Про впровадження програми "Школи-новатори"
МОНмолодьспорт України; Наказ, Програма, Заходи [...] від 24.01.201258
Документ v0058736-12, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2012  № 58

Про впровадження програми "Школи-новатори"

На виконання п. 1 та п. 3 розділу V "Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів" Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 494, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та ТОВ "Майкрософт Україна" від 20 травня 2008 року, з метою сприяння інноваційній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори" на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Утворити координаційну раду Програми у складі згідно з додатком.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити адміністративну та інформаційну підтримку Програми.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення Програми.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів післядипломної педагогічної освіти:

5.1. Провести відповідну організаційну роботу та сприяти впровадженню Програми у загальноосвітніх навчальних закладах.

5.2. До 31 січня 2012 року визначити 50 загальноосвітніх навчальних закладів з кожного регіону для участі у Програмі.

5.3. Щорічно до 15 червня подавати департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) звіт щодо виконання завдань і заходів з виконання Програми.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Б.М. Жебровський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
24.01.2012 № 58

ПРОГРАМА
інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори" на період до 2015 року

Загальна частина

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід України, як і багатьох інших країн світу, до інформаційного суспільства, що вимагає суттєвих змін у системі освіти. Тому одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти є розроблення та впровадження інноваційно-інформаційних навчальних ресурсів, які модернізують зміст, структуру, форми, методи, засоби навчання та виховання. Доступність та якість освіти можливі завдяки прискореному входженню в освітній простір, який ґрунтується на сучасних світових освітніх тенденціях і навчальних технологіях.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і цифрових засобів телекомунікацій відкриває великі можливості для отримання більш якісної освіти, зумовлює необхідність постійного підвищення ефективності їх використання не тільки у навчальному процесі, а й в управлінській діяльності, забезпечує своєчасне оновлення змісту освіти та підвищення якості підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

В умовах широкої модернізації сучасної освіти важливим чинником цього процесу є інноваційна діяльність кожного навчального закладу, пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів. Надзвичайно важливим є долучення загальноосвітніх навчальних закладів України до світового інноваційного процесу. Це дозволить кожній школі ознайомитися зі світовим передовим досвідом, сприятиме виробленню власної стратегії розвитку.

Як один із шляхів побудови ефективної моделі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу державної, комунальної та приватної форм власності пропонується програма інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори" (далі - Програма).

Нормативною базою для організації та виконання Програми є:

закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки";

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002;

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964;

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494;

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки та компанією "Майкрософт Україна" від 20 травня 2008 р.

Ініціатором впровадження Програми є компанія "Майкрософт Україна" за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Організаційне та науково-методичне забезпечення здійснюватиме Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Учасниками Програми є:

адміністрація та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів;

координатори від регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Для реалізації Програми компанія "Майкрософт Україна" безкоштовно надає Інтернет-платформу освітньої мережі Microsoft "Партнерство в навчанні", а також онлайн-ресурси для проведення дослідження рівня інновацій у викладанні і навчанні та для проходження навчального курсу за Програмою.

Мета Програми

Метою Програми є створення власної моделі інноваційного розвитку школи, що дозволить підвищити рівень інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів України та оптимізувати процес навчання з урахуванням сучасних світових тенденцій і перспектив розвитку інформаційного суспільства, сформувати уміння і навички, необхідні учням для життя у 21 столітті, створити необхідні передумови для підвищення ефективності та якості освіти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

організації та проведення онлайн-навчання керівників шкіл та вчителів для підвищення їх рівня кваліфікації;

налагодження ефективної взаємодії педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та регіональних координаторів від закладів післядипломної педагогічної освіти з метою обміну досвідом;

впровадження світових інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення рівня інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів;

виявлення динаміки рівня інноваційного розвитку школи шляхом проведення констатуючого, поточного та підсумкового оцінювання;

створення мережевої професійної онлайн-спільноти "Школи-новатори" в Інтернеті.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку до цієї Програми.

Реалізація Програми

Програма виконується шляхом реалізації її завдань і заходів, наведених у додатку до Програми.

Основні принципи реалізації Програми:

1. Добровільність. Кожен суб'єкт добровільно висловлює намір взяти участь у Програмі та стає її учасником після укладання відповідної угоди з організаторами.

2. Колективне використання ресурсів. Навчальні матеріали розміщено для колективного користування на сайті http://pil.org.ua, через який учасники Програми отримують доступ до бази даних одразу ж після реєстрації на сайті. Кожен учасник Програми визначає, які ресурси він надає для спільного використання або отримує від інших учасників.

3. Індивідуальність цілей учасників. Кожен учасник Програми може розробити та реалізувати власну програму досліджень. Організатори гарантують вільне надання усіх первинних (додатково не оброблених) експериментальних даних зацікавленим учасникам для їх подальшого наукового опрацювання.

4. Авторське право. Організатори та всі учасники зобов'язуються дотримуватись законодавства про авторські права. Усі права на об'єкти інтелектуальної власності, надані та розроблені під час проекту, належать їх авторам.

5. Відкритість. Інформація про учасників та їхню творчу діяльність публікується на освітній мережі "Партнерство в навчанні" в онлайн-спільноті "Школи-новатори" (крім персональних приватних даних та індивідуальних результатів навчання).

6. Анонімність. Результати констатуючого, поточного та підсумкового оцінювання рівня інноваційного розвитку школи зберігаються з дотриманням умов конфіденційності та не підлягають розголошенню.

Управління Програмою здійснює координаційна рада із залученням консультантів. Склад координаційної ради (додаток до наказу) може змінюватися, до неї можуть залучатися найбільш активні учасники Програми (за згодою). Координаційна рада проводить 3 - 4 засідання протягом року за визначеною поточною тематикою та приймає узгоджені рішення.

Інформація щодо діяльності координаційної ради висвітлюється на освітній онлайн-мережі "Партнерство в навчанні" у спільноті "Школи-новатори".

Регіональні координатори надають консультативну підтримку учасникам Програми, готують рецензії на виконані практичні завдання учасників з інших регіонів та щорічно подають департаменту загальної середньої та дошкільної освіти звіт щодо виконання завдань і заходів Програми.

Навчальні матеріали розміщено на сайті http://pil.org.ua у спільноті "Школи-новатори".

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити якість шкільної освіти, сприяти створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку;

створити у кожному педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу, який бере участь у Програмі, власну модель інноваційного розвитку (в перший рік реалізації Програми передбачається участь 1300 загальноосвітніх навчальних закладів);

забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Інформація про реалізацію Програми надаватиметься через засоби масової інформації та інші джерела.

Обсяги та джерела фінансування

Реалізація Програми не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів та фінансових коштів ТОВ "Майкрософт Україна". Для виконання Програми може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.

Науковий керівник

Т.О. Пушкарьова
Додаток
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Програми інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів "Школи-новатори" на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні

I. Формування складу учасників Програми та організація онлайн-навчання педагогічних працівників

1. Створення Координаційної ради для реалізації Програми

січень 2012 р.

Науковий керівник

2. Розроблення нормативно-правових актів: наказів, інформаційних листів тощо

січень 2012 р.

Керівник координаційної ради, члени координаційної ради

3. Визначення координаторів для впровадження Програми та їхніх функцій

січень 2012 р.

Науковий керівник, члени координаційної ради, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти

4. Проведення установчого семінару для регіональних координаторів Програми - представників закладів післядипломної педагогічної освіти

лютий 2012 р.

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна", керівники закладів післядипломної педагогічної освіти

5. Формування складу учасників Програми, їх реєстрація на сайті освітньої мережі http://pil.org.ua:

січень-лютий 2012 р.

Керівник координаційної ради

визначення загальноосвітніх навчальних закладів з кожного регіону для участі у Програмі (не менше 50 загальноосвітніх навчальних закладів з кожного регіону); подання списку загальноосвітніх навчальних закладів - учасників Програми з контактною інформацією (П. І. Б. директора, телефон, поштова та електронні адреси навчального закладу) на ел. адреси: pilnetworki@hotmail.com, o_dayko@mon.gov.ua, edu-ua@microsoft.com

керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів

6. Створення ініціативної групи у кожному навчальному закладі в складі директора школи, заступників, творчих вчителів

січень 2012 р.

Директори загальноосвітніх навчальних закладів

7. Розширення кола учасників Програми шляхом залучення нових загальноосвітніх навчальних закладів

2013-2014 рр.

Науковий керівник, члени робочої групи, представники компанії "Майкрософт Україна", директори загальноосвітніх навчальних закладів

II. Дослідження динаміки рівня інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів

1. Організація констатуючого онлайн-дослідження рівня інноваційного розвитку навчального закладу на сайті www.pilsr.com

січень-квітень 2012 р.

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна", директори загальноосвітніх навчальних закладів

2. Заповнення кожною школою-учасницею Програми профілю інноваційного навчального закладу в розділі "Школи-новатори" на сайті http://microsoft.ua/partnersinleaming

лютий-квітень 2012 р.

Члени робочої координаційної ради, Представники компанії "Майкрософт Україна", директори загальноосвітніх навчальних закладів

3. Проведення повторного дослідження рівня інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

червень, щорічно

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компаній "Майкрософт Україна", директори загальноосвітніх навчальних закладів

4. Узагальнення результатів досліджень у рамках Програми

липень, щорічно

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна"

III. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників

1. Проведення онлайн-навчання для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів за навчальним курсом: Планування навчання на основі констатуючого дослідження. Розробка стратегії розвитку навчального закладу. Вивчення можливостей системних вдосконалень. Створення культури інноваційного розвитку. Обмін ідеями та досвідом. Впровадження проекту. Аналіз поточних результатів. Стратегія постійного розвитку

з вересня по травень, щорічно

Науковий керівник,члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна", координатори Програми від закладів післядипломної педагогічної освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів

2. Розробка рекомендацій на основі аналізу результатів першого року навчання

2013 р.

Науковий керівник, члени робочої групи, представники компанії "Майкрософт Україна", директори загальноосвітніх навчальних закладів

3. Узагальнення результатів онлайн-навчання у рамках Програми

липень, щорічно

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна"

IV. Створення мережевої професійної спільноти "Школи-новатори" в Інтернеті та налагодження ефективної взаємодії учасників Програми

1. Створення професійної мережевої спільноти "Школи-новатори"

лютий 2012 р.

Керівник координаційної ради, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів

2. Надання методичної та технічної допомоги учасникам Програми через діяльність мережевої спільноти в освітній мережі http://pil.org.ua

2012-2015 рр.

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна", координатори Програми від закладів післядипломної педагогічної освіти

3. Надання консультацій учасникам Програми в освітній мережі

2012-2015 рр.

координатори Програми від закладів післядипломної педагогічної освіти

V. Розробка власної моделі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

1. Популяризація та поширення педагогічного досвіду, набутого в результаті впровадження проекту, через ЗМІ, семінари, конференції, "круглі столи" тощо

щорічно

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна", керівники закладів післядипломної педагогічної освіти

2. Проведення регіональних нарад директорів загальноосвітніх навчальних закладів з метою обміну досвідом

щорічно

Керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів

3. Формування остаточних власних моделей інноваційного розвитку навчальних закладів України

2015 р.

Директори загальноосвітніх навчальних закладів

4. Проведення Форуму лідерів Програми "Школи-новатори"

2015 р.

Науковий керівник, члени координаційної ради, представники компанії "Майкрософт Україна", керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти

Науковий керівник Програми -
заступник директора
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Т.О. Пушкарьова
Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
24.01.2012  № 58

КООРДИНАЦІЙНА РАДА
Програми інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів України "ШКОЛИ-НОВАТОРИ"


Єресько
Олег Вікторович
(голова)

-

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Пушкарьова
Тамара Олексіївна
(науковий керівник)

-

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Курченко
Яна Андріївна

-

керівник освітньої програми Microsoft "Партнерство в навчанні", компанія "Майкрософт Україна"


Дайко
Оксана Анатоліївна

-

начальник відділу експериментальної педагогіки та управління освітою департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Косик
Вікторія Миколаївна

-

начальник відділу інноваційних та інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Гущина
Наталія Іванівна

-

науковий співробітник відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Войтко
Оксана Василівна

-

науковий співробітник відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Клокар
Наталія Іванівна

-

ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів


Ломаковська
Ганна Віталіївна

-

директор Ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва.

Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освітиО.А. Удодвгору