Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Методика від 02.03.200760
Документ v0060665-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.10.2013, підстава - v1277731-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2007 N 60
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1277 ( v1277731-13 ) від 29.10.2013 }
Про затвердження Методики розрахунку рівня
економічної безпеки України

Відповідно до Положення про Міністерство економіки України,
затвердженого Указом Президента України від 23.10.2000 N 1159/2000
( 1159/2000 ), Н А К А З У Ю:
Затвердити Методику розрахунку рівня економічної безпеки
України, що додається.
Міністр В.Макуха

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
02.03.2007 N 60

МЕТОДИКА
розрахунку рівня економічної безпеки України

I. Загальні положення
1. Ця Методика розроблена з метою визначення рівня
економічної безпеки України як головної складової національної
безпеки держави і визначає перелік основних індикаторів стану
економічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові та граничні
значення, а також методи обрахування інтегрального індексу
економічної безпеки.
2. Методика базується на комплексному аналізі індикаторів
економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз
економічній безпеці в Україні і застосовується Міністерством
економіки України для інтегральної оцінки рівня економічної
безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами
діяльності. Інші органи виконавчої влади, наукові інститути та
інші установи в межах своєї компетенції можуть використовувати цю
Методику та визначати рівень складових економічної безпеки для
прийняття управлінських рішень щодо аналізу, відвернення та
нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам
у відповідній сфері.
3. Розрахунки здійснюються Міністерством економіки України
щокварталу на підставі офіційних даних статистичного обліку
Державного комітету статистики України, Державної податкової
адміністрації України, Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України, Міністерства палива та енергетики
України, Міністерства фінансів України та Національного банку
України.
II. Визначення термінів
Терміни, що вживаються в цій Методиці, мають таке значення: економічна безпека - це такий стан національної економіки,
який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх
загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та
держави; загрози економічній безпеці України - це сукупність наявних
та потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для
реалізації національних інтересів у економічній сфері; критерії економічної безпеки - це реальні статистичні
показники, за якими здійснюється оцінка стану економіки країни з
точки зору забезпечення її сталого розвитку; індикатори економічної безпеки - це реальні статистичні
показники розвитку економіки країни, які найбільш повно
характеризують явища і тенденції в економічній сфері; оптимальні значення індикаторів - це інтервал величин, у
межах яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних
процесів в економіці; порогові значення індикаторів - це кількісні величини,
порушення яких викликає несприятливі тенденції в економіці; граничні значення індикаторів - це кількісні величини,
порушення яких викликає загрозливі процеси в економіці. Складовими економічної безпеки є: макроекономічна, фінансова,
зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна,
енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча
безпека. Макроекономічна безпека - це стан економіки, при якому
досягається збалансованість макроекономічних відтворювальних
пропорцій. Фінансова безпека - це такий стан бюджетної,
грошовокредитної, банківської, валютної системи та фінансових
ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до
внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити
ефективне функціонування національної економічної системи та
економічне зростання. Фінансова безпека, у свою чергу, містить такі складові: бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності
держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й
місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів; валютна безпека - це такий стан курсоутворення, який створює
оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту,
безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції
України до світової економічної системи, а також максимально
захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках; грошово-кредитна безпека - це такий стан грошово-кредитної
системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці,
доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що
забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів
населення; боргова безпека - це такий рівень внутрішньої та зовнішньої
заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й
ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та
оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення
нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою
суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи; безпека страхового ринку - це такий рівень забезпеченості
страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в
разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах страхування
збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування; безпека фондового ринку - це оптимальний обсяг капіталізації
ринку (з огляду на представлені на ньому цінні папери, їх
структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити стійкий
фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів
торгівлі, торгівців, інститутів спільного інвестування,
посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів,
депозитаріїв, зберігачів та держави в цілому. Зовнішньоекономічна безпека - це такий стан відповідності
зовнішньоекономічної діяльності національним економічним
інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії
негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих
умов розвитку економіки завдяки її активної участі у світовому
розподілі праці. Інвестиційна безпека - це такий рівень національних та
іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення),
який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну
динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери,
створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних
механізмів. Науково-технологічна безпека - це такий стан
науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає
змогу забезпечити належне функціонування національної економіки,
достатнє для досягнення та підтримки конкурентоздатності
вітчизняної продукції, а також гарантування державної незалежності
за рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів. Енергетична безпека - це такий стан економіки, який
забезпечує захищеність національних інтересів у енергетичній сфері
від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього
характеру, дає змогу задовольняти реальні потреби в
паливноенергетичних ресурсах для забезпечення життєдіяльності
населення та надійного функціонування національної економіки в
режимах звичайного, надзвичайного та воєнного стану. Соціальна безпека - це такий стан розвитку держави, при якому
держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення
незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Демографічна безпека - це такий стан захищеності держави,
суспільства та ринку праці від демографічних загроз, при якому
забезпечується розвиток України з урахуванням сукупності
збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й
особистості відповідно до конституційних прав громадян України. Продовольча безпека - це такий рівень продовольчого
забезпечення населення, який гарантує соціально-економічну та
політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний розвиток
нації, сім'ї, особи, а також сталий економічний розвиток держави. Виробнича безпека - це такий рівень розвитку промислового
комплексу країни, що здатний забезпечити зростання економіки та
розширене її відтворення.
III. Підходи до визначення інтегрального індексу
економічної безпеки
1. Оскільки властивості соціально-економічних явищ
характеризуються, як правило, множиною ознак (m >= 2), то при
упорядкуванні одиниць сукупності виникає необхідність агрегування
усіх ознак множини в одну інтегральну оцінку.
2. Агрегування ознак ґрунтується на так званій теорії
"адитивної цінності", згідно з якою цінність цілого дорівнює сумі
цінностей його складових. Якщо ознаки множини мають різні одиниці
вимірювання, то адитивне агрегування потребує приведення їх до
однієї основи, тобто попередньої нормалізації. Вектор первинних
ознак [x , x ,..., x ] замінюється вектором нормалізованих значень
1 2 m [z , z ,..., z ].
1 2 m
3. На практиці застосовують різні способи нормалізації. Усі
вони ґрунтуються на порівнянні емпіричних значень показника x з
i
певною величиною a. Такою величиною може бути максимальне x ,
max
мінімальне x , середнє значення сукупності [x , x ,..., x ] чи
min 1 2 m еталонне (порогове) x значення показника.
e 4. Якщо x - деякі показники, j = 1,..., m; i = 1,..., n, які
ij в сукупності характеризують певну галузь (і сферу) економіки, то
інтегральний показник (індекс) безпеки для цієї галузі повинен
мати вигляд лінійної згортки:
m
I = E * a * z (1),
i j=1 ij ij
де a - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску
ij j-го показника в інтегральний індекс i-ї сфери економіки;
z - нормалізовані значення вхідних показників x .
ij ij
E - знак суми;
5. Цей індекс дорівнює 1 тоді, коли всі x набувають
ij "найкращих", або оптимальних, значень, і 0 тоді, коли всі
показники "найгірші".
6. Вимоги до a та z :
ij ij усі a задовольняють такі умови:
ij
0 <= a <= 1 (2),
ij
E a = 1 (3),
j ij
кожен із z є нормалізованим, тобто 0 <= z <= 1, причому
ij ij
z = 1 відповідає оптимальному значенню, а z = 0 - найгіршому.
ij ij
7. Методика містить такі етапи конструювання інтегральної
оцінки економічної безпеки: формування множини індикаторів; визначення характеристичних (оптимальних, порогових та
граничних) значень індикаторів; нормалізація індикаторів; визначення вагових коефіцієнтів; розрахунок інтегрального індексу.
IV. Формування множини індикаторів та визначення
їх характеристичних значень
1. Індикатори стану економічної безпеки України, їх
характеристичні значення розроблено з метою оцінювання стану
економічної безпеки України за кожною складовою економічної
безпеки.
2. Відбір множини індикаторів здійснювався з урахуванням
світового досвіду та напрацювань українських вчених (перелік
індикаторів наведено в додатку 1).
3. Періодичність перегляду системи індикаторів та їх
характеристичних значень у зв'язку зі змінами в національній і
світовій економіці здійснюється у разі необхідності, але не рідше
ніж один раз на два роки.
4. Діапазон можливих значень кожного показника розбивається
на 5 інтервалів:
н н н н н в в [x , x ), [x , x ), [x , x ], (x ,
гр пор пор опт опт опт опт
в в в x ], (x , x ],
пор пор гр
н в
де x , x - економічно досяжні мінімальне та максимальне
гр гр
значення індикатора, або нижня та верхня границі;
н в x , x - порогові нижнє та верхнє значення індикатора, пор пор
тобто значення, які бажано не перетинати;
н в x , x - мінімальне та максимальне оптимальні значення опт опт
індикатора, тобто інтервал оптимальних значень.
н в
5. При цьому x та x знаходяться в інтервалі порогових
опт опт
н в значень [x , x ].
пор пор
н в 6. Значення x може дорівнювати x , тоді інтервал
опт опт
н в [x , x ] перетворюється в точку x .
опт опт опт
н н н в в в
7. Значення x , x , x , x , x , x
гр пор опт опт пор гр
визначаються експертним методом.
н в
8. Значення нормалізованого показника в точках x , x
гр гр
визначається експертним методом або становить 0,5.
V. Нормалізація показників
1. Задача нормалізації показників - це перехід до такого
масштабу вимірювань, коли "найкращому" значенню показника
відповідає значення 1, а "найгіршому" - значення 0. З точки зору
математики, це є задача нормування змінних, а з точки зору
статистики - перехід від абсолютних до нормалізованих значень
індикаторів, що змінюються від 0 до 1 і вже своєю величиною
характеризують ступінь наближення до оптимального значення, що
можна також інтерпретувати у відсотках: 0 відповідає 0%, 1 - 100%.
2. При формуванні ознакового простору (множини індикаторів)
важливо забезпечити інформаційну односпрямованість показників х .
i
З цією метою показники поділяють на стимулятори та дестимулятори. Зв'язок між інтегральною оцінкою I й показником-стимулятором
прямий, між I й показником-дестимулятором - обернений.
Дестимулятори перетворюють на стимулятори за допомогою нормування.
3. Нормування індикаторів здійснюється двома методами.
3.1. Перший метод нормування розраховується за формулою:

| x /x , якщо показник є стимулятором, при цьому | ij опт | | z = 1 при x = x | ij1 ij опт | z = < (4),
ij1 | x /x , якщо показник є дестимулятором, при цьому | опт ij | | z = 1 при x = x | ij1 ij опт |
де x - значення індикатора;
ij z - нормоване значення індикатора x першим методом. ij1 ij Порогові значення для нормування індикаторів за першим
методом наведено в додатку 1.
3.2. Другий метод нормування розраховується за формулою:
| н |x - x | ij гр н н |__________, x <= x < x | н н гр ij пор |x - x | пор гр | | н * н |(x - x ) + x * (x - x ) | ij пор н опт ij н н |________________________________, x <= x < x | н н пор ij опт | x - x | опт пор | | н в z = < 1, x <= x <= x
ij2 | опт ij опт | | * в в |x * (x - x ) + (x - x ) | в ij опт пор ij в н |________________________________, x <= x < x (5) | в в опт ij пор | (x - x ) | пор опт | | в |x - x | гр ij в в |__________, x <= x < x | в пор ij гр |x - x | гр ij

де z - нормоване значення індикатора x за другим
ij2 ij методом;
* *
x = 0,5; x = 0,5.
н в
Оптимальні, порогові та граничні значення індикаторів для
нормування за другим методом наведено в додатку 2.
н в
4. За межами інтервалу [x , x ] нормалізовані величини
гр гр дорівнюють 0.
VI. Визначення вагових коефіцієнтів
1. Для визначення вагових коефіцієнтів використовується
модель головних компонент.
2. Модель головних компонент трансформує m-вимірний ознаковий
простір у p-вимірний простір компонент (p < m).
3. У моделі головних компонент зв'язок між первинними
ознаками і компонентами описується як лінійна комбінація
m
y = E c * G (6),
i j ij j
де y - стандартизовані значення i-ї ознаки з одиничними
i
дисперсіями; сумарна дисперсія дорівнює кількості ознак m;

c - внесок j-ї компоненти в сумарну дисперсію множини ij
показників i-ої сфери;
E - знак суми.
4. Компоненти G також представляють собою лінійну комбінацію
j
m
G = E d * x (7),
j i ij ij

де d - факторні навантаження;
ij
x - вхідні дані. ij
5. Вагові коефіцієнти a розраховуються за формулою:
ij
c * |d | ij ij
a = _____________ (8).
ij E c * |d | ij ij
6. Побудова моделі головних компонент здійснюється за
допомогою пакета "Статистика" у три етапи: розрахунок кореляційної матриці R; виокремлення головних компонент і розрахунок факторних
навантажень; ідентифікація головних компонент.
7. Інформаційною базою компонентного аналізу можуть бути як
первинні ряди (Raw data), так і кореляційна матриця (Correlation
matrix). Тип інформаційної бази вказується на стартовій панелі
модуля (Input file).
8. Процедури методу головних компонент - Principal components
- представлено в модулі Factor Analysis - факторний аналіз.
Праворуч розміщено поля для установлення параметрів моделі:
Maximum no. of factors - максимальне число факторів і Minimum
eigenvalue - мінімальне власне число. Якщо не задано іншого, ці
параметри становлять відповідно 2 і 1.
9. За командою на виконання програми з'являється вікно Factor
Analysis Results - результати факторного аналізу, в інформаційній
частині якого вказується кількість ознак, метод аналізу,
десятковий логарифм детермінанта кореляційної матриці, число
виокремлених факторів і власні значення матриці (лямбда) .
j
10. Після установлення Eigenvalues система видає таблицю
значень власних чисел, які є дисперсіями головних компонент, а
також внесок кожної з них у сумарну варіацію ознакової множини - %
total Variance - внесок кожної компоненти у факторне навантаження
- коефіцієнти c .
ij
11. З-поміж процедур обертання факторів - Factor rotation -
вибирається Varimax normalized - варімакс нормалізований. Згідно з
опцією Factor loadings маємо таблицю факторних навантажень,
значення яких наближаються до 1 або 0. Ознаки, що навантажує кожна
компонента, виділено. Це - коефіцієнти d .
ij
12. Проводимо розрахунок вагових коефіцієнтів за формулою 8.
13. Вагові коефіцієнти наведені в додатку 2.
14. Вагові коефіцієнти однакові для обох методів розрахунку
нормалізованих показників.
VII. Розрахунок інтегральних показників
1. Розрахунок інтегрального індикатора за кожною сферою та
для першого методу розрахунку нормалізованих значень індикаторів
здійснюється за формулою:

I = E a * z (9),
j1 i ij ij1

де a - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску
ij
i-го показника в інтегральний індекс;
z - нормалізовані значення вхідних показників x , ij1 ij
розраховані за першим методом.
2. Розрахунок інтегрального індикатора за кожною сферою для
другого методу розрахунку нормалізованих значень індикаторів
здійснюється за формулою:
I = E a * z (10),
j2 i ij ij2
де a - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску
ij
i-го показника в інтегральний індекс;
z - нормалізовані значення вхідних показників x , ij2 ij
розраховані за другим методом.
3. Узагальнений інтегральний індикатор за кожною сферою:

I = (I + I ) / 2 (11).
j j1 j2

4. Інтегральний індикатор економічної безпеки України в
цілому розраховується за формулою:
I = E b * I (12),
j i j
де b - вагові коефіцієнти сфер економіки;
j
E - знак суми.
Ваговий коефіцієнт j-ї сфери визначається експертним шляхом
серед N-го числа експертів як відношення суми балів, що дали всі
експерти даній сфері, до загальної суми балів.
N
E S
n-1 jn
= ___________ (13),
M N
E E S
k=1 n=1 kn

де S - оцінка j-ї сфери, яку дав n-й експерт;
jn
N - кількість експертів; M - кількість сфер економіки; E - знак суми. Можна також визначати зазначені коефіцієнти методом головних
компонент на основі інтегральних індексів окремих сфер економіки.
5. Значення вагових коефіцієнтів b наведені в таблиці 1.
j
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Сфера економіки | Значення вагового коефіцієнта | |---------------------------+------------------------------------| |Макроекономічна | 0,1005 | |---------------------------+------------------------------------| |Виробнича | 0,0769 | |---------------------------+------------------------------------| |Фінансова | 0,1127 | |---------------------------+------------------------------------| |Інвестиційна | 0,0939 | |---------------------------+------------------------------------| |Зовнішньоекономічна | 0,0901 | |---------------------------+------------------------------------| |Науково-технологічна | 0,1183 | |---------------------------+------------------------------------| |Соціальна | 0,0808 | |---------------------------+------------------------------------| |Демографічна | 0,0836 | |---------------------------+------------------------------------| |Енергетична | 0,1324 | |---------------------------+------------------------------------| |Продовольча | 0,1108 | ------------------------------------------------------------------
6. Таким чином, інтегральний індекс економічної безпеки
держави визначається ієрархічно: на нижньому рівні - індекси
окремих сфер економіки за формулою 11, на верхньому - узагальнений
індекс за формулою 12. Так само ієрархічно можуть визначатись
індекси окремих сфер, зокрема це стосується фінансової безпеки,
складовими якої є бюджетна, валютна, боргова тощо.
7. Вагові коефіцієнти для розрахунку індексу фінансової
безпеки наведені в таблиці 2.
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | Фінансова сфера | Значення вагового коефіцієнта | |-------------------------+--------------------------------------| |Бюджетна | 0,2023 | |-------------------------+--------------------------------------| |Грошово-кредитна | 0,1953 | |-------------------------+--------------------------------------| |Валютна | 0,1558 | |-------------------------+--------------------------------------| |Боргова | 0,1256 | |-------------------------+--------------------------------------| |Страхова | 0,0628 | |-------------------------+--------------------------------------| |Фондова | 0,0953 | |-------------------------+--------------------------------------| |Банківська | 0,1629 | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економічної стратегії В.Піщейко

Додаток 1
до Методики розрахунку рівня
економічної безпеки України

Індикатори та порогові значення
індикаторів для нормалізації показників
за першим методом нормування
Таблиця 1
Індикатори та порогові значення індикаторів стану
макроекономічної безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Рівень "тінізації" економіки, % до ВВП |не більше 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Відношення обсягу ВВП до середнього |не менше 75 | | |значення у країнах ЄС, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Відношення обсягу ВВП на одну особу до |не менше 50 | | |середнього значення у країнах ЄС, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Відношення обсягу ВВП на одну особу до |не менше 100 | | |середньосвітового значення, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Валове нагромадження основного капіталу, %|не менше 25 | | |до ВВП | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 |Зміна запасів матеріальних оборотних |-1,5 - +1,5 | | |коштів, % до ВВП | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 7 |Відношення сальдо платіжного балансу |-1 - +1 | | |України до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 8 |Відношення темпу росту продуктивності |не менше 1 | | |праці до темпу росту заробітної плати, | | | |разів(1) | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 9 |Частка наявних доходів нефінансових |не менше 14 - 15 | | |корпорацій у валових наявних доходах, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |10 |Частка сектору загальнодержавного |не більше 20 | | |управління в наявних доходах, % | | ------------------------------------------------------------------ _______________
(1) Буде включено до розрахунку за умови розрахунку Державним
комітетом статистики України темпів росту продуктивності праці в
Україні.
Таблиця 2
Індикатори та порогові значення індикаторів
стану фінансової безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |----------------------------------------------------------------| | 1. Бюджетна безпека | |----------------------------------------------------------------| |1.1|Рівень перерозподілу ВВП через зведений |не більше 30 | | |бюджет (без урахування доходів Пенсійного | | | |фонду), % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |1.2|Відношення дефіциту, профіциту державного |не більше 3 | | |бюджету до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |1.3|Покриття дефіциту зведеного бюджету за |не більше 30 | | |рахунок зовнішніх запозичень, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |1.4|Відношення дефіциту, профіциту |не більше 5 | | |торговельного балансу до загального обсягу| | | |зовнішньої торгівлі, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |1.5|Обсяг трансфертів з державного бюджету, % |не більше 10 - 15| | |до ВВП | | |---+------------------------------------------+-----------------| |1.6|Амплітуда коливань бюджетних видатків на |не більше 20 - 30| | |одну особу між регіонами України, % | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Безпека грошового ринку та інфляційних процесів | |----------------------------------------------------------------| |2.1|Відношення обсягу грошового агрегату М3 до|не більше 50 | | |ВВП (рівень монетизації), % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |2.2|Відношення ВВП до обсягу грошового |не більше 2 | | |агрегату М2 (швидкість обігу), кількість | | | |обертів | | |---+------------------------------------------+-----------------| |2.3|Обсяг готівки, % до ВВП |не більше 4 | |---+------------------------------------------+-----------------| |2.4|Рівень інфляції (до грудня попереднього |не більше 107 | | |року), % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |2.5|Питома вага довгострокових кредитів у |не менше 30 | | |загальному обсязі кредитів, наданих | | | |комерційними банками, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |2.6|Рівень середньої процентної ставки |не більше 5 | | |кредитів комерційних банків відносно | | | |інфляції, % | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Валютна безпека | |----------------------------------------------------------------| |3.1|Темп зміни індексу офіційного курсу гривні|не більше 6 | | |до долара США до показників попереднього | | | |періоду, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |3.2|Відношення обсягів депозитів в іноземній |не більше 25 | | |валюті до загальних обсягів депозитів | | | |(рівень доларизації), % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |3.3|Валові міжнародні резерви України, місяці |не менше 3 | | |імпорту | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Боргова безпека | |----------------------------------------------------------------| |4.1|Відношення загального обсягу державного |не більше 55 | | |боргу до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.2|Відношення загального обсягу зовнішнього |не більше 25 | | |боргу до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.3|Рівень зовнішньої заборгованості на одну |не більше 200 | | |особу, дол. США | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.4|Відношення державного зовнішнього боргу до|не більше 70 | | |річного експорту товарів і послуг, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.5|Відношення відсоткових платежів з |не більше 12 | | |обслуговування зовнішнього боргу до | | | |річного експорту товарів і послуг, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.6|Відношення обсягу сукупних платежів з |не більше 20 | | |обслуговування зовнішнього боргу до доходу| | | |державного бюджету, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.7|Відношення обсягу внутрішнього боргу до |не більше 30 | | |ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.8|Відношення обсягу сукупних платежів з |не більше 25 | | |обслуговування внутрішнього боргу до | | | |доходів державного бюджету, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |4.9|Відношення заборгованості уряду за |не більше 30 | | |державними цінними паперами до ВВП, % | | |----------------------------------------------------------------| | 5. Безпека страхового ринку | |----------------------------------------------------------------| |5.1|Показник проникнення страхування (страхові|8 - 12 | | |премії до ВВП), % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |5.2|Показник "щільності страхування" (страхові|не менше 140 | | |премії на одну особу), дол. США | | |---+------------------------------------------+-----------------| |5.3|Частка довгострокового страхування в |не менше 30 | | |загальному обсязі зібраних страхових | | | |премій, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |5.4|Рівень страхових виплат, % |не менше 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| |5.5|Частка премій, що належать |не більше 25 | | |перестраховикам-нерезидентам, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |5.6|Частка сукупного обсягу статутних |не більше 30 | | |капіталів страхових компаній, що належать | | | |нерезидентам у загальному їх обсязі, % | | |----------------------------------------------------------------| | 6. Безпека фондового ринку | |----------------------------------------------------------------| |6.1|Відношення обсягу номінальної |60 - 90 | | |капіталізації ринку акцій до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |6.2|Дохідність облігацій внутрішньої державної|3 - 4 | | |позики, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |6.3|Частка покриття державними цінними |не більше 30 | | |паперами внутрішнього державного боргу, % | | |----------------------------------------------------------------| | 7. Банківська безпека | |----------------------------------------------------------------| |7.1|Частка іноземного банківського капіталу в |не більше 30 | | |загальному обсязі банківського капіталу, %| | |---+------------------------------------------+-----------------| |7.2|Обсяг кредитування банками реального |не менше 30 | | |сектору економіки, % до ВВП | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Індикатори та порогові значення індикаторів стану
зовнішньоекономічної безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Частка імпорту у внутрішньому споживанні |не більше 30 | | |держави, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Частка імпорту продовольства у |не більше 25 | | |внутрішньому споживанні держави, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Питома вага провідної країни-партнера в |не більше 30 | | |загальному обсязі зовнішньої торгівлі, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Питома вага сировинного та низького |не більше 40 | | |ступеня переробки експорту (промисловості)| | | |у загальному обсязі експорту товарів, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Коефіцієнт покриття імпорту експортом |не менше 1 | | |(відношення між обсягами експорту та | | | |імпорту), разів | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 |Відношення обсягу експорту до ВВП, % |не більше 50 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 7 |Відношення обсягу імпорту до ВВП, % |не більше 50 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Індикатори та порогові значення індикаторів стану
інвестиційної безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Ступінь зносу основних засобів, % |не більше 35 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Відношення обсягу інвестицій до вартості |не менше 6 | | |основних фондів, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Відношення обсягів інвестицій в основний |не менше 25 | | |капітал до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Відношення чистого приросту прямих |5 - 10 | | |іноземних інвестицій до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Частка прямих іноземних інвестицій у |від 20 до 30 | | |загальному обсязі інвестицій, % | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Індикатори та порогові значення індикаторів
стану науково-технологічної безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Питома вага видатків державного бюджету на|не менше 1,7 - 2 | | |науку у ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Кількість спеціалістів, які виконують |не менше 9 | | |науково-технічні роботи, осіб на 1000 чол.| | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Частка підприємств, що впроваджують |не менше 50 | | |інновації, в загальній кількості | | | |промислових підприємств, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Коефіцієнт винахідницької активності |не менше 400 | | |(кількість отриманих охоронних документів | | | |(патентів) на 1 млн. чол.) | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Відношення кількості впроваджених об'єктів|не менше 90 | | |промислової власності (винаходів, корисних| | | |моделей, промислових зразків) до | | | |зареєстрованих, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 |Частка реалізованої інноваційної продукції|не менше 5 | | |у загальному обсязі промислової продукції,| | | |% | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 7 |Індекс зміни активності створення зразків |не менше 100 | | |нової техніки, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 8 |Індекс зміни активності освоєння нових |не менше 100 | | |видів продукції, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 9 |Співвідношення частки фундаментальних |15:25:60 | | |досліджень, прикладних досліджень, | | | |науково-технічних розробок та науково- | | | |технічних послуг, виконаних власними | | | |силами в загальному обсязі, % | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
Індикатори та порогові значення індикаторів
стану енергетичної безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Енергоємність ВВП, кг умовного палива/грн.|0,2 - 0,5 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Ступінь забезпечення паливно-енергетичними|не менше 100 | | |ресурсами, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Частка власних джерел у балансі паливно- |не менше 50 | | |енергетичних ресурсів держави, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Частка домінуючого паливного ресурсу у |не більше 30 | | |споживанні паливно-енергетичних ресурсів, | | | |% | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Знос основних виробничих фондів |не більше 50 | | |підприємств паливно-енергетичного | | | |комплексу, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 |Відношення інвестицій у підприємства |3 - 4 | | |паливно-енергетичного комплексу до ВВП, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 7 |Завантаження транзитних частин нафто- та | | | |газотранспортних систем: | | | |------------------------------------------+-----------------| | |транзит нафти, млн. тонн |56 - 65 | | |------------------------------------------+-----------------| | |транзит газу, млрд. куб.м |не менше 175 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 8 |Обсяг видобутку вугілля, млн. тонн |70 - 100 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 9 |Частка імпорту палива з однієї країни |не більше 30 | | |(компанії) в загальному його обсязі, % | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Індикатори та порогові значення індикаторів
стану соціальної безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Частка населення із сукупними витратами, |не більше 25 | | |які нижче 75 % медіанного рівня сукупних | | | |витрат (рівень бідності), % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Частка населення із середніми сукупними |не більше 40 | | |витратами на одну особу на місяць, які | | | |нижче прожиткового мінімуму, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Відношення середньої зарплати до |не менше 3 | | |прожиткового мінімуму, разів | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Відношення мінімального розміру пенсії до |1,5 - 2 | | |прожиткового мінімуму, разів | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Відношення індексу номінальних сукупних |не менше 1 | | |ресурсів домогосподарств до індексу | | | |споживчих цін, разів | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 |Відношення сукупних витрат 10 % найбільш |не більше 8 | | |забезпеченого населення до 10 % найменш | | | |забезпеченого, разів | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 7 |Частка витрат на харчування (продовольчі |не більше 50 | | |товари та харчування поза домом) у | | | |загальному обсязі споживчих грошових | | | |витрат домогосподарств, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 8 |Рівень безробіття (за методологією МОП), %|не більше 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 9 |Рівень тривалого безробіття у |не більше 25 - 30| | |працездатному віці (відношення чисельності| | | |безробітних понад шість місяців до | | | |загальної чисельності безробітних), % | | |---+------------------------------------------+-----------------| |10 |Наявність житлового фонду в середньому на |не менше 25 | | |одну особу, м2 | | |---+------------------------------------------+-----------------| |11 |Кількість уперше зареєстрованих випадків |не більше 60 | | |захворювань на 100 осіб | | |---+------------------------------------------+-----------------| |12 |Обсяг видатків зведеного бюджету на |не менше 4 | | |охорону здоров'я, % до ВВП | | |---+------------------------------------------+-----------------| |13 |Обсяг видатків зведеного бюджету на |не менше 8,3 | | |освіту, % до ВВП | | |---+------------------------------------------+-----------------| |14 |Охоплення випускників 9-х класів повною |не менше 100 | | |середньою освітою, % | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Індикатори та порогові значення індикаторів стану
демографічної безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Очікувана тривалість життя при народженні,|не менше 70 | | |років | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Коефіцієнт дитячої смертності (померло |не більше 1 - 2 | | |дітей віком до одного року на 1 тис. | | | |народжених), осіб | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Коефіцієнт природного приросту |не менше 2,8 | | |(на 1 тис.), осіб | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Сумарний коефіцієнт народжуваності |не менше 2,2 | | |населення (середня кількість дітей, | | | |народжених жінкою за все життя), осіб | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Чистий коефіцієнт відтворення населення |не менше 1,1 | | |(брутто), осіб | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 |Коефіцієнт старіння (станом на 1 січня), %|не більше 18 | |---+------------------------------------------+-----------------| | 7 |Демографічне навантаження непрацездатного |не більше 60 | | |населення на працездатне, % | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Індикатори та порогові значення індикаторів
стану продовольчої безпеки України
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| | | | (x ) | | | | опт | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 1 |Добова калорійність харчування людини, |не менше 2,5 | | |тис. ккал | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 2 |Споживання м'яса та м'ясопродуктів (за |не менше 83 | | |рік/особа), кг | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 3 |Споживання молока та молочних продуктів |не менше 380 | | |(за рік/особа), кг | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 4 |Споживання яєць (за рік/особа), шт. |не менше 290 | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 5 |Споживання риби та рибопродуктів (за |не менше 20 | | |рік/особа), кг | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 6 |Споживання цукру (за рік/особа), кг |не менше 38 | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 7 |Споживання олії та інших рослинних жирів|не менше 13 | | |(за рік/особа), кг | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 8 |Споживання картоплі (за рік/особа), кг |не менше 124 | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 9 |Споживання овочів та баштанних (за |не менше 161 | | |рік/особа), кг | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 10 |Споживання фруктів, ягід, горіхів та |не менше 90 | | |винограду (без переробки на вино) (за | | | |рік/особа), кг | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 11 |Споживання хлібу та хлібопродуктів (за |не менше 101 | | |рік/особа), кг | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 12 |Рівень перехідних запасів зерна, |не менше 17 | | |відсоток від річного споживання | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 13 |Виробництво зерна на одну особу за рік, |не менше 0,8 | | |тонн | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Індикатори та порогові значення індикаторів
стану виробничої безпеки України
------------------------------------------------------------------ | N | Індикатор, одиниця виміру |Порогове значення| |з/п| | (x ) | | | | опт | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 |Коефіцієнт ліквідації промислових фондів, |не менше 2,5 | | |% | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 2 |Частка у промисловому виробництві обробної|не менше 70 | | |промисловості, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 3 |Частка у промисловому виробництві |не менше 20 | | |машинобудування, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 4 |Матеріаломісткість промислового |не більше 0,5 | | |виробництва, грн./грн. | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 5 |Фондомісткість промислової продукції, грн.|не більше 1,15 | | |/грн. | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 6 |Рентабельність операційної діяльності |не менше 5 | | |промислових підприємств, % | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 7 |Індекс реального промислового виробництва,|не менше 100 | | |% до 1990 року | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 8 |Ступінь зносу основних засобів |не більше 35 | | |промисловості, % | | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економічної стратегії В.Піщейко

Додаток 2
до Методики розрахунку рівня
економічної безпеки України

Індикатори та порогові значення індикаторів
для нормалізації показників другим методом
Таблиця 1
Характеристичні значення показників макроекономічної
безпеки та їх вагові коефіцієнти
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | |з/п| |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Валове | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 0,064 | | |нагромадження | | | | | | | | | |основного | | | | | | | | | |капіталу, % до ВВП| | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Зміна запасів | -2 | -1,5 | -0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,077 | | |матеріальних | | | | | | | | | |оборотних коштів, | | | | | | | | | |% до ВВП | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Частка наявних | 4 | 9 | 14 | 15 | 16 | 20 | 0,061 | | |доходів | | | | | | | | | |нефінансових | | | | | | | | | |корпорацій у | | | | | | | | | |валових наявних | | | | | | | | | |доходах, % | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Частка сектору | 5 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 0,112 | | |загальнодержавного| | | | | | | | | |управління в | | | | | | | | | |наявних доходах, %| | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Відношення обсягу | 15 | 75 | 90 | 120 | 120 | 120 | 0,053 | | |ВВП України до | | | | | | | | | |середнього | | | | | | | | | |значення у країнах| | | | | | | | | |ЄС-15, % | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Відношення обсягу | 15 | 50 | 75 | 125 | 125 | 125 | 0,131 | | |ВВП на одну особу | | | | | | | | | |в Україні до | | | | | | | | | |середнього | | | | | | | | | |значення у країнах| | | | | | | | | |ЄС-15, % | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Відношення обсягу | 50 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 0,137 | | |ВВП на одну особу | | | | | | | | | |в Україні до | | | | | | | | | |середньосвітового | | | | | | | | | |значення, % | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 8 |Рівень "тінізації"| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 0,122 | | |економіки, % до | | | | | | | | | |ВВП | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 9 |Відношення сальдо | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,122 | | |платіжного балансу| | | | | | | | | |України, % до ВВП | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 10|Відношення темпу | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 0,121 | | |росту | | | | | | | | | |продуктивності | | | | | | | | | |праці в Україні до| | | | | | | | | |темпу росту | | | | | | | | | |заробітної плати, | | | | | | | | | |разів(1) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ _______________
(1) Буде включено до розрахунку за умови розрахунку Державним комітетом статистики України темпів росту продуктивності праці в
Україні.

Таблиця 2
Характеристичні значення показників виробничої
безпеки та їх вагові коефіцієнти
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | |з/п| |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Індекс реального | 60 | 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0,132 | | |промислового | | | | | | | | | |виробництва, % до | | | | | | | | | |1990 року | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Ступінь зносу | 10 | 14 | 25 | 35 | 50 | 70 | 0,128 | | |основних засобів | | | | | | | | | |промисловості, % | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Коефіцієнт | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 | 0,138 | | |ліквідації | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | |фондів, % | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Частка у | 50 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 0,128 | | |промисловому | | | | | | | | | |виробництві | | | | | | | | | |обробної | | | | | | | | | |промисловості, % | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Частка у | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0,091 | | |промисловому | | | | | | | | | |виробництві | | | | | | | | | |машинобудування, %| | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Матеріаломісткість| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,142 | | |промислового | | | | | | | | | |виробництва, грн. | | | | | | | | | |/грн. | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Фондомісткість | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,15 | 2 | 0,136 | | |промислової | | | | | | | | | |продукції, грн. | | | | | | | | | |/грн. | | | | | | | | |---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 8 |Рентабельність | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0,105 | | |операційної | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | |підприємств, % | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Характеристичні значення показників інвестиційної
безпеки та їх вагові коефіцієнти
----------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | |з/п| |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Ступінь | 10 | 14 | 25 | 35 | 50 | 70 | 0,211 | | |зносу | | | | | | | | | |основних | | | | | | | | | |засобів, % | | | | | | | | |---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Частка | 4 | 20 | 25 | 25 | 30 | 50 | 0,213 | | |прямих | | | | | | | | | |іноземних | | | | | | | | | |інвестицій | | | | | | | | | |у | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | |інвестицій,| | | | | | | | | |% | | | | | | | | |---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Відношення | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 0,2 | | |обсягу | | | | | | | | | |інвестицій | | | | | | | | | |до вартості| | | | | | | | | |основних | | | | | | | | | |фондів, % | | | | | | | | |---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Відношення | 5 | 7 | 20 | 25 | 40 | 50 | 0,170 | | |обсягів | | | | | | | | | |інвестицій | | | | | | | | | |в основний | | | | | | | | | |капітал до | | | | | | | | | |ВВП, % | | | | | | | | |---+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Відношення | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 0,207 | | |чистого | | | | | | | | | |приросту | | | | | | | | | |прямих | | | | | | | | | |іноземних | | | | | | | | | |інвестицій | | | | | | | | | |до ВВП, % | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Характеристичні значення показникі
в науково-технологічної безпеки
та їх вагові коефіцієнти
----------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Питома вага | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0,030 | | |видатків | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету на | | | | | | | | | |науку у ВВП, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Кількість | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 0,133 | | |спеціалістів, | | | | | | | | | |які виконують | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | |технічні | | | | | | | | | |роботи, % до | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | |чисельності | | | | | | | | | |зайнятих в | | | | | | | | | |економіці | | | | | | | | | |країни (на 1000| | | | | | | | | |осіб) | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Частка | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 0,122 | | |підприємств, що| | | | | | | | | |впроваджують | | | | | | | | | |інновації, в | | | | | | | | | |загальній | | | | | | | | | |кількості | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | |підприємств, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Коефіцієнт | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 0,033 | | |винахідницької | | | | | | | | | |активності | | | | | | | | | |(кількість | | | | | | | | | |отриманих | | | | | | | | | |охоронних | | | | | | | | | |документів | | | | | | | | | |(патентів) на 1| | | | | | | | | |млн. чол.) | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Відношення | 10 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 0,037 | | |кількості | | | | | | | | | |впроваджених | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | |промислової | | | | | | | | | |власності | | | | | | | | | |(винаходів, | | | | | | | | | |корисних | | | | | | | | | |моделей, | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | |зразків) до | | | | | | | | | |зареєстрованих,| | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Частка | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | 0,182 | | |реалізованої | | | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | | | |продукції в | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | |промислової | | | | | | | | | |продукції, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Індекс зміни | 50 | 100 | 125 | 200 | 400 | 400 | 0,052 | | |активності | | | | | | | | | |створення | | | | | | | | | |зразків нової | | | | | | | | | |техніки, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 8 |Індекс зміни | 50 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 0,065 | | |активності | | | | | | | | | |створення нових| | | | | | | | | |видів | | | | | | | | | |продукції, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 9 |Частка | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 0,085 | | |фундаментальних| | | | | | | | | |досліджень, | | | | | | | | | |виконаних | | | | | | | | | |власними силами| | | | | | | | | |в загальному | | | | | | | | | |обсязі, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 10 |Частка | 20 | 22 | 25 | 25 | 18 | 11 | 0,133 | | |прикладних | | | | | | | | | |досліджень, | | | | | | | | | |виконаних | | | | | | | | | |власними силами| | | | | | | | | |в загальному | | | | | | | | | |обсязі, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 11 |Частка науково-| 69 | 65 | 61 | 60 | 66 | 69 | 0,128 | | |технічних | | | | | | | | | |розробок та | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | |технічних | | | | | | | | | |послуг, | | | | | | | | | |виконаних | | | | | | | | | |власними силами| | | | | | | | | |в загальному | | | | | | | | | |обсязі, % | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Характеристичні значення показників зовнішньоекономічної
безпеки та їх вагові коефіцієнти
----------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Частка імпорту | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 0,179 | | |у внутрішньому | | | | | | | | | |споживанні | | | | | | | | | |держави, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Частка імпорту | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 0,212 | | |продовольства у| | | | | | | | | |внутрішньому | | | | | | | | | |споживанні | | | | | | | | | |держави, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Питома вага | 0 | 10 | 15 | 25 | 30 | 60 | 0,164 | | |провідної | | | | | | | | | |країни-партнера| | | | | | | | | |у загальному | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | |зовнішньої | | | | | | | | | |торгівлі, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Питома вага | 0 | 1 | 20 | 40 | 70 | 100 | 0,049 | | |сировинного та | | | | | | | | | |низького | | | | | | | | | |ступеня | | | | | | | | | |переробки | | | | | | | | | |експорту | | | | | | | | | |(промисловості)| | | | | | | | | |у загальному | | | | | | | | | |обсязі експорту| | | | | | | | | |товарів, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Коефіцієнт | 0 | 0,5 | 1 | 1,2 | 2 | 3 | 0,164 | | |покриття | | | | | | | | | |імпорту | | | | | | | | | |експортом | | | | | | | | | |(відношення між| | | | | | | | | |обсягами | | | | | | | | | |експорту та | | | | | | | | | |імпорту), разів| | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Відношення | 10 | 30 | 40 | 49 | 50 | 60 | 0,184 | | |обсягу експорту| | | | | | | | | |до ВВП, % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Відношення | 10 | 30 | 40 | 49 | 50 | 60 | 0,05 | | |обсягу імпорту | | | | | | | | | |до ВВП, % | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
Характеристичні значення показників
демографічної безпеки та їх вагові коефіцієнти
----------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Очікувана | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 0,151 | | |тривалість | | | | | | | | | |життя при | | | | | | | | | |народженні, | | | | | | | | | |років | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Коефіцієнт | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0,15 | | |дитячої | | | | | | | | | |смертності | | | | | | | | | |(померло дітей | | | | | | | | | |віком до одного| | | | | | | | | |року на 1 тис. | | | | | | | | | |народжених), | | | | | | | | | |осіб | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Коефіцієнт | -7 | 0 | 2,8 | 2,8 | 5 | 7 | 0,121 | | |природного | | | | | | | | | |приросту (на 1 | | | | | | | | | |тис.), осіб | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Сумарний | 0,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 5 | 0,157 | | |коефіцієнт | | | | | | | | | |народжуваності | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | |(середня | | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | |дітей, | | | | | | | | | |народжених | | | | | | | | | |жінкою за все | | | | | | | | | |життя), осіб | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Чистий | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,157 | | |коефіцієнт | | | | | | | | | |відтворення | | | | | | | | | |населення | | | | | | | | | |(брутто), осіб | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Коефіцієнт | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 25 | 0,112 | | |старіння | | | | | | | | | |(станом на 1 | | | | | | | | | |січня), % | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Демографічне | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 85 | 0,151 | | |навантаження | | | | | | | | | |непрацездатного| | | | | | | | | |населення на | | | | | | | | | |працездатне, % | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Характеристичні значення показників
соціальної безпеки та їх вагові коефіцієнти
------------------------------------------------------------------------------------ |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Частка населення| 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 0,077 | | |із сукупними | | | | | | | | | |витратами, які | | | | | | | | | |нижче 75 % | | | | | | | | | |медіанного рівня| | | | | | | | | |сукупних витрат | | | | | | | | | |(рівень | | | | | | | | | |бідності), % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Частка населення| 5 | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 | 0,072 | | |із середніми | | | | | | | | | |сукупними | | | | | | | | | |витратами на | | | | | | | | | |одну особу на | | | | | | | | | |місяць, які | | | | | | | | | |нижче | | | | | | | | | |прожиткового | | | | | | | | | |мінімуму, % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Відношення | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 0,072 | | |середньої | | | | | | | | | |зарплати до | | | | | | | | | |прожиткового | | | | | | | | | |мінімуму, разів | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Відношення | 0,14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 0,075 | | |мінімального | | | | | | | | | |розміру пенсії | | | | | | | | | |за віком до | | | | | | | | | |прожиткового | | | | | | | | | |мінімуму, разів | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Відношення | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 0,074 | | |індексу | | | | | | | | | |номінальних | | | | | | | | | |сукупних | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | |домогосподарств | | | | | | | | | |до індексу | | | | | | | | | |споживчих цін, | | | | | | | | | |разів | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Відношення | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0,071 | | |сукупних витрат | | | | | | | | | |10 % найбільш | | | | | | | | | |забезпеченого | | | | | | | | | |населення до 10 | | | | | | | | | |% найменш | | | | | | | | | |забезпеченого, | | | | | | | | | |разів | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Частка витрат на| 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 70 | 0,079 | | |харчування | | | | | | | | | |(продовольчі | | | | | | | | | |товари та | | | | | | | | | |харчування поза | | | | | | | | | |домом) у | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі споживчих| | | | | | | | | |грошових витрат | | | | | | | | | |домогосподарств,| | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 8 |Рівень | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 0,077 | | |безробіття (за | | | | | | | | | |методологією | | | | | | | | | |МОП), % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 9 |Рівень тривалого| 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0,064 | | |безробіття у | | | | | | | | | |працездатному | | | | | | | | | |віці (відношення| | | | | | | | | |чисельності | | | | | | | | | |безробітних | | | | | | | | | |понад шість | | | | | | | | | |місяців до | | | | | | | | | |загальної | | | | | | | | | |чисельності | | | | | | | | | |безробітних), % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 10 |Кількість уперше| 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 0,074 | | |зареєстрованих | | | | | | | | | |випадків | | | | | | | | | |захворювань на | | | | | | | | | |100 осіб | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 11 |Наявність | 6 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0,062 | | |житлового фонду | | | | | | | | | |в середньому на | | | | | | | | | |одну особу, м2 | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 12 |Обсяг видатків | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0,063 | | |зведеного | | | | | | | | | |бюджету на | | | | | | | | | |охорону | | | | | | | | | |здоров'я, % до | | | | | | | | | |ВВП | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 13 |Обсяг видатків | 3 | 4 | 7 | 8 | 8,3 | 10 | 0,074 | | |зведеного | | | | | | | | | |бюджету на | | | | | | | | | |освіту, % до ВВП| | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 14 |Охоплення | 90 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 0,067 | | |випускників 9-х | | | | | | | | | |класів повною | | | | | | | | | |середньою | | | | | | | | | |освітою, % | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Характеристичні значення показників
енергетичної безпеки та їх вагові коефіцієнти
--------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Частка | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 0,10 | | |власних | | | | | | | | | |джерел у | | | | | | | | | |балансі | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | |енергетичних | | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | | |держави, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Частка | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0,10 | | |домінуючого | | | | | | | | | |паливного | | | | | | | | | |ресурсу у | | | | | | | | | |споживанні | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | |енергетичних | | | | | | | | | |ресурсів, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Частка | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 0,16 | | |імпорту | | | | | | | | | |палива з | | | | | | | | | |однієї країни| | | | | | | | | |(компанії) у | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі його | | | | | | | | | |імпорту, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Ступінь | 70 | 90 | 100 | 100 | 140 | 150 | 0,08 | | |забезпечення | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | |енергетичними| | | | | | | | | |ресурсами, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Знос основних| 10 | 15 | 30 | 35 | 50 | 70 | 0,10 | | |виробничих | | | | | | | | | |фондів | | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | |енергетичного| | | | | | | | | |комплексу, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Відношення | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0,07 | | |інвестицій в | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | |паливно- | | | | | | | | | |енергетичного| | | | | | | | | |комплексу до | | | | | | | | | |ВВП, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Енергоємність| 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,09 | | |ВВП, кг | | | | | | | | | |умовного | | | | | | | | | |палива/грн. | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 8 |Обсяг | 40 | 50 | 70 | 100 | 110 | 120 | 0,08 | | |видобутку | | | | | | | | | |вугілля, млн.| | | | | | | | | |тонн | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 9 |Транзит | 30 | 40 | 56 | 61 | 63 | 65 | 0,09 | | |нафти, млн. | | | | | | | | | |тонн | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 10 |Транзит газу,| 110 | 120 | 175 | 175 | 180 | 190 | 0,08 | | |млрд. куб. м | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Характеристичні значення показників продовольчої
безпеки та їх вагові коефіцієнти
--------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Добова | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 0,064 | | |калорійність | | | | | | | | | |харчування | | | | | | | | | |людини, тис. | | | | | | | | | |ккал | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Споживання | | | | | | | | | |продовольчих | | | | | | | | | |товарів на | | | | | | | | | |одну особу за| | | | | | | | | |рік, кг: | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |м'ясо і | 37 | 45 | 74 | 83 | 104 | 127 | 0,081 | | |м'ясопродукти| | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |молоко та | 121 | 353 | 363 | 380 | 396 | 423 | 0,092 | | |молочні | | | | | | | | | |продукти | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |цукор | 23 | 27 | 32 | 38 | 41 | 53 | 0,067 | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |олія та інші | 3 | 7 | 13 | 13 | 19 | 23 | 0,068 | | |рослинні жири| | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |яйця | 183 | 235 | 246 | 290 | 348 | 406 | 0,068 | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 8 |риба та рибні| 13 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 0,064 | | |продукти | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 9 |овочі та | 82 | 107 | 116 | 161 | 193 | 225 | 0,087 | | |баштанні | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 10 |фрукти, | 61 | 62 | 90 | 110 | 132 | 154 | 0,072 | | |ягоди, | | | | | | | | | |горіхи та | | | | | | | | | |виноград (без| | | | | | | | | |переробки на | | | | | | | | | |вино) | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 11 |картопля | 73 | 81 | 90 | 124 | 133 | 164 | 0,092 | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 12 |хліб та | 63 | 94 | 101 | 118 | 123 | 131 | 0,077 | | |хлібопродукти| | | | | | | | | |(крупи, | | | | | | | | | |бобові, | | | | | | | | | |борошно; | | | | | | | | | |макаронні | | | | | | | | | |вироби у | | | | | | | | | |перерахунку | | | | | | | | | |на борошно) | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 13 |Рівень | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 0,081 | | |перехідних | | | | | | | | | |запасів | | | | | | | | | |зерна, | | | | | | | | | |відсоток від | | | | | | | | | |річного | | | | | | | | | |споживання | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 14 |Виробництво | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,087 | | |зерна на одну| | | | | | | | | |особу за рік,| | | | | | | | | |тонн | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Характеристичні значення показників
фінансової безпеки та їх
вагові коефіцієнти
Таблиця 10
Характеристичні значення показників бюджетної
безпеки та їх вагові коефіцієнти
--------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Рівень | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0,17 | | |перерозподілу| | | | | | | | | |ВВП через | | | | | | | | | |зведений | | | | | | | | | |бюджет (без | | | | | | | | | |урахування | | | | | | | | | |доходів | | | | | | | | | |Пенсійного | | | | | | | | | |фонду), % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Відношення | -5 | -3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,17 | | |дефіциту (-),| | | | | | | | | |профіциту | | | | | | | | | |(+) | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету до | | | | | | | | | |ВВП, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Покриття | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 0,17 | | |дефіциту | | | | | | | | | |зведеного | | | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | | | |рахунок | | | | | | | | | |зовнішніх | | | | | | | | | |запозичень, %| | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Дефіцит(-) / | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0,17 | | |профіцит(+) | | | | | | | | | |торговельного| | | | | | | | | |балансу, % до| | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | |обсягу | | | | | | | | | |зовнішньої | | | | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Обсяг | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 0,16 | | |трансфертів з| | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету, % до| | | | | | | | | |ВВП | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Амплітуда | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 50 | 0,16 | | |коливань | | | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | | | |видатків на | | | | | | | | | |одну особу | | | | | | | | | |між регіонами| | | | | | | | | |України, % | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Характеристичні значення показників
грошово-кредитної безпеки
та їх вагові коефіцієнти
---------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Відношення | 10 | 20 | 40 | 50 | 75 | 100 | 0,17 | | |обсягу | | | | | | | | | |грошового | | | | | | | | | |агрегату МЗ до| | | | | | | | | |ВВП (рівень | | | | | | | | | |монетизації), | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Відношення ВВП| 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,17 | | |до обсягу | | | | | | | | | |грошового | | | | | | | | | |агрегату М2 | | | | | | | | | |(швидкість | | | | | | | | | |обігу), | | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | |обертів | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Обсяг готівки,| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 0,16 | | |% до ВВП | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Рівень | 95 | 100 | 103 | 105 | 107 | 120 | 0,17 | | |інфляції (до | | | | | | | | | |грудня | | | | | | | | | |попереднього | | | | | | | | | |року), % | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Питома вага | 10 | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | 0,17 | | |довгострокових| | | | | | | | | |кредитів у | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | |кредитів, | | | | | | | | | |наданих | | | | | | | | | |комерційними | | | | | | | | | |банками, % | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Рівень | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 0,16 | | |середньої | | | | | | | | | |процентної | | | | | | | | | |ставки | | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | | |комерційних | | | | | | | | | |банків | | | | | | | | | |відносно | | | | | | | | | |інфляції, % | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
Характеристичні значення показників валютної
безпеки та їх вагові коефіцієнти
--------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Індекс зміни | 90 | 97,5 | 100 | 102,5 | 106 | 115 | 0,342 | | |офіційного | | | | | | | | | |курсу гривні | | | | | | | | | |до долара США| | | | | | | | | |до показників| | | | | | | | | |попереднього | | | | | | | | | |періоду, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Відношення | 1 | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 0,332 | | |обсягів | | | | | | | | | |депозитів в | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | |валюті до | | | | | | | | | |загальних | | | | | | | | | |обсягів | | | | | | | | | |депозитів | | | | | | | | | |(рівень | | | | | | | | | |доларизації),| | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Валові | 0,5 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 0,326 | | |міжнародні | | | | | | | | | |резерви | | | | | | | | | |України, | | | | | | | | | |місяці | | | | | | | | | |імпорту | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Характеристичні значення показників боргової
безпеки та їх вагові коефіцієнти
---------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Відношення | 5 | 10 | 15 | 40 | 60 | 70 | 0,168 | | |загального | | | | | | | | | |обсягу | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |боргу до ВВП, | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Відношення | 0 | 5 | 7 | 20 | 25 | 30 | 0,169 | | |обсягу | | | | | | | | | |зовнішнього | | | | | | | | | |боргу до ВВП, | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Рівень | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 0,205 | | |зовнішньої | | | | | | | | | |заборгованості| | | | | | | | | |на одну особу,| | | | | | | | | |дол. США | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Відношення | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 0,037 | | |державного | | | | | | | | | |зовнішнього | | | | | | | | | |боргу до | | | | | | | | | |річного | | | | | | | | | |експорту | | | | | | | | | |товарів і | | | | | | | | | |послуг, % | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Відношення | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 0,033 | | |відсоткових | | | | | | | | | |платежів з | | | | | | | | | |обслуговування| | | | | | | | | |зовнішнього | | | | | | | | | |боргу до | | | | | | | | | |річного | | | | | | | | | |експорту | | | | | | | | | |товарів і | | | | | | | | | |послуг, % | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Відношення | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0,027 | | |обсягу | | | | | | | | | |сукупних | | | | | | | | | |платежів з | | | | | | | | | |обслуговування| | | | | | | | | |зовнішнього | | | | | | | | | |боргу до | | | | | | | | | |доходу | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету, % | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 7 |Відношення | 5 | 5 | 8 | 20 | 35 | 40 | 0,164 | | |обсягу | | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | | |боргу до ВВП, | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 8 |Відношення | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 0,038 | | |обсягу | | | | | | | | | |сукупних | | | | | | | | | |платежів з | | | | | | | | | |обслуговування| | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | | |боргу до | | | | | | | | | |доходів | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету, % | | | | | | | | |-----+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 9 |Відношення | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 0,159 | | |заборгованості| | | | | | | | | |уряду за | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | | |паперами до | | | | | | | | | |ВВП, % | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Характеристичні значення показників безпеки
страхового ринку та їх вагові коефіцієнти
------------------------------------------------------------------------------------ |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Показник | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 0,167 | | |проникнення | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | |(страхові премії| | | | | | | | | |до ВВП), % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Показник | 30 | 50 | 120 | 140 | 170 | 200 | 0,167 | | |"щільності | | | | | | | | | |страхування" | | | | | | | | | |(страхові премії| | | | | | | | | |на одну особу), | | | | | | | | | |дол. США | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Частка | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 0,167 | | |довгострокового | | | | | | | | | |страхування в | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі зібраних | | | | | | | | | |страхових | | | | | | | | | |премій, % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 4 |Рівень страхових| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 0,167 | | |виплат, % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 5 |Частка премій, | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0,167 | | |що належать | | | | | | | | | |перестраховикам-| | | | | | | | | |нерезидентам, % | | | | | | | | |-----+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 6 |Частка сукупного| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0,167 | | |обсягу статутних| | | | | | | | | |капіталів | | | | | | | | | |страхових | | | | | | | | | |компаній, що | | | | | | | | | |належать | | | | | | | | | |нерезидентам у | | | | | | | | | |загальному їх | | | | | | | | | |обсязі, % | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Характеристичні значення показників безпеки
фондового ринку та їх вагові коефіцієнти
--------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Відношення | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 95 | 0,34 | | |обсягу | | | | | | | | | |номінальної | | | | | | | | | |капіталізації| | | | | | | | | |ринку акцій | | | | | | | | | |до ВВП, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Дохідність | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0,33 | | |облігацій | | | | | | | | | |внутрішньої | | | | | | | | | |державної | | | | | | | | | |позики, % | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3 |Частка | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0,33 | | |покриття | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |боргу, % | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 16
Характеристичні значення показників банківської
безпеки та їх вагові коефіцієнти
-------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Показники | Нижня |Нижній | Норма | Норма |Верхній|Верхня | Вагові | | | |границя| поріг | нижня |верхня | поріг |границя|коефіцієнти| | | | н | н | н | в | в | в | | | | |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) |(x ) | (a ) | | | | гр | пор | опт | опт | пор | гр | ij | |-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 1 |Частка | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0,45 | | |іноземного | | | | | | | | | |банківського| | | | | | | | | |капіталу в | | | | | | | | | |загальному | | | | | | | | | |обсязі | | | | | | | | | |банківського| | | | | | | | | |капіталу, % | | | | | | | | |-----+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 2 |Обсяг | 12,5 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0,55 | | |кредитування| | | | | | | | | |банками | | | | | | | | | |реального | | | | | | | | | |сектору | | | | | | | | | |економіки, %| | | | | | | | | |до ВВП | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
економічної стратегії В.Піщейковгору