Документ v0032832-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2015, підстава - v0027832-15

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2014  № 32

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики України № 27 від 30.01.2015}

Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
11.02.2014  № 32

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг

1. Загальні положення

Методологічні положення визначають основні характеристики державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг, систему показників, інструментарій для проведення державних статистичних спостережень, загальну схему й організацію робіт із формування сукупностей звітних одиниць та порядок проведення зазначених державних статистичних спостережень і поширення їхніх результатів.

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про доступ до публічної інформації", Концепції розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478), Концепції статистики послуг (наказ Держкомстату від 19.01.2001 № 54), наказів Держкомстату від 21.12.2009 № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств", від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього", Політики Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації (наказ Держкомстату від 30.11.2011 № 326), а також інших нормативно-правових документів.

2. Основні визначення та терміни

Основні визначення й терміни, які використовуються для цих державних статистичних спостережень, уживаються у значеннях, установлених Господарським кодексом України [1], Глосарієм до плану статистичного спостереження [7], Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств [14], Класифікацією інституційних секторів економіки, а також у такому значенні:

послуги - це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Послуги є також результатом економічної діяльності, яка зазвичай виконується на замовлення і полягає у зміні споживчих якостей, замовлених споживачем цієї послуги. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві;

ринкові послуги - послуги, призначені для реалізації або реалізовані за економічно значущими цінами;

обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ) - обсяг послуг, який визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних послуг), що визначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (послуги) за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний збір тощо), незалежно від надходження платежів;

ринкова ціна - ціна продажу, сформована під впливом попиту та пропозиції на товар, послугу, роботу в умовах конкурентного ринку;

податок на додану вартість (ПДВ) - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового Кодексу України;

орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

матеріальні витрати - вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів;

інші операційні витрати - включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизацію, (пп. 22-25 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв’язку, транспорту, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо;

середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату (вказується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Мін’юсті 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами));

середня кількість позаштатних працівників уключає зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами (вказується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Мін’юсті 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами));

нерезиденти - це іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України.

3. Організація і проведення державних статистичних спостережень

3.1. Мета, основні характеристики державних статистичних спостережень і охоплення

Метою проведення державного статистичного спостереження "Основні економічні показники діяльності підприємств сфери нефінансових послуг" є отримання даних щодо результатів діяльності підприємств сфери ринкових нефінансових послуг, обсягів і структури реалізації послуг та факторів, які їх визначають.

Метою проведення державного статистичного спостереження "Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг" є отримання даних щодо ринкових відносин, ринкової кон'юнктури, конкуренції, обсягів і структури реалізації послуг та факторів, які їх визначають.

Система статистичних обстежень послуг будується як ієрархічно структурована схема річного та короткострокового (місячного) обстежень, пов’язаних і узгоджених між собою з точки зору їхнього змісту та охоплення.

Спостереження мають такі основні характеристики:

- Види державних статистичних спостережень:

за ступенем охоплення одиниць: суцільні;

за часом реєстрації даних: поточні.

- Організаційні форми державних статистичних спостережень: статистична звітність.

- Способи державних статистичних спостережень: документальний облік.

- Одиниці державних статистичних спостережень:

місцева одиниця.

- Респонденти державних статистичних спостережень:

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб.

- Органи, які здійснюють державні статистичні спостереження: Держстат України, територіальні органи державної статистики.

- Місце проведення державних статистичних спостережень: Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь.

- Національні класифікації, що використовуються при проведенні державних статистичних спостережень:

КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки, затверджена наказом Держкомстату України від 18.04.2005 № 96 (зі змінами);

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності, ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із змінами;

КОАТУУ - Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, затверджений наказом Держстандарту України від 31.10.1997 № 659 (зі змінами та доповненнями);

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 № 97 (зі змінами);

СКП - Статистична класифікація продукції, затверджена наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 397.

3.2. Інструментарій державних статистичних спостережень та система показників

Для організації державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг використовуються форми № 1-послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг за __ рік" та № 1-послуги (місячна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг за ______ 20__ р.", інструкції щодо їхнього заповнення. Державні статистичні спостереження щодо обсягів реалізованих послуг охоплюють статистичні одиниці, основний вид діяльності яких за КВЕД відноситься до секцій H, І, J, L, М, N, Р, Q, R; усіх класів розділів 95 та 96 секції S.

Форма № 1-послуги (річна) складається з двох розділів, які містять показники щодо реалізації послуг за групами споживачів та видами послуг; податку на додану вартість; матеріальних та інших операційних витрат; доходів від здавання під найм (в оренду) виробничих нежитлових приміщень.

Форма № 1-послуги (місячна) складається з двох розділів, які містять показники щодо реалізації послуг усього й з них - оплачено населенням; податку на додану вартість у цілому та з основного виду діяльності; кількості штатних та позаштатних працівників за звітний місяць; кількості виконаних замовлень за основним видом діяльності.

Форми зі статистики послуг містять показники згідно з первинними документами, що оформлюються на підприємствах, відповідно до яких здійснюється виконання та облік послуг (квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди-замовлення, замовлення-зобов'язання тощо).

3.3. Формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень

Формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень щодо обсягу реалізованих послуг органами державної статистики здійснюється на державному рівні.

Основними джерелами інформації для формування сукупності статистичних одиниць спостереження за ф. № 1-послуги (річна) за звітний рік є:

• реєстр статистичних одиниць (РСО);

• перелік підприємств та їхніх відокремлених підрозділів, які фінансуються з бюджету;

• перелік одиниць, що звітують за ф. № 1-послуги (річна) безпосередньо перед Держстатом України (особливість ведення бухгалтерського обліку).

Основними джерелами інформації для формування сукупності статистичних одиниць спостереження за ф. № 1-послуги (місячна) на звітний рік є:

• реєстр статистичних одиниць (РСО);

• перелік одиниць, що звітують за ф. № 1-послуги (місячна) безпосередньо перед Держстатом України (особливість ведення бухгалтерського обліку).

Генеральну сукупність державних статистичних спостережень за формами №№ 1-послуги (річна); 1-послуги (місячна) складають одиниці з такими ідентифікаційними та класифікаційними ознаками:

№ п/п

Критерії

Класифікації

Ознака

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.11

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

Місцева одиниця

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ


для форми № 1-послуги (місячна):


120-193, 230-270, 300, 310, 320, 330, 350, 435, 440, 510-590, 610, 620, 995

для форми № 1-послуги (річна):


120-193, 230-270, 300, 310, 320, 330, 350, 425, 430, 435, 440, 510-590, 610, 620, 995

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД-2010


для форми № 1-послуги (місячна):


усі класи секції H, І, J, L, М, N, Р, Q, R; усі класи розділів 95 та 96 секції S;

для форми № 1-послуги (річна):


тільки клас 45.20 секції G; усі класи секції H; усі класи розділу 55 секції І; усі класи секції J, L, М, N, Р, Q, R, усі класи розділів 95 та 96 секції S-1.

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

Відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Розмір підприємства

Довідник ознак розміру підприємств

Незалежно від розміру

7.

Ознака економічної діяльності

X

Активне

__________
-1Для сукупності звітних одиниць за 2013 р.

Формування сукупності звітних одиниць статистичного спостереження щодо обсягів реалізованих послуг за ф. № 1-послуги (річна) здійснюється на основі переліку статистичних одиниць із РСО та додавання підприємств та їхніх відокремлених підрозділів, які фінансуються з бюджету, й тих, що звітують безпосередньо перед Держстатом України (особливість ведення бухгалтерського обліку). Перелік підприємств, що переважно фінансуються з бюджету, щорічно актуалізується на регіональному рівні.

Формування сукупності звітних одиниць статистичного спостереження щодо обсягів реалізованих послуг за ф. № 1-послуги (місячна) здійснюється на основі переліку статистичних одиниць із РСО та додавання одиниць, що звітують безпосередньо перед Держстатом України (особливість ведення бухгалтерського обліку).

Сформовані сукупності звітних одиниць за ф.ф. № 1-послуги (річна) та № 1-послуги (місячна) на звітний рік в електронному вигляді надсилаються територіальним органам державної статистики у визначені терміни.

З метою забезпечення повноти та репрезентативності даних за показниками на державному та регіональному рівнях протягом року на державному рівні здійснюється актуалізація сукупності звітних статистичних одиниць за ф. № 1-послуги (місячна). Унесення змін до сукупності здійснюється на державному рівні за пропозиціями територіальних органів державної статистики. Підставою для внесення змін до сукупності статистичних одиниць є:

- зміна й уточнення фактичного місцезнаходження;

- демографічні події, що відбулись на підприємствах такі, як злиття, поглинання, поділ, виділ.

3.4. Порядок проведення та розробки державних статистичних спостережень, поширення й оприлюднення їхніх результатів

Форми № 1-послуги (річна) та № 1-послуги (місячна) органи державної статистики отримують на паперових носіях або в електронному вигляді за місцезнаходженням респондентів у терміни, визначені на бланках форм.

Подання органам державної статистики електронного звіту здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики [11].

Одержану від респондентів первинну інформацію за фф. № 1-послуги (місячна), 1-послуги (річна) перевіряють безпосередньо економісти ТОДС, піддають логічному й арифметичному контролю та в разі виявлення помилок коригують та заносять до бази даних після опрацювання з респондентами.

Уведення інформації, її обробка й узагальнення здійснюються із застосуванням програмного забезпечення.

На державному рівні до зведених даних додаються дані підприємств, що звітують безпосередньо перед Держстатом України.

Результати державних статистичних спостережень за всіма показниками узагальнюються у таких розрізах:

- на державному рівні:

- по Україні за видами економічної діяльності згідно з КВЕД;

- по Україні за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь);

- на регіональному рівні:

- по регіону за видами економічної діяльності згідно з КВЕД;

- по регіону в розрізі районів та міст обласного підпорядкування.

Крім того, за необхідності, є можливість узагальнювати показники в усіх розрізах, передбачених класифікаційними ознаками.

Основними статистичними публікаціями для оприлюднення інформації державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг є:

- комплексні статистичні збірники Держстату України - "Україна у цифрах", "Статистичний щорічник України", "Регіони України";

- статистичний бюлетень № 2;

- статистичний бюлетень "Діяльність підприємств сфери послуг";

- економічна доповідь ''Діяльність підприємств сфери послуг'';

- експрес-випуски ''Діяльність підприємств сфери послуг'' (річний, піврічний, щомісячні).

Також готуються дані за визначеними видами економічної діяльності для запитальника Євростату.

Статистична інформація за даними державних статистичних спостережень за формами № 1-послуги (річна) та № 1-послуги (місячна) у вигляді експрес-випусків та статистичного бюлетеня розміщується на офіційному веб-сайті Держстату України.

Крім того, дані державних статистичних спостережень можуть бути отримані користувачами шляхом безпосереднього виписування в порядку та на умовах, визначених Держстатом України, а також відповідно до Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи [16].

Терміни проведення державних статистичних спостережень визначаються щорічними планами державних статистичних спостережень, які затверджуються нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України.

3.5. Конфіденційність

Політика у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації забезпечується шляхом захисту первинних даних, отриманих органами державної статистики від респондентів у ході проведення державного статистичного спостереження, а також статистичної інформації, на підставі якої можна визначити інформацію щодо конкретного респондента. Так, при поширенні статистичних даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних згідно із Законом України "Про державну статистику".

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV (зі змінами).

2. Податковий кодекс України (зі змінами та доповненнями) від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV (зі змінами).

4. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) від 02 жовтня 1992 року № 2657-XI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/stat_u.html

5. Закон України "Про доступ до публічної інформації" (зі змінами та доповненнями) від 13 січня 2011 року № 2939-VІ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/stat_u.html

6. Закон України "Про інформацію" (зі змінами та доповненнями) від 13 листопада 1992 року № 2658-XIІ. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

7. Глосарій до плану статистичного спостереження, затверджений наказом Держкомстату України від 29 грудня 2009 року № 498.

8. Збірник статистичних вимог (Statistical reguiremets compedium (2013). - Євростат, 2013. (тема 3.02. Короткотермінова бізнес-статистика). [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-004/E/KS-RA-13-004-E.PDF.

9. Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрована в Мін’юсті 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами).

10. Концепція розвитку державної статистики підприємств України; затверджена наказом Держкомстату від 28 грудня 2007 року № 478. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/orm_doc/2007/478/Ko.zip

11. Концепція статистики послуг, затверджена наказом Держкомстату від 19 січня 2001 року № 54. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/sp/sp_08.pdf

12. Методологічні основи та пояснення до позицій структури Статистичної класифікації продукції (СКП-2011), затверджені наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 397.

13. Політика Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації, затверджена наказом Держкомстату від 30 листопада 2011 року № 326 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/orm_doc/2011/326/326.zip

14. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, затверджене наказом Держкомстату від 21 грудня 2009 року № 481 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/edrpoy/prso.htm

15. Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики, затверджений наказом Держкомстату від 12 січня 2011 року № 3 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/doc/3.zip.

16. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 лютого 2013 року № 140.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0359-00

18. Роз’яснення щодо проведення робіт з формування й актуалізації сукупностей одиниць та переліків звітних (облікових) одиниць (респондентів) державних статистичних спостережень від 25 жовтня 2013 року.

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору