надаються підібраним персоналом, ураховуються у відповідній статті послуг), роботу служби охорони і служби розшуку, письмовий та усний переклад, фотографічні послуги, очищення і прибирання будівель; послуги агентств нерухомості, що надаються підприємствам; і будь-які інші ділові послуги, які не можуть бути віднесені ні до одного виду ділових послуг, перерахованих вище

10.08.01

Послуги з працевлаштування, підбору та забезпечення персоналом

Уключає послуги з пошуку, підбирання, професійної орієнтації та направлення на роботу персоналу за бажанням роботодавця чи того, хто шукає роботу; послуги, пов'язані зі складанням штатних розкладів, відбирання та перевірки кандидатів; послуги агентств із наймання тимчасової робочої сили, пошуку та рекомендацій на роботу кваліфікованих робітників

10.08.02

Послуги слідчої діяльності та інших видів захисту

Уключає послуги слідчих, приватних детективів, послуги з нагляду, охорони та інших видів захисту (перевезення грошей та цінностей, послуги охоронців, послуги сторожів щодо охорони будинків, інших споруд)

10.08.03

Різні ділові послуги, не віднесені до інших категорій

Послуги з прибирання внутрішніх приміщень усіх типів, миття вікон, очищення димоходів, вентиляційних шахт тощо; послуги, пов'язані з дезінфекцією будівель, споруд, транспорту, та інші послуги, надавані юридичним особам, не віднесені до інших категорій та не зазначені вище

11.

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Охоплює послуги приватним особам та послуги у сфері культури та відпочинку

11.01

Аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги

Охоплюють послуги, віднесені до діяльності в аудіовізуальній сфері (кіно, музика, радіо і телебачення), а також послуги, пов'язані з виконавським мистецтвом

11.01.01

Аудіовізуальні послуги

Уключає послуги, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та демонстрацією кіно- та відеофільмів; послуги щодо створення рекламних текстів для радіо, кіно і телебачення; послуги, пов'язані з обробленням плівок; з професійного кіно та телебачення тощо; послуги, пов'язані з передачею (трансляцією) радіо- та телевізійних програм, створенням радіо- та телевізійних програм

11.01.02

Художні послуги

Уключає послуги, пов'язані з наданням засобам масової інформації новин, фотографій та інших матеріалів; послуги журналістів та фоторепортерів

11.02

Культурні та рекреаційні послуги

Уключають послуги, що надаються артистами виконавських жанрів (акторами, музикантами, танцюристами і т. д.), письменниками, композиторами та скульпторами. Крім того, сюди входять послуги незалежних моделей, а також художників-декораторів, костюмерів і художників по світлу. Сюди також уключаються послуги з організації та реклами видовищних заходів та інших розваг за участю виконавців

11.02.01

Рекреаційні послуги

Уключає послуги зі створення та виконання вистав, постановок, послуги артистичних груп, труп, оркестрів тощо, послуги незалежних артистів, акторів, режисерів, музикантів тощо, послуги з реставрації творів мистецтва, живопису, послуги з експлуатації залів для глядачів, послуги агентств з розповсюдження квитків, послуги студій звукозапису, послуги атракціонів, парків культури та відпочинку тощо, послуги шкіл танців, послуги бібліотек, архівів, музеїв та інші культурно-просвітницькі послуги; послуги, пов'язані зі зберіганням та реставрацією історичних місць і пам'яток культури; послуги, пов'язані з експлуатацією спортивних споруд; послуги з організації та проведення спортивних занять, змагань; послуги навчально-тренувальних центрів, баз та інші послуги, пов'язані із заняттям мисливством як спортом; послуги пляжів та інші послуги з дресирування домашніх тварин

11.02.02

Послуги з оформлення спадщини

Уключає послуги, пов'язані з оформленням спадщини

11.03

Інші особисті послуги

Уключають соціальні послуги, членські внески у торговельно-промислових об'єднаннях, послуги домашньої прислуги тощо

11.03.01

Послуги, пов'язані з соціальною допомогою

Уключає послуги, пов'язані з соціальною допомогою

11.03.02

Інші персональні послуги

Відносяться послуги, пов'язані з виконанням усіх видів фоторобіт за замовленням населення для господарських потреб, підприємств і організацій різних форм власності, а також для реклами, аерофотозйомки; послуги, пов'язані з виконанням пакувальних робіт; послуги секретарські та перекладу; інші послуги, надавані фізичним та юридичним особам та не віднесені до інших угрупувань; послуги імпресаріо та інших подібних агентів, послуги домашньої прислуги

12.

Державні та урядові послуги

Охоплюють послуги, одержані або надані анклавами, такими як посольства і військові бази; послуги, надані або придбані у приймаючій країні дипломатами, співробітниками консульств і персоналом військових баз, що знаходяться за кордоном, і їх утриманцями; послуги, одержані або надані урядами, що не віднесені до інших категорій послуг

12.01

Послуги посольств та консульств

Уключає надання й одержання послуг посольствами та консульствами

12.02

Державні послуги, пов'язані з діяльністю міжнародних організацій

Уключає надання й одержання послуг міжнародними організаціями

12.03

Послуги правосуддя та юридичні послуги, віднесені до компетенції держави

Уключає послуги, пов'язані з державним управлінням загального характеру в економічній та соціальній сфері

12.04

Послуги військових представництв, частин та установ

Уключає надання й одержання послуг військовими представництвами, частинами й установами

12.05

Інші державні послуги

Уключає надання й одержання послуг закладами оборони та іншими офіційними підрозділами (такими як місії з надання допомоги, державні інформаційно-туристичні агенції та торгові представництва)

{Класифікація із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 57 від 07.03.2014}

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua/}вгору