Документ v0039414-15, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2015

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.04.2015  № 39

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Алейнікова Г.І. про затвердження Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, відповідно до частини четвертої статті 105, статей 124, 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, додається.

2. Визнати Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводитиме перевірку даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, затверджене рішенням Ради суддів України від 18 лютого 2011 року № 5 (зі змінами), таким, що втратило чинність.

Голова Ради суддів України

В.М. СімоненкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
16.04.2015  № 39

ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ

1. Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ (далі - Положення), розроблене відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

1.2. Положення визначає порядок функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ (далі - автоматизована система) у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі - Комісія). Автоматизована система забезпечує об'єктивний та неупереджений розподіл справ та скарг (заяв) щодо поведінки судді між членами відповідної палати Комісії з додержанням принципів черговості, рівної їх кількості для кожного члена палати.

1.3. Положення не регулює та не встановлює порядок ведення загального діловодства в Комісії.

1.4. Наведені у Положенні терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система - це сукупність комп'ютерних програм, що забезпечують функціонування визначення члена палати за допомогою використання відповідних програмно-апаратних комплексів Комісії, передачу інформації до центральної бази даних, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу тощо;

адміністратор автоматизованої системи - державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке забезпечує технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому, виконує інші функції відповідно до взятих на себе договірних зобов'язань;

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді виражений у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

користувач автоматизованої системи - працівник секретаріату Комісії, якому визначена роль в автоматизованій системі;

права користувача автоматизованої системи - сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

скарга (заява) - звернення щодо неналежної поведінки судді;

справа - матеріали справи кандидата на посаду судді;

технічний адміністратор - особа, наділена правами адміністратора в програмі для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в секретаріаті Комісії, або відповідальний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за даною установою.

2. Порядок функціонування автоматизованої системи. Порядок роботи в автоматизованій системі

2.1. Функціональні обов'язки користувача автоматизованої системи визначаються у відповідній посадовій інструкції. Надання та позбавлення права доступу до автоматизованої системи визначається на підставі наказу Голови Комісії.

2.2. Користувач автоматизованої системи зобов'язаний виконувати вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.3. Персональну відповідальність за функціонування автоматизованої системи несе Голова Комісії.

2.4. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне за собою відповідальність, установлену законом.

2.5. На підставі внесеної інформації автоматизованою системою здійснюється визначення члена палати Комісії.

2.6. Справи розподіляються через автоматизовану систему між членами кваліфікаційної палати, а скарги (заяви) - між членами дисциплінарної палати.

У разі залучення членів однієї палати до роботи іншої палати розподіл здійснюється відповідно.

2.7. Не розподіляються на члена палати справи та/або скарги (заяви), що надійшли:

за один місяць до закінчення повноважень члена Комісії;

за п'ять днів до початку відпустки члена Комісії, тривалість якої становить чотирнадцять календарних днів і більше, та в період відпустки члена Комісії;

у день перебування члена Комісії у відрядженні;

у період тимчасової непрацездатності члена Комісії;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.8. У разі задоволення відводу (самовідводу) члена палати, на якого розподілено справу або скаргу (заяву), вона підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього члена палати.

Особливості автоматичного розподілу справ, скарг (заяв) визначаються Комісією, про що приймається відповідне рішення:

у випадках виявлення значної різниці в кількості розподілених справ, скарг (заяв) для кожного члена палати;

у випадках знеструмлення електромережі Комісії, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад один робочий день;

при вирішенні питань про передачу справ, скарг (заяв) на розгляд членам палати, які займають адміністративні посади (Голови Комісії, його заступника, секретарів палат Комісії), з метою забезпечення умов для виконання ними обов'язків як за займаною посадою, так і обов'язків члена Комісії;

за наявності інших обставин, що унеможливлюють підготовку до розгляду.

2.9. Результатом автоматичного визначення члена палати для підготовки до розгляду і доповіді справи є протокол. Протокол створюється автоматизованою системою автоматично. Доступ до корегування інформації у Протоколі заблоковано.

У випадках, визначених чинним законодавством (відвід, самовідвід тощо), Голова Комісії (особа, що виконує його обов'язки) приймає рішення про повторне автоматичне визначення члена палати для підготовки до розгляду і доповіді відповідної справи шляхом накладення засвідченої підписом резолюції на відповідному документі, що містить обов'язкове обґрунтування призначення повторного автоматичного визначення члена палати.

При проведенні повторного автоматичного визначення члена палати для підготовки до розгляду і доповіді справи, до справи або скарги (заяви) долучається новий протокол з відміткою "Повторне визначення" та зміст резолюції Голови Комісії про його проведення. Попередній протокол не вилучається.

2.10. Знеструмлення електромережі Комісії, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування автоматизованої системи, відповідно до Положення фіксуються актами, у яких зазначаються дата, час настання та закінчення дії відповідних обставин, причини їх виникнення, заходи, вжиті для їх усунення.

2.11. Автоматичне визначення члена палати для підготовки до розгляду і доповіді справи здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або наступного робочого дня після усунення зазначених у пункті 2.10 Положення обставин.

3. Прикінцеві положення

3.1. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

3.2. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення та технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

3.3. Технічний супровід і підтримка працездатності автоматизованої системи здійснюється технічним адміністратором, а розробка і впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення її функціонування - адміністратором автоматизованої системи на підставі укладеного договору з Комісією.

{Текст взято з сайту Судової влади України http://www.court.gov.ua}вгору