Документ v0061750-07, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2007

                                                          
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.07.2007 N 61

Про затвердження Порядку
забезпечення режиму секретності у Державній
судовій адміністрації України під час
міжнародного співробітництва

Відповідно до вимог розділу XX Порядку організації та
забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 року N 1561-12 (далі - Порядок), з метою
забезпечення режиму секретності під час міжнародного
співробітництва, належного дотримання працівниками Державної
судової адміністрації України вимог законодавства України про
охорону державної таємниці та вжиття заходів з охорони державної
таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих
іноземних громадян та осіб без громадянства у Державній судовій
адміністрації України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок забезпечення режиму секретності у
Державній судовій адміністрації України під час міжнародного
співробітництва, що додається.
2. Покласти обов'язки щодо забезпечення організації прийому
іноземців і роботи з ними на завідуючого сектором міжнародного
співробітництва Карпича Ю.Б.
3. Завідуючому сектором міжнародного співробітництва
Карпичу Ю.Б. разом із завідуючим режимно-секретним сектором
Скотаренком В.В. здійснювати контроль і проводити необхідну роботу
з охорони державної таємниці та подавати відповідні матеріали на
розгляд Голови Державної судової адміністрації України.
4. Завідуючому сектором міжнародного співробітництва
Карпичу Ю.Б. довести цей наказ до відома керівників структурних
підрозділів центрального апарату Державної судової адміністрації
України. Зобов'язати працівників Державної судової адміністрації
України, які проводять зустрічі з іноземними особами, чітко
дотримуватися норм законодавства України та вказаного Порядку.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова І.Балаклицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
06.07.2007 N 61

ПОРЯДОК
забезпечення режиму секретності
у Державній судовій адміністрації України
під час міжнародного співробітництва

Цей документ визначає порядок організації роботи під час
прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян та
осіб без громадянства (далі - іноземці) і проведення роботи з ними
у Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) з
метою забезпечення охорони державної таємниці. Голова ДСА України та його заступники забезпечують
організацію прийому іноземців і роботу з ними, передавання їм
інформації відповідно до вимог законодавства України та цього
Порядку, вживають необхідних заходів для охорони державної
таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є
власністю держави.
I. Підстави для прийому іноземців
1. Підставою для прийому іноземців і роботи з ними є рішення
Голови ДСА України або особи, яка виконує його обов'язки, що
приймаються відповідно до Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ).
2. Прийом представників іноземних дипломатичних та
консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних
та іноземних організацій тощо здійснюється за дорученням Голови
ДСА України або особи, яка виконує його обов'язки.
3. Працівники ДСА України під час проведення зустрічі з
іноземцями вживають заходів щодо забезпечення прав і свобод
іноземців згідно з чинним законодавством України. Здійснення іноземцями своїх прав і свобод не повинно
завдавати шкоди інтересам України, правам, свободам і законним
інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.
II. Організація прийому і порядок
роботи з іноземцями
1. Організацію прийому іноземців і роботу з ними здійснює
сектор міжнародного співробітництва, до компетенції якого належать
питання міжнародного співробітництва та організації протокольного
забезпечення заходів, що проводяться в ДСА України за участю
іноземців. Пропозиції щодо проведення зустрічі з іноземцями за
обов'язковим дозволом Голови ДСА України подаються до зазначеного
сектору не менш як за 5 днів до зазначеної зустрічі.
2. Сектор міжнародного співробітництва спільно з
режимно-секретним сектором та іншими структурними підрозділами ДСА
України, задіяними у прийомі іноземців, готує програму прийому і
роботи з іноземцями, яка повинна містити: наявні відомості про іноземців, їх посади, а також про
установи, підприємства, організації, які вони представляють,
термін перебування в ДСА України; мету прийому іноземців, перелік питань, які плануються для
обговорення, обсяг і характер інформації, яка може бути доведена
до іноземців або передана їм за результатами оцінки інформації
складом експертної комісії; коло питань, що обговорюватимуться під
час прийому; список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і
проведення роботи з ними, а також за виконання інших заходів у
зв'язку з візитом (із зазначенням конкретних завдань); перелік структурних підрозділів ДСА України, що задіяні у
прийомі іноземців; перелік місць та порядок застосування іноземцями кіно-,
фото-, аудіо-, відеоапаратури, інших технічних засобів; інші необхідні відомості.
3. У разі потреби структурні підрозділи ДСА України, що
згідно із затвердженою програмою приймають іноземців, можуть
розробляти окремі плани забезпечення режиму секретності, які
затверджуються Головою ДСА України або особою, яка виконує його
обов'язки.
4. Зустрічі з іноземцями проводяться у визначених, обстежених
та належним чином обладнаних приміщеннях.
5. Службове листування з іноземними установами й
організаціями та їх представниками, а також телефонні розмови,
зв'язок факсом або спілкування з ними з використанням послуг
електронної пошти здійснюються керівництвом ДСА України та
сектором міжнародного співробітництва. Забезпечення листування з питань виконання зобов'язань,
погодження планів роботи та проведення окремих заходів
співробітництва в межах укладених договорів та домовленостей
здійснюються сектором міжнародного співробітництва.
6. Сектор міжнародного співробітництва веде облік ділових
зустрічей з іноземцями, телефонних переговорів з ними, а також
відвідувань іноземцями ДСА України. Інформація про прийом та
проведення роботи з іноземцями, у тому числі
організаційно-протокольного та довідкового характеру, а також
телефонні переговори реєструються сектором міжнародного
співробітництва в журналі обліку ділових зустрічей з іноземними
делегаціями, групами, іноземними громадянами, обліку міжнародних
телефонних переговорів з іноземцями (додаток 77 до Порядку).
7. За підсумками прийому іноземців сектор міжнародного
співробітництва складає звіт про виконання програми прийому і
роботи з іноземцями, у якому зазначаються: відомості про іноземців, зміст проведених з ними бесід; інформація, яка використовувалася чи була передана їм,
перелік відповідних матеріальних носіїв інформації (документи,
науково-технічна документація, зразки виробів тощо); інформація, яка була отримана від іноземців; відповідні пропозиції та рекомендації за результатами візиту
іноземців.
8. Керівники ДСА України, її структурних підрозділів, які
безпосередньо здійснюють прийом і проводять роботу з іноземцями,
за незабезпечення збереження державної таємниці, а також іншої
інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.вгору