Документ v0045509-03, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2003

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
Н А К А З
21.04.2003 N 45

Про "Порядок інформаційного наповнення,
технічної підтримки і супроводу веб-сайту
Держбуду України" та підвищення рівня
інформаційного забезпечення
учасників будівництва

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня
2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади",
Указу Президента України від 1 серпня 2002 року N 683/2002
( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади", постанови Кабінету Міністрів
України від 29 серпня 2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи
щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади" і спільного наказу Державного комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та
Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25
листопада 2002 року N 327/225 ( z1021-02 ) "Про затвердження
Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади",
зареєстрованого у Мін'юсті України 29 грудня 2002 р. за
N 1021/7309, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок інформаційного наповнення, технічної
підтримки та супроводу веб-сайту Держбуду України згідно з
додатком.
2. Покласти функції з координації робіт із створення,
супроводження, інформаційного наповнення і технічної підтримки
веб-сайту на Управління організаційно-аналітичного забезпечення
(А.Григор)
3. Покласти функції створення, інформаційного наповнення,
технічної підтримки та супроводу веб-сайту на Державний
Науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві
(ДНДІАСБ) (Б.Волобоєв).
4. З метою скорочення терміну інформаційного наповнення
веб-сайту та зменшення бюджетних витрат на підготовку необхідних
для цього інформаційних ресурсів погодитися відповідно до Договору
про спільну діяльність від 28.02.1997 року з пропозицією ТОВ
"Інформаційно-маркетинговий центр" (Л.Федьков) про передачу для
формування інформаційної бази веб-сайту створених центром протягом
1993-2003 років інформаційних ресурсів на машинних носіях з питань
будівництва та будівельної індустрії і подальшу участь у її
підтримці.
5. З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення
учасників інвестиційного процесу в будівництві на основі розробки
і впровадження сучасних інформаційних технологій доручити ДНДІАСБ
здійснення на договірній основі з зацікавленими організаціями
інформаційного обслуговування з використанням мережі Інтернет та
інформаційної бази веб-сайту Держбуду України.
6. Враховуючи значні обсяги даних, необхідних для організації
якісного інформаційного забезпечення підприємств та організацій,
доручити ТОВ "Інформаційно-маркетинговий центр" відповідно до
вказаного договору про спільну діяльність продовжити інформаційне
обслуговування учасників інвестиційного процесу в будівництві на
основі спеціалізованої комп'ютерної інформаційно-довідкової
системи з використанням електронних копій нормативно-правових та
нормативних документів у галузі будівництва і промисловості
будівельних матеріалів, яке він здійснює відповідно до наказу
Мінбудархітектури України від 09.03.94 р. N 43 "Про затвердження
Порядку видання та розповсюдження державних будівельних норм і
стандартів, кошторисних норм і нормативів України" та наказу
Держкоммістобудування України від 12.08.96 р. N 147 "Про
затвердження Інформаційного регламенту Держкоммістобудування
України".
7. До прийняття нормативно-правових актів, які регулюють
питання надання електронним копіям документів статусу офіційних,
вважати документи, які розміщуються на веб-сайті Держбуду України
та розповсюджуються на машинних носіях, такими, що мають
інформаційно-довідковий характер.
Голова Комітету В.Череп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України
21.04.2003 N 45

ПОРЯДОК
інформаційного наповнення, технічної підтримки
і супроводу веб-сайту Держбуду України

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади", Указу Президента України від 1 серпня
2002 року N 683/2002 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади",
постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302
( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади" і спільного
наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та
інформатизації України від 25 листопада 2002 року N 327/225
( z1021-02 ) "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення
та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої
влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої
влади", зареєстрованого у Мін'юсті України 29 грудня 2002 р. за N
1021/7309.
1.2. Порядок визначає: - тематичні напрями веб-сайту Держбуду України (надалі -
веб-сайту); - процедуру інформаційного наповнення веб-сайту, структурні
підрозділи та посадових осіб. відповідальних за своєчасну
підготовку і подання інформації та її зміст за кожним тематичним
напрямом; - процедуру створення, технічної підтримки та супроводу
веб-сайту; - джерела та порядок фінансування робіт з інформаційного
наповнення та технічної підтримки веб-сайту.
1.3. Відповідальний за створення і супроводження веб-сайту та
координацію робіт із його інформаційного наповнення і технічної
підтримки призначається керівником Держбуду України.
2. Тематичні напрями сайту
2.1. Веб-сайт створюється з метою оперативного оприлюднення
інформації про діяльність Держбуду України, надання інформаційних
послуг організаціям, підприємствам та громадськості, забезпечення
їх впливу на процеси, що відбуваються у будівельній галузі шляхом
широкого обговорення проблем, які стоять перед галуззю та вивчення
громадської думки про шляхи їх розв'язання на основі впровадження
та використання сучасних інформаційних технологій і швидкісних
каналів зв'язку.
2.2. Тематичні напрями веб-сайту визначаються з урахуванням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року
N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади" та специфіки
діяльності Держбуду України.
2.3. На веб-сайті повинна обов'язково розміщуватися наступна
інформація про Держбуд України: - повна та скорочена назва; - основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; - структура та керівництво (прізвища, імена та по батькові
керівників); - місцезнаходження апарату, урядових органів державного
управління, утворених у його складі, територіальних органів та
відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій
(поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та
електронної пошти); - основні функції структурних підрозділів, а також прізвища,
імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх
керівників; - нормативно-правові акти з питань, що належать до
компетенції органу; - порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у
відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для
внесення необхідних платежів, розмір цих платежів тощо); - зразки документів та інших матеріалів, необхідних для
звернення громадян до органу; - розпорядок роботи органу та час прийому керівництва; - підприємства, установи та організації, що належать до сфери
управління Держбуду України (прізвища, імена, по батькові, номери
телефонів, адреси електронної пошти їх керівників, посилання на
веб-ресурси); - інформація про напрямки науково-технічної діяльності по
кожній базовій організації в разі, коли вона не має власного
веб-сайту відповідно до пункту 8 "Положення про базову організацію
з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування",
затвердженого наказом Держбуду України від 14.11.2002 року N 74
( v0074509-02 ). - цільові програми у відповідній сфері; - відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг)
за державні кошти; - державні інформаційні ресурси з питань, що належать до
компетенції Держбуду України; - поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері; - відомості про наявні вакансії; дані про результати - діяльності організацій та підприємств галузі (квартал,
рік); - проекти документів для обговорення (законодавчі акти,
нормативні документи, рішення колегії та науково-технічної ради); - поточні матеріали (новини, проведення виставок, семінарів,
конференцій). - електронна версія Інформаційного бюлетеня Держбуду України.
2.4. Крім інформації, вказаної у п.2.3, на веб-сайті повинні
розміщуватися посилання на веб-ресурси: - єдиний веб-портал органів виконавчої влади України; - засобів масової інформації, засновником чи співзасновником
яких є Держбуд України; - міжнародних організацій, з якими співпрацює Держбуд
України, та які є його головними або пріоритетними партнерами.
2.5. Додатково на веб-сайті можуть бути розміщені: - розширена інформація про напрямки науково-технічної
діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держбуду України; - інформація та посилання на веб-ресурси про діяльність
організацій, які працюють за профілем Держбуду України.
3. Підготовка і подання інформації
для розміщення на веб-сайті
3.1. Структурний підрозділ Держбуду України, на який
покладаються функції з координації робіт із створення,
супроводження, інформаційного наповнення і технічної підтримки
веб-сайту, визначається керівником Держбуду України.
3.2. Перелік структурних підрозділів Держбуду України та
посадових осіб, відповідальних за своєчасну підготовку і подання
інформації для розміщення на веб-сайті та її зміст за кожним
тематичним напрямом, наведено в таблиці 1.
3.3. Інформація, призначена для розміщення на веб-сайті,
готується структурними підрозділами Держбуду України,
відповідальними за окремі тематичні напрями і передається в
структурний підрозділ з координації робіт для подальшого прийняття
рішення про розміщення на веб-сайті або, в разі необхідності,
подальше доопрацювання.
3.4. Вся інша інформація розміщується на веб-сайті
організацією, яка здійснює технічну підтримку та супровід
веб-сайту за погодженням з підрозділом, відповідальним за
координацію робіт.
3.5. Інформація перед розміщенням на веб-сайті підлягає
літературному редагуванню.
3.6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4
січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" кожна
сторінка веб-сайту повинна бути подана на веб-сайті державною та
англійською (обов'язково), а також іншими мовами (за потребою).
3.7. Періодичність подання та оновлення інформації на
веб-сайті визначається структурним підрозділом, відповідальним за
координацію робіт, в залежності від її особливостей і терміну
втрати актуальності.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ |Тематичні напрями веб-сайту |Структурні підрозділи | | |та відповідальні особи| |-----------------------------------------+----------------------| |1. Повна та скорочена назва. |Управління | |2. Структура та керівництво (прізвища, |організаційно- | |імена та по батькові керівників). |аналітичного | |3. Розпорядок роботи органу та час |забезпечення | |прийому керівництва. |(А.Ф.Григор) | |4. Основні завдання та нормативно-правові| | |засади діяльності Держбуду України. |Управління науково- | |5. Основні функції структурних |технічної політики у | |підрозділів, а також прізвища, імена, по |будівництві | |батькові, номери телефонів, адреси |(Д.В.Барзилович) | |електронної пошти їх керівників. | | |6. Підприємства, установи та організації,| | |що належать до сфери управління Держбуду | | |України (прізвища, імена, по батькові, | | |номери телефонів, адреси електронної | | |пошти їх керівників, посилання на | | |веб-ресурси). | | |7. Інформація про напрямки науково- |Управління науково- | |технічної діяльності по кожній базовій |технічної політики у | |організації в разі, коли вона не має |будівництві | |власного веб-сайту відповідно до пункту 8|(Д.В.Барзилович) | |"Положення про базову організацію з | | |науково-технічної діяльності у сферах | | |будівництва, промисловості будівельних | | |матеріалів, архітектури і | | |містобудування", затвердженого наказом | | |Держбуду України від 14.11.2002 року N 74| | |( v0074509-02 ). | | |8. Державні інформаційні ресурси з | | |питань, що належать до компетенції | | |Держбуду України. | | |9. Поточні та заплановані заходи і події | | |у відповідній сфері. | | |10. Проекти документів для обговорення |Управління науково- | |(законодавчі акти, нормативні документи, |технічної політики у | |рішення колегії та Науково-технічної |будівництві | |ради). |(Д.В.Барзилович) | |11. Електронна версія Інформаційного | | |бюлетеня Держбуду України. | | |-----------------------------------------+----------------------| |12. Місцезнаходження апарату, урядових |Управління | |органів державного управління, утворених |організаційно- | |у його складі, територіальних органів та |аналітичного | |відповідних структурних підрозділів |забезпечення | |місцевих держадміністрацій (поштові |(А.Ф.Григор) | |адреси, номери телефонів, факсів, адреси |Управління | |веб-сайтів та електронної пошти). |містобудівної | | |політики | | |(А.О.Економов) | | |Управління економіки | | |та стратегії розвитку | | |будівельного комплексу| | |(Т.О.Шарапова) | | |Держархбудінспекція | | |(В.В.Папка) | | |Управління цінової | | |політики, експертизи | | |та контролю вартості у| | |будівництві | | |(П.І.Губень) | | |Відділ ліцензування та| | |атестації будівельної | | |діяльності | | |(В.А.Лісничук) | |-----------------------------------------+----------------------| |13. Порядок реєстрації, ліцензування |Відділ ліцензування та| |окремих видів діяльності у відповідній |атестації будівельної | |сфері (зразки документів, розрахункові |діяльності | |рахунки для внесення необхідних платежів,|(В.А.Лісничук) | |розмір цих платежів тощо). | | |-----------------------------------------+----------------------| |14. Нормативно-правові акти з питань, що |Юридичний сектор | |належать до компетенції органу. |(О.А.Лазука) | | |Управління науково- | | |технічної політики у | | |будівництві | | |(Д.В.Барзилович) | |-----------------------------------------+----------------------| |15. Цільові програми у відповідній сфері.|Управління науково- | |16. Відомості про проведення закупівлі |технічної політики у | |товарів (робіт, послуг) за державні |будівництві | |кошти. |(Д.В.Барзилович) | |-----------------------------------------+----------------------| |17. Відомості про наявні вакансії. |Відділ кадрів | | |(Н.В.Осяєва) | |-----------------------------------------+----------------------| |18. Дані про результати діяльності |Управління економіки | |організацій та підприємств галузі |та стратегії розвитку | |(квартал, рік). |будівельного комплексу| | |(Т.О.Шарапова) | |-----------------------------------------+----------------------| |19. Поточні матеріали (новини, проведення|Управління | |виставок, семінарів, конференцій). |організаційно- | | |аналітичного | | |забезпечення | | |(А.Ф.Григор) | | |Управління науково- | | |технічної політики у | | |будівництві | | |(Д.В.Барзилович) | ------------------------------------------------------------------
4. Створення, технічна підтримка та супровід веб-сайту
4.1. Створення, технічна підтримка та супровід веб-сайту
здійснюється організацією, призначеною Держбудом України. 4.2. Технічна підтримка та супровід веб-сайту включають: - реєстрацію та підтримку доменного імені веб-сайту в службі
доменних імен протягом терміну його функціонування; - створення спеціального програмно-технічного комплексу
(сервера) для розміщення на ньому веб-сайту; - забезпечення цілодобового (без вихідних днів) доступу до
веб-сайту користувачів мережі Інтернет; - розміщення та періодичне оновлення інформації на основі
отриманих первинних документів на машинних та паперових носіях; - забезпечення збереження, копіювання, відновлення після
аварійних ситуацій та захисту від несанкціонованої модифікації
інформаційних ресурсів, розміщених на сервері; - збір та обробка статистичної інформації про кількість
відвідувань веб-сайту користувачами мережі Інтернет; - забезпечення функціонування пошукової системи для швидкого
доступу користувачів до потрібної інформації на веб-сайті; - підтримку функції зворотного зв'язку відвідувачів веб-сайту
та апарату управління Держбуду України засобами електронної пошти; - модернізацію та подальший розвиток веб-сайту.
5. Фінансування робіт з інформаційного
наповнення та технічної підтримки веб-сайту
5.1. Фінансування робіт з інформаційного наповнення та
технічної підтримки веб-сайту здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п )
"Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 208 ( 208-2003-п ) "Про заходи щодо
створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".
5.2. З метою скорочення бюджетних витрат додатково на
фінансування робіт з інформаційного наповнення та технічної
підтримки веб-сайту можуть спрямовуватись кошти, отримані на
договірній основі, за: - надання організаціям і підприємствам платних інформаційних
послуг з використанням накопичених інформаційних ресурсів; - розміщення та супровід на веб-сайті інформації про
діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держбуду України, сторінок базових організацій з
науково-технічної діяльності; - розміщення на веб-сайті інформації та посилань на
веб-ресурси про діяльність організацій, які працюють за профілем
Держбуду України.
5.3. З метою скорочення терміну інформаційного наповнення
веб-сайту та зменшення бюджетних витрат на підготовку необхідних
для цього інформаційних ресурсів можуть (за згодою) залучатись для
цього інформаційні ресурси, створені іншими організаціями, з
визначенням механізмів часткового відшкодування їх вартості.вгору