Документ v0030609-10, поточна редакція — Прийняття від 08.02.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
08.02.2010 N 30

Про призначення органів з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам
технічних регламентів

Відповідно до законів України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та на виконання пункту 5
Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.01.2007 N 59 ( 59-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Призначити на виконання робіт з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів органи
з оцінки відповідності, наведені в додатку.
2. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.)
забезпечити: - внесення відповідної інформації до Реєстру призначених
органів з оцінки відповідності; - підготовку проектів комплектів документів призначених
органів з оцінки відповідності для затвердження в установленому
порядку; - організацію проведення періодичного інспекційного контролю
за діяльністю призначених органів з оцінки відповідності.
3. Заступнику Голови Держспоживстандарту Черепкову С.Т.: - затвердити комплекти документів призначених органів з
оцінки відповідності, яким надається право проводити роботи з
оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам
технічних регламентів.
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити публікацію цього наказу в
інформаційному покажчику "Стандарти".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
08.02.2010 N 30

ПЕРЕЛІК
органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг, призначених на виконання робіт
з оцінки відповідності вимогам технічних
регламентів терміном на 3 роки

------------------------------------------------------------------ | N |Назва організації (органу з| Номер | Назва Технічного | |з/п| оцінки відповідності), | призначеного| регламенту, на | | | підпорядкованість, адреса | органу | відповідність | | | | з оцінки | вимогам якого | | | |відповідності|призначений орган | | | | | з оцінки | | | | | відповідності | |---+---------------------------+-------------+------------------| |1. |ДП | UA.TR. 003 |- Технічний | | |"Черкасистандартметрологія"| |регламент мийних | | |Держспоживстандарт України | |засобів | | |18002, м. Черкаси, | |( 717-2008-п ) | | |вул. Гоголя, 278 | |- Технічний | | |Код ЄДРПОУ 02568360 | |регламент щодо | | | | |назв текстильних | | | | |волокон | | | | |і маркування | | | | |текстильних | | | | |виробів | | | | |( 13-2009-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |етикетування ламп | | | | |побутового | | | | |використання | | | | |стосовно | | | | |ефективності | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |( 1144-2008-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |обмеження | | | | |використання | | | | |деяких небезпечних| | | | |речовин | | | | |в електричному | | | | |та електронному | | | | |обладнанні | | | | |( 1057-2008-п ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| |2. |ДП Випробувальний центр | UA.TR. 004 |- Технічний | | |"Омега" (ОС "УкрСЕРТРАДІО")| |регламент | | |Мінпромполітики України | |максимально | | |99053, м. Севастополь, | |дозволеного | | |вул. Вакуленчука, 29 | |споживання | | |Код ЄДРПОУ 14307802 | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами | | | | |( z0449-04 ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| | 3 |ДП "Український науково- | UA.TR. 011 |- Технічний | | |дослідний і навчальний | |регламент | | |центр проблем | |максимально | | |стандартизації, | |дозволеного | | |сертифікації та якості" | |споживання | | |Держспоживстандарт України | |електроенергії | | |03115, м. Київ, | |холодильними | | |вул. Святошинська, 2 | |приладами | | |Код ЄДРПОУ 32595752 | |( z0449-04 ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| |4. |ВАТ "Миколаївський | UA.TR. 027 |- Технічний | | |експертно-технічний центр" | |регламент безпеки | | |Держгірпромнагляду України | |низьковольтного | | |Юр. адр.: 54055, | |обладнання | | |м. Миколаїв, | |( 1149-2009-п ) | | |вул. Севастопольська, 67 | |- Технічний | | |Пошт. адр.: 54002, | |регламент безпеки | | |м. Миколаїв, вул. Даля, 11 | |машин і механізмів| | |Код ЄДРПОУ 23083365 | |( z1339-04 ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| |5. |ДП "Український науково- | UA.TR. 028 |- Технічний | | |дослідний інститут радіо і | |регламент | | |телебачення" | |радіообладнання і | | |Мінтрансзв'язку України | |телекомуніка- | | |65026, м. Одеса, | |ційного кінцевого | | |вул. Буніна, 31 | |(термінального) | | |Код ЄДРПОУ 01181535 | |обладнання | | | | |( 679-2009-п ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| |6. |ДП | UA.TR. 029 |- Технічний | | |"Волиньстандартметрологія" | |регламент безпеки | | |Держспоживстандарту України| |машин і механізмів| | |43000, м. Луцьк, | |( z1339-04 ) | | |вул. Світла, 4 | |- Технічний | | |Код ЄДРПОУ 02568058 | |регламент безпеки | | | | |іграшок | | | | |( z0491-04 ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | | | | |обладнання | | | | |( z0578-04 ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |максимально | | | | |дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами | | | | |( z0449-04 ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| |7. |Державне підприємство | UA.TR. 030 |- Технічний | | |"Одеський науково-дослідний| |регламент | | |інститут зв'язку" (ООВ | |електромагнітної | | |"УкрСЕРТзв'язок") | |сумісності | | |Мінтрансзв'язку України | |обладнання | | |65026, м. Одеса, | |(стосовно лише | | |вул. Буніна, 23 | |стаціонарного | | |Код ЄДРПОУ 13917415 | |(мережного) | | | | |телекомуніка- | | | | |ційного | | | | |обладнання) | | | | |( z0578-04 ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| | 8 |Інститут проблем | UA.TR. 031 |- Технічний | | |математичних машин та | |регламент | | |систем Національної | |електромагнітної | | |академії наук України | |сумісності | | |03680, м. Київ, | |обладнання | | |пр-т Академіка Глушкова, 42| |( z0578-04 ) | | |Код ЄДРПОУ 05417503 | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |низьковольтного | | | | |обладнання | | | | |( 1149-2009-п ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| |9. |ТОВ "Орган сертифікації | UA.TR. 032 |- Технічний | | |"Центр сертифікації | |регламент | | |матеріалів та виробів" | |електромагнітної | | |Юридична адреса: 03164, | |сумісності | | |м. Київ, вул. Малинська, | |обладнання | | |20-а | |( z0578-04 ) | | |Фактична адреса: 03680, | |- Технічний | | |м. Київ, вул. Виборзька, | |регламент безпеки | | |103 | |низьковольтного | | |Код ЄДРПОУ 36038552 | |обладнання | | | | |( 1149-2009-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки | | | | |іграшок | | | | |( z0491-04 ) | |---+---------------------------+-------------+------------------| |10.|ДП "Київський експертно- | UA.TR. 033 |- Технічний | | |технічний центр | |регламент ліфтів | | |Національного науково- | |( z0545-04 ) | | |дослідного інституту | |- Технічний | | |промислової безпеки та | |регламент безпеки | | |охорони праці" | |простих посудин | | |Держгіпромнагляду України | |високого тиску | | |04073, м. Київ, | |( z0454-04 ) | | |вул. Ливарська, 1-а | | | | |Код ЄДРПОУ 23510933 | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Я.Сердюковвгору