Документ v0040729-14, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2014  № 40

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 17 січня 2014 року

Відповідно до підпунктів 34, 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17 січня 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);

рішення спеціалізованої вченої ради К 11.128.05 Донецького державного університету управління про відмову у переатестації та відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» Яровому Андрію Володимировичу на підставі атестаційного висновку.

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника та у видачі атестатів старшого наукового співробітника Марценюку Вадиму Петровичу за спеціальністю 06.02.03 «Рибництво» та Маєтному Євгену Миколайовичу за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія».

4. Скасувати рішення спеціалізованих вчених рад:

Д 05.600.01 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України від 26 лютого 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.00.03 «Хірургія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Воскобойнік Ользі Юріївні на підставі висновку;

К 26.002.21 Київського національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 22 січня 2013 року протокол № 16 про присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 «Філософія освіти» та відмовити у видачі диплома кандидата філософських наук Пашову Ростиславу Івановичу на підставі висновку.

5. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567;

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

6. Керівникам

Академії муніципального управління,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»,

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,

ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» Інституту геологічних наук НАН України,

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України,

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Класичного приватного університету,

Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України,

Національного університету біоресурсів і природокористування України,

Одеського національного медичного університету МОЗ України,

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»,

Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України,

Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України,

Чернігівського національного технологічного університету

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

6.1 за порушення пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених рад:

Антоновичу В.П., доктору хімічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата хімічних наук Стоянова О.О.;

Акімову І.А., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Годованця Б.Й.;

Дзяку Г.В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Матвійчук Н.В.;

Троньку М.Д., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Осадціва О.І.;

Зубаренку О.В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Данильчук Г.О.;

Ляльку В.І., доктору геолого-мінералогічних наук, професору, академіку НАН України щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Артеменка І.Г.;

Новікову Б.В., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Р.І.;

Офіційним опонентам:

Беху В.П., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Р.І.;

Бірюковій Т.Ф., кандидату філософських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Р.І.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

Ситнику П.К., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Р.І.;

Рубанцю О.М., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Р.І.;

Романовській О.В., доктору філософських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Р.І.;

6.2 за порушення вимог пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо оформлення автореферату дисертації вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Дьяченко Л.І., кандидату медичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Сальникової В.В.;

6.3 за порушення пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо складання додаткового кандидатського іспиту вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Джаган В.В., кандидату біологічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Ніколаєвої О.В.;

6.4 за порушення пункту 17 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо:

прийняття радою дисертації до розгляду раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачем обов’язкових примірників видань головам спеціалізованих вчених рад:

Антоновичу В.П., доктору хімічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата хімічних наук Стоянова О.О.;

Дзяку Г.В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Матвійчук Н.В.;

попереднього розгляду дисертації голові спеціалізованої вченої ради Акімову І.А., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Годованця Б.Й.;

6.5 за порушення пункту 18 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів голові спеціалізованої вченої ради Ляльку В.І., доктору геолого-мінералогічних наук, професору, академіку НАН України щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Артеменка І.Г.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Богдану М.М., доктору фізико-математичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Смородіна О.В.;

6.6 за порушення пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо строку надсилання до Міністерства атестаційної справи і дисертації здобувача та щодо оформлення атестаційної справи:

голові спеціалізованої вченої ради Наумову О.Б., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Гацька А.Ф.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Дьченко Л.І., кандидату медичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Зінченко О.К.;

Джуренко Н.І., кандидату біологічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Дацька О.М.;

Кайтанському І.С., кандидату економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Гацька А.Ф.;

Литвиненку О.М., доктору медичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Федорова Д.О.;

6.7 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, щодо якості оцінки наукового рівня дисертації, відповідності її профілю ради та повноти опублікованих матеріалів дисертації голові спеціалізованої вченої Бутку М.П., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сидоренко І.В.;

членам комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

Чернюк Л.Г., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сидоренко І.В.;

Акименко О.Ю., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сидоренко І.В.;

Івановій Н.В., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Сидоренко І.В.;

6.8 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду об’єктивності і якості підготовлених офіційними опонентами відгуків голові спеціалізованої вченої ради Цвіліховському М.І., доктору ветеринарних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора ветеринарних наук Ксьондза І.М.;

6.9 за порушення пункту 4.2 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо захисту близьких осіб керівників ради та вищого навчального закладу чи наукової установи, у якій утворена рада:

голові спеціалізованої вченої ради Огаренку В.М., доктору наук з державного управління, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління Покатаєва П.С.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Коваленко Є.О., кандидату наук з державного управління, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук з державного управління Покатаєва П.С.;

6.10 за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від1 березня 1999 року № 309, щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Новікову Б.В., доктору філософських наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Р.І.;

6.11 за порушення пунктів 71 і 72 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо складання кандидатських іспитів голові спеціалізованої вченої ради Царенко О.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Чупріної М.О.

7. Рекомендувати керівникам:

Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря при формуванні складу спеціалізованої вченої ради Д 41.219.01 Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України;

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря при формуванні складу спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

8. Утворити апеляційну комісію для розгляду апеляції Бучнєва Максима Михайловича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 10 жовтня 2013 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 29.841.02 Луганського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України від 6 грудня 2012 року протокол № 15 про присудження йому наукового ступеня кандидата економічних наук у складі згідно з додатком 5.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
Додаток 1
до наказу
Міністерства освіти і науки України
17.01.2014  № 40

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

Демків Ігор Іванович, 01.01.07 «Обчислювальна математика»

Д 26.206.03

Шаваровський Богдан Зеновієвич, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.31

Веклич Анатолій Миколайович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.01

Полєтаєв Микола Іванович, 01.04.17 «Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху»

Свинаренко Андрій Андрійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Д 32.051.01

Федосов Сергій Анатолійович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.01

Панкратов Леонід Сергійович, 01.01.03 «Математична фізика»

Д 64.175.02

Кривчіков Олександр Іванович, 01.04.09 «Фізика низьких температур»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.02

Захаренко Вячеслав Володимирович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Сеті Юлія Олександрівна, 01.04.02 «Теоретична фізика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Дзясько Юлія Сергіївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.02

Гречанюк Віра Григорівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Сокольський Георгій Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.10

Сергеєв Валентин Вікторович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

Д 41.219.01

Кокшарова Тетяна Володимирівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Русакова Наталя Володимирівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.02

Карамзіна Людмила Антонівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Д 26.254.01

Кравець Олена Адольфівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Інститут біології тварин НААН

Д 35.368.01

Іскра Руслана Ярославівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Бабіч Лідія Григорівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Капрусь Ігор Ярославович, 03.00.08 «Зоологія»

Янович Лариса Миколаївна, 03.00.08 «Зоологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Виноградова Оксана Миколаївна, 03.00.05 «Ботаніка»

Д 26.001.24

Дрель Віктор Ростиславович, 03.00.04 «Біохімія»

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Фельбаба-Клушина Любов Михайлівна, 03.00.05 «Ботаніка»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.05

Хомин Володимир Романович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Інститут геологічних наук НАН України

Д 26.162.02

Галко Тетяна Миколаївна, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»

Калашник Ганна Анатоліївна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Д 26.162.04

Ломакін Ігор Емануїлович, 04.00.10 «Геологія океанів і морів»

Пасинков Анатолій Андрійович, 04.00.10 «Геологія океанів і морів»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.42

Лісний Георгій Дмитрович, 04.00.22 «Геофізика»

Нікулін Сергій Леонідович, 04.00.05 «Геологічна інформатика»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.01

Мартинюк Тетяна Борисівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Яровий Андрій Анатолійович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.01

Чичкарьов Євген Анатолійович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Д 08.085.01

Банах Віктор Аркадійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Державний університет телекомунікацій

Д 26.861.01

Дружинін Володимир Анатолійович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Жураковський Богдан Юрійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Запорізький національний технічний університет

Д 17.052.01

Селіванов Юрій Михайлович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.04

Зайцев Валерій Володимирович, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»

Д 20.052.05

Мандрик Олег Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Д 08.188.01

Круковська Вікторія Вікторівна, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.03

Гребеніков Віктор Володимирович, 05.09.01 «Електричні машини й апарати»

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

Борц Борис Вікторович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.03

Бармак Олександр Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Д 26.204.01

Зацерковний Віталій Іванович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Панкратов Олександр Вікторович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

Д 26.185.01

Дмитрієва Ольга Анатоліївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.06

Устенко Сергій Анатолійович, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.40

Гунченко Юрій Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.01

Зубрецька Наталія Анатоліївна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Національна металургійна академія України

Д 08.084.01

Ларіонов Григорій Іванович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 08.084.02

Реп'ях Сергій Іванович, 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Узлов Костянтин Іванович, 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Д 08.084.03

Сігарьов Євген Миколайович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Єрьомін Олександр Олегович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Національний авіаційний університет

Д 26.062.17

Смірнов Олексій Анатолійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.07

Матюхін Микола Іванович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Павліков Володимир Володимирович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Національний інститут винограду і вина «Магарач» НААН

Д 53.365.02

Остроухова Олена Вікторівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та процесів бродіння»

Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.11

Кулєшков Юрій Володимирович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Суботович Валерій Петрович, 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»

Д 64.050.14

Семенов Сергій Геннадійович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.03

Ролік Олександр Іванович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Циганок Віталій Володимирович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Д 26.002.04

Грішин Ігор Юрійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 26.002.18

Міхеєнко Леонід Андрійович, 05.11.07 «Оптичні прилади та системи»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.04

Тихан Мирослав Олексійович, 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

Д 35.052.08

Кочан Роман Володимирович, 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин»

Д 35.052.09

Якимечко Ярослав Богданович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.03

Кишенько Ірина Іванівна, 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів»

Поліщук Галина Євгеніївна, 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів»

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН

Д 27.358.01

Кузьмінський Роман Данилович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Одеська національна морська академія

Д 41.106.01

Веретеннік Олександр Михайлович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.02

Анділахай Олександр Олександрович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

Ріпецький Євгеній Йосипович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Кузнецов Владислав Олександрович, 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»

Кунченко-Харченко Валентна Іванівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Микитин Галина Василівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.04

Тимофєєв Сергій Сергійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Д 35.226.01

Цирульник Олександр Тимофійович, 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Д 26.232.01

Мушегян Вагінак Оганесович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

Лузан Сергій Олексійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Сєріков Сергій Анатолійович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

Д 64.832.01

Саприка Олександр Вікторович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

Фролов В'ячеслав Вікторович, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.02

Карван Світлана Анатоліївна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України

Д 67.830.02

Обливанцов Володимир Вікторович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.02

Осадчук Леонід Семенович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Корсун Світлана Георгіївна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Д 26.360.01

Троценко Володимир Іванович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.09

Гриб Володимир Макарович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Гриник Георгій Георгійович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Скакальська Ірина Богданівна, 07.00.01 «Історія України»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Архірейський Дмитро Володимирович, 07.00.01 «Історія України»

Ішин Андрій В’ячеславович, 07.00.01 «Історія України»

Колесников Костянтин Миколайович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Коник Олександр Олександрович, 07.00.01 «Історія України»

Донецький національний університет

Д 11.051.02

Земзюліна Наталія Іванівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Зеркаль Микола Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Священко Зінаїда Василівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут історії України НАН України

Д 26.235.01

Капітан Лариса Іванівна, 07.00.01 «Історія України»

Перехрест Олександр Григорович, 07.00.01 «Історія України»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Барвінська Поліна Іванівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Михайловський Віталій Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.03

Шеретюк Руслана Миколаївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Киридон Петро Васильович, 07.00.01 «Історія України»

Приймак Олег Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Д 44.877.01

Педченко Наталія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01

Марко Іван Юрійович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

Верескун Михайло Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Баришнікова Льоля Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Іляшенко Анфіса Христофорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Донецький національний університет

Д 11.051.07

Тельнова Ганна Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Шилепницький Павло Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Височин Ірина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Ядранський Дмитро Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Гулей Анатолій Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Язлюк Борис Олегович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Кнейслер Ольга Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Черкаський державний технологічний університет

Д 73.052.02

Проскура Володимир Федорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Миронов Андрій Володимирович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Мозговой Леонід Іванович, 09.00.05 «Історія філософії»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.17

Кудря Ігор Георгійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Д 26.001.27

Руденко Сергій Валерійович, 09.00.05 «Історія філософії»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.16

Богданова Наталія Григорівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.09

Афанасьєв Олександр Іванович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.02

Бойко Юлія Петрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Вінтонів Михайло Олексійович, 10.02.01 «Українська мова»

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.05

Романова Олена Іванівна, 10.01.02 «Російська література»

Юган Наталія Леонідівна, 10.01.02 «Російська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.08

Штойко Павло Іванович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.03

Берлінський Микола Анатолійович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Д 26.142.01

Матвєєв Петро Сергійович, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Кулик Олександр Георгійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Барбашова Наталя Володимирівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Малишев Борис Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Сквірський Ілля Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 26.001.05

Прилуцький Сергій Валентинович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 26.001.06

Поєдинок Валерія Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Омельчук Олег Миколайович, 12.00.12 «Філософія права»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.03

Голубєва Неллі Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Д 64.086.01

Шевчук Віктор Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Національний університет державної податкової служби України

Д 27.855.02

Суббот Анатолій Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Теремецький Владислав Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Шестак Валентин Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 64.700.02

Гробова Вікторія Павлівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 64.700.03

Наден Олена Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України

Д 20.601.01

Король Світлана Валеріївна, 14.01.11 «Кардіологія»

Палійчук Іван Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.01

Компанієць Кіра Миколаївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.06

Мальцев Андрій Володимирович, 14.01.07 «Онкологія»

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Д 64.603.01

Романенко Кирило Всеволодович, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Д 64.566.01

Зінченко Олена Костянтинівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»

Д 64.607.01

Безсмертний Юрій Олексійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Климовицький Федір Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Д 26.553.01

Захаренко Наталія Феофанівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

Д 41.563.01

Глазунов Олег Анатолійович, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

Д 41.608.01

Бурлака Олена Василівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»

КРУ «Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєчєнова» та ДУ «Кримський державний медичий університет імені С. І. Георгієвського»

Д 53.610.01

Бобрик Юрій Валерійович, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.04

Личковська Олена Львівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Труфанов Євген Олександрович, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.09

Волосовець Тетяна Миколаївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.02

Нікогосян Левон Рубенович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Д 26.620.01

Полшкова Світлана Геннадіївна, 14.01.16 «Психіатрія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

Васякіна Лілія Олександрівна 19.00.04 «Медична психологія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.01

Сагалевич Андрій Ігорович, 14.01.06 «Урологія»

Скорий Денис Ігорович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 64.600.04

Серік Сергій Андрійович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.02

Шульга Людмила Іванівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Д 64.605.03

Єрмоленко Тамара Іванівна, 14.03.05 «Фармакологія»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Ксьонз Ігор Миколайович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН

Д 64.359.01

Палій Анатолій Павлович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Д 26.005.01

Северинова Марина Юріївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

АРХІТЕКТУРА

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.11

Лінда Світлана Миколаївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.02

Євдокимова Наталя Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

Вітенко Іван Семенович, 19.00.04 «Медична психологія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.08

Гульбс Ольга Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

Д 26.709.04

Кузьмук Олександр Іванович, 20.02.22 «Військова історія»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Д 26.181.01

Білошицький Сергій Володимирович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Львівський державний університет фізичної культури

Д 35.829.01

Андрійчук Ольга Ярославівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»

Рибак Олег Юрійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Костенок Ігор Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Жадан Олександр Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Поживілова Олена Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Покатаєв Павло Сергійович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Борисенко Ольга Петрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Рябцев Геннадій Леонідович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Федорів Тетяна Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Д 26.810.02

Кравченко Мілена В’ячеславівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Петроє Ольга Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Петрова Ірина Владиславівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу
Міністерства освіти і науки України
17.01.2014  № 40

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Донецький національний університет

К 11.051.05

Петренко Оксана Олександрівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України

Д 11.184.01

Дадоєнкова Юлія Сергіївна, 01.04.11 «Магнетизм»

Ткаченко Віра Сергіївна, 01.04.11 «Магнетизм»

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

Вавричук Василь Григорович, 01.01.07 «Обчислювальна математика»

Д 26.206.03

Бондаренко Альона Миколаївна, 01.01.04 «Геометрія та топологія»

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Семінько Владислав Вікторович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

К 11.193.02

Іванов Олександр Юрійович, 01.01.01 «Математичний аналіз»

Інститут прикладної фізики НАН України

К 55.250.01

Колінько Сергій Володимирович, 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

Хачатрян Айк Вачаганович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Ярмош Олена Віталіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

Іваницький Олексій Ігорович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Семенов Ігор Львович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

Кравців Іван Ярославович, 01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

Романік Роман Васильович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Інститут фізики НАН України

Д 26.159.01

Афанас'єва Тетяна Вікторівна, 01.04.04 «Фізична електроніка»

Волков Олександр Юрійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.09

Сіренко Ольга Олександрівна, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Д 26.001.31

П’ятниця Володимир Іванович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Юхименко Віталій Васильович, 01.04.08 «Фізика плазми»

Д 26.001.35

Хімка Уляна Теодорівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Швець Ольга Ігорівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Д 26.001.37

Млавець Юрій Юрійович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.07

Ярмола Галина Петрівна, 01.01.07 «Обчислювальна математика»

Д 35.051.09

Кушнір Олексій Олександрович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Саламаха Леонід Петрович, 01.04.13 «Фізика металів»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.01

Купріянова Юлія Андріївна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

К 41.051.04

Шаповалов Ігор Петрович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.02

Смородін Олександр В'ячеславович, 01.04.09 «Фізика низьких температур»

Д 64.175.03

Заруднєв Євген Сергійович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

Зорянський Віктор Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Монарха Володимир Юрійович, 01.04.22 «Надпровідність»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.02

Куценко Олександр Сергійович, 01.04.03 «Радіофізика»

К 64.051.11

Халіна Катерина Сергіївна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Гуцуляк Іван Іванович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Мельник Микола Іванович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Чобаль Олександр Ілліч, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

К 76.051.02

Конаровська Марина Іванівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Кузенков Олександр Олександрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.01

Стець Ольга Сергіївна, 02.00.05 «Електрохімія»

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Дорошенко Максим Миколайович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Д 26.183.01

Ієвлєва Ольга Сергіївна 21.06.01 «Екологічна безпека»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.02

Васільєв Олександр Олексійович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Веліканова Тетяна Авеніровна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Д 11.216.01

Бондар Валерія Валеріївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Єресько Олександр Борисович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Савсуненко Олександр Олегович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Харанеко Олег Іванович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Сенчик Ганна Андріївна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.10

Литвин Валентина Анатоліївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Михалічко Олег Борисович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

Д 41.219.01

Анельчик Ганна Володимирівна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Стоянов Олександр Олегович, 02.00.02 «Аналітична хімія»

К 41.219.02

Варламова Катерина Володимирівна, 02.00.03 «Органічна хімія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.14

Котляр Володимир Миколайович, 02.00.03 «Органічна хімія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.10

Павлючков Дмитро Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

К 76.600.02

Семененко Світлана Богданівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.02

Жукова Ганна Олександрівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Д 26.550.01

Анісімова Світлана Ігорівна, 14.03.05 «Фармакологія»

Новохацька Тетяна Василівна, 14.03.05 «Фармакологія»

Інститут біології клітин НАН України

Д 35.246.01

Пасюга Володимир Миколайович, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

Інститут біології тварин НААН

Д 35.368.01

Велика Алла Ярославівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Чернишенко Володимир Олександрович, 03.00.20 «Біотехнологія»

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Конограй Володимир Анатолійович, 03.00.05 «Ботаніка»

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Годованець Богдан Йосипович, 03.00.08 «Зоологія»

Рябцева Юлія Сергіївна, 03.00.08 «Зоологія»

Черничко Катерина Йосипівна, 03.00.08 «Зоологія»

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

Галкін Микола Борисович, 03.00.07 «Мікробіологія»

Гудзенко Олена Володимирівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Нідялкова Наталя Афанасіївна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Шилін Сергій Олегович, 03.00.07 «Мікробіологія»

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Д 26.237.01

Жукова Анастасія Іванівна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Пахомова Юлія Сергіївна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Заморська Тетяна Михайлівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Кузнецов Кирило Ігорович, 03.00.02 «Біофізика»

Новосьолова Наталія Сергіївна, 03.00.02 «Біофізика»

Шипшина Марія Сергіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини та тварин»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Ніколаєва Олександра Вікторівна, 03.00.05 «Ботаніка»

Д 26.001.24

Сенін Сергій Андрійович, 03.00.04 «Біохімія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.14

Зинь Аліна Романівна, 03.00.02 «Біофізика»

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Дацько Олексій Михайлович, 03.00.05 «Ботаніка»

Зуєва Ольга Анатоліївна, 03.00.05 «Ботаніка»

Махиня Лариса Миколаївна, 03.00.05 «Ботаніка»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.01

Юрченко Оксана Олександрівна, 03.00.06 «Вірусологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Скорейко Алла Миколаївна, 06.01.11 «Фітопатологія»

Д 26.004.09

Сиплива Наталія Олексіївна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Чонгова Аліна Сергіївна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.06

Абраімова Ольга Євгеніївна, 03.00.20 «Біотехнологія»

Філіпцова Катерина Анатоліївна, 03.00.04 «Біохімія»

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

К 52.051.04

Тарабріна Наталя Юріївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.05

Гнатуш Андрій Романович, 03.00.04 «Біохімія»

Хохла Марія Романівна, 03.00.04 «Біохімія»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.05

Журавель Олександр Михайлович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Д 35.152.01

Андрейчук Михайло Михайлович, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»

Інститут геологічних наук НАН України

Д 26.162.01

Єфіменко Валентина Іванівна, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»

Звонок Євген Олександрович, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»

Мар'яш Ігор Михайлович, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»

Очаковський Володимир Юрійович, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»

Старжинський Олександр Михайлович, 04.00.09 «Палеонтологія і стратиграфія»

Д 26.162.02

Александров Олександр Львович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Волкова Олена Валеріївна, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»

Карамушка Ольга Олександрівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Романюк Леся Сергіївна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Старосельський Євген Михайлович, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»

Д 26.162.04

Костюк Олександр Володимирович, 04.00.21 «Літологія»

Інститут геохімії мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Д 26.203.01

Бельський Володимир Миколайович, 04.00.20 «Мінералогія, кристалографія»

Костенко Олена Миколаївна, 04.00.02 «Геохімія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.32

Бурлуцький Микола Семенович, 04.00.19 «Економічна геологія»

Цибульська Оксана Вікторівна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

Д 26.001.42

Попов Сергій Анатолійович, 04.00.22 «Геофізика»

Хоменко Руслан Володимирович, 04.00.22 «Геофізика»

Цибульський Віталій Олександрович, 04.00.22 «Геофізика»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

К 64.051.26

Абєлєнцев Володимир Михайлович, 04.00.17 «Геологія нафти і газу»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 05.854.02

Полєвода Юрій Алікович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Янович Віталій Петрович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.01

Бурбело Сергій Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Гавенко Олег Віталійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Гармаш Володимир Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Дудник Олександр Вікторович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Маслій Роман Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Обідник Микола Дем’янович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Д 05.052.02

Деундяк Марина Володимирівна, 05.11.08 «Радіовимірювальні прилади»

Марковський Юрій Євгенович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Овчинников Костянтин Вячеславович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

К 05.052.03

Деревенько Ірина Анатоліївна, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.02

Передерій Олександр Вікторович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Колларов Олександр Юрійович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Д 11.052.03

Завадська Тетяна Володимирівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Іванов Юрій Олександрович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Томілін Євгеній Михайлович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Штепа Олександр Анатолійович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

К 11.052.08

Темник Кирило Валерійович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.02

Швець Єгор Миколайович, 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.04

Педченко Світлана Віталіївна, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

Д 08.080.06

Рутковський Максим Олександрович, 05.05.06 «Гірничі машини»

Д 08.080.07

Левчук Ігор Леонідович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.04

Курка Роман Романович, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини»

Мисик Михайло Михайлович, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.01

Левицька Тетяна Олександрівна, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

К 08.085.03

Авер’янов Володимир Сергійович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.02

Архипова Вікторія Вікторівна, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

Іванченко Лілія Василівна, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

Решетняк Ірина Леонідівна, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Державний економіко-технологічний університет транспорту

К 26.820.01

Алексійчук Надія Миколаївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Музикіна Світлана Ігорівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Державний університет телекомунікацій

Д 26.861.01

Бокла Наталія Іванівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Гайдур Галина Іванівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Коршун Наталія Володимирівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Дніпродзержинський державний технічний університет

К 09.052.01

Ільїн Сергій Віталійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Назаренко Ірина Анатоліївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Д 08.820.01

Коваль Віталій Анатолійович, 05.22.09 «Електротранспорт»

Д 08.820.02

Логвінова Наталія Олександрівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.01

Собина Віталій Олександрович, 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

Тимошенко Діана Валеріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Д 12.085.01

Бородай Денис Ігорович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Золотарьова Вікторія Володимирівна, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Ліщенко Ганна Миколаївна, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Донецький національний університет

К 11.051.08

Землянська Світлана Юріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Ченгар Ольга Василівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 11.051.09

Ковальов Олександр Олександрович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інститут геологічних наук НАН України»

Д 26.162.03

Артеменко Ігор Геннадійович, 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

Запорізька державна інженерна академія

Д 17.100.02

Лупінос Сергій Михайлович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.03

Безгачнюк Ярослав Володимирович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Демчина Микола Миколайович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Паньків Христина Василівна, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 20.052.04

Козак Ольга Любомирівна, 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»

Михайлюк Василь Володимирович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»

Савик Василь Миколайович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»

Худін Микола Валентинович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.01

Поліщук Сергій Йосипович, 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

Д 26.187.02

Гижко Юрій Іванович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Рубанчук Марія Павлівна, 05.11.05 «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин»

Чайковський Андрій Вікторович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Гризун Марія Миколаївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Кобринович Юлія Олегівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 64.180.02

Козлоков Олександр Юрійович, 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»

Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

Д 26.241.01

Новіков Андрій Ігорович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.01

Дабіжа Наталія Олександрівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Ращепкін Владислав Анатолійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Шматок Олексій Іванович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

К 08.231.01

Голубенко Тетяна Миколаївна, 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Кисляков Володимир Геннадійович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Кононенко Ганна Андріївна, 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Луценко Ольга Владиславівна, 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

К 26.110.01

Свиридов В’ячеслав Іванович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.01

Єгорченков Олексій Володимирович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Ярошенко Наталя Петрівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Д 26.056.03

Гембарський Лев Володимирович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Д 26.056.04

Бова Ярослав Олександрович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Жук Вероніка Володимирівна, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Д 26.056.05

Малишев Олег Вікторович, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Підлуцький Василь Леонідович, 05.23.02 «Основи та фундаменти»

Д 26.056.07

Кириченко Михайло Анатолійович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

Д 26.056.09

Лазоренко-Гевель Надія Юріївна, 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель»

Черін Андрій Геннадійович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»

Шульган Роман Богданович, 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель»

Яковенко Костянтин Анатолійович, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.35

Корлюк Олександр Сергійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 26.001.40

Литвиненко Олександр Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Кіровоградський національний технічний університет

Д 23.073.01

Дейкун Віктор Анатолійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К 45.052.04

Крупський Костянтин Леонідович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Мальований Володимир Вікторович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

К 45.052.05

Шелудченко Леся Сергіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.01

Ковальчук Станіслав Богданович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Музичук Катерина Петрівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

К 32.075.02

Кузнецова Ольга Юріївна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Мельник Юлія Анатоліївна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Широков Олексій Володимирович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

К 35.874.01

Руденко Дмитро Васильович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Національна металургійна академія України

Д 08.084.01

Журба Анна Олексіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Калініна Наталія Юріївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Кошулян Олексій Валентинович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Мірошниченко Микола Юрійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 08.084.02

Сусло Наталія Валеріївна, 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Д 08.084.03

Крюков Євген Володимирович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Лисенко Катерина Євгеніївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Панченко Олександр Іванович, 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»

Саф’янц Артем Сергійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

Кулалаєв Андрій Вікторович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Д 26.062.06

Щепак Сергій Вікторович, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

Д 26.062.09

Курбатова Марія Володимирівна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів»

Синило Катерина Вікторівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

К 26.062.12

Гензерський Юрій Валерійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Ткаченко Ірина Володимирівна, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

Д 26.062.17

Рудницький Сергій Володимирович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Єлізєва Аліна Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 64.062.02

Бойко Василь Станіславович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Каленюк Ірина Анатоліївна, 05.07.01 «Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів»

Д 64.062.04

Нежведілов Артур Юсуфович, 05.03.07 «Процеси фізико-технічної обробки»

Решетнікова Рената Юсуфівна, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

Національний технічний університет «ХПІ»

Д 64.050.03

Гармаш Богдан Костянтинович, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

Глушкова Марина Олександрівна, 05.17.03 «Технічна електрохімія»

Міхеєнко Лариса Олександрівна, 05.17.11 «Технологія тугоплавких, неметалічних матеріалів»

Д 64.050.04

Котляров Володимир Олегович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Ткаченко Андрій Олександрович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

К 64.050.06

Чернюк Артем Михайлович, 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи»

Д 64.050.08

Волкова Ольга Григорівна, 05.09.01 «Електричні машини і апарати»

Скобліков Олексій Юрійович, 05.09.13 «Техніка сильних електричних та магнітних полів»

Д 64.050.10

Наумов Іван Володимирович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Танченко Андрій Юрійович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Ткач В’ячеслав Володимирович, 05.02.02 «Машинознавство»

Д 64.050.14

Дунаєвська Ольга Ігорівна, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.03

Дорогий Ярослав Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Іванова Ганна Анатоліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Майстренко Олександр Сергійович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень»

Штанькевич Олексій Степанович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

К 26.002.06

Михайленко Владислав Володимирович, 05.09.05 «Теоретична електротехніка»

Д 26.002.07

Калініна Мирослава Федорівна, 05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи»

Д 26.002.08

Тугай Сергій Борисович, 05.27.02 «Вакуумна, плазмова та квантова електроніка»

Д 26.002.09

Нікуленкова Тетяна Володимирівна, 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»

Чирка Тарас Всеволодович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Д 26.002.11

Гришко Ігор Анатолійович, 05.02.02 «Машинознавство»

Писаренко Василь Віталійович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Д 26.002.13

Мудрий Олександр Олександрович, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»

Д 26.002.14

Вишневий Сергій Валерійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Лисенко Дмитро Сергійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Ніжебецька Юлія Хамідуллаївна, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Д 26.002.17

Булах Богдан Вікторович, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

Д 26.002.18

Афончина Наталія Борисівна, 05.11.07 «Оптичні прилади та системи»

Красковський Олександр Павлович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Мамута Марина Сергіївна, 05.11.07 «Оптичні прилади та системи»

Д 26.002.22

Гребенюк Тетяна Володимирівна, 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»

Загоруйко Євген Анатолійович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

Д 26.002.24

Томас Алевтина Олександрівна, 05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»

Національний транспортний університет

Д 26.059.03

Герасимчук Юрій Анатолійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Д 26.059.02

Кіяшко Дмитро Ігорович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеродроми»

Цуканов Олександр Іванович, 05.22.01 «Транспортні системи»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.04

Брикайло Роман Володимирович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Д 35.052.05

Білущак Юрій Ігорович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Іванущак Наталія Михайлівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Іванюк Петро Васильович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Кавалець Ірина Іванівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Крошний Ігор Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Лозицький Олександр Анатолійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Ришковець Юрій Володимирович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Д 35.052.06

Івановська Олександра Віталіївна, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Корендій Віталій Михайлович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Ланець Олена Валеріївна, 05.02.02 «Машинознавство»

Невдаха Андрій Юрійович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Д 35.052.07

Реутський Володимир Вікторович, 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу»

Д 35.052.08

Пукач Андрій Ігорович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Стахів Марта Юріївна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Тавлуй Інна Петрівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Тишик Іван Ярославович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Тріщ Галина Михайлівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Шпак Оксана Іванівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Шпіцер Андрій Стефанович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Д 35.052.10

Бугиль Богдан Анатолійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Максимів Іван Петрович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Д 35.052.12

Бухальська Тетяна Володимирівна, 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель»

Ванчура Роман Богданович, 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель»

Дець Тетяна Іванівна, 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель»

Маланчук Марія Степанівна, 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель»

Д 35.052.14

Андрієцький Богдан Романович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Батько Юрій Мирославович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Вовк Олена Борисівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Клювак Андрій Володимирович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Д 35.052.18

Покидько Людмила Миколаївна, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

К 35.052.20

Гречанюк Микола Сергійович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Захара Ігор Ярославович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.06

Дяченко Любов Анатоліївна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Д 26.004.07

Іскерський Іван Станіславович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Бошота Василь Васильович, 05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія»

Коптюк Роман Миколайович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Куницький Сергій Олегович, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.03

Антоненко Лариса Олександрівна, 03.00.20 «Біотехнологія» (технічні науки)

Конон Анастасія Дмитрівна, 03.00.20 «Біотехнологія» (технічні науки)

Д 26.058.04

Братюк Дмитро Володимирович, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Касян Ірина Миколаївна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Красуля Олена Олександрівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Побережець Віктор Іванович, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

К 26.058.05

Швед Сергій Миколайович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 26.058.06

Бадрук Вадим Володимирович, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України

Д 27.358.01

Зора Валентина Борисівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Івасюк Ігор Петрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

К 41.113.01

Грабовський Олег Вікторович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Жогло Віталій Іванович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Д 41.861.01

Орєшков Василь Іванович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Хомич Сергій Володимирович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Всеволодов Олександр Миколайович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Ковальов Михайло Олександрович, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур»

Д 41.088.03

Воловик Олексій Станіславович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Марулін Станіслав Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Мілейко Ігор Генрікович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Червоненко Петро Петрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 41.052.03

Кривда Вікторія Ігорівна, 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»

К 41.052.05

Савич Світлана Павлівна, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

К 41.052.08

Іванова Лілія Вікторівна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

К 41.052.11

Мельник Маргарита Олександрівна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»

К 52.805.03

Щукін Сергій Миколайович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Кушнір Юлія Олександрівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Олексієнко Олена Борисівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Попович Наталія Миколаївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Севастопольський національний технічний університет

Д 50.052.02

Потаніна Марина Вікторівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.02

Васильченко Тетяна Олександрівна, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

К 29.051.07

Біхдрікер Аркадій Семенович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Тернопільський національний економічний університет

К 58.082.02

Албанський Іван Богданович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Волинський Орест Ігорович, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.01

Бабій Надія Василівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Дедів Ірина Юріївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Лещишин Юрій Зіновійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Остапчук Оксана Петрівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Промович Юрій Бориславович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Степанченко Ольга Миколаївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 58.052.02

Здобицький Андрій Ярославович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

К 58.052.03

Бабій Михайло Володимирович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Кобельник Володимир Романович, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Шуляр Ірина Орестівна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Васюта Світлана Петрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Головацька Наталія Василівна, 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»

Кохан Василь Федорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Менжинська Наталія Володимирівна, 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»

Пасєка Микола Степанович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Д 35.226.01

Мацько Іван Йосипович, 05.02.10 «Діагностика матеріалів і конструкцій»

Д 35.226.02

Кравчишин Тарас Миронович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Д 26.232.01

Желдубовський Дмитро Олександрович, 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Конончук Сергій Васильович, 05.16.04 «Ливарне виробництво»

Підкова Василь Ярославович, 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

Бондар Андрій Миколайович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Назарько Ольга Олександрівна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Холодова Ольга Олександрівна, 05.22.01 «Транспортні системи»

Федченко Владислав Володимирович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

К 64.832.03

Бурцев Сергій Олексійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Кравцов Андрій Григорович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.01

Бригада Олена Володимирівна, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

Горносталь Стелла Анатоліївна, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»

Ляховецька-Токарєва Марина Марківна, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

Помазан Максим Дмитрович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Д 64.056.04

Бурлака Олександр Олексійович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Говоруха Інна Вікторівна, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Краснова Катерина Сергіївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Скрипник Олена Сергіївна, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Супряга Андрій Вікторович, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Д 64.089.02

Іоффе Кристина Ігорівна, 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

Боярська Юлія Володимирівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 64.052.03

Юпіков Олег Олександрович, 05.12.07 «Антени та пристрої мікрохвильової техніки»

К 64.052.05

Іваненко Дмитро Вікторович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Мельничук Євген Дмитрович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Пилипенко Дмитро Юрійович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Д 64.052.09

Демченко Любов Василівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Переверзев Олександр Анатолійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.02

Головенко Тетяна Миколаївна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур»

Куник Олександра Миколаївна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

Мєняйло-Басиста Ірина Олександрівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур»

Хмельницький національний університет

Д 70.052.02

Курской Володимир Сергійович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Мартинюк Андрій Віталійович, 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

К 70.052.03

Кокоячук Юлія Богданівна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів»

К 70.052.04

Гурман Іван Васильович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Семенець Дмитро Анатолійович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Чернігівський державний технологічний університет

К 79.051.03

Кулько Тетяна Володимирівна, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Хоменко Інна Володимирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Войцеховський Іван Олександрович, 06.01.09 «Рослинництво»

Якубович-Д’ячкова Ірина Валеріївна, 06.01.09 «Рослинництво»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.02

Бондаренко Тарас Володимирович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Стрямець Наталія Сергіївна, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН

Д 08.353.01

Бєлєхіна Анна Василівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут агроекології і природокористування НААН

Д 26.371.01

Дубовий Олексій Володимирович, 03.00.16 «Екологія»

Марценюк Олена Петрівна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Д 26.360.01

Воробйова Юлія Вікторівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Герасименко Людмила Анатоліївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Інститут захисту рослин НААН

К 26.376.01

Овезмирадова Ольга Бяшимівна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

К 64.366.01

Звягінцева Анна Миколаївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Мельник Віра Сергіївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Інститут тваринництва НААН

Д 26.371.01

Пастухова Таісія Анатоліївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 38.806.02

Маслюк Андрій Миколайович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Могильницька Світлана Василівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.04

Гойсюк Леся Володимирівна, 06.01.06 «Овочівництво»

Михайлик Світлана Миколаївна, 06.01.06 «Овочівництво»

Суворов Микита Олексійович, 06.01.04 «Агрохімія»

Д 26.004.09

Кутя Микола Миколайович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

Юхновська Вікторія Петрівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Д 26.004.10

Дрозд Ольга Олександрівна, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

Калайда Катерина Василівна, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

Петренко Василь Вікторович, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

Український ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

К 64.828.01

Бойко Олексій Леонідович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Рудь Олег Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Степанчук Оксана Петрівна, 07.00.01 «Історія України»

Донецький національний університет

Д 11.051.02

Ложечкін Вадим Сергійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Самойлов Олексій Федорович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут археології НАН України

Д 26.234.01

Ногін Євгеній Володимирович, 07.00.04 «Археологія»

Пуголовок Юрій Олександрович, 07.00.04 «Археологія»

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

Д 26.174.01

Конкін Деніс Валерійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Войтюк Ольга Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»

Горбачевський Тарас Станіславович, 07.00.01 «Історія України»

Надопта Андріана Василівна, 07.00.05 «Етнологія»

Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

Д 26.228.01

Грон Вікторія Віталіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.00.01

Волков Тимофій Олександрович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Купрієнко Сергій Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.00.20

Хомич Інна Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

К 38.134.01

Іваніченко Лілія Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»

Шипотілова Олена Павлівна, 07.00.01 «Історія України»

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Стоян Платон Федорович, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

К 26.709.04

Остапчук Олександр Петрович, 20.02.22 «Військова історія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.10

Беззубенко Аліна Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Брацюн Валентина Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Гусак Людмила Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»

Луценко Марія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Самойленко Наталія Сергіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Юрченко Дмитро Юрійович, 07.00.01 «Історія України»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.01

Лазуренко Юрій Миколайович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Сербалюк Юрій Володимирович, 07.00.01 «Історія України»

Чмільова Світлана Віталіївна, 07.00.01 «Історія України»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

К 79.053.01

Казимір Віра Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління

Д 26.129.03

Рогова Олена Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Чупріна Маргарита Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

К 18.143.01

Дементьєв Михайло Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Павловська Вікторія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.01

Лопатинська Анна Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 26.239.02

Ануфрієва Катерина Валеріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Шкляр Андрій Ігорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01

Кондрат Олександр Борисович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Ремізова Інна Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Удовенко Ірина Олександрівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.006.02

Столярчук Вікторія Михайлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.006.06

Позов Аполлон Харалампійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Чабанюк Ольга Анатоліївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.01

Радзівіло Ірина Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.01

Ступень Роман Михайлович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К 61.051.02

Данилейчук Руслан Богданович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Кисла Наталія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Кубіній Володимир Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Попадинець Назарій Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ДВНЗ «Університет банківської справи Національного банку України»

Д 26.883.01

Ярошенко Марія Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

К 08.820.03

Булгакова Юлія Вадимівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.17

Акулов Микола Вікторович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Бєлозерцев Василь Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Криворучко Світлана Петрівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

К 08.120.01

Губарєв Руслан Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кузьменко Оксана Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мішустіна Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Усик Марія Костянтинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Анін Владислав Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Геращенков Артем Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

К 11.128.05

Мєшкова Вікторія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Донецький національний університет

Д 11.051.03

Журавльов Юрій Володимирович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Ніколаєва Ксенія Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 11.051.07

Єрьоменко Анатолій Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Загорельська Тетяна Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Роменська Анна Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Чурікова Катерина Олексіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Кирик Тетяна Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Крачук Ігор Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лагута Світлана Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Теленчук Вікторія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.06

Гарматюк Оксана Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.02

Гавриленко Анна Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Інститут регіональних досліджень НАН України

К 35.154.02

Вороніна Роксолана Михайлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.01

Сидоренко Павло Олександрович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Боровик Юлія Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національною економікою»

Жук Тетяна Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 26.055.03

Ватульов Андрій Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Максюта Анатолій Аркадійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Степаненко Інга Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Лотош Олександр Михайлович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Кіровоградський національний технічний університет

К 23.073.03

Ситник Оксана Юріївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Черненок Катерина Петрівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К 45.052.02

Гришко Наталя Євгеніївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Федоренко Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Малімон Вікторія Вячеславівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Львівська державна фінансова академія

К 35.886.01

Калмиков Олег Валентинович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Кореновський Орест Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Неклюдова Тетяна Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 36.814.02

Жарова Аміна Римасівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Штогринець Наталія Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем МОН та НАН України

К 26.171.02

Хмеловський Тимур Геннадійович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

Д 26.801.01

Ребар Ольга Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Д 52.079.02

Данильченко Віра Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

Устінова Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Д 26.004.01

Нестеров Іван Георгійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.03

Сташук Андрій Васильович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Національний університет державної податкової служби України

Д 27.855.01

Пурденко Олена Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Одеський національний політехнічний університет

К 41.052.10

Замлинська Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Левицька Алла Вячеславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Черкасова Ірина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Д 26.350.02

Малініна Наталія Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Попко Євгенія Юріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Європейський університет»

К 26.063.01

Василькевич Людмила Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кондрашевська Оксана Георгіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Бондар Андрій Святославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Гацько Анатолій Федорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Демченко Олександр Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лиса Наталія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Нікіфорчук Аліса Анатоліївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Семенда Олена Всеволодівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

К 67.135.02

Бакум Марія Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Зварич Олена Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Кулакова Світлана Юріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Шарова Світлана Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

К 44.052.05

Тюлєнєв Геннадій Дмитрович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Проць Наталія Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.05

Дем’яненко Тетяна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мінагрополітики України

К 64.803.01

Бунчук Микола Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Неженець Оксана Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Стасенко Олена Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Фінашина Ганна Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шелудько Віталій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний економічний університет

К 64.055.02

Алексєєнко Інна Іллівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Ачкасова Світлана Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Заяць Марта Яремівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.05

Ковалевич Лариса Станіславівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Кравченко Юлія Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 64.051.25

Литвин Олександр Юрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Харківський державний університет харчування і торгівлі

К 64.088.02

Лачкова Вікторія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Д 64.089.01

Голубовський Григорій Павлович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Херсонський національний технічний університет

К 67.052.05

Воскресенська Олена Євгеніївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Іванюк Уляна Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Хмельницький національний університет

Д 70.052.01

Левченко Марія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Терехов Дмитро Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Чайковська Інна Ігорівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Черкаський державний технологічний університет

Д 73.052.02

Богуславська Світлана Іванівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Германенко Людмила Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Чернігівський державний інститут економіки і управління

К 79.137.01

Паладі Альона Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Сукач Олена Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Чернігівський національний технологічний університет

К 79.051.01

Осетрова Олена Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Попело Ольга Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Сидоренко Ірина Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Хомик Олександра Дмитрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Ковнєров Олександр Олександрович, 09.00.05 «Історія філософії»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

К 14.053.02

Піддубна Лідія Валеріївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.02

Вишинський Святослав Дмитрович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»

Д 26.161.03

Ювсечко Ярослав Володимирович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.17

Соболєвський Ярослав Андрійович, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.27

Половніков Віктор Геннадійович, 09.00.05 «Історія філософії»

Д 26.001.43

Дадівєріна Наталія Ігорівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

М’яловська Анна Володимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Мірошниченко Анна Казимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманов

Д 26.053.16

Печко Наталія Віталіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д 41.051.09

Райхерт Костянтин Вільгельмович, 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.05

Алєксєєнко Тетяна Анатоліївна, 09.00.08 «Естетика»

Романова Наталія Валеріївна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Рудько Вікторія Олександрівна, 09.00.08 «Естетика»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.08

Возняк Ореста Тарасівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Кравченко Тетяна Олександрівна, 09.00.09 «Філософія науки»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

К 41.053.05

Гайдаржий Катерина Аркадіївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Журавльова Оксана Михайлівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Плетенецька Юлія Миколаївна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.05

Дробишева Наталія Львівна, 10.02.02 «Російська мова»

Прадід Ольга Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»

К 08.051.12

Івахненко Марина Миколаївна, 10.01.02 «Російська література»

Донецький національний університет

Д 11.051.04

Козлова Ольга Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»

К 11.051.10

Баланаєва Оксана Василівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Волянська Юлія Юріївна, 10.02.01 «Українська мова»

Головань Ельвіра Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

Д 26.174.02

Колос Олена Петрівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Заліпська Ірина Ярославівна, 10.02.01 «Українська мова»

Кукса Тетяна Павлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Петрик Олена Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.02

Давидова Тетяна Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Логвиненко Марина Іванівна, 10.02.05 «Романські мови»

Овсієнко Леся Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Мельник Анастасія Павлівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Седлерова Аліна Ігорівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Скрильник Сергій Вікторович, 10.02.16 «Перекладознавство»

Д 26.001.15

Антохі Лариса Іванівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Міленіна Мілєна Михайлівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Онисенко Світлана Володимирівна, 10.01.07 «Фольклористика»

Хворостяний Ігор Григорович, 10.01.01 «Українська література»

Д 26.001.39

Тарангул Ірина Леонідівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.03

Доброскок Світлана Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Куницька Ірина Валеріївна, 10.01.06 «Теорія літератури»

Перевертень Наталія Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.06

Клак Оксана Степанівна, 10.02.01 «Українська мова»

К 35.051.15

Алиєва Альвіна Джавідівна, 10.02.04 «Германські мови»

Зербіно Анастасія Дмитрівна, 10.02.04 «Германські мови»

Куйбіда Христина Ігорівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Д 26.008.03

Богдан Світлана Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.02

Гарчева Ірина Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»

П’єцух Оксана Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»

Станко Дарина Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

Чумак Наталія Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.05

Горлач Мар’яна Віталіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Сафарова Зера Аділь-Гаріївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Тулуп Ельзара Рефатівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Тернопільський національний педагогічний університеті імені Володимира Гнатюка

К 58.053.02

Луцишин Іванна Дмитрівна, 10.01.01 «Українська література»

Мединська Олеся Ярославівна, 10.01.01 «Українська література»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.05

Подоліна Оксана Володимирівна, 10.02.02 «Російська мова»

Рязанцева Дар’я Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

К 64.051.16

Балацька Олена Леонідівна, 10.02.04 «Германські мови»

Токарчук Вікторія Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

К 38.053.04

Глюдз Мирослава Миронівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Інститут географії НАН України

Д 26.163.02

Магир Ольга Ярославівна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Залещик Віталія Віталіївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Крашеніннікова Анастасія Анатоліївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Мостова Ірина Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Осіпчук Ірина Олегівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Руденко Степан Валерійович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Руднєва Марина Григорівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Д 26.001.22

Винарчук Ольга Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Москаленко Станіслав Олексійович, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Розлач Вероніка Орестівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.08

Горун Марія Володимирівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Денис Віталій Віталійович, 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»

Кравець Тарас Мирославович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Кріль Олена Володимирівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Нецик Марія Володимирівна, 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»

Полянський Сергій Володимирович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Ховалко Анна Богданівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Чикайло Юлія Ігорівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Одеський державний екологічний університет

Д 41.090.01

Куза Антоніна Миколаївна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Паламарчук Юлія Олегівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

Хоменко Інна Анатоліївна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»

К 41.090.02

Монюшко Марина Михайлівна, 11.00.08 «Океанологія»

Мудрак Галина Василівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

К 52.051.03

Горбунов Роман В'ячеславович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

Михайлов Владислав Анатолійович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.04

Дарчук Костянтин Вікторович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Савченко Ірина Анатоліївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України

К 26.122.01

Легеза Лариса Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Хмелевська Наталя Володимирівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Д 26.139.01

Ващук Ярослав Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Максимова Лариса Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Д 26.142.01

Пархоменко Марина Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.07

Будзан Леся Дмитрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Валуєваа Людмила Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Глобінець Марина Григорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Журавель Олег Євгенович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кашкарьова Олена Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Нікітіна Аліна Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Петров Сергій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Поєдинок Ярослава Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Череповський Кирило Павлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Василяка Олеся Костянтинівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Котович Олександр Леонардович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Кочеров Михайло Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Савич Сергій Святославович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Слободян Олександр Анатолійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»»

Д 26.236.03

Білорицький Геннадій Олександрович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Василенко Юлія Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Зінченко Ольга Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Макарчук Арсен Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Лужанський Андрій Васильович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Д 26.236.04

Бек Уляна Павлівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Волохов Олексій Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Михайлова Оксана Едуардівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Чудовський Вадим Ігорович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Веклич Владислав Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Коморна Людмила Миколаївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Пуданс-Шушлебіна Крістіна Юрісівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Гедзюк Олена Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Котенко Микола Віталійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Мацелюх Іванна Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Бісюк Олена Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Борисов Євген Михайлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Кицан Юрій Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Бажанов Валентин Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Єфіменко Леонід Васильович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Саванець Людмила Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Шараєвська Тетяна Анатоліївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Д 26.001.10

Лобовик Борис Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.46

Аркатов Ярослав Андрійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Макаренко Юлія Валеріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Прийменко Олександр Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Шевчук Зося Ігорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Класичний приватний університет

Д 17.127.07

Щербаковська Ксенія Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Пастушок Ганна Ігорівна, 12.00.12 «Філософія права»

Франків Лілія Степанівна, 12.00.12 «Філософія права»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.03

Ханас Христина Романівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність»

Хомко Леся Василівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Маріупольський державний університет

К 12.093.01

Бутирін Євген Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Міжнародний гуманітарний університет

К 41.136.01

Бєлогубова Оксана Олександрівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Житарєв Євген Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Мануїлова Катерина Вікторівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Угненко Тетяна Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України

К 26.501.01

Вознесенська Олена Андріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака

Д 26.500.01

Морозова Ольга Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.01

Галустян Олена Аркадіївна, 12.00.12 «Філософія права»

Косьмій Михайло Михайлович, 12.00.12 «Філософія права»

Муранова Віра Володимирівна, 12.00.12 «Філософія права»

Цимбал Юлія Юріївна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Д 26.007.03

Кошевський Віталій Станіславович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.007.04

Компанейцев Сергій Вікторович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.007.05

Клочуряк Степан Степанович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Котова Анна Андріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Панчук Оксана Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Патюк Світлана Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Поліщук Володимир Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Савицька Світлана Леонідівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Савенков Олексій Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Січковська Інна Віталіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Супрунова Ольга Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Турман Наталя Омелянівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Національна академія прокуратури України

Д 26.730.01

Арушанян Кристина Карленівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Зубрицький Микола Іванович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Тунтула Олександра Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Національний авіаційний університет

К 26.062.16

Касянюк Тетяна Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кір’ян Вікторія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Олексіїва Ірина Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Степанов Ігор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Філоненко Тарас Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.03

Мирошниченко Наталія Михайлівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Іващенко Оксана Віталіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Кулина Юрій Анатолійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Поліщук Олена Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Степанович Денис Геннадійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 41.086.04

Драпайло Юліан Зіновійович, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Петруненко Ярослав Вікторович, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Плотніков Олексій Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Д 64.086.01

Калмикова Яна Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 64.086.03

Булгакова Дар’я Олександрівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 64.086.04

Білінська Ольга Володимирівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Ковальова Олена Петрівна, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.16

Москаленко Олексій Володимирович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Національний університет державної податкової служби Міністерства доходів і зборів України

Д 27.855.02

Дозорець Петро Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Коломієць Павло Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

К 35.140.02

Мірінович Уляна Анатоліївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Скиба Ярослав Дмитрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

К 67.135.03

Грохольський Вадим Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кірєєв Денис Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кацуба Роман Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Кипич Інга Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Ненько Сергій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Острах Маргарита Борисівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Попова Олена Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Рачинська Ірина Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Сіроштан Юрій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Чумак Ксенія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.10

Чечоткін Владислав Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Яснолобов Олексій Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Наумова Анна Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 64.700.02

Жидовцева Ольга Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Петров Євгеній Юрійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Курченко Сергій Віталійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Кушнарьов Ігор Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 64.700.03

Приколотіна Юлія Леонідівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Удод Андрій Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

МЕДИЧНІ НАУКИ

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

К 76.600.02

Гавалешко Василь Петрович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Юрків Оксана Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України

Д 44.601.01

Артем’єв Андрій Владиславович, 14.01.22 «Стоматологія»

Доброскок Віталіна Олексіївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Поліщук Тетяна Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України

Д 20.601.01

Деніна Руслана Валентинівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Кріль Ірина Андріївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Мельничук Арсен Степанович, 14.01.22 «Стоматологія»

Рудник Вікторія Тарасівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Д 58.601.01

Шабат Галина Іванівна, 14.01.03 «Хірургія»

Д 58.601.02

Булик Тетяна Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство і гінекологія»

Сарапук Ірина Мирославівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Фурик Олена Олександрівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

Цисар Юлія Василівна, 14.01.01 «Акушерство і гінекологія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Д 08.601.02

Завгородня Наталя Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»

Матвійчук Наталія Володимирівна, 14.01.11 «Кардіологія»

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Д 17.600.01

Лендьов Дмитро Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»

Смирнова Дар’я Олександрівна, 14.01.03 «Хірургія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.01

Лебедь Кирило Миколайович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Налапко Ксенія Костянтинівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Д 29.600.02

Габорець Іван Юрійович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Діденко Людмила Василівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.02

Петренко Ірма Анзорівна, 14.01.12 «Ревматологія»

Д 11.600.03

Абілова Олена Ігорівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 11.600.05

Лоскутов Андрій Леонідович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Д 11.600.06

Совпель Ігор Володимирович, 14.01.07 «Онкологія»

Тараненко Марина Леонідівна, 14.01.07 «Онкологія»

Д 11.600.07

Білоус Антоніна Петрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Павленко Максим Юрійович, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Д 64.603.01

Андрійчук Василь Богданович, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Іващенко Лариса Вікторівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Саріан Олена Ігорівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Д 26.558.01

Осадців Олег Іванович, 14.01.14 «Ендокринологія»

Марусин Оксана Василівна, 14.01.14 «Ендокринологія»

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Д 26.614.01

Винник Наталія Петрівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

Когутич Антон Іванович, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Д 64.566.01

Бараненко Олексій Валерійович, 14.01.17 «Наркологія»

Мисула Юрій Ігорович, 14.01.16 «Психіатрія»

Сальникова Владлена Вікторівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Черненко Інна Іванівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В. К. Гусака НАМН України»

Д 11.559.01

Яснопольська Наталя Валеріївна, 14.01.03 «Хірургія»

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Д 26.611.01

Панченко Тетяна Юріївна, 14.01.19 «Оториноларингологія»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»

Д 64.607.01

Пустовойт Катерина Борисівна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

Д 41.563.01

Максименко Павло Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»

Світлична Оксана Миколаївна, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Д 26.606.01

Богдан Сергій Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Кваснюк Дмитро Іванович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут урології НАМН України»

Д 26.615.01

Габчак Роман Васильович, 14.01.06 «Урологія»

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Д 26.552.01

Дудник Андрій Борисович, 14.01.26 «Фтизіатрія»

Литвиненко Ганна Вікторівна, 14.01.27 «Пульмонологія»

Соколова Лариса Іванівна, 14.01.27 «Пульмонологія»

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України

Д 26.561.01

Федоров Денис Олександрович, 14.01.08 «Трансплантологія та штучні органи»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Жаркова Альбіна Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Курганська Вікторія Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Шальміна Марія Олександрівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Введенський Борис Петрович, 14.01.35 «Кріомедицина»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Гриньох Володимир Олексійович, 14.01.22 «Стоматологія»

Лучинський Віталій Михайлович, 14.01.22 «Стоматологія»

Павляк Андрій Ярославович, 14.01.03 «Хірургія»

Петрунів Володимир Богданович, 14.01.22 «Стоматологія»

Пішковці Марта Ярославівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 35.600.04

Сегедій Лідія Ігорівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 35.600.05

Аксентійчук Христина Богданівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Корженевський Юрій Леонідович, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Михалойко Ольга Ярославівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Шкурко Марина Георгіївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.02

Бойко Олена Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Жидковська Олена Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 26.613.08

Жовтоножко Олександр Іванович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 26.613.09

Дудар Дмитро Вікторович, 14.01.22 «Стоматологія»

Харченко Наталія Леонідівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 26.613.11

Луценко Світлана Володимирівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Терницька Юлія Павлівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.02

Гаєвська Віра Юріївна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»

Гречуха Мирослава Валеріївна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Мелащенко Олена Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Поліщук Дмитро Степанович, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Полях Яна Олексіївна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Симоненко Володимир Євгенович, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Д 26.003.03

Безручко Максим Васильович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 26.003.04

Петрашенко Вікторія Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 26.003.05

Значкова Олена Аркадіївна, 14.01.22 «Стоматологія»

Немирович Юлія Петрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Скібіцька Олена Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.02

Адамовська Тетяна Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство і гінекологія»

Волченко Олена Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство і гінекологія»

Годлевська Тамара Леонідівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Данильчук Галина Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 41.600.01

Москаленко Олександр Михайлович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Рокотянська Вікторія Василівна, 14.03.05 «Фармакологія»

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Д 26.620.01

Мельник Владислав Олегович, 14.01.16 «Психіатрія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.01

Олешко Катерина Михайлівна, 14.01.07 «Онкологія»

Д 64.609.03

Лобойко Людмила Іванівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Шарко Оксана Миколаївна, 19.00.04 «Медична психологія»

Щербань Вікторія Олегівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Д 64.609.04

Сем’янків Андрій Миколайович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.01

Чернова Наталія Вікторівна, 14.01.03 «Хірургія»

Д 64.600.04

Гуц Олена Анатоліївна, 14.01.37 «Нефрологія»

Дубовик Марія Ярославівна, 14.01.37 «Нефрологія»

К 64.600.05

Шай Артем Михайлович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.02

Гарник Мирослава Сергіївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Калитовська Мирослава Богданівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Толубаєв В’ячеслав В’ячеславович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Гріневич Ліна Олександрівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Д 64.605.02

Білошицька Ірина Вікторівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Пересипкін Олександр Васильович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.03

Власенко Олександр Анатолійович, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Чернушкін Богдан Олегович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН

Д 64.359.01

Головко Максим Анатолійович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Кіт Алла Анатоліївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 55.859.02

Чорнозуб Тетяна Василівна, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України

К 64.070.01

Лобко Вадим Вікторович, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка Міністерства культури України

К 35.869.01

Литвинець Таміла Анатоліївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Нижник Артем Олександрович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

АРХІТЕКТУРА

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

К 12.085.03

Бородай Дмитро Сергійович, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Бородай Артем Сергійович, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.02

Меженна Наталія Юріївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерство культури України

К 26.103.01

Єрещенко Олександра Григорівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

Міхеєнко Катерина Миколаївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.11

Гнат Галина Олександрівна, 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Петровська Юліана Романівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

Піняжко Тарас Олегович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

Огоньок Вікторія Олегівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.03

Варнава Уляна Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Майданюк Олена Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Медянова Олена Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Чухрій Інна Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Шопша Олена Леонідівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Д 26.453.02

Громова Наталія Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Зінченко Анна Вікторівна, 19.00.04 «Медична психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Захарко Оксана Олегівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Чаусова Юлія Анатоліївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Д 26.450.01

Костенко Тетяна Миколаївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Прокопенко Ольга Анатоліївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.14

Логвінова Ірина Петрівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

К 41.051.07

Боделан Максим Іванович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Буланов Валерій Анатолійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Гараєв Олександр Олександрович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Мілінчук Володимир Ігорович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

К 64.700.04

Коваль Ганна Шаміліївна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Ятчук Марія Сергіївна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.08

Гриньова Наталія В’ячеславівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Довгань Наталія Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Драгола Любов Владиславівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Печерська Ганна Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Рощин Дмитро Георгійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.06

Кириленко Вероніка Валеріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Мазуренко Людмила Іванівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.18

Моспаненко Ірина Володимирівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.01

Байрак Сергій Олександрович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Лубська Вікторія Володимирівна, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.02

Вонсович Олександр Сергійович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.12

Циркін Ігор Маркович, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.02

Яковлєва Ірина Вікторівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.09

Буканов Григорій Миколайович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

К 08.881.01

Самошкіна Анастасія Владленівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Львівський державний університет фізичної культури

Д 35.829.01

Балацька Лариса Василівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Карпа Ігор Ярославович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Лукавенко Андрій Вікторович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Романчишин Олег Миколайович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Тулайдан Вікторія Геннадіївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.01

Кожанова Ольга Сергіївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Д 26.829.02

Сиваш Ірина Сергіївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт

Харківська державна академія фізичної культури

К 64.862.01

Барибіна Людмила Миколаївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Батєєва Наталія Петрівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Гречуха Сергій Васильович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Кузьменко Ірина Олександрівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Перцухов Андрій Анатолійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

Титович Андрій Олександрович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Барвіненко Віталій Дмитрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Євсюкова Оксана Володимирівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 08.866.01

Акімов Олександр Олексійович, 25.00.03 «Державна служба»

Аршава Інна Олександрівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Берюх Олег Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.03

Луцький Олександр Юхимович, 25.00.03 «Державна служба»

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Кулак Олександр Петрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Морозова Наталія Геннадіївна, 25.00.03 «Державна служба»

Тіньков Андрій Леонідович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Фесянов Петро Олексійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.02

Білоус Ірина Вадимівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Васюк Наталія Олегівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Дудка Володимир Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Попадюк Надія Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 41.863.01

Гордієнко Олександр Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Дроздова Наталя Геннадіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 64.858.01

Ваніна Яна Адольфівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Фролова Ірина-Христина Романівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Горбань Юрій Іванович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.33

Вернигора Світлана Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Полякова Анастасія Ігорівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

К 26.807.04

Сошинська Вікторія Євгенівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Бондаренко Вікторія Іванівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Литвинова Лариса Анатоліївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Польовик Світлана Миколаївна, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»

Чуприна Леонід Андрійович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу
Міністерства освіти і науки України
17.01.2014  № 40

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.03

АльДжерди Орва Aхмад (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Іяд К.М. Нассер (громадянин Палестиини), 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Національний технічний університет України «КПІ»

Д 26.002.24

Карімі Язді Амір Ехсан (громадянин Ісламської республіки Іран), 05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Д 64.062.01

Нгуєн Ван Тхінь (громадянин Соціалістичної Республіки В’єтнам), 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Аль Шаріф Васім Мусса Сухад (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 05.13.06 «Інформаційні технології»

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.01

Дхарб Ахмед Абдулсахіб Абдуламір (громадянин Республіки Ірак), 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Д 64.056.04

Аль Атеш Ахмад (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

Альмадхоун Самер Мохамед Махмуд (громадянин Палестини), 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

Д 64.052.09

Саід Халава Фауаз (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу
Міністерства освіти і науки України
17.01.2014  № 40

СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут гідромеханіки нан України

Лук’янов Петро Володимирович, 01.04.06 «Акустика»

Малюга Володимир Сергійович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Нікітенко Любов Леонідівна, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Кирчей Іван Ігорович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Слободян Богдан Степанович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Ігнатюк Василь Васильович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Гічан Ольга Іванівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Інститут ядерних досліджень НАН України

Обіход Тетяна Вікторівна, 01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

Деєв Олексій Степанович, 01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та НАН України

Краковська Світлана Володимирівна, 04.00.22 «Геофізика»

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Іванов Олександр Юрійович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

Вінніков Володимир Анатолійович, 03.00.01 «Радіобіологія»

Кузьменко Олена Вікторівна, 03.00.01 «Радіобіологія»

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Григор’єва Майя Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Долинська Ірина Василівна, 03.00.24 «Ентомологія»

Каменєва Олена Петрівна, 03.00.24 «Ентомологія»

Цвелих Олександр Миколайович, 03.00.08 «Зоологія»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фалалєєва Тетяна Михайлівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України

Бобко Артем Олександрович, 04.00.21 «Літологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Державний науково-дослідний інститут авіації Національного авіаційного університету Міністерства оборони України та МОН України

Скляр Олександр Іванович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Бокій Борис Всеволодович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Мягкохліб Костянтин Борисович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Гуляєв Кирило Дмитрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Стрижак Олександр Євгенійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Національний технічний університет України «КПІ»

Ніколов Микола Олександрович, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Журавель Ігор Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Центральний НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України

Новосад Людмила Юріївна, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут біології тварин НААН

Кропивка Світлана Йосипівна, 03.00.04 «Біохімія»

Сварчевська Оксана Зіновіївна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Гордієнко Валентина Василівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України

Гапеєва Ольга Львівна, 20.02.22 «Військова історія»

Інститут археології НАН України

Кутайсов Вадим Олександрович, 07.00.04 «Археологія»

Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України

Хайредінова Ельзара Айдерівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Александрович Володимир Степанович, 07.00.01 «Історія України»

Аркуша Олена Георгіївна, 07.00.01 «Історія України»

Зайцев Юрій Дмитрович, 07.00.01 «Історія України»

Орлевич Ірина Василівна, 07.00.01 «Історія України»

Соляр Ігор Ярославович, 07.00.01 «Історія України»

Шкраб’юк Петро Васильович, 07.00.01 «Історія України»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Одеський державний екологічний університет

Богатова Юлія Іллівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Корольчук Віктор Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

Кулініч Галина Василівна, 03.00.01 «Радіобіологія»

ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Дріянська Валерія Володимирівна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Андрущенко Ірина Вікторівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

Руденко Костянтин Володимирович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Академія внутрішніх військ МВС України

Єманов Владислав Вікторович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України Міністерства оборони України

Гусак Юрій Аркадійович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

Галаган Людмила Миколаївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Гранчак Тетяна Юріївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Бондар Наталія Петрівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Бугаєва Олена Валентинівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко

{Додаток 5 не наводиться}вгору