Document v0048243-94, invalid, current version — Loss of force on October 18, 2004, on the basis - v0191509-04

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ 
МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкоммістобудування
України
05.10.1994 N 48
Введено в дію
з 01.01.1995
( Документ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики
N 191 ( v0191509-04 ) від 18.10.2004 )
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Управління, організація і технологія
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Основні положення
ДБН А.3.1-3-94
(На заміну СНиП 3.01.04-87)
( Із змінами, внесеними згідно з Документами Державного
комітету будівництва, архітектури
та житлової політики
N 10 ( v0010241-99 ) від 19.01.99
N 239 ( v0239241-99 ) від 04.10.99
N 108 ( v0108241-00 ) від 23.05.2000 )

З введенням в дію ДБН А.3.1-3-94 втрачає силу на території
України СНиП 3.01.04-87.
Дані норми встановлюють порядок, основні вимоги і умови
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
незалежно від їх форми власності та призначення, способів
проведення будівельних робіт і поширюються на нове будівництво,
розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, реставрацію,
капітальний ремонт (далі - будівництво) об'єктів - будівель,
споруд, приміщень підприємств, їх окремих черг, пускових
комплексів. Об'єкти власності інших держав, їх юридичних і фізичних осіб
спільних підприємств і міжнародних організацій підлягають
прийняттю в експлуатацію у визначеному цими нормами порядку, якщо
інший не встановлений відповідним міжнародним договором.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Закінчені будівництвом і підготовлені до експлуатації
відповідно до затвердженого проекту об'єкти підлягають введенню в
експлуатацію в порядку, який встановлений чинним законодавством.
1.2. Закінчені будівництвом об'єкти можуть бути прийняті і
введені в експлуатацію тільки при забезпеченні необхідних умов
охорони праці у відповідності з вимогами техніки безпеки і
виробничої санітарії, вимогами пожежної і радіаційної безпеки та
виконанням заходів по захисту навколишнього середовища.
1.3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів державного замовлення здійснюється відповідно до
Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
5 серпня 1992 р. N 449 ( 449-92-п ), а також постановами Кабінету
Міністрів України від 6 грудня 1993 р. N 990 ( 990-93-п ) та 23
травня 1994 р. N 332 ( 332-94-п ) про внесення доповнень до
зазначеного Положення.
1.4. Особливості прийняття в експлуатацію окремих закінчених
будівництвом об'єктів державного та недержавного замовлення із
специфічними умовами виробництва визначаються відповідними
міністерствами, відомствами та іншими центральними органами
державної виконавчої влади на підставі Положення, затвердженого
вищезазначеною постановою за погодженням з Державним комітетом
України у справах містобудування і архітектури.
1.5. При прийнятті в експлуатацію об'єктів, будівництво яких
здійснювалось за іноземними ліцензіями з поставкою іноземного
обладнання, повинні бути представлені контракти, договори на
поставку і налагодження обладнання та інші документи, де вказані
умови і терміни завершення будівництва.
1.6. Закінчені будівництвом об'єкти виробничого призначення
можуть бути прийняті за умови їх готовності до експлуатації
(укомплектовані кадрами, забезпечені ресурсами і сировиною), якщо
на них ліквідовані недоробки і на установленому обладнанні
розпочато випуск продукції (надання послуг).
1.7. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, по
яких з порушенням встановленого порядку внесені зміни до складу
передбачених проектом пускових комплексів. У виняткових випадках до призначення державних приймальних
комісій органом, який затвердив проект, можуть вноситись зміни до
складу пускових комплексів. При цьому, зі складу таких комплексів
не повинні вилучатись будівлі і споруди, які призначені для
санітарно-побутового обслуговування, забезпечення здорових та
безпечних умов праці працівників, очищення, знешкодження і
уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, викидів у воду та
грунт, а також під'їзні колії з фронтами навантаження і
розвантаження, лінії зв'язку, меліоративні заходи, системи і
заходи забезпечення пожежної безпеки.
1.8. Житлові будинки і цивільні споруди нового житлового
мікрорайону підлягають прийняттю в експлуатацію переважно як
закінчений містобудівний комплекс, в якому повинно бути завершено
будівництво об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням населення,
благоустрій та озеленення території у відповідності із
затвердженим проектом забудови мікрорайону, кварталу, житлового
масиву. При прийнятті в експлуатацію окремих об'єктів у нових
мікрорайонах, кварталах, житлових масивах благоустрій і озеленення
територій потрібно виконувати в обсязі, необхідному для нормальної
експлуатації і обслуговування об'єктів, що вводяться. Остаточний
благоустрій і озеленення виконуються після завершення забудови
мікрорайону, кварталів, житлових масивів, але не пізніше
дворічного терміну, з приймається окремим актом.
1.9. Багатосекційні житлові будинки можуть прийматися в
експлуатацію окремими секціями, якщо це передбачено проектом, за
умови повного закінчення монтажу конструкцій та підключення
опалення у секцію, що примикає, а також завершення благоустрою
території, прилеглої до секції, яка здається в експлуатацію. Якщо багатосекційний житловий будинок має вбудовані
(вбудовано-прибудовані, прибудовані) приміщення, посекційне
прийняття слід здійснювати після закінчення будівельно-монтажних
робіт і забезпечення опалення в цих приміщеннях даної секції.
Прийняття в експлуатацію вказаних приміщень у цьому випадку
здійснюється одночасно з прийняттям останньої секції за окремим
актом.
1.10. Очисні споруди каналізації підлягають прийняттю в
експлуатацію після гідравлічних випробувань трубопроводів і
ємкісних споруд, тривалого (не менше як три доби) комплексного
випробування під навантаженням на чистій або стічних водах, а
також після перевірки взаємодії в роботі усіх споруд.
1.11. При прийнятті об'єктів в експлуатацію у I та IV
кварталах дозволяється перенесення термінів виконання робіт по
озелененню, улаштуванню верхнього покриття під'їзних доріг до
будинків, тротуарів, господарських, ігрових та спортивних
майданчиків, а також оздоблення елементів фасадів будинків,
виконання яких неможливе через несприятливі погодні умови.
Конкретні терміни виконання вказаних робіт встановлюються
державною приймальною комісією.
2. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
2.1. Закінчені будівництвом та підготовлені до експлуатації
об'єкти державної власності підлягають прийняттю державними
приймальними комісіями.
2.2. Для пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям
створюються робочі комісії, що призначаються замовником
(забудовником), які повинні перевірити: відповідність об'єктів і
змонтованого устаткування проектам; відповідність виконання
будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм;
результати комплексного випробування устаткування; підготовленість
об'єктів до експлуатації, виконання заходів щодо забезпечення
безпечних умов праці і виробничої санітарії, захисту навколишнього
середовища, пожежної і радіаційної безпеки. Результатом
комплексного випробування устаткування по об'єктах промислового
призначення повинен бути початок випуску продукції (надання
послуг), передбаченої проектом.
2.3. Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і
устаткування оформляється відповідними актами (додаток 2 форма
1, 2, 3), які передаються на розгляд державній приймальній
комісії.
2.4. Закінчені будівництвом будівлі, споруди і вбудовані,
вбудовано-прибудовані або прибудовані приміщення виробничого,
допоміжного призначення, які входять до складу об'єкта, у разі
необхідності введення їх в експлуатацію у процесі будівництва
приймаються робочими комісіями в міру їх готовності з наступним
пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає об'єкт в
цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата
підписання акта робочою комісією (додаток 2 форма 4).
2.5. Робочі комісії призначаються рішенням (наказом,
постановою) замовника (забудовника), який встановлює за
погодженням з генеральним підрядчиком порядок та тривалість їх
роботи. Робочі комісії створюються не пізніше ніж у п'ятиденний
термін після отримання письмового повідомлення генерального
підрядчика про готовність об'єкта чи устаткування до здачі.
2.6. До складу робочої комісії включаються представники
замовника (забудовника), генерального підрядчика, субпідрядних
організацій, експлуатаційної організації, генерального
проектувальника, органів Державного санітарно-епідеміологічного
нагляду, Державного пожежного нагляду, Державної екологічної
інспекції, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з
енергозбереження (на підконтрольних об'єктах), Держкоматомнагляду
(на підконтрольних об'єктах). При прийнятті в експлуатацію
промислових об'єктів до складу робочої комісії додатково
включається представник профспілкової організації замовника або
експлуатаційної організації. Головою робочої комісії призначається представник замовника
(забудовника). ( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Документом Держбуду
N 10 ( v0010241-99 ) від 19.01.99 )
2.7. Генеральний підрядчик подає робочим комісіям таку
документацію: - перелік організацій, які брали участь у виконанні
будівельно-монтажних робіт, з зазначенням видів виконаних ними
робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за
їх виконання; - комплект робочих креслень, по яких здійснювалось
будівництво об'єкта, що приймається, з внесеними в них у процесі
будівництва змінами у встановленому порядку; - документи, що свідчать про якість матеріалів, конструкцій і
виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних
робіт; - акти на заховані роботи і акти про проміжне прийняття
окремих відповідальних конструкцій; - акти про випробування змонтованого устаткування, акти про
випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем
холодного і гарячого водопостачання, - каналізації і вентиляції; зовнішніх мереж водопостачання,
каналізації, теплопостачання, газопостачання та улаштування
дренажу; акти про ущільнення (герметизацію) вводів і випусків
інженерних комунікацій в місцях їх проходження крізь стіни
підвалів; - акти про випробування внутрішніх і зовнішніх
електроустановок і електромереж; - акти про випробування обладнання телефонізації,
радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматизації; - акти про випробування обладнання пожежобезпеки,
вибухобезпеки, блискавко-захисту; - акти радіаційного обстеження об'єкта; - акти про виконання протисейсмічних заходів, передбачених
проектом для будівництва в сейсмічних районах; - акти про виконання заходів при будівництві на територіях з
просідаючими грунтами, підземними виробками, карстами; - журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали
перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва.
2.8. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів (крім об'єктів житлово-цивільного призначення)
здійснюється державними приймальними комісіями, які призначаються
органами, що затвердили проектно-кошторисну документацію, а
об'єктів житлово-цивільного призначення - державними приймальними
комісіями, які призначаються районними і міськими виконкомами Рад
народних депутатів. Призначення державних приймальних комісій провадиться не
пізніше ніж за 30 днів до встановленого терміну введення в
експлуатацію при прийнятті об'єктів житлово-цивільного призначення
і за 2 місяці - об'єктів виробничого призначення.
2.9. До складу державної приймальної комісії включаються
представники експлуатаційної організації, замовника, генерального
підрядчика, генерального проектувальника, органів Державного
архітектурно-будівельного контролю, Державного
санітарно-епідеміологічного нагляду, Державного пожежного нагляду.
Державної екологічної інспекції, Держнаглядохоронпраці, Державної
інспекції з енергозбереження, Держкоматомнагляду (на
підконтрольних об'єктах), органів державної виконавчої влади та
виконкомів місцевих Рад народних депутатів, на території яких
розташовано побудовані об'єкти. При прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів до складу
державної приймальної комісії додатково включається представник
профспілкової організації замовника або експлуатаційної
організації, фінансуючого банку та органів по регулюванню
використання та охорони водоймищ. Головою державної приймальної комісії по об'єктах виробничого
призначення призначається представник експлуатаційної організації. Головою державної приймальної комісії по об'єктах
житлово-цивільного призначення призначається представник органу
Державного архітектурно-будівельного контролю. ( Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Документом Держбуду
N 10 ( v0010241-99 ) від 19.01.99 )
2.10. Замовник подає державним приймальним комісіям
документацію, перелічену в пункті 2.7, а також: - довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими
комісіями; - затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про
основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в
експлуатацію; - перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали
участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію; - документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів
державного архітектурно-будівельного контролю на виконання
будівельно-монтажних робіт; - документи на геодезичну розбивочну основу для будівництва,
а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які
виконані замовником; - документи про геологію і гідрогеологію будівельного
майданчика, про результати випробування грунту та аналізу
грунтових вод; - геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж,
яка передається також в місцеві органи містобудування і
архітектури; - паспорти на устаткування та механізми; - акти на прийняття будівель, споруд і приміщень,
змонтованого устаткування, які складені робочими комісіями
(додаток 2, форма 1, 2, 3); - акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, зазначених
в пункті 2.4 (додаток 2, форма 4); - довідки міських експлуатаційних організацій про те, що
зовнішні комунікації холодного і гарячого водопостачання,
каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання та
зв'язку забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта і прийняті ними
на обслуговування; - довідку на відповідність потужностей, що вводяться (для
початкового періоду освоєння проектних потужностей), тим
потужностям, які передбачені Проектом; - довідку про фактичну вартість будівництва, підписану
замовником і підрядчиком; - зведені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта в
цілому до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.
2.11. При прийнятті об'єктів із специфічними умовами
виробництва державна приймальна комісія має право вимагати
додаткові документи, що стосуються специфіки експлуатації об'єкта,
який приймається.
2.12. Державні приймальні комісії зобов'язані перевірити
усунення недоробок, виявлених робочими комісіями, і готовність
об'єкта до прийняття в експлуатацію.
2.13. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених
будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом (додаток 2
форма 5). Акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в
експлуатацію підписується головою та всіма членами комісії. При
наявності у членів комісії заперечень вони повинні бути розглянуті
з участю органу, який вони представляють. Розгляд акту державної приймальної комісії про прийняття в
експлуатацію об'єкта, прийняття рішення за результатами розгляду
заперечень окремих членів комісії і затвердження акту органом,
який призначив комісію, здійснюється в термін, що не перевищує
місяць після підписання акту по об'єктах виробничого призначення,
і не більше 7 днів - по об'єктах житлово-цивільного призначення. Без підпису акту представниками органів державного нагляду
введення в експлуатацію об'єкта не дозволяється. Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акту
державною приймальною комісією. У звітність про введення в дію об'єктів виробничого та
житлово-цивільного призначення включаються тільки об'єкти, по яких
затверджені акти державної приймальної комісії про прийняття в
експлуатацію та при наявності гарантійного паспорта-сертифіката на
об'єкт, який видається генеральним підрядчиком.
2.14. Державна приймальна комісія при виявленні непридатності
об'єкта до експлуатації подає мотивований висновок про це в орган,
який призначив комісію, і копії направляє замовнику і генеральному
підрядчику.
2.15. Голова державної приймальної комісії повинен подати в
орган, який призначив комісію: - акт про прийняття об'єкта в експлуатацію; - проект рішення на затвердження акту про прийняття об'єкта в
експлуатацію.
2.16. Повноваження державної приймальної комісії припиняються
з моменту затвердження акту про прийняття об'єкта в експлуатацію.
2.17. Голови та члени державних приймальних комісій несуть
відповідальність за свої дії при прийнятті об'єктів в експлуатацію
згідно з чинним законодавством.
2.18. Документацію, перелічену в пунктах 2.7 і 2.10, після
прийняття об'єкта в експлуатацію необхідно зберігати у замовника
(забудовника) або в експлуатаційній організації протягом всього
терміну експлуатації.
3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ,
ЯКІ НЕ Є ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Документом
Держбуду N 239 ( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
3.1. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, які не є державною власністю, встановлюється Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями за
погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України. Ці об'єкти приймаються в експлуатацію за рішенням державних
технічних комісій. ( Пункт 3.1 в редакції Документа Держбуду N 239 ( v0239241-99 )
від 04.10.99 )
3.2 Державні технічні комісії призначаються районними,
районними міста Києва, Севастопольською міською державними
адміністраціями та виконавчими органами міст обласного
підпорядкування. Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше,
як за 7 днів після отримання заяви забудовника (замовника) про
закінчення будівництва та готовність об'єкту до прийняття в
експлуатацію (додаток 3). ( Пункт 3.2 в редакції Документа Держбуду N 239 ( v0239241-99 )
від 04.10.99 )
3.3. До складу державних технічних комісій включаються
представники забудовника (замовника), проектувальника, підрядника
(при здійсненні будівництва підрядним способом), місцевої
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів
державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного
пожежного нагляду, виконавчого органу відповідних місцевих Рад, а
на підконтрольних об'єктах Державної екологічної інспекції,
Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з енергозбереження
додатково включаються представники цих органів. При введенні в експлуатацію закінчених будівництвом
автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування,
автостоянок, комплексів та об'єктів дорожнього сервісу у межах
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і
доріг, до складу державної технічної комісії включаються
представники Державної автомобільної інспекції. ( Пункт 3.3
доповнено абзацом згідно з Документом Держбуду N 108
( v0108241-00 ) від 23.05.2000 ) ( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Документом Держбуду
N 10 ( v0010241-99 ) від 19.01.99, в редакції Документа Держбуду
N 239 ( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
( Пункт 3.4 виключено згідно з Документом Держбуду N 239
( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
( Пункт 3.5 виключено згідно з Документом Держбуду N 239
( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
3.6. Головою державної технічної комісії призначається
представник органу, який призначив комісію.
3.7. Термін роботи державної технічної комісії визначається
органом, що її призначив, але він не повинен перевищувати 10 днів. Протягом цього часу члени комісії повинні ознайомитись з
проектною документацією, перевірити відповідність збудованого
(реконструйованого, капітально відремонтованого) об'єкта проекту
та технічним умовам на проектування і підписати акт про прийняття
закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію. Члени комісії не
вправі ставити додаткові вимоги, крім передбачених виданими
технічними умовами на проектування. У випадку відмови окремих
членів комісії у підписанні акта, вони зобов'язані надати письмово
голові комісії та органу, який вони представляють, мотивовані
заперечення. Розгляд акту державної технічної комісії, прийняття рішення
за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії та
остаточне підписання акту здійснюється у 7-денний термін. Після
цього терміну заперечення окремих членів комісії не
розглядаються. ( Пункт 3.7 в редакції Документа Держбуду N 239 ( v0239241-99 )
від 04.10.99 )
3.8. Рішення про прийняття об'єктів в експлуатацію можуть
прийматися державними технічними комісіями тільки по тих об'єктах,
які закінчені будівництвом в обсязі, передбаченому проектом, та
підготовлені до експлуатації. ( Пункт 3.8 в редакції Документа Держбуду N 239 ( v0239241-99 )
від 04.10.99 )
3.9. Результатом роботи державної технічної комісії є
складання і підписання акта державної технічної комісії (додаток
4), в якому приймається рішення про введення об'єкта в
експлуатацію. ( Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з
Документом Держбуду N 239 ( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
3.10. Акт державної технічної комісії затверджується органом,
який призначив цю комісію.
3.11. Підписаний та затверджений акт державної технічної
комісії є підставою для включення даних про його введення в
державну статистичну звітність, а також для оформлення права
власності на збудований об'єкт. ( Пункт 3.11 із змінами, внесеними
згідно з Документом Держбуду N 239 ( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
3.12. У випадку, якщо державна технічна комісія дійшла
висновку про непідготовленість об'єкта до експлуатації, вона
оформляє відмову в рішенні про введення об'єкта в експлуатацію і
подає її органу, який призначив комісію, і замовнику
(забудовнику).
3.13. Голови та члени державних технічних комісій несуть
відповідальність за свої дії при прийнятті об'єктів в експлуатацію
згідно з чинним законодавством.
4. ЗАКРИТТЯ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ
Після введення в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, на які є затверджені окремі проекти зі зведеними
кошторисними розрахунками до них, мають бути закриті зведені
кошторисні розрахунки і проведені усі розрахунки за
будівельно-монтажні роботи, виконання яких передбачено
затвердженим проектом, у тому числі ті, які були перенесені згідно
з 1.11. Конкретні дати закриття зведених кошторисних розрахунків
обумовлюються термінами виконання зазначених робіт, які
визначаються державною приймальною комісією, а по об'єктах, які не
є державною власністю, - державною технічною комісією.
( Норми доповнено розділом 4 згідно з Документом Держбуду N 239
( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
Додаток 1
Обов'язковий

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
РОБОЧА КОМІСІЯ - комісія, яка призначається в установленому
порядку для прийняття виконаних робіт по закінченому будівництвом
об'єкту для пред'явлення його державній приймальній комісії.
ДЕРЖАВНА ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ - комісія, яка призначається в
установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта.
ДЕРЖАВНА ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ - комісія, яка призначається в
установленому порядку для прийняття в експлуатацію об'єктів, які
не є державною власністю.
ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС - група об'єктів (або їх частина) основного
виробничого і допоміжного призначення, енергетичного,
транспортного і складського господарства, зв'язку,
внутрішньоплощадкових інженерних мереж, благоустрою та інших
об'єктів, які є частиною будови, або її черги, введення яких в
експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг,
передбачених проектом, і нормальні умови праці для обслуговуючого
персоналу згідно з діючими нормами.
ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА - частина об'єкта будівництва, яка
складається з групи будівель, споруд і обладнання, введення яких в
експлуатацію забезпечує випуск продукції чи надання послуг,
передбачених проектом.
СПОРУДА - об'ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи
підземна будівельна система, яка складається з несучих та в
окремих випадках з огороджувальних конструкцій і призначена до
виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів,
виробів, устаткування, для тимчасового перебування людей,
пересування людей та вантажів і т.п.
ГАРАНТІЙНИЙ ПАСПОРТ-СЕРТИФІКАТ - посвідчення, видане
генеральним підрядчиком, яке містить у собі відомості про об'єкт,
рівень якості та експлуатаційної надійності об'єкта на певний
термін.

Додаток 2
Обов'язковий
Форма 1

АКТ
робочої комісії про прийняття устаткування
після індивідуального випробування
м._________ "__"________19__ р.

Робоча комісія, яка призначена ______________________________ __________________________________________________________________
(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила
робочу комісію)
рішенням від "__"________19__ р. N __________
у складі:
голови - представника замовника (забудовника) _______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
членів комісії - представників: генерального підрядчика __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
субпідрядних (монтажних) організацій _____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції __________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції енергозбереження _____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
ВСТАНОВИЛА:
1. Генеральним підрядчиком __________________________________ __________________________________________________________________
(назва організації та її відомча належність)
пред'явлено для прийняття наступне устаткування __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік устаткування та його коротка характеристика (при
необхідності перелік вказується в додатку)
змонтоване в _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва будівлі, споруди, цеху)
який входить до складу ___________________________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)
2. Монтажні роботи виконані _________________________________ __________________________________________________________________
(назва монтажних організацій та їх відомча належність)
3. Проектна документація розроблена _________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва проектних організацій та їх відомча належність, номери
креслень і дати їх складання)
4. Дата початку монтажних робіт _____________________________
(місяць і рік)
Дата закінчення монтажних робіт __________________________
(місяць і рік)
Робочою комісією проведені додаткові випробування
устаткування (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій
документації, що подана генпідрядчиком): _________________________ __________________________________________________________________
(назва випробувань)

Рішення робочої комісії
Роботи по монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно
з проектом, стандартами, будівельними нормами, технічними умовами
і відповідають вимогам прийняття для його комплексного
випробування. Пред'явлене до прийняття устаткування, вказане в пункті 1
цього акта, вважати прийнятим з "__" __________19__ р. для
комплексного випробування.
Голова робочої комісії _____________
(підпис)
Члени робочої комісії _____________ _____________
(підписи)
ЗДАЛИ ПРИЙНЯЛИ
представники генерального представники замовника
підрядчика і субпідрядних (забудовника)
організацій _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________
(підписи) (підписи)

Форма 2

АКТ
робочої комісії про прийняття устаткування
після комплексного випробування
м._________ "__"________19__ р.

Робоча комісія, яка призначена ______________________________ __________________________________________________________________
(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила
робочу комісію)
рішенням від "__"________19__ р. N __________
у складі: голови - представника замовника (забудовника) _______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
членів комісії - представників: генерального підрядчика __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
субпідрядних (монтажних) організацій _____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції __________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції енергозбереження _____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
ВСТАНОВИЛА:
1. Устаткування _____________________________________________ __________________________________________________________________
(назва устаткування, технологічної лінії, установки, агрегату (при
необхідності вказується в додатку до акта)
змонтоване в _____________________________________________________
(назва будівлі, споруди, цеху)
який входить до складу ___________________________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)
пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні
пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями
з "__"_______19__ р. по "__"________ 19__ р. протягом ____________
(дні або години)
у відповідності з встановленим замовником порядком і за __________ __________________________________________________________________
(назва документу, по якому здійснювалось комплексне випробування)
2. Комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи, виконано ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)
3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу устаткування
(при необхідності вказується в додатку до акта), які виявлені у
процесі комплексного випробування, а також недоробки:_____________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________ усунені.
4. В процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи, вказані в додатку ... до акта.
Рішення робочої комісії
Устаткування, яке пройшло комплексне випробування, вважати
готовим до експлуатації і випуску продукції (надання послуг),
передбаченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння
проектних потужностей в початковий період, і прийнятим з
"__"______ 19__ р. для пред'явлення державній приймальній комісії
для прийняття в експлуатацію.
Голова робочої комісії _____________
(підпис)
Члени робочої комісії _____________ _____________
(підписи)

Форма 3

АКТ
робочої комісії про готовність закінченого будівництвом
об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії

м._________ "__"________19__ р.

Робоча комісія, яка призначена ______________________________ __________________________________________________________________
(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила
робочу комісію)
рішенням від "__"________19__ р. N __________
у складі: голови - представника замовника (забудовника) _______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
членів комісії - представників: генерального підрядчика __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
субпідрядних (монтажних) організацій _____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції енергозбереження _____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового
призначення) _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
профспілкової організації ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
керуючись правилами, що викладені в ДБН А.3.1-3-94,
ВСТАНОВИЛА:
1. Генеральним підрядчиком___________________________________ __________________________________________________________________
(назва організації та її відомча належність)
пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом __________________________________________________________________
(назви об'єкта)
2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який
виконав __________________________________________________________
(види робіт)
та його субпідрядними організаціями ______________________________ __________________________________________________________________
(назва організацій та їх відомча належність)
які виконали _____________________________________________________
(види робіт)
3. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
проектними організаціями _________________________________________ __________________________________________________________________
(назва організацій та їх відомча належність)
4. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________ __________________________________________________________________
(номер проекту, номер серії (за типовими проектами)
5. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________ __________________________________________________________________
(назва органу, який затвердив документацію на об'єкт в цілому)
"__"_______ 19__ р. N ______
6. Будівельно-монтажні роботи виконувались в терміни: початок робіт ___________________; закінчення робіт ______________
(місяць і рік) (місяць і рік)
7. Робочою комісією пред'явлена документація ________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік документів згідно з п. 2.7 ДБН А.3.1-3-94 чи номер
додатку до акта)
Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.
8. Об'єкт має такі показники: _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
місткість і т.п.)
9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по об'єкту
характеризуються такими даними:___________________________________
(короткі технічні характеристики __________________________________________________________________
по плануванню, кількості поверхів, основних матеріалах і __________________________________________________________________
конструкціях, інженерному і технологічному устаткуванню) __________________________________________________________________
10. Устаткування встановлено згідно з актами про його
прийняття після індивідуального та комплексного випробування і
прийняття його робочими комісіями (перелік актів наведений в
додатку ... до цього акта) в кількості: по проекту _____________ одиниць; фактично______________ одиниць.
11. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,
пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(відомості про виконання)
Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта.
12. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в
терміни, вказані в додатку ... до акта.
13. Кошторисна вартість по затвердженій проектно-кошторисній
документації: всього _______ тис.крб., в тому числі:
будівельно-монтажних робіт _________ тис. крб., устаткування,
інструменту, інвентаря ________ тис. крб.
Рішення робочої комісії
__________________________________________________________________
(назва об'єкта) __________________________________________________________________
ВВАЖАТИ ПРИЙНЯТИМ від генерального підрядчика і готовим до
пред'явлення державній приймальній комісії.
Голова робочої комісії _____________
(підпис)
Члени робочої комісії _____________ _____________
(підписи)
ЗДАЛИ ПРИЙНЯЛИ
представники генерального представники замовника
підрядчика і субпідрядних (забудовника)
організацій _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________
(підписи) (підписи)

Форма 4
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(прізвище, ім'я та ____________________________
по батькові, посада особи,
яка затвердила акт)
"__" __________ 19__ р.

АКТ
робочої комісії про прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом
будівлі, споруди, приміщення

м._________ "__"________19__ р.

Робоча комісія, яка призначена ______________________________ __________________________________________________________________
(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила
робочу комісію)
рішенням від "__"________19__ р. N __________
у складі: голови - представника замовника (забудовника) _______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
членів комісії - представників: генерального підрядчика __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
субпідрядних (монтажних) організацій _____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції енергозбереження _____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції (по об'єктах промислового
призначення)______________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
профспілкової організації ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,

ВСТАНОВИЛА:
1. Генеральним підрядчиком __________________________________ __________________________________________________________________
(назва організації та її відомча належність)
пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом __________________________________________________________________
(назва будівлі, споруди, приміщення),
який входить до складу ___________________________________________
(назва об'єкта)
2. Будівництво виконано на підставі рішення (постанови,
розпорядження, наказу) від "__"_______19__ р. N _______ __________________________________________________________________
(назва органу, який виніс рішення)
3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком, який
виконав _________________________________________________________,
(види робіт)
та субпідрядними організаціями ___________________________________ __________________________________________________________________
(назва організацій та їх відомча належність)
які виконали _____________________________________________________
(види робіт)
4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
проектними організаціями _________________________________________ __________________________________________________________________
(назва проектних організацій та їх відомча належність)
5. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________ __________________________________________________________________
(номер проекту, номер серії (за типовими проектами)
6. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________ __________________________________________________________________
(назва органу, який затвердив проектно-кошторисну документацію __________________________________________________________________
на об'єкт в цілому)
"__"________19__ р. N ______
7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни: початок ________________________; закінчення _______________
(місяць і рік) (місяць і рік)
при тривалості будівництва, місяців:
за нормою або за ПОБ________________;
фактично ___________________________.
8. Робочій комісії надана така документація: ________________ __________________________________________________________________
(перелік документів відповідно з п. 2.7 ДБН А.3.1-3-94 __________________________________________________________________
або номер додатку до акта)
9. Подана до прийняття в експлуатацію будівля, споруда,
приміщення має такі основні показники: ___________________________ __________________________________________________________________
(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
місткість і т.п.)
10. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по
будівлі, споруді, приміщенню характеризуються такими даними: __________________________________________________________________
(стислі технічні характеристики по плануванню, __________________________________________________________________
кількості поверхів, основних матеріалах та конструкціях, __________________________________________________________________
інженерному та технологічному устаткуванню)
11. Устаткування встановлено згідно з актами про його
прийняття після індивідуального та комплексного випробування
робочими комісіями (перелік актів наведений у додатку ... до цього
акта) у кількості: згідно з проектом ____________; фактично _____________________.
12. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,
пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища та
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(відомості про виконання)
Характеристика заходів наведена у додатку... до акта.
13. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого
водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання,
енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними
організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій
наведений у додатку ... до акта.
14. Недоробки та дефекти усунені.
15. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною
документацією: всього ______ тис. крб., у тому числі:
будівельно-монтажних робіт ______ тис. крб., устаткування,
інструменту та інвентаря ______ тис. крб.
16. Кошторисна вартість основних фондів, які приймаються в
експлуатацію _______ тис. крб., у тому числі: будівельно-монтажних
робіт _______ тис. крб., устаткування, інструменту та інвентаря ________ тис. крб.
Рішення робочої комісії
Пред'явлене до прийняття_____________________________________ __________________________________________________________________
(назва будівлі, споруди, приміщення)
ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.
Голова робочої комісії _____________
(підпис)
Члени робочої комісії _____________ _____________
(підписи)

Форма 5
ЗАТВЕРДЖЕНО ____________________________ ____________________________ ____________________________
(дата та номер рішення
(наказу, постанови та ін.),
прізвище, ім'я та
по батькові і посада особи,
яка підписала рішення
(наказ, постанова та ін.)

АКТ
державної приймальної комісії про прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

від "__"_______19__ р. ____________________________
(місцезнаходження об'єкта)
Державна приймальна комісія, яка призначена рішенням
(наказом, постановою та ін.) від "__"________19__ р. N ________ __________________________________________________________________
(назва органу, який призначив комісію)
у складі: голови ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
членів комісії - представників: замовника (забудовника) __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації ______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального підрядчика __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
генерального проектувальника _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного архітектурно-будівельного контролю ____________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по охороні праці _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної інспекції енергозбереження _____ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів Державної екологічної інспекції __________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
виконкомів місцевих Рад народних депутатів _______________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
профспілкової організації ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
банку, який фінансує (по об'єктах промислового призначення)_______ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів по регулюванню використання та охороні водоймищ (по
об'єктах промислового призначення) _______________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
керуючись правилами, які викладені в ДБН А.3.1-3-94,

ВСТАНОВИЛА:
1. Замовником (підрядчиком разом з замовником) ______________ __________________________________________________________________
(назва організації та її відомча належність)
пред'явлений до прийняття в експлуатацію _________________________ __________________________________________________________________
(назва об'єкта, вид будівництва (нове, розширення,
реконструкція, технічне переозброєння)
за адресою: ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, мікрорайон, квартал,
вулиця, номер будинку (корпусу)
2. Будівництво здійснено на підставі рішення (наказу,
постанови та ін.) від "__"________19__ р. N ______ _______________ __________________________________________________________________
(назва органу, який виніс рішення)
згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від
"__"_________19__ р. N ______ ___________________________________ __________________________________________________________________
(назва органу Держархбудконтролю, який видав дозвіл)
3. Будівництво здійснено генеральним підрядчиком ____________ __________________________________________________________________
(назва організації ти її відомча належність)
який виконав _____________________________________________________
(види робіт)
із субпідрядними організаціями ___________________________________
(назва організацій та їх відомча __________________________________________________________________
належність, види робіт, які виконані кожною організацією __________________________________________________________________
(при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться __________________________________________________________________
в додатку ... до акта
) __________________________________________________________________
4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
генеральним проектувальником _____________________________________ __________________________________________________________________
(назва організації та її відомча належність)
який виконав _____________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
та субпідрядними організаціями ___________________________________ __________________________________________________________________
(назва організацій, їх відомча належність та виконані __________________________________________________________________
частини і розділи документації (при кількості організацій __________________________________________________________________
більше трьох перелік їх наводиться в додатку ... до акта
)
5. Вихідні дані для проектування видані _____________________ __________________________________________________________________
(назва науково-дослідних та вишукувальних організацій, їх відомча __________________________________________________________________
належність, тематика вихідних даних (при кількості організацій __________________________________________________________________
більше трьох перелік їх наводиться в додатку ... до акта
)
6. Будівництво здійснювалось за проектом (типовим,
індивідуальним, повторного застосування) _________________________ __________________________________________________________________
(номер проекту, номер серії (за типовими проектами); __________________________________________________________________
для індивідуального проекту по об'єктах житлово-цивільного __________________________________________________________________
призначення вказується назва органу, який дозволив __________________________________________________________________
застосування такого проекту)
7. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________ __________________________________________________________________
(назва органу, який затвердив (перезатвердив) документацію на __________________________________________________________________
об'єкт (чергу, пусковий комплекс) "__" _______19__ р. N ______
8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни: початок робіт _________________; закінчення робіт ________________
(місяць і рік) (місяць і рік)
при тривалості будівництва, місяців:
за нормою або за ПОБ ________________, фактично _________________.
9. Державній приймальній комісії представлена документація: __________________________________________________________________
(перелік документів у відповідності з п.п. 2.7, 2.10 __________________________________________________________________
ДБН А.3.1-3-94 або номер додатку до акта)
Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.
10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх
об'єктів, крім житлових будинків) має такі основні показники
потужності, продуктивності, виробничої площі, протяжності,
місткості, обсягу, пропускної здатності, провізної здатності,
кількості робочих місць і т.п. (заповнюється по всіх об'єктах в
одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних
видах послуг):
------------------------------------------------------------------ | Потужність, |Одиниця| За проектом | Фактично | |продуктивність|виміру |--------------------+--------------------| | і т.п. | |загальна |в тому |загальна |в тому | | | |(з ураху-|числі пус-|(з ураху-|числі пус-| | | |ванням |кового |ванням |кового | | | |раніше |комплексу |раніше |комплексу | | | |прийня- |або черги |прийня- |або черги | | | |тих) | |тих) | | |--------------+-------+---------+----------+---------+----------| |--------------+-------+---------+----------+---------+----------| ------------------------------------------------------------------
Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в
обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в
початковий період ________________________________________________ __________________________________________________________________
(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)
Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок
(для житлових будинків) має такі показники:
------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця| За |Фактич-| | |виміру |проектом| но | |---------------------------------------+-------+--------+-------| |Загальна площа |кв. м | | | |---------------------------------------+-------+--------+-------| |Кількість поверхів |поверх | | | |---------------------------------------+-------+--------+-------| |Загальний будівельний обсяг |куб. м | | | |---------------------------------------+-------+--------+-------| | в тому числі підземної частини |куб. м | | | |---------------------------------------+-------+--------+-------| |Площа вбудованих, |кв. м | | | |вбудовано-прибудованих та | | | | |прибудованих | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | | За проектом | Фактично | | |----------------------+----------------------| | |Кіль- |Площа квартир,|Кіль- |Площа квартир,| | |кість | кв. м |кість | кв. м | | |квартир|--------------|квартир|--------------| | | |загаль-|житло-| |загаль-|житло-| | | | на | ва | | на | ва | |------------------+-------+-------+------+-------+-------+------| |Всього квартир | | | | | | | |------------------+-------+-------+------+-------+-------+------| | в тому числі: | | | | | | | |------------------+-------+-------+------+-------+-------+------| | однокімнатних | | | | | | | |------------------+-------+-------+------+-------+-------+------| | двокімнатних | | | | | | | |------------------+-------+-------+------+-------+-------+------| | трикімнатних | | | | | | | |------------------+-------+-------+------+-------+-------+------| | чотирикімнатних | | | | | | | | і більше | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
11. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по
об'єкту мають такі дані: __________________________________________________________________
(короткі технічні характеристики по особливостях його __________________________________________________________________
розміщення, по плануванню кількості поверхів, основних __________________________________________________________________
матеріалах і конструкціях, інженерному та технологічному __________________________________________________________________
устаткуванню)
12. На об'єкті встановлено передбачене проектом устаткування
в кількості згідно з актами про його прийняття після
індивідуального та комплексного випробування (перелік вказаних
актів наведений в додатку ... до цього акта).
13. Заходи по охороні праці, забезпеченню вибухобезпеки,
пожежобезпеки, охороні навколишнього природного середовища та
антисейсмічні заходи, передбачені проектом, ______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(відомості про виконання)
Характеристика заходів наведена в додатку... до акта.
14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого
водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання,
енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями.
Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений в
додатку ... до акта.
15. Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією,
ліквідовані.
16. Роботи по озелененню, влаштуванню верхнього покриття
під'їзних доріг до будівель, тротуарів, господарчих, ігрових та
спортивних майданчиків, а також оздобленню фасадів будівель
повинні бути виконані:
------------------------------------------------------------------ | Види робіт | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Термін виконання | |------------+------------------+-------------+------------------| |------------+------------------+-------------+------------------| ------------------------------------------------------------------
17. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною
документацією: всього _________ тис. крб., у тому числі: базисна вартість
будівельно-монтажних робіт _________ тис. крб., устаткування,
інструменту та інвентаря _________ тис. крб.
18. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _________тис. крб., у тому числі: вартість будівельно-монтажних
робіт ___________ тис. крб., вартість устаткування, інструменту та
інвентаря __________ тис. крб.

Рішення державної приймальної комісії
Пред'явлений до прийняття ___________________________________
(назва об'єкта)
ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.
Голова державної _____________
приймальної комісії (підпис)
Члени державної _____________
приймальної комісії _____________
(підписи) ( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Документом Держбуду
N 10 ( v0010241-99 ) від 19.01.99 )
Додаток 3
Рекомендований
Форма
_________________________________
(назва органу Держархбудконтролю) __________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________
адреса фізичної особи)

ЗАЯВА
Прошу призначити державну технічну комісію для прийняття
рішення про готовність закінченого будівництвом __________________ __________________________________________________________________
(назва і коротка характеристика об'єкта) __________________________________________________________________ _________________________________________________ до експлуатації.
Дозвіл на підключення до міських мереж холодного та гарячого
водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання,
електропостачання, телефонного і радіозв'язку є.
Оплата послуг технічної комісії буде проведена у
встановленому порядку.
"__"______19__ р. ______________
(підпис)
Додаток 4
Рекомендований
Форма

АКТ
державної технічної комісії про прийняття
закінченого будівництвом об'єкта
в експлуатацію
"__"_______ 200_ р. __________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
Державна технічна комісія, призначена _______________________ __________________________________________________________________
(назва органу, який призначив державну технічну комісію)
рішенням від "__"_______ 200_ р. N _________ на підставі п.3.1
ДБН А.3.1-3-94
у складі: Голови - ____________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
членів комісії - представників:
забудовника (замовника) __________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________
проектувальника (автора проекта) _________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________
організації, яка виконувала будівництво (підрядника) _____________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю __________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
органів Державного пожежного нагляду _____________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Державної екологічної інспекції __________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Державної автомобільної інспекції ________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
органів Держнаглядохоронпраці_____________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Державної інспекції з енергозбереження ___________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
ВСТАНОВИЛА:
1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений
будівництвом _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва та належність об'єкту)
збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних
робіт, виданим __________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва інспекції Держархбудконтролю)
від "__"_________ 200_ р. N ________
2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи
виконані згідно з проектом та виданими технічними умовами на
проектування.
3. Об'єкт має такі показники: _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(потужність, продуктивність, площа і т.д.)
Рішення державної технічної комісії
1. __________________________________________________________
(назва об'єкту)
прийнятий в експлуатацію.
2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на
збудований об'єкт та включення його до державної статистичної
звітності.
Голова державної _____________ (прізвище, ініціали)
технічної комісії (підпис)
Члени державної _____________ (прізвище, ініціали)
технічної комісії _____________ (прізвище, ініціали)
(підписи)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Документом Держбуду
N 10 ( v0010241-99 ) від 19.01.99 )
( Нова редакція Додатку 4 затверджена Наказом Держбуду N 239
( v0239241-99 ) від 04.10.99 )
( Додаток 4 в редакції Документа Держбуду N 108 ( v0108241-00 )
від 23.05.2000 )on top