Документ v0038282-04, поточна редакція — Прийняття від 23.01.2004

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.01.2004 N 38

Про затвердження заходів щодо виконання
Закону України "Про попередження насильства в сім'ї"
та Примірного положення про центр медико-соціальної
реабілітації жертв насильства в сім'ї

На виконання статті 9 Закону України "Про попередження
насильства в сім'ї" ( 2789-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи щодо реалізації Закону України "Про
попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ) (додається).
2. Затвердити Примірне положення про центр медико-соціальної
реабілітації жертв насильства в сім'ї (додається).
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державної адміністрації та Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації, директору Українського НДІ соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України (Табачніков С.І.) забезпечити
виконання заходів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту організації медичної допомоги населенню М.П. Жданову
Заступник Міністра В.В.Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.01.2004 N 38

ЗАХОДИ
Міністерства охорони здоров'я України щодо виконання
Закону України "Про попередження насильства в сім'ї"

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходу | Термін | Виконавці | | | |проведення | | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |1 |Організувати Центральний |I-II |Департамент | | |науково-методичний кабінет МОЗ України з |квартал |організації медичної| | |питань надання медико-соціальної допомоги|2004 р. |допомоги населенню, | | |жертвам насильства в сім'ї на базі | |Український | | |Українського науково-дослідного інституту| |науково-дослідний | | |соціальної і судової психіатрії та | |інститут соціальної | | |наркології МОЗ України (надалі - | |і судової психіатрії| | |Центральний науково-методичний кабінет) | |та наркології МОЗ | | | | |України | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |2 |Здійснювати науково-методичне |I-III |Центральний | | |забезпечення центрів медико-соціальної |квартал |науково-методичний | | |реабілітації жертв насильства в сім'ї |2004 р., |кабінет, Департамент| | |(надалі - жертв насильства) |далі |організації медичної| | | |постійно |допомоги населенню, | | | | |Управління | | | | |організації медичної| | | | |допомоги дітям і | | | | |матерям | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |3 |Організувати центри медико-соціальної |I-III |Міністр охорони | | |реабілітації жертв насильства в сім'ї |квартали |здоров'я Автономної | | |(надалі - Центри) згідно із ст. 9 Закону |2004 р. |Республіки Крим, | | |України "Про попередження насильства в | |начальники управлінь| | |сім'ї" ( 2789-14 ) та "Примірним | |охорони здоров'я | | |положенням про центр медико-соціальної | |обласних, | | |реабілітації жертв насильства в сім'ї" | |Севастопольської | | |відповідно до потреб регіону та | |міської державної | | |поінформувати про це Центральний | |адміністрації та | | |науково-методичний кабінет | |Головного управління| | | | |охорони здоров'я та | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державної | | | | |адміністрації, | | | | |керівники Центрів | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |4 |Забезпечити взаємодію Центрів з іншими | постійно |Міністр охорони | | |установами та відомствами, що надають | |здоров'я Автономної | | |допомогу жертвам насильства | |Республіки Крим, | | | | |начальники управлінь| | | | |охорони здоров'я | | | | |обласних, | | | | |Севастопольської | | | | |міської державної | | | | |адміністрації та | | | | |Головного управління| | | | |охорони здоров'я та | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державної | | | | |адміністрації, | | | | |керівники Центрів | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |5 |З метою збору інформації стосовно надання|I-III |Центральний | | |відповідної медико-психологічної допомоги|квартали |науково-методичний | | |жертвам насильства в регіонах розробити |2004 р. |кабінет, Управління | | |проект та внести пропозиції щодо | |статистики | | |запровадження уніфікованої форми | | | | |звітності | | | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |6 |Забезпечити в лікувально-профілактичних |I-III |Міністр охорони | | |закладах охорони здоров'я надання |квартали |здоров'я Автономної | | |первинної медико-санітарної та |2004 р. |Республіки Крим, | | |спеціалізованої медичної допомоги | |начальники управлінь| | |дорослому та дитячому населенню, які | | охорони здоров'я | | |постраждали від фізичного, сексуального, | |обласних, | | |психологічного чи економічного насильства| |Севастопольської | | |в сім'ї і направляти їх за медичними | |міської державної | | |показаннями | |адміністрації та | | | | |Головного управління| | | | |охорони здоров'я та | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державної | | | | |адміністрації, | | | | |керівники Центрів | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |7 |Розробляти методичні рекомендації щодо | |Центральний | | |принципів взаємодії Центрів та закладів | |науково-методичний | | |охорони здоров'я, що надають первинну | |кабінет | | |медико-санітарну та спеціалізовану | | | | |медико-соціальну допомогу жертвам | | | | |насильства | | | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |8 |Впровадити інформаційні блоки стосовно |2004-2005 |Управління | | |наслідків насильства над жінками до |рр. |організації | | |скринінгових програм раннього виявлення | |медичної допомоги | | |гінекологічних захворювань, ускладнень | |дітям і матерям, | | |вагітності, пологів та післяпологового | |Центральний | | |періоду | |науково-методичний | | | | |кабінет | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |9 |Забезпечити у жіночих консультаціях, | |Міністр охорони | | |центрах і кабінетах планування сім'ї, | |здоров'я Автономної | | |центрах жіночого здоров'я умови надання | |Республіки Крим, | | |медичної допомоги жінкам-жертвам | |начальники управлінь| | |насильства та направляти їх до Центрів | |охорони здоров'я | | | | |Севастопольської | | | | |міської державної | | | | |адміністрації та | | | | |Головного управління| | | | |охорони здоров'я та | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державної | | | | |адміністрації | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |10 |Впровадити інформаційні блоки щодо |2004р., |Управління | | |наслідків насильства над дітьми до |далі |організації медичної| | |скринінгових програм виявлення найбільш |постійно |допомоги дітям і | | |поширених видів патологій у дітей і | |матерям, Центральний| | |підлітків | |науково-методичний | | | | |кабінет | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |11 |Передбачити інтеграцію соціальної і |постійно |Управління | | |педіатричної допомоги дітям-жертвам | |організації медичної| | |насильства при медико-соціальному | |допомоги дітям і | | |патронажі сім'ї | |матерям | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |12 |Організувати відповідно до чинного |2004 р., |Міністр охорони | | |законодавства стажування фахівців, які |далі - |здоров'я Автономної | | |надають допомогу особам, які зазнали |постійно |Республіки Крим, | | |насильства в Українському | |начальники управлінь| | |науково-дослідному інституті соціальної і| |охорони здоров'я | | |судової психіатрії та наркології МОЗ | |обласних, | | |України | |Севастопольської | | | | |міської державної | | | | |адміністрації та | | | | |Головного управління| | | | |охорони здоров'я та | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державної | | | | |адміністрації | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |13 |Проводити науково-дослідницьку, |постійно |Український | | |науково-методичну та | |науково-дослідний | | |інформаційно-аналітичну роботу з питань | |інститут соціальної | | |агресології та віктимології у межах своєї| |і судової психіатрії| | |компетенції | |та наркології МОЗ | | | | |України | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |14 |Розробляти та впроваджувати сучасні |постійно |Український | | |реабілітаційні програми для осіб, які | |науково-дослідний | | |зазнали насильства | |інститут соціальної | | | | |і судової | | | | |психіатрії та | | | | |наркології МОЗ | | | | |України | |---+-----------------------------------------+-----------+--------------------| |15 |Забезпечувати просвітницьку діяльність у |постійно |Міністр охорони | | |засобах масової інформації щодо | |здоров'я Автономної | | |медико-соціальної реабілітації осіб, які | |Республіки Крим, | | |зазнали насильства | |начальники управлінь| | | | |охорони здоров'я | | | | |обласних, | | | | |Севастопольської | | | | |міської державної | | | | |адміністрації та | | | | |Головного управління| | | | |охорони здоров'я та | | | | |медичного | | | | |забезпечення | | | | |Київської міської | | | | |державної | | | | |адміністрації, | | | | |Центральний | | | | |науково-методичний | | | | |кабінет | --------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту організації
медичної допомоги населенню
МОЗ України М.П.Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
23.01.2004 N 38

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр медико-соціальної реабілітації
жертв насильства в сім'ї

Загальні положення
1. Дане Примірне положення розроблено відповідно до статті 9
Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ).
2. Терміни, що вживаються у Примірному положенні: насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного
члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії
порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та
громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоду його фізичному
чи психічному здоров'ю; жертва насильства в сім'ї - (далі - жертва насильства) член
сім'ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного
чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї; попередження насильства в сім'ї - система соціальних і
спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які
сприяють вчиненню насильства у сім'ї, припинення насильства у
сім'ї, що готується або вже почалося, притягнення до
відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а
також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї; медико-соціальна реабілітація (далі - реабілітація) -
комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих
заходів, спрямованих на відновлення та збереження
психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, рівня
соціального функціонування осіб, які зазнали насильницьких дій. центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї
(далі - центр) - структурний підрозділ лікувально-профілактичного
закладу охорони здоров'я, діяльність якого спрямовано на
відновлення та збереження психофізіологічних функцій, оптимальної
працездатності, рівня соціального функціонування осіб, які зазнали
насильницьких дій. віктимологія - лат. victima - жертва, logos - наука.
3. Центр може створюватися як окрема юридична особа або як
окремий структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу
охорони здоров'я.
4. Науково-методичне забезпечення здійснює Міністерство
охорони здоров'я України через Український науково-дослідний
інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ
України.
5. До штатного розпису центру бажано ввести посади
лікарів-психіатрів, психотерапевтів, психологів, педагогічних та
соціальних працівників, юристів, інших спеціалістів медичного і
немедичного профілю та допоміжного персоналу з метою надання
необхідної допомоги жертвам насильства.
6. Фінансування діяльності центру здійснюється відповідно до
чинного законодавства з залученням бюджетних та позабюджетних
коштів.
7. У своїй діяльності центр керується чинним законодавством
України та цим Положенням.
8. Центр очолює завідувач, який призначається у встановленому
порядку.
9. На посаду завідувача центру призначається особа, яка має: вищу медичну освіту; спеціалізацію за фахом (психіатрія, психотерапія, медична
психологія тощо); стаж роботи за фахом не менше 5 років; наявність кваліфікаційної категорії.
Завдання та функції центру
10. Основним завданням центру є медико-соціальна реабілітація
жертв насильства. 11. Центр створює відповідні умови для реабілітації жертв
насильства і за медичними показаннями направляє їх для
відповідного подальшого лікування у профільні заклади охорони
здоров'я.
12. Відповідно до завдань, центр здійснює: - узагальнення причин і наслідків психічних, травматичних і
соматичних захворювань у жертв насильства; - впровадження сучасних медичних та психологічних технологій,
ефективних методів діагностики, психотерапії та психокорекції у
співпраці з науково-дослідними установами; - впровадження державних, національних, грантових,
громадських та інших програм, спрямованих на допомогу жертвам та
профілактику насильства в сім'ї; - співробітництво з іншими державними і громадськими
організаціями та установами, що займаються допомогою жертвам та
попередженням насильства в сім'ї.
13. Центр забезпечує жертвам насильства будь-якої статі і
вікової категорії (з їх згоди або на їх прохання) реабілітаційні
заходи на підставі рішення медичної комісії центру. Щодо
неповнолітніх членів сім'ї необхідна письмова згода одного з
батьків, усиновителів, опікуна чи піклувальника або органу опіки і
піклування.
14. Центр: - визначає соматичний стан жертви насильства та надає
первинну медико-санітарну допомогу; - проводить психологічне обстеження жертви насильства з
метою розробки раціональної та ефективної індивідуальної програми
реабілітації; - забезпечує психіатричний огляд жертви насильства з метою
діагностики психічних розладів та розладів поведінки згідно із
Законом України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ); - забезпечує діагностичні, лікувально-профілактичні (в тому
числі психотерапевтичні, психокорекційні та тренінгові тощо)
заходи у межах індивідуальної реабілітаційної програми; - організовує надання юридичних консультацій; - повідомляє про вчинення насильства у сім'ї служби
дільничних інспекторів міліції чи кримінальної міліції у справах
неповнолітніх; - надає інформацію з питань попередження насильства в сім'ї
на запит уповноважених органів; - проводить інформаційно-просвітницьку роботу з питань
організації спеціалізованої медичної допомоги особам, що зазнали
насильства та їх реабілітації; - надає Міністерству охорони здоров'я інформацію про обсяги
проведеної ним роботи для узагальнення (щорічно);
Організаційна структура центру
15. Центр здійснює реабілітацію в стаціонарному та
амбулаторно-поліклінічному відділеннях.
16. Стаціонарне відділення організовується для жертв
насильства, яких потрібно негайно дистанціювати від агресора або
психотравматичної ситуації. Відділення розгортається в окремому
приміщенні або на базі лікувально-профілактичного закладу охорони
здоров'я; з необхідними умовами дія забезпечення тривалого
перебування у ньому жертв насильства. Інформація про осіб, які в
ньому перебувають, має бути конфіденційною. У цьому відділенні
надається медична, соціальна, психологічна та юридична допомога.
17. Амбулаторно-поліклінічне відділення організовується в
окремому приміщенні або в амбулаторно-поліклінічному відділенні
лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я, в якому
жертви насильства отримують відповідну медичну, психологічну,
юридичну, соціальну допомогу. В амбулаторно-поліклінічному
відділенні надається допомога жертвам насильства, які не
потребують невідкладної госпіталізації до лікувального
профілактичного закладу або негайного дистанціювання від агресора.
При необхідності жертвам насильства може проводитися психіатричний
огляд відповідно до чинного законодавства.
18. Обстеження жертв насильства проводиться в
лікувально-профілактичному закладі охорони здоров'я на базі якого
створено центр.
19. Працівники центрів можуть залучатися до співпраці з
іншими установами та відомствами з питань попередження насильства
в сім'ї та подолання його наслідків.
Примітки: Центри не бажано розгортати на базі психіатричних закладів. Особи, які не потребують медичної допомоги, направляються до
притулків соціальної служби. Особи, які потребують психіатричної допомоги у зв'язку з
гострими розладами психічної діяльності госпіталізуються у
психіатричні заклади.
Директор Департаменту організації
медичної допомоги населенню
МОЗ України М.П.Ждановавгору