Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2018  № 36

Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України зі складання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

(із змінами від 26.02.2018 № 59)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби
№ 125 від 23.04.2018
№ 183 від 25.05.2018
№ 263 від 07.08.2018
№ 318 від 05.10.2018
№ 67 від 25.02.2019
№ 132 від 26.04.2019
№ 204 від 11.07.2019
№ 238 від 09.08.2019}

На виконання статей 58-61 та 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 17 січня 2018 року № 12 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі - Інструкція), що додається.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням вимог Інструкції, починаючи зі звіту за січень 2018 року.

3. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів за 2017 рік, наказ Державної казначейської служби України від 8 лютого 2012 року № 49 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 23 січня 2013 року № 21 "Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної казначейської
служби України
06.02.2018  № 36
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
25.02.2019 № 67)

ІНСТРУКЦІЯ
про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами), закону про Державний бюджет України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів", наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази" (зі змінами).

I. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність подання та порядок заповнення місячної, квартальної (проміжної) і річної бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів та вимоги до розкриття інформації у звітності.

1.2. Метою складання бюджетної звітності є надання повної, правдивої та

неупередженої інформації про стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття управлінських рішень.

1.3. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Звітним періодом для складання місячної (проміжної) звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної (проміжної) звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Квартальна (проміжна) звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев'ять місяців звітного року.

Звітним періодом для складання річної звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.

1.4. Бюджетна звітність складається у грошовій одиниці України (у гривні з копійками).

1.5. Бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку територіальних органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів та інформації фінансових органів за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 12.

1.6. Бюджетну звітність підписують керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства.

Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

При поданні бюджетної звітності, інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних до органів Казначейства вищого рівня в електронному вигляді, на електронний документ зазначеними посадовими особами накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронні довірчі послуги.

1.7. Керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних бюджетної звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.

1.8. Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) встановлює терміни подання проміжної бюджетної звітності головними управліннями Державної казначейської служби України в областях та місті Києві (далі - Головні управління Казначейства), з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Головні управління Казначейства встановлюють строки подання проміжної та річної бюджетної звітності управлінням (відділенням) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - управління (відділення) Казначейства) з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Казначейству.

1.9. Органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні консолідованої бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, включають показники звітності, складеної на підставі даних бухгалтерського обліку, що формуються в інформаційної системі Казначейства.

Департамент консолідованої звітності при складанні консолідованої бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів включає показники звітних даних Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, сформовані Казначейством за попередній звітний рік.

У разі неподання на звітну дату бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів та місцевими фінансовими органами, що знаходяться у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, органи Казначейства до консолідованої звітності включають показники звітних даних таких суб'єктів, подані ними за попередній звітний період.

1.10. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку або термінів подання бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, встановленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, є порушенням бюджетного законодавства. У разі виявлення порушення бюджетного законодавства органами Казначейства застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

II. Склад та періодичність подання бюджетної звітності

2.1. Бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів є проміжною та річною.

2.2. Місячна (проміжна) бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма № 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

форма № 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість";

"Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів";

"Звіт про використання коштів з резервного фонду";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету".

Органи Казначейства складають зведену місячну (проміжну) бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

2.3. Квартальна (проміжна) бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету";

"Інформація про стан місцевих боргів";

"Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів";

"Інформація про надані місцеві гарантії".

Органи Казначейства складають зведену квартальну (проміжну) бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

2.4. Річна бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

форма № 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість";

"Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів";

"Звіт про використання коштів з резервного фонду";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету";

"Інформація про стан місцевих боргів";

"Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів";

"Інформація про надані місцеві гарантії".

Органи Казначейства складають зведену річну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

Вимоги до розкриття елементів бюджетної звітності

2.5. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних.

При складанні та поданні місячної (проміжної) бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності:

відповідні пояснення, у разі виникнення питань, які потребують роз'яснення;

розшифровку операцій по муніципальним запозиченням місцевих органів влади та погашення муніципальних зобов'язань місцевих органів влади, з метою забезпечення складання Казначейством "Інформації про муніципальні запозичення місцевих органів влади та погашення муніципальних зобов'язань місцевих органів влади" (додаток 14/18 до наказу Державної казначейської служби України від 29.01.2019 № 32 "Про форми управлінської звітності").

2.6. При складанні та поданні проміжної та річної бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

III. Порядок подання бюджетної звітності

3.1. Бюджетна звітність формується засобами програмного забезпечення Казначейства.

Звіти про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2 кмб(мб) та Звіт про використання коштів з резервного фонду в частині обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, складаються з урахуванням даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, які мають бути консолідовані та збалансовані.

Зведена форма Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2 кмб(мб) в частині інформації щодо рішень місцевих рад складається на підставі даних, отриманих від місцевих фінансових органів в електронному вигляді, які мають бути консолідовані та збалансовані.

Звіт про бюджетну заборгованість (форма № 7мб) складається на підставі даних, наведених у звітах розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Звіт про використання коштів з резервного фонду, Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів та Інформація про надані місцеві гарантії складаються на підставі даних, отриманих від місцевих фінансових органів та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів.

3.2. Управління (відділення) Казначейства бюджетну звітність подають Головним управлінням Казначейства, у обсягах, визначених цією Інструкцією, у терміни, встановлені Головними управліннями Казначейства.

При складанні проміжної та річної звітності управління (відділення) Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

3.3. Головні управління Казначейства консолідують бюджетну звітність, отриману від управлінь (відділень) Казначейства, з даними звітів складеними структурними підрозділами Головного управління Казначейства і подають до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

При складанні проміжної та річної звітності Головні управління Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

3.4. Органи Казначейства консолідують і подають вищестоящому органу Казначейства бюджетну звітність за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки).

3.5. Проміжна звітність подається до органів Казначейства вищого рівня засобами електронного зв'язку разом із супровідним листом, в якому зазначаються перелік форм бюджетної звітності, що подаються, а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

У паперовому вигляді, звіти підписані керівником органу Казначейства та керівником структурного підрозділу органу Казначейства, зберігаються в органах Казначейства, які їх склали. Відповідальність за збереження звітів несе керівник органу Казначейства.

3.6. Головні управління Казначейства подають до Казначейства місячну (проміжну) звітність в терміни:

звітність про виконання місцевих бюджетів - 10 числа місяця, наступного за звітним;

Звіт про бюджетну заборгованість - 23 числа місяця, наступного за звітним.

3.7. Усі форми квартальної (проміжної) звітності, Звіт про бюджетну заборгованість та Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних Головні управління Казначейства подають до Казначейства 23 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3.8. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України строки подання річної звітності Головним управлінням Казначейства встановлюються з урахуванням термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України.

3.9. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

3.10. Місячна (проміжна) бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам в електронному вигляді одночасно із поданням до органу Казначейства вищого рівня. У паперовому вигляді вищевказана звітність не подається.

Місячна (проміжна) бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків).

Зведена місячна (проміжна) бюджетна звітність в електронному вигляді подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам одночасно із поданням до органу Казначейства вищого рівня. У паперовому вигляді вищевказана звітність не подається.

Зведена місячна (проміжна) бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки).

3.11. Квартальна (проміжна) бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

в електронному вигляді за 2 дні до подачі органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях в тижневий термін після передачі звіту органу Казначейства вищого рівня.

Квартальна (проміжна) бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків).

Зведена квартальна (проміжна) бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

в електронному вигляді за 2 дні до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях в тижневий термін після передачі зведеного звіту в розрізі обласних бюджетів, бюджету міста Києва Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Зведена квартальна (проміжна) бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки).

3.12. Річна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях у тижневий термін після передачі зведеного звіту Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Річна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків).

Зведена річна бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях у тижневий термін після передачі зведеного звіту Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства.

Зведена річна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки).

3.13. Зведена проміжна бюджетна звітність в розрізі обласних бюджетів та бюджету міста Києва, проміжна звітність в розрізі обласних бюджетів, бюджету міста Києва, міст обласного значення, бюджетів районів та об'єднаних територіальних громад подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої звітності Казначейства в електронному вигляді.

Зведена проміжна бюджетна звітність подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої звітності Казначейства за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки).

Зведена річна бюджетна звітність подається Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства у паперовому (у розрізі обласних бюджетів та бюджету міста Києва) та в електронному вигляді (у розрізі обласних бюджетів та бюджету міста Києва, міст обласного значення, бюджетів районів та бюджетів об'єднаних територіальних громад).

Форми зведеної річної бюджетної звітності, у яких відсутня інформація, подаються до Департаменту консолідованої звітності з прочерками.

Зведена річна бюджетна звітність подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої звітності Казначейства за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки).

3.14. Головні управління Казначейства можуть обслуговувати розпорядника бюджетних коштів, який розташований на іншій території, ніж місцевий бюджет, розпорядником якого він є. У такому випадку Головне управління Казначейства приймає від розпорядника коштів місцевого бюджету, якого він обслуговує, бюджетну звітність, перевіряє та передає її Головному управлінню Казначейства, який здійснює обслуговування місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна установа.

Дані звітності таких розпорядників бюджетних коштів включаються Головним управлінням Казначейства, що обслуговує відповідний бюджет, у відповідні форми бюджетної звітності.

IV. Порядок заповнення форм бюджетної звітності

4.1. Форми № 2ммб та № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів" заповнюються в розрізі кодів класифікації доходів бюджету, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами), кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків).

4.1.1. Форма № 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" складається щомісячно станом на перше число місяця, наступного за звітним, на підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню місцевих бюджетів та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, за структурою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, та включає зведену форму та чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Зведена форма включає такі складові:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Розділ II "Видатки" включає, у тому числі, підрозділ:

2.Б. Видатки за коштами на рахунках в банках.

4.1.2. Зведена форма звіту складається на підставі даних розділів I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та IV "Фінансування".

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування загального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 4 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 розділу IV "Фінансування".

У графі 5 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу III "Кредитування".

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу IV "Фінансування".

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 9 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 9 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу IV "Фінансування".

У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 10 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 10 розділу III "Кредитування".

У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу IV "Фінансування".

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування виконані з початку звітного року за коштами на рахунках в установах банків та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 підрозділу 2.Б. "Видатки за коштами на рахунках в банках"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 12 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу IV "Фінансування".

У графі 12 "Разом - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються загальні суми доходів, видатків та кредитування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 7 зведеної форми звіту).

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8 зведеної форми звіту).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 5 та 9 зведеної форми звіту).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів (сума даних граф 6 та 10 зведеної форми звіту).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування, виконані з початку звітного року за спеціальним фондом місцевих бюджетів та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду за коштами на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 зведеної форми цього звіту.

4.1.3. Розділ I "Доходи" складається у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за загальним фондом місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 (далі - План рахунків).

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за спеціальним фондом місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за спеціальним фондом місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000, 25020000.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Графи 8-10 не заповнюються.

У графі 11 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники в розрізі кодів класифікації доходів бюджету загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу).

У графі 12 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до місцевого бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації разом по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів (сума даних граф 4 та 7 цього розділу).

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 4 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" у графі 7 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.1.4. Розділ II "Видатки" звіту складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків із загального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань, передбачених розпорядникам коштів на звітний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 10 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків із спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 12-14 цього розділу.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 15 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу).

У графі 16 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень на здійснення видатків із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 7 та 10 цього розділу).

У графі 17 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (сума даних граф 8 та 11 цього розділу).

4.1.5. Підрозділ 2.Б "Видатки за коштами на рахунках в банках" звіту складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6-10 не заповнюються.

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 12 - 14 цього розділу.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

Графи 15 та 16 не заповнюються.

У графі 17 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 цього розділу.

4.1.6. Розділ III "Кредитування" звіту складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені розписом на звітний рік за загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах надання кредитів).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування,

затверджені розписом на звітний рік за спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 10 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах надання кредитів).

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати сумі даних на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" та 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів (платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста) за рахунок коштів розміщених на рахунках в установах банків та суми повернутих кредитів на рахунки в установи банку за звітний період. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Суми, наведені у графі, не повинні перевищувати сум наданих із спеціального фонду кредитів та сум повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період, наведених у графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" цього розділу.

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік по загальному та спеціальному фондах, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень за сумами кредитування за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 7 та 10 цього розділу).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального та спеціального фондів кредитів за звітний період (сума даних граф 8 та 11 цього розділу).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляються суми наданих із спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів (платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста) за рахунок коштів розміщених на рахунках в установах банків та суми повернутих кредитів на рахунки в установи банку за звітний період (дані мають відповідати даним наведеним у графі 12 цього розділу).

4.1.7. Розділ IV "Фінансування" звіту складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" у графах 7 та 10 не заповнюються.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Рядок "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" у графах 3, 5 та 8 не заповнюється.

{Підпункт 4.1.7 пункту 4.1 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної казначейської служби № 204 від 11.07.2019}

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту", 8774 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів", 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" та 8794 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 4 по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за спеціальним фондом місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту", 8775 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів", 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" та 8795 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 по рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету ", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів" та 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету ", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляються суми фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду розміщені на рахунках в установах банків. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, управлінського обліку 8751 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань місцевих бюджетів", 8752 "Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету" Плану рахунків. Суми, наведені у графі, не повинні перевищувати сум фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду, наведених у графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" цього підрозділу.

Дані, наведені у графі 7 по рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків. На початок звітного року на балансових рахунках 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

Дані, наведені у графі 7 в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 7 в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 8 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу).

У графі 9 "Разом - виконано за звітний період (рік) з урахуванням змін" проставляється сума фінансування із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на кінець звітного періоду (сума даних граф 4 та 6 цього розділу).

У графі 10 "Разом - виконано за звітний період (рік) з урахуванням змін, у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**" проставляється сума фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду на рахунках в установах банків (дані мають відповідати даним наведеним у графі 7 цього розділу).

4.2. Форма № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів" формується щоквартально та на кінець останнього дня звітного року на підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, за структурою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, та включає зведену форму та чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Зведена форма включає такі складові:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Розділ I "Доходи" складається з підрозділів:

1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів;

1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів.

Розділ II "Видатки" складається з підрозділів:

2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів;

2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі складову:

2.2.Б. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках;

Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" ділиться на частини:

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, у тому числі складову:

2.2.1.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках;

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у тому числі складову:

2.2.2.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках;

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, у тому числі складову:

2.2.3.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках.

Розділ III "Кредитування" складається з підрозділів:

3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів;

3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі складової:

3.2.Б. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках.

Розділ IV "Фінансування" складається з підрозділів:

4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів;

4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі складової:

4.2.Б. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках.

4.2.1. Зведена форма звіту складається на підставі даних розділів I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та IV "Фінансування".

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування загального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 4 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 5 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування".

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування".

У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування виконані з початку звітного року за коштами на рахунках в установах банків та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 складової 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 складової 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" розділу III "Кредитування"; та графі 4 складової 4.2. Б "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках".

У графі 12 "Разом - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 7 зведеної форми звіту).

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8 зведеної форми звіту).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 5 та 9 зведеної форми звіту).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів (сума даних граф 6 та 10 зведеної форми звіту).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі за коштами на рахунках в установах банків" проставляються суми видатків та кредитування, виконані з початку звітного року за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду за коштами на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 зведеної форми цього звіту.

4.2.2. Розділ I "Доходи" звіту складається із підрозділів 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" та 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.2.3. Підрозділ 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" звіту складається по загальному фонду в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники загального фонду, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 4 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, у цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 5-12 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми надходжень за звітний період до загального фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.4. Підрозділ 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається по спеціальному фонду в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники спеціального фонду, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по спеціальному фонду місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300, 25010400, 25020000, 25020100, 25020200, 25020300.

У графі 5 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 5 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 6-13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми надходжень за звітний період до спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.5. Розділ II "Видатки" звіту складається із підрозділів 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.2.6. Підрозділ 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, звірених зі звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на відповідний звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів на здійснення видатків загального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 цього підрозділу повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Загальний фонд - виконано з початку звітного року, у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.7. Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки".

Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі: складову 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на відповідний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 6 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 7 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

4.2.8. Складова 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" звіту складається в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних складових 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках", 2.2.2.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках" та 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках".

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 8 складових 2.2.1.Б, 2.2.2.Б та 2.2.3.Б.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 складових 2.2.1.Б, 2.2.2.Б та 2.2.3.Б.

4.2.9. Частина 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Частина 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" включає, у тому числі складову 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.10. Складова 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.11. Частина 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Частина 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" включає, у тому числі складову 2.2.2.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києву.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.12. Складова 2.2.2.Б. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) (з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.13. Частина 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Частина 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки" включає, у тому числі складову 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 цієї частини повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.14. Складова 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), у розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним отриманим від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів в електронному вигляді, які мають бути консолідовані та збалансовані, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.15. Розділ III "Кредитування" складається із підрозділів 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" та 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів".

Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі складову 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

4.2.16. Підрозділ 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"), в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, передбачені затверджені керівником місцевого фінансового органу за загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах класифікації надання кредитів).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.2.17. Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форми № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету.

Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі складову 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені керівником місцевого фінансового органу за спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах класифікації надання кредитів).

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу. Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" та 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету відповідної області та м. Києва.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" та 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.18. Складова 3.2.Б "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" звіту складається в розрізі кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) з розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 цього розділу. У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7241 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.2.19. Розділ IV "Фінансування" складається із підрозділів 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" і 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.2.20. Підрозділ 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" складається по загальному фонду в розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Рядок "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" у графі 3 не заповнюється".

{Підпункт 4.2.20 пункту 4.2 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної казначейської служби № 204 від 11.07.2019}

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 5-12 цього розділу.

У графах 5-12 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту", 8774 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів" 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" та 8794 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів" Плану рахунків.

Дані, наведені у графах 4-12 цього підрозділу по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунком балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

На кінець звітного року на балансових рахунках 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

4.2.21. Підрозділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Підрозділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" включає, у тому числі складову 4.2.Б "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені розписом на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Рядок "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" у графі 3 не заповнюється".

{Підпункт 4.2.21 пункту 4.2 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної казначейської служби № 204 від 11.07.2019}

У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 5-12 цього розділу. У графах 5-12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту", 8775 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів", 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" та 8795 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів" Плану рахунків.

Дані, наведені у графах 4-12 цього підрозділу по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

На кінець звітного року на рахунках 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" (за виключенням реєстраційних рахунків за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів), 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" та 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

4.2.22. Підрозділ 4.2.Б "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" не заповнюються.

Графа 3 не заповнюються.

У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 5-12 цього розділу.

У графах 5 - 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, управлінського обліку 8751 "Кошти, направлені на придбання/погашення цінних паперів та інших боргових зобов'язань місцевих бюджетів", 8752 "Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету, на рахунках в банках", Плану рахунків.

На початок звітного року та на кінець звітного року на балансових рахунках 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.2.23. У розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми № 2 ммб та № 2(кмб)мб) операції з випуску облігацій внутрішньої позики, емітованих органами місцевої влади відображаються у рядках 203510 "Одержано позик", 401100 "Внутрішні запозичення".

Операції з погашення облігацій внутрішньої позики, емітованих органами влади відображаються у рядках 203520 "Погашено позик", 402100 "Внутрішні зобов'язання".

Операції з випуску облігацій зовнішньої позики, емітованих органами влади відображаються у рядках 305100 "Одержано позик", 401200 "Зовнішні запозичення".

Операції з погашення облігацій зовнішньої позики, емітованих органами влади у рядках 305200 "Погашено позик", 402200 "Зовнішні зобов'язання".

Операції з передачі коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету відображаються у рядках 208320 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" та 602302 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" по спеціальному фонду зі знаком "-" та по загальному фонду зі знаком "+".

У рядках 208320 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" та 602302 "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" відображаються суми:

залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення та перераховані в загальний фонд тощо.

У рядках 208350 "Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів" та 602305 "Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів" відображаються суми коштів переданих з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, зарахованих до спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей відповідно до пункту 24 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

Операції з передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку відображаються у рядках 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)" та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)" по загальному фонду зі знаком "-" та по спеціальному фонду зі знаком "+".

У рядках 208340 "Інші розрахунки" та 602304 "Інші розрахунки" відображаються суми:

перерахованого залишку невикористаної субвенції, що надавалась в попередньому році та обліковувалась на рахунках 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" та 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках";

списаної заборгованості за взаємними розрахунками тощо.

У рядках 208300*, 602300* відображаються дані з урахуванням сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або інших територій.

У рядках 208300**, 602300** відображаються дані без урахування сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості (крім граф 5-12 квартальної та річної звітності).

4.3. Консолідація даних Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2кмб(мб) здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників бюджетної звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників бюджетної звітності місцевих бюджетів, на рівні яких здійснюється консолідація даних звіту.

4.4. Форма № 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" складається із 2 розділів:

I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами.

Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, попередньо звіреними з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих фінансових зобов'язань.

Суми заборгованості на початок звітного року повинні бути тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин вони виникли.

Консолідація даних розділу I та розділу II Звіту про бюджетну заборгованість (форма № 7мб) здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників бюджетної звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників бюджетної звітності місцевих бюджетів, на рівні яких здійснюється консолідація даних бюджетного звіту.

Структура звіту, за якою складається Звіт про бюджетну заборгованість наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

4.4.1. Розділ I "Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів" складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, як за видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку звітного періоду. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів складених за формою № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

При складанні місячного (проміжного) звіту код економічної класифікації видатків 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам.

По строку здачі квартального (проміжного) звіту (за виключенням останнього (грудня) місяця) місячний (проміжний) Звіт про бюджетну заборгованість формується на підставі даних квартального Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, за структурою річного Звіту про бюджетну заборгованість.

У грудні місячній (проміжній) звіт формується та подається на підставі даних місячного (проміжного) Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині власних надходжень тільки у графах 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена", 9 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року", 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена", 14 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року".

У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої заборгованості розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Департамент консолідованої звітності та органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні розділу I Звіту про бюджетну заборгованість Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, заповнюють графи 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" та 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього". Графи 8, 9 та 12 - 15 не заповнюються.

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості з простроченим терміном. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 7 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 9 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості, наведену в графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми кредиторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 8 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 9425 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9426 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними графи 9 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 13 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 14 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 12 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 15 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Казначейства, та залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними у графі 13 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

Бюджетна кредиторська заборгованість за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків), за якими відсутні бюджетні асигнування або обсяг бюджетної кредиторської заборгованості перевищує бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет на поточний бюджетний період відображається у звітності у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою, в межах бюджетних асигнувань якої буде здійснюватись погашення такої заборгованості, після прийняття рішення головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з місцевим фінансовим органом.

До прийняття рішення та визначення бюджетної програми в межах якої буде здійснюватись погашення бюджетної кредиторської заборгованості, бюджетна звітність за формою № 7мб складається за тими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків), за якими вона виникла.

4.4.2. Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами" складається за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків), в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за формою № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Операції з надання кредитів із загального фонду бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відображаються за загальним фондом. Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити. Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із загального фонду.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

Сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядником та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.

Департамент консолідованої звітності та органи Казначейства Донецької та Луганської областей при складанні розділу II Звіту про бюджетну заборгованість Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, заповнюють графи 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 9 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" та 10 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього".

Графи 8, 11 та 12 не заповнюються.

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами за вирахуванням сум погашення. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 7 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із місцевого бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету, за попередній звітний рік. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 11 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 12 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються бюджетні фінансові зобов'язання за попередньою оплатою тощо, зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними в графі 8 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

4.5. "Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів" складається на підставі даних форм № 2ммб або 2мб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" щомісячно та на кінець останнього дня звітного року, звірених із звітними даними бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Щомісячно складається за кодами економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними видатками, без розшифровки за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків).

На кінець останнього дня звітного року складається за узагальнюючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) у розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними видатками.

У графі 5 "Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 6 "Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень, передбачених розпорядникам коштів на відповідний звітний рік за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 7 "Виділено коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які були виділені відповідно до прийнятих відповідними місцевими радами рішень протягом звітного періоду за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів.

У графі 8 "Касові видатки за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків за захищеними видатками місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду").

4.6. "Звіт про використання коштів з резервного фонду" складається на підставі інформації, наданої місцевими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів щомісячно та на кінець останнього дня звітного року.

У щомісячній формі відображається інформація про використання коштів резервного фонду за узагальнюючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) без розшифровки за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

На кінець останнього дня звітного року відображається інформація про використання коштів резервного фонду за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (4 знаки) та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (7 знаків) в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування загального фонду місцевого бюджету відповідно до напрямів використання коштів резервного фонду, затверджених рішеннями місцевих рад про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

За кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 8700 "Резервний фонд" відображаються тільки нерозподілені видатки (КЕКВ 9000).

У рядку "Резервний фонд на початок звітного року" проставляється обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради на початок звітного року.

У рядку "Збільшення/зменшення обсягу резервного фонду (+/-)" наводяться дані про збільшення/зменшення обсягів резервного фонду на підставі прийнятих рішень місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради щодо внесення змін до обсягу резервного фонду.

У рядку "Видатки за рахунок коштів резервного фонду, усього" проставляється сума видатків з резервного фонду, передбачених рішеннями місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради за рахунок коштів резервного фонду бюджету.

У рядку "Резервний фонд на кінець звітного періоду" відображається обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради, на кінець звітного періоду, тобто бюджетні призначення з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 5 "Бюджетні призначення, передбачені рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради" проставляються суми коштів, які відповідно до прийнятих місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень, передбачені у звітному періоді розпорядникам коштів місцевих бюджетів на здійснення видатків за рахунок коштів резервного фонду.

У графі 6 "Виділено коштів за звітний період (рік), усього" проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду розпорядникам коштів місцевих бюджетів відповідно до прийнятих місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень протягом звітного періоду.

У графі 7 "Виділено коштів за звітний період (рік), у тому числі перераховано на рахунки в установи банків" проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку, розпорядникам коштів місцевого бюджету відповідно до прийнятих місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень протягом звітного періоду.

Для обслуговування коштів, виділених із резервного фонду місцевого бюджету в установах банків, кошти передаються із резервного фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), та на підставі прийнятого місцевою радою відповідного рішення перераховуються на рахунки в установи банків (КЕКВ 9000).

У графі 8 "Недовиділено асигнувань до плану" проставляється сума недовиділених асигнувань (дані цієї графи дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах 5 та 6 цього звіту).

4.7. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету" складається в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених законом про Державний бюджет України, місцевим бюджетам, за структурою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

У графі 3 "Залишок на початок звітного року на рахунках місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного року на рахунках місцевих бюджетів.

У графі 4 "Залишок на початок звітного року на рахунках бюджетних установ" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного року на рахунках бюджетних установ.

У графі 5 "Перераховано залишок" проставляються суми коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, не використані у минулому році та перераховані у звітному періоді до державного бюджету або іншим місцевим бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту.

У графі 6 "Отримано залишок" проставляються суми коштів субвенцій отримані з інших місцевих бюджетів у вигляді міжбюджетного трансферту за рахунок залишку коштів міжбюджетного трансферту з державного бюджету, який склався на початок року.

У графі 7 "Перераховано кошти між рівнями місцевих бюджетів за звітний період" проставляються суми коштів субвенції переданих з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту поточного року.

У графі 8 "Отримано кошти між рівнями місцевих бюджетів за звітний період" проставляються суми коштів субвенцій отриманих з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету поточного року.

У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів дотацій та субвенцій, які надійшли за звітний період з державного бюджету.

У графі 10 "Касові видатки за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків здійснених за рахунок коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету та за рахунок залишку коштів субвенцій, який склався на початок року.

У графі 11 "Залишок на кінець звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету та залишки коштів субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, які залишились на кінець звітного періоду на рахунках місцевих бюджетів.

У графі 12 "Залишок на кінець звітного періоду (року) на рахунках бюджетних установ" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету та залишки коштів субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, які залишились на кінець звітного періоду на рахунках бюджетних установ.

Графи 3-8 та 10-12 в розрізі дотацій, наданих з державного бюджету місцевим бюджетам, не заповнюються.

4.8. "Інформація про стан місцевих боргів" складається на підставі даних обліку боргових зобов'язань місцевих бюджетів, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року в розрізі кодів класифікації боргу за типом боргового зобов'язання за складовими:

внутрішній борг місцевих бюджетів;

зовнішній борг місцевих бюджетів.

У графі 3 "Разом" проставляється загальна сума боргу місцевого бюджету (сума даних граф 4 - 10 цього звіту).

У графі 4 "Позики банків та фінансових установ" проставляється сума заборгованості на звітну дату за позиками, отриманими місцевими бюджетами в установах банків та фінансових установах. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" та 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку" проставляється сума заборгованості на звітну дату за короткотерміновими позиками (на покриття тимчасових касових розривів) і середньостроковими та короткостроковими безвідсотковими позиками. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 6 "Позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України" проставляється сума заборгованості на звітну дату взята на облік при переведенні місцевих бюджетів на казначейське обслуговування і не погашена на звітну дату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів" проставляється сума заборгованості на звітну дату за цінними паперами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 215 "Облігації місцевого бюджету" та 216 "Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами" Плану рахунків.

У графі 8 "Зобов'язання за векселями" проставляється сума заборгованості на звітну дату за векселями. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 214 "Зобов'язання за векселями місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 9 "Зобов'язання за взаємними розрахунками" проставляється сума заборгованості на звітну дату за взаємними розрахунками місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 242 "Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків.

У графі 10 "Інші зобов'язання" проставляється сума іншої заборгованості місцевих бюджетів.

Інформація про зовнішній борг місцевих бюджетів наводиться тільки у графах 3 та 4.

Дані, наведені у рядку 400000 "Внутрішній борг" графи 3 "Разом" на кінець звітного періоду мають відповідати даним, що обліковуються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 214 "Зобов'язання за векселями місцевого бюджету", 215 "Облігації місцевого бюджету", 216 "Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами", 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету", 232 "Депозити отримані місцевим бюджетом", 242 "Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків.

Дані, наведені у рядку 500000 "Зовнішній борг" графи 3 "Разом" на кінець звітного періоду мають відповідати даним, що обліковуються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.9. "Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів" складається на підставі інформації, наданої Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями та міськими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року, з розподілом на внутрішній та зовнішній гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами борг. В Інформації відображаються боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями.

Сума внутрішнього гарантованого міською радою боргу відображається у національній валюті і дорівнює даним на рахунку позабалансового обліку 9821 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями".

Сума зовнішнього гарантованого міською радою боргу відображається у доларовому та гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на останній день звітного періоду і дорівнює даним на рахунку позабалансового обліку 9822 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями".

4.10. "Інформація про надані місцеві гарантії" складається на підставі даних, наданих місцевими фінансовими органами по відповідних бюджетах, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року, з розподілом на внутрішні та зовнішні зобов'язання, надані під місцеві гарантії.

У графі 2 "Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва суб'єкта господарювання, зазначеного у гарантійній угоді (договорі) та код ЄДРПОУ.

У графі 3 "Місцева гарантія (дата та номер)" проставляються дата, номер гарантійної угоди (договору), підстава надання гарантії.

У графі 4 "Дата набрання чинності гарантійної угоди" проставляється дата набрання чинності гарантійної угоди.

У графі 5 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій отримується суб'єктом господарювання кредит (позика) під місцеві гарантії.

У графі 6 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - сума" проставляється сума кредиту (позики) в іноземній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі).

У графі 7 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті" проставляється сума кредиту (позики) у національній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі) або еквівалент обсягу гарантії в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату гарантійної угоди.

У графі 8 "Гарантійні зобов'язання - додаткові зобов'язання, що гарантуються" зазначаються додаткові зобов'язання та умови, визначені гарантійною угодою (договором).

V. Порядок заповнення Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних

5.1. Органи Казначейства щомісячно, щоквартально та на кінець звітного року готують і подають до органу Казначейства вищого рівня Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних (далі - Інформація). Цифрові показники в Інформації наводяться у гривнях з копійками.

5.1.1. В щомісячній Інформації до розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб) надається розшифровка операцій за кодами бюджетної класифікації:

205300 "Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ: інші розрахунки";

208300 "Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші розрахунки";

401100 "Внутрішні запозичення";

401200 "Зовнішні запозичення";

402100 "Внутрішні зобов'язання";

402200 "Зовнішні зобов'язання".

Розшифровка здійснених протягом звітного періоду операцій за кодами бюджетної класифікації 401100 "Внутрішні запозичення", 401200 "Зовнішні запозичення", 402100 "Внутрішні зобов'язання", 402200 "Зовнішні зобов'язання" надається із зазначенням дати та номеру угоди між банком та відповідною місцевою радою.

У разі наявності розбіжностей між даними Сальдового балансу рахунків та відповідними даними форм звітності зазначається причина невідповідності виникнення.

5.1.2. В щоквартальній та щорічній Інформації:

надаються пояснення до форм звіту, що містять показники, які потребують уточнення, в тому числі, якщо є: невідповідність показників зведеного звіту в частині доходів та показників оперативної звітності, невідповідність планових показників за міжбюджетними трансфертами і показників, визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, невідповідність кошторисних призначень по видатках загального фонду та спеціального фонду, що проводяться за рахунок доходів спеціального фонду бюджету і направляються на спеціальні видатки та показників розпису, тощо.

Надається пояснення щодо наявності залишків на кінець звітного періоду (року) активів місцевих бюджетів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 165 "Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків та причини їх утворення.

Надається розшифровка залишків на кінець звітного періоду (року), які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 166 "Інші активи місцевого бюджету" Плану рахунків.

Пояснюються розбіжності між даними залишків на кінець звітного періоду (року) і залишків на початок звітного року по рахунках, відкритих за балансовими рахунками груп 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" та 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків, та даними, відображеними у розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб).

До розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб) надається розшифровка операцій за кодами бюджетної класифікації:

205300 "Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ: інші розрахунки";

208300 "Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші розрахунки";

401100 "Внутрішні запозичення";

401200 "Зовнішні запозичення";

402100 "Внутрішні зобов'язання";

402200 "Зовнішні зобов'язання".

Розшифровка здійснених протягом року операцій за кодами бюджетної класифікації 401100 "Внутрішні запозичення", 401200 "Зовнішні запозичення", 402100 "Внутрішні зобов'язання", 402200 "Зовнішні зобов'язання" надається із зазначенням дати та номеру угоди між банком та відповідною місцевою радою.

У поясненнях до Звіту про бюджетну заборгованість органи Казначейства зазначають:

причини наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань;

причини невідповідності між даними на кінець попереднього та на початок звітного років;

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості, в тому числі за захищеними статтями;

причини наявності кредиторської заборгованості на кінець звітного року за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" та 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)";

суми фінансових зобов'язань, взятих розпорядниками коштів місцевих бюджетів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) на відповідний рік, які не відображаються у Звіті про бюджетну заборгованість.

5.2. Департамент консолідованої звітності Казначейства щомісячно, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року з метою формування "Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2018 № 41, на підставі даних зведених форм Звіту про виконання місцевих бюджетів (№ 2ммб або № 2 кмб(мб), готує Інформацію про виконання місцевих бюджетів за видатками (додаток 4 до Інструкції), яка включає два розділи:

I. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

II. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

{Інструкція в редакції Наказу Державної казначейської служби № 67 від 25.02.2019}

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 1
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджеті
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
25.02.2019 № 67)

СТРУКТУРА ЗВІТУ
про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2кмб(мб)

{Додаток 1 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 125 від 23.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 183 від 25.05.2018, № 263 від 07.08.2018; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 67 від 25.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 132 від 26.04.2019, № 204 від 11.07.2019, № 238 від 09.08.2019}


Додаток 2
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджеті
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
25.02.2019 № 67)

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

{Додаток 2 в редакції Наказів Державної казначейської служби № 183 від 25.05.2018, № 67 від 25.02.2019}


Додаток 3
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджеті
(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
25.02.2019 № 67)

ЗВІТ
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

{Додаток 3 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 67 від 25.02.2019}


Додаток 4
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання місцевих бюджетів за видатками

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 67 від 25.02.2019}

{Текст зі змінами станом на 26.02.2018 взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}


Документи та файли

Сигнальний документ — f472957n1568.xls / zip
Сигнальний документ — f472957n1554.xls
Сигнальний документ — f472957n1556.xls
Сигнальний документ — f472957n1557.xls