Документ v0062840-18, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2018

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2018  № 62

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38, у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 1 лютого 2018 року № 70 «Про внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 і від 20 вересня 2017 року № 793» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України  від 7 лютого 2018 року № 38 (далі - Зміни), що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням Змін, починаючи зі звіту за лютий 2018 року.

3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням Змін, починаючи зі звіту за лютий 2018 року.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
26.02.2018 № 62

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38

1. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), внести такі зміни:

1) у пункті 3.2 розділу III після слів «Пояснювальна записка» слова  «з додатками» виключити;

2) у підпункті 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV:

код «41032400» замінити кодом «41010600»;

доповнити абзацом такого змісту:

«У рядку «у тому числі: усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів» наводиться сума надходжень та планових показників загального та спеціального фондів державного бюджету без урахування даних за кодом класифікації доходів бюджету 41000000 «Від органів державного управління».»;

3) пункт 4.2 розділу IV викласти у такій редакції:

«4.2. Операції за загальним та спеціальним фондами державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, проведені в натуральній формі, іноземній валюті або в національній валюті у разі розміщення власних надходжень на поточних рахунках у банках, відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету органами Казначейства у національній валюті України на підставі Довідки про надходження у натуральній формі, Довідки про операції в іноземній валюті, Довідки про операції в національній валюті у встановленому порядку.

Звітність складається з урахуванням зазначених операцій.»;

4) в абзаці шостому підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу IV знаки та слова «(рішенням про місцевий бюджет)» виключити;

5) останній абзац пункту 4.5 розділу IV виключити;

6) підпункт 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV виключити.

У зв’язку із цим підпункти 4.6.3 - 4.6.10 вважати відповідно пунктами 4.6.2 - 4.6.9;

7) у підпункті 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«III. Кредитування. У цьому розділі наводяться пояснення до залишків на кінець звітного періоду на балансових рахунках 153 групи рахунків «Кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою» Плану рахунків. При складанні річного звіту також наводяться пояснення до інформації, наведеної у графі «Сума коригування» Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 6 до Інструкції).»;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«V. Заборгованість за окремими програмами. У цьому розділі пояснюються розбіжності та причини, з яких вони виникли, між даними, які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 151 групи «Кредити, надані з державного бюджету» Плану рахунків, та даними, відображеними у розділі  II «Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами» Звіту про бюджетну заборгованість. Інформація наводиться в розрізі бюджетних програм окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.»;

8) розділ І «Доходи» Звіту про виконання державного бюджету  (додаток 1 до Інструкції № 52) та додатки 6-9 до Інструкції № 52 викласти у новій редакції, що додаються;

9) додаток 12 до Інструкції № 52 виключити.

2. До Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38 (далі - Інструкція № 38), внести такі зміни:

1) пункт 3.6 розділу III викласти у такій редакції:

«3.6. «Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України» складається за кодами відомчої та програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету і кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних зведеної звітності та інформації, отриманої від структурних підрозділів Казначейства.»;

2) розділ І «Доходи» Звіту виконання Зведеного бюджету України (додаток 1 до Інструкції № 38), Звіту про виконання Державного бюджету України (додаток 2 до Інструкції № 38) та Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 3 до Інструкції № 38) викласти у новій редакції, що додається;

3) у назві додатків 4 та 5 до Інструкції № 38 після слів «Державною казначейською службою України» доповнити словом «бюджетної».

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Казначейства

Л.І. ЛитвиненкоДодаток 1
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності про виконання
державного бюджету

ЗВІТ
про виконання державного бюджету

за ___________________20___ року
______________________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

I. Доходи

Форма №2 м(к)дб

Код бюджетної класифікації

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11011000

Військовий збір

11020000

Податок на прибуток підприємств

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

11021100

Інші платники податку на прибуток

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

11021900

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей

11024700

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

13020100

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

13020400

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води

13020600

Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

13030000

Рентна плата за користування надрами

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

13030400

Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами

13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

13031100

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року

13031200

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року

13031300

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату, що нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

13080000

Рентна плата за транспортування

13080100

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 1 січня 2016 року

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020100

Спирт

14020200

Лікеро-горілчана продукція

14020300

Виноробна продукція (за звітний місяць)

14020400

Пиво

14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14020900

Мотоцикли і велосипеди

14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року

14021300

Електрична енергія

14021900

Пальне

14022000

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14022300

Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030100

Спирт

14030200

Лікеро-горілчана продукція

14030300

Виноробна продукція

14030400

Пиво

14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14030900

Мотоцикли і велосипеди

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

14031900

Пальне

14032000

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

14050000

Податки на окремі категорії послуг

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування


14060100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

14060200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість

14060300

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

14060400

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

14060500

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

14060600

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення

14060800

Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

14060900

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва)

14061000

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами

14061100

Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

14070100

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (крім податку на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я)

14070200

Податок на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15010000

Ввізне мито

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

15010300

Інші збори з імпорту

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

15010800

Спеціальне мито

15010900

Антидемпінгове мито

15011000

Компенсаційне мито

15011100

Додатковий імпортний збір

15020000

Вивізне мито

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

17000000

Збори на паливно-енергетичні ресурси

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, нарахований до 1 січня 2016 року

17060100

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів, нарахований до 1 січня 2016 року

17060200

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини, нарахований до 1 січня 2016 року

17060300

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина, нарахований до 1 січня 2016 року

18000000

Місцеві податки

18050000

Єдиний податок

19000000

Інші податки та збори


19010000

Екологічний податок

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

19020000

Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України

19020100

Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету

19030000

Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 22 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема, за податками і зборами (обов’язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим кодексом України

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону

21010500

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

21010600

Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей

21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

21080000

Інші надходження

21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

21080500

Інші надходження

21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок

21081600

Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових

21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

21083000

Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

21084000

Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

21090000

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції


22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

22030100

Судовий збір

22030200

Надходження від звернення застави у дохід держави

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

22070000

Виконавчий збір

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

22150000

Портовий (адміністративний) збір

22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них


24000000

Інші неподаткові надходження

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення


24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

24060000

Інші надходження

24060300

Інші надходження

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

24060700

Нез'ясовані надходження

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях


24061800

Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю


24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

240635000

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

24110500

Інші (курсові різниці)

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

24111000

Плата за користування суб’єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями ядерних установок

24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі


24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

24160000

Концесійні платежі

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

25000000

Власні надходження бюджетних установ

25010000 -1

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25020000 -1

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

25020400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

30000000

Доходи від операцій з капіталом

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

Кошти від продажу землі

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим


33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

40000000

Офіційні трансферти

41000000

Від органів державного управління

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

41010100

Реверсна дотація

41010200

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

41010600

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

41010700

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

42030300

Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

50000000

Цільові фонди

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

50080100

Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення

Усього

у тому числі: усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

__________
Примітка.


-1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодам

Керівник органу Державної казначейської
служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)Додаток 6
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512

по ____________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)
станом на___________________року

Періодичність:  річна
Одиниці виміру: грн.коп.

КПКВК

Кредиторська заборгованість

Надання кредитів

Повернення кредитів

Сума коштів, відображених на рахунках 1511 та 1512

Сума коригування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всього

Керівник органу Державної казначейської
служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)Додаток 7
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514

по ____________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)
станом на___________________року

Періодичність: річна
Одиниці виміру: грн.коп.

КПКВК

Сума коштів, відображених на рахунках 1513 та 1514 на початок звітного року

Сума заборгованості перенесеної на рахунки 1513 та 1514 протягом звітного року

Сума списаної заборгованості протягом звітного року

Сума коштів, відображених на рахунках 1513 та 1514 на кінець звітного року

1

2

3

4

5

Всього

Керівник органу Державної казначейської
служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)Додаток 8
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516

по ____________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)
станом на___________________року

Періодичність: річна
Одиниці виміру: грн.коп.

КПКВК

Сума коштів, відображених на рахунках 1515 та 1516 на початок звітного року

Сума заборгованості перенесеної на рахунки 1515 та 1516 протягом звітного року

Сума погашеної заборгованості протягом звітного рок

Сума списаної заборгованості протягом звітного року

Сума коштів, відображених на рахунках 1515 та 1516 на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

Всього

Керівник органу Державної казначейської
служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)Додаток 9
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518

по ____________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)
станом на___________________року

Періодичність: річна
Одиниці виміру: грн.коп.

КПКВК

Сума коштів, відображених на рахунках 1517 та 1518 на початок звітного року

Сума заборгованості перенесеної на рахунки 1517 та 1518 протягом звітного року

Сума погашеної заборгованості протягом звітного року

Сума списаної заборгованості протягом звітного року

Сума коштів, відображених на рахунках 1517 та 1518 на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

Всього

Керівник органу Державної казначейської
служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України


_____________
(підпис)


_________________________
(ініціали і прізвище)Додаток 1
до Інструкції про складання Державною
казначейською службою України
бюджетної звітності про виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України


Додаток 2
до Інструкції про складання Державною
казначейською службою України
бюджетної звітності про виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України


Додаток 3
до Інструкції про складання Державною
казначейською службою України
бюджетної звітності про виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і місцевих бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору