Документ v0037890-17, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2017

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.07.2017  № 37

Про внесення змін до постанови правління Фонду від 24.01.2017 № 6 «Про затвердження Типових положень про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділення»

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» від 24.12.2015 № 909, Статуту Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Типового положення про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Фонду від 24.01.2017 № 6 «Про затвердження Типових положень про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділення» такі зміни:

1) Пункт 1.4. викласти у такій редакції:

«1.4. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Кодексом законів про працю України, законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про охорону праці", іншими законами та нормативно-правовими актами, Статутом Фонду соціального страхування України, рішеннями правління Фонду, Типовим положенням про управління та положеннями, затвердженими директором виконавчої дирекції Фонду, наказами виконавчої дирекції Фонду.»;

2) Пункт 1.8. виключити;

3) Пункт 3.1.25. доповнити абзацом такого змісту:

«У разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відшкодовує витрати на його поховання згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.»;

4) Доповнити пунктом 4.1.9. такого змісту:

«4.1.9. Скасовувати повністю або частково рішення відділень управління виконавчої дирекції Фонду, у випадку прийняття таких рішень із порушенням чинного законодавства чи їх невідповідності закону.»;

5) Пункт 4.2.12. доповнити словами: «та їх відділень»;

6) Пункт 5.1. викласти у такій редакції:

«5.1. Управління, приймаючи рішення у межах своїх повноважень, видають накази організаційно-розпорядчого характеру, інші акти для забезпечення виконання завдань та функцій Фонду.»;

7) Пункт 5.2. викласти у такій редакції:

«5.2. Рішення Управління можуть бути скасовані виконавчою дирекцією Фонду, у випадку прийняття таких рішень із порушенням чинного законодавства чи їх невідповідності закону.»;

8) Пункт 5.6.6. доповнити словами: «та їх відділень»

9) Доповнити пунктом 5.6.7 такого змісту:

«5.6.7. Призначає на посади та звільняє в установленому порядку з посад начальників відділень та їх заступників за погодженням із директором виконавчої дирекції Фонду.»;

10) Пункти 5.6.7.-5.6.10 вважати пунктами 5.6.8-5.6.11 відповідно;

11) Пункт 5.6.8. та 5.6.9. викласти у такій редакції:

«5.6.8. Здійснює розподіл обов'язків щодо роботи Управління між заступниками начальника Управління та відділення, затверджує посадові інструкції працівників управління та його відділень, положення про структурні підрозділи управління та відділення управління.

5.6.9. Затверджує штатні розписи відділень управління виконавчої дирекції Фонду в районах і містах обласного значення, за поданням начальника відповідного відділення та за погодженням із директором виконавчої дирекції Фонду.»;

12) У пункті 5.8. слово «визначених» виключити;

13) Доповнити пунктами 7.2. та 7.3. такого змісту:

«7.2. Доходи (прибутки Управління) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами та законодавством.

Отримані Управлінням доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

7.3. У разі припинення Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених законом правонаступнику чи правонаступникам) або зараховуються до доходів державного бюджету.».

2. Внести до Типового положення про відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Фонду від 24.01.2017 № 6 «Про затвердження Типових положень про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділення» такі зміни:

1) У пункті 1.5. слова «дорученнями директора виконавчої дирекції Фонду» виключити;

2) Пункти 3.1.9.та 3.1.10. виключити;

3) Пункти 3.1.11.-3.1.24. вважати пунктами 3.1.9.-3.1.22. відповідно;

4) Пункт 3.1.22. доповнити абзацом такого змісту:

«У разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відшкодовує витрати на його поховання згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.»;

5) Пункт 5.1. доповнити словами: «інші документи для забезпечення виконання завдань та функцій Фонду.»;

6) Пункт 5.3. доповнити абзацом такого змісту:

«Начальник відділення може мати заступників, які призначаються начальником управління за погодженням із директором виконавчої дирекції Фонду.»;

7) Пункт 5.4. доповнити словами: «та довіреності»;

8) Пункт 5.5.5. виключити;

9) Пункт 6.4. викласти у такій редакції:

«6.4. Штатний розпис та кошторис Відділення затверджує начальник Управління за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.».

Голова правління

В.В. Саєнко

{Текст взято з сайту Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua}вгору