Про створення галузевої комісії
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ, Положення від 19.01.200633
Документ v0033644-06, поточна редакція — Редакція від 19.02.2007, підстава - v0032644-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2006 N 33

Про створення галузевої комісії
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості
N 467 ( v0467644-06 ) від 15.09.2006
N 612 ( v0612644-06 ) від 20.12.2006
N 32 ( v0032644-07 ) від 19.02.2007 }

На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року
N 1311 ( 1311-2003-п ) "Про затвердження Порядку надання і
визначення обсягів державної підтримки вугледобувних підприємств
на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також
будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку
кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу"
Н А К А З У Ю:
1. Створити галузеву комісію під моїм головуванням та
затвердити її персональний склад: ЗЮКОВ Ю.Є. - перший заступник міністра, заступник голови
комісії. Члени комісії: БОЛОТОВ А.В. - заступник міністра; ГНАТЦОВ О.Г. - заступник міністра; РАДЧЕНКО В.В. - заступник міністра; ФІЧОВ В.В, - заступник міністра; ЛЕСИК Л.С - начальник Управління бухгалтерського обліку,
звітності та бюджетного фінансування; ЛУК'ЯНОВ С.В. - начальник Контрольно-ревізійного управління; ПЛІС Г.В. - начальник Фінансово-економічного управління; РУДА Л.П. - начальник Юридичного управління; МАРУШКЕВИЧ І.М. - заступник начальника Фінансово-економічного
управління - начальник відділу фінансування, моніторингу та
аналізу, секретар комісії; ТУРМАНОБ В.І. - голова Центрального комітету профспілки
працівників вугільної промисловості України (за згодою); ВОЛИНЕЦЬ М.Я. - голова Незалежної профспілки гірників України
(за згодою); ВОЛИНКО М.М. - голова Незалежної профспілки гірників Донбасу
(за згодою). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 467 ( v0467644-06 ) від 15.09.2006 }
1.2. Затвердити Положення про галузеву комісію Міністерства
вугільної промисловості України згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра вугільної промисловості України Новікова В.І.
Міністр В.Тополов

Додаток
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
19.01.2006 N 33

ПОЛОЖЕННЯ
про галузеву комісію Міністерства вугільної
промисловості України

I. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2003 року N 1311 ( 1311-2003-п ) "Про затвердження
Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки
вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із
собівартості продукції, а також будівництва та технічного
переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу" та Положення про Міністерство вугільної
промисловості України, затвердженого Указом Президента України від
5 жовтня 2005 року N 1417/2005 ( 1417/2005 ), з метою оцінки
ефективності розподілу та використання бюджетних коштів державної
підтримки вугільної галузі.
1.2. Головою галузевої комісії є міністр.
1.3. Склад галузевої комісії затверджується наказом
Міністерства вугільної промисловості України.
1.4. У своїй роботі галузева комісія керується законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Мінвуглепрому, Мінпаливенерго та цим
Положенням.
II. Функції та права галузевої комісії
2.1. Результати аналізу показників діяльності вугільних
підприємств, який здійснюється відповідальними виконавцями по
кожній бюджетній програмі, та за запитом галузевої комісії, але не
рідше одного разу на квартал, надаються галузевій комісії для
оцінки нею діяльності вугільних підприємств у звітному періоді та
прийняття рішення щодо ефективності розподілу бюджетних коштів, а
також використання їх підприємствами в попередньому періоді та
коригування, в разі потреби, розподілу коштів державної підтримки
у наступному періоді. Документи подаються відповідно до: - постанови Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 року N 1764 ( 1764-2001-п ) "Про затвердження
Порядку державного фінансування капітального будівництва"; - постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 року
N 938 ( 938-2002-п ) "Про заходи щодо поліпшення роботи
підприємств вугільної та торфодобувної галузей"; - постанови Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2003 року N 1311 ( 1311-2003-п ) "Про затвердження
Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки
вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із
собівартості продукції, а також будівництва та технічного
переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу"; - постанови Кабінету Міністрів України від
18 серпня 2005 року N 749 ( 749-2005-п ) "Про затвердження порядку
використання коштів, передбачених в державному бюджеті для
реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості"; - Методики планування техніко-економічних показників
діяльності вугледобувних підприємств та визначення критеріїв їх
оцінки для надання коштів державної підтримки на часткове покриття
витрат із собівартості продукції, затвердженої наказом
Мінпаливенерго від 23 січня 2004 року N 38 ( v0038558-04 ); - Положення про конкурсну комісію з розгляду бізнес-планів та
визначення обсягів бюджетного фінансування підприємств за
бюджетними програмами "Державна підтримка будівництва та
технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного
вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" (обладнання лав та
стаціонарне обладнання) та "Участь у придбанні високопродуктивного
енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання
для оснащення шахт", затвердженого наказом Мінпаливенерго від
5 березня 2004 року N 132 ( v0132558-04 ); - Порядку надання та використання бюджетних коштів за
бюджетними програмами "Державна підтримка будівництва та
технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного
вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" (обладнання лав та
стаціонарне обладнання) та "Участь у придбанні високопродуктивного
енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання
для оснащення шахт", затвердженого наказом Мінпаливенерго від
17 березня 2004 року N 144 ( v0144558-04 ); - постанови Кабінету Міністрів України від
20 квітня 2006 року N 551 ( 551-2006-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів державного бюджету для охорони праці та
підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних
підприємствах; { Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства вугільної промисловості N 612 ( v0612644-06 ) від
20.12.2006 } - постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2005
року N 734 ( 734-2005-п ) "Про порядок використання коштів
державного бюджету, що спрямовуються за програмою
"Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах". { Пункт
2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства вугільної
промисловості N 32 ( v0032644-07 ) від 19.02.2007 }
2.2. Галузева комісія: 2.2.1. Здійснює розподіл, корегування та контроль за
використанням підприємствами, що належать до сфери управління
Мінвуглепрому та до яких Міністерство здійснює корпоративне
управління бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ). { Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості
N 32 ( v0032644-07 ) від 19.02.2007 }
2.2.2. Заслуховує звіти керівників підприємств, які отримують
бюджетні кошти, про результати роботи підприємств, виконання
заходів щодо її стабілізації та ефективного використання бюджетних
коштів. 2.2.3. Здійснює контроль за виконанням підприємствами рішень
і рекомендацій галузевої комісії.
2.3. Галузева комісія має право: 2.3.1. Залучати до роботи спеціалістів структурних
підрозділів Мінвуглепрому, проектних, науково-дослідних
організацій та профспілкових організацій за їх згодою. 2.3.2. Вносити на розгляд Міністру вугільної промисловості
України та колегії міністерства пропозиції стосовно притягнення до
відповідальності осіб, винних у порушеннях щодо використання
бюджетних коштів.
III. Організація роботи
3.1. Основною формою роботи галузевої комісії є засідання,
які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на
квартал.
3.2. Для забезпечення роботи галузевої комісії створюється її
секретаріат (далі Секретаріат).
3.3. Склад Секретаріату затверджує голова комісії.
3.4. Спільна галузева комісія в межах своїх повноважень
приймає рішення, організовує та контролює їх виконання.
3.5. Рішення галузевої комісії приймається простою більшістю
голосів членів галузевої комісії, які беруть участь у засіданні.
3.6. Ухвалені рішення оформлюються протоколом.
3.7. Підготовка матеріалів до засідання галузевої комісії,
оформлення протоколу покладається на Секретаріат галузевої
комісії.вгору