Документ v0053557-00, поточна редакція — Прийняття від 20.04.2000

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 53 від 20.04.2000
м.Київ
vd20000420 vn53

Про затвердження Порядку та умов проведення спеціалізованого
конкурсу з визначення бірж, на базі яких проводитимуться
аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого
газу та вугілля

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4
квітня 2000 р. N 599 ( 599-2000-п ) "Про запровадження аукціонів з
продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля"
та з метою організації проведення спеціалізованого конкурсу
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та умови проведення спеціалізованого
конкурсу з визначення бірж, на базі яких проводитимуться аукціони
з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля,
що додається. 2. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та
звітності забезпечити фінансування опублікування повідомлення про
конкурс у газеті "Урядовий кур'єр". 3. Прес-центру Мінекономіки у триденний термін з дня
підписання цього наказу забезпечити опублікування Порядку та умов
проведення спеціалізованого конкурсу з визначення бірж, на базі
яких проводитимуться аукціони з продажу нафти, газового
конденсату, скрапленого газу та вугілля, у газеті "Урядовий
кур'єр". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шлапака О.В.
Міністр С.Тігіпко
Затверджено
Наказ Міністерства економіки
України 20.04.2000 N 53
Порядок та умови
проведення спеціалізованого конкурсу з визначення бірж,
на базі яких проводитимуться аукціони з продажу нафти,
газового конденсату, скрапленого газу та вугілля
1. Визначення термінів
Зазначені нижче терміни Порядку та умов проведення
спеціалізованого конкурсу з визначення бірж, на базі яких
проводитимуться аукціони з продажу нафти, газового конденсату,
скрапленого газу та вугілля (далі - Порядок та умови) вживаються в
такому значенні: конкурсна комісія (далі - комісія) - комісія, що формується
Міністерством економіки України (далі - Мінекономіки) для
конкурсного відбору уповноважених бірж з підготовки та проведення
аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу
та вугілля; конкурсна документація (далі - документація) - пакети
документів, які надають претенденти; конкурсні умови - вимоги, яким повинні відповідати
претенденти конкурсу по визначенню уповноваженими біржами; претенденти - будь-які біржі України, створені відповідно до
чинного законодавства України та які подали документацію для
участі у конкурсі.
2. Загальні положення
Порядок та умови визначають процедуру підготовки і проведення
спеціалізованого конкурсу з визначення бірж, на базі яких
проводитимуться аукціони з продажу нафти, газового конденсату,
скрапленого газу та вугілля, а також конкурсні умови, яким повинні
відповідати переможці конкурсу. За результатом конкурсу може бути визначено один або декілька
переможців конкурсу. Претенденти для участі в конкурсі надають інформацію про свою
діяльність на запит комісії, а також допомагають в підготовці та
проведенні конкурсу.
3. Проведення конкурсу
Рішення про проведення конкурсу приймається Мінекономіки. Для проведення конкурсу Мінекономіки утворює комісію у складі
7 осіб, призначає голову і відповідального секретаря комісії, які
є членами комісії. Комісія діє до моменту підписання договорів з
переможцями конкурсу. Відповідні органи та посадові особи зобов'язані в п'ятиденний
термін з моменту одержання повідомлення про прийняття рішення щодо
утворення комісії делегувати до її складу своїх представників.
Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представників до
складу комісії, Мінекономіки має право затвердити склад комісії
без представників цих органів. Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому
присутньо не менше як 5 з 7 членів комісії. Рішення комісії
приймається простою більшістю голосів при цьому, члени комісії
голосують при прийнятті рішення тільки "за" або "проти" відкритим
голосуванням. У разі рівної кількості голосів членів комісії,
вирішальним голосом є голос голови комісії. Комісія може залучати до своєї роботи експертів з правом
дорадчого голосу. До компетенції комісії належить: розробка проекту оголошення про конкурс; одержання та реєстрація документації від претендентів, у
порядку, визначеному комісією; визначення на підставі наданої документації учасників
конкурсу; визначення адреси, дати та часу проведення конкурсу; визначення переможців конкурсу; оприлюднення результатів конкурсу; протокольне оформлення засідань комісії. Оголошення про проведення конкурсу, яке, згідно з цим
Порядком та умовами опубліковується в газеті "Урядовий кур'єр" не
пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу,
містить інформацію про: місто, адресу, дату та час проведення конкурсу; кінцевий термін (дата та час) прийняття документів комісією; конкурсні умови; адресу подання документів; контактні телефони. Претенденти конкурсу до закінчення зазначеного в оголошенні
кінцевого терміну подають до комісії нарочним документацію, що
містить: заявку на участь у конкурсі з назвою, адресою претендента,
прізвищем та ініціалами і телефоном відповідальної особи
претендента; доручення на ім'я особи, що представляє інтереси претендента
(у разі потреби); інформацію щодо відповідності конкурсним умовам; нотаріально посвідчені копії установчих документів; баланс на останній звітний період, звіти про прибуток та
збитки, копію аудиторського висновку про фінансовий стан
претендента; копію свідоцтва про реєстрацію в Міністерстві статистики; копію свідоцтва Державної податкової адміністрації на право
реалізації заставленого майна та товарної продукції; копію документа про власність або копію документа про оренду
приміщення. Неповнота наданого комплекту документів є підставою для
відмови у визначенні претендента учасником конкурсу. Прийом документації на участь у конкурсі здійснюється з
моменту опублікування оголошення про конкурс. Уся документація
підлягає обов'язковій реєстрації. Документація, що надійшла після встановленого в оголошенні
кінцевого терміну, не розглядається. Документація приймається за
описом відповідальним секретарем комісії. Секретар надає кожному
претенденту розписку про отримання документації, де вказує дату та
час прийняття, спосіб доставки, прізвище та ім'я особи, яка
доставила, а також зазначає наявні пошкодження. Претенденти мають право відкликати документацію до кінцевого
терміну її прийняття, повідомивши про це письмово комісію. На наступний день після закінчення кінцевого терміну комісія
проводить засідання. Засідання комісії є закритим. При наявності
вичерпної інформації, необхідної для визначення переможців,
рішення приймається комісією протягом одного робочого дня. У випадку, якщо інформація для прийняття рішення є
недостатньою, комісія має право звертатися до претендентів за
роз'ясненнями та вимагати надання додаткової інформації стосовно
виконання конкурсних умов. При цьому, рішення про визначення
переможців приймається не пізніше 10 робочих днів з дня засідання
комісії. Основні показники, які беруться до уваги членами комісії при
визначенні переможців конкурсу, є: 1) наявність торгово-операційних залів, наявність допоміжних
приміщень (конференц-зал, гардероб, інше); 2) розмір власного капіталу; 3) обладнання робочих місць учасників торгів; 4) досвід роботи на ринку, у тому числі на ринку
енергоносіїв; 5) наявність підрозділів в регіонах України; 6) наявність технічних засобів:
електронне табло;
телефонний зв'язок;
електронно-модемний зв'язок;
власна сторінка в Інтернеті; 7) наявність офіційного друкованого органу; 8) наявність у претендента транспортних під'їздів.
Учасники, які отримали більшість голосів комісії,
визначаються переможцями. Рішення про визначення переможців оформлюється протоколом.
Протокол підписується всіма членами комісії, які були присутні на
засіданні. Підписаний протокол є підставою для укладення договорів між
переможцями та МІнекономіки. Суттєві умови договору про надання
послуг з підготовки та проведення аукціонів визначаються
Мінекономіки і протягом доби з моменту отримання підписаного
комісією протоколу пропонуються переможцям для обговорення. Комісія протягом дня, що настає після визначення переможців,
повідомляє про результати конкурсу всіх його учасників через осіб,
що представляють їх інтереси та протягом 3 робочих днів
опубліковує інформацію про підсумки конкурсу в газеті "Урядовий
кур'єр". Не пізніше 15 робочих днів після того, як комісія підписала
протокол про визначення переможців, керівник Мінекономіки або
уповноважена ним особа підписує з ними договори про проведення
аукціонів. У випадку, коли Сторони не дійшли згоди щодо суттєвих умов
договорів та не підписали їх протягом цього терміну, Мінекономіки
може прийняти рішення про: продовження терміну укладення договорів
або скасувати результати конкурсу. Фінансові витрати, пов'язані з проведенням конкурсу,
забезпечуються Мінекономіки за власний рахунок.вгору