Про затвердження Положення про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України
Генеральна прокуратура України; Наказ, Положення від 24.04.201241
Документ v0041900-12, поточна редакція — Редакція від 28.08.2012, підстава - v0074900-12

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012  № 41

Про затвердження Положення про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
№ 74 від 28.08.2012}

З метою вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності органів прокуратури України, керуючись статтею 51 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 24 квітня 2012 року Положення про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України (додається).

2. Голові науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України забезпечити ознайомлення членів науково-методичної ради з цим Положенням та дотримання його вимог. Довести до відома працівників прокуратури.

3. Наказ Генерального прокурора України від 25 листопада 2010 року № 89 "Про затвердження Положення про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України" вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції України
В. ПшонкаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального
прокурора України
24.04.2012 № 41

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим та науково-методичним органом при Генеральній прокуратурі України, який утворюється на підставі частини другої статті 51 Закону України "Про прокуратуру". Метою діяльності Ради є наукове сприяння у виконанні завдань, покладених на органи прокуратури Законом України "Про прокуратуру", та вивчення пропозицій щодо вдосконалення їх організації та діяльності.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру", іншими законами України, наказами і розпорядженнями Генерального прокурора України, Регламентом Генеральної прокуратури України та цим Положенням.

1.3. Положення про Раду, її персональний склад затверджується наказами Генерального прокурора України. Організовує роботу Ради її голова.

1.4. Члени Ради працюють на громадських засадах.

1.5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради за дорученням її голови здійснюється відповідальним секретарем Ради із залученням відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

2. Пріоритетні завдання Ради

2.1. Пріоритетними завданнями Ради є:

2.1.1. Організація роботи щодо впровадження у діяльність органів прокуратури найбільш досконалих та ефективних форм і методів роботи, розробки методичних рекомендацій і поширення позитивного досвіду з різних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності.

2.1.2. Обговорення та відпрацювання науково обґрунтованих рекомендацій з проблемних питань прокурорської діяльності, правотворчої та правозастосовної практики у сфері її здійснення.

2.1.3. Участь у розробці та надання консультативних висновків правового характеру з питань, що виникають у діяльності органів прокуратури.

2.1.4. Розгляд пропозицій щодо протидії злочинності та корупції в органах державної влади, захисту прав людини та основоположних свобод.

2.1.5. Обговорення та надання допомоги у підготовці експертних висновків на проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що надходять до Генеральної прокуратури України від компетентних органів.

2.1.6. Надання висновків та пропозицій зі спірних або недостатньо врегульованих питань застосування законів у діяльності органів прокуратури.

2.1.7. Взаємодія з Національною академією прокуратури України та відповідними установами, утвореними в правоохоронних, наукових та навчальних установах.

2.2. Іншими завданнями Ради є:

2.2.1. Розгляд та схвалення документів методичного спрямування з питань прокурорської діяльності, розроблених структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, прокуратурами обласного рівня та Національною академією прокуратури України.

2.2.2. Розгляд питань щодо упровадження в практичну діяльність органів прокуратури найбільш досконалих та ефективних форм і методів роботи.

2.2.3. Координація діяльності і надання консультативної та практичної допомоги методичним радам прокуратур обласного рівня.

3. Структура і склад Ради

3.1. Раду очолює голова - один із членів колегії Генеральної прокуратури України, визначений відповідним наказом Генерального прокурора України.

{Пункт 3.1 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 74 від 28.08.2012}

3.2. До її складу входять заступник голови Ради, відповідальний секретар і члени Ради з числа найбільш кваліфікованих працівників органів прокуратури, наукових та науково-педагогічних співробітників Національної академії прокуратури України, інших наукових установ та навчальних закладів, представників органів державної влади, громадськості та інші фахівці.

3.3. У разі необхідності Рада утворює зі свого складу тимчасові робочі групи, а також залучає до їх роботи працівників прокуратури, правоохоронних та інших державних органів, науковців.

3.4. Пропозиції щодо складу Ради надаються структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, Національною академією прокуратури України, іншими науковими установами та навчальними закладами, зацікавленими органами державної влади і громадськими організаціями.

4. Повноваження голови Ради

4.1. Голова Ради:

4.1.1. Організовує роботу Ради та здійснює інші пов'язані з її діяльністю повноваження відповідно до Закону України "Про прокуратуру", наказів і розпоряджень Генерального прокурора України, Регламенту Генеральної прокуратури України та цього Положення.

4.1.2. Представляє Раду у відносинах з правоохоронними органами, науковими, юридичними навчальними закладами, іншими відомствами та організаціями.

4.1.3. Доповідає Генеральному прокурору України про результати діяльності Ради та ініціює пропозиції щодо їх реалізації.

4.1.4. Забезпечує розгляд звернень членів Ради, науковців, керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України з питань діяльності науково-методичної ради.

4.1.5. Приймає рішення про винесення питань на розгляд Ради.

4.1.6. Визначає коло осіб, які залучаються до участі в засіданні Ради, за необхідності запрошує заступників Генерального прокурора України.

4.1.7. Скликає та проводить засідання Ради.

4.1.8. Дає доручення відповідальному секретарю і членам Ради з питань, що розглядаються на засіданнях.

4.1.9. Підписує рішення Ради та протоколи її засідань.

4.1.10. Дає доручення членам Ради, заступникам Генерального прокурора України, керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та підпорядкованих прокуратур, що випливають з рішень Ради стосовно їх діяльності.

5. Повноваження заступника голови Ради

5.1. Заступник голови Ради:

5.1.1. За відсутності голови Ради виконує його обов'язки.

5.1.2. Виконує доручення голови Ради.

5.1.3. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів Генеральної прокуратури України з Національною академією прокуратури України щодо розробки методичних посібників, рекомендацій, інформаційних листів про позитивний досвід, науково обґрунтованих висновків з проблемних питань прокурорського нагляду.

6. Повноваження відповідального секретаря Ради

6.1. Відповідальний секретар Ради:

6.1.1. За погодженням з головою складає проекти планів роботи Ради, контролює їх виконання, щорічно узагальнює її роботу.

6.1.2. Виконує доручення голови Ради.

6.1.3. Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Ради із залученням відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

6.1.4. Організовує підготовку засідань Ради (готує матеріали, повідомляє членів Ради та запрошених про час і місце проведення засідань, порядок денний, надсилає їм проекти документів), дає окремі доручення членам Ради щодо організації та проведення засідань.

6.1.5. За дорученням голови Ради забезпечує запрошення для участі в засіданні Ради науковців, фахівців, керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, які не є членами Ради, та інших осіб, причетних до розгляду питань порядку денного.

6.1.6. Забезпечує доведення рішень Ради, вказівок Генерального прокурора України, голови Ради до відома членів Ради, керівників структурних підрозділів центрального апарату, а в разі необхідності - до відома керівників підпорядкованих прокуратур. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради.

6.1.7. Забезпечує взаємодію з Національною академією прокуратури України, іншими навчальними юридичними закладами, правоохоронними органами, відомствами й організаціями.

6.1.8. Координує діяльність організаційно-методичних відділів та інших підрозділів центрального апарату Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України з питань методичної роботи.

6.1.9. Національна академія прокуратури України, самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України надають допомогу відповідальному секретарю Ради в організації її роботи.

6.1.10. За відсутності відповідального секретаря його обов'язки виконує один із членів Ради за дорученням голови.

7. Повноваження членів Ради

7.1. Члени Ради:

7.1.1. Беруть участь:

- у засіданнях Ради;

- у розробці методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів та інших документів, що стосуються впровадження передових форм і методів прокурорсько-слідчої діяльності.

7.1.2. За дорученням голови Ради або за власної ініціативи пропонують, готують проекти документів, а також вивчають матеріали, що виносяться на розгляд Ради (науково-практичні посібники, методичні рекомендації, інформаційні листи тощо), за результатами вивчення подають письмові висновки, пропозиції, зауваження, рецензії.

7.1.3. При підготовці та вивченні питань, що виносяться на розгляд засідання Ради, ініціюють залучення вчених і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, користуються аналітичними та статистичними матеріалами Генеральної прокуратури України, правоохоронних та інших органів.

7.1.4. Виконують доручення голови Ради, його заступника з інших питань, що належать до компетенції науково-методичної ради.

7.1.5. Виконують доручення відповідального секретаря щодо підготовки та проведення засідань Ради.

7.1.6. Для вивчення окремих проблемних питань члени Ради можуть виїжджати у відрядження в регіони України і до зарубіжних країн (за розпорядженням Генерального прокурора України) з оплатою витрат на відрядження в установленому порядку.

8. Планування та підготовка засідань Ради

8.1. Засідання Ради проводяться періодично, згідно з планом роботи та за потребою.

8.2. Діяльність науково-методичної ради планується на рік. Планування роботи Ради здійснюється з урахуванням планів роботи Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України та пріоритетних напрямів прокурорської діяльності.

8.3. Пропозиції до плану роботи Ради надаються її відповідальному секретарю до 10 числа останнього місяця поточного року структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, Національною академією прокуратури України та членами Ради.

8.4. Проект плану засідань Ради складається відповідальним секретарем з урахуванням наданих пропозицій до 25 числа останнього місяця поточного року, після чого затверджується головою Ради. Затверджений план роботи доводиться до відома членів Ради, керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та розміщується на офіційному інтернет-порталі Генеральної прокуратури України.

8.5. Упродовж року за необхідності здійснюється коригування плану. Підставою для внесення змін до плану є мотивований рапорт керівника структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України, завізований відповідним заступником Генерального прокурора України, на ім'я голови науково-методичної ради.

8.6. Проекти документів, пропозиції, що подаються на розгляд Ради, виконуються державною мовою, візуються виконавцями та керівниками структурних підрозділів і відповідними заступниками Генерального прокурора України. Зазначені документи надаються відповідальному секретарю Ради у кількості, необхідній для подальшого опрацювання членами Ради.

8.7. Документи, що надходять на розгляд, надаються відповідальним секретарем у триденний строк для вивчення членам Ради, іншим особам, які залучені до співпраці.

8.8. Члени Ради та керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України протягом двох тижнів опрацьовують отримані документи і надають відповідальному секретарю письмові пропозиції та зауваження, які у триденний строк передаються розробнику для врахування при підготовці остаточного варіанту проектів документів, що виносяться на розгляд Ради.

8.9. Розробник надає відповідальному секретарю остаточний варіант проектів документів, що виносяться на розгляд Ради (разом з порівняльними таблицями), у необхідній кількості та у термін, визначений відповідальним секретарем Ради, але не пізніше ніж за два тижні до проведення засідання.

8.10. Про час і місце проведення засідання Ради та порядок денний членам Ради повідомляється не пізніше ніж за тиждень до проведення засідання.

8.11. На засідання Ради можуть запрошуватися працівники, відповідальні за підготовку питань порядку денного, науковці, фахівці, які беруть участь у розгляді питань, до яких вони причетні.

8.12. Особи з інших населених пунктів запрошуються на засідання за рішенням голови Ради.

9. Проведення засідань Ради

9.1. Засідання Ради є повноважним за наявності не менше половини її затвердженого складу.

9.2. Засідання відкриває і веде голова Ради, який встановлює порядок розгляду питань, час для доповіді, співдоповіді та виступів з урахуванням обсягів і актуальності документів, що готувались на обговорення.

9.3. Голова надає слово для виступу членам Ради, запрошеним особам у порядку черговості, ставить на голосування пропозиції членів Ради в порядку їх надходження, організовує обговорення голосування, оголошує його результати, забезпечує дотримання Положення учасниками засідання.

9.4. Головуючий має право вносити в першочерговому порядку пропозиції щодо подальшого ходу засідання, ставити виступаючим уточнюючі запитання, з'ясовуючи повноту та всебічність підготовки питання, що розглядається, оголошувати про припинення обговорення, вносити пропозиції щодо рішення.

9.5. Обговорення проекту рішення не є обов'язковим, якщо жоден із членів Ради не має доповнень або заперечень щодо його прийняття.

9.6. Члени Ради, які беруть участь у засіданні, мають право в усній чи письмовій формі подати до проекту рішення пропозиції, зауваження, а також зняти їх на будь-якій стадії обговорення.

9.7. На голосування виносяться проекти рішень з урахуванням пропозицій і зауважень. Рада може ухвалити рішення: схвалити проект документа в цілому або прийняти за основу та рекомендувати його на повторний розгляд після доопрацювання, відхилити.

9.8. При прийнятті рішення головуючий голосує останнім.

9.9. Рішення з розглянутих питань приймаються протокольно, за умови, що за нього проголосувала більшість присутніх членів Ради.

9.10. Засідання Ради оформлюються протоколом та за потреби - стенограмою. У протоколі зазначаються порядок денний, прізвища та ініціали голови, заступника голови, відповідального секретаря, присутніх членів Ради та запрошених осіб, рішення, прийняті з кожного розглянутого питання.

9.11. Протоколи складає відповідальний секретар Ради. Підписує протокол голова Ради та відповідальний секретар.

9.12. Методичні документи, схвалені Радою, з метою впровадження їх у практичну діяльність органів прокуратури направляються структурними підрозділами Генеральної прокуратури України до підпорядкованих прокуратур листом за підписом відповідного заступника Генерального прокурора України (інформаційні листи про позитивний досвід роботи - за підписом Генерального прокурора України) у 10-денний строк. Копія листа після реєстрації в організаційно-контрольному підрозділі надається відповідальному секретарю Ради.

9.13. Контроль за впровадженням у практичну діяльність методичних документів та інформаційних листів про позитивний досвід роботи здійснюється структурними підрозділами Генеральної прокуратури України за напрямами діяльності.

9.14. Керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України щорічно (до 15 січня) інформують відповідального секретаря Ради про стан роботи з методичного забезпечення та результати впровадження затверджених Радою документів. Відповідальний секретар узагальнює результати цієї роботи та доповідає голові Ради.

9.15. Матеріали засідань Ради зберігаються у відділі організації науково-методичної роботи управління правового та методичного забезпечення Головного управління організаційного та правового забезпечення Генеральної прокуратури України.

9.16. Рада може висвітлювати свою діяльність у журналах "Вісник прокуратури", "Вісник Національної академії прокуратури України", на офіційному інтернет-порталі Генеральної прокуратури України, в інших виданнях.

9.17. Місцем проведення засідань науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України може бути Генеральна прокуратура України та Національна академія прокуратури України за рішенням голови Ради з урахуванням змісту питань, що виносяться на обговорення.

Науково-методична рада
при Генеральній прокуратурі
України
вгору