Документ v0052840-12, поточна редакція — Редакція від 28.05.2019, підстава - v0157840-19

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2012  № 52

Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби
№ 127 від 11.05.2012
№ 240 від 08.08.2012
№ 306 від 16.10.2012
№ 366 від 03.12.2012
№ 18 від 23.01.2013
№ 25 від 08.02.2013
№ 107 від 26.06.2013
№ 169 від 13.11.2013
№ 170 від 13.11.2013
№ 6 від 08.01.2014
№ 7 від 11.01.2014
№ 67 від 26.02.2014
№ 112 від 29.04.2014
№ 152 від 19.06.2014
№ 221 від 04.08.2014
№ 5 від 06.01.2015
№ 22 від 28.01.2015
№ 47 від 20.02.2015
№ 97 від 07.04.2015
№ 164 від 10.06.2015
№ 248 від 15.09.2015
№ 304 від 29.10.2015
№ 372 від 18.12.2015
№ 34 від 04.02.2016
№ 35 від 05.02.2016
№ 40 від 12.02.2016
№ 52 від 24.02.2016
№ 64 від 09.03.2016
№ 126 від 26.04.2016
№ 137 від 10.05.2016
№ 177 від 21.06.2016
№ 189 від 06.07.2016
№ 272 від 27.09.2016
№ 353 від 25.11.2016
№ 407 від 29.12.2016
№ 19 від 18.01.2017
№ 21 від 19.01.2017
№ 67 від 01.03.2017
№ 91 від 23.03.2017
№ 114 від 05.04.2017
№ 205 від 23.06.2017
№ 267 від 19.08.2017
№ 318 від 02.10.2017
№ 422 від 28.12.2017
№ 13 від 17.01.2018
№ 40 від 07.02.2018
№ 62 від 26.02.2018
№ 125 від 23.04.2018
№ 267 від 14.08.2018
№ 318 від 05.10.2018
№ 402 від 20.12.2018
№ 37 від 30.01.2019
№ 94 від 27.03.2019
№ 157 від 28.05.2019}

На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460, та з метою встановлення єдиних вимог щодо складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету (далі - Інструкція), що додається.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням вимог Інструкції, затвердженої цим наказом, починаючи зі звіту за лютий 2012 року.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України здійснити в межах повноважень заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Шевчук В.М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державної казначейської служби України та Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та керівників головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Визнати таким, що втратив чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання Державного бюджету за 2011 рік та січень 2012 року, наказ Державного казначейства України від 24.01.2011 № 11 "Щодо затвердження Порядку складання органами Державного казначейства України бюджетної звітності про виконання державного бюджету" (зі змінами).

Голова

С.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
13.02.2012 № 52
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
30.01.2019 № 37)

ІНСТРУКЦІЯ
про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету

Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", закону про Державний бюджет України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази" (зі змінами).

I. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність та терміни подання, порядок заповнення місячної, квартальної і річної звітності про виконання державного бюджету (далі - звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.

1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання державного бюджету користувачам для прийняття управлінських рішень.

1.3. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Звітним періодом для складання місячної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Квартальна звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев’ять місяців звітного року.

Звітним періодом для складання річної звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.

1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у гривнях з копійками).

1.5. Звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) та окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету за формами, затвердженими цією Інструкцією.

1.6. Звітність підписують керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства.

Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та пояснювальну записку.

При поданні звітності та пояснювальної записки до органів Казначейства вищого рівня в електронному вигляді, на електронний документ зазначеними посадовими особами накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронні довірчі послуги.

1.7. Керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.

1.8. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку складання та порядку або термінів подання звітності про виконання державного бюджету, встановленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також подання такої звітності у неповному обсязі, є бюджетним правопорушенням. У разі виявлення такого бюджетного правопорушення органами Казначейства застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

II. Склад та періодичність подання звітності

Склад звітності

2.1. Бюджетна звітність про виконання державного бюджету складається та подається за такими формами:

Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Інструкції);

Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції);

2.2. Для забезпечення звірки показників бюджетної звітності складається та подається Сальдовий баланс рахунків (додаток 3 до Інструкції).

Періодичність подання звітності

2.3. Місячна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1-3 до Інструкції.

2.4. Квартальна звітність складається та подається за формами, визначеними  додатками 1 та 3 до Інструкції.

2.5. Річна звітність складається та подається за формами, визначеними  додатками 1-3 до Інструкції.

Вимоги до розкриття елементів бюджетної звітності

2.6. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці.

При складанні та поданні місячної бюджетної звітності у разі виникнення питань, які потребують роз’яснення, органи Казначейства подають разом з формами звітності відповідні пояснення.

При складанні та поданні квартальної та річної бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності Пояснювальну записку.

III. Порядок подання звітності

3.1. Головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) та Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету подають місячну звітність разом із супровідним листом засобами електронного зв’язку в терміни:

Сальдовий баланс рахунків - не пізніше 11 числа місяця, наступного за звітним;

Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним;

Звіт про бюджетну заборгованість - не пізніше 21 числа місяця, наступного за звітним.

3.2. Головні управління Казначейства та Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету подають квартальну звітність разом із супровідним листом засобами електронного зв’язку в терміни:

Сальдовий баланс рахунків - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 21 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

Пояснювальна записка - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3.3. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання Державного бюджету України строки подання річної звітності Головним управлінням Казначейства та Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету встановлюються з урахуванням термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України.

3.4. Головні управління Казначейства встановлюють строки подання місячної, квартальної та річної звітності управлінням (відділенням) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - Управління (відділення) Казначейства) з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Казначейству.

3.5. Усі форми місячної, квартальної та річної звітності, підписані керівником органу Казначейства та керівником структурного підрозділу органу Казначейства, зберігаються у паперовому вигляді в органах Казначейства, які склали звітність.

Відповідальність за збереження звітів несе керівник органу Казначейства.

Усі форми місячної та квартальної звітності в установлені терміни подаються вищестоящому органу Казначейства засобами електронного зв’язку.

Усі форми річної звітності в установлені терміни разом із супроводжувальним листом подаються вищестоящому органу Казначейства засобами електронного зв’язку та у паперовому вигляді.

3.6. При складанні квартальної та річної звітності звіт відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів, який обслуговується іншим органом Казначейства ніж розпорядник бюджетних коштів, візується органом Казначейства за місцем обслуговування відокремленого структурного підрозділу та подається розпоряднику бюджетних коштів. Органи Казначейства приймають звіт від розпорядника бюджетних коштів разом із звітом відокремленого структурного підрозділу, попередньо завізованого органом Казначейства, який його обслуговує. При цьому звітні дані відокремлених структурних підрозділів відображаються у звітності про виконання державного бюджету тих органів Казначейства, які їх обслуговують.

3.7. Органи Казначейства перевіряють звіти розпорядників бюджетних коштів на відповідність даним, відображеним у бухгалтерському обліку та звітності органів Казначейства.

3.8. Головні управління Казначейства консолідують звітність шляхом додавання показників звітності підвідомчих установ до аналогічних показників своєї звітності.

3.9. Дані зведеної звітності органів Казначейства повинні бути тотожними аналогічним зведеним звітним даним головних розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.

IV. Порядок заповнення форм звітності

4.1. Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Інструкції) складається на підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню державного бюджету за загальним та спеціальним фондами та включає три розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування.

Розділ II. Видатки складається з підрозділів:

ІІ.1. Видатки загального фонду державного бюджету;

II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету.

Підрозділ II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету ділиться на частини:

II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами;

II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ;

II.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду;

II.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

Розділ III. Кредитування складається з підрозділів:

III.1. Надання кредитів;

III.2. Повернення кредитів.

Підрозділ III.1. Надання кредитів ділиться на частини:

III.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного бюджету;

III.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету.

4.1.1. Розділ I "Доходи" складається в розрізі кодів класифікації доходів бюджету на підставі даних аналітичного обліку.

У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за доходами загального фонду державного бюджету. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9313 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 (зі змінами) (далі - План рахунків) відповідно до розпису доходів загального фонду державного бюджету. Графа заповнюється тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень до загального фонду державного бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники доходів спеціального фонду державного бюджету за власними коштами розпорядників коштів державного бюджету за кодами класифікації доходів бюджету 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300, 25010400, 25020000, 25020100, 25020200 та 41010600. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків та відповідають даним наведеним у графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II "Видатки" цього Звіту за виключенням даних, зазначених у рядку "Фінансування". Планові показники за доходами спеціального фонду, отриманими за рахунок інших надходжень спеціального фонду державного бюджету, наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9314 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків, і заповнюються тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень до спеціального фонду державного бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6112 "Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" цього розділу.

У графі 8 "Усього - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - надійшло з початку звітного року" та графи 6 "Спеціальний фонд - надійшло з початку звітного року" цього розділу.

У рядку "у тому числі: усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів" наводиться сума надходжень та планових показників загального та спеціального фондів державного бюджету без урахування даних за кодом класифікації доходів бюджету 41000000 "Від органів державного управління".

4.1.2. Розділ II "Видатки" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету на підставі даних звітів підрозділів II.1 Видатки загального фонду державного бюджету та ІІ.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету.

У графі 3 "Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд" проставляються дані графи 8 "Виконано за звітний період (рік)" підрозділу II.1 Видатки загального фонду державного бюджету розділу ІІ Видатки цього Звіту.

У графі 4 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд, усього" проставляються дані графи 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 5 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд: з них з рахунків в установах банків" проставляються дані графи 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 6 "Усього" проставляються суми даних графи 3 "Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд" та графи 4 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд, усього" цього розділу.

4.1.3. Підрозділ II.1 Видатки загального фонду державного бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за формою № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9115 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

При складанні річного звіту дані граф 4 та 5 цього підрозділу повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" при складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок невикористаних коштів загального фонду державного бюджету, які відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних рахунках в установах банків. Дані, наведені у графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3525 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.

У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на здійснення видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків", 8115 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці" та 8411 "Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 8 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 "Видатки загального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

4.1.4. Підрозділ II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані граф 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані граф 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" проставляються дані граф 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 6 "Залишок коштів на початок звітного року" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються дані граф 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються дані граф 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 9 "Отримано залишок" проставляються дані графи 9 "Отримано залишок" частини II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються дані граф 10 "Надійшло коштів з початку звітного року" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 9 "Надійшло коштів з початку звітного року" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються дані граф 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 10 "Виконано за звітний період (рік)" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" проставляються дані графи 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами підрозділу та II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються дані граф 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 11 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.

У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються дані граф 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу ІІ Видатки цього Звіту.

4.1.5. Частина ІІ.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку та звітів розпорядників бюджетних коштів. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на початок звітного року на рахунках в установах банків в національній валюті по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремому аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані підвідомчій або вищестоящій установі, перераховані до бюджету тощо). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.

У графі 9 "Отримано залишок" проставляються суми коштів минулих років, отриманих установою у звітному періоді (отримані від підвідомчої або вищестоящої установи тощо для використання на власні потреби без подальшого перерахування, якщо законодавством не встановлено інше).

У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" та 7122 "Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" проставляються суми касових видатків спеціального фонду, що були проведені з рахунків, відкритих в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7122 "Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3616 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" (при складанні річного звіту не повинно бути залишків на рахунку) Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку, перерахованого залишку коштів та отриманого залишку (гр. 13 = гр.6 - гр.8+ гр.9 + гр.10 - гр.11).

У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремому аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

4.1.6. Частина ІІ.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку та звітів розпорядників бюджетних коштів. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на початок звітного року на рахунках в установах банків в національній валюті по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремому аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані до бюджету тощо). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.

Графа 9 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.

У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 11 "Виконано за звітний період (рік)- усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" та 7122 "Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" проставляються суми касових видатків спеціального фонду, що були проведені з рахунків, відкритих в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7122 "Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку, перерахованого залишку коштів та отриманого залишку (гр. 13 = гр.6 - гр.8 + гр.9+ гр.10 - гр.11).

У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремому аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком 3614 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

4.1.7. Частина ІІ.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами № 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" та № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)".

У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

При складанні річного звіту дані граф 4 та 5 цієї частини повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" при складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду державного бюджету, які відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних рахунках в установах банків. Дані, наведені у графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3526 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок та на кінець звітного періоду.

При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.

У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати аналогічним даним форми № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)".

Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на проведення спеціальних видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8112 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків", 8116 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці", 8118 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій" та 8412 "Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

4.1.8. Частина ІІ.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".

Графа 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" цієї частини не заповнюється.

У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими бюджетними установами як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (перераховані до місцевого бюджету, який надав ці кошти). Ця графа заповнюється лише установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.

Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків. Рядок за видом надходження цієї графи заповнюється тільки у квартальному та річному звіті.

У графі 10 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 "Видатки спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 11 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду по рядку "Надходження та використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку та перерахованого залишку коштів (гр.11 = гр.6 - гр.7 + гр.9 - гр.10).

4.1.9. Розділ III Кредитування складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних підрозділів III.1 Надання кредитів та III.2 Повернення кредитів.

У графі 4 "Надання кредитів - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" підрозділу III.1 Надання кредитів цього розділу.

У графі 5 "Надання кредитів - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.1 Надання кредитів цього розділу.

У графі 6 "Повернення кредитів - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" підрозділу III.2 Повернення кредитів цього розділу.

У графі 7 "Повернення кредитів - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" підрозділу III.2 Повернення кредитів цього розділу.

У графі 8 "Кредитування - усього: план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Надання кредитів - план на звітний з урахуванням внесених змін" та графи 6 "Повернення кредитів -план на звітний з урахуванням внесених змін" цього розділу.

У графі 9 "Кредитування - усього: виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Надання кредитів - виконано" та графи 7 "Повернення кредитів - виконано" цього розділу.

4.1.10. Підрозділ III.1 Надання кредитів складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних звітів частин III.1.1 Надання кредитів з загального фонду державного бюджету та III.1.2 Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету цього підрозділу.

У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частини III.1.1 Надання кредитів з загального фонду державного бюджету підрозділу III.1 Надання кредитів розділу III Кредитування цього Звіту.

У графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 7 "Виконано за звітний період (рік)" частини III.1.1 Надання кредитів з загального фонду державного бюджету підрозділу III.1 Надання кредитів розділу III Кредитування цього Звіту.

У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані графи 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частини III.1.2 Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету підрозділу III.1 розділу III Кредитування цього Звіту.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються дані графи 7 "Виконано за звітний період (рік)" частини III.1.2 Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету підрозділу III.1 Надання кредитів розділу III Кредитування цього Звіту.

У графі 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" цього підрозділу.

У графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" та графи 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" цього підрозділу.

4.1.11. Частина III.1.1 Надання кредитів з загального фонду державного бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду".

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників надання кредитів з загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 8 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. Зазначені графи мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету", 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 3611 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для надання кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків", 8115 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці" та 8411 "Розрахунки за асигнуваннями загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів з загального фонду державного бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати дебетовим залишкам на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.1.12. Частина III.1.2 Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами № 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" та № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)".

У графі 4 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників надання кредитів зі спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 8 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. Зазначені графи мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 3612 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для надання кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8112 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків", 8116 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці", 8118 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету як позики міжнародних фінансових організацій" та 8412 "Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих з початку звітного року кредитів із спеціального фонду державного бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати дебетовим залишкам на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.1.13. Підрозділ III.2 Повернення кредитів складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку. Дані цього підрозділу наводяться зі знаком мінус.

У графі 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників повернення кредитів до загального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9215 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до загального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати кредитовим залишкам на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми планових показників повернення кредитів до спеціального фонду державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9216 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду державного бюджету, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми повернутих до спеціального фонду державного бюджету кредитів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати кредитовим залишкам на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7132 "Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 8 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 6 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" цього підрозділу.

У графі 9 "Усього - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 5 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" та графи 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" цього підрозділу.

4.2. Операції за загальним та спеціальним фондами державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, проведені в натуральній формі, іноземній валюті або в національній валюті у разі розміщення власних надходжень на поточних рахунках у банках, відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету органами Казначейства у національній валюті України на підставі Довідки про надходження у натуральній формі, Довідки про операції в іноземній валюті, Довідки про операції в національній валюті у встановленому порядку.

Звітність складається з урахуванням зазначених операцій.

4.3. Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції) складається із 2 розділів:

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами.

Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, попередньо звірених з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань.

Суми заборгованості на початок звітного року повинні бути тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин вони виникли.

4.3.1. Розділ I "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, як за видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань, які знаходяться в обліку звітного періоду. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, складених за формою № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

При складанні місячного звіту код економічної класифікації видатків бюджету 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам.

По строку здачі квартального звіту (за виключенням останнього (грудня) місяця) місячний Звіт про бюджетну заборгованість формується на підставі даних квартального Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, код економічної класифікації видатків бюджету 3000 "Капітальні видатки" розшифровується по елементарним кодам.

Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині власних надходжень тільки по графах 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 7 "Дебіторська заборгованість списана за період з початку звітного року", 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" та 12 "Кредиторська заборгованість списана за період з початку звітного року".

У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів).

У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду, (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості з простроченим терміном. Це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену у графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості, наведену в графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми кредиторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 8 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 9414 "Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 9415 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9416 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними графи 9 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), - з неї термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 12 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 12 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 8 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 13 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Казначейства, та залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9414 "Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними у графі 13 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

4.3.2. Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за формою № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.

Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із загального фонду державного бюджету, та за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду державного бюджету, відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів), та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом державного бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду державного бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

Сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядником та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про Державний бюджет України відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.

У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів державного бюджету кредитами за вирахуванням сум погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 7 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 7 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із державного бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 8 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як виконавців бюджетних програм, при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки на дату складання звітності за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів державного бюджету, за вирахуванням сум погашення до державного бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 9 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 8 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 10 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" відображаються бюджетні фінансові зобов’язання за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву та попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9414 "Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними в графі 8 форми № 7д.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

4.4. Сальдовий баланс рахунків (додаток 3 до Інструкції).

При складанні місячного та квартального звітів у Сальдовому балансі рахунків відображається сальдо рахунків бухгалтерського обліку на початок звітного року та на кінець останнього дня звітного періоду (місяця, кварталу).

При складанні річного звіту у Сальдовому балансі рахунків відображається сальдо рахунків бухгалтерського обліку на початок та на кінець звітного року окремо до заключення рахунків та після заключення рахунків.

У Сальдовому балансі рахунків відображаються активи, зобов’язання, кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів, розрахунки, результат виконання бюджету, доходи бюджету, видатки бюджету, дані управлінського та позабалансового обліку (1-9 класи Плану рахунків).

Згортання статей розрахунків, результату виконання бюджету, видатків бюджету, позабалансового обліку є неприпустимим.

При складанні Сальдового балансу рахунків дані бухгалтерського обліку за балансовими рахунками мають бути звірені з відповідними даними форм звітності. У разі виявлення розбіжностей між даними Сальдового балансу рахунків та відповідними даними форм звітності органи Державного казначейства України надають пояснення щодо їх наявності із зазначенням причин виникнення.

При складанні та звірці Сальдового балансу рахунків слід дотримуватись Рекомендацій щодо звірки даних бухгалтерського обліку та окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету (додаток 4 до Інструкції).

4.5. Пояснювальна записка складається органами Казначейства до квартального та річного звіту та повинна розкривати інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

4.5.1. Разом із Пояснювальною запискою до річного звіту подаються такі додатки:

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 5 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 6 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 7 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 8 до Інструкції);

Довідка про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 № 2237-ІІІ та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 № 186-р (додаток 9 до Інструкції);

Довідка про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.1997 № 1003, від 26.02.1998 № 220 та від 10.12.1998 № 1953 (додаток 10 до Інструкції);

Копії довідок установ банків, що підтверджують залишки коштів на рахунках, відкритих на ім’я органів Казначейства.

Додатки до пояснювальної записки, у яких відсутня інформація, подаються з прочерками.

4.5.2. Пояснювальна записка повинна відповідати структурі звітності про виконання державного бюджету.

У преамбулі Пояснювальної записки зазначаються загальні відомості про орган Казначейства: назва органу Казначейства, кількість Управлінь (відділень) Казначейства, які входять до його складу, базова чи транзитна область, загальна кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються органом Казначейства.

Пояснювальна записка складається із наступних розділів:

I. Доходи державного бюджету. У цьому розділі наводиться інформація про надходження до загального та спеціального фондів державного бюджету; перелік доходів, які складають найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів; причини значного збільшення або зменшення доходів (за умови наявності таких випадків).

II. Видатки державного бюджету. У цьому розділі наводиться інформація про видатки загального та спеціального фондів державного бюджету; загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та невикористаних асигнувань; причини неповного використання асигнувань; причини розбіжностей між даними на кінець попереднього та початок звітного року.

III. Кредитування. У цьому розділі наводяться пояснення до залишків на кінець звітного періоду на балансових рахунках 153 групи рахунків "Кредити, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" Плану рахунків. При складанні річного звіту також наводяться пояснення до інформації, наведеної у графі "Сума коригування" Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 5 до Інструкції).

IV. Бюджетна заборгованість. У цьому розділі наводиться інформація щодо даних місячного Звіту про бюджетну заборгованість, який формується по строку здачі квартального звіту, а саме:

а) заборгованості за загальним фондом державного бюджету, в тому числі:

причини невідповідності між даними на кінець попереднього та на початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ);

сум зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань без відповідної кредиторської заборгованості та причин невідповідності;

б) заборгованості за спеціальним фондом державного бюджету, в тому числі:

сум зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань без відповідної кредиторської заборгованості та причин невідповідності;

причин невідповідності між даними на кінець попереднього та початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ).

V. Заборгованість за окремими програмами. У цьому розділі пояснюються розбіжності та причини, з яких вони виникли, між даними, які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 151 групи "Кредити, надані з державного бюджету" Плану рахунків, та даними, відображеними у розділі II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами" Звіту про бюджетну заборгованість. Інформація наводиться в розрізі бюджетних програм окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

В пояснювальній записці до річного звіту додатково наводиться інформація щодо сум кредиторської заборгованості, яка виникла за рахунок взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в частині перевищення повноважень та причин її наявності.

Також, у Пояснювальній записці зазначається інформація щодо:

програм із незавершеними на кінець звітного періоду розрахунками, асигнування за якими не передбачено у законі про Державний бюджет України (за програмами, які відображені у розділі I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету, Звіту про бюджетну заборгованість (додаток 2 до Інструкції) та інші пояснення;

розшифровки окремих показників звітності. Пояснення невідповідності даних звітів та сум, відображених на рахунках бухгалтерського обліку, або інших обставин, за якими є необхідність надання пояснень;

залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1223 "Рахунки Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів" та 1241 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" (зазначається до якого бюджету: державного чи місцевого відноситься сума залишку). Інформація наводиться у пояснювальній записці до квартального звіту у гривнях з копійками;

залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 361 групи "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків". Зазначається у якій валюті склався залишок: у національній чи іноземній. Якщо залишок склався у гривні - наводяться відповідні пояснення.

Крім того, у Пояснювальній записці наводиться інформація, яка вважається необхідною для пояснення звіту, або інформування за результатами складання звітності.

4.5.3. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 5 до Інструкції) відображаються операції за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

4.5.4. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 6 до Інструкції) відображаються операції за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами-позичальниками.

4.5.5. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 7 до Інструкції) відображаються операції за простроченою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.

4.5.6. У Розшифровці операцій відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 8 до Інструкції) відображаються операції за іншою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.

4.5.7. У Довідці про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 № 2237-III та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 № 186-р (додаток 9 до Інструкції) відображаються суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, які реструктуризовано, суми погашеної реструктуризованої заборгованості, з термінами погашення по роках, та суми списаної реструктуризованої заборгованості.

4.5.8. У Довідці про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.1997 № 1003, від 26.02.1998 № 220 та від 10.12.1998 № 1953 (додаток 10 до Інструкції) відображаються суми наданої та повернутої фінансової допомоги, яка надавалась за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення.

4.5.9. Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім’я органів Державної казначейської служби України, підтверджує залишки коштів, що склалися станом на перше число місяця року наступного за звітним на рахунках, відкритих в установах банків на ім’я органів Казначейства.

{Інструкція в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}

Начальник Управління
методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності

Н.І. Сушко
Додаток 1
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

ЗВІТ
про виконання державного бюджету

{Додаток 1 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 157 від 28.05.2019}Додаток 2
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету)

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

{Додаток 2 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}Додаток 3
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби
України звітності про виконання
державного бюджету
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 27.03.2019 № 94)

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

{Додаток 3 в редакції Наказів Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019, № 94 від 27.03.2019}Додаток 4
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету
(у редакції наказу
від 30.01.2019 № 37)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки даних бухгалтерського обліку та окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету

{Додаток 4 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}Додаток 5
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512

{Додаток 5 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}Додаток 6
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514

{Додаток 6 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}Додаток 7
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516

{Додаток 7 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}Додаток 8
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518

{Додаток 8 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}Додаток 9
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

ДОВІДКА
про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 № 2237-III та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 № 186-р

{Додаток 9 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}Додаток 10
до Інструкції про складання
органами Державної
казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

ДОВІДКА
щодо заборгованості перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.1997 № 1003, від 26.02.1998 № 220 та від 10.12.1998 № 1953

{Додаток 10 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 37 від 30.01.2019}вгору