Документ v0059583-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - v0045583-12

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.12.2010 N 59
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
N 45 ( v0045583-12 ) від 25.12.2012 }
Про внесення змін до документів,
затверджених постановою правління Фонду
від 03.10.2008 року N 49

З метою вдосконалення документів, затверджених постановою
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України від 03.10.2008 року
N 49 ( v0049583-08 ) "Про затвердження нової редакції Порядку
складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, затвердженого постановою правління Фонду від
14.09.2004 року N 81 (із змінами і доповненнями), та Роз'яснення
щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету
Фонду на статутні напрями", керуючись пунктом 2,
абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої,
частинами восьмою-дванадцятою статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), статтями першою та
восьмою Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ),
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до документів, затверджених постановою правління
Фонду від 03.10.2008 року N 49 ( v0049583-08 ), зміни, що
додаються.
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України довести до робочих органів виконавчої дирекції Фонду
зміни, затверджені цією постановою.
Голова правління Б.Райков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних захворювань
України
22.12.2010 N 59

ЗМІНИ,
що вносяться до документів, затверджених
постановою правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 03.10.2008 року N 49
( v0049583-08 )

1. Внести до Порядку складання та виконання бюджету Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України ( v0049583-08 ) такі зміни:
1.1. У першому абзаці пункту 2 частини 1 слова "провадження
збору і" вилучити, а слова "страхових коштів" замінити словами
"частки єдиного внеску та інших надходжень, одержання яких не
суперечить законодавству".
1.2. У першому абзаці пункту 2.1 слова "прогнозної
дебіторської і кредиторської заборгованостей за попередній
бюджетний період" замінити словами "прогнозної кредиторської
заборгованості за попередній бюджетний період у видатковій частині
бюджету Фонду за тими видами видатків, за якими вона виникла."
1.3. У абзаці другому пункту 2.3 слова "не пізніше 25 квітня
кожного року" замінити словами "після затвердження Кабінетом
Міністрів України постанови про схвалення основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
наступний бюджетний період".
1.4. У абзаці п'ятому пункту 2.3 слова "до 15 липня поточного
року" замінити словами "У терміни, встановлені у наказі виконавчої
дирекції Фонду про організацію роботи щодо складання проекту
бюджету на наступний бюджетний рік".
1.5. Пункт 2.6.3.1 викласти в такій редакції: "2.6.3.1. Внески роботодавців. Розраховуються на підставі прогнозного фонду оплати праці
найманих працівників, на який нараховується частина єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у
плановому році, та законодавчо визначених розмірів страхових
тарифів (розміри частки єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності у відсотках), диференційованих по класах
професійного ризику виробництва, і розраховуються за формулою:
67
ВР = S (ФОПпр. * СТ. ),
клас. клас
де:
клас = 1
S - сума ВР - внески роботодавців; ФОП пр.клас - прогнозний фонд оплати праці відповідного класу
професійного ризику виробництва на плановий рік. Цей показник розраховується як добуток загального фонду
оплати праці на плановий рік, що приймається до розрахунку
(ФОП пр.) та питомої ваги фонду оплати праці (з урахуванням фонду
оплати праці бюджетних установ), на який нараховувалися страхові
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, відповідного класу професійного
ризику виробництва, яка склалася в останньому звітному році
(ПВФ клас):
ФОП пр.клас = ФОП пр. * ПВФклас;
ФОП пр. - загальний фонд оплати праці на плановий рік, що
приймається для розрахунку, визначається, як прогнозний фонд
оплати праці найманих працівників без грошового забезпечення
військовослужбовців на плановий рік з урахуванням питомої ваги
витрат, на які нараховуються страхові внески до Фонду, і
розраховується за формулою:
ФОП пр. = ФОП * ПВ, де:
ФОП - прогнозний фонд оплати праці найманих працівників без
грошового забезпечення військовослужбовців на плановий рік; ПВ - питома вага витрат, на які нараховуються страхові внески
до Фонду (%). Цей показник розраховується як співвідношення суми
нарахованої заробітної плати, на яку нараховувалася частина
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві в останньому
звітному році до загальної суми нарахованої заробітної плати
найманим працівникам в останньому звітному році; СТ.клас - законодавчо визначений розмір страхового тарифу
(розмір частки єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у
відсотках) відповідного класу професійного ризику виробництва (з
урахуванням розміру страхового тарифу для бюджетних установ).".
1.5. Пункт 2.6.3.2 викласти в такій редакції: "2.6.3.2. Інші надходження, одержання яких не суперечить
законодавству. Плануються на рівні фактичних надходжень в останньому
звітному році з урахуванням змін у законодавстві. До складу інших надходжень входять: - фінансові санкції; - добровільні внески; - кошти, одержані від стягнення штрафів за адміністративні
правопорушення з посадових осіб підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб, які використовують найману працю. Для обліку
адміністративних штрафів застосовується касовий метод нарахування
доходів; - кошти, одержані від компенсації відсотків вартості та
реалізації автомобілів, що перебували у користуванні інвалідів, в
тому числі: а) від компенсації вартості авто (7 відсотків), які отримують
інваліди на пільгових умовах; б) сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм
автомобілі; в) за повернуті (вилучені) автомобілі, в тому числі від
реалізації металобрухту; г) від страхової компанії у разі конструктивного знищення
автомобіля; - капіталізовані платежі, нарахування яких здійснюється за
касовим методом; - інші надходження.".
1.6. Пункт 2.6.3.3 викласти в такій редакції: "2.6.3.3. Заборгованість зі сплати страхових внесків минулих
років. Визначається виходячи із суми недоїмки зі сплати страхових
внесків станом на останню звітну дату по економічно-активним
страхувальникам, на яких не поширюється законодавче обмеження щодо
її стягнення.".
1.7. Назву пункту 2.7.1.1 викласти в такій редакції: "2.7.1.1. Фінансування заходів, передбачених
Загальнодержавною (Національною) програмою поліпшення стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища ( 1320-2001-п )." та в абзаці виключити слова "в межах терміну дії
Загальнодержавної цільової програми, затвердженої відповідно до
чинного законодавства України".
1.8. У пункті 2.7.1.3 виключити слова "в межах терміну дії
відповідних затверджених галузевих програм".
1.9. У пункті 2.7.1.6 після слова "створення" добавити слова
"та розміщення".
1.10. Назву пункту 2.7.2.9 викласти в такій редакції: "2.7.2.9. Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію
за індивідуальними програмами реабілітації потерпілих та інші
витрати (Вн)."
1.11. Назву пункту 2.7.3.2 викласти в такій редакції: "2.7.3.2. Одноразова допомога потерпілому в разі стійкої
втрати професійної працездатності (Водп)."
1.12. У пункті 2.7.3.8 визначення Вмп викласти в такій
редакції: "Вмп - середньомісячні витрати на пенсії потерпілим, які
проживають за межами України, що підлягають відшкодуванню за
останній квартал звітного періоду поточного року, які
розраховуються за формулою:
Вмп = Вк / 3 міс.,
де: Вк - витрати за квартал; 3 міс. - к-сть місяців у кварталі".
1.13. Пункт 2.7.3.9 виключити.
1.14. Пункт 2.7.6 викласти в такій редакції: "2.7.6. Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню
потерпілих та інвалідів. Плануються в розрізі витрат на забезпечення діяльності по
обслуговуванню потерпілих та інвалідів, виходячи з потреби та
прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік.".
1.15. Пункт 2.7.7 викласти в такій редакції: "2.7.7. Витрати на заходи по координації роботи із
страхувальниками. Плануються в розрізі витрат на заходи по координації роботи
із страхувальниками, виходячи з потреби та прогнозного індексу
зростання споживчих цін на плановий рік.".
1.16. Пункт 2.7.8 викласти в такій редакції: "2.7.8. Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з
координацією страхової діяльності Плануються в розрізі витрат на виконання інших робіт,
пов'язаних з координацією страхової діяльності, виходячи з потреби
та прогнозного індексу зростання споживчих цін на плановий рік.".
1.17. Назву пункту 2.7.9 викласти в такій редакції: "2.7.9. Забезпечення роботи правління та наглядової ради
Фонду"
1.18. Назву пункту 2.7.10 викласти в такій редакції: "2.7.10. Видатки на створення лікувально-профілактичної бази
Фонду"
1.19. У абзаці 3 пункту 2.7.11 слова "Роз'яснень щодо
застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету
( v0194506-04 ), затверджених наказом Державного казначейства
України" замінити словами "Інструкції щодо застосування кодів
економічної класифікації видатків бюджету ( z0079-09 ),
затвердженої наказом Державного казначейства України".
1.20. Пункт 2.7.11.3 викласти в такій редакції: "2.7.11.3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у
тому числі м'який інвентар та обмундирування (1131)
( v0604201-01 ). Плануються, виходячи з потреби на плановий рік за видами
товарів, на підставі прогнозної кількості та вартості в розрахунку
на один робочий орган, штатного працівника тощо, відповідно до
норм, встановлених наказом виконавчої дирекції Фонду, Норм витрат
на утримання автомобілів, встановлених наказом Міністерства
транспорту України "Про затвердження Норм витрат палива і
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті"
( v0043361-98 ), із змінами, індексу зростання споживчих цін,
іншими нормативно-правовими актами.".
1.21. Пункти 2.7.11.4-2.7.11.9 виключити.
1.22. Пункт 2.7.11 доповнити пунктами такого змісту: "2.7.11.4. Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 1134)
( v0604201-01 ). Плануються, виходячи з об'єктивної потреби в коштах на
плановий рік, яка розраховується за видами робіт та послуг, їх
прогнозних обсягів і вартості, яка склалася у звітному періоді
поточного року відповідно до укладених договорів, цін та інших
нормативно-правових актів, з урахуванням прогнозного індексу
зростання споживчих цін на плановий рік. 2.7.11.5. Інші видатки (КЕКВ 1135) ( v0604201-01 ) Розраховуються відповідно до діючих законодавчих актів щодо
сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та кількісних
показників (автомобілі, площі земельних ділянок, кількість штатних
працівників тощо).".
1.23. Замінити нумерацію пунктів 2.7.11.10-2.7.11.12 на
2.7.11.6-2.7.11.8 відповідно.
1.24. У пункті 2.7.12 абзаци 1-4 вилучити.
1.25. Пункт 2.7.12.2 викласти в такій редакції: "2.7.12.2 Капітальне будівництво (придбання) (КЕКВ 2120)
( v0604201-01 ). Плануються, виходячи з потреби в коштах на капітальне
будівництво (придбання) приміщень в межах фінансових можливостей
Фонду. КЕКВ 2121 - будівництво (придбання) житла; КЕКВ 2123 - інше будівництво (придбання)".
1.26. У абзаці першому пункту 2.7.12.3 вилучити слова
"проекту договору на виконання робіт з підрядником" та "відповідно
до вимог ст. 29 Закону України "Про планування і забудову
території" ( 1699-14 ).
1.27. Пункт 2.7.12.3 доповнити: "КЕКВ 2131 - капітальний ремонт житлового фонду;" Вилучити: "КЕКВ 2132 - капітальний ремонт адміністративних
об'єктів".
1.28. У абзаці першому пункту 2.7.12.4 вилучити слова
"проекту договору на виконання робіт з підрядником" та "відповідно
до вимог ст. 29 Закону України "Про планування і забудову
території" ( 1699-14 ); доповнити словами: "КЕКВ 2141 - реконструкція житлового фонду; КЕКВ 2143 - реконструкція інших об'єктів; КЕКВ 2144 - реставрація пам'яток культури, історії,
архітектури".
1.29. У пункті 2.7.14 слова "не менше 2 відсотків" замінити
словами "до 2 відсотків".
1.30. Доповнити пункт 3.6 після другого абзацу абзацом такого
змісту: "З метою забезпечення своєчасного проведення фінансування
видатків на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності до
відновлення працездатності або встановлення інвалідності та
виплату при переведенні потерпілого на легшу роботу при складанні
плану асигнувань на наступний місяць за КЕКВ 1343.3 "Допомога у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності" та КЕКВ 1343.6
"Виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу"
необхідно передбачати кошти для проведення фінансування
страхувальників протягом 10 днів з дня отримання заяви-розрахунку
з усіма необхідними документами."
1.31. У пункті 5.3 вилучити абзаци 4, 5 та доповнити абзацом
такого змісту: "У разі прийняття бюджету Фонду з дефіцитом одночасно у
постанові правління Фонду про затвердження бюджету Фонду
приймається окремий порядок здійснення фінансування видатків.".
1.32. У пункті 5.4 після слів "Захищеними статтями бюджету
Фонду", доповнити словом "обсяги" та слово "являються" замінити
словом "є".
1.33. Пункт 5.7 викласти в такій редакції: "5.7. Порушеннями у виконанні бюджету Фонду є: - використання коштів Фонду не за цільовим призначенням; - подання недостовірних звітів та інформації про виконання
кошторисів і бюджету Фонду; - здійснення видатків поза межами кошторисних призначень та
на цілі, не передбачені кошторисом та планом асигнувань."
2. Внести до Роз'яснень щодо застосування кодів економічної
класифікації видатків бюджету Фонду на статутні напрями
( v0049583-08 ) такі зміни:
2.1. КЕКВ 1310.1 Фінансування заходів, передбачених
Загальнодержавною (Національною) програмою поліпшення стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища У абзаці 2 вилучити слова "але в межах термінів дії
відповідної програми".
2.2. КЕКВ 1310.2 Фінансування заходів, передбачених
регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища У абзаці 2 вилучити слова "але в межах термінів дії
відповідної регіональної програми".
2.3. КЕКВ 1310.3 Фінансування заходів, передбачених
галузевими програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища У абзаці 2 вилучити слова "але в межах термінів дії
відповідної галузевої програми".
2.4. КЕКВ 1310.5 Фінансування видатків на організацію
розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту
працівників У абзаці 2 вилучити слова "і в межах термінів дії відповідних
програм".
2.5. КЕКВ 1310.6 Фінансування заходів з пропаганди безпечних
та нешкідливих умов праці У абзаці 2 після слів "створення" добавити слова "та
розміщення".
2.6. Викласти в новій редакції: КЕКВ 1344.1 Витрати на стаціонарне лікування потерпілих на
виробництві у лікувально-профілактичних закладах, медичну
реабілітацію після стаціонарної допомоги За цим кодом оплачуються витрати, пов'язані зі стаціонарним
лікуванням потерпілих на виробництві, медичною реабілітацією після
стаціонарної допомоги (в тому числі в період тимчасової
непрацездатності до встановлення стійкої втрати працездатності). Відшкодування витрат на лікування, медичну реабілітацію
потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими
органами виконавчої дирекції Фонду у разі надання потерпілим
медичної допомоги у стаціонарах закладів охорони здоров'я (у тому
числі спеціалізованих), реабілітаційних послуг у закладах охорони
здоров'я (у тому числі спеціалізованих), санаторно-курортних (у
тому числі власних), реабілітаційних закладах (у тому числі
власних) відповідно до укладених договорів за рахунок коштів Фонду
у межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду компенсують витрати: - на проїзд потерпілого до місця лікування, медичної
реабілітації після стаціонарної допомоги і у зворотній бік згідно
з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну
білизну та транспортування багажу); - на проїзд і проживання супроводжуючої особи інвалідів
I групи (у разі потреби у такому супроводі за висновком МСЕК)
згідно із законодавством про службові відрядження. - у разі самостійної оплати лікування, медичної реабілітації,
потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям. (статті 21 та 34 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) від 23.09.99, постанова правління
Фонду від 09.06.2010 року N 18 ( z0489-10 ) "Про затвердження
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та
забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами
медичного призначення").
2.7. Викласти в новій редакції: КЕКВ 1344.8 Витрати на вироби медичного, медикаментозного
призначення та лікарські засоби Фінансування витрат на лікарські засоби, вироби медичного
призначення у разі амбулаторно-поліклінічного лікування
здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами
виконавчої дирекції Фонду відповідно до чинного законодавства
шляхом відшкодування витрат аптечним закладам (постачальникам,
виробникам) згідно з укладеними договорами. У разі самостійного придбання лікарських засобів, виробів
медичного призначення їх вартість компенсується виконавчою
дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду
потерпілим чи законним представникам потерпілих, роботодавцям за
цінами у розмірі не більше вартості лікарських засобів, виробів
медичного призначення в аптечних закладах (постачальників,
виробників), з якими укладено договори, за умови перебування
потерпілого на обліку на підставі оригіналів платіжних документів,
що підтверджують їх витрати. (статті 21 та 34 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) від 23.09.99 року, постанова правління
Фонду від 09.06.2010 року N 18 ( z0489-10 ) "Про затвердження
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та
забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами
медичного призначення").
2.8. Назву КЕКВ 1344.14 викласти в такій редакції: "КЕКВ 1344.14 Витрати на придбання спеціальних засобів
пересування (коляски)".
2.9. У переліку видатків, що здійснюються за КЕКВ 1344.16
Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів замінити
слово "Положенням" на слово "Порядком" та доповнити перелік
нормативних документів, на підставі яких проводяться виплати
словами "постанова Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2007 р. N 228" ( 228-2007-п ).
2.10. У абзаці 4 переліку видатків, що здійснюються за
рахунок КЕКВ 1343.3 Допомога у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності слова "страхувальником за рахунок страхових внесків
до Фонду" замінити словами "роботодавцем за рахунок коштів Фонду
починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності".
2.11. Доповнити перелік видатків за КЕКВ 1343.5 Щомісячна
грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що
компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого та
КЕКВ 1343.8 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це
право в разі втрати годувальника абзацами такого змісту: "Індексація щомісячних страхових виплат проводиться
відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів
населення" ( 1282-12 ) від 06.02.2003 р. N 491-IV ( 491-15 ) та
Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17.07.2003 р. N 1078 ( 1078-2003-п ) (із змінами і доповненнями). Компенсація втрати частини грошових доходів у зв'язку з
порушенням термінів їх виплати проводиться згідно з Порядком
проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів
у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 159
( 159-2001-п ) (із змінами)."; в переліку нормативних документів
слова "зареєстрована в Мін'юсті 22.06.2007 року за N 715/13982"
замінити словами "(із змінами та доповненнями)".
2.12. По тексту переліку видатків за КЕКВ 1343.6 Виплата при
тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу слова "за
рахунок страхових внесків" замінити словами "за рахунок коштів
Фонду".
2.13. Вилучити із назви КЕКВ 1345 Видатки по перерахуванню
коштів обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта",
програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство" слова
"програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство" та із
тексту переліку видатків, що фінансуються за рахунок цього КЕКВ
( v0604201-01 ), слова "Фінансуються видатки за користування
програмно-технічним комплексом "Клієнт-Казначейство".
2.14. За статтею видатків "Витрати на забезпечення діяльності
по обслуговуванню потерпілих та інвалідів" (КЕКВ 1347) пункт 1
викласти в наступній редакції: "1) видатки, пов'язані з
оформленням документів для проведення страхових виплат".
2.15. Статтю видатків за КЕКВ 1349 Витрати на заходи по
координації роботи зі страхувальниками викласти в такій редакції: "КЕКВ 1349 Витрати на заходи по координації роботи зі
страхувальниками За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються
витрати на: 1) друк повідомлень про встановлення класів професійного
ризику виробництва, актів перевірок, рішень про списання
безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості та пені,
інших документів, що забезпечують виконання заходів по погашенню
страхувальниками заборгованості зі сплати страхових внесків; 2) поштові послуги та послуги зв'язку, спрямовані на
забезпечення обміну інформацією із страхувальниками, органами
Пенсійного фонду, органами прокуратури та іншими органами; 3) відрядження та транспортні послуги для здійснення контролю
та проведення перевірки основного виду економічної діяльності,
семінари по оновленню програмного забезпечення; 4) витрати на розміщення повідомлень в пресі тощо."
2.16. У пункті 1 за КЕКВ 1330 Витрати на виконання інших
робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності після слова
"створення" доповнити слово "розміщення";
2.17. Пункт 3 переліку видатків, що здійснюються за КЕКВ 1330
Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією
страхової діяльності, викласти в такій редакції: "3) виготовлення, придбання, розповсюдження спеціальної
літератури, довідників, посібників, плакатів, стендів, пам'яток, і
таке інше, що не суперечить чинному законодавству, з метою
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи Фонду;".вгору