Документ v0063729-15, поточна редакція — Прийняття від 29.01.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2015  № 63

Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди

На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2014 року щодо затвердження планів заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди (далі - План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки забезпечити виконання відповідних заходів у строки, передбачені Планом, та інформування Кабінету Міністрів України про їх виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
29.01.2015  № 63

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства освіти і науки України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційній угоді

Зміст заходу

Строк виконання (дата, місяць)

Відповідальні за виконання

Якісна освіта. Сучасна наука та інновації

1. Якісна освіта і справедливий доступ до неї

1.1. Реформування дошкільної, середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти згідно з європейськими стандартами

Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про освіту"

березень - травень 2015 року

Структурні підрозділи МОН

Затвердження проекту наказу Міністерства освіти і науки України "Про індивідуальне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

березень 2015 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Удосконалення мережі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів

серпень 2015 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підвищення ефективності навчально-реабілітаційного процесу дітей з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю

постійно

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про професійно-технічну (професійну) освіту"

березень - травень 2015 року

Департамент професійно-технічної освіти

Оптимізація та впорядкування мережі професійно-технічних навчальних закладів

постійно

Департамент професійно-технічної освіти

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів щодо переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

до 30 вересня 2015 року

Департамент вищої освіти

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти

2015 рік

Департамент вищої освіти

Продовження формування єдиного освітнього простору шляхом передачі (з урахуванням специфіки підготовки фахівців) до сфери управління Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів державної форми власності, що належать до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади

2015 рік

Департамент вищої освіти

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів щодо затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти державного (місцевого) бюджету, до іншого навчального закладу для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету

до 28 лютого 2015 року

Департамент вищої освіти

Здійснення заходів щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів з урахуванням необхідності підвищення якості та доступності освіти

постійно

Департамент вищої освіти

1.2. Децентралізація управління освітою

Розроблення та прийняття нормативно-правового акту щодо нового порядку атестації дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів

до 27 лютого

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Департамент професійно-технічної освіти

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів щодо порядку та критеріїв, за якими здійснюється надання вищому навчальному закладу статусу національного

до 30 жовтня

Департамент вищої освіти

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту Положення про дослідницький університет та критеріїв, що включають показники, приведені до кількості науково-педагогічних і наукових працівників вищого навчального закладу

до 30 жовтня

Департамент вищої освіти

Скасування формального рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

до 30 березня

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

1.3. Оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 12-річного терміну здобуття середньої освіти з реалізацією профільного навчання. Участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти. Створення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Запровадження здоров'язберігаючих технологій в освіті

Внесення змін до Положення про проведення Державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах

лютий 2015 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Оновлення змісту початкової школи

березень 2015 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Оновлення змісту основної школи

травень 2015 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Розробка та оновлення державних стандартів професійно-технічної освіти відповідно до вимог ринку праці

постійно

Департамент професійно-технічної освіти

Розроблення за участю роботодавців та затвердження стандартів вищої освіти

2015 - 2020 рр.

Департамент вищої освіти

1.4. Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема через доступ до послуг піклування, родинного виховання, розширення спроможності дитячих садків всіх форм власності, доступності їх послуг

Розширення спроможності дошкільних навчальних закладів всіх форм власності щодо доступності їх послуг, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю.

постійно

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

1.5. Реалізація Закону України "Про вищу освіту"

1.5.1. Встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення ліцензійної експертизи у сфері вищої освіти"

червень 2015 року

Управління ліцензування, акредитації та нострифікації

Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо форми ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, порядку її оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку

грудень 2015 року

Управління ліцензування, акредитації та нострифікації

Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, видачі, зберігання та обліку

грудень 2015 року

Управління ліцензування, акредитації та нострифікації

1.5.2. Створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти"

березень 2015 року

Юридичний департамент

1.5.3. Забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів

Розроблення та сприяння прийняттю законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу у частині імплементації Закону України "Про вищу освіту"

грудень 2015 року

Департамент економіки і фінансування

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення фінансової самостійності вищих навчальних закладів

грудень 2015 року

Департамент економіки і фінансування

1.5.4. Забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці

Розроблення пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб

щороку

Департамент вищої освіти

1.6. Розвиток професійної освіти. Залучення роботодавців до всіх ланок організації освітнього процесу. Розроблення Національної системи кваліфікацій. Підтримка освіти дорослих для розширення життєвих можливостей громадян та підвищення їх мобільності на ринку праці

Модернізація підготовки та перепідготовки фахівців у сфері професійної освіти, забезпечення її якості відповідно до вимог роботодавців з урахуванням динамічних змін на ринку праці та європейських критеріїв ефективної професійної підготовки.
Сприяння впровадженню механізмів стимулювання роботодавців, які виділяють кошти на розвиток системи професійної освіти, працевлаштовують випускників, здійснюють заходи щодо закріплення їх на робочих місцях

постійно

Департамент професійно-технічної освіти

2. Сучасна наука та інновації

2.1. Інтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основі

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

липень 2015 року

Департамент науково-технічного розвитку

Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків"

лютий 2015 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на затвердження Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.99 № 2311"

У тримісячний термін з дня прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків"

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на затвердження Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про внесення змін до Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженого постановою КМУ від 29.11.2006 № 1657"

У тримісячний термін з дня прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків"

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

2.2. Входження України до Європейського дослідницького простору, набуття статусу асоційованого члена Рамкової програми ЄС "Горизонт 2020"

Завершення внутрішньодержавних процедур щодо погодження проекту розпорядження Президента України "Про підписання Угоди між Європейським Союзом і Україною про участь України у Рамковій програмі Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (проект акта підготовлено і направлено на погодження до органів виконавчої влади)

січень 2015 року

Управління міжнародних зв'язків та європейської інтеграції

Підписання Угоди між Європейським Союзом і Україною про участь України у Рамковій програмі Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

березень 2015 року

Управління міжнародних зв'язків та європейської інтеграції

2.3. Формування прозорої та ефективної системи державної атестації наукових установ, приведення базового бюджетного фінансування державних наукових установ у відповідність до результатів державної атестації.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо удосконалення порядку проведення державної атестації наукових установ.

грудень 2015 року

Департамент науково-технічного розвитку

2.4. Пріоритетна підтримка прикладних досліджень і розробок, орієнтованих на підвищення обороноздатності та забезпечення національної безпеки України, зняття заборони на затвердження нових державних цільових наукових і науково-технічних програм

Забезпечення першочергової фінансової підтримки науковим і науково-технічним роботам, які мають особливо важливе прикладне значення для обороноздатності держави та забезпечення національної безпеки України під час формування тематики фундаментальних та прикладних досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, а також державного замовлення на науково-технічну продукцію

Постійно

Департамент науково-технічного розвитку

Розроблення проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 в частині зняття заборони з підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм

I півріччя 2015 року

Департамент науково-технічного розвитку,
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

2.5. Запровадження ефективного механізму розвитку наукової матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів та наукових установ, звільнення від оподаткування коштів грантів на виконання наукових та науково-дослідних робіт й розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень

Розроблення проекту Закону України "Про зміни до Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування коштів, що отримуються як гранти на виконання наукових та науково-дослідних робіт)

липень 2015 року

Департамент науково-технічного розвитку

2.6. Стимулювання наукової та інноваційної діяльності молоді

Запровадження та проведення щорічного конкурсу наукових і науково-технічних робіт молодих учених

липень 2015 року

Департамент науково-технічного розвитку

2.7. Створення сучасної інноваційної системи для забезпечення неперервного зв'язку в ланцюжку від дослідної лабораторії й до виробництва, що включатиме технологічні та наукові парки, венчурні фонди, мережі трансферу технологій тощо. Запровадження механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері

Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" зокрема визначення механізму державно-приватного (публічно-приватного) партнерства у науковій та інноваційній сферах, венчурного фінансування інноваційної діяльності, визначення нових типів інноваційних структур

вересень 2015 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на затвердження Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо засад створення та функціонування технологічних платформ та кластерів

у тримісячний строк після прийняття змін до Закону України "Про інноваційну діяльність"

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту постанови КМУ про внесення змін до переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня та галузевих пріоритетних напрямів регіонального рівня

грудень 2015 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (у частині стимулювання інноваційної діяльності)

листопад 2015 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на затвердження Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015 - 2019 роки" щодо реформування державної політики в інноваційній сфері та сприяння активізації інноваційній діяльності суб'єктів господарювання

лютий 2015 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на затвердження Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції Державної цільової економічної програми розвитку в Україні інноваційної інфраструктури до 2020 року" щодо створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, підвищення інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки

грудень 2015 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Спрямування інвестиційних ресурсів на фінансування проектів, що реалізовуватимуться у пріоритетних галузях реального сектору економіки шляхом розроблення та прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію Державної інноваційної фінансово-кредитної установи"

постійно

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Реформування системи центрів науки, інновацій та інформатизації шляхом орієнтації їх на комерціалізацію результатів наукових досліджень та формування на їх базі мережі центрів з питань трансферу технологій

постійно

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

2.8. Захист інтелектуальної власності як необхідна передумова успішної комерціалізації наукових розробок, здійснення політики "нульової толерантності" щодо плагіату в науці

Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

лютий - травень 2015 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення та подання на затвердження Кабінетові Міністрів України проектів актів, що регламентують механізми реалізації положень Закону України щодо врегулювання деяких питань у сфері трансферу технологій та стимулювання суб'єктів господарювання до комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності

у тримісячний строк після прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)"

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Розроблення методики прогнозування ринкової потреби на кінцеву інноваційну продукцію

грудень 2016 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Внесення змін до національних стандартів, статистичних методик проведення оцінки стану провадження інноваційної діяльності та ведення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності та продукції з метою гармонізації їх з міжнародними

січень 2018 року - грудень 2019 року

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологійвгору