Документ v0045282-12, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2012 N 45

Про затвердження Плану основних
організаційних заходів
Міністерства охорони здоров'я
України на 2012 рік

Відповідно до п. 2.1 "Планування роботи" розділу 2 Регламенту
роботи апарату МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від
29.12.2007 N 884 ( v0884282-07 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План основних організаційних заходів
Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік (далі - План
заходів), що додається.
2. Першому заступнику Міністра Моісеєнко Р.О., заступнику
Міністра Толстанову О.К., заступнику Міністра - керівнику апарату
Калішенко Г.М. відповідно до розподілу функціональних обов'язків,
а також керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра охорони здоров'я України, забезпечити:
2.1. Координацію виконання Плану заходів структурними
підрозділами Міністерства, підприємствами, закладами та
установами, що належать до сфери управління МОЗ України.
2.2. Щоквартальне підбиття підсумків виконання Плану заходів
(до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом).
2.3. Внесення, у разі необхідності, окремими наказами змін та
доповнень до Плану заходів, з урахуванням змін до законодавчих та
інших нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я.
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства,
підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління
МОЗ України, забезпечити:
3.1. Виконання Плану заходів.
3.2. Підготовку щоквартальних звітів про виконання Плану
заходів, затверджених першим заступником Міністра, заступником
Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до
розподілу функціональних обов'язків (до 5 числа місяця, наступного
за звітним кварталом), та їх подання в паперовому та електронному
вигляді (e-mail: infodep@moz.gov.ua) до відділу стратегічного
планування та аналітичного забезпечення Департаменту з реформ та
розвитку галузі охорони здоров'я.
3.3. Подання пропозицій щодо внесення змін до Плану заходів
за результатами розгляду звітів на апаратних нарадах у Міністра та
оперативних нарадах у першого заступника Міністра, заступника
Міністра, заступника Міністра - керівника апарату (протягом 3 днів
після розгляду).
4. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я
забезпечити узагальнення звітів структурних підрозділів
Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованих
підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління
МОЗ України, та винесення матеріалів на розгляд апаратної наради у
Міністра.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Моісеєнко Р.О.
Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
України
25.01.2012 N 45

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходу | Термін | Виконавці | Форма завершення | |з/п| | виконання | | заходу | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка проектів законів України та забезпечення їх супроводу | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Про ратифікацію | II півріччя |Державна служба |Прийняття закону | | |Конвенції Ради Європи з| |України з | | | |протидії підробці | |лікарських | | | |фармацевтичної | |засобів МОЗ | | | |продукції та подібним | |України | | | |злочинам, що несуть | | | | | |загрозу громадському | | | | | |здоров'ю | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розроблення та внесення| II квартал |Департамент |Прийняття закону | | |на розгляд Кабінету | |лікувально- | | | |Міністрів України | |профілактичної | | | |проекту Закону України | |допомоги | | | |"Про затвердження | | | | | |Загальнодержавної | | | | | |програми "Здоров'я- | | | | | |2020: український | | | | | |вимір" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | листопад |Департамент |Прийняття закону | | |доповнень до деяких | |лікувально- | | | |законодавчих актів з | |профілактичної | | | |питань служби крові | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розроблення та внесення| грудень |Департамент з |Прийняття закону | | |на розгляд Верховної | |реформ та | | | |Ради України проекту | |розвитку галузі | | | |Закону України "Про | |охорони здоров'я | | | |загальнообов'язкове | | | | | |соціальне медичне | | | | | |страхування" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Супровід у Комітетах |до прийняття |Департамент з |Прийняття закону | | |Верховної Ради України |законопроекту|реформ та | | | |проекту Закону України | |розвитку галузі | | | |"Про | |охорони здоров'я | | | |загальнообов'язкове | | | | | |соціальне медичне | | | | | |страхування" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Супровід у Комітетах |до прийняття |Департамент з |Прийняття закону | | |Верховної Ради України |законопроекту|реформ та | | | |законопроекту "Про | |розвитку галузі | | | |особливості діяльності | |охорони здоров'я | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Супровід проекту Закону|до прийняття |Департамент з |Прийняття закону | | |України "Про програму |законопроекту|реформ та | | | |соціального і | |розвитку галузі | | | |економічного розвитку | |охорони здоров'я | | | |України на 2013 рік" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про статус і соціальний| при |Сектор |Прийняття закону | | |захист громадян, які | надходженні |радіаційної | | | |постраждали внаслідок | |безпеки та | | | |Чорнобильської | |медичних проблем | | | |катастрофи | |аварії на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про правовий статус | при |Сектор |Прийняття закону | | |територій, що зазнали | надходженні |радіаційної | | | |радіоактивного | |безпеки та | | | |забруднення внаслідок | |медичних проблем | | | |Чорнобильської | |аварії на ЧАЕС | | | |катастрофи" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка пропозицій до проектів законів України, основними розробниками | | |яких є інші органи виконавчої влади, суб'єкти законодавчої ініціативи | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Надати пропозиції до | I квартал |Департамент |Надаються в | | |законопроекту "Про | |лікувально- |обов'язковому | | |внесення змін до Закону| |профілактичної |порядку | | |України "Про Перелік | |допомоги ДП | | | |документів дозвільного | |"Комітет з питань| | | |характеру у сфері | |народної і | | | |господарської | |нетрадиційної | | | |діяльності". | |медицини МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій щодо| I квартал |Сектор |Надання пропозицій | | |внесення змін до | |радіаційної |до законопроекту | | |Загальнодержавної | |безпеки та | | | |екологічної цільової | |медичних проблем | | | |програми поводження з | |аварії на ЧАЕС | | | |радіоактивними | | | | | |відходами | | | | | |( 516-17 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у розробці | I квартал |Сектор |Надання пропозицій | | |Закону України "Про | |радіаційної |до законопроекту | | |Загальнодержавну | |безпеки та | | | |програму подолання | |медичних проблем | | | |наслідків | |аварії на ЧАЕС | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи | | | | | |на 2014-2018 роки" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у розробці | I квартал |Сектор |Надання пропозицій | | |Кодексу України про | |радіаційної |до законопроекту | | |захист населення і | |безпеки та | | | |територій від наслідків| |медичних проблем | | | |надзвичайних ситуацій | |аварії на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій щодо| I квартал |Сектор |Надання пропозицій | | |внесення змін до Закону| |радіаційної |до законопроекту | | |України "Про землі | |безпеки та | | | |енергетики та правовий | |медичних проблем | | | |статус спеціальних зон | |аварії на ЧАЕС | | | |енергетичних об'єктів" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у розробці | II квартал |Сектор |Надання пропозицій | | |Ядерного кодексу | |радіаційної |до законопроекту | | |України | |безпеки та | | | | | |медичних проблем | | | | | |аварії на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій до | при |Департамент |Надання пропозицій | | |внесення змін до Закону| надходженні |фінансово- |до законопроекту | | |України "Про Державний | |ресурсного | | | |бюджет України на | |забезпечення | | | |2012 рік" | | | | | |( 4282-17 ) | | | | | |та підготовка бюджетних| | | | | |запитів до проекту | | | | | |Закону України "Про | | | | | |Державний бюджет | | | | | |України на 2013 рік" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій до | при |Департамент з |Надання пропозицій | | |проекту Закону України | надходженні |реформ та |до законопроекту | | |"Про програму | |розвитку галузі | | | |соціального і | |охорони здоров'я | | | |економічного розвитку | | | | | |України на | | | | | |2013 рік " | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій до | при |Сектор |Надання пропозицій | | |проекту Закону України | надходженні |радіаційної |до законопроекту | | |"Про затвердження | |безпеки та | | | |Державної цільової | |медичних проблем | | | |програми радіаційного і| |наслідків аварії | | | |соціального захисту | |на ЧАЕС | | | |населення м. Жовті Води| | | | | |на | | | | | |2009-2018 роки" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій до | при |Сектор |Надання пропозицій | | |проекту Закону України | надходженні |радіаційної |до законопроекту | | |"Про затвердження | |безпеки та | | | |Порядку перегляду меж | |медичних проблем | | | |зон радіоактивного | |наслідків аварії | | | |забруднення" | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій щодо| при |Сектор |Надання пропозицій | | |внесення змін до Закону| надходженні |радіаційної |до законопроекту | | |України "Про статус і | |безпеки та | | | |соціальний захист | |медичних проблем | | | |громадян, які | |аварії на ЧАЕС | | | |постраждали внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи" | | | | | |( 796-12 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання пропозицій щодо| при |Сектор |Надання пропозицій | | |внесення змін до Закону| надходженні |радіаційної |до законопроекту | | |України "Про правовий | |безпеки та | | | |статус територій, що | |медичних проблем | | | |зазнали радіоактивного | |аварії на ЧАЕС | | | |забруднення внаслідок | | | | | |Чорнобильської | | | | | |катастрофи" | | | | | |( 791а-12 ) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України та забезпечення їх | | |прийняття | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Про порядок роботи | I квартал |Департамент |Прийняття постанови| | |консультативних комісій| |охорони | | | |щодо встановлення факту| |материнства, | | | |народження дитини поза | |дитинства та | | | |закладом охорони | |санаторного | | | |здоров'я | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробити проект | I квартал |Департамент |Прийняття постанови| | |постанови Кабінету | |лікувально- | | | |Міністрів України "Про | |профілактичної | | | |затвердження Порядку | |допомоги ДП | | | |видачі та анулювання | |"Комітет з питань| | | |спеціального дозволу на| |народної і | | | |заняття народною | |нетрадиційної | | | |медициною | |медицини МОЗ | | | |(цілительством)" та | |України" | | | |провести його державну | | | | | |реєстрацію | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I квартал |Держсанепідслужба|Прийняття постанови| | |Тимчасового порядку | |України | | | |проведення державної | |Управління | | | |санітарно-гігієнічної | |громадського | | | |експертизи | |здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проект | квітень |Департамент |Прийняття постанови| | |Загальнодержавної | |лікувально- | | | |програми "Здоров'я- | |профілактичної | | | |2020: український | |роботи | | | |вимір" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | II квартал |Держсанепідслужба|Прийняття постанови| | |Положення про державний| |України | | | |санітарно- | |Управління | | | |епідеміологічний нагляд| |громадського | | | |в Україні | |здоров'я | | | |( 1109-99-п ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | II квартал |Державна служба |Прийняття постанови| | |постанови Кабінету | |України з | | | |Міністрів України | |лікарських | | | |від | |засобів МОЗ | | | |9 листопада 2004 р. | |України | | | |N 1497 | | | | | |( 1497-2004-п ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку державної | | | | | |реєстрації медичної | | | | | |техніки та виробів | | | | | |медичного призначення" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Деякі питання обігу | I півріччя |Державна служба |Прийняття постанови| | |лікарських засобів | |України з | | | | | |лікарських | | | | | |засобів МОЗ | | | | | |України | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | III квартал |Управління |Прийняття постанови| | |постанови Кабінету | |контролю якості | | | |Міністрів України від | |медичних послуг | | | |15.07.97 N 765 | | | | | |( 765-97-п ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку державної | | | | | |акредитації закладу | | | | | |охорони здоров'я" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін у | III квартал |Державна служба |Прийняття постанови| | |додаток 2 до постанови | |України з | | | |Кабінету Міністрів | |лікарських | | | |України від 3 | |засобів МОЗ | | | |0 серпня 2002 р. | |України | | | |N 1298 | | | | | |( 1298-2002-п ) | | | | | |"Про оплату праці | | | | | |працівників на основі | | | | | |Єдиної тарифної сітки | | | | | |розрядів і коефіцієнтів| | | | | |з оплати праці | | | | | |працівників установ, | | | | | |закладів та | | | | | |організацій окремих | | | | | |галузей бюджетної | | | | | |сфери" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін у |протягом року|Управління |Прийняття постанови| | |додаток до постанови | |розвитку | | | |Кабінету Міністрів | |фармацевтичного | | | |України від | |сектору галузі | | | |05.01.2011 р. N 19 | |охорони здоров'я | | | |( 19-2011-п ) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України та забезпечення| | |їх прийняття | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Про затвердження | вересень |Департамент з | | | |орієнтовного плану | |реформ та | | | |законопроектних робіт | |розвитку галузі | | | |на 2013 рік | |охорони здоров'я | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка пропозицій до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, | | |основними розробниками яких є інші міністерства та відомства | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Про утворення Комісії з| I квартал |Сектор |Прийняття | | |комплексного | |радіаційної |розпорядження | | |розв'язання економічних| |безпеки та | | | |проблем реалізації в | |медичних проблем | | | |Україні національних і | |наслідків аварії | | | |міжнародних проектів у | |на ЧАЕС | | | |сфері фізичного | | | | | |захисту, хімічної, | | | | | |біологічної та | | | | | |радіологічної безпеки | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка наказів МОЗ України та забезпечення їх затвердження | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Про затвердження Плану | січень |Департамент з |Прийняття наказу | | |основних організаційних| |реформ та |МОЗ | | |заходів МОЗ України на | |розвитку галузі | | | |2012 рік | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | лютий |Департамент |Прийняття наказу | | |методичних рекомендацій| |лікувально- |МОЗ | | |щодо організації | |профілактичної | | | |невідкладної медичної | |допомоги | | | |допомоги у центрах | | | | | |первинної медико- | | | | | |санітарної допомоги | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про підготовку | лютий |Департамент з |Прийняття наказу | | |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ | | |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | | | |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | | | |2011 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про проведення | березень |Департамент з |Прийняття наказу | | |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ | | |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | | | |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | | | |2011 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | I квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |наказу "Про | |охорони |МОЗ | | |впровадження стратегії | |материнства, | | | |інтегрованого ведення | |дитинства та | | | |хвороб дитячого віку" | |санаторного | | | |від | |забезпечення | | | |15.07.2010 N 581 | | | | | |( v0581282-10 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |клінічних протоколів | |охорони |МОЗ | | |надання медичної | |материнства, | | | |допомоги новонародженим| |дитинства та | | | |з неонатальними | |санаторного | | | |інфекціями | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про організацію | I квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |медичного забезпечення | |охорони |МОЗ | | |учнів загальноосвітніх | |материнства, | | | |навчальних закладів під| |дитинства та | | | |час проведення | |санаторного | | | |зовнішнього незалежного| |забезпечення | | | |оцінювання | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I квартал |Департамент з |Прийняття наказу | | |орієнтовного Плану | |реформ та |МОЗ | | |проведення консультацій| |розвитку галузі | | | |з громадськістю | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження Плану | I квартал |Департамент з |Прийняття наказу | | |основних організаційних| |реформ та |МОЗ | | |заходів МОЗ України на | |розвитку галузі | | | |2012 рік | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження Плану | I квартал |Департамент з |Прийняття наказу | | |заходів МОЗ України з | |реформ та |МОЗ | | |реалізації Концепції | |розвитку галузі | | | |сприяння органами | |охорони здоров'я | | | |виконавчої влади | | | | | |розвитку громадянського| | | | | |суспільства | | | | | |на 2012 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | I квартал |Управління |Прийняття наказу | | |наказу МОЗ від | |контролю якості |МОЗ | | |02.02.2011 N 49 | |медичних послуг | | | |( z0171-11 ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності з медичної | | | | | |практики" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | I квартал |Управління |Прийняття наказу | | |таблиць невеликих, | |розвитку |МОЗ | | |великих та особливо | |фармацевтичного | | | |великих розмірів | |сектору галузі | | | |наркотичних засобів, | |охорони здоров'я | | | |психотропних речовин | | | | | |та прекурсорів, що | | | | | |знаходяться у | | | | | |незаконному обігу | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про провадження в життя| квітень |Департамент з |Прийняття наказу | | |рішення колегії МОЗ | |реформ та |МОЗ | | |України за підсумками | |розвитку галузі | | | |діяльності галузі | |охорони здоров'я | | | |охорони здоров'я у | | | | | |2011 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | до 1 квітня |Підрозділ з |Прийняття наказу | | |Інструкції з проведення| |питань |МОЗ | | |внутрішнього аудиту | |внутрішнього | | | |підрозділом | |аудиту | | | |внутрішнього аудиту МОЗ| |Структурні | | | |України | |підрозділи МОЗ | | | | | |України | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | до 1 квітня |Підрозділ з |Прийняття наказу | | |Порядку проведення | |питань |МОЗ | | |комісійних перевірок в | |внутрішнього | | | |МОЗ України | |аудиту | | | | | |Структурні | | | | | |підрозділи МОЗ | | | | | |України | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про підготовку | червень |Департамент з |Прийняття наказу | | |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ | | |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | | | |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | | | |першому півріччі | | | | | |2012 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про порядок проведення | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |атестації та експертизи| |лікувально- |МОЗ | | |цілительських | |профілактичної | | | |здібностей | |допомоги | | | | | |ДП "Комітет з | | | | | |питань народної і| | | | | |нетрадиційної | | | | | |медицини МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про порядок заняття | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |народною медициною | |лікувально- |МОЗ | | |(цілительством) | |профілактичної | | | | | |допомоги | | | | | |ДП "Комітет з | | | | | |питань народної і| | | | | |нетрадиційної | | | | | |медицини МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ | | |протоколів лікування | |материнства, | | | |дітей за спеціальністю | |дитинства та | | | |дитяча імунологія | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ | | |протоколів лікування | |материнства, | | | |дітей з хронічним | |дитинства та | | | |гепатитом B та C | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |клінічних протоколів з | |охорони |МОЗ | | |використання методів | |материнства, | | | |діалізної терапії у | |дитинства та | | | |дітей | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | II кварта |Департамент |Прийняття наказу | | |доповнень до Протоколів| |охорони |МОЗ | | |надання медичної | |материнства, | | | |допомоги дітям за | |дитинства та | | | |спеціальністю "Дитяча | |санаторного | | | |пульмонологія", | |забезпечення | | | |затверджених наказом | | | | | |МОЗ | | | | | |від 13.01.2005 N 18 | | | | | |( v0018282-05 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |доповнень до Протоколів| |охорони |МОЗ | | |надання медичної | |материнства, | | | |допомоги дітям з | |дитинства та | | | |гематологічними | |санаторного | | | |захворюваннями | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ | | |протоколів діагностики | |материнства, | | | |та лікування дітей з | |дитинства та | | | |дерматологічними | |санаторного | | | |захворюваннями | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про організацію | II квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |медичного забезпечення | |охорони |МОЗ | | |оздоровлення дітей | |материнства, | | | |влітку 2012 року | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження Плану | II квартал |Управління |Прийняття наказу | | |заходів на виконання | |контролю якості |МОЗ | | |Концепції управління | |медичних послуг | | | |якістю медичної | | | | | |допомоги у галузі | | | | | |охорони здоров'я в | | | | | |Україні на період | | | | | |до 2020 року | | | | | |( v0454282-11 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |Державних санітарних | |радіаційної |МОЗ | | |правил "Гігієнічні | |безпеки та | | | |вимоги до умов | |медичних проблем | | | |розміщення та | |наслідків аварії | | | |експлуатації дентальних| |на ЧАЕС | | | |рентгенівських апаратів| | | | | |у стоматологічних | | | | | |закладах" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про проведення | липень |Департамент з |Прийняття наказу | | |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ | | |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | | | |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | | | |першому півріччі | | | | | |2012 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про провадження в життя| серпень |Департамент з |Прийняття наказу | | |рішення колегії МОЗ | |реформ та |МОЗ | | |України за підсумками | |розвитку галузі | | | |діяльності галузі | |охорони здоров'я | | | |охорони здоров'я у | | | | | |I півріччі 2012 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Порядок утворення | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |консультативних комісій| |охорони |МОЗ | | |щодо встановлення факту| |материнства, | | | |народження дитини поза | |дитинства та | | | |закладом охорони | |санаторного | | | |здоров'я | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |Примірного порядку | |охорони |МОЗ | | |госпіталізації дітей, | |материнства, | | | |які страждають на | |дитинства та | | | |психічні розлади до | |санаторного | | | |закладів охорони | |забезпечення | | | |здоров'я, де надається | | | | | |стаціонарна | | | | | |психіатрична допомога | | | | | |дітям | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |національного | |охорони |МОЗ | | |керівництва з | |материнства, | | | |регіоналізації | |дитинства та | | | |перинатальної допомоги | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I півріччя |Відділ медико- |Прийняття наказу | | |Порядку та Критеріїв | |соціальної |МОЗ | | |встановлення ступеня | |експертизи | | | |стійкої втрати | |УкрДерж НДІ | | | |професійної | |медико-соціальних| | | |працездатності у | |проблем | | | |відсотках, особливостей| |інвалідності | | | |працевлаштування хворих| |НДІ реабілітації | | | |та інвалідів | |інвалідів ВНМУ | | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | I півріччя |Сектор |Прийняття наказу | | |спільного наказу МОЗ та| |радіаційної |МОЗ | | |МНС України | |безпеки та | | | |від | |медичних проблем | | | |30 травня 1997 р. | |наслідків аварії | | | |N 166/129 | |на ЧАЕС | | | |( z0491-97 ) | | | | | |"Про оптимізацію та | | | | | |удосконалення системи | | | | | |експертизи по | | | | | |встановленню причинного| | | | | |зв'язку хвороб з дією | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінювання та інших| | | | | |шкідливих чинників | | | | | |внаслідок аварії на | | | | | |Чорнобильській АЕС у | | | | | |віддаленому | | | | | |післяаварійному | | | | | |періоді" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | I півріччя |Сектор |Прийняття наказу | | |наказу МОЗ України від | |радіаційної |МОЗ | | |17.05.97 N 150 | |безпеки та | | | |( z0448-97 ) | |медичних проблем | | | |"Про затвердження | |наслідків аварії | | | |нормативних актів щодо | |на ЧАЕС | | | |хвороб, при яких може | | | | | |бути встановлений | | | | | |причинний зв'язок з | | | | | |дією іонізуючого | | | | | |випромінювання та інших| | | | | |шкідливих чинників | | | | | |внаслідок аварії на | | | | | |Чорнобильській АЕС" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу | | |Порядку встановлення | |України з |МОЗ | | |заборони (тимчасової | |лікарських | | | |заборони) та поновлення| |засобів МОЗ | | | |обігу лікарських | |України | | | |засобів на території | | | | | |України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу | | |Інструкції з оформлення| |України з |МОЗ | | |матеріалів про | |лікарських | | | |адміністративні | |засобів МОЗ | | | |правопорушення | |України | | | |законодавства України | | | | | |щодо забезпечення | | | | | |якості лікарських | | | | | |засобів | | | | | |( z0047-02 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про визначення понять | I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу | | |невеликі, великі та | |України з |МОЗ | | |особливо великі розміри| |лікарських | | | |фальсифікованих | |засобів | | | |лікарських засобів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження Правил| I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу | | |проведення клінічних | |України з |МОЗ | | |випробувань медичної | |лікарських | | | |техніки та виробів | |засобів МОЗ | | | |медичного призначення і| |України | | | |Типового положення про | | | | | |комісію з питань етики | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про удосконалення | III квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |онкогінекологічної | |охорони |МОЗ | | |допомоги жіночому | |материнства, | | | |населенню | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | III квартал |Управління |Прийняття наказу | | |Методичних рекомендації| |контролю якості |МОЗ | | |з оцінки діяльності | |медичних послуг | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я за стандартами| | | | | |державної акредитації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | III квартал |Управління |Прийняття наказу | | |Гігієнічної | |громадського |МОЗ | | |класифікації праці за | |здоров'я | | | |показниками шкідливості| |Держсанепідслужба| | | |факторів виробничого | |України | | | |середовища, важкості та| | | | | |напруженості трудового | | | | | |процесу для гігієнічної| | | | | |оцінки умов праці | | | | | |працівників та | | | | | |атестації робочих місць| | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | жовтень |Департамент |Прийняття наказу | | |інструкції з | |лікувально- |МОЗ | | |приготування, | |профілактичної | | | |використання та | |допомоги | | | |забезпечення якості | | | | | |компонентів крові | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про тимчасову зупинку | грудень |Департамент |Прийняття наказу | | |роботи спеціалізованих | |охорони |МОЗ | | |санаторіїв МОЗ України | |материнства, | | | |для проведення | |дитинства та | | | |ремонтних робіт | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження плану | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |розподілу місць в | |охорони |МОЗ | | |спеціалізованих | |материнства, | | | |(спеціальних) | |дитинства та | | | |санаторіях МОЗ для | |санаторного | | | |лікування дітей із | |забезпечення | | | |соматичними | | | | | |захворюваннями на | | | | | |2013 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження плану | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |розподілу місць | |охорони |МОЗ | | |спеціалізованих | |материнства, | | | |(спеціальних) | |дитинства та | | | |санаторіїв МОЗ | |санаторного | | | |туберкульозного профілю| |забезпечення | | | |на 2013 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |алгоритму надання | |охорони |МОЗ | | |паліативної та | |материнства, | | | |хоспісної допомоги | |дитинства та | | | |дітям | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |стандартів допоміжних | |охорони |МОЗ | | |репродуктивних | |материнства, | | | |технологій | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про удосконалення | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |надання | |охорони |МОЗ | | |кардіоревматологічної | |материнства, | | | |допомоги дітям України | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про удосконалення | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |надання | |охорони |МОЗ | | |нейрохірургічної | |материнства, | | | |допомоги дітям України | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |наказу МОЗ України | |охорони |МОЗ | | |N 620 | |материнства, | | | |( v0620282-03 ) | |дитинства та | | | |від 29.12.2003 року | |санаторного | | | |"Про організацію | |забезпечення | | | |надання стаціонарної | | | | | |акушерсько- | | | | | |гінекологічної та | | | | | |неонатологічної | | | | | |допомоги в Україні" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |наказу МОЗ України | |охорони |МОЗ | | |N 641/84 | |материнства, | | | |( va641282-03 ) | |дитинства та | | | |від 31 грудня 2003 року| |санаторного | | | |"Про удосконалення | |забезпечення | | | |медико-генетичної | | | | | |допомоги в Україні" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |наказу МОЗ України | |охорони |МОЗ | | |N 771 | |материнства, | | | |( z0263-09 ) | |дитинства та | | | |від 23.12.2008 року | |санаторного | | | |"Про затвердження | |забезпечення | | | |Інструкції про порядок | | | | | |застосування допоміжних| | | | | |репродуктивних | | | | | |технологій" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про забезпечення | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |виконання програм, які | |фінансово- |МОЗ | | |передбачають | |ресурсного | | | |централізовану | |забезпечення | | | |закупівлю лікарських | | | | | |засобів, виробів | | | | | |медичного призначення | | | | | |та обладнання у | | | | | |2013 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |складів Постійних | |фінансово- |МОЗ | | |робочих груп МОЗ | |ресурсного | | | |України з питань | |забезпечення | | | |профільного супроводу | | | | | |державних закупівель у | | | | | |2013 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | IV квартал |Управління |Прийняття наказу | | |наказу | |контролю якості |МОЗ | | |МОЗ України | |медичних послуг | | | |від 14.03.2011 N 142 | | | | | |( z0678-11 ) "Про | | | | | |вдосконалення державної| | | | | |акредитації" (включення| | | | | |до Стандартів державної| | | | | |акредитації розділу | | | | | |"Санаторно-курортне | | | | | |лікування") | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про порядок контролю та| IV квартал |Управління |Прийняття наказу | | |управління якістю | |контролю якості |МОЗ | | |медичної допомоги | |медичних послуг | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |Державних санітарних | |радіаційної |МОЗ | | |правил "Державні | |безпеки та | | | |санітарні правила | |медичних проблем | | | |ліквідації, консервації| |наслідків аварії | | | |і перепрофілювання | |на ЧАЕС | | | |уранових об'єктів" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |Державних санітарних | |радіаційної |МОЗ | | |правил "Державні | |безпеки та | | | |санітарні правила | |медичних проблем | | | |поводження з | |наслідків аварії | | | |мінеральною сировиною, | |на ЧАЕС | | | |матеріалами та | | | | | |відходами, які містять | | | | | |техногенно-підсилені | | | | | |джерела природного | | | | | |походження" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |Державних санітарних | |радіаційної |МОЗ | | |норм і правил | |безпеки та | | | |"Санітарні правила | |медичних проблем | | | |експлуатації уранових | |наслідків аварії | | | |рудників" | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |Державних санітарних | |радіаційної |МОЗ | | |правил влаштування та | |безпеки та | | | |експлуатації радонових | |медичних проблем | | | |лабораторій і відділень| |наслідків аварії | | | |радонотерапії | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | IV квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |типової об'єктової | |радіаційної |МОЗ | | |проектної загрози для | |безпеки та | | | |медичних закладів, які | |медичних проблем | | | |здійснюють поводження з| |наслідків аварії | | | |високоактивними | |на ЧАЕС | | | |радіонуклідними | | | | | |джерелами іонізуючого | | | | | |випромінювання | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |клінічних протоколів | |охорони |МОЗ | | |лікування туберкульозу | |материнства, | | | |у дітей | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | II півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ | | |протоколів лікування | |материнства, | | | |дітей за спеціальністю | |дитинства та | | | |дитяча | |санаторного | | | |кардіоревматологія | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін та | II півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ | | |протоколів лікування | |материнства, | | | |дітей за спеціальністю | |дитинства та | | | |дитяча анестезіологія | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II півріччя |Управління |Прийняття наказу | | |Порядку проведення | |розвитку |МОЗ | | |підтвердження заявлених| |фармацевтичного | | | |особливих характеристик| |сектору галузі | | | |спеціального харчового | |охорони здоров'я | | | |продукту, його | | | | | |безпечності, якості, | | | | | |ефективності | | | | | |матеріалами, що | | | | | |додаються до заяви про | | | | | |віднесення харчового | | | | | |продукту до категорії | | | | | |спеціального з метою | | | | | |його державної | | | | | |реєстрації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II півріччя |Управління |Прийняття наказу | | |визначень випадків | |громадського |МОЗ | | |інфекційних та | |здоров'я | | | |паразитарних | |Держсанепідслужба| | | |захворювань | |України | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II півріччя |Управління |Прийняття наказу | | |параметрів безпечності | |громадського |МОЗ | | |природної мінеральної | |здоров'я | | | |води та параметрів | |ДУ "Український | | | |безпечності мінерально-| |науково-дослідний| | | |профілактичної води та | |інститут медичної| | | |лікувальної води | |реабілітації та | | | | | |курортології МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II півріччя |Управління |Прийняття наказу | | |бальнеологічних норм | |громадського |МОЗ | | |специфічних біологічно-| |здоров'я | | | |активних компонентів та| |ДУ "Український | | | |сполук лікувальної води| |науково-дослідний| | | | | |інститут медичної| | | | | |реабілітації та | | | | | |курортології МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II півріччя |Управління |Прийняття наказу | | |методичних вказівок | |громадського |МОЗ | | |"Санітарно- | |здоров'я | | | |мікробіологічний | |ДУ "Український | | | |контроль якості | |науково-дослідний| | | |природних мінеральних | |інститут медичної| | | |вод" | |реабілітації та | | | | | |курортології МОЗ | | | | | |України" | | | | | |ДЗ "Центральна | | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічна | | | | | |станція МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін і | II півріччя |Відділ медико- |Прийняття наказу | | |доповнень до наказу МОЗ| |соціальної |МОЗ | | |України від 15.11.2005 | |експертизи | | | |N 606 | |УкрДерж НДІ | | | |( z1455-05 ) | |медико-соціальних| | | |"Про затвердження | |проблем | | | |Інструкції про | |інвалідності | | | |встановлення причинного| |НДІ реабілітації | | | |зв'язку смерті з | |інвалідів ВНМУ | | | |професійним | |ім М.І.Пирогова | | | |захворюванням | | | | | |(отруєнням) або | | | | | |трудовим каліцтвом" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін і | II півріччя |Відділ медико- |Прийняття наказу | | |доповнень до наказу МОЗ| |соціальної |МОЗ | | |України | |експертизи | | | |від 23.01.95 N 13 | |УкрДерж НДІ | | | |( z0034-95 ) | |медико-соціальних| | | |"Про затвердження | |проблем | | | |Переліку медичних | |інвалідності | | | |показань на право | | | | | |одержання інвалідами | | | | | |автомобілів з ручним | | | | | |керуванням" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Щодо розподілу | постійно |Департамент |Прийняття наказу | | |лікарських засобів, | |фінансово- |МОЗ | | |виробів медичного | |ресурсного | | | |призначення, медичного | |забезпечення | | | |обладнання, інших | | | | | |товарів, необхідних для| | | | | |виконання державних | | | | | |програм та заходів з | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Клінічні протоколи |протягом року|Департамент | | | |санаторно-курортного | |охорони | | | |лікування дітей з | |материнства, | | | |онкологічними | |дитинства та | | | |захворюваннями | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Примірне Положення про |протягом року|Департамент |Прийняття наказу | | |організацію навчально- | |охорони |МОЗ | | |виховної роботи в | |материнства, | | | |дитячих спеціалізованих| |дитинства та | | | |(спеціальних) | |санаторного | | | |санаторіях МОЗ України | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка та |протягом року|Департамент |Прийняття наказу | | |затвердження наказів та| |охорони |МОЗ | | |протоколів Центральної | |материнства, | | | |атестаційної комісії | |дитинства та | | | |МОЗ України з атестації| |санаторного | | | |лікарів акушерів- | |забезпечення | | | |гінекологів та лікарів | | | | | |педіатричного профілю | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до |протягом року|Департамент |Прийняття наказу | | |діючих клінічних | |охорони |МОЗ | | |протоколів з | |материнства, | | | |акушерської та | |дитинства та | | | |гінекологічної допомоги| |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про зміни у складі | за потреби |Департамент з |Прийняття наказу | | |колегії Міністерства | |реформ та |МОЗ | | |охорони здоров'я | |розвитку галузі | | | |України | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про проведення | за потреби |Департамент з |Прийняття наказу | | |громадської експертизи | |реформ та |МОЗ | | |діяльності МОЗ | |розвитку галузі | | | | | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження Змін |протягом року|Управління |Прийняття наказу | | |та доповнень до | |розвитку |МОЗ | | |Переліку лікарських | |фармацевтичного | | | |засобів вітчизняного та| |сектору галузі | | | |іноземного виробництва,| |охорони здоров'я | | | |які можуть | | | | | |закуповувати заклади й | | | | | |установи охорони | | | | | |здоров'я, що повністю | | | | | |або частково | | | | | |фінансуються з | | | | | |державного та місцевих | | | | | |бюджетів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до |протягом року|Управління |Прийняття наказу | | |наказу МОЗ України від |(за потребою)|розвитку |МОЗ | | |19.07.2005 N 360 | |фармацевтичного | | | |( z0782-05 ) | |сектору галузі | | | | | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до |протягом року|Управління |Прийняття наказу | | |обов'язкового |(за потребою)|розвитку |МОЗ | | |мінімального | |фармацевтичного | | | |асортименту лікарських | |сектору галузі | | | |засобів і виробів | |охорони здоров'я | | | |медичного призначення | | | | | |для аптечних закладів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробити проект наказу|протягом року|Департамент |Прийняття наказу | | |МОЗ України "Про | |лікувально- |МОЗ | | |порядок заняття | |профілактичної | | | |народною медициною | |допомоги | | | |(цілительством)" | |ДП "Комітет з | | | | | |питань народної і| | | | | |нетрадиційної | | | | | |медицини МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до |протягом року|Управління |Затвердження наказу| | |Уніфікованої методики з| |контролю якості |МОЗ | | |розробки клінічних | |медичних послуг, | | | |настанов, медичних | |ДУ Український | | | |стандартів, | |інститут | | | |уніфікованих клінічних | |стратегічних | | | |протоколів медичної | |досліджень МОЗ | | | |допомоги, локальних | |України" | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги (клінічних | | | | | |маршрутів пацієнтів) на| | | | | |засадах доказової | | | | | |медицини | | | | | |( v0102282-09 ) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка з іншими центральними органами виконавчої влади спільних наказів| | |та забезпечення їх затвердження | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Погодження наказу НАНМ | I квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |України "Про створення | |охорони | | | |методично- | |материнства, | | | |організаційного Центру | |дитинства та | | | |впровадження стратегії | |санаторного | | | |інтегрованого ведення | |забезпечення | | | |хвороб дитячого віку" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження Вимог | I квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |щодо визначення | |радіаційної | | | |розмірів і меж зони | |безпеки та | | | |спостереження атомної | |медичних проблем | | | |електростанції | |наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | II півріччя |Департамент |Прийняття наказу | | |Протоколів надання | |охорони | | | |медичної допомоги дітям| |материнства, | | | |за спеціальністю | |дитинства та | | | |"дитяча онкологія" | |санаторного | | | | | |забезпечення | | | | | |НАМН України | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка пропозицій до проектів наказів інших центральних органів | | |виконавчої влади | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Порядок звільнення | I квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |майданчиків атомних | |радіаційної | | | |електростанцій від | |безпеки та | | | |регулюючого контролю | |медичних проблем | | | |після завершення робіт | |наслідків аварії | | | |із зняття з | |на ЧАЕС | | | |експлуатації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |Загальних положень | |радіаційної | | | |безпеки ядерної | |безпеки та | | | |підкритичної установки | |медичних проблем | | | | | |наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про внесення змін до | I квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |Загальних положень | |радіаційної | | | |безпеки атомних станцій| |безпеки та | | | | | |медичних проблем | | | | | |наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження | I квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |загальних вимог до | |радіаційної | | | |системи управління | |безпеки та | | | |діяльністю у сфері | |медичних проблем | | | |використання ядерної | |наслідків аварії | | | |енергії | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Порядок звільнення | I квартал |Сектор |Прийняття наказу | | |майданчиків атомних | |радіаційної | | | |електростанцій від | |безпеки та | | | |регулюючого контролю | |медичних проблем | | | |після завершення робіт | |наслідків аварії | | | |із зняття з | |на ЧАЕС | | | |експлуатації | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ, ЗАКЛАДАМИ ТА | | |УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ | | |ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки | | |і оборони України | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |(у разі наявності відповідного доручення) | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України| | |та Урядових комітетів | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |(у разі наявності відповідного доручення) | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях колегії МОЗ України | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Управління якістю | січень |Управління |Інформаційно- | | |медичної допомоги | |контролю якості |аналітичні | | | | |медичних послуг |матеріали | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконавської | лютий |Адміністративне |Інформаційно- | | |дисципліни щодо | |управління, |аналітичні | | |розгляду актів та | |структурні |матеріали | | |доручень Президента | |підрозділи | | | |України, актів та | |Міністерства | | | |доручень Верховної Ради| | | | | |України, запитів та | | | | | |звернень народних | | | | | |депутатів України, | | | | | |актів та доручень | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України за | | | | | |2011 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Функціонування системи | лютий |Управління |Інформаційно- | | |фармаконагляду Україні | |розвиту |аналітичні | | | | |фармацевтичного |матеріали | | | | |сектору галузі | | | | | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про підсумки діяльності| березень |Департамент з |Інформаційно- | | |галузі охорони здоров'я| |реформ та |аналітичні | | |України у | |розвитку галузі |матеріали | | |2011 році | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз звернень | березень |Адміністративне |Інформаційно- | | |громадян до МОЗ України| |управління |аналітичні | | |протягом | | |матеріали | | |2011 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Питання правової роботи| квітень |Департамент |Інформаційно- | | |та додержання | |правового |аналітичні | | |законодавства про | |забезпечення та |матеріали | | |державну реєстрацію | |міжнародної | | | |нормативно-правових | |діяльності | | | |актів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан надання | квітень |Відділ медико- |Інформаційно- | | |медико-соціальної | |соціальної |аналітичні | | |експертної та | |експертизи |матеріали | | |реабілітаційної | | | | | |допомоги населенню | | | | | |України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконавської | травень |Адміністративне |Інформаційно- | | |дисципліни щодо | |управління, |аналітичні | | |розгляду актів та | |структурні |матеріали | | |доручень Президента | |підрозділи | | | |України, актів та | |Міністерства | | | |доручень Верховної Ради| | | | | |України, запитів та | | | | | |звернень народних | | | | | |депутатів України, | | | | | |актів та доручень | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України за I квартал | | | | | |2012 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання | червень |Департамент |Інформаційно- | | |пропозицій Рахункової | |кадрової |аналітичні | | |палати, зазначених у | |політики, освіти,|матеріали | | |Звіті про результати | |науки та | | | |аудиту ефективності | |запобігання | | | |використання коштів | |корупції | | | |Державного бюджету | | | | | |України ( 4282-17 ), | | | | | |виділених Міністерству | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України на підготовку і| | | | | |підвищення кваліфікації| | | | | |медичних кадрів вищими | | | | | |навчальними закладами | | | | | |III і IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про затвердження плану | червень |Департамент |Інформаційно- | | |працевлаштування | |кадрової |аналітичні | | |випускників 2013 року | |політики, освіти,|матеріали | | |вищих медичних | |науки та | | | |(фармацевтичного) | |запобігання | | | |навчальних закладів | |корупції | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |медінституту Сумського | | | | | |державного | | | | | |університету, | | | | | |медичного, | | | | | |стоматологічного та | | | | | |фармацевтичного | | | | | |факультетів | | | | | |Ужгородського та | | | | | |медичного факультету | | | | | |Харківського | | | | | |національних | | | | | |університетів, які | | | | | |навчалися за державним | | | | | |замовленням | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про результати | липень, |Підрозділ з |Інформаційно- | | |внутрішнього аудиту з | грудень |питань |аналітичні | | |питань, визначених | |внутрішнього |матеріали | | |Міністром, відповідно | |аудиту | | | |до вимог Стандартів | | | | | |звітування, | | | | | |моніторингу, | | | | | |формування та | | | | | |зберігання справ, | | | | | |взаємодії з органами | | | | | |державної влади та | | | | | |оцінки якості за | | | | | |результатами | | | | | |внутрішнього аудиту, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | |України | | | | | |від 04.10.2011 N 1247 | | | | | |( z1219-11 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про підсумки діяльності| липень |Департамент з |Інформаційно- | | |галузі охорони здоров'я| |реформ та |аналітичні | | |України у I півріччі | |розвитку галузі |матеріали | | |2012 року | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розвиток | липень |Управління |Інформаційно- | | |фармацевтичного сектору| |розвитку |аналітичні | | |галузі охорони здоров'я| |фармацевтичного |матеріали | | | | |сектору галузі | | | | | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання актів та | серпень |Адміністративне |Інформаційно- | | |доручень Президента | |управління, |аналітичні | | |України, актів та | |структурні |матеріали | | |доручень Верховної Ради| |підрозділи | | | |України, запитів та | |Міністерства | | | |звернень народних | | | | | |депутатів України, | | | | | |актів та доручень | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України за | | | | | |I півріччя 2012 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз звернень | вересень |Адміністративне |Інформаційно- | | |громадян до МОЗ України| |управління |аналітичні | | |протягом | | |матеріали | | |I півріччя 2012 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Удосконалення | вересень |Департамент |Інформаційно- | | |перинатальної допомоги | |охорони |аналітичні | | |в Україні | |материнства, |матеріали | | | | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Стан реформування | жовтень |Департамент |Інформаційно- | | |первинної медико- | |лікувально- |аналітичні | | |соціальної допомоги та | |профілактичної |матеріали | | |впровадження сімейної | |допомоги | | | |медицини | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання актів та | жовтень - |Адміністративне |Інформаційно- | | |доручень Президента | листопад |управління, |аналітичні | | |України, актів та | |структурні |матеріали | | |доручень Верховної Ради| |підрозділи | | | |України, запитів та | |Міністерства | | | |звернень народних | | | | | |депутатів України, | | | | | |актів та доручень | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України за | | | | | |9 місяців 2012 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про результати | листопад |Департамент з |Інформаційно- | | |реформування системи | |реформ та |аналітичні | | |охорони здоров'я у | |розвитку галузі |матеріали | | |Вінницькій, | |охорони здоров'я | | | |Дніпропетровській, | | | | | |Донецькій областях та | | | | | |м. Києві | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка матеріалів для розгляду на апаратних нарадах у Міністра | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Про стан реформування | 13 січня |Державна |Інформаційно- | | |державної санітарно- | |санітарно- |аналітичні | | |епідеміологічної служби| |епідеміологічна |матеріали | | |України | |служба | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання Галузевої| 20 січня |Департамент з |Інформаційно- | | |Угоди між Міністерством| |реформ та |аналітичні | | |охорони здоров'я | |розвитку галузі |матеріали | | |України та ЦК | |охорони здоров'я | | | |Профспілки працівників | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України на | | | | | |2007-2011 роки | | | | | |( v_058282-07 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | 20 січня |Департамент з |Інформаційно- | | |Плану основних | |реформ та |аналітичні | | |організаційних заходів | |розвитку галузі |матеріали | | |Міністерства охорони | |охорони здоров'я | | | |здоров'я України на | | | | | |2011 рік | | | | | |( v0071282-11 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про планування та | 27 січня |Департамент |Інформаційно- | | |виконання державних | 20 квітня |фінансово- |аналітичні | | |програм та заходів | 20 липня |ресурсного |матеріали | | |програмного характеру | 19 жовтня |забезпечення | | | |за кошти державного | |Структурні | | | |бюджету у 2012 році | |підрозділи МОЗ | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | 10 лютого |Департамент |Інформаційно- | | |державних програм та | |фінансово- |аналітичні | | |заходів, які | |ресурсного |матеріали | | |передбачають | |забезпечення | | | |централізовану | | | | | |закупівлю за кошти | | | | | |державного бюджету | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення та | | | | | |обладнання у 2011 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан реєстрації | 17 лютого |Управління |Інформаційно- | | |лікарських засобів і | |розвитку |аналітичні | | |медичних | |фармацевтичного |матеріали | | |імунобіологічних | |сектору галузі | | | |препаратів | |охорони здоров'я | | | | | |ДП "Державний | | | | | |експертний центр | | | | | |МОЗ України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз проведення | 24 лютого |Управління та |Інформаційно- | | |державної акредитації | |контролю якості |аналітичні | | |закладів охорони | |медичних послуг |матеріали | | |здоров'я за 2011 рік, | | | | | |перспективи розвитку | | | | | |(3 області за списком) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Шляхи виконання | 2 березня |Департамент |Інформаційно- | | |положень Закону України| |лікувально- |аналітичні | | |N 3611-VI | |профілактичної |матеріали | | |( 3611-17 ) від | |допомоги | | | |07.07.2011 "Про | | | | | |внесення змін до Основ | | | | | |законодавства України | | | | | |про охорону здоров'я | | | | | |щодо удосконалення | | | | | |надання медичної | | | | | |допомоги" щодо повного | | | | | |переходу до надання | | | | | |медичної допомоги на | | | | | |засадах сімейної | | | | | |медицини | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | 16 березня |Департамент з |Інформаційно- | | |Національного плану дій| 8 червня |реформ та |аналітичні | | |на | 28 вересня |розвитку галузі |матеріали | | |2012 рік | 14 грудня |охорони здоров'я | | | | | |Департамент | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичної | | | | | |допомоги | | | | | |Департамент | | | | | |охорони | | | | | |материнства, | | | | | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | | | | |Управління | | | | | |контролю якості | | | | | |медичних послуг | | | | | |Управління | | | | | |розвитку | | | | | |фармацевтичного | | | | | |сектору галузі | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |Управління | | | | | |громадського | | | | | |здоров'я, | | | | | |Державна служба | | | | | |лікарських | | | | | |засобів України | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання річного | 16 березня |Управління |Інформаційно- | | |плану державного | |контролю якості |аналітичні | | |контролю за додержанням| |медичних послуг |матеріали | | |суб'єктами | | | | | |господарювання | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |протягом | | | | | |2011 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан законотворчої | 23 березня |Департамент з |Інформаційно- | | |роботи МОЗ України та | 28 вересня |реформ та |аналітичні | | |взаємодію з Верховною | |розвитку галузі |матеріали | | |Радою України | |охорони здоров'я | | | |у 2011 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Питання додержання | 30 березня |Департамент |Інформаційно- | | |законодавства про | |правового |аналітичні | | |державну реєстрацію | |забезпечення та |матеріали | | |нормативно-правових | |міжнародної | | | |актів | |діяльності | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про підсумки | 6 квітня |Департамент |Інформаційно- | | |організації санаторно- | |охорони |аналітичні | | |курортного лікування у | |материнства, |матеріали | | |2011 році та завдання | |дитинства та | | | |на | |санаторного | | | |2012 рік | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | 20 квітня |Департамент з |Інформаційно- | | |Плану основних | 20 липня |реформ та |аналітичні | | |організаційних заходів | 19 жовтня |розвитку галузі |матеріали | | |МОЗ України на | |охорони здоров'я | | | |2012 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про результати | 27 квітня |Департамент |Інформаційно- | | |виконання плану | |кадрової |аналітичні | | |працевлаштування | |політики, освіти,|матеріали | | |випускників 2012 року | |науки та | | | |вищих медичних | |запобігання | | | |(фармацевтичного) | |корупції | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |медінституту Сумського | | | | | |державного | | | | | |університету, | | | | | |медичного, | | | | | |стоматологічного та | | | | | |фармацевтичного | | | | | |факультетів | | | | | |Ужгородського та | | | | | |медичного факультету | | | | | |Харківського | | | | | |національних | | | | | |університетів, які | | | | | |навчалися за державним | | | | | |замовленням | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про декларування | 18 травня |Департамент |Інформаційно- | | |відомостей про майно, | |кадрової |аналітичні | | |доходи, витрати і | |політики, освіти,|матеріали | | |зобов'язання | |науки та | | | |фінансового характеру | |запобігання | | | |за 2011 рік державними | |корупції | | | |службовцями | | | | | |центрального апарату | | | | | |Міністерства | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про визначення обсягів | 25 травня |Департамент |Інформаційно- | | |державного замовлення | |кадрової |аналітичні | | |на підготовку лікарів | |політики, освіти,|матеріали | | |(провізорів) у вищих | |науки та | | | |навчальних закладах | |запобігання | | | |IV рівня акредитації | |корупції | | | |МОЗ України на 2012 рік| | | | | |згідно з Критеріями | | | | | |формування, розміщення | | | | | |державного замовлення | | | | | |на підготовку лікарів | | | | | |та розподілу | | | | | |випускників у | | | | | |2012 році (попередні | | | | | |обсяги), затвердженими | | | | | |Міністром охорони | | | | | |здоров'я України | | | | | |Аніщенком О.В. | | | | | |18.08.2011 | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан попередження | 15 червня |Департамент |Інформаційно- | | |малюкової смертності в | |охорони |аналітичні | | |Україні та шляхи | |материнства, |матеріали | | |розвитку перинатальної | |дитинства та | | | |служби (стан готовності| |санаторного | | | |перинатальних центрів | |забезпечення | | | |до введення в | | | | | |експлуатацію) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | 20 липня |Державна служба |Інформаційно- | | |рішення апаратної | |України з питань |аналітичні | | |наради від | |протидії ВІЛ- |матеріали | | |10.07.2011 "Про стан | |інфекції/СНІДу та| | | |виконання заходів | |інших соціально | | | |Загальнодержавної | |небезпечних | | | |програми забезпечення | |захворювань | | | |профілактики ВІЛ- | | | | | |інфекції, лікування, | | | | | |догляду та підтримки | | | | | |ВІЛ-інфікованих та | | | | | |хворих на СНІД на | | | | | |2009-2013 роки в | | | | | |Київській області" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан реформування | 27 липня |Департамент з |Інформаційно- | | |системи охорони | |реформ та |аналітичні | | |здоров'я у Вінницькій, | |розвитку галузі |матеріали | | |Дніпропетровській, | |охорони здоров'я | | | |Донецькій областях та | | | | | |м. Києві за I півріччя | | | | | |(Вінницька, | | | | | |Дніпропетровська | | | | | |області) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Функціонування системи | 17 серпня |Управління |Інформаційно- | | |фармаконагляду в | |розвитку |аналітичні | | |Україні | |фармацевтичного |матеріали | | | | |сектору галузі | | | | | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан попередження | 14 вересня |Департамент |Інформаційно- | | |материнської смертності| |охорони |аналітичні | | |в Україні (3 області за| |материнства, |матеріали | | |списком) | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про планування | 21 вересня |Департамент |Інформаційно- | | |державного бюджету на | 7 грудня |фінансово- |аналітичні | | |2013 рік за бюджетними | |ресурсного |матеріали | | |програмами на виконання| |забезпечення | | | |централізованих заходів| |Структурні | | | |та державних програм | |підрозділи МОЗ | | | | | |Державна служба | | | | | |України з питань | | | | | |протидії ВІЛ- | | | | | |інфекції/СНІДу та| | | | | |інших соціально | | | | | |небезпечних | | | | | |захворювань | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Оцінка впровадження | 12 жовтня |Департамент |Інформаційно- | | |концепції реформування | |охорони |аналітичні | | |будинків дитини | |материнства, |матеріали | | |(3 області за списком) | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про актуальні питання | 12 жовтня |Управління |Інформаційно- | | |ліцензування | |контролю якості |аналітичні | | |господарської | |медичних послуг |матеріали | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан надання | 26 жовтня |Департамент |Інформаційно- | | |допомоги хворим із | |лікувально- |аналітичні | | |серцево-судинними і | |профілактичної |матеріали | | |судинно-мозковими | |допомоги | | | |захворюваннями | | | | | |(3 області за списком) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про проблемні питання | 9 листопада |Департамент з |Інформаційно- | | |щодо запровадження в | |реформ та |аналітичні | | |Україні | |розвитку галузі |матеріали | | |загальнообов'язкового | |охорони здоров'я | | | |державного соціального | | | | | |медичного страхування | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан доїзду до |16 листопада |Департамент |Інформаційно- | | |місць призначення на | |кадрової |аналітичні | | |роботу випускників | |політики, освіти,|матеріали | | |2012 року вищих | |науки та | | | |медичних | |запобігання | | | |(фармацевтичного) | |корупції | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |медінституту Сумського | | | | | |державного | | | | | |університету, | | | | | |медичного, | | | | | |стоматологічного та | | | | | |фармацевтичного | | | | | |факультетів | | | | | |Ужгородського та | | | | | |медичного факультету | | | | | |Харківського | | | | | |національних | | | | | |університетів, які | | | | | |навчалися за державним | | | | | |замовленням | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Стан реєстрації оптово-|16 листопада |Департамент |Інформаційно- | | |відпускних цін на | |кадрової |аналітичні | | |лікарські засоби і | |політики, освіти,|матеріали | | |вироби медичного | |науки та | | | |призначення та шляхи її| |запобігання | | | |удосконалення | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про актуальні питання |23 листопада |Управління |Інформаційно- | | |контролю за додержанням| |контролю якості |аналітичні | | |Ліцензійних умов | |медичних послуг |матеріали | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан |30 листопада |Департамент |Інформаційно- | | |високоспеціалізованої | |охорони |аналітичні | | |допомоги дітям в | |материнства, |матеріали | | |Україні: проблеми та | |дитинства та | | | |перспективи | |санаторного | | | |(3 області за списком, | |забезпечення | | | |НДКСЛ "ОХМАТДИТ") | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | 7 грудня |Департамент |Інформаційно- | | |плану заходів МОЗ | |кадрової |аналітичні | | |України щодо | |політики, освіти,|матеріали | | |запобігання корупції у | |науки та | | | |2012 році | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання планів | 14 грудня |Департамент |Інформаційно- | | |підготовки та | |кадрової |аналітичні | | |підвищення кваліфікації| |політики, освіти,|матеріали | | |лікарів у пілотних | |науки та | | | |регіонах та результати | |запобігання | | | |вступної кампанії до | |корупції | | | |вищих навчальних | | | | | |закладів | | | | | |IV рівня акредитації | | | | | |МОЗ України у 2012 році| | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про результати | 21 грудня |Департамент з |Інформаційно- | | |реформування системи | |реформ та |аналітичні | | |охорони здоров'я у | |розвитку галузі |матеріали | | |Вінницькій, | |охорони здоров'я | | | |Дніпропетровській, | | | | | |Донецькій областях та | | | | | |м. Києві в 2012 році | | | | | |(Донецька область, | | | | | |м. Київ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання | 21 грудня |Департамент з |Інформаційно- | | |Генеральної угоди про | |реформ та |аналітичні | | |регулювання основних | |розвитку галузі |матеріали | | |принципів і норм | |охорони здоров'я | | | |реалізації соціально- | | | | | |економічної політики і | | | | | |трудових відносин в | | | | | |Україні на | | | | | |2010-2012 роки | | | | | |( n0006120-10 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Щотижневе інформування | щотижня |Адміністративне |Інформаційно- | | |керівництва про стан | |управління |аналітичні | | |виконання апаратом | | |матеріали | | |Міністерства актів та | | | | | |доручень Президента | | | | | |України, актів та | | | | | |доручень Верховної Ради| | | | | |України, запитів та | | | | | |звернень народних | | | | | |депутатів України, | | | | | |актів та доручень | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України, особистих | | | | | |доручень керівництва та| | | | | |виконання Закону | | | | | |України "Про доступ до | | | | | |публічної інформації" | | | | | |( 2939-17 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Щотижневе інформування | щотижнево |Адміністративне |Інформаційно- | | |керівництва про стан | |управління |аналітичні | | |розгляду структурними | | |матеріали | | |підрозділами | | | | | |Міністерства звернень | | | | | |громадян | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про результати | За потреби |Підрозділ |План заходів з | | |проведених Рахунковою | |внутрішнього |усунення порушень | | |палатою України та | |аудиту, | | | |Держфінінспекцією | |структурні | | | |України державного | |підрозділи МОЗ | | | |фінансового аудиту МОЗ | |України | | | |України | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка матеріалів для розгляду на оперативних нарадах у першого | | |заступника та заступників Міністра | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Результати впровадження| I квартал |Департамент |Інформаційно- | | |стратегії інтегрованого| |охорони |аналітичні | | |ведення хвороб дитячого| |материнства, |матеріали | | |віку в пілотних | |дитинства та | | | |регіонах | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Звіти керівників | I квартал |Департамент |Інформаційно- | | |науково-дослідних | |кадрової |аналітичні | | |установ та вищих | |політики, освіти,|матеріали | | |медичних навчальних | |науки та | | | |закладів | |запобігання | | | |IV рівня акредитації, | |корупції | | | |які знаходяться у | | | | | |підпорядкуванні МОЗ, | | | | | |про підсумки наукової | | | | | |діяльності у 2011 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | II квартал |Департамент |Інформаційно- | | |рішення апаратної | |охорони |аналітичні | | |наради щодо стану | |материнства, |матеріали | | |санаторно-курортного | |дитинства та | | | |лікування | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Оцінка впровадження | III квартал |Департамент |Інформаційно- | | |порядку проведення | |охорони |аналітичні | | |профілактичних оглядів | |материнства, |матеріали | | |школярів | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про впровадження нових | IV квартал |Відділ медико- |Інформаційно- | | |нормативних актів з | |соціальної |аналітичні | | |питань медико- | |експертизи |матеріали | | |соціальної експертизи в| | | | | |діяльність медико- | | | | | |соціальних експертних | | | | | |комісій | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Щодо стану реформування|протягом року|Департамент з |Інформаційно- | | |системи охорони здоров | |реформ та |аналітичні | | |у Донецькій, | |розвитку галузі |матеріали | | |Дніпропетровській, | |охорони здоров'я | | | |Вінницькій областях та | | | | | |м. Києві | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Щодо законопроекту "Про|протягом року|Департамент з |Інформаційно- | | |особливості діяльності | |реформ та |аналітичні | | |закладів охорони | |розвитку галузі |матеріали | | |здоров'я" | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Щодо законопроекту "Про|протягом року|Департамент з |Інформаційно- | | |загальнообов'язкове | |реформ та |аналітичні | | |державне соціальне | |розвитку галузі |матеріали | | |медичне страхування" | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Стан дебіторської та |протягом року|Управління |Інформаційно- | | |кредиторської | |бухгалтерського |аналітичні | | |заборгованості та | |обліку |матеріали | | |заходи щодо її | | | | | |ліквідації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Стан проведення |протягом року|Управління |Інформаційно- | | |інвентаризації рухомого| |бухгалтерського |аналітичні | | |майна. Формування, | |обліку |матеріали | | |ведення та надання за | | | | | |результатами перевірки | | | | | |відомостей до Єдиного | | | | | |реєстру об'єктів | | | | | |державної власності | | | | | |(спільно з Фондом | | | | | |державного майна | | | | | |України та | | | | | |Держкомстатом) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Розгляд на селекторних нарадах питань | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Про стан малюкової та | квітень |Департамент |Проведення наради | | |материнської смертності| |охорони | | | |в Україні | |материнства, | | | | | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан первинної | травень |Департамент |Проведення наради | | |медико-соціальної | |лікувально- | | | |допомоги та проблемні | |профілактичної | | | |питання її організації | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан надання | червень |Департамент |Проведення наради | | |допомоги хворим з | |лікувально- | | | |гострим коронарним | |профілактичної | | | |синдромом у | |допомоги | | | |Житомирській, | | | | | |Чернігівській та | | | | | |Миколаївській областях | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про підготовку установ | III квартал |Департамент |Проведення наради | | |та закладів охорони | |фінансово- | | | |здоров'я до роботи в | |ресурсного | | | |осінньо-зимовий | |забезпечення | | | |період 2012-2013 років | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій,| | |наукових семінарів (додатково до Реєстру) | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Організація та | березень |Департамент |Проведення | | |проведення науково- | |охорони |конференції | | |практичної конференції | |материнства, | | | |"Проблеми та | |дитинства та | | | |перспективи розвитку | |санаторного | | | |етапного | |забезпечення | | | |відновлювального | | | | | |лікування" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | травень |Департамент |Проведення | | |проведення міжнародного| |лікувально- |симпозіуму | | |Українсько- | |профілактичної | | | |Європейського | |допомоги | | | |симпозіуму по | | | | | |невідкладній | | | | | |кардіології та | | | | | |неврології східного | | | | | |регіону | | | | | |(м. Запоріжжя) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |17-18 травня |Державна |Організація та | | |проведення | |санітарно- |проведення | | |всеукраїнської науково-| |епідеміологічна |конференції | | |практичної конференції | |служба України | | | |з міжнародною участю | |Управління | | | |"Внутрішньолікарняні | |громадського | | | |інфекції та | |здоров'я | | | |резистентність їх | |ДУ "Інститут | | | |збудників до | |епідеміології та | | | |антимікробних | |інфекційних | | | |препаратів" | |захворювань | | | | | |ім. Л.В.Громашев-| | | | | |ського | | | | | |НАМН України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | II квартал |Відділ медико- |Проведення семінару| | |проведення науково- | |соціальної | | | |практичного семінару - | |експертизи | | | |наради за підсумками | |УкрДерж НДІ | | | |2010 року та завданням | |медико-соціальних| | | |служби МСЕ на 2011 рік | |проблем | | | | | |інвалідності | | | | | |НДІ реабілітації | | | | | |інвалідів ВНМУ | | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | III квартал |Сектор |Проведення | | |проведення науково- | |радіаційної |конференції | | |практичної конференції | |безпеки та | | | |за міжнародною участю | |медичних проблем | | | |"Динаміка стану | |наслідків аварії | | | |здоров'я дітей | |на ЧАЕС | | | |"Чорнобиля". 25 років | | | | | |потому" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у проведенні | III квартал |Сектор |Проведення | | |міжнародної науково- | |радіаційної |конференції | | |практичної конференції:| |безпеки та | | | |"Екзо- та | |медичних проблем | | | |ендоекологічні аспекти | |наслідків аварії | | | |здоров'я людини", | |на ЧАЕС | | | |присвячену | | | | | |25-річчю Чорнобильської| | | | | |трагедії | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у II |19-21 вересня|Департамент |Участь у конгресі | | |Українському | |лікувально- | | | |міжнародному конгресі з| |профілактичної | | | |трансфузіології. | |допомоги | | | |Сучасні проблеми | | | | | |трансфузіології і | | | | | |донорства. Клінічна та | | | | | |виробнича | | | | | |трансфузіологія | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення | | |проведення науково- | |охорони |конференції | | |практичної конференції | |материнства, | | | |"Природні лікувальні | |дитинства та | | | |ресурси України - | |санаторного | | | |основа санаторно- | |забезпечення | | | |курортного лікування: | | | | | |критерії якості, | | | | | |раціональне | | | | | |використання та | | | | | |охорона" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у проведенні |протягом року|Департамент |Участь у форумі | | |міжнародного науково- | |охорони | | | |практичного форуму | |материнства, | | | |"Цілющий Крим: | |дитинства та | | | |цілорічне | |санаторного | | | |відновлювальне | |забезпечення | | | |лікування, рекреаційний| | | | | |туризм та оздоровлення"| | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення | | |проведення конференції | |охорони |конференції | | |з міжнародною участю | |материнства, | | | |"Охорона здоров'я | |дитинства та | | | |підлітків" | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|НДІ реабілітації |Проведення | | |проведення науково- | |інвалідів ВНМУ |семінарів | | |практичних семінарів у | |ім. М.І.Пирогова | | | |Чернігівській, | |УкрДержНДІ | | | |Житомирській, | |медико-соціальних| | | |Чернівецькій областях | |проблем | | | |Дніпропетровській, | |інвалідності | | | |Черкаській областях з | | | | | |питань заповнення та | | | | | |реалізації | | | | | |індивідуальних програм | | | | | |реабілітації інвалідів | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення семінарів, нарад | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення | лютий |Департамент |Проведення наради | | |Координаційної ради з | |охорони | | | |питань впровадження | |материнства, | | | |"Україно-швейцарської | |дитинства та | | | |програми "Здоров'я | |санаторного | | | |матері та дитини" | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | 1-2 березня |Департамент |Проведення наради | | |проведення робочих | |лікувально- | | | |нарад з обласними | |профілактичної | | | |кардіологами та | |допомоги | | | |терапевтами | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | березень |Департамент |Проведення наради | | |проведення робочої | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |спеціалістів зі | |допомоги | | | |спеціальності "Хірургія| | | | | |серця і магістральних | | | | | |судин" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | березень- |Департамент |Проведення наради | | |проведення наради | квітень |кадрової | | | |директорів вищих | |політики, освіти,| | | |медичних | |науки та | | | |(фармацевтичних) | |запобігання | | | |навчальних закладів I- | |корупції | | | |II рівнів акредитації з| | | | | |питань організації | | | | | |проведення вступної | | | | | |кампанії | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | березень- |Департамент |Проведення наради | | |проведення наради | квітень |кадрової | | | |відповідальних | |політики, освіти,| | | |секретарів приймальних | |науки та | | | |комісій вищих медичних | |запобігання | | | |(фармацевтичного) | |корупції | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації та| | | | | |закладів післядипломної| | | | | |освіти МОЗ України з | | | | | |питань організації | | | | | |проведення вступної | | | | | |кампанії | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | I квартал |Департамент |Проведення наради | | |проведення наради- | |охорони | | | |семінару "Зміни в | |материнства, | | | |законодавстві щодо | |дитинства та | | | |атестації педагогічних | |санаторного | | | |працівників закладів | |забезпечення | | | |охорони здоров'я" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Нарада з головними | 5-6 квітня |Департамент |Проведення наради | | |обласними позаштатними | |лікувально- | | | |спеціалістами зі | |профілактичної | | | |спеціальності | |допомоги | | | |"гастроентерологія", | | | | | |Національна Школа | | | | | |гастроентерологів, | | | | | |гепатологів України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація первинної | квітень |Департамент |Проведення наради | | |медико-санітарної | |лікувально- | | | |допомоги в пілотних | |профілактичної | | | |регіонах у період | |допомоги | | | |впровадження першого | | | | | |етапу реформування. | | | | | |Досвід роботи пілотних | | | | | |регіонів для не | | | | | |пілотних | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | квітень |Департамент |Проведення наради | | |проведення робочої | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |спеціалістів зі | |допомоги | | | |спеціальності | | | | | |"Психіатрія" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | квітень |Департамент |Проведення наради | | |проведення семінару - | |правового | | | |наради з керівниками та| |забезпечення та | | | |заступниками | |міжнародної | | | |структурних підрозділів| |діяльності | | | |МОЗ, підпорядкованих | | | | | |організацій, установ, | | | | | |підприємств на тему: | | | | | |"Деякі питання | | | | | |забезпечення позову в | | | | | |господарському процесі.| | | | | |Особливості банкрутства| | | | | |підприємств, установ та| | | | | |організацій державного | | | | | |сектору. | | | | | |Порядок підготовки | | | | | |проектів нормативно- | | | | | |правових актів, що | | | | | |розробляються в МОЗ, їх| | | | | |погодження та державна | | | | | |реєстрація" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Нарада з головними | 29 травня |Департамент |Проведення наради | | |обласними позаштатними | |лікувально- | | | |спеціалістами зі | |профілактичної | | | |спеціальності | |допомоги | | | |"гастроентерологія", | | | | | |міжнародний день | | | | | |здорового травлення для| | | | | |лікарів різних | | | | | |спеціальностей | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | травень- |Департамент |Проведення наради | | |проведення наради | грудень |кадрової | | | |директорів проректорів | |політики, освіти,| | | |з міжнародних зв'язків | |науки та | | | |вищих медичних | |запобігання | | | |(фармацевтичного) | |корупції | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації за| | | | | |питань розширення | | | | | |міжнародного | | | | | |співробітництва, | | | | | |удосконалення | | | | | |організації набору та | | | | | |навчання іноземних | | | | | |громадян | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | II квартал |Департамент |Проведення наради | | |проведення робочої | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |спеціалістів зі | |допомоги | | | |спеціальності | | | | | |"Психотерапія", | | | | | |"Медична психологія" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | II квартал |Департамент |Проведення наради | | |проведення робочої | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |комбустіологів | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | II квартал |Департамент |Проведення наради | | |проведення семінару- | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |нейрохірургів | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | II квартал |Департамент |Проведення наради | | |проведення підсумкової | |материнства, | | | |наради з питань охорони| |дитинства та | | | |материнства, дитинства | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | II квартал |Управління |Проведення наради | | |проведення семінару на | |контролю якості | | | |тему: "Стан | |медичних послуг | | | |стандартизації медичної| | | | | |допомоги" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | II квартал |Управління |Проведення наради | | |проведення семінару на | |контролю якості | | | |тему: "Ліцензування | |медичних послуг | | | |господарської | | | | | |діяльності з медичної | | | | | |практики" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь в організації та|II-IV квартал|Сектор |Проведення наради | | |проведенні семінарів з | |радіаційної | | | |питань обговорення | |безпеки та | | | |чергових розділів | |медичних проблем | | | |проекту Ядерного | |аварії на ЧАЕС | | | |кодексу України (СЕС | | | | | |ООРР та фахівці | | | | | |радіологічних | | | | | |підрозділів СЕС) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | I півріччя |Департамент |Проведення наради | | |проведення семінару- | |материнства, | | | |наради "Актуальні | |дитинства та | | | |питання дитячої | |санаторного | | | |анестезіології" | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | I півріччя |Департамент |Проведення наради | | |проведення семінару- | |материнства, | | | |наради "Актуальні | |дитинства та | | | |питання дитячої | |санаторного | | | |гематології" | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | I півріччя |Департамент |Проведення наради | | |проведення семінару- | |материнства, | | | |наради "Актуальні | |дитинства та | | | |питання дитячої | |санаторного | | | |ендокринології" | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |19-21 вересня|Департамент |Проведення наради | | |проведення робочих | |лікувально- | | | |нарад з обласними | |профілактичної | | | |кардіологами та | |допомоги | | | |терапевтами | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | вересень |Департамент |Проведення наради | | |проведення наради | |кадрової | | | |ректорів вищих медичних| |політики, освіти,| | | |(фармацевтичного) | |науки та | | | |навчальних закладів | |запобігання | | | |IV рівня акредитації та| |корупції | | | |закладів післядипломної| | | | | |освіти МОЗ України з | | | | | |питань підсумків | | | | | |проведення вступної | | | | | |кампанії | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | III квартал |Управління |Проведення наради | | |проведення семінару на | |контролю якості | | | |тему: "Порядок | |медичних послуг | | | |державного контролю за | | | | | |додержанням Ліцензійних| | | | | |умов провадження певних| | | | | |видів господарської | | | | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я, що | | | | | |ліцензуються з | | | | | |використанням | | | | | |уніфікованих форм | | | | | |актів, затверджених | | | | | |Міністерством охорони | | | | | |здоров'я України" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у організації та| III квартал |Сектор |Проведення наради | | |проведенні науково- | |радіаційної | | | |практичного семінару з | |безпеки та | | | |питань організації та | |медичних проблем | | | |здійснення державного | |наслідків аварії | | | |санітарно- | |на ЧАЕС | | | |епідеміологічного | | | | | |нагляду в галузі | | | | | |радіаційної гігієни | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | жовтень |Департамент |Проведення наради | | |проведення робочої | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |спеціалістів зі | |допомоги | | | |спеціальності | | | | | |"Психіатрія" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | жовтень- |Департамент |Проведення наради | | |проведення наради | листопад |кадрової | | | |директорів вищих | |політики, освіти,| | | |медичних | |науки та | | | |(фармацевтичних) | |запобігання | | | |навчальних закладів I- | |корупції | | | |II рівнів акредитації | | | | | |та деканів | | | | | |медсестринських | | | | | |факультетів вищих | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації та| | | | | |закладів післядипломної| | | | | |освіти "Актуальні | | | | | |питання поліпшення | | | | | |організації та якості | | | | | |підготовки молодших | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |спеціалістів і | | | | | |бакалаврів медицини" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | IV квартал |Управління та |Проведення наради | | |проведення семінару на | |контролю якості | | | |тему "Опрацювання | |медичних послуг | | | |методичних рекомендації| | | | | |з оцінки діяльності | | | | | |закладів охорони | | | | | |здоров'я за стандартами| | | | | |державної акредитації" | | | | | |за участю експертів | | | | | |Головної акредитаційної| | | | | |комісії МОЗ України, та| | | | | |секретарів | | | | | |акредитаційних комісій,| | | | | |які створені при МОЗ | | | | | |Автономної Республіки | | | | | |Крим, управліннях | | | | | |(головних управліннях) | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | IV квартал |Управління |Проведення наради | | |проведення семінару- | |контролю якості | | | |наради "Управління | |медичних послуг | | | |якістю меддопомоги в | | | | | |умовах реформ охорони | | | | | |здоров'я" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | IV квартал |Сектор |Проведення наради | | |проведення наради з | |радіаційної | | | |головами РМЕК з питань | |безпеки та | | | |експертизи постраждалих| |медичних проблем | | | |в наслідок аварії на | |наслідків аварії | | | |ЧАЕС | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення робочої | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |спеціалістів зі | |допомоги | | | |спеціальності | | | | | |"Неврологія" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення наради | |лікувально- | | | |головних позаштатних | |профілактичної | | | |спеціалістів | |допомоги | | | |територіальних органів | | | | | |охорони здоров'я із | | | | | |спеціальності | | | | | |"рефлексотерапія" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення робочої | |лікувально- | | | |наради обласних | |профілактичної | | | |ортопедів-травматологів| |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення семінару- | |охорони | | | |наради "Основні | |материнства, | | | |напрямки удосконалення | |дитинства та | | | |організації санаторно- | |санаторного | | | |курортного лікування | |забезпечення | | | |дітей з онкологічними | | | | | |захворюваннями" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення семінарів- | |охорони | | | |тренінгів для | |материнства, | | | |викладачів кафедр | |дитинства та | | | |акушерства і | |санаторного | | | |гінекології та сімейної| |забезпечення | | | |медицини з циклу ТУ | | | | | |"Ведення фізіологічної | | | | | |вагітності" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення семінарів- | |материнства, | | | |тренінгів для | |дитинства та | | | |спеціалістів "Клінік | |санаторного | | | |дружніх до молоді" та | |забезпечення | | | |національних тренерів з| | | | | |питань дотестового | | | | | |консультування з | | | | | |наступним обстеженням | | | | | |на ВІЛ-інфекцію | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення навчальних | |материнства, | | | |семінарів-тренінгів | |дитинства та | | | |(5-6) для спеціалістів | |санаторного | | | |"Клінік дружніх до | |забезпечення | | | |молоді" щодо розвитку | | | | | |медико-соціальних | | | | | |послуг для підлітків та| | | | | |молоді | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторингові візити |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |Методично- | |материнства, | | | |організаційним | |дитинства та | | | |моніторинговим центром | |санаторного | | | |НДСЛ "ОХМАТДИТ" до | |забезпечення | | | |"Клінік дружніх до | | | | | |молоді", КДСД | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення циклів | |охорони | | | |семінарів-нарад для | |материнства, | | | |лікарів-акушерів- | |дитинства та | | | |гінекологів, лікарів | |санаторного | | | |загальної практики- | |забезпечення | | | |сімейних лікарів з | | | | | |питань збереження | | | | | |репродуктивного | | | | | |здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення циклів | |охорони | | | |семінар-нарад для | |материнства, | | | |лікарів різних | |дитинства та | | | |спеціальностей з питань| |санаторного | | | |перинатальної допомоги | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |Координаційної ради з | |охорони | | | |питань виконання | |материнства, | | | |Державної програми | |дитинства та | | | |"Репродуктивне здоров'я| |санаторного | | | |нації" на період до | |забезпечення | | | |2015 року | | | | | |( 1849-2006-п ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення засідання | |кадрової | | | |Координаційної науково-| |політики, освіти,| | | |методичної ради з вищої| |науки та | | | |медичної освіти | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення нарад | |кадрової | | | |фахівців Координаційної| |політики, освіти,| | | |науково-методичної ради| |науки та | | | |з післядипломної освіти| |запобігання | | | |МОЗ України | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення нарад | |кадрової | | | |фахівців координаційної| |політики, освіти,| | | |та робочої груп з | |науки та | | | |підготовки та внесення | |запобігання | | | |змін до галузевих | |корупції | | | |стандартів вищої освіти| | | | | |напрямів підготовки | | | | | |1101 "Медицина" та | | | | | |1102 "Фармація" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення нарад | |кадрової | | | |фахівців робочих груп з| |політики, освіти,| | | |питань підготовки | |науки та | | | |національних | |запобігання | | | |підручників для | |корупції | | | |студентів вищих | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації, | | | | | |підпорядкованих МОЗ | | | | | |України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Проведення наради | | |проведення нарад | |кадрової | | | |фахівців робочих груп з| |політики, освіти,| | | |оновлення бази тестових| |науки та | | | |завдань ліцензійних | |запобігання | | | |інтегрованих іспитів | |корупції | | | |"Крок" з усіх напрямів | | | | | |та спеціальностей | | | | | |підготовки | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- первинна медична допомога | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Перевірка стану | березень |Департамент |Проведення | | |організації первинної | |лікувально- |перевірки | | |медико-санітарної | |профілактичної | | | |допомоги у Донецькій | |допомоги | | | |області | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану | березень |Департамент |Проведення | | |організації первинної | |лікувально- |перевірки | | |медико-санітарної | |профілактичної | | | |допомоги у | |допомоги | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану | квітень |Департамент |Проведення | | |організації первинної | |лікувально- |перевірки | | |медико-санітарної | |профілактичної | | | |допомоги у Вінницькій | |допомоги | | | |області | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану | квітень |Департамент |Проведення | | |організації первинної | |лікувально- |перевірки | | |медико-санітарної | |профілактичної | | | |допомоги у | |допомоги | | | |м. Києві | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробити та затвердити| IV квартал |Департамент |Прийняття наказу | | |наказ первинної медико-| |охорони |МОЗ | | |санітарної допомоги | |материнства, | | | |"Про затвердження | |дитинства та | | | |стандартів | |санаторного | | | |інтегрованого ведення | |забезпечення | | | |хвороб дитячого віку" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- спеціалізована медична допомога | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Перевірка стану надання|I-II квартал |Департамент |Проведення | | |екстреної хірургічної | |лікувально- |перевірки | | |допомоги хворим у | |профілактичної | | | |Луганській області | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання| II квартал |Департамент |Проведення | | |медичної допомоги | |лікувально- |перевірки | | |хворим з гострим | |профілактичної | | | |коронарним синдромом у | |допомоги | | | |Житомирській, | | | | | |Чернігівській та | | | | | |Миколаївській областях | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання| II квартал |Департамент |Проведення | | |ортопедо- | |лікувально- |перевірки | | |травматологічної | |профілактичної | | | |допомоги хворим у | |допомоги | | | |Сумській та Київській | | | | | |областях | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання| III квартал |Департамент |Проведення | | |допомоги хворим із | |лікувально- |перевірки | | |серцево-судинними і | |профілактичної | | | |судинно-мозковими | |допомоги | | | |захворюваннями в | | | | | |Харківській, | | | | | |Львівській, Вінницькій | | | | | |областях | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання|протягом року|Департамент |Проведення | | |медичної допомоги | |лікувально- |перевірки | | |хворим з опіками в | |профілактичної | | | |Вінницькій, Полтавській| |допомоги | | | |та Чернівецькій | | | | | |областях | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання|протягом року|Департамент |Проведення | | |нейрохірургічної | |лікувально- |перевірки | | |допомоги хворим у | |профілактичної | | | |Луганській і Донецькій | |допомоги | | | |областях | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання|протягом року|Департамент |Проведення | | |психіатричної допомоги | |лікувально- |перевірки | | |в регіонах України (за | |профілактичної | | | |графіком) | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання|протягом року|Департамент |Проведення | | |неврологічної допомоги | |лікувально- |перевірки | | |в регіонах України | |профілактичної | | | |(регіони за списком) | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану надання|протягом року|Департамент |Проведення | | |психотерапевтичної і | |лікувально- |перевірки | | |медико-психологічної | |профілактичної | | | |допомоги населенню | |допомоги | | | |(регіони за списком) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- розвиток служби крові та лабораторної справи | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Перевірки стану служби |протягом року|Департамент |Проведення | | |крові та трансфузійної | |лікувально- |перевірки | | |допомоги (згідно | |профілактичної | | | |затвердженого графіка) | |допомоги | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірки стану надання|протягом року|Департамент |Проведення | | |медичної допомоги | |лікувально- |перевірки | | |гематологічним хворим у| |профілактичної | | | |регіонах (згідно | |допомоги | | | |затвердженого графіка) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- діяльність у сфері народної і нетрадиційної медицини | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |З метою інтегрування |протягом року|Департамент |Науково-методичне | | |методів народної і | |лікувально- |забезпечення | | |нетрадиційної медицини | |профілактичної | | | |в первинну медико- | |допомоги | | | |санітарну допомогу | |ДП "Комітет з | | | |населенню проводити | |питань народної і| | | |подальше науково- | |нетрадиційної | | | |методичне забезпечення | |медицини МОЗ | | | |цього напрямку | |України" | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА ТА САНАТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- медична допомога дітям | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Аналіз стану малюкової | I квартал |Департамент |Проведення аналізу,| | |смертності та | |охорони |підготовка звіту | | |мертвонароджуваності | |материнства, | | | | | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення аналізу |I-II квартал |Департамент |Проведення аналізу,| | |діяльності: | |охорони |підготовка звіту | | |- центрів/відділень | |материнства, | | | |медико-соціальної | |дитинства та | | | |допомоги дітям та | |санаторного | | | |молоді "Клінік, дружніх| |забезпечення | | | |до молоді"; | | | | | |- будинків дитини; | | | | | |- обласних дитячих | | | | | |лікарень; | | | | | |- служб за дитячими | | | | | |спеціальностями | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення аналізу | квітень- |Департамент |Проведення аналізу,| | |стану здоров'я дітей | червень |охорони |підготовка звіту | | |підліткового віку | |материнства, | | | | | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- акушерсько-гінекологічна допомога | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Здійснення аналізу щодо| III квартал |Департамент |Проведення аналізу,| | |виконання заходів | |охорони |підготовка звіту | | |профілактики передачі | |материнства, | | | |ВІЛ-інфекції від матері| |дитинства та | | | |до дитини | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення аналізу | постійно |Департамент |Проведення аналізу,| | |роботи щодо | |охорони |підготовка звіту | | |попередження випадків | |материнства, | | | |материнської смерті | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- медико-соціальні проблеми матерів та дітей | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Аналіз роботи будинків | березень- |Департамент |Проведення аналізу,| | |дитини за 2011 рік | травень |охорони |підготовка звіту | | | | |материнства, | | | | | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- санаторно-курортне лікування | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Здійснення аналізу | I квартал |Департамент |Проведення аналізу,| | |діяльності санаторно- | |охорони |підготовка звіту | | |курортних закладів МОЗ | |материнства, | | | |України за 2011 рік | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз використання | I квартал |Департамент |Проведення аналізу,| | |путівок санаторно- | |охорони |підготовка звіту | | |курортних закладів МОЗ | |материнства, | | | |України за 2011 рік | |дитинства та | | | | | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення перевірки | травень |Департамент |Проведення | | |підготовки санаторно- | |охорони |перевірки | | |курортних закладів МОЗ | |материнства, | | | |до роботи в період | |дитинства та | | | |літнього оздоровчого | |санаторного | | | |сезону в дитячих | |забезпечення | | | |санаторіях МОЗ | | | | | |Південного берегу | | | | | |Криму, Євпаторії | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка звіту щодо | I квартал |Департамент |Підготовка звіту | | |сучасного стану та | |охорони | | | |використання природних | |материнства, | | | |лікувальних ресурсів | |дитинства та | | | |України, та | |санаторного | | | |оприлюднення його на | |забезпечення | | | |сайті МОЗ | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка засідання | квітень |Департамент |Проведення | | |Центральної | |охорони |засідання | | |атестаційної комісії | |материнства, | | | |МОЗ з атестації | |дитинства та | | | |педагогічних | |санаторного | | | |працівників закладів | |забезпечення | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення перевірки |протягом року|Департамент |Проведення | | |роботи санаторно- | |охорони |перевірки | | |курортних відбіркових | |материнства, | | | |комісій та санаторно- | |дитинства та | | | |курортних закладів щодо| |санаторного | | | |організації санаторно- | |забезпечення | | | |курортного лікування | | | | | |хворих та організацію | | | | | |навчально-виховної | | | | | |роботи в санаторіях | | | | | |Чернігівській, | | | | | |Житомирській, | | | | | |Кіровоградській, | | | | | |Запорізькій областях | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- первинна медико-санітарна допомога матерям та дітям | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Розробка методичного | I квартал |Департамент |Розробка посібника | | |посібника для | |охорони | | | |викладачів циклу | |материнства, | | | |тематичного | |дитинства та | | | |удосконалення "Ведення | |санаторного | | | |фізіологічної | |забезпечення | | | |вагітності" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Здійснення моніторингу | IV квартал |Департамент |Здійснення | | |пропозицій щодо | |фінансово- |моніторингу, | | |визначення номенклатури| |ресурсного |підготовка звіту | | |товарів, централізовану| |забезпечення | | | |закупівлю яких | | | | | |планується здійснити | | | | | |Міністерством за | | | | | |рахунок коштів | | | | | |державного бюджету у | | | | | |2013 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг виконання | щомісяця, |Департамент |Здійснення | | |місцевих бюджетів з | щокварталу |фінансово- |моніторингу, | | |охорони здоров'я | |ресурсного |підготовка звіту | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг залучення | щомісячно |Департамент |Здійснення | | |власних надходжень | |фінансово- |моніторингу, | | |закладами та установами| |ресурсного |підготовка звіту | | |охорони здоров'я | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг стану оплати|протягом року|Департамент |Здійснення | | |праці працівників | |фінансово- |моніторингу | | |охорони здоров'я та | |ресурсного | | | |державних підприємств, | |забезпечення | | | |які знаходяться у | | | | | |сфері управління МОЗ | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг фінансування|протягом року|Департамент |Здійснення | | |державних цільових | |фінансово- |моніторингу, | | |програм і комплексних | |ресурсного |підготовка звіту | | |заходів, які формуються| |забезпечення | | | |за рахунок державного | | | | | |та місцевих бюджетів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення моніторингу |протягом року|Департамент |Здійснення | | |та аналізу потреб та | |фінансово- |моніторингу та | | |заявок Міністерства | |ресурсного |аналізу потреб та | | |охорони здоров'я АР | |забезпечення |заявок | | |Крим, головних | | | | | |управлінь (управлінь) | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |обласних, Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій, закладів| | | | | |охорони здоров'я, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Міністерству у | | | | | |лікарських засобах, | | | | | |виробах медичного | | | | | |призначення, медичному | | | | | |обладнанні, інших | | | | | |товарах, необхідних для| | | | | |виконання державних | | | | | |програм та заходів з | | | | | |охорони здоров'я у | | | | | |2012 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення моніторингу |протягом року|Департамент |Здійснення | | |та аналізу залишків | |фінансово- |моніторингу та | | |Міністерства охорони | |ресурсного |аналізу залишків | | |здоров'я АР Крим, | |забезпечення |підготовка звітів | | |головних управлінь | |Структурні | | | |(управлінь) охорони | |підрозділи МОЗ | | | |здоров'я обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій, закладів| | | | | |охорони здоров'я, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Міністерству, щодо | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |виробів медичного | | | | | |призначення, медичного | | | | | |обладнання, інших | | | | | |товарів, закуплених за | | | | | |кошти державного | | | | | |бюджету на виконання | | | | | |державних програм та | | | | | |заходів для | | | | | |забезпечення закладів | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розгляд технічних |протягом року|Департамент |Погодження | | |завдань закупівлі | |фінансово- |технічних завдань | | |лікарських засобів, | |ресурсного |щодо відповідності | | |виробів медичного | |забезпечення |заявкам ТООЗ та | | |призначення, медичного | | |обсягам бюджетних | | |обладнання, інших | | |призначень, | | |товарів, у межах | | |передбачених МОЗ у | | |компетенції, необхідних| | |Законі України "Про| | |для виконання державних| | |Державний бюджет | | |програм та заходів з | | |України на | | |охорони здоров'я, | | |2012 рік" | | |підготовлених | | |( 4282-17 ) | | |постійними робочими | | | | | |групами з питань | | | | | |профільного супроводу | | | | | |державних закупівель в | | | | | |установленому порядку | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення моніторингу |протягом року|Департамент |Своєчасне | | |та аналізу залишків у | |фінансово- |забезпечення | | |регіонах щодо | |ресурсного |регіонів | | |лікарських засобів та | |забезпечення |імунобіологічними | | |виробів медичного | |Управління |препаратами для | | |призначення, медичного | |ДП "Укрвакцина" |профілактики | | |обладнання, інших | |ДП "Укрмедпостач"|інфекційних | | |товарів, закуплених за | |ДУО "Політехмед" |захворювань | | |кошти державного | | | | | |бюджету на виконання | | | | | |державних програм та | | | | | |заходів для | | | | | |забезпечення закладів | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення доставки |протягом року|Департамент |Доставка препаратів| | |імунобіологічних | |фінансово- |згідно програми | | |препаратів, лікарських | |ресурсного | | | |засобів, які | |забезпечення | | | |закуповуються за | |ДП "Укрвакцина" | | | |державними програмами в| |ДП "Укрмедпостач"| | | |регіони | |ДУО "Політехмед" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Супровід підписання | після |Департамент |Своєчасне укладення| | |договорів на поставку | отримання |фінансово- |договорів | | |препаратів, що |акцептів від |ресурсного | | | |закуповуються за | Комітету |забезпечення | | | |бюджетні кошти | конкурсних |ДП "Укрвакцина" | | | | | торгів МОЗ |ДП "Укрмедпостач"| | | | | України |ДУО "Політехмед" | | | | | |Структурні | | | | | |підрозділи МОЗ | | | | | |України | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, ОСВІТИ, НАУКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- менеджмент та управління керівними кадрами галузі | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Формування та | I квартал |Департамент |Наказ МОЗ, | | |затвердження списків | |кадрової |затверджений | | |кадрового резерву на | |політики, освіти,|Міністром | | |2012 рік | |науки та |до | | | | |запобігання |01.10.2012 | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення атестації | III квартал |Департамент |Наказ МОЗ, | | |керівників державних | |кадрової |затверджений | | |підприємств МОЗ України| |політики, освіти,|Міністром | | | | |науки та |у I декаді квітня | | | | |запобігання |2012 | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз та узагальнення | IV квартал |Департамент |Доповідна директору| | |практики формування | |кадрової |Департаменту | | |кадрового резерву | |політики, освіти,|до | | | | |науки та |31.12.2012 | | | | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- медичні та фармацевтичні кадри | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Аналіз плинності | січень |Сектор |Аналіз плинності | | |кадрів, своєчасного | грудень |радіаційної |кадрів, своєчасного| | |проходження атестації | |безпеки та |проходження | | |співробітників СМСЧ | |медичних проблем |атестації | | | | |наслідків аварії |співробітників СМСЧ| | | | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення підсумків | I квартал |Департамент |Доповідна директору| | |роботи з нагородження | |кадрової |Департаменту | | |працівників галузі | |політики, освіти,|до 01.04.2012 | | |державними нагородами | |науки та | | | |та відомчою відзнакою | |запобігання | | | |МОЗ України у 2011 році| |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка пропозиції з| I квартал |Сектор |Здійснення аналізу,| | |удосконалення | |радіаційної |підготування | | |професійної | |безпеки та |висновків щодо | | |кваліфікації фахівців | |медичних проблем |упорядкування | | |СЕС ООРР, радіологічних| |наслідків аварії |підвищення | | |підрозділів ОблСЕС та | |на ЧАЕС |кваліфікації | | |СМСЧ | | |спеціалістів СЕС | | | | | |ООРР, радіологічних| | | | | |підрозділів ОблСЕС | | | | | |та СМСЧ | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз кадрового | I квартал |Сектор |Здійснення аналізу,| | |забезпечення СЕС ООРР | |радіаційної |підготування | | |та фахівців | |безпеки та |висновків щодо | | |радіологічних | |медичних проблем |упорядкування | | |підрозділів СЕС | |наслідків аварії |підвищення | | | | |на ЧАЕС |кваліфікації | | | | | |спеціалістів СЕС | | | | | |ООРР, радіологічних| | | | | |підрозділів ОблСЕС | | | | | |та СМСЧ | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз роботи |I-II квартал |Департамент |Доповідна директору| | |Центральної | |кадрової |Департаменту, | | |атестаційної комісії | |політики, освіти,|графік засідань | | |МОЗ України у | |науки та |комісії, | | |2011 році. Визначити | |запобігання |затверджений | | |показники | |корупції |Міністром на | | |проатестованих | | |I та II півріччя | | |відповідно до | | |2012 р. | | |номенклатури закладів | | | | | |охорони здоров'я та у | | | | | |розрізі рівнів | | | | | |кваліфікаційних | | | | | |категорій і лікарських | | | | | |спеціальностей. | | | | | |Підготувати та | | | | | |затвердити графік | | | | | |роботи Центральної | | | | | |атестаційної комісії | | | | | |МОЗ України на | | | | | |2012 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення |протягом року|Департамент |Інформаційні листи | | |організаційних заходів | |кадрової |до Кабінету | | |з працевлаштування | |політики, освіти,|Міністрів України | | |випускників вищих | |науки та |у I та II півріччі | | |медичних | |запобігання | | | |(фармацевтичного) | |корупції | | | |навчальних закладів | | | | | |2012 року, що навчались| | | | | |за державним | | | | | |замовленням. | | | | | |Забезпечення робочими | | | | | |місцями не менше 95% | | | | | |молодих спеціалістів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення роботи |протягом року|Департамент |Доповідна директору| | |Центральної | |кадрової |Департаменту | | |атестаційної комісії | |політики, освіти,|до 31.12.2012 | | |МОЗ України. | |науки та | | | |Забезпечення контролю | |запобігання | | | |за дотриманням вимог | |корупції | | | |наказу МОЗ України від | | | | | |19.12.97 N 359 | | | | | |( z0014-98 ) | | | | | |"Про подальше | | | | | |удосконалення атестації| | | | | |лікарів" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка матеріалів |протягом року|Департамент |Доповідна директору| | |щодо нагородження | |кадрової |Департаменту | | |державними нагородами | |політики, освіти,|до 31.12.2012 | | |та відомчою | |науки та | | | |заохочувальною | |запобігання | | | |відзнакою МОЗ України | |корупції | | | |працівників галузі (на | | | | | |виконання указу | | | | | |Президента України від | | | | | |19.02.2003 | | | | | |N 138/2003 | | | | | |( 138/2003 ) | | | | | |"Про Порядок | | | | | |представлення до | | | | | |нагородження та | | | | | |вручення державних | | | | | |нагород України") | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- запобігання та виявлення корупції | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Розроблення плану | січень |Департамент |Затвердження плану | | |заходів МОЗ України | |кадрової |заходів наказом | | |щодо запобігання | |політики, освіти,|МОЗ | | |корупції на 2012 рік | |науки та |до 01.02.2012 | | | | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Виконання плану заходів|протягом року|Департамент |Надання пропозицій | | |МОЗ України щодо | |кадрової |до рішення | | |запобігання корупції на| |політики, освіти,|апаратної наради | | |2012 рік | |науки та |грудень 2012 | | | | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- управління персоналом апарату, центральних органів виконавчої влади та | | |державної служби | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Формування та | лютий |Департамент |Наказ МОЗ України | | |затвердження кадрового | |кадрової | | | |резерву центрального | |політики, освіти,| | | |апарату Міністерства на| |науки та | | | |2012 рік | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка пропозицій | березень |Департамент |Лист до | | |щодо резерву на посади | |кадрової |Національного | | |I-III категорій, | |політики, освіти,|агентства України з| | |призначення на які | |науки та |питань державної | | |здійснюється | |запобігання |служби | | |Президентом України та | |корупції | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | |України для їх розгляду| | | | | |та затвердження | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення щорічної | I квартал |Департамент |Щорічна оцінка | | |оцінки виконання | |кадрової | | | |державними службовцями | |політики, освіти,| | | |покладених на них | |науки та | | | |завдань і обов'язків за| |запобігання | | | |підсумками роботи за | |корупції | | | |2011 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка графіка | грудень |Департамент |Графік відпусток на| | |щорічних відпусток | |кадрової |2013 рік, | | |працівників апарату | |політики, освіти,|затверджений | | |Міністерства на 2013 р | |науки та |Міністром | | | | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз та узагальнення | IV квартал |Департамент |Листи до | | |практики формування | |кадрової |центральних органів| | |кадрового резерву в | |політики, освіти,|виконавчої влади | | |структурних підрозділах| |науки та | | | |Міністерства та | |запобігання | | | |підпорядкованих йому | |корупції | | | |центральних органах | | | | | |виконавчої влади | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка пропозицій |протягом року|Департамент |Листи до | | |Міністру щодо | |кадрової |центральних органів| | |погодження призначення | |політики, освіти,|виконавчої влади | | |на посади керівників | |науки та | | | |структурних підрозділів| |запобігання | | | |та їх заступників | |корупції | | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади, | | | | | |діяльність яких | | | | | |спрямовується та | | | | | |координується Міністром| | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз ефективності |протягом року|Департамент |Доповідна записка | | |роботи апарату | |кадрової |керівникові | | |Міністерства | |політики, освіти,|Департаменту | | | | |науки та | | | | | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та |протягом року|Департамент |Наказ МОЗ щодо | | |проведення конкурсу на | |кадрової |призначення на | | |заміщення вакантних | |політики, освіти,|посади | | |посад в апараті | |науки та | | | |Міністерства | |запобігання | | | | | |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Обчислення загального |протягом року|Департамент |Протокол | | |стажу роботи та стажу | |кадрової | | | |державної служби, | |політики, освіти,| | | |контроль за | |науки та | | | |встановленням надбавок | |запобігання | | | |за вислугу років та | |корупції | | | |наданням відпусток | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація засідань |протягом року|Департамент |Протокол | | |комісій із соціального | |кадрової | | | |страхування з | |політики, освіти,| | | |тимчасової втрати | |науки та | | | |працездатності | |запобігання | | | |службовців Міністерства| |корупції | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Комп'ютерний облік |протягом року|Департамент |Надання електронної| | |електронних особових | |кадрової |версії особових | | |справ державних | |політики, освіти,|карток до Нац. | | |службовців першої - | |науки та |агентства України | | |п'ятої категорії, | |запобігання |з питань державної | | |супроводжує і зберігає | |корупції |служби | | |відомості для | | | | | |формування єдиної | | | | | |комп'ютерної системи | | | | | |"Кадри" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка звітів про |протягом року|Департамент |Звіт, форма | | |кількісний та якісний | |кадрової |N 17 ( z1009-07 ) | | |склад державних | |політики, освіти,|Звіт, форма | | |службовців центрального| |науки та |N 3-П | | |апарату Міністерства та| |запобігання |Звіт, форма | | |про їх рух | |корупції |N 4-ПН | | | | | |( z1535-05 ) | | | | | |Звіт, форма | | | | | |4-ПН (факт) | | | | | |( z1536-05 ) | | | | | |Звіт, форма | | | | | |N 5-ПН | | | | | |( z0946-11 ) | | | | | |Звіт, форма | | | | | |N 6-ПВ | | | | | |( vb163832-11 ) | | | | | |Звіту | | | | | |форма 9-ДС | | | | | |( va307202-10 ) | | | | | |Звіт по системі | | | | | |"Картка" | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- освіта | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Здійснення перевірки | вересень- |Департамент |Наказ МОЗ | | |роботи приймальних | жовтень |кадрової | | | |комісій ВНЗ IV рівня | |політики, освіти,| | | |акредитації МОЗ | |науки та | | | |IV рівнів | |запобігання | | | |акредитації за | |корупції | | | |результатами проведення| | | | | |вступної кампанії | | | | | |2012 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення |протягом року|Департамент |Наказ МОЗ | | |організаційної роботи | |кадрової | | | |про призначенню | |політики, освіти,| | | |академічних стипендій | |науки та | | | |Президента України, | |запобігання | | | |Верховної Ради | |корупції | | | |України, Кабінету | | | | | |Міністрів України, | | | | | |ім. М.Грушевського, | | | | | |М.Амосова, соціальної | | | | | |стипендії Верховної | | | | | |Ради України студентам | | | | | |і аспірантам вищих | | | | | |медичних | | | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладів I- | | | | | |IV рівні акредитації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Затвердження обсягів |протягом року|Департамент |Наказ МОЗ | | |підготовки, підвищення | |кадрової | | | |кваліфікації та | |політики, освіти,| | | |перепідготовки фахівців| |науки та | | | |галузі охорони | |запобігання | | | |здоров'я, педагогічних | |корупції | | | |і науково-педагогічних | | | | | |кадрів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення перевірки |протягом року|Департамент |Наказ МОЗ | | |стану організації | |кадрової | | | |навчально-виховного | |політики, освіти,| | | |процесу та рівня | |науки та | | | |практичної підготовки у| |запобігання | | | |вищих медичних | |корупції | | | |(фармацевтичних) | | | | | |закладах | | | | | |I-IV рівнів | | | | | |акредитації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення заходів щодо|протягом року|Департамент |Наказ МОЗ | | |організації навчально- | |кадрової | | | |методичного | |політики, освіти,| | | |забезпечення та | |науки та | | | |навчального процесу у | |запобігання | | | |вищих медичних | |корупції | | | |(фармацевтичних) | | | | | |навчальних закладах | | | | | |I-IV рівнів | | | | | |акредитації відповідно | | | | | |до потреб галузі | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення національних|протягом року|Департамент |Лист МОЗ | | |професійних конкурсів | |кадрової | | | |серед студентів вищих | |політики, освіти,| | | |медичних | |науки та | | | |(фармацевтичних) | |запобігання | | | |навчальних закладів зі | |корупції | | | |спеціальностей | | | | | |"Сестринська справа", | | | | | |"Стоматологія | | | | | |ортопедична", | | | | | |"Фармація", | | | | | |"Лабораторна | | | | | |діагностика" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Спільно з |протягом року|Департамент |Лист МОЗ | | |МОНмолодьспорт | |кадрової | | | |проведення ліцензування| |політики, освіти,| | | |та акредитації вищих | |науки та | | | |медичних | |запобігання | | | |(фармацевтичних) | |корупції | | | |навчальних закладів, | | | | | |забезпечення | | | | | |розроблення, оновлення | | | | | |і впровадження | | | | | |галузевих стандартів | | | | | |вищої освіти | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Спільно з |протягом року|Департамент |Лист МОЗ | | |Мінекономрозвитку | |кадрової | | | |визначення обсягів | |політики, освіти,| | | |державного замовлення | |науки та | | | |на підготовку фахівців | |запобігання | | | |у вищих навчальних | |корупції | | | |закладах I-IV рівнів | | | | | |акредитації та закладах| | | | | |післядипломної освіти | | | | | |МОЗ України | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- наука | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Формування планів | I квартал |Департамент |Затвердження планів| | |науково-дослідних робіт| |кадрової |науково-дослідних | | |підпорядкованих МОЗ | |політики, освіти,|робіт та укладання | | |науково-дослідних | |науки та |договорів на | | |установ, та вищих | |запобігання |проведення наукових| | |медичних навчальних | |корупції |досліджень і | | |закладів IV рівня | | |розробок | | |акредитації відповідно | | | | | |до обсягів бюджетного | | | | | |фінансування на | | | | | |2012 рік та укладання | | | | | |договорів на проведення| | | | | |наукових досліджень і | | | | | |розробок | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Погодження з | II квартал |Департамент |Погодження з | | |Держінформнауки | |кадрової |Держінформнауки | | |переліку наукових | |політики, освіти,|переліку наукових | | |досліджень та розробок,| |науки та |досліджень та | | |які будуть | |запобігання |розробок, які | | |виконуватися у | |корупції |будуть виконуватися| | |2013 році | | |у | | | | | |2013 р. | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Опрацювання пропозицій | III квартал |Департамент |Підготовка проекту | | |до Реєстру галузевих | |кадрової |Реєстру галузевих | | |нововведень за | |політики, освіти,|нововведень | | |результатами діяльності| |науки та | | | |підвідомчих науково- | |запобігання | | | |дослідних установ та | |корупції | | | |вищих медичних | | | | | |навчальних закладів | | | | | |IV рівня акредитації за| | | | | |2011 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка порядку | серпень- |Департамент |Наказ МОЗ | | |приймання результатів | жовтень |кадрової | | | |наукової діяльності | |політики, освіти,| | | |підпорядкованих МОЗ | |науки та | | | |науково-дослідних | |запобігання | | | |установ та вищих | |корупції | | | |медичних навчальних | | | | | |закладів | | | | | |IV рівня акредитації у | | | | | |2012 році та планування| | | | | |наукової тематики на | | | | | |2013 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Висвітлення в засобах |протягом року|Департамент |Монографії, наукові| | |масової інформації | |кадрової |статті, методичні | | |досягнень вітчизняної | |політики, освіти,|рекомендації, | | |медичної науки та їх | |науки та |інформаційні листи | | |роль у реформуванні | |запобігання | | | |системи охорони | |корупції | | | |здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення поточного |протягом року|Департамент |Доповідна записка | | |контролю за виконанням | |кадрової |керівнику | | |наукових досліджень і | |політики, освіти,|структурного | | |розробок у | |науки та |підрозділу до | | |підпорядкованих МОЗ | |запобігання |31.12.2012 | | |науково-дослідними | |корупції | | | |установами, та вищих | | | | | |медичних навчальних | | | | | |закладів IV рівня | | | | | |акредитації | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Взаємодія з НАМН, |протягом року|Департамент |Удосконалення | | |проблемними комісіями | |кадрової |механізмів | | |МОЗ та НАМН щодо | |політики, освіти,|планування та | | |здійснення координації | |науки та |координації | | |наукових досліджень з | |запобігання |виконання наукових | | |пріоритетних напрямів | |корупції |досліджень та | | |медичної науки та | | |розробок за | | |удосконалення | | |результатами | | |інноваційних процесів у| | |річного звіту | | |галузі | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у заходах, які |протягом року|Департамент |Доповідна записка | | |здійснюються МОН, НАН | |кадрової |керівнику | | |та НАМН з питань | |політики, освіти,|структурного | | |реалізації державної | |науки та |підрозділу до | | |науково-технічної | |запобігання |31.12.2012 | | |політики | |корупції | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- мобілізаційна робота | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Інформація щодо |протягом року|Департамент |Підготовка | | |планування та | |кадрової |документів за | | |здійснення заходів з | |політики, освіти,|встановленими | | |мобілізаційних питань | |науки та |чинним | | |сфери охорони здоров'я | |запобігання |законодавством | | |має обмежений доступ | |корупції |формами | | |(ДСК, таємно) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РЕФОРМ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- державне регулювання системи соціального страхування та соціальних | | |програм | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Збір інформації щодо |щоквартально |Департамент з |Щоквартальне | | |стану функціонування | |реформ та |здійснення аналізу | | |лікарняних кас в | |розвитку галузі |та зведення таблиць| | |Україні | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Збір інформації щодо |щоквартально |Департамент з |Щоквартальне | | |стану обов'язкових | |реформ та |здійснення аналізу | | |видів страхування в | |розвитку галузі |та зведення таблиць| | |Україні | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Збір інформації щодо |щоквартально |Департамент з |Щоквартальне | | |добровільного медичного| |реформ та |здійснення аналізу | | |страхування в Україні | |розвитку галузі |та зведення таблиць| | | | |охорони здоров'я | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- методологічне забезпечення медичного страхування та підготовки | | |нормативно-правових актів | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Моніторинг проведення |протягом року|Департамент з |Здійснення | | |експерименту з | |реформ та |моніторингу, | | |реформування системи | |розвитку галузі |підготовка звіту | | |охорони здоров'я у | |охорони здоров'я | | | |Вінницькій, | | | | | |Дніпропетровській, | | | | | |Донецькій областях та | | | | | |м. Києві | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- заходи з питань стратегічного планування | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Розробка проекту | лютий- |Департамент з |Підготовка | | |розділу з питань | вересень |реформ та |пропозицій до | | |охорони здоров'я | |розвитку галузі |проекту | | |Державної програми | |охорони здоров'я | | | |економічного та | | | | | |соціального розвитку | | | | | |України на | | | | | |2013 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення експертизи | постійно |Департамент з |Підготовка | | |та підготовка | |реформ та |експертних | | |експертних висновків | |розвитку галузі |висновків | | |щодо проектів | |охорони здоров'я | | | |нормативно-правових | | | | | |актів, інших документів| | | | | |з питань системи | | | | | |охорони здоров'я та | | | | | |охорони здоров'я у | | | | | |регіонах | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Збір, аналіз та | постійно |Департамент з |Підготовка | | |узагальнення пропозицій| |реформ та |інформаційно- | | |структурних підрозділів| |розвитку галузі |аналітичних | | |Міністерства, урядових | |охорони здоров'я |матеріалів щодо | | |органів державного | | |подальшого розвитку| | |управління у складі МОЗ| | |галузі | | |України, МОЗ АР Крим, | | | | | |управлінь охорони | | | | | |здоров'я обласних, | | | | | |Київської та | | | | | |Севастопольської | | | | | |міських державних | | | | | |адміністрацій щодо | | | | | |подальшого розвитку | | | | | |галузі | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка матеріалів | постійно |Департамент з |Підготовка | | |щодо прогнозу розвитку | |реформ та |інформаційно- | | |галузі охорони здоров'я| |розвитку галузі |аналітичних | | |(на виконання окремих | |охорони здоров'я |матеріалів щодо | | |доручень Президента | | |прогнозу розвитку | | |України, РНБО, Кабінету| | |галузі | | |Міністрів України) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- заходи з питань оперативного (поточного) планування | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Планування основних |щоквартально |Департамент з |Інформаційна | | |заходів Міністерства | |реформ та |довідка | | |охорони здоров'я | |розвитку галузі | | | |України | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Інформаційне | постійно |Департамент з |Регламент | | |забезпечення | |реформ та | | | |керівництва | |розвитку галузі | | | |Міністерства, | |охорони здоров'я | | | |Адміністрації | | | | | |Президента України, | | | | | |Секретаріату Кабінету | | | | | |Міністрів України з | | | | | |питань поточного | | | | | |(оперативного) | | | | | |планування роботи | | | | | |Міністерства | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- заходи з питань взаємодії з Верховною Радою України | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка та подання | кожного |Департамент з |Інформаційна | | |аналітичних матеріалів | пленарного |реформ та |довідка | | |керівництву | тижня |розвитку галузі | | | |Міністерства для | |охорони здоров'я | | | |супроводу | | | | | |законопроектів на | | | | | |пленарних засіданнях | | | | | |Верховної Ради України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка та подання | щомісяця до |Департамент з |Інформаційна | | |до Мін'юсту звіту про | 20 числа |реформ та |довідка | | |стан підготовки | |розвитку галузі | | | |законопроектів, | |охорони здоров'я | | | |розроблення яких | | | | | |передбачено новими | | | | | |завданнями, визначеними| | | | | |законами України, | | | | | |указами Президента | | | | | |України, постановами | | | | | |Верховної Ради України,| | | | | |актами Кабінету | | | | | |Міністрів України та | | | | | |ініційовано Прем'єр- | | | | | |міністром України після| | | | | |затвердження | | | | | |орієнтовного плану | | | | | |законопроектної робіт | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг виконання | щокварталу |Департамент з |Інформаційна | | |орієнтовного плану | |реформ та |довідка | | |законопроектної роботи | |розвитку галузі | | | |на | |охорони здоров'я | | | |2012 рік | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація супроводу у|протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |комітетах Верховної | |реформ та |довідка | | |Ради України проектів | |розвитку галузі | | | |законів України з | |охорони здоров'я | | | |питань охорони здоров'я| | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення взаємодії |протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |з Головним | |реформ та |довідка | | |організаційним | |розвитку галузі | | | |управлінням Апарату | |охорони здоров'я | | | |Верховної Ради України | | | | | |та Управлінням | | | | | |забезпечення зв'язків з| | | | | |Верховною Радою України| | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка довідок до |протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |Кабінету Міністрів | |реформ та |довідка | | |України та комітетів | |розвитку галузі | | | |Верховної Ради України | |охорони здоров'я | | | |стосовно позиції МОЗ | | | | | |щодо законопроектів з | | | | | |питань охорони здоров'я| | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка матеріалів |протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |для участі керівництва | |реформ та |довідка | | |Міністерства у роботі | |розвитку галузі | | | |Комітету Верховної Ради| |охорони здоров'я | | | |України з питань | | | | | |охорони здоров'я, інших| | | | | |комітетів Верховної | | | | | |Ради України у разі | | | | | |розгляду | | | | | |законопроектів, | | | | | |розробником яких є МОЗ | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка матеріалів |протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |для участі керівництва | |реформ та |довідка | | |Міністерства у | |розвитку галузі | | | |парламентських | |охорони здоров'я | | | |слуханнях та Годинах | | | | | |запитань до Уряду у | | | | | |Верховній Раді України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг проходження |протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |законопроектів з питань| |реформ та |довідка | | |охорони здоров'я у | |розвитку галузі | | | |Верховній Раді України | |охорони здоров'я | | | |на всіх етапах | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- заходи з питань зв'язків з громадськістю | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Організація |протягом року|Департамент з |Забезпечення | | |громадського | |реформ та |оприлюднення | | |обговорення проектів | |розвитку галузі |проектів | | |нормативно-правових | |охорони здоров'я | | | |актів: законів України,| | | | | |указів, розпоряджень | | | | | |Президента України, | | | | | |постанов, розпоряджень | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України, наказів МОЗ | | | | | |України шляхом | | | | | |розміщення на | | | | | |офіційному веб-сайті | | | | | |МОЗ України та Кабінету| | | | | |Міністрів України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення заходів МОЗ |протягом року|Департамент з |Виконання плану | | |України з реалізації | |реформ та |заходів | | |Концепції сприяння | |розвитку галузі | | | |органами виконавчої | |охорони здоров'я | | | |влади розвитку | | | | | |громадянського | | | | | |суспільства | | | | | |( 1035-2007-р ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Сприяння проведенню |протягом року|Департамент з |Забезпечення умов | | |громадської експертизи | |реформ та |для проведення | | |діяльності | |розвитку галузі |громадської | | |Міністерства, | |охорони здоров'я |експертизи | | |підпорядкованих | | | | | |закладів та установ | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення вивчення |протягом року|Департамент з |Підготовка звіту | | |громадської думки | |реформ та | | | |стосовно діяльності | |розвитку галузі | | | |Міністерства, | |охорони здоров'я | | | |підпорядкованих МОЗ | | | | | |України закладів та | | | | | |установ шляхом: | | | | | |1) опитування | | | | | |громадськості через | | | | | |офіційний веб-сайт | | | | | |Міністерства, | | | | | |2) організації | | | | | |проведення | | | | | |соціологічних | | | | | |досліджень | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Оприлюднення на |протягом року|Департамент з |Оприлюднення | | |офіційному веб-сайті | |реформ та |інформації | | |МОЗ України інформації | |розвитку галузі | | | |щодо роботи МОЗ України| |охорони здоров'я | | | |із звернень громадян та| | | | | |запитами на публічну | | | | | |інформацію | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення |протягом року|Департамент з |Оперативне внесення| | |удосконалення структури| |реформ та |змін до структури | | |та інформаційного | |розвитку галузі |сайту | | |наповнення офіційного | |охорони здоров'я | | | |веб-сайту МОЗ України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення взаємодії |протягом року|Департамент з |Підготовка звіту | | |з консультативно- | |реформ та | | | |дорадчими органами при | |розвитку галузі | | | |МОЗ України - | |охорони здоров'я | | | |громадськими радами | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення підготовки|протягом року|Департамент з |Підготовка | | |матеріалів та участі | |реформ та |відповідних | | |представників МОЗ | |розвитку галузі |матеріалів | | |України у засіданнях з | |охорони здоров'я | | | |питань виконання | | | | | |Генеральної угоди | | | | | |( n0006120-10 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення підготовки|протягом року|Департамент з |Звіт про проведену | | |та проведення зустрічей| |реформ та |роботу | | |представників | |розвитку галузі | | | |Міністерства та | |охорони здоров'я | | | |Профспілки працівників | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Спільно з громадськими |протягом року|Департамент |Проведення заходів | | |організаціями проводити| |лікувально- | | | |заходи щодо | |профілактичної | | | |пропагування методів | |допомоги | | | |народної і | |ДП "Комітет з | | | |нетрадиційної медицини | |питань народної і| | | | | |нетрадиційної | | | | | |медицини МОЗ | | | | | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |З метою популяризації |протягом року|Департамент |Здійснення | | |методів народної і | |лікувально- |інформування | | |нетрадиційної медицини | |профілактичної |населення через ЗМІ| | |інформувати населення | |допомоги | | | |та медичну спільноту | |ДП "Комітет з | | | |про наукові досягнення | |питань народної і| | | |в галузі народної і | |нетрадиційної | | | |нетрадиційної медицини | |медицини МОЗ | | | |через ЗМІ, друковані | |України" | | | |органи, журнали тощо | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | 8 |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- координація правової роботи та експертизи нормативно-правових актів | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Узагальнення практики | грудень |Департамент |Підготовка | | |застосування | |правового |відповідних | | |законодавства у сфері | |забезпечення та |матеріалів | | |охорони здоров'я | |міжнародної | | | | | |діяльності, | | | | | |структурні | | | | | |підрозділи МОЗ | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Інформування Міністра |щоквартально |Департамент |Підготовка | | |про дотримання | |правового |відповідних | | |структурними | |забезпечення та |матеріалів | | |підрозділами МОЗ вимог | |міжнародної | | | |чинного законодавства | |діяльності | | | |під час підготовки | | | | | |проектів наказів МОЗ, | | | | | |договорів, контрактів | | | | | |тощо | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення перевірки |відповідно до|Департамент |Здійснення | | |стану правової роботи у| графіка |правового |перевірки | | |підпорядкованих | |забезпечення та | | | |підприємствах, | |міжнародної | | | |установах, | |діяльності | | | |організаціях, | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення стажування |відповідно до|Департамент |Проведення | | |працівників юридичних | графіка |правового |стажування | | |служб структурних | |забезпечення та | | | |підрозділів з питань | |міжнародної | | | |охорони здоров'я | |діяльності | | | |місцевих державних | | | | | |адміністрацій | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення | постійно |Департамент |Здійснення контролю| | |систематичного контролю| |правового | | | |за виконанням | |забезпечення та | | | |пункту 2 постанови | |міжнародної | | | |Кабінету Міністрів | |діяльності | | | |України від | | | | | |28.12.92 N 731 | | | | | |( 731-92-п ), | | | | | |щодо постійного | | | | | |перегляду виданих | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення юридичної | постійно |Департамент |Проведення | | |експертизи проектів | |правового |експертизи | | |нормативно-правових | |забезпечення та | | | |актів | |міжнародної | | | | | |діяльності | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у наукових |протягом року|Департамент |Участь у наукових | | |заходах, що проводяться| |лікувально- |заходах | | |міжнародними та | |профілактичної | | | |іноземними | |допомоги | | | |організаціями з проблем| |ДП "Комітет з | | | |народної і | |питань народної і| | | |нетрадиційної медицини | |нетрадиційної | | | | | |медицини МОЗ | | | | | |України" | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- договірна робота та правове забезпечення | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Здійснення експертизи | постійно |Департамент |Проведення | | |проектів господарських | |правового |експертизи | | |договорів з метою | |забезпечення та | | | |приведення їх у | |міжнародної | | | |відповідність з | |діяльності | | | |законодавством України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення контролю | постійно |Департамент |Здійснення контролю| | |за реєстрацією | |правового | | | |договорів (контрактів),| |забезпечення та | | | |крім трудових, | |міжнародної | | | |контроль за виконанням | |діяльності | | | |договірних зобов'язань | | | | | |сторонами | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- представництво в судах | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення захисту | постійно |Департамент |Забезпечення | | |майнових прав і | |правового |захисту | | |законних інтересів МОЗ | |забезпечення та | | | |у разі невиконання | |міжнародної | | | |договірних зобов'язань | |діяльності | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення ведення | постійно |Департамент |Реєстр | | |реєстру судових справ | |правового | | | |МОЗ | |забезпечення та | | | | | |міжнародної | | | | | |діяльності | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення аналізу | постійно |Департамент |Проведення аналізу | | |результатів | |правового | | | |претензійно-позовної | |забезпечення та | | | |роботи МОЗ та | |міжнародної | | | |підпорядкованих | |діяльності | | | |підприємств, установ, | | | | | |організацій, | | | | | |узагальнення судової | | | | | |практики | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення разом із | за |Департамент |Проведення аналізу | | |структурними |результатами |правового | | | |підрозділами МОЗ аналіз| перевірок |забезпечення та | | | |результатів | |міжнародної | | | |господарської | |діяльності, | | | |діяльності МОЗ, | |структурні | | | |вивчення причин та | |підрозділи МОЗ | | | |умов виникнення | | | | | |непродуктивних витрат, | | | | | |порушення договірних | | | | | |зобов'язань, а також | | | | | |стан дебіторської та | | | | | |кредиторської | | | | | |заборгованості | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- міжнародні договори, євроінтеграція та систематизація законодавства | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Координація питань | постійно |Департамент |Здійснення | | |європейської інтеграції| |правового |координації | | |та міжнародного | |забезпечення та | | | |співробітництва | |міжнародної | | | | | |діяльності | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка до укладання| постійно |Департамент |Укладання договорів| | |міжнародних договорів в| |правового | | | |сфері охорони здоров'я | |забезпечення та | | | | | |міжнародної | | | | | |діяльності | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Співпраця з ВООЗ, |протягом року|Департамент |Приймати участь у | | |Світовим банком, | |фінансово- |семінарах, | | |агенціями ВОЗ | |ресурсного |отримувати пер | | | | |забезпечення |апарати, закуплені | | | | |ДП "Укрвакцина" |за кошти Світового | | | | |ДП "Укрмедпостач"|банку | | | | |ДУО "Політехмед" | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- організація ліцензування та контролю якості медичних послуг | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення клініко- |протягом року|Департамент |Проведення оцінки | | |експертних комісій | |охорони | | | |оцінки якості надання | |материнства, | | | |медичної допомоги | |дитинства та | | | |матерям та дітям | |санаторного | | | | | |забезпечення | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення контролю |протягом року|Управління |Здійснення контролю| | |щодо додержання | |контролю якості | | | |суб'єктами | |медичних послуг | | | |господарювання | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності в галузі | | | | | |охорони здоров'я у | | | | | |2012 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Експертиза заявок |протягом року|Управління |Здійснення | | |головних позаштатних | |контролю якості |експертизи | | |спеціалістів МОЗ | |медичних послуг, | | | |України на розробку | |ДУ "Український | | | |клінічних настанов, | |інститут | | | |стандартів медичної | |стратегічних | | | |допомоги, уніфікованих | |досліджень МОЗ | | | |клінічних протоколів | |України" | | | |медичної допомоги | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Формування |протягом року|Управління |Формування робочих | | |мультидисциплінарних | |контролю якості |груп | | |робочих груп для | |медичних послуг, | | | |розробки та клінічних | |ДУ "Український | | | |настанов, стандартів | |інститут | | | |медичної допомоги, | |стратегічних | | | |уніфікованих клінічних | |досліджень МОЗ | | | |протоколів медичної | |України", головні| | | |допомоги | |позаштатні | | | | | |спеціалісти МОЗ | | | | | |України | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення семінарів- |протягом року|Управління |Проведення | | |тренінгів з навчання | |контролю якості |семінарів-тренінгів| | |розробників клінічних | |медичних послуг, | | | |настанов, стандартів | |ДУ "Український | | | |медичної допомоги, | |інститут | | | |уніфікованих клінічних | |стратегічних | | | |протоколів медичної | |досліджень МОЗ | | | |допомоги | |України" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Експертиза проектів |протягом року|Управління |Проведення | | |клінічних настанов, | |контролю якості |експертизи проектів| | |стандартів медичної | |медичних послуг, | | | |допомоги, уніфікованих | |ДУ "Український | | | |клінічних протоколів | |інститут | | | |медичної допомоги щодо | |стратегічних | | | |їх відповідності | |досліджень МОЗ | | | |методиці, затвердженій | |України" | | | |МОЗ України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Науково-методологічна |протягом року|Управління |Здійснення науково-| | |підтримка процесу | |контролю якості |методологічної | | |розробки клінічних | |медичних послуг, |підтримки | | |настанов, стандартів | |ДУ "Український | | | |медичної допомоги, | |інститут | | | |уніфікованих клінічних | |стратегічних | | | |протоколів медичної | |досліджень МОЗ | | | |допомоги | |України" | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- державна акредитація | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Здійснення аналізу |протягом року|Управління |Здійснення аналізу,| | |проведення державної | |контролю якості |підготовка звіту | | |акредитації закладів | |медичних послуг | | | |охорони здоров'я за | | | | | |2012 рік | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- забезпечення державної політики в сфері оптової, роздрібної торгівлі | | |продукцією в системі охорони здоров'я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Розробка змін до наказу| II квартал |Державна служба |Підписання наказу | | |МОЗ від 15.12.2004 | |України з | | | |N 626 ( z1606-04 ) "Про| |лікарських | | | |затвердження Правил | |засобів | | | |виробництва | | | | | |(виготовлення) | | | | | |лікарських засобів в | | | | | |умовах аптеки" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- декларування цін на лікарські засоби та взаємодія із суб'єктами | | |виробництва фармацевтичної продукції | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Внесення до | IV квартал |Державна служба |Внесення пропозицій| | |Класифікатора професій | |України з | | | |( va327609-10 ) | |лікарських | | | |професії "Уповноважена | |засобів | | | |особа з якості" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Організація та | IV квартал |Державна служба |Проведення | | |проведення засідання | |України з |засідання | | |Комітету Системи | |лікарських | | | |співробітництва | |засобів | | | |фармацевтичних | | | | | |інспекцій | | | | | |(Pharmaceutical | | | | | |Inspection Cooperation | | | | | |Scheme (PIC/S) в | | | | | |м. Києві | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- державна реєстрація та контроль якості лікарських засобів та продукції в | | |системі охорони здоров'я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь у здійсненні | постійно |Управління |Проведення контролю| | |державного контролю | |розвитку | | | |лікарських засобів при | |фармацевтичного | | | |їх ввезенні в Україну, | |сектору галузі | | | |в частині надання | |охорони здоров'я | | | |листів-повідомлень до | | | | | |митних органів | | | | | |відповідно до наказу | | | | | |МОЗ України | | | | | |від 26.04.2011 N 237 | | | | | |( z0965-11 ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку ввезення на | | | | | |територію України | | | | | |незареєстрованих | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |стандартних зразків, | | | | | |реагентів", | | | | | |зареєстрованого в | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | |України | | | | | |11 серпня 2011 р. | | | | | |за N 965/19703, | | | | | |на ввезення на митну | | | | | |територію України | | | | | |незареєстрованих | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |стандартних зразків, | | | | | |реагентів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення проведення| постійно |Управління |Проведення | | |державної реєстрації | |розвитку |реєстрації | | |(перереєстрації) | |фармацевтичного | | | |лікарських засобів та | |сектору галузі | | | |медичних | |охорони здоров'я | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Ведення Державного | постійно |Управління |Ведення реєстру | | |реєстру лікарських | |розвитку | | | |засобів | |фармацевтичного | | | | | |сектору галузі | | | | | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення проведення| постійно |Управління |Проведення контролю| | |державного контролю за | |розвитку | | | |якістю медичних | |фармацевтичного | | | |імунобіологічних | |сектору галузі | | | |препаратів | |охорони здоров'я | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- реєстрація оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного | | |призначення та взаємодія із суб'єктами фармацевтичної продукції | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Ведення реєстру оптово-| постійно |Управління |Ведення реєстру | | |відпускних цін на | |розвитку | | | |лікарські засоби і | |фармацевтичного | | | |вироби медичного | |сектору галузі | | | |призначення, що | |охорони здоров'я | | | |закуповуються за | | | | | |рахунок коштів | | | | | |державного та місцевих | | | | | |бюджетів | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ МІНІСТЕРСТВАМИ ТА ВІДОМСТВАМИ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |На виконання Указу |протягом року|Департамент |Проведення заходів | | |Президента України від | |лікувально- | | | |31.07.98 N 823/98 | |профілактичної | | | |( 823/98 ) | |допомоги | | | |"Про заходи щодо | |ДП "Комітет з | | | |врегулювання діяльності| |питань народної і| | | |в сфері народної та | |нетрадиційної | | | |нетрадиційної медицини"| |медицини МОЗ | | | |разом з МВС України, | |України" | | | |Податковою | | | | | |Адміністрацією України | | | | | |вживати заходів до | | | | | |виявлення осіб, які | | | | | |займаються медичною | | | | | |практикою за | | | | | |відсутності документів | | | | | |системи охорони | | | | | |здоров'я | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- профілактика неінфекційних захворювань та формування здорового способу | | |життя | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Розробка нормативно- | I квартал |Управління |Підписання | | |правового акта МОЗ щодо| |громадського |нормативно- | | |використання хризотилу | |здоров'я |правового акта | | |та хризотилвмісних | |Держсанепідслужба| | | |матеріалів | |України | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка рекомендацій | II квартал |Управління |Прийняття наказу | | |для медичних | |громадського |МОЗ | | |працівників закладів | |здоров'я | | | |охорони здоров'я з | |ДУ "Український | | | |надання лікувально- | |інститут | | | |профілактичної допомоги| |стратегічних | | | |особам, які бажають | |досліджень" | | | |позбутися залежності | | | | | |від тютюну | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка рекомендацій | III квартал |Управління |Розробка | | |для лікарів первинної | |громадського |рекомендацій | | |ланки (сімейних | |здоров'я | | | |лікарів) з приводу | |ДУ "Український | | | |консультування | |інститут | | | |пацієнтів стосовно | |стратегічних | | | |здорового харчування | |досліджень" | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка нормативно- | III квартал |Управління |Розробка | | |правового акта МОЗ щодо| |громадського |рекомендацій | | |гігієнічних вимог до | |здоров'я | | | |улаштування, утримання | |Держсанепідслужба| | | |і режиму спеціальних | |України | | | |загальноосвітніх шкіл | | | | | |(шкіл-інтернатів) для | | | | | |дітей, які потребують | | | | | |корекції фізичного та | | | | | |(або) розумового | | | | | |розвитку | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення циклів |протягом року|Департамент |Здійснення | | |семінар-нарад для | |охорони |моніторингу, | | |лікарів різних | |материнства, |підготовка звітів | | |спеціальностей, | |дитинства та | | | |молодших медичних | |санаторного | | | |працівників щодо | |забезпечення | | | |аспектів медичного | |Управління | | | |забезпечення школярів | |громадського | | | | | |здоров'я | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- профілактика інфекційних захворювань | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення циклів |протягом року|Департамент |Проведення | | |семінарів-нарад для | |охорони |семінарів | | |лікарів різних | |материнства, | | | |спеціальностей, | |дитинства та | | | |молодших медичних | |санаторного | | | |працівників щодо | |забезпечення | | | |аспектів імунізації, | |Управління | | | |профілактики та | |громадського | | | |лікування інфекційних | |здоров'я | | | |хвороб в Україні | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Удосконалення наказу |Протягом року|Управління |Прийняття наказу | | |МОЗ України від | |громадського |МОЗ | | |16.09.2011 р. N 595 | |здоров'я | | | |( z1159-11 ) | |Держсанепідслужба| | | |"Про порядок | | | | | |проведення | | | | | |профілактичних щеплень | | | | | |в Україні та контроль | | | | | |якості й обігу медичних| | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів", | | | | | |зареєстрованого в | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | |10.10.2011 за | | | | | |N 1159/19897 | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДОКУМЕНТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення виконання | листопад |Адміністративне |Підготовка звіту | | |постанови Кабінету | |управління | | | |Міністрів України від | | | | | |18.05.2011 N 522 | | | | | |( 522-2011-п ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Методики проведення | | | | | |оцінки здійснення | | | | | |органами виконавчої | | | | | |влади контролю за | | | | | |виконанням завдань | | | | | |визначених законами | | | | | |України, постановами | | | | | |Верховної Ради України,| | | | | |актами і дорученнями | | | | | |Президента України та | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення перевірки | IV квартал |Адміністративне |Проведення | | |роботи з документами | |управління |перевірки | | |"ДСК" у структурних | | | | | |підрозділах МОЗ України| | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення перевірки | IV квартал |Адміністративне |Проведення | | |стану організації | |управління |перевірки | | |роботи з діловодства у | | | | | |структурних підрозділах| | | | | |МОЗ України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення аналізу |щоквартально |Адміністративне |Проведення аналізу | | |стану виконання актів | до 5 числа |управління | | | |та доручень Президента | місяця, | | | | |України, рішень РНБО | наступного | | | | |України та готувати | за звітним | | | | |аналітичні довідки, | | | | | |звіти до апарату РНБО | | | | | |України та Секретаріату| | | | | |КМУ | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення аналізу |щоквартально |Адміністративне |Проведення аналізу | | |стану виконання запитів| до 5 числа |управління | | | |та звернень народних | місяця, | | | | |депутатів України та | наступного | | | | |надавати інформацію до | за звітним | | | | |Відділу забезпечення | | | | | |зв'язків з Верховною | | | | | |Радою України та | | | | | |громадськістю | | | | | |Управління | | | | | |стратегічного | | | | | |планування та | | | | | |аналітичного | | | | | |забезпечення | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка нової |протягом року|Адміністративне |Підготовка нової | | |редакції Інструкції з | |управління |редакції документа | | |діловодства МОЗ України| | | | | |( v0020282-98 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у запровадженні |протягом року|Адміністративне |Участь у | | |модернізованого | |управління |запровадженні змін | | |електронного | | | | | |документообігу у | | | | | |апараті МОЗ України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Інформування |протягом року|Адміністративне |Проведення | | |працівників апарату | |управління |інформування | | |щодо нових нормативних | | | | | |та методичних | | | | | |матеріалів з питань | | | | | |організації контролю | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь у комплексних |протягом року|Адміністративне |Участь у перевірках| | |перевірках МОЗ України | |управління, | | | |щодо виконання актів | |структурні | | | |законодавства | |підрозділи | | | | | |Міністерства | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення науково- |протягом року|Адміністративне |Здійснення | | |технічного | |управління |упорядкування | | |упорядкування | | |документів | | |документів МОЗ України,| | | | | |що складають | | | | | |Національний архівний | | | | | |фонд | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення моніторингу | постійно |Адміністративне |Здійснення | | |за виконанням завдань | |управління |моніторингу | | |на виконання актів | | | | | |законодавства у | | | | | |структурних підрозділах| | | | | |Міністерства та надання| | | | | |пропозицій щодо | | | | | |винесення проблемних | | | | | |питань на розгляд | | | | | |апаратних нарад | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- робота із зверненнями громадян | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка | щокварталу |Адміністративне |Підготовка | | |статистичних, | |правління |інформаційно- | | |інформаційних та | | |аналітичних | | |аналітичних матеріалів:| | |матеріалів | | |"Аналіз звернень | | | | | |громадян до МОЗ | | | | | |України" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Здійснення аналізу | щокварталу |Департамент |Приймати участь у | | |фінансово-господарської| |фінансово- |семінарах, | | |діяльності підприємства| |ресурсного |отримувати | | | | |забезпечення |препарати, | | | | |Управління |закуплені за кошти | | | | |бухгалтерського |Світового банку | | | | |обліку | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечення взаємодії | червень |Підрозділ з |Погодження з | | |з Держфінінспекцією | грудень |питань |Держфінінспекцією | | |України в частині | |внутрішнього |України планів | | |погодження планів | |аудиту |роботи Підрозділ | | |внутрішнього аудиту на | | |внутрішнього аудиту| | |півріччя, які | | |на півріччя. | | |затверджуються | | |Інформування | | |Міністром охорони | | |Держфінінспекції | | |здоров'я України | | |України про початок| | |(п. 2.9 Стандартів | | |позапланових | | |діяльності з | | |внутрішніх аудитів,| | |внутрішнього аудиту, | | |які проводяться за | | |затверджених наказом | | |рішенням Міністра | | |МФУ від 04.10.2011 | | |МОЗ України | | |N 1247) | | | | | |( z1219-11 ), | | | | | |та доведення рішення | | | | | |Міністра МОЗ України до| | | | | |Держфінінспекції | | | | | |України щодо проведення| | | | | |позапланового | | | | | |внутрішнього аудиту з | | | | | |метою запобігання | | | | | |дублювання | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення подання до| 20 січня |Підрозділ з |Надання звіту про | | |Держфінінспекції | 20 липня |питань |результати | | |України звітності про | |внутрішнього |діяльності | | |про результати | |аудиту |підрозділу | | |діяльності підрозділу | | |внутрішнього аудиту| | |внутрішнього аудиту за | | |до Держфінінспекції| | |встановленою формою та | | |України | | |у визначені | | | | | |законодавством терміни | | | | | |(п. 16 Порядку, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою | | | | | |КМУ від 28.09.2011 | | | | | |N 1001) | | | | | |( 1001-2011-п ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення розгляду, |протягом року|Підрозділ з |Винесення на | | |узагальнення та | |питань |колегію або нараду | | |реалізації матеріалів | |внутрішнього |інформації щодо | | |державних фінансових | |аудиту |результатів | | |аудитів, проведених | | |державних | | |Рахунковою палатою | | |фінансових аудитів,| | |України та | | |проведених | | |Держфінінспекцією | | |Рахунковою палатою | | |України, з метою | | |України та | | |своєчасного усунення | | |Держфінінспекцією | | |порушень та недоліків, | | |України, відповідно| | |вжиття необхідних | | |до рішення Міністра| | |заходів за | | | | | |встановленими фактами | | | | | |зловживань та фактів | | | | | |порушень, допущених у | | | | | |використанні бюджетних | | | | | |коштів установами та | | | | | |організаціями, що | | | | | |належать до сфери | | | | | |управління МОЗ України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення внутрішніх |протягом року|Підрозділ з |Аудиторські звіти | | |аудитів з питань, | |питань |та рекомендації, | | |визначених Міністром, | |внутрішнього |спрямовані на | | |відповідно до вимог | |аудиту |усунення усіх | | |Стандартів внутрішнього| | |встановлених | | |аудиту, затверджених | | |недоліків, | | |наказом Міністерства | | |порушень, | | |фінансів України | | |відхилень та | | |від 04.10.2011 N 1247 | | |удосконалення | | |( z1219-11 ) | | |системи управління | | | | | |установ та | | | | | |організацій, що | | | | | |належать до сфери | | | | | |управління МОЗ | | | | | |України | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Запровадження та |протягом року|Підрозділ з |База даних, яка | | |ведення бази, яка | |питань |містить інформацію | | |містить дані щодо | |внутрішнього |щодо найменування | | |об'єктів внутрішнього | |аудиту |установи, в якій | | |аудиту МОЗ України | | |проводився | | | | | |внутрішній аудит, | | | | | |відомості про стан | | | | | |реагування на | | | | | |висновки та | | | | | |рекомендації за | | | | | |результатами | | | | | |внутрішнього аудиту| |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення моніторингу |протягом року|Підрозділ з |Інформування | | |використання в регіонах| |питань |Міністра | | |виробів медичного | |внутрішнього |(заступників | | |призначення, лікарських| |аудиту, |Міністра) з питань | | |засобів, поставлених в | |підрозділи МОЗ |стану раціонального| | |централізованому | |України, |використання в | | |порядку, які закуплені | |ДУО "Політехмед",|регіонах виробів | | |за кошти державного | |ДП |медичного | | |бюджету | |"Укрмедпостач", |призначення, | | | | |ДП "Укрвакцина" |лікарських | | | | | |засобів, | | | | | |поставлених в | | | | | |централізованому | | | | | |порядку, які | | | | | |закуплені за кошти | | | | | |державного бюджету | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення моніторингу |протягом року|Підрозділ з |Інформування | | |введення в експлуатацію| |питань |Міністра | | |медичного обладнання, | |внутрішнього |(заступників | | |закупленого в | |аудиту; |Міністра) з питань | | |централізованому | |структурні |стану використання | | |порядку за кошти | |підрозділи МОЗ |медичного | | |державного бюджету | |України, |обладнання, | | | | |ДУО "Політехмед",|закупленого в | | | | |ДП |централізованому | | | | |"Укрмедпостач", |порядку за кошти | | | | |ДП "Укрвакцина" |державного бюджету | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка до подання | I квартал |Відділ медико- |Підготовка звіту | | |звітів головних | |соціальної | | | |експертів областей, | |експертизи МОЗ | | | |м. Києва та | |України | | | |Севастополя, АР Крим | |УкрДержНДІ | | | |про показники | |медико-соціальних| | | |інвалідності та | |проблем | | | |діяльності МСЕК з | |інвалідності | | | |урахуванням нової форми| | | | | |статистичної звітності | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Здійснення аналізу | I квартал |Відділ медико- |Проведення аналізу,| | |роботи медико- | |соціальної |підготовка звіту | | |соціальних експертних | |експертизи НДІ | | | |комісій щодо показників| |реабілітації | | | |реабілітації інвалідів | |інвалідів ВНМУ | | | |за | |ім. М.І.Пирогова | | | |2010 рік з подальшим | | | | | |обговоренням | | | | | |результатів на обласних| | | | | |нарадах лікарів- | | | | | |експертів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану |I-II квартал |Сектор |Проведення | | |організації та якості | |радіаційної |перевірки | | |проведення експертизи | |безпеки та | | | |встановлення причинного| |медичних проблем | | | |зв'язку хвороб, | |наслідків аварії | | | |інвалідності і смерті | |на ЧАЕС | | | |з дією іонізуючого | | | | | |випромінювання та інших| | | | | |шкідливих чинників | | | | | |внаслідок аварії на | | | | | |ЧАЕС у | | | | | |Дніпропетровській та | | | | | |Донецькій областях | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка матеріалів | II квартал |Відділ медико- |Підготовка | | |та видання аналітико- | |соціальної |інформаційно- | | |статистичного довідника| |експертизи |аналітичних | | |"Основні показники | |УкрДержНДІ |матеріалів | | |інвалідності та | |медико-соціальних| | | |діяльності медико- | |проблем | | | |соціальних експертних | |інвалідності | | | |комісій України за | |НДІ реабілітації | | | |2010 рік" | |інвалідів ВНМУ | | | | | |ім. М.І.Пирогова | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг за якістю | III- |Відділ медико- |Здійснення | | |формування та контролю | IV квартал |соціальної |моніторингу | | |виконання | |експертизи | | | |індивідуальних програм | |УкрДержНДІ | | | |реабілітації у регіонах| |медико-соціальних| | | |та забезпеченням | |проблем | | | |наповнення | |інвалідності | | | |централізованого банку | |Відділ медико- | | | |даних щодо інвалідів | |соціальної | | | | | |експертизи | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Надання організаційно- |протягом року|Відділ медико- |Забезпечення | | |методичної допомоги з | |соціальної |надання відповідної| | |питань медико- | |експертизи НДІ |допомоги | | |соціальної експертизи | |реабілітації | | | |та реабілітації | |інвалідів ВНМУ | | | |інвалідів обласним | |ім. М.І.Пирогова | | | |центрам МСЕ | | | | | |Чернігівської та | | | | | |Чернівецької областей | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка та |протягом року|Відділ медико- |Розробка | | |впровадження в практику| |соціальної |відповідних | | |роботи медико- | |експертизи |рекомендацій | | |соціальних експертних | |НДІ реабілітації | | | |комісій: | |інвалідів ВНМУ | | | |- методичні | |ім. М.І.Пирогова | | | |рекомендації: "Принципи| |Укр ДержНДІ | | | |медико-соціальної | |медико-соціальних| | | |експертизи та | |проблем | | | |реабілітації при | |інвалідності | | | |вроджених вадах серця",| | | | | |- "Метаболічні фактори | | | | | |ризику серцево-судинних| | | | | |уражень у хворих на | | | | | |СЧВ. Шляхи корекції", | | | | | |- "Клініка, діагностика| | | | | |та лікування порушень | | | | | |репаративної | | | | | |регенерації кісток при | | | | | |гіпергомоцистеїнемії", | | | | | |- Видання методичних | | | | | |рекомендацій з питань | | | | | |медико-соціальної | | | | | |експертизи та | | | | | |реабілітації інвалідів | | | | | |на підставі нових | | | | | |нормативних документів,| | | | | |Розробка клінічних | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | |реабілітації інвалідів | | | | | |за класами хвороб | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Впровадження в практику|протягом року|Відділ медико- |Впровадження в | | |роботи МСЕК методичних | |соціальної |практику | | |рекомендацій: | |експертизи |відповідних | | |"Медико-соціальна і | |НДІ реабілітації |рекомендацій | | |клініко-експертна | |інвалідів | | | |характеристика | |ВНМУ | | | |контингенту інвалідів | |ім. М.І.Пирогова | | | |молодого віку внаслідок| | | | | |хвороб нервової системи| | | | | |та оптимізація | | | | | |реабілітаційних | | | | | |заходів"; | | | | | |"Оцінка стратифікації | | | | | |ризику серцево-судинних| | | | | |захворювань у хворих на| | | | | |ревматоїдний артрит "; | | | | | |"Клініка, діагностика | | | | | |та лікування | | | | | |антифосфоліпідного | | | | | |синдрому" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Моніторинг впровадження|протягом року|Відділ медико- |Здійснення | | |в діяльність медико- | |соціальної |моніторингу | | |соціальних комісій | |експертизи | | | |методичних посібників: | |УкрДержНДІМСПІ | | | |"Медико-соціальна | | | | | |експертиза і | | | | | |реабілітація при | | | | | |патології опорно- | | | | | |рухового апарату"; | | | | | |"Тактика лікування | | | | | |хворих із пошкодженням | | | | | |сухожилків розгиначів | | | | | |пальців кистей"; | | | | | |"Тактика лікування | | | | | |ушкоджень сухожилків | | | | | |згиначів пальців кисті | | | | | |у критичній зоні"; | | | | | |"Тактика лікування | | | | | |переломів та | | | | | |псевдоартрозів | | | | | |човноподібної кістки"; | | | | | |"Оптимізація медико- | | | | | |експертної діагностики | | | | | |у хворих та інвалідів | | | | | |внаслідок вроджених вад| | | | | |розвитку системи | | | | | |кровообігу; | | | | | |"Роль особистісних | | | | | |факторів в обмежені | | | | | |життєдіяльності у | | | | | |хворих з вродженими | | | | | |вадами серця після | | | | | |хірургічної корекції"; | | | | | |"Критерії медико- | | | | | |соціальної експертизи | | | | | |обмеження | | | | | |життєдіяльності при | | | | | |наслідках черепно- | | | | | |мозкових травм" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення |протягом року|Відділ медико- |Проведення | | |роз'яснювальної роботи | |соціальної |інформаційної | | |у рамках освітніх | |експертизи |роботи | | |програм для населення | |УкрДержНДІ | | | |щодо профілактики | |медико-соціальних| | | |інвалідності, | |проблем | | | |необхідності | |інвалідності | | | |дотримання здорового | |УкрДержНДІ | | | |способу життя за | |реабілітації | | | |допомогою засобів | |інвалідів | | | |масової інформації, | | | | | |публікації | | | | | |інформаційних пам'яток | | | | | |для хворих | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ АВАРІЇ НА ЧАЕС | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Аналіз стану | I квартал |Сектору |Здійснення аналізу | | |лікувально- | |радіаційної | | | |профілактичної роботи | |безпеки та | | | |на об'єктах з | |медичних проблем | | | |особливими умовами | |наслідків аварії | | | |роботи | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану роботи | I квартал |Сектору |Здійснення аналізу | | |системи експертизи по | |радіаційної | | | |встановленню причинного| |безпеки та | | | |зв'язку хвороб, | |медичних проблем | | | |інвалідності і смерті | |наслідків аварії | | | |з наслідками аварії на | |на ЧАЕС | | | |ЧАЕС | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану фінансової| I квартал |Сектору |Здійснення аналізу | | |дисципліни та | |радіаційної | | | |використання бюджетних | |безпеки та | | | |коштів у СМСЧ | |медичних проблем | | | | | |наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану та якості | березень- |Сектору |Здійснення аналізу | | |медико-санітарної | квітень |радіаційної | | | |допомоги населенню, яке| |безпеки та | | | |постраждало внаслідок | |медичних проблем | | | |Чорнобильської | |наслідків аварії | | | |катастрофи | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану наповнення| квітень |Сектору |Здійснення аналізу | | |бази даних Державного | |радіаційної | | | |реєстру України осіб, | |безпеки та | | | |які постраждали | |медичних проблем | | | |внаслідок | |наслідків аварії | | | |Чорнобильської | |на ЧАЕС | | | |катастрофи | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану | травень |Сектору |Здійснення аналізу | | |професійної | |радіаційної | | | |захворюваності на | |безпеки та | | | |підприємствах з | |медичних проблем | | | |особливими умовами | |наслідків аварії | | | |праці, що | |на ЧАЕС | | | |обслуговуються СМСЧ | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану | II квартал |Сектору |Здійснення аналізу | | |забезпечення | |радіаційної | | | |радіаційної безпеки | |безпеки та | | | |підприємствами, які | |медичних проблем | | | |використовують у своїй | |наслідків аварії | | | |діяльності ДІВ | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану | I півріччя |Сектору |Здійснення | | |організації та якості | II квартал |радіаційної |перевірки | | |надання медико- | |безпеки та | | | |санітарної допомоги | |медичних проблем | | | |постраждалим внаслідок | |наслідків аварії | | | |Чорнобильської | |на ЧАЕС | | | |катастрофи: | | | | | |- в Житомирській та | | | | | |Київській областях; | | | | | |- в Волинській та | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Перевірка стану | I півріччя |Сектору |Здійснення | | |організації та якості | III- |радіаційної |перевірки | | |надання медико- | IV квартали |безпеки та | | | |санітарної допомоги | |медичних проблем | | | |працівникам підприємств| |наслідків аварії | | | |з особливими умовами | |на ЧАЕС | | | |праці; | | | | | |- Кіровоградської (СМСЧ| | | | | |NN 17, 19) та | | | | | |Миколаївської | | | | | |(СМСЧ N 2) областей; | | | | | |- Дніпропетровської | | | | | |(СМСЧ N 9) області | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану | IV квартал |Сектору |Здійснення аналізу | | |забезпечення | |радіаційної | | | |радіаційної безпеки | |безпеки та | | | |підприємствами, що | |медичних проблем | | | |здійснюють поводження з| |наслідків аварії | | | |РАВ | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз стану |протягом року|Сектору |Здійснення аналізу | | |забезпечення | |радіаційної | | | |організації та | |безпеки та | | | |радіаційного контролю | |медичних проблем | | | |лікарської сировини та | |наслідків аварії | | | |харчових продуктів | |на ЧАЕС | | | |відомчими лабораторіями| | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ПІДГОТОВКА СТАТИСТИЧНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Підготовка матеріалів | січень |Департамент з |Опублікування | | |до виступу Міністра та | |реформ та |матеріалів | | |презентаційні матеріали| |розвитку галузі | | | |щодо реалізації | |охорони здоров'я | | | |державної політики та | | | | | |результатів діяльності | | | | | |галузі у | | | | | |2011 році | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | лютий |Департамент з |Опублікування | | |інформаційно- | |реформ та |матеріалів | | |аналітичної довідки | |розвитку галузі | | | |"Реалізація державної | |охорони здоров'я | | | |політики та стан | | | | | |охорони здоров'я у | | | | | |регіонах України за | | | | | |2011 рік" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка збірника | лютий |Департамент з |Опублікування | | |нормативно-правових | |реформ та |матеріалів | | |актів з питань охорони | |розвитку галузі | | | |здоров'я: 2011 рік | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка хроніки | лютий |Департамент з |Опублікування | | |основних офіційних | |реформ та |матеріалів | | |повідомлень МОЗ України| |розвитку галузі | | | |у 2011 році | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка та видання | лютий |Департамент з |Друковане видання | | |інформаційно-довідкових| липень |реформ та | | | |і аналітичних | |розвитку галузі | | | |довідників та збірників| |охорони здоров'я | | | |нормативно-правових | | | | | |актів з питань | | | | | |регіональної політики | | | | | |та місцевого | | | | | |самоврядування | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка та видання | I квартал |Департамент |Видання довідника | | |статистично- | |охорони | | | |аналітичного довідника | |материнства, | | | |"Діяльність санаторіїв,| |дитинства та | | | |що перебувають у сфері | |санаторного | | | |управління Міністерства| |забезпечення | | | |охорони здоров'я | | | | | |України, у 2011 році" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | I квартал |Департамент з |Інформаційна | | |інформаційно- | |реформ та |довідка | | |аналітичної довідки про| |розвитку галузі | | | |виконання Галузевої | |охорони здоров'я | | | |угоди між МОЗ України | | | | | |та ЦК профспілки | | | | | |працівників охорони | | | | | |здоров'я України на | | | | | |2007-2011 роки | | | | | |( v_058282-07 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Аналіз радіаційного | I та III |Сектор |Здійснення аналізу | | |моніторингу об'єктів | квартал |радіаційної | | | |довкілля за Ф Р-1 | |безпеки та | | | | | |медичних проблем | | | | | |наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про охорону здоров'я та| березень- |Сектор |Підготовка | | |медичне забезпечення | квітень |радіаційної |інформаційно- | | |постраждалих внаслідок | |безпеки та |аналітичних | | |аварії на ЧАЕС | |медичних проблем |матеріалів | | |(до 25-ї роковини | |наслідків аварії | | | |Чорнобильської | |на ЧАЕС | | | |катастрофи): | | | | | |- інформаційно- | | | | | |аналітична довідка; | | | | | |- прес-реліз | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка та видання | II квартал |Департамент |Видання довідників | | |статистично-аналітичних| |охорони | | | |довідників: | |материнства, | | | |- "Акушерсько- | |дитинства та | | | |гінекологічна допомога | |санаторного | | | |в Україні за 2011 рік";| |забезпечення | | | |- "Стан медико- | | | | | |генетичної служби в | | | | | |Україні за 2011 рік"; | | | | | |- "Допоміжні | | | | | |репродуктивні | | | | | |технології" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Основні показники | II квартал |Сектор |Підготовка | | |діяльності | |радіаційної |інформаційно- | | |радіологічних | |безпеки та |аналітичних | | |підрозділів СЕС в сфері| |медичних проблем |матеріалів | | |радіаційної гігієни | |наслідків аварії | | | | | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | липень |Департамент з |Опублікування | | |інформаційно- | |реформ та |матеріалів | | |аналітичної довідки | |розвитку галузі | | | |"Діяльність галузі | |охорони здоров'я | | | |охорони здоров'я | | | | | |України у I півріччі | | | | | |2012 року" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка матеріалів | липень |Департамент з |Опублікування | | |до виступу Міністра та | |реформ та |матеріалів | | |презентаційні матеріали| |розвитку галузі | | | |щодо діяльності галузі | |охорони здоров'я | | | |охорони здоров'я у | | | | | |I півріччі 2012 року | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Реалізація завдань та | I півріччя |Департамент з |Опублікування | | |стан охорони здоров'я у| |реформ та |матеріалів | | |регіонах України у | |розвитку галузі | | | |I півріччі 2012 року | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка матеріалів | серпень- |Департамент з |Пропозиції МОЗ | | |розділу "Охорона | вересень |реформ та | | | |здоров'я" для | |розвитку галузі | | | |формування щорічної | |охорони здоров'я | | | |аналітичної доповіді | | | | | |"Цілі Розвитку | | | | | |Тисячоліття: Україна" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан виконання | III квартал |Сектор |Звіт про виконання | | |статті 23 Закону | |радіаційної | | | |України "Про | |безпеки та | | | |забезпечення | |медичних проблем | | | |санітарного та | |наслідків аварії | | | |епідемічного | |на ЧАЕС | | | |благополуччя населення"| | | | | |( 4004-12 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан забезпечення | IV квартал |Сектор |Звіт про виконання | | |та організацію | |радіаційної | | | |радіаційного контролю | |безпеки та | | | |лікарської сировини та | |медичних проблем | | | |харчових продуктів | |наслідків аварії | | | |відомчими лабораторіями| |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про стан забезпечення | IV квартал |Сектор |Звіт про виконання | | |радіаційної безпеки | |радіаційної | | | |підприємствами, що | |безпеки та | | | |здійснюють поводження з| |медичних проблем | | | |радіоактивними | |наслідків аварії | | | |відходами | |на ЧАЕС | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щомісячно |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про | |розвитку галузі | | | |виконання Програми | |охорони здоров'я | | | |економічних реформ на | | | | | |2010-2014 роки | | | | | |"Заможне суспільство, | | | | | |конкурентоспроможна | | | | | |економіка, ефективна | | | | | |влада" | | | | | |( n0004100-10 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щомісячно |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про стан | |розвитку галузі | | | |реалізації програмних | |охорони здоров'я | | | |засад діяльності | | | | | |Коаліції депутатських | | | | | |фракцій "Стабільність і| | | | | |реформи" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щокварталу |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про | |розвитку галузі | | | |виконання Плану | |охорони здоров'я | | | |організації виконання | | | | | |Указу Президента | | | | | |України від | | | | | |29 грудня 2009 року | | | | | |N 1124 | | | | | |( 1124/2009 ) | | | | | |"Про Рішення РНБО від | | | | | |29.12.2009 | | | | | |"Про стан соціально- | | | | | |демографічного | | | | | |розвитку, охорони | | | | | |здоров'я і ринку праці | | | | | |в Україні" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щокварталу |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про | |розвитку галузі | | | |діяльність місцевих | |охорони здоров'я | | | |органів виконавчої | | | | | |влади у сфері охорони | | | | | |здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щокварталу |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про | |розвитку галузі | | | |забезпечення підтримки | |охорони здоров'я | | | |та подальшого розвитку | | | | | |підприємницької | | | | | |діяльності у сфері | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щокварталу |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про підсумки| |розвитку галузі | | | |діяльності галузі | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щокварталу |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про | |розвитку галузі | | | |діяльність місцевих | |охорони здоров'я | | | |органів виконавчої | | | | | |влади у сфері охорони | | | | | |здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щокварталу |Департамент з |Звіт про виконання | | |інформаційних | |реформ та | | | |матеріалів про стан | |розвитку галузі | | | |галузі охорони здоров'я| |охорони здоров'я | | | |у регіонах України | | | | | |згідно рейтингової | | | | | |оцінки | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щокварталу |Департамент з |Інформаційна | | |інформаційних | |реформ та |довідка | | |матеріалів про | |розвитку галузі | | | |виконання невідкладних | |охорони здоров'я | | | |додаткових заходів щодо| | | | | |зміцнення моральності у| | | | | |суспільстві та | | | | | |утвердження здорового | | | | | |способу життя | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка хроніки | щопівроку |Департамент з |Інформаційна | | |основних офіційних | |реформ та |довідка | | |подій у галузі охорони | |розвитку галузі | | | |здоров'я | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка | щопівроку |Департамент з |Інформаційна | | |інформаційних | |реформ та |довідка | | |матеріалів про стан | |розвитку галузі | | | |виконання заходів з | |охорони здоров'я | | | |реалізації Концепції | | | | | |державної регіональної | | | | | |політики ( 341/2001 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Нормативно-правові акти| щопівроку |Департамент з |Реєстр | | |з питань охорони | |реформ та | | | |здоров'я (реєстр) | |розвитку галузі | | | | | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка та видання |протягом року|Департамент |Видання довідників | | |статистично- | |охорони | | | |аналітичного довідника | |материнства, | | | |спільно з Центром | |дитинства та | | | |медичної статистики МОЗ| |санаторного | | | |України: | |забезпечення | | | |- "Діяльність будинків | | | | | |дитини"; | | | | | |- "Діяльність окремих | | | | | |типів дитячих | | | | | |лікарняних закладів, що| | | | | |перебувають у сфері | | | | | |управління Міністерства| | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України, у 2010 році"; | | | | | |- "Стан здоров'я дітей | | | | | |0-17 років в Україні" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка |протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |інформаційно- | |реформ та |довідка | | |аналітичних матеріалів | |розвитку галузі | | | |для керівництва | |охорони здоров'я | | | |Міністерства з окремих | | | | | |напрямів діяльності | | | | | |галузі | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Підготовка |протягом року|Департамент з |Інформаційна | | |інформаційно- | |реформ та |довідка | | |аналітичних матеріалів | |розвитку галузі | | | |до апаратних нарад | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання | у строки, |Департамент з |Інформаційна | | |Генеральної угоди на | встановлені |реформ та |довідка | | |2010-2012 роки | КМУ |розвитку галузі | | | |( n0006120-10 ) | |охорони здоров'я | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Про виконання | за потреби |Департамент з |Інформаційна | | |рекомендацій Верховної | |реформ та |довідка | | |Ради України за | |розвитку галузі | | | |підсумками проведення | |охорони здоров'я | | | |"Днів Уряду" та | | | | | |парламентських слухань | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЦЕНТРУ МОЗ УКРАЇНИ | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з удосконалення законодавчої бази | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проект Закону України | IV квартал |Державний |Прийняття закону | | |"Про лікарські засоби" | |експертний центр | | | |(нова редакція) | |МОЗ | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України та забезпечення | | |їх прийняття | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проекту постанови | I квартал |Державний |Прийняття постанови| | |Кабінету Міністрів | |експертний центр | | | |України "Про внесення | |МОЗ | | | |зміни до Переліку | | | | | |платних послуг, які | | | | | |можуть надаватися в | | | | | |державних та | | | | | |комунальних закладах | | | | | |охорони здоров'я, вищих| | | | | |медичних навчальних | | | | | |закладах та науково- | | | | | |дослідних установах" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проект постанови | III квартал |Державний |Прийняття постанови| | |Кабінету Міністрів | |експертний центр | | | |України "Про внесення | |МОЗ | | | |змін до постанов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |15 січня 1996 N 73 | | | | | |і від 26 травня 2005 | | | | | |N 376" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- підготовка наказів МОЗ України та забезпечення їх затвердження | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проект наказу МОЗ | II квартал |Державний |Прийняття наказу | | |України "Про внесення | |експертний центр |МОЗ | | |змін до Наказу МОЗ | |МОЗ | | | |України | | | | | |N 426 від | | | | | |26 серпня 2005 року"; | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проект наказу МОЗ | III квартал |Державний |Прийняття наказу | | |України "Про внесення | |експертний центр |МОЗ | | |змін до Наказу МОЗ | |МОЗ | | | |України | | | | | |N 690 від 23.09.2009" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проект наказу МОЗ | II квартал |Державний |Прийняття наказу | | |України "Про внесення | |експертний центр |МОЗ | | |змін до Наказу МОЗ | |МОЗ | | | |України | | | | | |N 898 від 27.12.2006" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проект наказу МОЗ | IV квартал |Державний |Прийняття наказу | | |України "Про | |експертний центр |МОЗ | | |затвердження п'ятого | |МОЗ | | | |випуску Державного | | | | | |формуляра лікарських | | | | | |засобів" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | . |Проект наказу МОЗ | II квартал |Державний |Прийняття наказу | | |України "Про внесення | |експертний центр |МОЗ | | |змін до наказу МОЗ | |МОЗ | | | |від 28.01.2010 N 58" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | . |Проект наказу МОЗ | III квартал |Державний |Прийняття наказу | | |України "Про | |експертний центр |МОЗ | | |затвердження Методичних| |МОЗ | | | |рекомендацій з розробки| | | | | |локального формуляра | | | | | |лікарських засобів" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | . |Проект наказу МОЗ | III квартал |Державний |Прийняття наказу | | |України "Порядку | |експертний центр |МОЗ | | |обліку, зберігання, | |МОЗ | | | |використання та | | | | | |знищення досліджуваних | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |біологічних зразків | | | | | |для лабораторних | | | | | |аналізів та супутніх | | | | | |матеріалів, призначених| | | | | |для проведення | | | | | |клінічних випробувань | | | | | |лікарських засобів" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Провести з'їзд, конгресс, симпозіум, науково-практичну конференцію, | | |науковий семінар | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Організація та | III квартал |Державний |Проведення | | |проведення четвертої | |експертний центр |конференції | | |науково практичної | |МОЗ | | | |конференції з | | | | | |міжнародною участю | | | | | |"Клінічні випробування | | | | | |лікарських засобів в | | | | | |Україні". | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення семінарів, нарад | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення семінарів- |Протягом року|Державний |Проведення | | |тренінгів з підготовки | |експертний центр |семінарів | | |провідних фахівців | |МОЗ | | | |галузі, лікарів, | | | | | |науковців, які | | | | | |залучаються до | | | | | |розробки/адаптації | | | | | |клінічних | | | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги та протоколів | | | | | |провізора (фармацевта),| | | | | |з метою впровадження | | | | | |єдиної методології | | | | | |розробки медико- | | | | | |технологічних | | | | | |стандартів, | | | | | |затвердженої МОЗ | | | | | |України | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з питань лікувально-профілактичної допомоги | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- профілактика та первинна медико-санітарна допомога | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь в |Протягом року|Державний |Прийняття наказу | | |розробці/адаптації | |експертний центр |МОЗ | | |клінічних | |МОЗ | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги в сфері | | | | | |первинної медико- | | | | | |санітарної допомоги. | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- екстрена медична допомога | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь в |Протягом року|Державний |Прийняття наказу | | |розробці/адаптації | |експертний центр |МОЗ | | |клінічних | |МОЗ | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги в сфері | | | | | |екстреної медичної | | | | | |допомоги та медицини | | | | | |катастроф | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- спеціалізована медична допомога | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь в |Протягом року|Державний |Прийняття наказу | | |розробці/адаптації | |експертний центр |МОЗ | | |клінічних | |МОЗ | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги в сфері | | | | | |спеціалізованої | | | | | |медичної допомоги | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- розвиток служби крові та лабораторної справи | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь в |Протягом року|Державний |Прийняття наказу | | |розробці/адаптації | |експертний центр |МОЗ | | |клінічних | |МОЗ | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги в сфері служби| | | | | |крові | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з питань хорони материнства, дитинства та санітарного забезпечення | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- медична допомога дітям | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь в |Протягом року|Державний |Прийняття наказу | | |розробці/адаптації | |експертний центр |МОЗ | | |клінічних | |МОЗ | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги в сфері | | | | | |медичної допомоги дітям| | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- акушерсько-гінекологічна допомога | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь в |Протягом року|Державний |Прийняття наказу | | |розробці/адаптації | |експертний центр |МОЗ | | |клінічних | |МОЗ | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги в сфері | | | | | |акушерсько- | | | | | |гінекологічної допомоги| | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- первинна медико-санітарної допомога матерям та дітям | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь в |Протягом року|Державний |Прийняття наказу | | |розробці/адаптації | |експертний центр |МОЗ | | |клінічних | |МОЗ | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги в сфері | | | | | |первинної медико- | | | | | |санітарної допомоги | | | | | |матерям і дітям | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з питань контролю якості медичних послуг | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- методологічне забезпечення стандартизації медичної допомоги | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Методологічна підтримка| постійно |Державний |Здійснення | | |регіональних | |експертний центр |методологічної | | |формулярних комітетів | |МОЗ |підтримки | | |та фармакотерапевтичних| | | | | |комісій закладів | | | | | |охорони здоров'я у | | | | | |підтримці регіональних | | | | | |та локальних формулярів| | | | | |лікарських засобів, | | | | | |розроблених та на | | | | | |основі Державного | | | | | |формуляра лікарських | | | | | |засобів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Розробка пропозицій | постійно |Державний |Надання пропозицій | | |щодо комплексу заходів | |експертний центр | | | |впровадження в практику| |МОЗ | | | |механізмів клінічного | | | | | |аудиту в закладах | | | | | |охорони здоров'я | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Вибір тем та | постійно |Державний |Затвердження | | |ініціювання | |експертний центр |клінічних настанов | | |адаптації/розробки | |МОЗ |та стандартів | | |клінічних настанов та | | | | | |стандартів медичної | | | | | |допомоги, уніфікованих | | | | | |клінічних протоколів | | | | | |медичної допомоги | | | | | |шляхом конкурсного | | | | | |відбору, відповідно до | | | | | |уніфікованої методики, | | | | | |затвердженої МОЗ | | | | | |України | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення формування| постійно |Державний |Формування груп | | |груп для оновлення та | |експертний центр | | | |адаптації протоколів | |МОЗ | | | |провізора (фармацевта) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення створення | постійно |Державний |Створення та | | |та ведення галузевого | |експертний центр |ведення реєстру | | |реєстру медико- | |МОЗ | | | |технологічних | | | | | |документів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення формування| постійно |Державний |Формування реєстру | | |реєстру | |експертний центр | | | |адаптованих/розроблених| |МОЗ | | | |клінічних настанов | | | | | |відповідно до | | | | | |Уніфікованої методики з| | | | | |розробки клінічних | | | | | |настанов, медичних | | | | | |стандартів, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги, локальних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги (клінічних | | | | | |маршрутів пацієнтів) на| | | | | |засадах доказової | | | | | |медицини, затвердженої | | | | | |наказами МОЗ України та| | | | | |НАМН від | | | | | |19.02.2009 N 102/18 | | | | | |( v0102282-09 ) | | | | | |та від 03.11.2009 | | | | | |N 798/75 | | | | | |( v0798282-09 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення формування| постійно |Державний |Розробка/адаптація | | |мультидисциплінарних | |експертний центр |клінічних | | |груп з | |МОЗ |настанов/стандартів| | |розробки/адаптації | | | | | |клінічних | | | | | |настанов/стандартів | | | | | |медичної допомоги, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги відповідно до | | | | | |Уніфікованої методики з| | | | | |розробки клінічних | | | | | |настанов, медичних | | | | | |стандартів, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги, локальних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги (клінічних | | | | | |маршрутів пацієнтів) на| | | | | |засадах доказової | | | | | |медицини | | | | | |(ч. I, II), | | | | | |затвердженої наказами | | | | | |МОЗ України та НАМН | | | | | |від 19.02.2009 | | | | | |N 102/18 | | | | | |( v0102282-09 ) | | | | | |та від 03.11.2009 | | | | | |N 798/75 | | | | | |( v0798282-09 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення |Протягом року|Державний |Проведення | | |інформаційної підтримки| |експертний центр |інформаційної | | |з використанням | |МОЗ |підтримки | | |міжнародних баз | | | | | |доказової інформації | | | | | |при адаптації клінічних| | | | | |настанов та розробці | | | | | |стандартів медичної | | | | | |допомоги, уніфікованих | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення відбору, |Протягом року|Державний |Проведення | | |оцінки клінічних | |експертний центр |скринінгу | | |настанов шляхом | |МОЗ | | | |скринінгу документів | | | | | |для обґрунтування | | | | | |вибору прототипів з | | | | | |використанням | | | | | |інструменту AGREE | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Участь в заходах, | постійно |Державний |Участь у заходах | | |направлених на | |експертний центр | | | |впровадження у медичну | |МОЗ | | | |практику принципів | | | | | |раціональної | | | | | |фармакотерапії шляхом | | | | | |підтримки формулярної | | | | | |системи | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення розробки |Протягом року|Державний |Розробка/адаптація | | |/адаптація та перегляд/| |експертний центр |та перегляд | | |оновлення клінічних | |МОЗ |методичних | | |рекомендацій медичних | | |стандартів- | | |стандартів - клінічних | | |клінічних | | |протоколів відповідно | | |протоколів | | |до Порядку розробки, | | | | | |апробації (пілотного | | | | | |тестування) та | | | | | |впровадження клінічних | | | | | |протоколів, стандартів | | | | | |медичної допомоги | | | | | |(наказ МОЗ від | | | | | |27.09.2010 р. N 819) | | | | | |( v0819282-10 ), | | | | | |Уніфікованої методики з| | | | | |розробки клінічних | | | | | |настанов, медичних | | | | | |стандартів, | | | | | |уніфікованих клінічних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги, локальних | | | | | |протоколів медичної | | | | | |допомоги (клінічних | | | | | |маршрутів пацієнтів) на| | | | | |засадах доказової | | | | | |медицини" | | | | | |(накази МОЗ та НАМН від| | | | | |19.02.2009 р. | | | | | |N 102/18 | | | | | |( v0102282-09 ), | | | | | |від 03.11.2009 р. | | | | | |N 798/75) | | | | | |( v0798282-09 ) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Організація ліцензування та контролю якості медичних послуг | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Участь у розробці, | постійно |Державний |Видання нормативних| | |погодженні та виданні | |експертний центр |документів | | |нормативних документів | |МОЗ | | | |з удосконалення | | | | | |фармацевтичного | | | | | |обслуговування | | | | | |населення. Оновлення та| | | | | |розробка протоколів | | | | | |провізора (фармацевта) | | | | | |з метою забезпечення | | | | | |відповідального | | | | | |самолікування пацієнтів| | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з питань розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- державна реєстрація та контроль якості лікарських засобів та продукції в | | |системі охорони здоров'я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Проведення експертизи | Постійно |Державний |Проведення | | |матеріалів, поданих з | |експертний центр |експертизи | | |метою реєстрації | |МОЗ | | | |(перереєстрації), | | | | | |внесення змін до | | | | | |реєстраційних | | | | | |матеріалів МІБП | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення | Постійно |Державний |Проведення | | |спеціалізованої | |експертний центр |експертизи | | |експертизи матеріалів | |МОЗ | | | |передреєстраційних та | | | | | |післяреєстраційних | | | | | |клінічних випробувань | | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів (МІБП) щодо | | | | | |безпечності та/або | | | | | |ефективності, у | | | | | |випадках, коли за | | | | | |результатами експертизи| | | | | |звітів проведених | | | | | |клінічних випробувань | | | | | |(клініко- | | | | | |епідеміологічних | | | | | |випробувань для вакцин | | | | | |та анатоксинів), | | | | | |наданих заявником, | | | | | |встановлено хоча б | | | | | |один із таких фактів: | | | | | |у матеріалах | | | | | |реєстраційного досьє | | | | | |недостатні дані, для | | | | | |підтвердження | | | | | |показників ефективності| | | | | |МІБП; | | | | | |дані клінічних | | | | | |випробувань (клініко- | | | | | |епідеміологічних | | | | | |випробувань для вакцин | | | | | |та анатоксинів) | | | | | |представлені не в | | | | | |повному обсязі або/та | | | | | |недостатньо | | | | | |обґрунтовують окремі | | | | | |показання для | | | | | |застосування або | | | | | |протипоказання схеми | | | | | |призначення; | | | | | |наявні дані стосовно | | | | | |ефективності або | | | | | |безпечності МІБП | | | | | |потребують додаткових | | | | | |перевірок; | | | | | |дані викликають сумнів | | | | | |щодо достовірності | | | | | |результатів проведених | | | | | |клінічних досліджень | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Забезпечення проведення| постійно |Державний |Проведення | | |державної реєстрації | |експертний центр |державної | | |(перереєстрації) | |МОЗ |реєстрації | | |лікарських засобів та | | | | | |ведення Державного | | | | | |реєстру лікарських | | | | | |засобів | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |Проведення державного | Постійно |Державний |Здійснення контролю| | |контролю якості МІБП за| |експертний центр | | | |направленнями МОЗ | |МОЗ | | | |відповідно до Порядку | | | | | |здійснення державного | | | | | |контролю за якістю | | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів, які | | | | | |використовуються, | | | | | |виробляються або | | | | | |пропонуються до | | | | | |застосування в медичній| | | | | |практиці в Україні, | | | | | |затвердженого наказом | | | | | |МОЗ України від | | | | | |06.12.2001 р. за | | | | | |N 486 | | | | | |( z0204-02 ) | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з питань громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного | | |благополуччя населення | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- профілактика інфекційних захворювань | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |проведення | Постійно |Державний |Проведення нагляду | | |епідеміологічного | |експертний центр | | | |нагляду за | |МОЗ | | | |несприятливими подіями | | | | | |після імунізації (НППІ)| | | | | |та оперативне | | | | | |реагування у разі | | | | | |госпіталізації або | | | | | |летального випадку при | | | | | |застосуванні вакцин, | | | | | |анатоксинів та | | | | | |алергену | | | | | |туберкульозного у | | | | | |відповідності до наказу| | | | | |N 595 | | | | | |( z1159-11 ) | | | | | |від 16.09.2011 | | | | | |"Про порядок проведення| | | | | |профілактичних щеплень | | | | | |в Україні та контроль | | | | | |якості й обігу медичних| | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |отримання інформації | Постійно |Державний |Збір інформаційних | | |про побічні реакції | |експертний центр |матеріалів | | |(ПР) лікарського засобу| |МОЗ | | | |(ЛЗ) (включаючи | | | | | |біологічного (вакцини | | | | | |та препарати крові) та | | | | | |інші ЛЗ) при його | | | | | |медичному застосуванні | | | | | |за спеціальною картою- | | | | | |повідомлення у | | | | | |відповідності до наказу| | | | | |МОЗ України "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |здійснення нагляду за | | | | | |побічними реакціями | | | | | |лікарських засобів, | | | | | |дозволених до | | | | | |медичного застосування"| | | | | |від 27.12.2006 р. | | | | | |за N 898 | | | | | |( z0073-07 ) | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |визначення | Постійно |Державний |Проведення | | |епідеміологічної | |експертний центр |визначення | | |ефективності вакцин у | |МОЗ |ефективності | | |відповідності до наказу| | | | | |N 595 | | | | | |( z1159-11 ) | | | | | |від 16.09.2011 | | | | | |"Про порядок проведення| | | | | |профілактичних щеплень | | | | | |в Україні та контроль | | | | | |якості й обігу медичних| | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів" | | | | |---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------| | |контроль за дотриманням| Постійно |Державний |Здійснення контролю| | |умов "холодового | |експертний центр | | | |ланцюга" при зберіганні| |МОЗ України | | | |та транспортуванні МІБП| | | | | |у відповідності до | | | | | |наказу N 595 | | | | | |( z1159-11 ) | | | | | |від 16.09.2011 | | | | | |"Про порядок проведення| | | | | |профілактичних щеплень | | | | | |в Україні та контроль | | | | | |якості й обігу медичних| | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів" | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з питань реформ та розвитку галузі охорони здоров'я | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- стратегічне планування, моніторинг та аналіз | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Розробка/адаптація та |Протягом року|Державний |Розробка клінічних | | |перегляд/, оновлення | |експертний центр |індикаторів | | |клінічних індикаторів | |МОЗ України | | | |якості медичної | | | | | |допомоги | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Заходи з питань нормативно-правового забезпечення | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |- міжнародні договори, євроінтеграція та систематизація законодавства | |---+---------------------------------------------------------------------------| | |Співпраця з ВООЗ, |Протягом року|Державний |Здійснення | | |країнами - членами | |експертний центр |співпраці | | |Європейського союзу, | |МОЗ України | | | |іншими міжнародними | | | | | |організаціями та | | | | | |науковими установами з | | | | | |питань впровадження | | | | | |міжнародних підходів до| | | | | |стандартизації медичної| | | | | |допомоги в Україні | | | | ---------------------------------------------------------------------------------вгору