Про впорядкування ведення класифікації та реєстрації надзвичайних ситуацій
МНС України (з 2005 р.); Наказ, Положення, Порядок від 30.01.200968
Документ v0068666-09, поточна редакція — Редакція від 22.04.2011, підстава - v0443735-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
30.01.2009 N 68

Про впорядкування ведення класифікації
та реєстрації надзвичайних ситуацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи
N 221 ( v0221666-09 ) від 26.03.2009
N 799 ( v0799666-10 ) від 20.09.2010
Наказами Міністерства надзвичайних ситуацій
N 360 ( v0360735-11 ) від 08.04.2011
N 443 ( v0443735-11 ) від 22.04.2011 }

З метою удосконалення роботи з питань класифікації та
визначення рівнів надзвичайних ситуацій Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій N 443 ( v0443735-11 ) від 22.04.2011 }
2. Затвердити Порядок обліку та реєстрації надзвичайних
ситуацій, що додається.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій N 360 ( v0360735-11 ) від 08.04.2011 }
4. Визнати такими, що втратили чинність: наказ МНС від 07.07.2004 N 307 "Про затвердження нормативних
документів щодо класифікації та реєстрації НС"; наказ МНС від 07.06.2007 N 407 "Про внесення змін до складу
експертної комісії МНС України з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій"; наказ МНС від 27.12.2004 N 254 "Про затвердження Порядку
обліку та реєстрації надзвичайних ситуацій".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Антонця В.М.
Міністр В.Шандра

{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій N 443 ( v0443735-11 ) від 22.04.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
30.01.2009 N 68

ПОРЯДОК
обліку та реєстрації надзвичайних ситуацій

1. Цей Порядок визначає вимоги до організації обліку та
реєстрації надзвичайних ситуацій (далі - НС) з метою ведення
державного статистичного обліку надзвичайних ситуацій і є
обов'язковим для виконання структурними підрозділами Міністерства.
2. Облік та реєстрація НС здійснюється для забезпечення
державного статистичного обліку НС. Обліку та реєстрації в МНС підлягають надзвичайні ситуації,
які виникли на території України, в її територіальних водах, у
тому числі якщо потерпілою стороною виступають громадяни та майно
інших держав. Обліку та реєстрації в МНС підлягають надзвичайні ситуації,
які сталися за участю громадян та/або майна України за межами
держави, якщо за критеріями кількості загиблих чи постраждалих
громадян України та/або розміру заподіяних збитків, вони визначені
як надзвичайні ситуації державного чи регіонального рівня. Надзвичайна ситуація, яка за своїми наслідками має поширення
на територію декількох адміністративно-територіальних одиниць
України, підлягає державному статистичному обліку та реєстрації як
одна надзвичайна ситуація, при цьому облік та реєстрація такої
надзвичайної ситуації у відповідних адміністративно-територіальних
одиницях здійснюється окремо для кожної
адміністративно-територіальної одиниці.
3. Реєстр надзвичайних ситуацій Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (далі - Реєстр) - автоматизований банк
даних, який є автоматизованою інформаційно-довідковою системою
обліку та обробки інформації про надзвичайні ситуації в межах
Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних
ситуацій.
4. Облік та реєстрація надзвичайних ситуацій здійснюється у
Реєстрі та в Журналі обліку та реєстрації надзвичайних ситуацій
(далі - Журнал) (додаток) у такій послідовності: обліковуються надзвичайні ситуації оперативно-черговою
службою МНС та ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, у тому числі підпорядкованих
їм органів управління у районах (районах мм. Києва та Севастополя)
та містах обласного (республіканського в Автономній Республіці
Крим) підпорядкування (далі - ГУ МНС України та підпорядковані
територіальні органи управління) у розділі 1 Журналу відразу після
отримання інформації про надзвичайну подію згідно з табелем
термінових та строкових донесень, затвердженим наказом МНС від
24.01.2008 N 42 "Про введення в дію Табеля термінових та строкових
донесень", та віднесення її до надзвичайної ситуації за
Класифікаційними ознаками, затвердженими наказом МНС від
22.04.2003 N 119 ( z0656-03 ) "Про затвердження Класифікаційних
ознак надзвичайних ситуацій", який зареєстровано Міністерством
юстиції від 29.07.2003 за N 656/7977, при цьому
оперативно-черговою службою здійснюється первинна класифікація
надзвичайних ситуацій відповідно до державного стандарту ДК
019-2001 "Державний класифікатор надзвичайних ситуацій",
затвердженого та введеного в дію наказом Держстандарту України від
19.11.2001 N 552 ( v0552565-01 ) (далі - Державний класифікатор),
та відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368
( 368-2004-п ) (далі - Порядок класифікації); щомісячно до 5 числа наступного місяця за звітним структурним
підрозділом Міністерства, відповідальним за
інформаційно-аналітичну діяльність з питань надзвичайних ситуацій,
проводиться уточнення інформації про надзвичайні ситуацій, з
урахуванням звітів та матеріалів, наданих ГУ МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі й
підпорядкованих територіальних органів управління; реєстрація надзвичайних ситуацій здійснюється структурним
підрозділом Міністерства, відповідальним за
інформаційно-аналітичну діяльність з питань надзвичайних ситуацій
у розділі 2 Журналу та Реєстрі на підставі рішень Експертної
комісії МНС з визначення рівнів і класів надзвичайних ситуацій; протягом 3 діб структурний підрозділ Міністерства,
відповідальний за інформаційно-аналітичну діяльність з питань
надзвичайних ситуацій, інформує про реєстрацію надзвичайних
ситуацій ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі; зміни та доповнення до Журналу та Реєстру вносяться
структурним підрозділом Міністерства, відповідальним за
інформаційно-аналітичну діяльність з питань надзвичайних ситуацій
на основі рішень Експертної комісії МНС з визначення рівнів і
класів надзвичайних ситуацій.
5. Журнал містить записи реєстраційних номерів надзвичайних
ситуацій, облікової інформації щодо їх класифікації та записи
основних характеристик надзвичайних ситуацій. Журнали ведуться та
зберігаються оперативно-черговою службою Міністерства, ГУ МНС
України та підпорядкованих територіальних органів управління
відповідно до Інструкції з діловодства у МНС.
6. У територіальних органах управління, підпорядкованих ГУ
МНС України, надзвичайні ситуації, пов'язані з пожежами, які
підлягають обліку відповідно до Порядку обліку пожеж та їх
наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 грудня 2003 року N 2030 ( 2030-2003-п ), реєструються згідно з
наказом МНС від 18.02.2004 N 79, затвердженим Генеральним
прокурором України, у Книзі обліку заяв та повідомлень про пожежі
(далі - КОЗП). При цьому в графі 2 КОЗП додатково зазначається
дата та час ліквідації НС, пов'язаної з пожежею, код надзвичайної
ситуації, класифікаційні ознаки, а в графі 8 Журналу робиться
відповідне посилання про реєстрацію зазначених НС у КОЗП.
7. Структурні підрозділи МНС, ГУ МНС України та
підпорядковані територіальні органи управління користуються даними
Реєстру в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань
надзвичайних ситуацій.
8. Відповідальність за достовірність, повноту інформації про
надзвичайні ситуації, які виникли в адміністративно-територіальних
одиницях України, у тому числі яка надана до Реєстру, своєчасність
її подання до Міністерства покладається на відповідних керівників
ГУ МНС України та підпорядкованих територіальних органів
управління.
9. Відповідальність за ведення Реєстру, у тому числі за
правильність реєстрації надзвичайних ситуацій, несе структурний
підрозділ Міністерства, відповідальний за інформаційно-аналітичну
діяльність з питань надзвичайних ситуацій, який здійснює контроль,
обробку та аналіз інформації в Реєстрі з метою ведення державного
статистичного обліку та втримання необхідної статистичної
інформації.
Начальник Управління
прогнозування Ю.Колєсніченко

Додаток
до Порядку обліку
та реєстрації надзвичайний
ситуацій

ЖУРНАЛ
обліку та реєстрації надзвичайних ситуацій

Розділ 1. Облік надзвичайних ситуацій
------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата та | Дата та | Регіон | Код НС та | Рівень | Стислий опис НС | Дата і час | |з/п| час | час |(регіони)|класифікаційної| НС** | | отримання | | |виникнення|ліквідації| | ознаки* | | | інформації | | | НС | НС | | | | |та внесення | | | | | | | | | НС, | | | | | | | | | П.І.Б. | | | | | | | | | чергового, | | | | | | | | | підпис | |---+----------+----------+---------+---------------+----------+------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------+----------+---------+---------------+----------+------------------+------------| | 1 |04.01.2009|05.01.2009|Донецька |10240 - Пожежі,|Об'єктовий|Шахта "ім. |04,01.2009, | | |04 год. |16 год. | |вибухи у |пункт 7 |Ф.І.Дзержинського"|4 год. | | |50 хв. |40 хв. | |шахтах, | |у м. Дзержинську |55 хв. | | | | | |підземних та | |ДП "Дзержинськ- |05.01.2009, | | | | | |гірничих | |вугілля". |Правура О.В.| | | | | |виробках | |8 Гірників | | | | | | |Код ознаки 2.2 | |госпіталізовано | | | | | | | | |до хірургічного | | | | | | | | |відділення | | | | | | | | |центральної | | | | | | | | |міської лікарні | | | | | | | | |м. Дзержинська | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Реєстрація надзвичайних ситуацій
---------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний| Регіон | Код НС та |Рівень НС | Уточнені |Дата та N | | номер НС |(регіони)|класифікаційної| за |наслідки НС |протоколу | | | | ознаки* | рішенням | |Експертної| | | | |Експертної| | комісії | | | | |комісії** | | | |-------------+---------+---------------+----------+------------+----------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------------+---------+---------------+----------+------------+----------| |1-2009 |Донецька |10240-Пожежі, |Місцевий |Пожежа |Протокол | | | |вибухи у |пункт б, |виникла |N 66 від | | | |шахтах Код |підпункт |внаслідок |10.02.2009| | | |ознаки 2.2 |2 |самозаймання| | | | | | |вугілля. | | | | | | |Загинуло 2 | | | | | | |гірників, 6 | | | | | | |постраждало.| | | | | | |На поверхню | | | | | | |виведено 79 | | | | | | |гірників. | | | | | | |Збитки 300 | | | | | | |тис. грн. | | ----------------------------------------------------------------------------
Примітки: * Вказуються коди відповідно до Державного класифікатора
надзвичайних ситуацій (державний стандарт ДК 019-2001)
( v0552565-01 ) та Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій
(наказ МНС України від 22.04.2003 N 119) ( z0656-03 ). ** Вказуються пункти Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями
(постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р.
N 368) ( 368-2004-п ).
{ Склад втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій N 360 ( v0360735-11 ) від 08.04.2011 }
вгору