Про організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Укртрансінспекція України; Наказ, Умови, Порядок [...] від 20.03.201239
Документ v0039854-12, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2012

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

20.03.2012  № 39

Про організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади державних службовців (далі - кандидати) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.07.2011 № 930/19668, "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців" та з метою залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.2. Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті (далі - Укртрансінспекція України), що додаються.

1.3. Порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців Укртрансінспекції України, що додається.

1.4. Перелік питань на перевірку знання законодавства згідно із специфікою функціональних повноважень Укртрансінспекції України, що додається.

2. Установити, що іспит на заміщення вакантних посад державних службовців (далі - іспит) проводити відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, конкурсною комісією Укртрансінспекції України з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців (далі - кандидати).

3. Конкурсній комісії (Раку Г. Л.):

3.1. Здійснювати відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит.

3.2. Під час іспиту перевіряти знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", Указу Президента України від 06.04.2011 № 387/2011 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті" та Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", також знання функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Укртрансінспекції України.

3.3. Іспит проводити письмово згідно з переліком питань, затверджених цим наказом.

3.4. Сформувати та затвердити екзаменаційні білети виходячи з наступного: питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в розділах I - III, питання 4 - 5 відбираються з переліку питань, визначених у розділах IV - V Переліку.

3.5. Розпочинати засідання конкурсної комісії, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її персонального складу, з оголошенням тривалості та процедури проведення іспиту, наданням відповідей на запитання кандидатів щодо процедури іспиту.

3.6. Забезпечити складання іспиту виключно за екзаменаційними білетами, запропонованими кандидату на його вибір.

3.7. Приймати рішення про результати іспиту, керуючись принципом більшості голосів присутніх членів конкурсної комісії.

3.8. Установити, що голос голови конкурсної комісії є вирішальним у разі рівного розподілу голосів.

3.9. Рішення про результати проведення конкурсу оформляти протоколом.

3.10. У протоколі за результатами проведення іспиту обов'язково зазначати пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначати кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

3.11. Протокол з підписами усіх членів комісії подавати не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку у письмовому вигляді.

3.12. Зараховувати до кадрового резерву Укртрансінспекції України кандидатів, які успішно склали іспит, але не відібрані для призначення на посаду (при наявності їх згоди).

3.13. Не рекомендувати для призначення на посаду або зарахування до кадрового резерву осіб, які не склали іспит.

3.14. Оголошувати повторний конкурс у разі, якщо жодного із кандидатів не рекомендовано для зайняття вакантної посади державного службовця.

4. Управлінню роботи з персоналом, проходження державної служби та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з урахуванням вимог пункту 2 цього наказу:

4.1. Приймати подані кандидатами документи.

4.2. Визначати дату проведення іспиту за погодженням з головою конкурсної комісії Укртрансінспекції України.

4.3. Повідомляти кандидатів про місце і час проведення іспиту.

4.4. Ознайомити кандидатів з Переліком питань.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

Є.А. Пронченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
20.03.2012 № 39

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті

1. Конкурс на заміщення вакантних посад проводиться відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (далі - конкурс), відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Головою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (далі - Укртрансінспекція України) або особою, яка його заміщує, виключно за наявності вакантної посади державного службовця.

3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

4. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

5. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Голова

Є.А. Пронченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
20.03.2012 № 39

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті

I. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, персональний склад якої затверджено наказом Голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", Указу Президента України від 06.04.2011 № 387/2011 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Переліки питань розміщуються на сайті Укртрансінспекції України, можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети складаються за встановленою формою та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається з переліку, затвердженого Головою Укратрансінспекції України, 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Укртрансінспекції України.

1.9. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.10. Управління персоналом за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. За наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Укртрансінспекції України. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в управлінні персоналом відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Голова

Є.А. Пронченко
Додаток 1
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

IV. Основні повноваження та функції Укртрансінспекції України.

V. Перелік питань на перевірку знання законодавства згідно із специфікою функціональних повноважень вакантних посад державних службовців Укртрансінспекції України:

1. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста з питань запобігання корупції:

1.1 Основні функціональні обов'язки спеціаліста з питань запобігання корупції. Закони та підзаконні акти.

2. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста з мобілізаційної роботи:

2.1. Основні функціональні обов'язки спеціаліста з мобілізаційної роботи. Закони та підзаконні акти.

3. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста з режимно-секретної роботи:

3.1. Основні функціональні обов'язки спеціаліста з режимно-секретної роботи. Закони та підзаконні акти.

4. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста управління роботи з персоналом, з проходження державної служби та інформаційно-аналітичного забезпечення:

4.1. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

4.2. Порядок надання щорічних відпусток.

4.3. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки.

4.4. Порядок оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.

4.5. Підстави припинення трудового договору.

4.6. Випробування при прийнятті на роботу. Строк випробування при прийнятті на роботу.

5. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста юридичного управління:

5.1. Законодавство України, що регулює здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів.

5.2. Структура нормативного акта: загальна характеристика, основні елементи і їх логічна побудова.

5.3. Поняття державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

5.4. Комплектність документів при поданні нормативно-правових актів на державну реєстрацію.

5.5. Які нормативно-правові акти включаються до державного реєстру. Які нормативно-правові акти не подаються на державну реєстрацію.

5.6. Порядок організації і ведення претензійно-позовної роботи.

5.7. Вимоги для складання процесуальних документів.

5.8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин.

5.9. Право на позов. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації.

5.10. Територіальна підсудність адміністративних справ.

6. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста відділу обліку, звітності та розрахунків:

6.1. Здійснити кореспонденцію субрахунків за наступними операціями:

- оприбутковано основні засоби вартістю 10000,0 грн., що сплачені після їх отримання;

- нараховано знос в розмірі 10% від первісної вартості (10000,0 грн.);

- списано основні засоби, які стали непридатними (первісна вартість 10000,0 грн., знос 1000,0 грн.).

6.2. Здійснити кореспонденцію субрахунків за наступними операціями:

- нараховано заробітну плату державному службовцю в сумі 2000 тис. грн.;

- утримано єдиний соціальний внесок;

- утримано податок з доходів фізичних осіб.

6.3. Здійснити кореспонденцію субрахунків за наступними операціями:

- отримано асигнування з загального фонду у сумі 1 млн. грн.;

- перераховано 1 млн. грн. постачальнику згідно з актами виконаних робіт.

6.4. Вказати, при якій вартості застосовується Закон України "Про здійснення державних закупівель":

- для товарів;

- для робіт;

- для послуг.

6.5. Дати визначення поняттю "фінансове зобов'язання". Чи може фінансове зобов'язання перевищувати виділені бюджетні асигнування.

6.6. Що таке код економічної класифікації видатків (КЕКВ), вкажіть ті, які знаєте.

7. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста управління державного контролю на автомобільному транспорті:

7.1. Види міжнародних договорів.

7.2. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України.

7.3. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України.

7.4. Повноваження на укладення міжнародного договору України.

7.5. Порядок здійснення службових відряджень за кордон.

7.6. Оформлення дипломатичних та службових паспортів.

7.7. Підготовка проектів директив, вказівок і технічних завдань для участі представників ЦОВВ у заходах міжнародного характеру.

7.8. Зобов'язання центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у діяльності міжнародних організацій.

7.9. Розробка та затвердження програми роботи з іноземцями.

7.10. Впорядкування відряджень за кордон посадових осіб органів виконавчої влади та запобігання зловживанням службовим становищем.

8. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті:

8.1. Види перевірок та їх терміни проведення.

8.2. Якими нормативними документами потрібно керуватися при здійсненні державного контролю.

8.3. Строк оскарження постанов при застосуванні фінансових санкцій, терміни розгляду цих скарг.

8.4. Обов'язки та права державного інспектора при здійсненні функцій державного контролю.

8.5. Перелік документів, які перевіряються у водія при здійсненні рейдових перевірок транспортних засобів (нерегулярні, регулярні, регулярні спеціальні перевезення автобусами).

8.6. Документи, які необхідно мати та пред'являти для перевірки водію "таксі". Поняття - "таксі".

8.7. Якими нормативними документами регламентовано порядок здійснення нагляду за безпекою руху на залізничному транспорті.

8.8. Який існує порядок допуску вантажного рухомого складу (власного) до перевезень вантажів залізничними коліями загального користування.

8.9. На знання яких нормативних документів проводиться перевірка для осіб, які претендують на посади, пов'язані з обслуговуванням пасажирів.

8.10. Які основні функції покладено на Укратрансінспекцію у сфері залізничного транспорту.

8.11. Основні засади ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом.

8.12. Чим регулюються функції державного контролю та нагляду у сфері міського електричного транспорту.

8.13. Яким нормативно-правовим документом визначається дорожньо-транспортна пригода на міському електричному транспорті.

9. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста управління організації робіт з попередження катастроф, аварій та подій:

9.1. Визначення терміна безпеки.

9.2. Який чисельний склад служби безпеки підприємства, у яких кількість водіїв становить 250 - 500 водіїв.

9.3. Визначення терміна нагляд.

9.4. Визначення терміна надзвичайна (транспортна) подія.

9.5. Визначення терміна розслідування.

9.6. Яким шляхом здійснюється пропаганда безпеки на наземному транспорті.

9.7. Які види інструктажів з безпеки проводяться на автомобільному транспорті.

9.8. Які види залізничних переїздів існують.

10. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста управління ліцензування та адміністративних послуг:

10.1. Згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначити наступні терміни: ліцензія та ліцензійні умови.

10.2. Що визначає Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

10.3. Яким нормативними документами керуються при отриманні ліцензії для надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом.

10.4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування.

10.5. Експертно-апеляційної рада: поняття, повноваження.

10.6. Орган ліцензування: поняття та повноваження.

10.7. Який вид господарської діяльності не підлягає ліцензуванню.

10.8. Які є підстави для анулювання ліцензії.

10.9. Який документ додається до ліцензії.

10.10. У який строк повинен укластися ліцензіат (суб'єкт господарської діяльності) для подачі документів для переоформлення ліцензії.

11. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста управління організації перевезень:

11.1. Завдання та функції державного регулювання та контролю діяльності автомобільного транспорту.

11.2. Організація пасажирських перевезень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

11.3. Засади розвитку автомобільного транспорту.

11.4. Послуги пасажирського автомобільного транспорту.

11.5. Пільгові перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

11.6. Визначення умов перевезень та проведення конкурсу.

11.7. Визначення термінів: конкурсна пропозиція, конкурсний комітет, паритетне виконання перевезень, перевізник-претендент, робочий орган, умови конкурсу.

11.8. Мета визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах. Об'єкт конкурсу.

11.9. Визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

11.10. Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

11.12. Визначення термінів: автостанційний збір, вартість квитка, вартість проїзду, пасажиромісткість, пасажиропотік, схема маршруту.

11.13. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху.

11.14. Регулярні спеціальні перевезення.

11.15. Атестація автостанцій.

11.16. Умови відкриття та закриття автостанцій.

12. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста сектору внутрішнього аудиту:

12.1. Основні завдання відділу.

12.2. Які завдання покладені на відділ.

12.3. У яких сферах застосовується внутрішній аудит.

12.4. Планування діяльності з внутрішнього аудиту.

12.5. Що має міститись у піврічному плані діяльності з внутрішнього аудиту.

12.6. Які мають права працівники відділу внутрішнього аудиту.

12.7. Які зобов'язання у працівників відділу внутрішнього аудиту.

12.8. Що має включати у себе звіт про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту.

12.9. Яка має бути взаємодія відділу внутрішнього аудиту з органами державної влади.

12.10. Якими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами мають користуватись працівники відділу внутрішнього аудиту.

12.11. Що відноситься до джерел аудиторських доказів.

12.13. Що відноситься до робочої документації внутрішнього аудиту.

12.14. Відмінність робочої документації від офіційної документації.

12.15. Із яких частин складається аудиторський звіт. Які данні вони мають містити.

13. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста загального сектору:

13.1. Які документи регламентують ведення діловодства в центральних органах виконавчої влади.

13.2. Коли ведеться автоматизований документообіг, а коли журнальний.

13.3. Чи працювали в автоматизованій системі діловодства.

14. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста сектору взаємодії з засобами масової інформації, зв'язків з громадськістю та звернень громадян:

14.1. Загальні принципи етики працівника засобів масової інформації, зв'язків з громадськістю та звернень громадян.

14.2. Публічна інформація. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації.

14.3. Публічна інформація з обмеженим доступом.

14.4. Обов'язки розпорядників інформації. Оприлюднення інформації розпорядником.

14.5. Строки розгляду запитів на інформацію. Випадки відмови розпорядника інформації в задоволенні запиту.

15. Питання на перевірку знання функціональних повноважень спеціаліста відділу міжнародного співробітництва.

15.1. Вкажіть країни колишнього СРСР. Між якими країнами колишнього СРСР та Україною відсутня дозвільна система на міжнародні автомобільні перевезення?

15.2. З якими країнами Україна має бездозвільну систему на здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів в двосторонньому сполученні?

15.3. З якими країнами по суші Україна має державний кордон?

15.4. Яка різниця між міжнародним пунктом пропуску та міждержавним пунктом пропуску?

15.5. Які перевезення у міжнародному автомобільному сполученні підлягають ліцензуванню?

Перший заступник Голови

В.Ф. Котяйвгору