Про затвердження переліку питань
Держкомзем; Наказ, Перелік від 07.02.200956-кт
Документ v0056675-09, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
07.02.2009 N 56-кт

Про затвердження переліку питань

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 року N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік питань для перевірки знання
законодавства кандидатів на заміщення вакантних посад керівників
територіальних органів земельних ресурсів (далі - Перелік питань)
(додається).
2. Начальнику Відділу кадрової політики, професійної
підготовки та підвищення кваліфікації довести Перелік питань до
територіальних органів земельних ресурсів.
3. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам Головних управлінь
Держкомзему у областях, Держземінспекції взяти до відома Перелік
питань та з їх урахуванням розробити і затвердити екзаменаційні
білети.
4. Відділу інформаційного забезпечення роботи з громадськістю
та засобами масової інформації забезпечити розміщення Переліку
питань на веб-сайті Держкомзему.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Кулініч

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему
07.02.2009 N 56-кт

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для конкурсного відбору керівників
районних та міських відділів (управлінь)
земельних ресурсів Держкомзему

I. Питання на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР )
1. Основні розділи Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Форма правління в Україні.
3. Конституційний статус державної мови та мов національних
меншин України.
4. Об'єкти права власності Українського народу.
5. Найважливіші функції держави.
6. Конституційне право на працю.
7. Конституційне право на соціальний захист.
8. Повноваження Верховної Ради України.
9. Питання, правове регулювання яких визначається та
встановлюється виключно законами України.
10. Державний бюджет України.
11. Порядок обрання Президента України.
12. Повноваження Президента України.
13. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради
національної безпеки і оборони України.
14. Склад Кабінету Міністрів України.
15. Повноваження Кабінету Міністрів України.
16. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
17. Системи адміністративно-територіального устрою України.
18. Питання нормативного регулювання Автономної
Республіки Крим.
19. Повноваження Автономної Республіки Крим.
20. Органи місцевого самоврядування в Україні.
21. Порядок подання законопроекту про внесення змін до
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
II. Питання на перевірку знання
Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 )
1. Поняття державної служби, державного службовця, його
посади згідно Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
2. Право на державну службу.
3. Основні принципи державної служби.
4. Основні напрями державної політики у сфері державної
служби.
5. Основні обов'язки державних службовців.
6. Основні права державних службовців.
7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її
проходженням.
8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних
службовців.
9. Присяга державних службовців.
10. Відсторонення державного службовця від виконання
службових обов'язків за посадою.
11. Класифікація посад та ранги державних службовців.
12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування
при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців.
13. Просування по службі державного службовця.
14. Кадровий резерв державної служби.
15. Підстави припинення державної служби.
16. Підстави для відставки державного службовця.
17. Оплата праці державного службовця.
18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців:
соціально-побутове забезпечення державних службовців.
19. Пенсійне забезпечення державних службовців.
20. Відповідальність за порушення законодавства про державну
службу.
21. Етика поведінки державного службовця.
III. Питання на перевірку знання
Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР )
1. Поняття корупції та корупційних діянь.
2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень,
пов'язаних з корупцією.
3. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ).
4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією.
5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на
попередження корупції.
6. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання
функцій держави.
7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь.
8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень,
встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.
10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по
боротьбі з корупцією.
11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків
по боротьбі з корупцією.
12. Підстави і порядок адміністративного провадження у
справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з
корупцією.
13. Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству,
установі, організації.
14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та
рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь.
15. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з
корупцією.
16. Обов'язки та обмеження прав громадян, яким надано допуск
та доступ до державної таємниці.
17. Порядок використання інформації, що становить державну
таємницю.
18. Порядок забезпечення режиму секретності у зв'язку з
виїздом в іноземні країни громадян, яким надано допуск до
державної таємниці.
19. Вимоги щодо розміщення режимно-секретних органів та
заходи щодо їх охорони.
20. Вимоги до охорони конфіденційної інформації, що є
власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та
окремих іноземців.
21. Особливості роботи з документами під грифом ДСК.
IV. Питання на перевірку знання земельного
законодавства та професійний рівень
1. Об'єкти, предмет та мета управління земельними ресурсами.
2. Система органів державного управління земельними ресурсами
та землекористуванням.
3. Основні завдання системи Держкомзему у галузі земельних
відносин.
4. Основні методи управління земельними ресурсами.
5. Сутність нормативно-методичного забезпечення управління
земельними ресурсами.
6. Напрями та механізми управління земельними ресурсами на
рівні вашого району (міста).
7. Правові, організаційно-економічні та землевпорядні
механізми управління земельними ресурсами.
8. Сутність та види категорій земель як об'єкта державного
управління.
9. Особливості управління сільськогосподарським та
несільськогосподарським землекористуванням.
10. Специфіка управління земельними ресурсами різних форм
власності.
11. Напрями удосконалення організаційної системи управління
земельними ресурсами у регіоні (районі).
12. Приведіть типову організаційну структуру районного
(міського) відділу (управління).
13. Назвіть функції складових частин державного земельного
кадастру.
14. Роль і місце державного земельного кадастру у системі
гарантування прав власності на землю.
15. Порядок та процедура ведення державного реєстру земель.
16. Порядок та процедура надання відомостей з державного
земельного кадастру.
17. Порядок вилучення земельних ділянок.
18. Порядок погодження питань, пов'язаних із вилученням
земельних ділянок.
19. Порядок погодження питань, пов'язаних із викупом
земельних ділянок.
20. Порядок та процедура відшкодування збитків власникам
землі і землекористувачам.
21. Порядок та процедура відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
22. Порядок та процедура продажу земельних ділянок державної
власності юридичним особам.
23. Порядок та процедура продажу земельних ділянок державної
власності громадянам.
24. Порядок та процедура надання у постійне користування
земельних ділянок юридичним особам.
25. Порядок та процедура передачі земельних ділянок державної
власності в оренду.
26. Порядок та процедура зміни цільового призначення
земельних ділянок приватної власності.
27. Порядок та процедура зміни цільового призначення
земельних ділянок державної власності.
28. Порядок та процедура виготовлення та видачі державних
актів на право власності на земельну ділянку громадянам, які
одержали її відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
26.12.92 ( 12-92 ).
29. Порядок приватизації земель державних
сільськогосподарських підприємств.
30. Види оцінки земель, їх мета та порядок проведення.
31. Зміст землеустрою та його призначення.
32. Законодавче регулювання та порядок розмежування земель
державної та комунальної власності.
33. Порядок надання послуг на платній основі державними
органами земельних ресурсів. Розміри оплати земельно-кадастрових
послуг.
34. Особливості надання громадянам та юридичним особам у
власність та користування земель водного фонду.
35. Особливості надання громадянам та юридичним особам у
власність та користування земель лісогосподарського призначення.
36. Порядок встановлення меж територій та об'єктів
природно-заповідного фонду на місцевості.
37. Як висвітлюється діяльність органів державної влади у
засобах масової інформації?
38. Яка мета проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики?
39. Яким чином забезпечується відкритість у діяльності органу
виконавчої влади у галузі земельних відносин?
40. Державні органи управління у сфері земельних відносин.
Структура, взаємозв'язок та підпорядкування.
41. Основні завдання управління (відділу) Держкомзему в місті
(обласного та районного значення).
42. Основні завдання управління (відділу) Держкомзему
в районі.
43. Земельна ділянка, як об'єкт земельних відносин.
44. Цільове призначення земельної ділянки, порядок зміни
цільового призначення земельної ділянки та наслідки використання
земельної ділянки не за цільовим призначенням.
45. Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок
сільськогосподарського та лісогосподарського призначення.
46. Приватизація земель державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств.
47. Земельні ділянки для садівництва, створення садівничих
товариств та порядку надання земельних ділянок таким товариствам.
Приватизація земельної ділянки членам садівницького товариства.
Обмеження в приватизації.
48. Порядок надання земельних ділянок для будівництва жилих,
в тому числі і багатоквартирних, будинків.
49. Склад і особливості використання земель
природно-заповідного фонду та оздоровчого призначення. Створення
об'єктів природно-заповідного фонду в частині врегулювання
земельних відносин.
50. Земельні ділянки рекреаційного призначення, використання
земель лісогосподарського призначення, в тому числі і в
рекреаційних цілях. Особливості.
51. Склад земель водного фонду. Порядок встановлення та
використання земельних ділянок прибережних захисних смуг.
52. Право власності на землю громадян та юридичних осіб.
Обмеження у набутті права власності на землю іноземних громадян та
іноземних юридичних осіб. Порядок продажу земельних ділянок
іноземним юридичним особам.
53. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі
земельних відносин.
54. Порядок взаємодії територіальних органів земельних
ресурсів з органами місцевого самоврядування.
Претендент повинен володіти знаннями
законодавчо-нормативної бази з питань
державного управління
земельними ресурсами та землекористування:
Закони України, постанови Кабінету Міністрів України
та відомчі нормативно-правові акти, які прийняті
у відповідності до Земельного кодексу України
( 2768-14 )
1) Закони України (34): - від 22.05.2003 N 858-IV ( 858-15 ) "Про землеустрій"; - від 05.06.2003 N 899-IV ( 899-15 ) "Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)"; - від 19.06.2003 N 962-IV ( 962-15 ) "Про охорону земель"; - від 19.06.2003 N 963-IV ( 963-15 ) "Про державний контроль
за використанням та охороною земель"; - від 10.07.2003 N 1103-IV ( 1103-15 ) "Про внесення зміни до
статті 82 Земельного кодексу України" (щодо земель спільних
підприємств); - від 03.04.2003 N 675-IV ( 675-15 ) "Про внесення змін до
Земельного кодексу України" (щодо врегулювання земельних відносин
недержавних сільгосппідприємств); - від 15.05.2003 N 742-IV ( 742-15 ) "Про особисте селянське
господарство"; - від 20.02.2003 N 547-IV ( 547-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"; - від 03.04.2003 N 665-IV ( 665-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про плату за землю"; - від 11.07.2003 N 1119-IV ( 1119-15 ) "Про внесення змін до
Земельного кодексу України" (щодо вилучення та надання земельних
ділянок); - від 15.05.2003 N 756-IV ( 756-15 ) "Про внесення змін до
статті 12 Закону України "Про плату за землю"; - від 05.06.2003 N 898-IV ( 898-15 ) "Про іпотеку"; - від 19.06.2003 N 973-IV ( 973-15 ) "Про фермерське
господарство"; - від 02.10.2003 N 1211-IV ( 1211-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про оренду землі" (нова редакція); - від 27.11.2003 N 1345-IV ( 1345-15 ) "Про використання
земель оборони"; - від 11.12.2003 N 1378-IV ( 1378-15 ) "Про оцінку земель"; - від 11.12.2003 N 1377-IV ( 1377-15 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" (щодо узгодження норм
земельного законодавства); - від 12.05.2004 N 1709-IV ( 1709-15 ) "Про внесення змін до
статті 92 Земельного кодексу України стосовно визначення права на
постійне користування земельними ділянками громадських організацій
інвалідів"; - від 05.02.2004 N 1457-IV ( 1457-15 ) "Про розмежування
земель державної та комунальної власності"; - від 15.06.2004 N 1776-IV ( 1776-15 ) "Про ратифікацію Угоди
про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на
землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку"; - від 17.06.2004 N 1808-IV ( 1808-15 ) "Про державну
експертизу землевпорядної документації"; - від 01.07.2004 N 1952-IV ( 1952-15 ) "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"; - від 06.10.2004 N 2059-IV ( 2059-15 ) "Про внесення змін до
Земельного кодексу України" (щодо термінів переоформлення); - від 20.04.2004 N 1694-IV ( 1694-15 ) "Про внесення змін до
деяких законів України (щодо надання земельних ділянок працівникам
культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають у сільській
місцевості)"; - від 20.01.2005 N 2375-IV ( 2375-15 ) "Про захист
конституційних прав громадян на землю"; - від 08.02.2006 N 3404-IV ( 3404-15 ) "Про внесення змін до
Лісового кодексу України"; - від 09.02.2006 N 3415-IV ( 3415-15 ) "Про внесення змін до
Земельного кодексу України"; - від 19.12.2006 N 490-V ( 490-16 ) "Про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель
сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних
законодавчих актів"; - від 11.01.2007 N 578-V ( 578-16 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
за самовільне зайняття земельної ділянки"; - від 27.04.2007 N 997-V ( 997-16 ) "Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України"; - від 15.04.2008 N 271-VI ( 271-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
за порушення вимог земельного законодавства"; - від 16.09.2008 N 509-VI ( 509-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництва"; - від 15.01.2009 N 874-VI ( 874-17 ) "Про внесення зміни до
статті 6 Закону України "Про розмежування земель державної та
комунальної власності"; - від 15.01.2009 N 875-VI ( 875-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо права релігійних
організацій на постійне користування земельною ділянкою". 2) Рішення Конституційного Суду України: - від 22.09.2005 N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) Рішення
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
51 народного депутата України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X
"Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про
постійне користування земельними ділянками). 3) Постанови Кабінету Міністрів України (36): - від 02.04.2002 N 449 ( 449-2002-п ) "Про затвердження форм
державного акта на право власності на земельну ділянку та
державного акта на право постійного користування земельною
ділянкою"; - від 11.04.2002 N 502 ( 502-2002-п ) "Про порядок зміни
цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян
або юридичних осіб"; - від 16.05.2002 N 648 ( 648-2002-п ) "Про затвердження
Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка
виставляється на земельні торги"; - від 11.10.2002 N 1531 ( 1531-2002-п ) "Про експертну
грошову оцінку земельних ділянок"; - від 25.12.2002 N 1958 ( 1958-2002-п ) "Про утворення
Державної інспекції з контролю за використанням і охороною
земель"; - від 26.04.2003 N 617 ( 617-2003-п ) "Про внесення змін до
Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на
платній основі державними органами земельних ресурсів"; - від 17.07.2003 N 1088 ( 1088-2003-п ) "Про створення єдиної
системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна
та прав на них у складі державного земельного кадастру"; - від 26.11.2003 N 1829 ( 1829-2003-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України"; - від 10.12.2003 N 1908 ( 1908-2003-п ) "Про затвердження
мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в
результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що
успадковується"; - від 26.12.2003 N 2041 ( 2041-2003-п ) "Про внесення змін до
Положення про моніторинг земель"; - від 14.01.2004 N 21 ( 21-2004-п ) "Про внесення змін до
Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам"; - від 04.02.2004 N 122 ( 122-2004-п ) "Про організацію робіт
та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних
часток (паїв); - від 03.03.2004 N 220 ( 220-2004-п ) "Про затвердження
Типового договору оренди землі"; - від 04.03.2004 N 266 ( 266-2004-п ) "Про затвердження форми
типового Договору про розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; - від 31.03.2004 N 427 ( 427-2004-п ) "Про затвердження
порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів"; - від 26.05.2004 N 677 ( 677-2004-п ) "Про затвердження
Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок"; - від 26.05.2004 N 681 ( 681-2004-п ) "Про затвердження
Порядку здійснення природно-сільськогосподарського,
еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування
(зонування) земель"; - від 16.06.2004 N 763 ( 763-2004-п ) "Про доповнення додатка
до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р.
N 1548"; - від 05.07.2004 N 843 ( 843-2004-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України"; - від 25.08.2004 N 1094 ( 1094-2004-п ) "Про затвердження
Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та
встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення"; - від 05.10.2004 N 1303 ( 1303-2004-п ) "Про затвердження
Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу
саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну
грошову оцінку земельних ділянок"; - від 17.11.2004 N 1552 ( 1552-2004-п ) "Про затвердження
Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки
земельних ділянок"; - від 17.11.2004 N 1553 ( 1553-2004-п ) "Про затвердження
Положення про Державний фонд документації із землеустрою"; - від 25.05.2006 N 723 ( 723-2006-п ) "Про визнання такою, що
втратила чинність, постанови Кабінету міністрів України від
1 червня 1999 р. N 934"; - від 12.07.2006 N 974 ( 974-2006-п ) "При затвердження
Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної
документації та типової форми її висновку"; - від 13.12.2006 N 1724 ( 1724-2006-п ) "Деякі питання оренди
земель"; - від 12.05.2007 N 710 ( 710-2007-п ) "Про затвердження
Порядку продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації"; - від 18.07.2007 N 941 ( 941-2007-п ) "Про затвердження
Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок"; - від 25.07.2007 N 963 ( 963-2007-п ) "Про затвердження
Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу"; - від 22.02.2008 N 79 ( 79-2008-п ) "Про затвердження Порядку
складання плану земельно-господарського устрою території
населеного пункту"; - від 22.02.2008 N 110 ( 110-2008-п ) "Про затвердження
Порядку продажу у 2008 році державними органами приватизації
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані
об'єкти, що підлягають приватизації"; - від 26.03.2008 N 256 ( 256-2008-п ) "Про доповнення
пункту 5 Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання
послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів"; - від 03.09.2008 N 780 ( 780-2008-п ) "Про внесення змін до
Типового договору оренди землі"; - від 12.11.2008 N 1019 ( 1019-2008-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449"; - від 17.12.2008 N 1098 ( 1098-2008-п ) "Про визначення
розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з
рекультивації порушених земель". 4) Відомчі нормативно-правові акти (39): - наказ Держкомзему від 10.07.2002 N 114 ( z0615-02 ) "Про
затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення
технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на
земельні торги" (зареєстровано в Мін'юсті 30.07.2002 за
N 615/6903); - наказ Держкомзему від 17.10.2002 N 175 ( z0117-03 ) "Про
Порядок консервації земель" (зареєстровано в Мін'юсті 14.02.2003
за N 117/7438); - наказ Держкомзему від 09.01.2003 N 2 ( z0396-03 ) "Про
затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті 23.05.2003 за
N 396/7717); - наказ Мін'юсту, Держкомзему та Держкомжитлокомунгоспу від
26.02.2003 N 15/5/44/39 ( z0171-03 ) "Про затвердження спільних
заходів щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно"
(зареєстровано в Мін'юсті 27.02.2003 за N 171/7492); - наказ Держкомзему та Держпідприємництва від 18.03.2003
N 30/64 ( z0240-03 ) "Про затвердження Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт"
(зареєстровано в Мін'юсті 27.03.2003 за N 240/7561); - наказ Держкомзему від 23.05.2003 N 135 ( z0408-03 ) "Про
створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок,
нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного
кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по
земельних ресурсах" (зареєстровано в Мін'юсті 27.05.2003 за
N 408/7729); - наказ Держкомстату, Мінагрополітики та Держкомзему від
09.06.2003 N 171/166/152 ( z0533-03 ) "Про удосконалення обліку
виробництва продукції рослинництва" (зареєстровано в Мін'юсті
01.07.2003 за N 533/7854); - наказ Держкомзему від 02.07.2003 N 174 ( z0641-03 ) "Про
затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру
земель" (зареєстровано в Мін'юсті 25.07.2003 за N 641/7962); - наказ Держкомзему від 06.10.2003 N 245 ( z0979-03 ) "Про
затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів" (зареєстровано
в Мін'юсті 28.10.2003 за N 979/8300); - наказ Держкомзему від 28.11.2003 N 295 ( z1162-03 ) "Про
затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за
виконанням проекту землеустрою" (зареєстровано в Мін'юсті
16.12.2003 за N 1162/8483); - наказ Держкомзему від 12.12.2003 N 312 ( z1223-03 ) "Про
затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань
здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель" (зареєстровано в Мін'юсті 25.12.2003 за N 1223/8544); - наказ Держкомзему від 29.12.2003 N 322 ( z1255-03 ) "Про
внесення змін до Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
земельну ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів оренди землі" (зареєстровано в Мін'юсті
29.12.2003 за N 1255/8576); - наказ Держкомзему від 09.03.2004 N 67 ( z0340-04 ) "Про
затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації
приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства"
(зареєстровано в Мін'юсті 18.03.2004 за N 340/8939); - наказ Держкомзему від 22.03.2004 N 80 ( z0698-04 ) "Про
внесення змін до Порядку проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті 07.06.2004 за
N 698/9297); - наказ Держкомзему від 18.05.2004 N 147 ( z0710-04 ) "Про
затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету
України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні
правопорушення" (зареєстровано в Мін'юсті 09.06.2004 за
N 710/9309); - наказ Держкомзему від 12.08.2004 N 264 ( z1042-04 ) "Про
затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних
робіт" за погодженням з Мінекономіки та Мінфіну (зареєстровано в
Мін'юсті 21.08.2004 за N 1042/9641); - наказ Держкомзему від 18.10.2004 N 343 ( z1432-04 ) "Про
затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з
експертної грошової оцінки земельних ділянок" (зареєстровано в
Мін'юсті 10.11.2004 за N 1432/10031); - наказ Держкомзему від 03.12.2004 N 391 ( z1618-04 ) "Про
затвердження Методики проведення державної експертизи
землевпорядної документації" (зареєстровано в Мін'юсті 21.12.2004
за N 1618/10217); - наказ Держкомзему від 14.12.2004 N 407 ( z1635-04 ) "Про
затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань
дотримання вимог земельного законодавства" (зареєстровано в
Мін'юсті 24.12.2004 за N 1635/10234); - наказ Держкомзему від 04.01.2005 N 1 ( z0070-05 ) "Про
затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на
зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)
земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті 20.01.2005 за
N 70/10350); - наказ Держкомзему від 20.01.2005 N 14 ( z0190-05 ) "Про
затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок" (зареєстровано в
Мін'юсті 08.02.2005 за N 190/10470); - наказ Держкомзему від 15.02.2005 N 41 ( z0376-05 ) "Про
Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно
професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті 08.04.2005 за
N 376/10656); - наказ Держкомзему від 15.02.2005 N 42 ( z0437-05 ) "Про
затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли
навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті
26.04.2005 за N 437/10717); - наказ Держкомзему та Мін'юсту від 12.04.2005 N 84/35/5
( z0409-05 ) "Про взаємодію органів Держкомзему України та органів
державної виконавчої служби Мін'юсту України" (зареєстровано в
Мін'юсті 15.04.2005 за N 409/10689); - наказ Держкомзему від 19.05.2005 N 132 ( z0612-05 ) "Про
затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої
інформації, необхідних для здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель" (зареєстровано в Мін'юсті
02.06.2005 за N 612/10892); - наказ Держкомзему від 25.07.2005 N 211 ( z0812-05 ) "Про
проведення рецензування звітів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті 28.07.2005 за
N 812/11092); - наказ Держкомзему від 25.07.2005 N 212 ( z0813-05 ) "Про
внесення змін до деяких наказів Держкомзему України"
(зареєстровано в Мін'юсті 28.07.2005 за N 813/11093); - наказ Держкомзему від 06.12.2005 N 368 ( z1532-05 ) "Про
внесення змін до наказу від 12.08.2004 N 264" (зареєстровано в
Мін'юсті 21.12.2005 за N 1532/11812); - наказ Держкомзему від 13.12.2005 N 384 ( z1581-05 ) "Про
внесення змін до Методики проведення державної експертизи
землевпорядної документації" (зареєстровано в Мін'юсті 29.12.2005
за N 1581/11861); - наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбуду, УААН від
27.01.2006 N 18/15/21/11 ( z0388-06 ) "Про Порядок нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів" (зареєстровано в Мін'юсті 05.04.2006 за
N 388/12262); - наказ Держкомзему, Мінбуду, Держводгоспу, Мінагрополітики,
Держкомлісгоспу, УААН від 27.01.2006 N 19/16/22/11/17/12
( z0389-06 ) "Про Порядок нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель у межах
населених пунктів)" (зареєстровано в Мін'юсті 05.04.2006 за
N 389/12263); - наказ Держземагентства від 10.08.2007 N 116 ( z1051-07 )
"Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва"
(зареєстровано в Мін'юсті 10.09.2007 за N 1051/14318); - наказ Держземагентства від 10.08.2007 N 117 ( z1052-07 )
"Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної
комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок"
(зареєстровано в Мін'юсті 10.09.2007 за N 1052/14319); - наказ Держземагентства від 10.08.2007 N 118 ( z1178-07 )
"Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли
навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті
16.10.2007 за N 1178/14445); - наказ Держземагентства від 10.08.2007 N 119 ( z1179-07 )
"Про затвердження Положення про співробітництво з навчальними
закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок" (зареєстровано в Мін'юсті
16.10.2007 за N 1179/14446); - наказ Держкомзему від 17.06.2008 N 123 ( z0623-08 ) "Про
затвердження положень про територіальні органи земельних ресурсів"
(зареєстровано в Мін'юсті 10.07.2008 за N 623/15314): Положення про головне управління Держкомзему в області
( z0623-08 ) (зареєстровано в Мін'юсті 10.07.2008 за N 623/15314); Положення про головні управління Держкомзему в містах Києві
та Севастополі ( z0624-08 ) (зареєстровано в Мін'юсті 10.07.2008
за N 624/15315); Положення про управління (відділ) Держкомзему в районі
( z0625-08 ) (зареєстровано в Мін'юсті 10.07.2008 за N 625/15316); Положення про управління (відділ) Держкомзему в місті
(обласного та районного значення ) ( z0626-08 ) (зареєстровано в
Мін'юсті 10.07.2008 за N 626/15317); - наказ Держкомзему від 09.07.2008 N 162 ( z0681-08 ) "Про
унесення змін до Методики проведення державної експертизи
землевпорядної документації" (зареєстровано в Мін'юсті 24.07.2008
за N 681/15372); - наказ Держкомзему від 15.07.2008 N 168 ( z0771-08 ) "Про
внесення змін до Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
земельну ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів оренди землі" (зареєстровано в Мін'юсті
20.08.2008 за N 771/15462); - наказ Держкомзему від 03.09.2008 N 379 ( z1129-08 ) "Про
внесення змін до наказу Держкомзему від 17.06.2008 N 123"
(зареєстровано в Мін'юсті 25.11.2008 за N 1129/15820).вгору