Документ v0047500-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.03.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.03.2019  № 47

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року № 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2006 року за № 40/11914 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.03.2019  № 47

ЗМІНИ
до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України

1. У розділі I:

1) у главі 1:

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

“1.4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) актив з права користування - актив, який представляє собою право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди;

2) амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

3) базовий актив - актив, який є предметом оренди, і право щодо використання якого передане орендодавцем орендарю;

4) балансова вартість - сума, за якою актив обліковують у балансі після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності;

5) валова інвестиція в оренду - сума орендних платежів, які мають бути отримані орендодавцем за фінансовою орендою та будь-якої негарантованої ліквідаційної вартості, нарахованої орендодавцю;

6) вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість основних засобів чи нематеріальних активів з вирахуванням їх ліквідаційної вартості;

7) гарантія ліквідаційної вартості - гарантія, надана орендодавцеві стороною, не пов’язаною з орендодавцем, стосовно того, що вартість (або частина вартості) базового активу на кінець оренди щонайменше дорівнюватиме зазначеній сумі;

8) група основних засобів або нематеріальних активів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання основних засобів або нематеріальних активів;

9) дата набрання чинності модифікацією - дата, станом на яку обидві сторони погодилися на модифікацію оренди;

10) дата початку дії оренди - більш рання з двох дат: або дата угоди про оренду, або дата зобов’язання, коли сторони дійшли згоди щодо основних умов оренди;

11) дата початку оренди - дата, коли орендодавець надає базовий актив для використання орендарем;

12) дата придбання - дата, на яку контроль за активами, що купуються, переходить до покупця;

13) еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості;

14) залишкова вартість - різниця між первісною (переоціненою) вартістю і сумою нарахованого зносу;

15) змінні орендні платежі - частка платежів, здійснених орендарем на користь орендодавця за право використовувати базовий актив протягом строку оренди, яка змінюється внаслідок зміни фактів або обставин, що відбуваються після дати початку оренди, крім плину часу;

16) знос основних засобів - сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання;

17) інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем як актив з права користування) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:

використання у виробництві чи під час постачання товарів, надання послуг чи для адміністративних цілей; або

продажу під час звичайної діяльності;

18) клас базового активу - це група базових активів, що мають подібні природу та спосіб використання;

19) короткострокова оренда - оренда, яка на дату початку оренди має строк оренди 12 місяців або менше. Оренда, яка містить можливості придбання, не є короткостроковою орендою;

20) ліквідаційна вартість активу - попередньо оцінена сума, яку суб’єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на його вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному після закінчення строку його корисної експлуатації;

21) модифікація оренди - зміна обсягу оренди або компенсації за оренду, яка не була частиною початкових умов оренди (наприклад, додаткове включення або припинення права на використання одного чи більше базових активів, або подовження чи скорочення строку оренди за договором);

22) накопичена амортизація нематеріальних активів - сума амортизації об’єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання;

23) негарантована ліквідаційна вартість - частка ліквідаційної вартості базового активу реалізація, якої орендодавцем негарантована або гарантована лише стороною, пов’язаною з орендодавцем;

24) незароблений фінансовий дохід - різниця між валовою інвестицією в оренду та чистою інвестицією в оренду;

25) нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, не є утримуваними грошима та активами, що мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей, та може бути ідентифікований;

26) необоротні активи - основні засоби (необоротні матеріальні активи) та нематеріальні активи;

27) необоротні активи, утримувані для продажу, - необоротні активи, що утримуються з метою продажу, та їх балансова вартість відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного використання;

28) нерухомість, зайнята власником, - нерухомість, утримувана (власником або орендарем як актив з права користування) для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг або для адміністративних цілей;

29) об’єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно, також інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється банком. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів;

30) оренда - договір або частина договору, яка передає право на використання активу (базового активу) протягом певного періоду в обмін на компенсацію;

31) орендні платежі - платежі, здійснювані орендарем на користь орендодавця, пов’язані з правом користування базового активу протягом строку оренди;

32) основні засоби - матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік);

33) первісна вартість - історична (фактична) собівартість основних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів або нематеріальних активів;

34) первісні прямі витрати - додаткові витрати, понесені у зв’язку з укладанням оренди, які не були б понесені, якби такої оренди не було б укладено, за винятком таких витрат, понесених орендодавцем-виробником або орендодавцем-дилером у зв’язку з фінансовою орендою;

35) переоцінена вартість - вартість основних засобів або нематеріальних активів після їх переоцінки;

36) підтримання об’єкта основних засобів чи нематеріальних активів у робочому стані - витрати на підтримання об’єкта в робочому стані (у придатному для використання) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання;

37) подібні об’єкти - об’єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість;

38) поліпшення об’єкта основних засобів - витрати, що пов’язані з модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо об’єкта основних засобів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, що первісно очікуються від його використання;

39) припустима ставка відсотка - ставка відсотка, завдяки якій теперішня вартість орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює сумі справедливої вартості базового активу та будь-яких первісних прямих витрат орендодавця;

40) ринкова вартість - сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку;

41) ставка додаткових запозичень орендаря - ставка відсотка, яку орендар сплатив би, щоб позичити на подібний строк та з подібним забезпеченням коштів, необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов;

42) стимули до оренди - платежі, здійснені орендодавцем на користь орендаря, пов’язані з орендою, або відшкодування чи взяття на себе орендодавцем витрат орендаря;

43) строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого основні засоби чи нематеріальні активи використовуватимуться банком або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний банком обсяг продукції (робіт, послуг);

44) строк оренди - це невідмовний період, протягом якого орендар має право використовувати базовий актив;

45) суборенда - операція, у якій базовий актив знову здається в подальшому в оренду орендарем (“проміжним орендодавцем”) третій стороні, а оренда (“головна оренда”) між головним орендодавцем та орендарем лишається в силі;

46) сума очікуваного відшкодування необоротного активу - найбільша з двох оцінок, а саме чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, уключаючи його ліквідаційну вартість;

47) теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (з вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання під час поточної діяльності банку;

48) теперішня вартість майбутнього платежу під визначений процент - це сума, яку необхідно вкласти на цей час під визначений процент для отримання відповідної суми в майбутньому;

49) удосконалення нематеріальних активів - витрати, пов’язані з удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод;

50) фіксовані платежі - платежі, здійснювані орендарем на користь орендодавця за право використовувати базовий актив протягом строку оренди, за винятком змінних орендних платежів;

51) чиста інвестиція в оренду - валова інвестиція в оренду, дисконтована за припустимою ставкою відсотка в оренді;

52) чиста вартість реалізації необоротного активу - справедлива вартість необоротного активу з вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію.

Інші терміни, які вживаються в цій Інструкції, використовуються в значеннях, визначених законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку, міжнародними стандартами фінансової звітності.”;

у пункті 1.7 слова та цифри “Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за № 48/14739 (зі змінами)” замінити словами та цифрами “Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 2018 року № 14 (далі - Інструкція 14).”;

2) у главі 2:

у пункті 2.1 слова та цифри “затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, із змінами (далі - План рахунків) (додаток)” замінити словами та цифрами “затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами) (далі - План рахунків) (додаток).”;

пункти 2.8-2.10, 2.12 викласти в такій редакції:

“2.8. Орендар обліковує активи з права користування за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду), за балансовими рахунками 4600, 4609 Плану рахунків, а орендне зобов’язання - за балансовим рахунком 3615 Плану рахунків.

2.9. Орендодавець або заставодавець продовжує визнавати необоротні активи, передані в оперативну оренду або заставу, за балансовими рахунками 4300, 4309, 4400, 4409 Плану рахунків.

2.10. Витрати орендаря, що пов’язані з поліпшенням об’єкта основних засобів, відображаються за балансовим рахунком 4530 Плану рахунків. Завершене поліпшення основних засобів відображається за окремим аналітичним рахунком балансового рахунку 4500 Плану рахунків. Амортизація суми завершеного поліпшення відображається орендарем такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

7423

4509

На суму амортизації

.";

“2.12. Банки для відображення в бухгалтерському обліку операцій з необоротними активами мають право використовувати транзитні рахунки відповідно до облікової політики банку.”.

2. У главі 8 розділу II:

1) пункти 8.1, 8.4 викласти в такій редакції:

“8.1. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника або орендаря за договором про оренду з метою отримання орендних платежів, збільшення капіталу або для обох цілей, а не для надання послуг або адміністративних цілей.”;

“8.4. До інвестиційної нерухомості належать:

1) земля, утримувана для довгострокового збільшення капіталу, а не для короткострокового продажу під час звичайної діяльності;

2) земля, утримувана для майбутнього, але ще невизначеного використання (якщо банк ще не визначив, чи буде він використовувати землю як нерухомість, зайняту власником, чи для короткострокового продажу під час звичайної діяльності, тоді земля вважається утримуваною для збільшення капіталу);

3) будівля, яка є власністю банка (або пов’язаний з будівлею актив з права користування, що утримується цим банком) та надана в оренду згідно з одним чи кількома договорами про операційну оренду;

4) будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду згідно з одним чи кількома договорами про операційну оренду;

5) нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання як інвестиційна нерухомість.”;

пункти 8.5, 8.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8.7-8.28 уважати відповідно пунктами 8.5-8.26;

пункт 8.9 викласти в такій редакції:

“8.9. Орендар оцінює за справедливою вартістю актив з права користування, а не базову нерухомість, якщо застосовує модель справедливої вартості для оцінки інвестиційної нерухомості, яка утримується як актив з права користування.”;

після пункту 8.9 доповнити главу новим пунктом 8.10 у такій редакції:

“8.10. Інвестиційну нерухомість, утримувану орендарем як актив з права користування, потрібно за необхідності переоцінювати до справедливої вартості, якщо банк вибирає модель справедливої вартості. Якщо орендні платежі здійснюються за ринковими ставками, то справедлива вартість інвестиційної нерухомості, утримуваної орендарем як актив з права користування, на момент придбання за вирахуванням усіх очікуваних орендних платежів (уключаючи й тих, що пов’язані з визнаними зобов’язаннями за орендою) має дорівнювати нулю.”.

У зв’язку з цим пункти 8.10-8.26 уважати відповідно пунктами 8.11-8.27.

3. Розділ VIII викласти в такій редакції:

“Розділ VIII. Облік операцій з оренди

Глава 1. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з оренди

1. Банк оцінює договір лізингу (оренди) (далі - договір оренди) у цілому або окремі компоненти як договір оренди, якщо виконуються такі критерії:

1) актив є ідентифікованим;

2) лізингоодержувачу (орендарю) (далі - орендар) передається право отримувати практично всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу протягом усього періоду використання активу;

3) орендарю передається право визначати спосіб використання активу протягом усього періоду використання в обмін на компенсацію;

4) орендодавець не має істотного права заміни активу протягом строку його використання.

2. Банк визначає строк оренди як невідмовний період оренди разом з:

1) періодами, на які розповсюджуються право продовження оренди, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю;

2) періодами, на які розповсюджуються право припинити дію оренди, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він не скористається такою можливістю.

3. Банк переглядає строк оренди, якщо сталася зміна невідмовного періоду оренди.

4. Орендар має право не визнавати договір орендою у разі короткострокової оренди або оренди, за якою базовий актив має низьку вартість, і не відображати в обліку актив з прав користування та орендне зобов’язання.

5. Орендар визнає орендні платежі витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі, якщо застосовує звільнення від визнання оренди, визначені в пункті 4 глави 1 розділу VIII цієї Інструкції, та відображає їх у бухгалтерському обліку за рахунком 7395 Плану рахунків.

6. Орендар самостійно визначає вартість базового активу за орендою, яка є низькою, і визначає це в обліковій політиці банку із застосуванням професійного судження.

7. Орендар визнає новий договір оренди, якщо відбулася модифікація договору короткострокової оренди або сталася будь-яка зміна строку оренди, яку орендар обліковував, застосовуючи вимоги пункту 5 глави 1 розділу VIII цієї Інструкції.

8. Орендар має застосовувати політику визнання короткострокової оренди за класом базового активу, з яким пов’язане право на використання.

9. Орендар має право приймати рішення щодо застосування звільнення від визнання оренди для кожного окремого випадку оренди, якщо вартість базового активу за ним є низькою.

10. Орендар обліковує компоненти договору, які є орендою окремо від компонентів договору, що не пов’язані з орендою, якщо виконуються обидві такі умови:

1) орендар може отримувати вигоду від використання самого базового активу або з іншими ресурсами, які він може легко отримати; та

2) базовий актив не є сильно залежним та тісно пов’язаним з іншими базовими активами, зазначеними в договорі.

11. Орендар має право прийняти рішення для окремого класу базових активів не виділяти компоненти, що не пов’язані з орендою та оренди, і обліковувати кожний компонент оренди та пов’язані з ним компоненти, які не є орендою, як один компонент оренди.

12. Орендар не має застосовувати спрощення, зазначене в пункті 11 глави 1 розділу VIII цієї Інструкції, якщо договір оренди є базовим активом гібридного (комбінованого) фінансового інструменту. Виділений похідний інструмент як компонент гібридного (комбінованого) фінансового інструменту обліковується відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку похідних фінансових інструментів.

13. Орендодавець розподіляє компенсацію, передбачену в договорі, на кожний компонент на підставі відносної окремо взятої ціни компонента оренди та агрегованої окремо взятої ціни компонентів, що не пов’язані з орендою.

14. Орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд як фінансову або оперативну.

Глава 2. Відображення операцій оренди в бухгалтерському обліку в орендаря

1. Орендар на дату початку оренди повинен визнавати актив з права користування та зобов’язання з лізингу (оренди) (далі - орендне зобов’язання).

2. Орендар первісно визнає актив з права користування за первісною вартістю (собівартістю).

3. Первісна вартість (собівартість) активу з права користування включає таке:

1) суму первісної оцінки орендного зобов’язання;

2) орендні платежі, здійснені на/до дату/дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди;

3) первісні прямі витрати, понесені орендарем;

4) витрати, які будуть понесені орендарем на демонтаж, переміщення, доведення базового активу до стану, що вимагається строками та умовами оренди. Орендар несе зобов’язання за такими витратами або на дату початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду.

4. Орендар на дату початку оренди визнає орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендар дисконтує платежі за право користування базовим активом протягом строку оренди (орендні платежі), застосовуючи ставку відсотка, яка передбачена в договорі оренди. Орендар застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, якщо ставку в договорі оренди не можна визначити.

5. Орендні платежі на дату початку оренди включають:

1) фіксовані платежі (уключаючи по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню;

2) змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;

3) суми, які будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;

4) ціну виконання можливості придбання активу, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю;

5) платежі як штрафи за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію орендарем можливості припинення оренди.

6. Для орендаря орендні платежі також уключають суми, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі не включають платежі, віднесені на компоненти, що не пов’язані з орендою цього договору, крім випадків, коли орендар обирає можливість поєднати компоненти, що не пов’язані з орендою з орендними компонентами, та обліковувати їх як єдиний орендний компонент.

7. Орендар на дату початку оренди відображає в бухгалтерському обліку актив з права користування і орендне зобов’язання за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 2600, 2620, 2650


На суму отриманих стимулів до оренди


4600


На суму активу з права користування за вирахуванням отриманих стимулів до оренди1200, 2600, 2620, 2650

На суму понесених первісних витрат3615

На суму орендного зобов’язання3699

На суму забезпечення витрат, які будуть понесені на демонтаж, переміщення, доведення базового активу до стану, що вимагається строками та умовами оренди4600

На суму отриманих стимулів до оренди

.

8. Орендар використовує забезпечення витрат на демонтаж, переміщення, доведення базового активу до стану, що вимагається строками та умовами оренди, протягом періоду, зазначеного в договорі оренди, і здійснює за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3699

1200, 2600, 2620, 2650

На суму витрат на демонтаж, переміщення базового активу

.

9. Орендар після дати початку оренди оцінює орендне зобов’язання таким чином:

1) збільшуючи балансову вартість для відображення процентів за орендним зобов’язанням;

2) зменшуючи балансову вартість для відображення сплачених орендних платежів;

3) переоцінюючи балансову вартість для відображення переоцінки, модифікації оренди або перегляду по суті фіксованих орендних платежів.

10. Орендар відображає в бухгалтерському обліку нарахування процентних витрат за орендним зобов’язанням за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

7028

3618

На суму процентних витрат за орендним зобов’язанням

.

11. Орендар після дати початку оренди визнає іншими операційними витратами змінні орендні платежі, що не включені в оцінку орендного зобов’язання в тому періоді, у якому сталися подія чи певні умови, які спричинили здійснення таких платежів (та ті, які не залежать від індексу та ставки). Орендар відображає такі витрати за балансовим рахунком 7399 Плану рахунків.

12. Орендар відображає в бухгалтерському обліку сплату орендних платежів за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615


На суму орендного зобов’язання


3618


На суму процентів за орендним зобов’язанням1200, 2600, 2620

На суму орендних платежів

.

13. Орендар повинен регулярно на кожну звітну дату оцінювати орендне зобов’язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов:

1) зміна строку оренди (уключаючи у зв’язку з переглядом імовірності виконання опціону на продовження або дострокового припинення оренди);

2) зміна оцінки можливості придбання базового активу (у разі використання можливості придбання);

3) зміна платежів, обумовлена зміною плаваючої процентної ставки.

Орендар визначає переглянуту ставку дисконтування як припустиму ставку відсотка щодо оренди на решту строку оренди, якщо таку ставку можна легко визначити, або як ставку додаткових запозичень орендаря на дату переоцінки, якщо припустиму ставку відсотка не можна легко визначити.

14. Орендар має також здійснити переоцінку орендного зобов’язання з використанням незмінної ставки дисконтування в таких випадках:

1) зміна сум, які, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості;

2) зміна майбутніх орендних платежів унаслідок зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів.

Орендар визначає переглянуті орендні платежі для решти строку оренди, застосовуючи ставку відсотка на дату початку оренди.

15. Орендар визнає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування активу з права користування (крім випадку зменшення балансової вартості активу з права користування до нуля). У випадку, коли балансова вартість активу з права користування зменшилася до нуля та відбувається подальше зменшення орендного зобов’язання, орендар визнає решту суми у складі прибутку або збитку.

16. Орендар відображає в бухгалтерському обліку переоцінку орендного зобов’язання як коригування активу з права користування (крім випадку зменшення до нуля) такими бухгалтерськими проводками:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615

4609

На суму уцінки

2

4600

3615

На суму дооцінки

.

17. Орендар відображає в бухгалтерському обліку подальше зменшення орендного зобов’язання, якщо балансова вартість активу з права користування вже зменшена до нуля, такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615

6499

На суму подальшого зменшення орендного зобов’язання, якщо балансова вартість активу з права користування зменшилася до нуля

18. Орендар для подальшої оцінки активу з права користування застосовує модель обліку за первісною вартістю (собівартістю) або моделі обліку, що використовується до активів, подібних до базового активу з права користування, які передбачені обліковою політикою банку.

19. Орендар оцінює актив із права користування за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків унаслідок зменшення корисності та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання, якщо він застосовує для подальшої оцінки активу з права користування модель обліку за первісною вартістю (собівартістю).

20. Орендар застосовує модель справедливої вартості до активів із права користування, які відповідають визначенню інвестиційної нерухомості, якщо він застосовує цю модель для своєї власної інвестиційної нерухомості.

21. Орендар має право застосовувати модель переоцінки до класу активів із права користування, пов’язаних з основними засобами, якщо він застосовує цю модель до відповідного класу основних засобів.

22. Орендар після первісного визнання здійснює нарахування амортизації активу з права користування, переглядає його справедливу вартість, визнає зменшення його корисності відповідно до моделі оцінки, яка застосовується ним до активів, подібних до базового активу.

23. Орендар здійснює облік активу з права користування після первісного визнання в порядку, аналогічному порядку:

1) обліку основних засобів, викладеному в главі 1 розділу III, главі 1 розділу V цієї Інструкції, якщо базовий актив застосовується до класу основних засобів;

2) обліку нематеріальних активів, викладеному в главі 2 розділу III цієї Інструкції, якщо базовий актив застосовується до нематеріальних активів;

3) обліку інвестиційної нерухомості, викладеному в главі 8 розділу II цієї Інструкції, якщо базовий актив застосовується до інвестиційної нерухомості.

24. Орендар має амортизувати актив із права користування від дати початку оренди до кінця строку корисного використання базового активу, якщо оренда передає орендарю право власності на базовий актив наприкінці строку оренди або якщо собівартість активу з права користування відображає факт, що орендар скористається можливістю його придбати. За інших умов орендар амортизує актив із права користування відповідно до пункту 25 глави 2 розділу VIII цієї Інструкції.

25. Орендар амортизує актив із права користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з правом використання та кінець строку оренди, якщо не виконуються умови, викладені в пункті 24 глави 2 розділу VIII цієї Інструкції.

26. Орендар не рідше одного разу на місяць відображає в бухгалтерському обліку нараховану суму амортизації активу з права користування (крім активу з права користування, базовим активом якого є інвестиційна нерухомість, що обліковується банком за справедливою вартістю) за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

7424

4609

На суму амортизації

.

27. Орендар здійснює нарахування амортизації активу з права користування відповідно до облікової політики банку.

28. Орендар обліковує модифікацію договору оренди як окрему оренду, якщо виконуються обидві такі умови:

1) модифікація розширює сферу застосування договору оренди з додаванням права на використання одним або кількома базовими активами;

2) відшкодування за оренду збільшується на величину, співмірну з ціною окремого договору на збільшений обсяг, а також на відповідні коригування такої ціни, що відображають обставини конкретного договору.

Орендар не припиняє визнавати актив із права користування та орендне зобов’язання за діючим договором оренди й обліковує модифікацію як окремий договір оренди, не пов’язаний із діючим договором, керуючись пунктом 7 глави 2 розділу VIII цієї Інструкції.

29. Орендар відображає в бухгалтерському обліку модифікацію договору оренди, яка не є окремим договором на дату набрання чинності модифікацією оренди, таким чином:

1) розподіляє компенсацію, зазначену в модифікованому договорі оренди;

2) визначає строки модифікованої оренди;

3) переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів із використанням переглянутої ставки дисконту. Переглянута ставка дисконту визначається як припустима ставка відсотка в оренді для решти строку оренди, якщо таку ставку легко визначити, або як ставка додаткових запозичень орендаря на дату набрання чинності модифікацією оренди, якщо припустиму ставку відсотка в оренді не можна легко визначити.

30. Орендар відображає часткове або повне припинення оренди для модифікації оренди, яка зменшує сферу дії оренди:

1) зменшує балансову вартість активу з права користування на суму часткового або повного припинення за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615

4609

На суму часткового або повного припинення

;

2) визнає прибуток (за рахунком 6360 Плану рахунків) або збиток (за рахунком 7360 Плану рахунків), пов’язаний із частковим або повним припиненням оренди.

31. Орендар відображає в бухгалтерському обліку коригування активу з права користування з урахуванням усіх інших (крім тих, які зменшують сферу дії оренди) модифікацій договору оренди, які не є окремим договором, здійснюючи коригування активу з права користування та орендного зобов’язання за такими бухгалтерськими проводками:

1) у разі збільшення активу з права користування та орендного зобов’язання:

Таблиця 1


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4


4600

3615

На суму коригування активу з права користування та орендного зобов’язання

;

2) у разі зменшення активу з права користування та орендного зобов’язання:

Таблиця 2


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615

4609

На суму коригування активу з права користування та орендного зобов’язання

.

32. Орендар відображає об’єкт оренди, який йому повертається, на суму негарантованої ліквідаційної вартості та здійснює таку бухгалтерську проводку:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3615, 4609

4600

На суму негарантованої ліквідаційної вартості

.

Глава 3. Відображення оренди в бухгалтерському обліку в орендодавця

1. Орендодавець класифікує кожен свій договір оренди або як операційну оренду, або як фінансову оренду.

2. Орендодавець класифікує договір оренди як фінансову оренду, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив.

3. Орендодавець класифікує договір оренди як операційну оренду, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив.

4. Класифікація оренди як фінансової або операційної залежить від суті операції, а не від форми договору.

5. Орендодавець використовує критерії, які окремо або в поєднанні зумовлюють класифікацію оренди як фінансової:

1) наприкінці строку дії оренди право власності на базовий актив переходить до орендаря;

2) орендар має право придбати базовий актив за ціною, яка значно нижча від справедливої вартості на дату реалізації цього права, а на початку строку оренди є обґрунтована впевненість у тому, що це право буде реалізовано;

3) строк дії оренди становить більшу частину строку корисного використання базового активу навіть за умови, що право власності не передаватиметься;

4) на початку строку дії оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів майже дорівнює справедливій вартості базового активу, переданого в оренду;

5) базові активи, передані в оренду, мають спеціалізований характер, і орендар має право користуватися ними без суттєвих модифікацій.

6. Підтвердженням належності операції до фінансової оренди можуть бути такі умови:

1) у разі анулювання договору про оренду збитки орендодавця, пов’язані з цим анулюванням, покладаються на орендаря;

2) прибутки або збитки від коливань справедливої оцінки ліквідаційної вартості припадають на орендаря;

3) орендар має змогу продовжити строк дії договору оренди на додатковий період за орендну плату, значно нижчу від ринкової орендної плати.

7. Орендодавець здійснює класифікацію оренди на дату початку оренди і повторно переглядає лише в разі модифікації оренди. Зміна оцінки або зміни обставин не ведуть до нової класифікації оренди.

8. Орендодавець на початок строку оренди визнає активи, які надані у фінансову оренду як наданий кредит [фінансовий лізинг (оренда)] в сумі чистої інвестиції в оренду, і припиняє визнання об’єкта фінансового лізингу (оренди). В обліку здійснюється така бухгалтерська проводка:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1520, 2071, 2103, 2113, 2211
4309, 4409, 4509,7490

4300, 4400, 4500

На суму залишкової вартості об’єкта фінансового лізингу (оренди)

.

9. Орендодавцем розраховується чиста інвестиція в оренду як теперішня вартість орендних платежів і теперішня вартість негарантованої ліквідаційної вартості активу, дисконтована із застосуванням припустимої ставки відсотка, передбаченої в договорі.

10. Орендодавцем первісні прямі витрати мають включатися до первісної оцінки чистої інвестиції. Припустима ставка відсотка в оренді має визначатися так, що первісні прямі витрати включаються автоматично в чисту інвестицію в оренду, і окремо не додаються.

11. Орендні платежі на дату початку строку оренди, що включаються в оцінку чистої інвестиції в оренду і не отримані на дату початку оренди, складаються з таких платежів за право використання базовим активом протягом строку оренди:

1) фіксовані платежі з вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають сплаті;

2) змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, первісно оцінені з використанням індексу або ставки на дату початку оренди;

3) платежі з будь-яких гарантій ліквідаційної вартості, надані орендодавцеві орендарем, стороною, пов’язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов’язаною з орендодавцем, і спроможною з фінансової точки зору погасити зобов’язання за гарантією;

4) платежі ціни реалізації можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він реалізує таку можливість;

5) платежі в рахунок штрафів за припинення терміну дії оренди, якщо умовами оренди передбачено можливість припинення оренди орендарем.

12. Для орендодавця орендні платежі також включають будь-які гарантії ліквідаційної вартості, надані орендодавцю орендарем, стороною, пов’язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов’язаною з орендодавцем, і спроможною з фінансової точки зору виконувати зобов’язання за гарантією. Орендні платежі не включають платежі, віднесені на компоненти, не пов’язані з орендою.

13. Орендодавець визнає фінансовий дохід протягом строку оренди на основі моделі, яка відображає сталу періодичну норму прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в оренду.

Орендодавець обліковує нараховані доходи за чистою інвестицією в оренду за балансовими рахунками 1528, 2078, 2108, 2118, 2218 Плану рахунків.

14. Орендодавець відображає нарахування доходу за операціями з фінансової оренди за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1528, 2078, 2108, 2118, 2218

6017, 6026, 6040, 6041, 6053

На суму нарахованого доходу

.

15. Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку отримані орендні платежі та нараховані доходи за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 2600, 2620, 2650

1520, 2071, 2103, 2113, 2211

На суму основного боргу1528, 2078, 2108, 2118, 2218

На суму нарахованих доходів

.

16. Орендодавець до чистої інвестиції в оренду застосовує вимоги Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” щодо зменшення корисності.

Орендодавець визнає сформований резерв під очікувані кредитні збитки за чистою інвестицією в оренду, керуючись підпунктом 2 пункту 194 розділу XXXI Інструкції 14.

17. Орендодавець має регулярно переглядати суми розрахункової негарантованої ліквідаційної вартості, використані під час обчислення валових інвестицій в оренду. У разі зменшення розрахункової негарантованої ліквідаційної вартості орендодавець має переглянути розподіл доходу протягом строку оренди та одразу визнати будь-яке зменшення вже нарахованих сум.

18. Орендодавець, який класифікує актив у фінансовій оренді як утримуваний для продажу, обліковує такий актив відповідно до глави 7 розділу II цієї Інструкції та міжнародного стандарту фінансової звітності 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.

19. Орендодавець обліковує модифікацію договору фінансової оренди як окремий договір, якщо виконуються обидві такі умови:

1) модифікація розширює сферу дії оренди, додаючи право на використання одного або більше базових активів; та

2) компенсація за оренду зростає на суму, порівнянну з окремо взятою ціною розширення сфери дії оренди та відповідними коригуваннями такої окремо взятої ціни для відображення обставин конкретного договору.

20. Орендодавець обліковує немодифікований первісний договір фінансової оренди й окремий договір за виконання умов, зазначених у пункті 19 глави 3 розділу VIII цієї Інструкції. Орендодавець обліковує окремий договір аналогічно до нових договорів оренди.

21. Модифікація договору фінансової оренди не зумовлює виникнення окремого договору в орендодавця, якщо умови, викладені в пункті 19 глави 3 розділу VIII цієї Інструкції, не виконуються. Орендодавець повторно аналізує класифікацію оренди на дату модифікації фінансової оренди, яка не обліковується як окремий договір оренди.

Орендодавець обліковує модифікацію залежно від класифікації модифікованого договору оренди:

1) якщо оренда була б класифікована як операційна і ця модифікація була б чинною на дату початку дії оренди, тоді орендодавець обліковує модифікацію як нову оренду з дати набрання чинності модифікації оренди. Орендодавець оцінює балансову вартість базового активу як чисту інвестицію в оренду безпосередньо перед датою набрання чинності модифікації;

2) якщо оренда була б класифікована як фінансова і ця модифікація була б чинною на дату початку оренди, орендодавець обліковує чисту інвестицію в оренду, застосовуючи вимоги Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти”.

22. Орендодавець відображає об’єкт фінансового лізингу (оренди), який йому повертається за умовами договору, на суму негарантованої ліквідаційної вартості такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

4300, 4400, 4500

1520, 2071, 2103, 2113, 2211

На суму негарантованої ліквідаційної вартості

.

23. Орендодавець здійснює бухгалтерський облік операційної оренди відповідно до пунктів 24-31 глави 3 розділу VIII цієї Інструкції.

24. Орендодавець обліковує необоротні активи, передані в операційну оренду, за балансовими рахунками 4300, 4400 Плану рахунків.

25. Орендодавець нараховує амортизацію на базові активи, передані в операційну оренду відповідно до облікової політики банку, і відображає нараховану амортизацію за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

7423

4309, 4409

На суму амортизації

.

26. Орендодавець визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі чи будь-якій іншій систематичній основі. Інша систематична основа застосовується орендодавцем, якщо така основа дає змогу краще відображати модель, завдяки якій вигода, отримана від використання базового активу, зменшується. Орендар у бухгалтерському обліку здійснює таку бухгалтерську проводку:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

3578

6395

На суму нарахованого орендного платежу

.

27. Орендодавець відображає в обліку отримання нарахованих орендних платежів за такою бухгалтерською проводкою:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1200, 2600, 2620, 2650

3578

На суму отриманих нарахованих орендних платежів

.

28. Необоротні активи, повернуті орендарем, за операційним лізингом (орендою) орендодавець відображає в обліку за такими бухгалтерськими проводками:


з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

4300, 4400, 4500

4300, 4400, 4500

На суму балансової вартості повернутих орендарем необоротних активів

2

4309, 4409, 4509

4309, 4409, 4509

На суму зносу повернутих орендарем необоротних активів

.

29. Орендодавець включає первісні прямі витрати, понесені під час укладення договору про операційну оренду, до балансової вартості базового активу та визнає їх витратами протягом строку оренди на такій самій основі, як і дохід від оренди.

30. Зменшення корисності базових активів в операційній оренді орендодавець здійснює відповідно до подібних власних активів банку, утримуваних згідно з обліковою політикою банку.

31. Орендодавець повторно аналізує критерії класифікації операційної оренди на дату модифікації оренди. Орендодавець обліковує модифікацію операційної оренди як новий договір оренди з дати набрання чинності модифікації, якщо вона відповідає критеріям визнання оренди. Орендодавець враховує всі платежі в рахунок здійсненої попередньої оплати чи нараховані орендні платежі, пов’язані з первісною орендою як частину орендних платежів за новою орендою.”.

4. Додаток до Інструкції викласти в такій редакції:


“Додаток
до Інструкції з бухгалтерського
обліку основних засобів
і нематеріальних активів банків України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.03.2019 № 47 )
(пункт 2.1 глави 2 розділу I)

РАХУНКИ,
що використовуються для обліку операцій із необоротними активами:


з/п

Рахунок

Назва рахунку

1

2

3

1

1001 А

Банкноти та монети в касі банку

2

1200 А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

3

1500 АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

4

1520 А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

5

1528 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

6

2071 А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

7

2078 А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

8

2600 АП

Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

9

2620 АП

Кошти на вимогу фізичних осіб

10

2650 АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

11

3408 А

Необоротні активи, що утримуються з метою продажу

12

3409 А

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

13

3500 А

Витрати майбутніх періодів

14

3510 А

Дебіторська заборгованість з придбання активів

15

3519 А

Дебіторська заборгованість за послуги

16

3522 А

Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

17

3552 А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку

18

3578 А

Інші нараховані доходи

19

3590 КА

Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

20

3600 П

Доходи майбутніх періодів

21

3615 П

Зобов’язання орендаря з лізингу (оренди)

22

3618 П

Нараховані витрати за зобов’язанням орендаря з лізингу (оренди)

23

3622 П

Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

24

3652 П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

25

3653 П

Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

26

3678 П

Інші нараховані витрати

27

3800 АП

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

28

3801 АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

29

4103 А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

30

4105 А

Інвестиції в інші асоційовані компанії

31

4203 А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

32

4205 А

Інвестиції в інші дочірні компанії

33

4300 А

Нематеріальні активи

34

4309 КА

Накопичена амортизація нематеріальних активів

35

4310 А

Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

36

4321 А

Ґудвіл

37

4400 А

Основні засоби

38

4409 КА

Знос основних засобів

39

4410 А

Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

40

4419 КА

Знос інвестиційної нерухомості

41

4430 А

Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

42

4431 А

Обладнання, що потребує монтажу

43

4500 А

Інші необоротні матеріальні активи

44

4509 КА

Знос інших необоротних матеріальних активів

45

4530 А

Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)

46

4600 А

Активи з права користування

47

4609 КА

Накопичена амортизація активів з права користування

48

5030 П

Нерозподілені прибутки минулих років

49

5100 П

Результати переоцінки основних засобів

50

5101 П

Результати переоцінки нематеріальних активів

51

5108 АП

Результати переоцінки активів з права користування

52

6017 АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

53

6026 АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

54

6040 АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

55

6041 АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

56

6053 АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

57

6360 П

Дохід від модифікації лізингу (оренди)

58

6394 П

Дохід від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

59

6395 П

Дохід від лізингу (оренди)

60

6490 П

Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

61

6499 П

Інші доходи

62

7028 А

Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря

63

7360 А

Витрати від модифікації лізингу (оренди)

64

7394 А

Витрати від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

65

7395 А

Витрати на лізинг (оренду)

66

7399 А

Інші операційні витрати

67

7420 А

Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів

68

7421 А

Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)

69

7423 А

Амортизація

70

7424 А

Амортизація активів з права користування

71

7490 А

Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

72

7499 А

Інші витрати

73

7705 АП

Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю

74

9500 А

Отримана застава

75

9510 А

Надана застава

76

9520 А

Земельні ділянки

77

9521 А

Нерухоме майно житлового призначення

78

9523 А

Інші об’єкти нерухомого майна

79

9617 А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

80

Групи 990

Контррахунки для рахунків розділів 90-95 Плану рахунків

81

Групи 991

Контррахунки для рахунків розділів 96-98 Плану рахунків

.".

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського облікуБ. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


Р. Борисенковгору