Документ v0027851-12, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2012

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2012  № 27-а

Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 438, пункту 5 Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. № 353, та на виконання рішення колегії ДІНЗ України від 26 червня 2012 р. (протокол № 3) "Про типові програми державного інспектування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типові програми комплексних перевірок навчальних закладів (далі - Типові програми), що додаються:

- Типову програму комплексної перевірки дошкільного навчального закладу;

- Типову програму комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу;

- Типову програму комплексної перевірки позашкільного навчального закладу;

- Типову програму комплексної перевірки професійно-технічного навчального закладу.

2. Управлінню контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів (БОНДАР А.В.):

2.1. Забезпечити проведення комплексних перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Типових програм.

2.2. Використовувати Типові програми для підготовки робочих програм для проведення вибіркових перевірок за напрямами державного інспектування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

2.3. Провести до 01.06.2013 р. за участю місцевих органів управління освітою аналіз стану використання Типових програм для організації та проведення комплексних і вибіркових перевірок дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних професійно-технічних навчальних закладів та подати на розгляд колегії ДІНЗ України відповідні пропозиції.

3. Рекомендувати місцевим органам управління освітою використовувати Типові програми для проведення комплексних і вибіркових перевірок підпорядкованих дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

4. Відділу кадрового та організаційного забезпечення (ХАНБЕКЯН О.В.) розмістити наказ та Типові програми, що до нього додаються, на офіційному Web-сайті ДІНЗ України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови ДІНЗ України ДУДНИКА Ю.П. та заступника Голови ДІНЗ України МАРОЧКІНА А.В.

Голова

М.Ф. ГончаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
|навчальних закладів України
04.07.2012 № 27-а

ТИПОВА ПРОГРАМА
комплексної перевірки дошкільного навчального закладу

ПЕРЕДМОВА

Типова програма комплексної перевірки дошкільного навчального закладу (далі - Типова програма) розроблена для удосконалення програмного забезпечення заходів державного контролю в системі дошкільної освіти та з метою здійснення Державною інспекцією навчальних закладів України (далі - ДІНЗ України) методичного керівництва і координації роботи органів управління з питань організації і проведення контрольних заходів, відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про ДІНЗ України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 212 року № 438, пункту 5 Порядку здійснення державного інспектування (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 року № 353.

Типова програма використовується ДІНЗ України та місцевими органами управління для організації та проведення комплексних перевірок дошкільних навчальних закладів незалежно від типів та форм власності.

На основі Типової програми складається робоча програма комплексної перевірки діяльності конкретного дошкільного навчального закладу.

Структура Типової програми включає вісім розділів (27 питань), що за змістом відповідають основним завданням діяльності дошкільного навчального закладу згідно із законодавством про дошкільну освіту. В Типовій програмі враховані також основі напрямки державного інспектування, визначені вищезазначеним Порядком:

- дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти (Базового компонента дошкільної освіти);

- організація навчально-виховної і навчально-методичної і наукової роботи;

- ефективність використання дошкільним навчальним закладом педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

Типова програма може використовуватись також для підготовки робочих програм вибіркових (тематичних) перевірок діяльності дошкільних закладів за напрямами державного інспектування.

Зміст розділів Типової програми викладено в трьох складових:

1) питання перевірки;

2) документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу;

3) рекомендації членам комісії, що необхідно з'ясувати, та які зробити висновки.

За результатами перевірки всіх питань Типової програми робиться загальний висновок про стан виконання ДНЗ повноважень, покладених на нього законодавством, зокрема статтею 11 Закону України "Про дошкільну освіту".

№ п/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам комісії

Розділ I. Загальна характеристика дошкільного навчального закладу (далі - ДНЗ)

1.1.

Нормативно-правові підстави для впровадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Розпорядчі документи щодо створення (реорганізації) ДНЗ.
Ліцензія на право ведення закладом діяльності з надання освітніх послуг освітньої діяльності (для дошкільного закладу приватної форми власності). Виписка з Єдиного державного реєстру. Свідоцтво про державну атестацію закладу та матеріали державної атестації. Статут закладу

З'ясувати:
- юридичну адресу та фактичне місце розміщення ДНЗ;
- час заснування (відкриття, реорганізації, передачі ДНЗ до іншої форми власності);
- форму власності дошкільного закладу (державна, комунальна, приватна);
- наявність ліцензії на право ведення закладом діяльності з надання освітніх послуг освітньої діяльності, термін дії, ліцензований обсяг дитячого контингенту;
- наявність свідоцтва про державну атестацію, термін його дії, рівень освітньої діяльності за результатами державної атестації;
- тип закладу;
- вид закладу;
- мовний режим;
- наявність та відповідність вивіски, печатки, штампу статутній назві ДНЗ.
Зробити висновок щодо:
- відповідності рішення про створення (реорганізацію) ДНЗ визначеному законодавством порядку;
- відповідності установчих документів ДНЗ чинному законодавству про дошкільну освіту;
- правомірності надання освітніх послуг;
- відповідності мовного режиму в ДНЗ законодавству про мови

1.2.

Загальний стан укомплектованості ДНЗ дітьми та працівниками

Копії документів статистичної звітності. Штатний розпис. Книга обліку особового складу працівників. Списки (штатний склад) працівників закладу. Довідки про наявність вакантних посад.
Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі

З'ясувати:
- кількість груп, з них санаторних, спеціального призначення, короткотривалого перебування, з цілодобовим перебуванням дітей (кількість дітей в них);
- загальну кількість працівників, у тому числі педагогічних, обслуговуючого персоналу (помічників вихователів, кухарів);
- наявність вакансій.
Зробити висновок щодо:
- відповідності наповнюваності ДНЗ та груп нормативним вимогам;
- відповідності штатного розпису Типовим штатним нормативам;
- укомплектованості ДНЗ управлінськими кадрами, педагогічними працівниками, обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису ДНЗ

1.3.

Загальна характеристика приміщення ДНЗ

Технічний паспорт ДНЗ. Копії документів статистичної звітності. Технічний паспорт ДНЗ. Акт на право постійного користування земельною ділянкою (у разі його відсутності - рішення про відведення і закріплення земельної ділянки).
Акт готовності ДНЗ до навчального року.
Акти (приписи) органів санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, пожежної охорони

З'ясувати:
- тип забудови (типове приміщення, пристосоване, окрема будівля (споруда);
- власність (власне, орендоване);
- проектну потужність будівлі;
- площу земельної ділянки, оформлення права на користування нею.
Зробити висновок щодо:
- наявності матеріально-технічних можливостей для організації навчально-виховного процесу;
- наявності необхідних дозволів органів державного нагляду (контролю) на здійснення освітньої діяльності;
- відповідності проектної потужності наявному контингенту дітей

Розділ II. Формування дитячого контингенту

2.1.

Організація роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою

Статут закладу. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Книга наказів з основної діяльності.
Матеріали щорічного звітування керівника закладу. Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі. Журнал обліку вхідних документів

З'ясувати:
- стан роботи щодо охоплення дітей дошкільного віку відповідної території;
- наявність банку даних дітей дошкільного віку;
- стан роботи щодо здійснення соціального патронату сімей.
Зробити висновок щодо:
- стану ведення документації з обліку дітей дошкільного віку;
- стану роботи щодо задоволення потреб громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти, забезпечення гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти;
- відповідності вибраного типу ДНЗ потребам населення

2.2.

Комплектування груп ДНЗ

Статут закладу. Копії документів статистичної звітності. Книги наказів з основної діяльності. Книга обліку дітей у ДНЗ.
Журнал прийому (вибуття) дітей у закладі. Табелі відвідування дітьми ДНЗ. Направлення в ДНЗ

З'ясувати:
- наявність у Статуті ДНЗ положень щодо порядку зарахування дітей, їх зміст;
- чи проводиться ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність;
- дотримання порядку прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у ДНЗ;
- порядок комплектування груп та їх наповнюваність;
- які групи функціонують в ДНЗ, кількість дітей в них.
Зробити висновок щодо:
- відповідності практики прийому дітей до закладу, комплектування груп чинним нормативно-правовим вимогам;
- дотримання порядку прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у ДНЗ;
- дотримання нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ при комплектуванні груп;
- урахування побажань батьків або осіб, які їх замінюють, при комплектуванні груп;
- рівня задоволення потреб дітей в отриманні логопедичної допомоги та інших корекційних послуг

Розділ III. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Організація навчально-виховної, навчально-методичної роботи і наукової роботи* (для ДНЗ, які мають статус експериментального)

3.1. Стан організації навчально-виховного процесу

3.1.1.

Стан планування змісту дошкільної освіти

Річний план роботи на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи вихователя-методиста. Календарні плани роботи вихователів. Календарні плани педагогічних працівників. Календарний план роботи інструктора з фізкультури. Календарні плани роботи музичного керівника, керівника гуртка.
Узагальнені матеріали вивчення стану освітньої роботи. Щорічний звіт керівника закладу

З'ясувати:
- наявність галузевих нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують діяльність ДНЗ (накази, листи МОНмолодьспорту, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);
- наявність необхідних документів з планування;
- порядок планування у ДНЗ змісту дошкільної освіти;
- наявність аналізу роботи ДНЗ за попередній рік;
- наявність річного, поточного (календарного) планів та інших документів, їх зміст.
Зробити висновок щодо:
- обґрунтування мети й завдань навчально-виховного процесу, передбачення заходів, які забезпечують їх реалізацію;
- відповідності планування роботи ДНЗ вимогам програми, за якою здійснюється навчально-виховний процес;
- відповідності індивідуального планування педагогічних працівників, що надають платні послуги, вимогам нормативно-правових актів

3.1.2.

Стан організації навчально-виховного процесу

Річний план роботи на навчальний рік та оздоровчий період. Розклад організованих форм роботи з дітьми. Режим роботи ДНЗ.
Розклад музичних, фізкультурних занять, занять з плавання, розваг, гурткової роботи. Календарне планування педагогічних працівників.
Журнал планування та обліку гурткової роботи

З'ясувати:
- пріоритетні напрями навчально-виховного процесу, за якими працює ДНЗ;
- наявність режиму роботи ДНЗ, погодженого з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я;
- стан корекційно-відновлювальної роботи з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, соціально-побутової та комунікативної діяльності, просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання, формування мовлення;
- стан організації навчально-виховного процесу з дітьми 5-річного віку;
- стан роботи зі створення розвивального життєвого простору;
- стан ефективність гурткової роботи;
- стан забезпеченості роздатковим матеріалом для організації індивідуальної і групової роботи;
- наявність додаткових освітніх послуг.
Зробити висновок щодо:
- відповідності змісту освітньої діяльності ДНЗ основним вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
- відповідності організації навчально-виховного процесу програмам розвитку, виховання і навчання та віковим особливостям дітей;
- створення умов для реалізації завдань розвитку, навчання та виховання дітей з різних розділів програми, за якою працює ДНЗ;
- створення умов для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів і здібностей дітей;
- рівня організації і педагогічного забезпечення індивідуальної освітньо-корекційної роботи з дітьми;
- рівня надання додаткових освітніх послуг дітям понад Базовий компонент дошкільної освіти

3.2. Організація навчально-методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи

3.2.1

Стан навчально-методичної роботи

Річний план роботи на навчальний рік та оздоровчий період. Програми. Навчально-методична література.
Методичні авторські розробки; конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.
Книги обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо). Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної, методичної літератури.
Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо)

З'ясувати:
- наявність інформаційного банку даних (каталогів і картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації навчально-виховного процесу;
- стан розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури;
- стан забезпечення посібниками та іншою навально-методичною літературою для виконання навчальних програм за різними напрямами освітньої діяльності.
Зробити висновок щодо:
- доцільності та обґрунтування вибору програми (програм), за якою здійснюється навчально-виховний процес;
- відповідності навчально-методичного забезпечення вимогам щодо реалізації Базового компонента дошкільної освіти та відповідних програм, за якими працює ДНЗ;
- відповідності переліку навчальної літератури вимогам нормативних документів;
- відповідності наявного обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок Переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у ДНЗ

3.2.2.

Стан методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи*

Накази органів управління освітою. Річний план роботи. Книга наказів з основної діяльності.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Методичні, авторські розробки; конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.
Посадова інструкція вихователя-методиста.
Програма дослідно-експериментальної роботи*.
Звіт про роботу експериментального ДНЗ*.
Матеріали щорічного звітування керівника

З'ясувати:
- стан реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ;
- стан роботи методичних об'єднань, творчих груп педагогів ДНЗ щодо удосконалення навчально-виховного процесу;
- стан забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в дошкільному навчальному закладі;
- стан реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше;
- стан впровадження нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей в практику роботи ДНЗ;
- наявність зразків перспективного і календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.);
- наявність методичних розробок консультацій для педагогів і батьків (педагогічного, методичного, психологічного, медичного, дефектологічного змісту тощо), планів проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами;
- наявність у педагогічних працівників авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, дисертацій;
- наявність зразків навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;
- стан організації науково-дослідної та експериментальної роботи та її результативність*.
Зробити висновок щодо:
- рівня навчально-методичної роботи;
- відповідності роботи та наповнення методичного кабінету завданням і вимогам, визначеними Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ;
- відповідності напрямів і змісту діяльності вихователя-методиста посадовій інструкції та повноваженням, визначеними Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ;
- рівень організації і змісту методичної роботи з педпрацівниками закладу та її впливу на результативність навчально-виховного процесу;
- дотримання учасниками дослідно-експериментальної роботи умов здійснення інноваційної освітньої діяльності, визначених Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Розділ IV. Якість надання дошкільної освіти

4.1.

Результативність навчально-виховного процесу

Річний план роботи. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і методичної роботи.
Щорічний звіт керівника

З'ясувати:
- наявність системи індивідуальної роботи з дітьми;
- стан соціальної адаптації та загальної компетентності дитини;
- стан розвитку у дошкільників пізнавальної активності та здатності дотримуватись певних правил в регламентованій діяльності;
- стан комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників;
- дотримання особистісно-орієнтованого підходу під час навчально-виховного процесу;
- стан корекційної роботи;
- якість надання додаткових освітніх послуг.
Зробити висновок щодо:
- стану реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей (визначення компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності);
- рівня пізнавальної активності дітей та здатності дотримуватись певних правил в регламентованій діяльності;
- рівня розвитку дітей, емоційного комфорту;
- стану виконання програмних вимог: ігрова діяльність дітей, її рівень;
- рівня сформованості у дітей трудових навичок з господарсько-побутової діяльності і, зокрема, з самообслуговування;
- рівня знань дітей про сім'ю, дитячий садок, рідне місто (село), працю дорослих тощо;
- рівень мовленнєвої культури керівника закладу, вихователів та інших працівників, рівень володіння ними державною українською мовою;
- рівня сформованості у дітей навичок культури мовлення;
- стану виконання програмних вимог щодо формування у дітей знань про величини предметів, геометричні фігури, орієнтування у просторі, часі;
- рівня знань дітей про живу та неживу природу;
- рівня пошуково-дослідницької роботи;
- рівня знань і практичних умінь та навичок дітей з малювання;
- стан виконання програмних вимог щодо формування у дітей навичок співу, слухання музики, музично-ритмічних рухів, танців, участі в хороводах, святах, розвагах та ін.

4.2.

Наступність у роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу

План роботи.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Угоди про співпрацю

З'ясувати:
- наявність спільних заходів із загальноосвітнім навчальним закладом;
- стан роботи дошкільного закладу та школи в роботі з батьками у забезпеченні готовності дитини до школи.
Зробити висновок щодо:
- ефективності співпраці ДНЗ і ЗНЗ з реалізації завдань в галузі дошкільної освіти;
- рівня форм і змісту ділових професійних зв'язків педагогічного колективу ДНЗ з педколективами конкретних ЗНЗ, у яких переважно продовжують навчання діти

Розділ V. Ефективність використання кадрового потенціалу

5.1.

Стан забезпечення кадрами, необхідними для реалізації змісту дошкільної освіти

Штатний розпис ДНЗ. Книга обліку особового складу працівників. Особові справи працівників закладу. Протоколи атестаційної комісії. Трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок. Посадові (робочі) інструкції працівників закладу

З'ясувати:
- загальну кількість педагогічних працівників, їх фахову освіту;
- освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників;
- кількість педагогічних працівників, які працюють без відповідної фахової освіти;
- стан забезпечення медичними працівниками (наявність відповідної фахової освіти);
- стан забезпечення обслуговуючим персоналом;
- стан укомплектованості спеціалістами для забезпечення корекційної, лікувальної роботи (для ДНЗ компенсуючого типу);
- кількість педагогічних працівників, які мають педагогічні звання;
- кількість працівників (у тому числі педагогічних), які нагороджені державними та відомчими нагородами (орденами, медалями, грамотами);
- співвідношення кількості педагогічних працівників, які мають у ДНЗ основну роботу, та кількість педагогів, які здійснюють навчально-виховний процес за сумісництвом;
- співвідношення кількості педагогічних працівників пенсійного (окремо предпенсійного) віку до загальної кількості педагогічних працівників, які працюють у ДНЗ;
- наявність посадових інструкцій, їх зміст;
- плинність кадрів (за період, що перевіряється).
Зробити висновок щодо:
- стану укомплектованості ДНЗ педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом;
- рівня якісного складу педагогічних працівників;
- раціональності добору та розстановки кадрів;
- відповідності базової освіти педпрацівників займаним посадам;
- рівня стабільності кадрового складу;
- причин високої плинності кадрів (у разі встановлення);
- відповідності змісту посадових інструкцій вимогам кваліфікаційних характеристик

5.2.

Забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стан атестації педагогічних працівників

Річний план роботи.
Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу (заяви, списки працівників, які атестуються, та їх характеристики, графік роботи атестаційної комісії тощо).
Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників. Книги наказів.
Книга протоколів засідань педагогічної ради. Матеріали атестаційної комісії

З'ясувати:
- наявність нормативно-правових документів з проведення атестації педагогічних працівників;
- наявність заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;
- наявність планів та графіків проходження курсів підвищення кваліфікації, стан їх реалізації (за період, що перевіряється);
- стан виконання планів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;
- стан роботи з атестації педагогічних працівників;
- наявність наказів про організацію, хід, підсумки атестації та ознайомлення з ними педагогічних працівників;
- наявність умов для підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти.
Зробити висновок щодо:
- дотримання вимог стосовно організації та проведення атестації педагогічних працівників;
- рівня забезпечення умов підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Розділ VI. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази

6.1.

Стан та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази

Технічний паспорт ДНЗ.
Акт готовності ДНЗ до навчального року.
Акти-дозволи на експлуатацію окремих приміщень та обладнання, майданчиків закладу (спортивного, ігрового).
Акти проведення випробувань на комплектність і міцність кріплення спортивного обладнання; сезонного обстеження будівель, споруд та інженерних мереж.
Акти СЕС, МНС. Договори оренди, огляд приміщень ДНЗ

З'ясувати:
- технічний стан будівлі, ігрових майданчиків та території ДНЗ;
- чи огороджена ділянка ДНЗ парканом;
- кількість прогулянкових майданчиків, у тому числі відокремлених; їх обладнання;
- наявність та технічний стан тіньових навісів;
- наявність та обладнання спортивних та ігрових майданчиків;
- наявність та стан господарчих допоміжних будівель;
- стан підвальних приміщень, дахів;
- наявність та стан групових приміщень, спортивної та музичної зали, методичного кабінету, медичного блоку, харчоблоку, пральні, передбачених для даного типу ДНЗ;
- наявність та стан облаштування ігрових зон, спалень;
- наявність і зміст персонального сайту ДНЗ;
- стан забезпечення технічними засобами навчання;
- стан забезпечення меблями та м'яким інвентарем (збереження меблів у групових кімнатах та приміщеннях);
- стан систем опалення, освітлення, вентиляції;
- стан забезпечення холодною та гарячою проточною водою.
Зробити висновок щодо:
- відповідності будівель, території, спортивних та ігрових майданчиків, приміщень ДНЗ завданням реалізації дошкільної освіти та санітарним нормам та правилам;
- рівня естетичного оформлення приміщень, упорядкованості надвірних споруд, території;
- відповідності матеріально-технічного забезпечення вимогам щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти;
- ефективності та раціональності використання приміщень ДНЗ;
- створення предметно-розвивального, ігрового середовища, умов для організації оздоровлення, виховання, навчання дітей;
- ефективності використання комп'ютерів та інших технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі;
- стан забезпечення комп'ютерною технікою;
- забезпечення приміщень необхідним обладнанням, іграшками, канцелярськими товарами у відповідності до навчальних програм та типу ДНЗ;
- відповідності режиму роботи закладу педагогічним і санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам охорони праці;
- стану дотримання в ДНЗ санітарного законодавства

6.2.

Фінансове забезпечення діяльності ДНЗ (потребує включення до складу комісії відповідних фахівців)

Накази з фінансово-господарської діяльності. Документи щодо обліку матеріальних цінностей, штатний розпис, кошторис доходів та видатків на поточний рік. Матеріали організації надання додаткових освітніх послуг. Документи про надання благодійної та іншої допомоги ДНЗ. Акти перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності. Щорічний звіт керівника

З'ясувати:
- джерела фінансування ДНЗ, його обсяги;
- стан використання фінансових ресурсів;
- стан дотримання лімітів на витрати газу, електроенергії;
- стан організації надання додаткових освітніх послуг;
- порядок отримання та використання благодійної допомоги;
- наявність (відсутність) заборгованості на надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень;
- стан залучення позабюджетних коштів (для державних і комунальних ДНЗ);
- стан виконання статей кошторису (заробітна плата, комунальні послуги та енергоносії, медикаменти, харчування);
- стан фінансової дисципліни ДНЗ.
Зробити висновок щодо:
- стану фінансування ДНЗ;
- раціональності та ефективності використання фінансових ресурсів

Розділ VII. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей. Охорона праці і безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

7.1.

Забезпечення соціального захисту, підтримки дітей дошкільного віку

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основної діяльності. Копії документів статистичної звітності.
Книга протоколів засідань педагогічної ради

З'ясувати:
- кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей соціально вразливих категорій;
- стан забезпечення соціально-правових гарантій дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей;
- створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
- стан використання можливостей благодійних та громадських об'єднань для здійснення соціальної підтримки дітей пільгової категорії.
Зробити висновок щодо:
- відповідності встановлених пільг нормативно-правовим актам;
- рівня роботи ДНЗ із захисту прав та законних інтересів дітей пільгових категорій

7.2.

Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Календарні плани роботи вихователів, інструктора з фізкультури. Режим дня. Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей. Листок здоров'я.
Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи

З'ясувати:
- стан дотримання режиму дня;
- стан фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі з дітьми з послабленим здоров'ям;
- стан забезпечення оптимального рухового режиму в ДНЗ;
- стан організації оздоровлення дітей у літній період;
- стан використання здоров'язберігаючих технологій.
Зробити висновок щодо:
- рівня фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;
- рівня проведення занять з фізичної культури, забезпечення медичного контролю щодо дозування фізичних навантажень дітей

7.3.

Організація медичного обслуговування дітей

Штатний розпис. Книги наказів з основної діяльності.
Журнали обліку профілактичних щеплень, обліку інфекційних захворювань, обліку відвідування дітьми групи.
Книга аналізу захворюваності дітей. Медичні картки дітей. Особові медичні книжки працівників ДНЗ. Приписи санітарно-епідеміологічної служби

З'ясувати:
- стан кадрового забезпечення медичного обслуговування дітей;
- наявність медичного кабінету, ізолятора, стан їх обладнання;
- стан забезпечення необхідними медичними засобами та ліками;
- створення умов для проведення медичної, оздоровчої роботи;
- стан захворюваності дітей, наявність обліку захворюваності;
- стан санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків;
- стан ведення документації щодо медичного обслуговування дітей;
- стан профілактичної роботи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь;
- стан забезпечення проходження медичних оглядів працівників ДНЗ;
- стан виконання графіка проходження періодичних медичних оглядів працівниками дошкільного закладу.
Зробити висновок щодо:
- дотримання вимог нормативно-правових актів щодо медичного обслуговування дітей та працівників ДНЗ;
- рівня медичного обслуговування дітей;
- рівня кадрового і базового забезпечення відповідно вимогам чинних нормативно-правових документів;
- періодичності проведення та результати медичних оглядів дітей та працівників ДНЗ;
- наявності медичних книжок у працівників ДНЗ;
- відповідності обладнання медичного кабінету нормативним вимогам;
- рівня спільної роботи медперсоналу та педагогів щодо оздоровлення та загартування дітей

7.4.

Організація харчування дітей

Книги наказів з основної діяльності. Документація з організації харчування дітей у ДНЗ.
Журнали: бракеражу сирої та готової продукції, дієтхарчування. Книга складського обліку продуктів харчування.
Картотека страв. Перспективне меню. Журнали обліку виконання норм харчування, здоров'я працівників харчоблоку. Щоденне меню-розклад, картотека страв.
Приписи санітарно-епідеміологічної служби

З'ясувати:
- стан організації харчування дітей у ДНЗ;
- стан кадрового забезпечення харчоблоків, наявність вакансій;
- своєчасність проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку;
- стан матеріально-технічного забезпечення організації харчування;
- стан технологічного та холодильного обладнання, його кількість та потреба;
- стан виконання натуральних норм харчування;
- стан організації дієтичного харчування;
- наявність журналу дієтичного харчування;
- чи проводиться в дошкільному закладі C-вітамінізація;
- відповідність меню-розкладу картотеці справ;
- стан дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці, групових приміщеннях.
Зробити висновок щодо:
- створення умов для харчування дітей;
- дотримання вимог законодавства щодо організації та якості харчування дітей;
- рівня організації харчування дітей;
- рівня дотримання технології приготування їжі, нормативного порціювання страв, натуральних норм продуктів харчування;
- забезпечення збалансованого харчування дітей, дотримання натурального набору (об'єму страв) продуктів

7.5.

Організація роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя, безпеки життєдіяльності дітей

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Книга наказів з основної діяльності. Журнали обліку проведення інструктажів, нещасних випадків.
Журнал реєстрації нещасних випадків. Відомості про нещасні випадки

З'ясувати:
- стан забезпечення ДНЗ нормативно-правовими документами з безпеки життєдіяльності дітей;
- наявність випадків травматизму дітей під час навчально-виховного процесу.
Зробити висновок щодо:
- рівня безпеки життєдіяльності дітей у ДНЗ;
- виконання нормативно-правових актів щодо забезпечення охорони життя і здоров'я дітей;
- ефективності роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей;
- відповідності режиму, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я санітарно-гігієнічним вимогам

7.6.

Організація роботи з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки

Документація з охорони праці, безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, протипожежних заходів, цивільної оборони.
Накази, розпорядження з організації охорони праці. Журнали обліку проведення інструктажів, реєстрації нещасних випадків. Акти, накази, розпорядження з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Документи з питань атестації робочих місць за умовами праці Колективні договори.
Документи (протоколи, доповідні записки, довідки про хід і підсумки виконання умов, угод та колективних договорів. Акти перевірки виконання колективних договорів

З'ясувати:
- стан забезпечення ДНЗ нормативно-правовим документами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки;
- наявність програм навчання з охорони праці;
- наявність протоколів атестації з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
- наявність журналів обліку інструктажів з охорони праці;
- наявність відомостей про нещасні випадки;
- наявність журналів реєстрації нещасних випадків;
- наявність актів розслідування професійних захворювань та отруєнь;
- стан виконання приписів санітарно-епідеміологічних служб, пожежної охорони, охорони праці;
- наявність заходів щодо запобігання випадкам виробничого травматизму;
- наявність та стан протипожежного інвентарю;
- стан дотримання протипожежних правил.
Зробити висновок щодо:
- відповідності умов для дотримання техніки безпеки та охорони праці;
- рівня роботи з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки;
- дотримання техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
- стану виконання колективних договорів

Розділ VIII. Управління дошкільним навчальним закладом

8.1.

Стан керівництва ДНЗ

Статут. Особові справи керівника ДНЗ, вихователя-методиста. Посадові інструкції керівника та вихователя-методиста.
Контрольно-візитаційна книга. Матеріали щорічного звітування керівника закладу. Протоколи засідань педагогічної ради. Книги наказів. Плани роботи.
Книга прийому та передачі справ при зміні керівника закладу

З'ясувати:
- освітній рівень керівника та вихователя-методиста;
- стан роботи керівника щодо забезпечення контролю за діяльністю ДНЗ;
дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ДНЗ;
добору та розстановки працівників; організації харчування і медичного обслуговування дітей, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
реалізації завдань дошкільної освіти та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; контролю відповідності застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; підтримки ініціативи щодо вдосконалення навчально-виховної роботи; заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; організації різних форм співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
Зробити висновок (з урахуванням висновків, зазначених у всіх розділах) щодо:
- повноти виконання керівником ДНЗ та вихователем-методистом обов'язків, покладених на них згідно з нормативно-правовими актами;
- рівня управлінської діяльності керівника та вихователя-методиста;
- ролі керівника в забезпеченні оптимального соціально-психологічного мікроклімату в колективі;
- ефективності впровадження інноваційних управлінських технологій, зокрема комп'ютерних

8.2.

Діяльність педагогічної ради

Плани роботи. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Матеріали проведення педагогічних рад закладу

З'ясувати:
- склад педагогічної ради;
- кількість засідань, що проводиться на рік;
- тематику засідань;
- рішення, що ухвалюються;
- наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;
- стан контролю за виконанням рішень педагогічної ради.
Зробити висновок щодо:
- відповідності діяльності педагогічної ради, тематики її засідань вимогам законодавства про дошкільну освіту;
- ролі зазначеного колегіального органу в управлінні ДНЗ

8.3.

Формування органів громадського самоврядування ДНЗ

Статут закладу. Протоколи загальних зборів (конференцій) працівників закладу. Щорічний звіт керівника. Статут ради ДНЗ. Протоколи засідань ради ДНЗ. Протоколи засідань піклувальної ради.
Положення про батьківські комітети ДНЗ. Протоколи засідань батьківських комітетів (рад)

З'ясувати:
- стан проведення загальних зборів (конференцій) колективу (плановість, періодичність, розгляд питань навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ, рішення);
- стан звітування на загальних зборах керівника ДНЗ про здійснення керівництва ДНЗ;
- наявність статуту ради ДНЗ;
- наявність рішень щодо створення ради, піклувальної ради, батьківських комітетів;
- стан роботи ради ДНЗ, піклувальної ради, батьківських комітетів.
Зробити висновок щодо:
- залучення громадськості до управління ДНЗ;
- ефективності діяльності органів громадського самоврядування щодо вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ

8.4.

Стан ведення ділової документації

Річний план роботи закладу. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Книги обліку вхідних-вихідних документів. Контрольно-візитаційна книга

З'ясувати:
- наявність номенклатури справ;
- стан дотримання вимог Інструкції про ділову документацію в ДНЗ;
- стан ведення ділової документації та її збереження;
- стан дотримання нормативних вимог до складання документів, їх змістовність;
- відповідність видання наказів річному плану роботи.
Зробити висновок щодо відповідності ведення діловодства у ДНЗ вимогам нормативно-правових актів

8.5.

Взаємодія в роботі ДНЗ, сім'ї та громадськості

План роботи. Діловий щоденник контролю. Книга протоколів загальних батьківських зборів, засідань батьківського комітету, органів громадського самоврядування

З'ясувати:
- наявність матеріалів органів громадського самоврядування;
- наявність персонального сайту;
- наявність матеріалів щодо досвіду сімейного виховання;
- стан просвітницької роботи ДНЗ у пропаганді серед батьків психолого-педагогічних знань, здорового способу життя;
- роль батьківського комітету у вирішенні практичних питань функціонування закладу;
- наявність матеріалів групових батьківських куточків.
Зробити висновок щодо:
- ефективності спільної роботи ДНЗ з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, батьківської громадськістю щодо поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ, сприяння зміцнення матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази;
- рівня роботи з батьками

8.6.

Суспільний рейтинг ДНЗ (за результатами освітньої діяльності, за відгуками батьків, громадськості, інших навчальних закладів)

Журнал обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених закладом. Матеріали ЗМІ

З'ясувати:
- динаміку скарг громадян щодо діяльності ДНЗ, що надійшли до його керівника, органів управління освітою, стан реагування на них, вжиття відповідних заходів;
- стан висвітлення діяльності ДНЗ у засобах масової інформації.
Зробити висновок щодо рівня роботи ДНЗ по створенню позитивного іміджу ДНЗ

8.7.

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, державного інспектування)

Матеріали державної атестації ДНЗ. Акти та інші матеріали державного інспектування. Книга наказів з основної діяльності. Книга протоколів засідань педагогічної ради. План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю.
Контрольно-візитаційна книга закладу

З'ясувати:
- наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність, встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо;
- стан виконання вищезазначеного плану заходів.
Зробити висновок щодо повноти та якості усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю, дотримання встановлених термінів

За результатами комплексної перевірки зробити загальний висновок щодо рівня реалізації завдань і функцій, визначених чинним законодавством про освітуЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
навчальних закладів України
04.07.2012 № 27-а

ТИПОВА ПРОГРАМА
комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу

ПЕРЕДМОВА

Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу (далі - Типова програма) розроблена для удосконалення програмного забезпечення заходів державного контролю в системі загальної середньої освіти та з метою здійснення Державною інспекцією навчальних закладів України (далі - ДІНЗ України) методичного керівництва і координації роботи органів управління з питань організації і проведення контрольних заходів, відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про ДІНЗ України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2012 року № 438, пункту 5 Порядку здійснення державного інспектування (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. № 353.

Типова програма використовується ДІНЗ України та місцевими органами управління для організації та проведення комплексних перевірок загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.

На основі Типової програми складається робоча програма комплексної перевірки діяльності конкретного загальноосвітнього навчального закладу.

Структура Типової програми включає дев'ять розділів (44 питання), що за змістом відповідають основним завданням діяльності загальноосвітнього навчального закладу згідно із законодавством про загальну середню освіту.

Крім того, в Типовій програмі враховані також основні напрями державного інспектування, визначені вищезазначеним Порядком:

- дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;

- якість підготовки навчальним закладом учнів;

- організація у навчальному закладі навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи;

- ефективність використання навчальним закладом педагогічного та науково-педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

Таким чином, Типова програма може використовуватись також для підготовки робочих програм вибіркових (тематичних) перевірок діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за напрямами державного інспектування.

Зміст розділів Типової програми викладено в трьох складових:

1) питання перевірки;

2) документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу;

3) рекомендації членам комісії (що необхідно з'ясувати та які зробити висновки).

За результатами перевірки всіх питань Типової програми робиться загальний висновок про стан виконання ЗНЗ повноважень, покладених на нього законодавством, зокрема статтею 38 Закону України "Про загальну середню освіту"

№ п/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам комісії

1

2

3

4

Розділ I. Загальна характеристика загальноосвітнього навчального закладу (далі - ЗНЗ)

1.

Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Рішення про створення (реорганізацію) ЗНЗ.
Статут та інші документи, що регламентують діяльність ЗНЗ.
Виписка із ЄДРПОУ.
Ліцензія на провадження діяльності з надання освітніх послуг (для ЗНЗ недержавної форми власності).
Свідоцтво про державну атестацію.
Колективний договір.

З'ясувати:
- дату створення ЗНЗ, його засновників, юридичну і фактичну адреси;
- тип ЗНЗ, його статус за організаційно-правовою формою;
- структуру ЗНЗ (мережу класів);
- наявність ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг (для ЗНЗ недержавної форми власності), термін її дії, ліцензований обсяг учнівського контингенту;
- наявність свідоцтва про державну атестацію, термін його дії, рівень освітньої діяльності за результатами державної атестації;
- мову(и) навчання.
Зробити висновок щодо:
- відповідності рішення про створення (реорганізацію) ЗНЗ визначеному законодавством порядку;
- відповідності установчих документів ЗНЗ чинному законодавству про загальну середню освіту;
- правомірності надання освітніх послуг, видачі документів про освіту державного зразка;
- відповідності мовного режиму в ЗНЗ законодавству про мови.

2.

Загальний стан укомплектованості ЗНЗ учнями та працівниками

Звіти ЗНЗ за формами статистичної звітності.
Штатний розпис ЗНЗ.
Алфавітна книга запису учнів.
Тарифікаційні списки на оплату праці працівників.

З'ясувати:
- загальну кількість учнів;
- середню наповнюваність класів, у т.ч. за ступенями навчання;
- загальну кількість працівників, у т.ч. педагогічних кадрів, технічного та іншого персоналу;
- наявність вакансій;
- змінність навчально-виховного-процесу (одна, дві зміни, підзміни).
Зробити висновок щодо:
- відповідності структури ЗНЗ учнівському контингентові;
- відповідності штатного розпису Типовому;
- укомплектованості ЗНЗ управлінськими кадрами, педагогічними працівниками, технічним та іншим персоналом відповідно до Типового штатного розпису ЗНЗ та штатного розпису ЗНЗ, що перевіряється.

3.

Загальна характеристика приміщення ЗНЗ

Технічний паспорт ЗНЗ.
Акт на право постійного користування земельною ділянкою (у разі його відсутності - рішення про відведення і закріплення земельної ділянки).
Акт готовності ЗНЗ до навчального року.
Акти (приписи) органів санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, пожежної охорони.

З'ясувати:
- тип забудови (типове приміщення, пристосоване, одна будівля, окремі споруди);
- власність (власне, орендоване);
- проектну потужність будівлі;
- площу земельної ділянки, оформлення права на користування нею.
Зробити висновок щодо:
- наявності матеріально-технічних можливостей для організації навчально-виховного процесу;
- наявності необхідних дозволів органів державного нагляду (контролю) на здійснення освітньої діяльності;
- відповідності проектної потужності наявному учнівському контингентові.

Розділ II. Формування учнівського контингенту

4.

Стан роботи з обліку та охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного віку, які мешкають на закріпленій за ЗНЗ території обслуговування (крім спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів)

Рішення відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації або органу місцевого самоврядування щодо закріплення за ЗНЗ території обслуговування.
Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню.
Книга обліку руху учнів.
Класні журнали.
Особові справи учнів.
Список учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причини)

З'ясувати:
- наявність у ЗНЗ необхідної документації з обліку дітей і підлітків шкільного віку, стан дотримання вимог щодо її оформлення;
- кількість дітей шкільного віку, які проживають на закріпленій за ЗНЗ території обслуговування (згідно з відповідними списками);
- кількість дітей шкільного віку, які проживають на закріпленій території обслуговування і навчаються у даному ЗНЗ;
- стан роботи з перевірки щороку до 5 вересня явки дітей і підлітків до ЗНЗ, уточнення списків первинного обліку дітей, які підлягають навчанню, збору і зберігання довідок з місця навчання тих учнів із території обслуговування ЗНЗ, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах;
- наявність та стан зберігання довідок випускників базової школи щодо продовження навчання із здобуття повної загальної середньої освіти.
Зробити висновок щодо:
- повноти охоплення загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на закріпленій за ЗНЗ території обслуговування;
- стану ведення документації з обліку дітей шкільного віку;
- своєчасності інформування органів управління освітою щодо неохоплення загальною середньою освітою на початок навчального року дітей, які проживають на закріпленій за ЗНЗ території обслуговування.

5.

Порядок прийому учнів на навчання

Статут ЗНЗ.
Правила та матеріали конкурсного прийому дітей на навчання (для гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, колегіумів).
Книга обліку руху учнів.
Алфавітна книга запису учнів.
Особові справи учнів.

З'ясувати:
- наявність у Статуті ЗНЗ положень щодо порядку зарахування учнів на навчання, їх зміст;
- наявність правил прийому учнів до ЗНЗ (для гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, колегіумів, приватних ЗНЗ), їх зміст;
- наявність наказів про зарахування учнів на навчання, їхні дати, зміст;
- наявність і стан зберігання у ЗНЗ необхідних для зарахування на навчання документів: заяви батьків, копії свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім першокласників), документа про відповідний рівень освіти (у разі вступу до ЗНЗ III ступеня), висновків психолого-медико-педагогічних консультацій (для зарахування у спеціальні школи);
- чи не вимагаються при вступі дитини до ЗНЗ інші документи, не передбачені нормативно-правовими актами, або обов'язкові грошові внески;
- наявність матеріалів конкурсних випробувань відповідно до Правил прийому (роботи учнів, протоколи проведення конкурсних випробувань, засідань конкурсної комісії), стан їх оформлення (для гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, колегіумів);
- чи не проводяться конкурсні випробування при вступі до початкової школи (крім спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів);
- співвідношення кількості учнів, зарахованих до ЗНЗ на початку року, та кількості учнів, що зараховані впродовж року (по роках, за період, що перевіряється);
- кількість учнів інших ЗНЗ, які зараховані на навчання у випускні класи ЗНЗ, що перевіряється, чи є випадки зарахування учнів до 11-х класів ліцеїв.
Зробити висновок щодо:
- відповідності встановленого в ЗНЗ порядку зарахування учнів на навчання вимогам чинного законодавства, з урахуванням його типу та статусу;
- правомірності зарахування до ЗНЗ учнів, які на час перевірки там навчаються.

6.

Стан комплектування класів (груп)

Звіт ЗНЗ за формою статистичної звітності "ЗНЗ-1".
Книга наказів із основної діяльності.
Класні журнали.
Особові справи учнів.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Договір, укладений з батьками учнів або особами, які їх замінюють (для приватних ЗНЗ).
Журнали груп продовженого дня (у разі наявності).

З'ясувати:
- кількість учнів у кожному класі ЗНЗ;
- порядок формування класів із поглибленим вивченням окремих предметів (у разі їх наявності), класів профільного навчання;
- наявність класів-комплектів;
- порядок поділу класів на групи для вивчення окремих предметів;
- наявність та порядок формування груп продовженого дня.
Зробити висновок щодо:
- дотримання ЗНЗ санітарно-гігієнічних норм та вимог законодавства про загальну середню освіту щодо комплектування класів, поділу їх на групи для вивчення окремих предметів, формування груп продовженого дня;
- обгрунтованості зарахування учнів до класів із поглибленим вивченням окремих предметів (у разі їх наявності), до класів старшої школи відповідного профілю.

7.

Рух учнівського контингенту. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять

Книга обліку руху учнів.
Алфавітна книга запису учнів.
Книга наказів.

З'ясувати:
- плинність учнівського контингенту;
- порядок переведення учнів із класу в клас;
- порядок випуску учнів із ЗНЗ;
- порядок відрахування учнів із ЗНЗ;
- стан фіксування у класних журналах відомостей про відсутність учнів на навчальних заняттях;
- наявність та зберігання в особових справах учнів медичних довідок та пояснень батьків щодо відсутності дітей на уроках;
- наявність актів про відсутність у ЗНЗ учня понад 10 днів без поважної причини.
Зробити висновок щодо:
- стабільності складу учнівського контингенту, у разі високої плинності - щодо її причин;
- дотримання вимог щодо переведення, відрахування, випуску учнів;
- системи контролю за станом відвідування учнями навчальних занять, своєчасності відповідного інформування органів управління освітою.

Розділи III - IV. Дотримання вимог державних стандартів освіти. Організація навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи

8.

Стан планування змісту загальної середньої освіти

Робочий навчальний план.
Книга протоколів засідання педагогічної ради.
План роботи ЗНЗ.
Заяви, анкети учнів.

З'ясувати:
- порядок планування у ЗНЗ змісту загальної середньої освіти;
- стан оформлення та затвердження робочих навчальних планів ЗНЗ (бажано за період, що перевіряється);
- час розроблення та затвердження робочого навчального плану ЗНЗ на поточний навчальний рік;
- зміст інваріантної складової робочих навчальних планів ЗНЗ, наявність всіх предметів (навчальних дисциплін), передбачених Державним стандартом, кількість навчальних годин, відведених на вивчення кожного предмета;
- зміст варіативної складової робочих навчальних планів ЗНЗ, її структуру (спеціальні курси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття), кількість годин, відведених на їх вивчення;
- навантаження на одного учня згідно з робочим навчальним планом.
Зробити висновок щодо:
- відповідності робочих навчальних планів ЗНЗ типовим навчальним планам, затвердженим МОНмолодьспорту, зокрема, щодо переліку предметів інваріантної складової, кількості годин на їх вивчення (крім експериментальних та індивідуальних навчальних планів), гранично допустимого навантаження;
- відповідності робочих навчальних планів ЗНЗ типу та заявленому статусу ЗНЗ;
- дотримання вимог щодо оформлення та затвердження робочих навчальних планів ЗНЗ.

9.

Реалізація інваріантної складової змісту загальної середньої освіти

Робочі навчальні плани (за період, що перевіряється).
Розклад уроків.
Навчальні програми.
Підручники, навчальні посібники.
Класні журнали.

З'ясувати:
- стан організації викладання предметів (навчальних дисциплін) інваріантної складової робочих навчальних планів ЗНЗ;
- наявність відповідних навчальних програм;
- наявність необхідних підручників, посібників, хрестоматій (із грифом МОНмолодьспорту);
Зробити висновок щодо:
- відповідності розкладу уроків робочому навчальному плану ЗНЗ;
- повноти реалізації у ЗНЗ інваріантної складової змісту загальної середньої освіти;
- забезпечення наступності в поглибленому вивченні окремих предметів, профільному навчанні.

10.

Реалізація варіативної складової змісту загальної середньої освіти, визначеного профілю навчання

Робочі навчальні плани (за період, що перевіряється).
Розклад уроків.
Навчальні програми.
Підручники, навчальні посібники.
Класні журнали.

З'ясувати:
- стан фінансування та використання варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- порядок визначення у ЗНЗ змісту варіативної складової робочого навчального плану;
- кількість предметів (навчальних дисциплін), що вивчаються за рахунок варіативної складової;
- наявність необхідних ресурсів для викладання предметів варіативної складової робочого навчального плану.
Зробити висновок щодо:
- ефективності використання варіативної складової змісту загальної середньої освіти (за період, що перевіряється);
- відповідності змісту варіативної складової робочих навчальних планів спеціалізації (профілю ЗНЗ);
- забезпечення у ЗНЗ індивідуальних освітніх потреб учнів.

11.

Навчальний рік та режим роботи ЗНЗ

Робочий навчальний план.
План роботи ЗНЗ.
Режим роботи.
Розклад уроків.
Класні журнали.

З'ясувати:
- структуру навчального року, загальну тривалість канікул, уроків у 1-х, 2 - 4-х, 5 - 11-х (12-х для вечірніх шкіл) класах, перерв;
- режим роботи ЗНЗ;
- стан оформлення та зміст розкладу уроків та індивідуальних занять.
Зробити висновок щодо:
- відповідності структури навчального року, режиму роботи та розкладу навчальних занять педагогічним та санітарно-гігієнічним нормам;
- дотримання вимог щодо затвердження та оформлення режиму роботи, розкладу навчальних занять ЗНЗ.

12.

Вибір форм організації навчально-виховного процесу та створення у ЗНЗ відповідних умов

Книга наказів.
Режим роботи.
Розклад уроків.
Класні журнали.
Документи щодо організації індивідуального навчання, екстернату (в разі наявності).

З'ясувати:
- форми організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ (групова, індивідуальне навчання, екстернат);
- стан роботи щодо їх реалізації.
Зробити висновок щодо:
- відповідності форм організації навчально-виховного процесу Статуту, специфіці, профілю та іншим особливостям ЗНЗ;
- дотримання вимог стосовно організації індивідуального навчання, екстернату, створення умов для прискореного навчання.

13.

Стан оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення державної підсумкової атестації

Статут та інші установчі документи ЗНЗ.
Класні журнали.
Щоденники учнів.
Директорські контрольні роботи.
Контрольні роботи, проведені під час перевірки.
Книга наказів із основної діяльності.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Матеріали державної підсумкової атестації.

З'ясувати:
- систему оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачену Статутом ЗНЗ;
- систему оцінювання навчальних досягнень учнів, що фактично застосовується у ЗНЗ;
- наявність у вчителів критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів по предметах, визначених МОНмолодьспорту;
- стан обліку навчальних досягнень учнів у класних журналах та особових справах учнів;
- чи є система оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів;
- стан оцінювання учителями письмових директорських контрольних робіт, контрольних робіт за завданнями комісії, що здійснює перевірку ЗНЗ;
- зміст, форму і порядок державної атестації у ЗНЗ;
- кількість учнів, звільнених від проходження державної підсумкової атестації, наявність для цього підстав;
- стан оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі.
Зробити висновок щодо:
- відповідності зазначеної в установчих документах та фактичної систем оцінювання навчальних досягнень учнів у ЗНЗ встановленим вимогам згідно з чинним законодавством про загальну середню освіту;
- дотримання у ЗНЗ критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, визначених МОНмолодьспорту (у разі використання іншої системи оцінювання - правомірності її застосування та правильності переведення оцінок з навчальних предметів за семестри, рік, державної підсумкової атестації у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів);
- дотримання вимог щодо організації та проведення державної підсумкової атестації учнів.

14.

Стан науково-дослідної та експериментальної роботи

Накази органів управління освітою.
Книги наказів.
Книга протоколів засідання педагогічної ради.
Матеріали щодо діяльності МАН.

З'ясувати:
- кількість освітніх інновацій, що впроваджуються у навчально-виховний процес;
- участь ЗНЗ в експериментальній діяльності;
- співвідношення кількості учнів, що беруть участь в науково-дослідницькій роботі, є членами МАН та інших наукових товариств, до загальної кількості учнів (для ЗНЗ II - III ступенів);
- співвідношення кількості вчителів, які розробили, використовують інноваційні технології, до загальної кількості педагогічних працівників.
Зробити висновок щодо:
- рівня інноваційної діяльності ЗНЗ;
- участі учнів і вчителів у науково-дослідній та експериментальній роботі.

15.

Стан навчально-методичної роботи

Накази, листи органів управління освітою, наукових установ.
Книги наказів ЗНЗ.
Навчально-методична література, авторські програми, розроблені працівниками ЗНЗ.
Матеріали роботи методичних об'єднань учителів

З'ясувати:
- стан розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури;
- кількість розроблених педагогічними працівниками авторських програм для викладання навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів;
- стан роботи методичних об'єднань, комісій.
Зробити висновок щодо рівня навчально-методичної роботи

16.

Стан виховної роботи

Плани роботи ЗНЗ.
Плани виховної роботи ЗНЗ.
Програми виховання.
Плани роботи класних керівників, соціального педагога (педагога-організатора), практичного психолога.
Звіти про роботу ЗНЗ. Матеріали анкетування учасників навчально-виховного процесу.

З'ясувати:
- стан планування виховної роботи в цілому по ЗНЗ та окремо по класах, визначення цілей виховання, наявність у планах виховної роботи заходів, що відповідають напрямам виховної роботи, рекомендованим МОНмолодьспорту;
- стан роботи з реалізації напрямів виховної роботи (громадянське, родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, превентивне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвиткові особистості);
- стан роботи ЗНЗ щодо охоплення учнів позашкільною освітою (позаурочною роботою), організації їх змістовного дозвілля;
- стан роботи щодо забезпечення дотримання учнями дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та статуту ЗНЗ;
- динаміка кількості учнів, які скоїли правопорушення (перебувають на обліку в кримінальній міліції, службі в справах дітей);
- чи немає фактів утворення та діяльності в ЗНЗ організаційних структур політичних партій, релігійних організацій та воєнізованих формувань, примусового залучення учнів до вступу в будь-які громадські, громадсько-політичні, релігійні та інші організації;
- здійснення соціально-педагогічного патронажу, діяльність психологічної служби ЗНЗ;
- стан роботи з батьками учнів;
Зробити висновок щодо наявності в ЗНЗ системи виховної роботи, її ефективності.

17.

Видача документів про загальну середню освіту державного зразка

Книга протоколів засідання педагогічної ради.
Книга наказів.
Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.
Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.
Особові справи учнів.

З'ясувати:
- порядок замовлення, оформлення та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка;
- зміст додатків до документів про загальну середню освіту;
- стан оформлення і видачі документів про загальну середню освіту екстернам (у разі організації навчання у формі екстернату);
- стан обрахунку середнього балу атестата;
- стан ведення документації щодо обліку і видачі документів про загальну середню освіту.
Зробити висновок щодо:
- дотримання вимог нормативно-правових актів щодо замовлення, оформлення та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка;
- відповідності змісту додатків до документів про загальну середню освіту переліку навчальних предметів, зазначених в інваріантній складовій відповідних Типових навчальних планів;
- правильності обрахунків середнього балу атестата.

18.

Стан безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Книга наказів з основної діяльності.
Колективний договір.
Посадові інструкції працівників.
Інструкції з охорони праці.
Журнали обліку проведення інструктажів.
Журнал реєстрації нещасних випадків.
Програма навчання та протоколи перевірки знань з охорони праці.
Класні журнали.
Матеріали атестації робочих місць.
Акти готовності ЗНЗ до навчального року.
План роботи ЗНЗ.

З'ясувати:
- стан забезпечення ЗНЗ нормативно-правовими документами з безпеки життєдіяльності (охорони праці);
- стан проведення первинного та періодичного інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (охорони праці) з працівниками та учнями ЗНЗ;
- стан забезпечення учнів і працівників засобами індивідуального захисту;
- наявність випадків травматизму серед учнів і працівників, у тому числі під час навчально-виховного процесу, їх причини, наслідки;
- стан дотримання вимог Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах;
- стан роботи з вивчення правил безпеки життєдіяльності під час проведення уроків і позаурочних заходів - санітарно-технічний стан приміщень ЗНЗ, їх обладнання;
- стан виконання приписів органів СЕС, пожежної охорони, охорони праці.
Зробити висновок щодо:
- рівня безпеки життєдіяльності в ЗНЗ;
- рівня відповідної профілактичної роботи.

Розділ V. Якість підготовки учнів

19

Навчальні досягнення учнів за результатами семестрового (річного) оцінювання (крім учнів 1-х класів)

Класні журнали.
Табелі учнів.
Щоденники учнів.
Зошити для контрольних робіт.

З'ясувати:
- рівень навчальних досягнень учнів за результатами останнього семестрового оцінювання (залежно від періоду перевірки);
- рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання по класах за період, що перевіряється.
Зробити висновок щодо динаміки навчальних досягнень учнів.

20.

Навчальні досягнення учнів за результатами контрольних робіт з предметів інваріантної частини навчального плану, проведених комісією у випускних класах школи кожного ступеня (4-х, 9-х, 11-х), з двох - чотирьох предметів (залежно від строку перевірки)

Контрольні роботи.
Класні журнали.
Зошити для контрольних робіт.

З'ясувати:
- рівень навчальних досягнень учнів згідно з результатами контрольних робіт по кожному предмету;
- типові помилки, допущені учнями в контрольних роботах, оцінки учнів із відповідних тем уроків у класних журналах;
- стан оцінювання педагогічними працівниками ЗНЗ контрольних робіт.
Зробити висновок щодо:
- відповідності рівня навчальних досягнень учнів за результатами контрольних робіт рівню їх навчальних досягнень згідно з семестровим оцінюванням;
- об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

21.

Стан нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні

Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Книга наказів.
Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.
Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.
Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.
Книга протоколів ради ЗНЗ.

З'ясувати:
- кількість учнів, нагороджених похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" (за період, що перевіряється);
- кількість випускників школи III ступеня, нагороджених похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (за період, що перевіряється);
- кількість випускників школи II ступеня, яким видано свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (за період, що перевіряється);
- кількість випускників школи III ступеня, нагороджених медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" та срібною "За досягнення у навчанні" (за період, що перевіряється);
- порядок визначення та нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні, обгрунтованість прийняття відповідних рішень.
Зробити висновок щодо:
- динаміки нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні;
- дотримання вимог законодавства стосовно нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні.

22.

Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах із навчальних дисциплін

Книга наказів із основної діяльності.
Протоколи проведення шкільного етапу олімпіад.
Інформація органів управління освітою, ЗНЗ.

З'ясувати:
- кількість учнів ЗНЗ, що брали участь в II, III та IV етапах всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін, їх результати (по роках, за період, що перевіряється);
- участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах, результати (по роках, за період, що перевіряється)
Зробити висновок щодо:
- динаміки результативності участі учнів ЗНЗ у всеукраїнських олімпіадах та міжнародних змаганнях із навчальних дисциплін;
- відповідності навчальних дисциплін, із яких отримано результат навчальним дисциплінам, що вивчаються поглиблено, або профілю навчання.

23.

Результативність участі в конкурсах захисту робіт учнів - членів МАН

Книга наказів із основної діяльності. Протоколи проведення шкільного етапу конкурсів.
Інформація органів управління освітою, ЗНЗ.

З'ясувати:
- результативність участі учнів ЗНЗ у I, II та III етапах конкурсів захисту робіт учнів - членів МАН по навчальних предметах та в цілому (по роках, за період, що перевіряється);
- співвідношення кількості учнів, що стали переможцями та призерами конкурсів, до загальної кількості учнів - членів МАН.
Зробити висновок щодо:
- динаміки результативності участі учнів ЗНЗ у конкурсах захисту робіт учнів - членів МАН;
- відповідності навчальних дисциплін, із яких отримано результат, навчальним дисциплінам, що вивчаються поглиблено, або профілю навчання.

24.

Продовження навчання випускників 11-х класів

Звіти та інформація ЗНЗ.

З'ясувати:
- кількість випускників школи III ступеня, що продовжили навчання у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації, їх спеціалізація, співвідношення до загальної кількості випускників (по роках);
- кількість випускників школи III ступеня, що продовжили навчання у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, їх спеціалізація, співвідношення до загальної кількості випускників (по роках);
- кількість випускників школи III ступеня, що продовжили навчання у професійно-технічних навчальних закладах, їх спеціалізація, співвідношення до загальної кількості випускників (по роках);
- кількість випускників минулих років, які після закінчення ЗНЗ не продовжили навчання і не були працевлаштовані (станом на 1 вересня нового навчального року);
- стан профорієнтаційної роботи в ЗНЗ.
Зробити висновок щодо:
- динаміки вступу випускників ЗНЗ до вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів акредитації, ПТНЗ, зокрема, профілюючі вступні іспити до яких відповідають спеціалізації та профілю ЗНЗ (за період, що перевіряється);
- рівня профорієнтаційної роботи в ЗНЗ.

25.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання (для ЗНЗ III ступеня)

Інформація УЦОЯО (РЦОЯО).
Класні журнали.
Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.
Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

З'ясувати:
- динаміку співвідношення кількості учнів-учасників ЗНО до загальної кількості випускників;
- результати учасників ЗНО по предметах;
- рівень навчальних досягнень випускників 11-х класів за результатами річного (семестрового) оцінювання.
Зробити висновок щодо співпадіння (розбіжності) результатів ЗНО і результатів річного (семестрового) оцінювання навчальних досягнень випускників.

Розділ VI. Ефективність використання педагогічного потенціалу

26.

Стан забезпечення педагогічними кадрами, необхідними для реалізації змісту загальної середньої освіти.

Штатний розпис ЗНЗ.
Робочий навчальний план.
Книга наказів з кадрових питань.
Книга обліку педагогічних працівників.
Звіт ЗНЗ за формою статистичної звітності "№ 83-РВК".
Книга обліку трудових книжок.
Трудові книжки.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Особові справи педагогічних працівників.

З'ясувати:
- загальну кількість учителів, їх фахову освіту, педагогічне навантаження;
- порядок розподілу педагогічного навантаження.
Зробити висновок щодо:
- забезпечення педагогічними кадрами відповідно до навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах розпису, затвердженого засновником (власником);
- відповідності фахової освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників предметам (навчальним дисциплінам), що ними викладаються;
- дотримання вимог щодо розподілу педагогічного навантаження, його обґрунтованість.

27.

Рівень стабільності складу педагогічних працівників

Книга наказів з кадрових питань.
Книга обліку педагогічних працівників.
Звіти ЗНЗ за формою статистичної звітності "№ 83-РВК" за період, що перевіряється.
Особові справи педагогічних працівників.

З'ясувати:
- співвідношення кількості педагогічних працівників, які мають у ЗНЗ основну роботу, та кількості педагогів, які здійснюють викладання предметів (навчальних дисциплін) за сумісництвом;
- співвідношення кількості педагогічних працівників пенсійного (окремо - передпенсійного) віку до загальної кількості педагогів, які працюють у ЗНЗ;
- плинність педагогічних кадрів за період, що перевіряється, її причини.
Зробити висновок щодо:
- рівня стабільності складу педагогічних працівників;
- причин високої плинності педагогічних кадрів (у разі встановлення).

28.

Якісний склад педагогічних кадрів

Звіти ЗНЗ за формами статистичної звітності.
Книга наказів з кадрових питань.
Книга обліку педагогічних працівників.
Протоколи атестаційної комісії.
Особові справи педагогів.
Тарифікація.

З'ясувати:
- кількість учителів першої та вищої кваліфікаційних категорій;
- кількість науково-педагогічних працівників, їх фахову освіту, педагогічне навантаження;
- кількість вчителів, які здійснюють викладання навчальних предметів без відповідної фахової освіти;
- кількість педагогічних працівників, які мають звання "Народний учитель України", "Заслужений учитель України", "Вчитель-методист", "Старший вчитель";
- кількість педагогічних працівників, які нагороджені державними та відомчими нагородами (орденами, медалями, знаками, грамотами);
- кількість педагогів, які брали участь у конкурсах фахової майстерності, їх результати.
Зробити висновок щодо:
- рівня якісного складу педагогічних кадрів;
- залучення науково-педагогічних працівників до педагогічної діяльності в ЗНЗ з метою реалізації профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів (дисциплін).

29.

Забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стан атестації педагогічних кадрів

План роботи ЗНЗ. Плани (графіки) підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Перспективний план атестації педагогічних працівників.
Книги наказів.
Книга засідань педагогічної ради.
Матеріали атестаційної комісії.

З'ясувати:
- наявність планів та графіків проходження курсів підвищення кваліфікації, стан їх реалізації (за період, що перевіряється);
- стан роботи з атестації педагогічних працівників;
- наявність умов для підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти.
Зробити висновок щодо:
- дотримання вимог стосовно організації та проведення атестації педагогічних працівників;
- рівня забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Розділ VII. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази

30.

Технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель та приміщень ЗНЗ

Технічний паспорт школи.
Акти СЕС, органів пожежної охорони, охорони праці.
Акти готовності ЗНЗ до навчального року.
Договори оренди.
Огляд приміщень ЗНЗ.

З'ясувати:
- загальну площу приміщень;
- санітарно-гігієнічний стан будівель і приміщень, заходи ЗНЗ щодо його покращення;
- наявність договорів оренди.
Зробити висновок щодо:
- рівня забезпечення ЗНЗ необхідними площами та приміщеннями, їх безпеки, естетики оформлення;
- доцільності оренди (у разі наявності).

31.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок та ін.

Огляд матеріально-технічної бази ЗНЗ.
Інвентарні списки основних засобів.
Акти списання матеріальних цінностей.
Технічний паспорт школи. Переліки обладнання навчальних приміщень.

З'ясувати:
- стан забезпечення ЗНЗ обладнанням, меблями відповідно до Типових переліків, передбачених для даного типу навчального закладу;
- стан навчального та спортивного обладнання, меблів;
- витрати коштів на зміцнення матеріально-технічної бази; придбання навчального обладнання;
- стан забезпечення кабінетів наочними посібниками і дидактичними матеріалами.
Зробити висновок щодо:
- відповідності матеріально-технічного забезпечення ЗНЗ вимогам щодо реалізації Державних стандартів загальної освіти, можливості виконання навчальних планів і програм;
- ефективності та раціональності використання приміщень ЗНЗ.

32.

Стан забезпечення комп'ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання та ефективність їх використання

Звіти за формою статистичної звітності "№ ЗНЗ-1" та "№ Д-4".
Інвентарні списки основних засобів.
Паспорти комп'ютерних класів, сертифікати з ліцензованого програмного забезпечення. Дозвільні документи, в т.ч. акти СЕС. Журнали обліку використання ПК, реєстрації зупинки машин та організації їх ремонту.

З'ясувати:
- стан та динаміку комп'ютерного забезпечення навчального процесу (наявність комп'ютерного класу, кількість комп'ютерів на одного учня, роки їх випуску, технічний стан);
- стан підключення ЗНЗ до мережі Інтернет, використання цієї мережі учнями та педагогічними працівниками;
- розклад проведення навчальних занять у комп'ютерному класі, загальний час його експлуатації на тиждень;
- програмне забезпечення комп'ютерів;
- наявність навчального програмного комп'ютерного забезпечення відповідно до навчальних програм, за якими здійснюється викладання навчальних предметів;
- кількість предметів, під час викладання яких використовуються інформаційно-комунікаційні технології;
- санітарно-гігієнічний стан приміщень, де встановлено комп'ютерну та мультимедійну техніку;
- наявність та зміст персонального сайту ЗНЗ;
- рівень комп'ютерної грамотності керівництва та педагогічних працівників ЗНЗ.
Зробити висновок щодо:
- рівня забезпечення ЗНЗ комп'ютерною технікою;
- раціональності та ефективності використання комп'ютерної техніки, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності.

33.

Стан використання іншого інформаційного забезпечення

Інвентарна книга бібліотечного фонду. Відомості про забезпечення учасників навчально-виховного процесу підручниками, посібниками, довідниками, інструктивно-методичними матеріалами тощо.
Огляд приміщень.

З'ясувати:
- наявність у ЗНЗ бібліотеки, читальної зали, їх обладнання створення умов для роботи учнів і педагогів;
- стан забезпечення учнів підручниками, посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою, рекомендаціями для виконання лабораторних, практичних, творчих робіт тощо;
- стан забезпечення ЗНЗ художньою літературою;
- заходи ЗНЗ щодо поповнення бібліотечних фондів;
- стан використання бібліотечного фонду учнями та педагогічними працівниками.
Зробити висновок (з урахуванням попереднього пункту) щодо рівня інформаційного забезпечення ЗНЗ, ефективності його використання.

34.

Фінансове забезпечення діяльності ЗНЗ (потребує включення до складу комісії відповідних фахівців)

Фінансова звітність, документи бухгалтерського обліку. Книги наказів.
Договори про оренду приміщень ЗНЗ.
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності ЗНЗ.
Документи щодо надання додаткових освітніх послуг.

З'ясувати:
- джерела фінансування навчального закладу, його обсяги;
- стан використання фінансових ресурсів;
- стан дотримання лімітів на витрати газу, електроенергії;
- стан організації надання додаткових освітніх послуг;
- порядок отримання та використання благодійної допомоги;
- наявність (відсутність) заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень;
- стан залучення позабюджетних коштів (для державних і комунальних ЗНЗ);
- стан оплати за комунальні послуги, виплат заробітної плати тощо;
- стан фінансової дисципліни ЗНЗ.
Зробити висновок щодо:
- стану фінансування ЗНЗ;
- раціональності та ефективності використання фінансових ресурсів.

Розділ VIII. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

35

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інших соціально вразливих категорій

Особові справи учнів.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Книги наказів.
Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації.

З'ясувати:
- кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інших соціально вразливих категорій, які навчаються у ЗНЗ;
- стан забезпечення соціально-правових гарантій дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами;
- стан здійснення зазначеної роботи, відповідно до вимог законодавства;
- роботу щодо виявлення і обліку дітей, які потребують соціально-матеріальної підтримки;
- стан надання ЗНЗ соціально-педагогічної та матеріальної допомоги;
- створення у ЗНЗ умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, стан впровадження інклюзивного навчання;
- стан співпраці ЗНЗ з органами і структурами, що опікуються захистом прав дітей вищезазначених категорій.
Зробити висновок щодо рівня роботи ЗНЗ із захисту прав та законних інтересів дітей пільгових категорій.

36.

Організація медичного обслуговування учнів і працівників ЗНЗ

Штатний розпис.
Книги наказів.
Особові справи та медичні картки учнів.
Медичні книжки працівників.

З'ясувати:
- наявність медичного працівника в штаті ЗНЗ чи відповідної угоди із закладом охорони здоров'я, навантаження медичних працівників у ЗНЗ, графік їх роботи, освіта;
- наявність у ЗНЗ медичного кабінету, стан його обладнання, забезпечення необхідними медичними засобами та ліками;
- періодичність проведення та результати медичних оглядів учнів і працівників ЗНЗ;
- наявність у працівників ЗНЗ медичних книжок;
- стан ведення документації щодо медичного обслуговування учнів.
Зробити висновок щодо:
- дотримання вимог нормативно-правових актів стосовно медичного забезпечення ЗНЗ;
- рівня медичного обслуговування учнів і працівників ЗНЗ.

37.

Організація харчування учнів

Книги наказів.
Звіти ЗНЗ.
Акти готовності до навчального року.
Акти СЕС.
Журнали бракеражної комісії.
Перспективне меню.
Меню-розкладки на кожен день.

З'ясувати:
- наявність харчоблоку та стан забезпечення його необхідним обладнанням та інвентарем;
- кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням, зокрема, учнів початкових класів та дітей пільгових категорій безоплатними обідами;
- доступність учнів до буфетної продукції;
- режим харчування, його вартість;
- стан виконання натуральних норм харчування відповідно до віку учнів;
- стан організація дієтичного харчування;
- заходи щодо здешевлення вартості харчування.
Зробити висновок щодо:
- створення умов для харчування учнів ЗНЗ;
- дотримання вимог законодавства щодо організації та якості харчування учнів.

38.

Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників

Книги наказів.
Списки учнів і педагогічних працівників, які направлялися на оздоровлення.

З'ясувати:
- кількість та динаміку оздоровлення учнів і педагогічних працівників, що відбувається за сприяння ЗНЗ.
Зробити висновок щодо стану роботи з оздоровлення учнів та педагогічних працівників ЗНЗ.

39.

Транспортне обслуговування учнів і педагогічних працівників (для ЗНЗ, розміщених у сільській місцевості)

Звіти за формами статистичної звітності.
Інформація ЗНЗ.
Журнал реєстрації вихідної документації.
Документація щодо шкільного автобуса (у разі його наявності)

З'ясувати:
- кількість учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності до ЗНЗ (потребують підвозу);
- кількість учнів та педагогічних працівників, для яких організовано підвіз;
- наявність шкільного автобусу, стан його технічного і медичного обслуговування;
- заходи ЗНЗ щодо забезпечення належного транспортного обслуговування.
Зробити висновок щодо рівня транспортного обслуговування учнів і працівників ЗНЗ, дієвості заходів щодо його поліпшення.

Розділ IX. Управління загальноосвітнім навчальним закладом

40.

Стан керівництва ЗНЗ.

Статут.
Особові справи директора та його заступників.
Посадові інструкції керівництва ЗНЗ (контракти з місцевим органом управління освітою, засновником (власником) - залежно від порядку призначення).
Книги наказів.
Плани роботи ЗНЗ.
Книги внутрішнього контролю.

З'ясувати:
- освітній рівень директора ЗНЗ та його заступників;
- стан роботи керівництва ЗНЗ щодо забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань учнів, дотримання вимог щодо охорони дитинства, підтримки ініціативи стосовно вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків педагогів, реалізації прав учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- стан роботи директора ЗНЗ щодо видання наказів і розпоряджень, контролю за їх виконанням;
- зміст звітів директора ЗНЗ перед трудовим колективом.
Зробити висновок (з урахуванням висновків, зазначених у всіх розділах) щодо:
- повноти виконання директором ЗНЗ та його заступниками обов'язків, покладених на них згідно з нормативно-правовими актами;
- рівня управлінської діяльності керівництва ЗНЗ.

41.

Діяльність педагогічної ради

Плани роботи ЗНЗ.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Книги наказів.

З'ясувати:
- склад педагогічної ради;
- кількість засідань, що проводяться на рік;
- тематику засідань;
- рішення, що ухвалюються;
- наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;
- стан контролю за виконанням рішень педагогічної ради.
Зробити висновок щодо:
- відповідності діяльності педагогічної ради, тематики її засідань вимогам законодавства про загальну середню освіту;
- ролі зазначеного колегіального органу в управлінні ЗНЗ.

42.

Формування органів громадського самоврядування ЗНЗ

Статут ЗНЗ.
Протоколи зборів (конференцій) колективу.
Звіти керівника ЗНЗ.
Протоколи засідань ради ЗНЗ.
Протоколи засідань піклувальної ради.
Положення про батьківські комітети (ради) ЗНЗ.
Протоколи засідань батьківських комітетів (рад).
Положення про учнівське самоврядування ЗНЗ.
Протоколи засідань органів учнівського самоврядування.

З'ясувати:
- стан проведення загальних зборів (конференцій) колективу (плановість, періодичність, розгляд питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу, рішення);
- стан звітування на загальних зборах директора ЗНЗ про здійснення керівництва закладом;
- наявність рішень щодо створення ради закладу, піклувальної ради, учнівських та батьківських комітетів, методичних комісій, асоціацій тощо;
- стан роботи: ради ЗНЗ, піклувальної ради, батьківські комітети (ради), органів учнівського самоврядування.
Зробити висновок щодо:
- залучення громадськості до управління ЗНЗ;
- ефективності діяльності органів громадського самоврядування ЗНЗ.

43.

Суспільний рейтинг ЗНЗ

Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню, на закріпленій за ЗНЗ території обслуговування (крім ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, колегіумів).
Списки учнів, які навчаються у ЗНЗ.
Результати анкетування учасників навчально-виховного процесу.
Журнал обліку вхідної документації, звернень та заяв громадян.
Матеріали ЗМІ.

З'ясувати:
- динаміку співвідношення кількості учнів, які навчаються у ЗНЗ, але проживають поза територією його обслуговування, до загальної кількості учнів;
- динаміку конкурсу на зарахування до ЗНЗ (у разі, якщо це ліцей, гімназія, спеціалізована школа, колегіум);
- динаміку скарг громадян щодо діяльності ЗНЗ, що надійшли до його керівництва, органів управління освітою, стан реагування на них, вжиття відповідних заходів;
- стан висвітлення діяльності ЗНЗ у засобах масової інформації.
Зробити висновок щодо рівня роботи ЗНЗ по створенню позитивного іміджу навчального закладу.

44.

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, державного інспектування)

Акти та інші матеріали атестації, державного інспектування.
Книга наказів.
Книга протоколів засідання педагогічної ради. Контрольно-візитаційна книга.
План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю

З'ясувати:
- наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність, встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо;
- стан виконання вищезазначеного плану заходів.
Зробити висновок щодо повноти та якості усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю, дотримання встановлених термінів.

За результатами комплексної перевірки зробити загальний висновок щодо рівня реалізації ЗНЗ завдань і функцій, визначених чинним законодавством про освітуЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
навчальних закладів України
04.04.2012 № 27-а

ТИПОВА ПРОГРАМА
комплексної перевірки позашкільного навчального закладу

ПЕРЕДМОВА

Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства (стаття 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

Відповідно до Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. № 353, формами державного нагляду (контролю) є державна атестація та інспектування. Інспектування здійснюється шляхом проведення комплексної або вибіркової перевірки, що може бути плановою або позаплановою.

Інспектування позашкільних навчальних закладів (далі - навчальний заклад) незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, що надають освітні послуги у сфері позашкільної освіти, здійснюється за такими напрямами:

- виконання навчальним закладом положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань позашкільної освіти;

- якість підготовки навчальним закладом вихованців, учнів, слухачів;

- організація у навчальному закладі навчально-виховної і навчально-методичної роботи;

- ефективність використання навчальним закладом педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

До Типової програми комплексної перевірки позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, що надає освітні послуги у сфері позашкільної освіти (далі - Типова програма), включено вищезазначені напрями інспектування та питання, визначені Законом України "Про позашкільну освіту", Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433, та іншими нормативними актами в галузі освіти.

На основі Типової програми розробляються відповідні робочі програми та програми перевірок за напрямом (напрямами).


п/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам комісії

1

2

3

4

Розділ I. Загальна характеристика позашкільного навчального закладу (далі - ПНЗ)

1.

Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

Рішення про створення (реорганізацію) ПНЗ. Статут та інші документи, що регламентують діяльність ПНЗ. Свідоцтво про державну реєстрацію. Свідоцтво про державну атестацію

З'ясувати:
- час створення позашкільного навчального закладу, юридичну та фактичну адресу;
- форму власності та правову підставу діяльності ПНЗ;
- контингент вихованців, кількість гуртків (груп), їх середню наповнюваність;
- відповідність проектній потужності приміщення навчального закладу;
- наявність свідоцтва про державну атестацію, термін його дії, рівень освітньої діяльності за результатами державної атестації.
Зробити висновок щодо:
- можливостей здійснення освітньої діяльності;
- дотримання вимог нормативно-правових актів про освіту;
- відповідність діяльності позашкільного навчального закладу заявленому статусу;
- дотримання закладом основних засад державної політики у сфері позашкільної освіти

2.

Загальна характеристика приміщення ПНЗ

Технічний паспорт ПНЗ. Акт на право постійного користування земельною ділянкою (у разі його відсутності - рішення про відведення і закріплення земельної ділянки). Акт готовності ПНЗ до навчального року. Акти (приписи) санітарно-епідеміологічної служби, охорони праці, пожежної охорони

З'ясувати:
- тип забудови (типове приміщення, пристосоване, одна будівля, окремі споруди);
- власність (власне, орендоване);
- проектну потужність будівлі;
- площу земельної ділянки, оформлення права на користування нею.
Зробити висновок щодо:
- наявності матеріально-технічних можливостей для організації навчально-виховного процесу;
- наявності необхідних дозволів органів державного нагляду (контролю) на здійснення освітньої діяльності;
- відповідності проектної потужності наявному контингентові вихованців

Розділ II. Якість підготовки вихованців, учнів, слухачів

1.

Результативність участі вихованців, учнів і слухачів ПНЗ в регіональних, Всеукраїнських, міжнародних фестивалях, конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт тощо

Матеріали ПНЗ щодо участі вихованців, учнів та слухачів у регіональних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, турнірах, фестивалях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт (за останні три роки)

Проаналізувати результативність участі вихованців, учнів, слухачів ПНЗ в регіональних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, турнірах, фестивалях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт (за три роки).
Зробити висновок щодо динаміки участі та результативності вихованців у конкурсах, турнірах різних номінацій, етапів, рівнів та організаційної роботи керівництва навчального закладу

2.

Організація участі учнівської молоді у Всеукраїнських конкурсах, науково-освітніх проектах та програмах

Матеріали участі учнівської молоді у Всеукраїнських конкурсах МАН, експедиціях, фестивалях, науково-освітніх проектах, програмах, акціях тощо

Зробити висновок щодо стану дослідницько-експериментальної діяльності учнівської молоді, її результативність

3.

Участь вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах

Матеріали щодо участі вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах

Проаналізувати результати участі вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах.
Зробити висновок щодо результатів участі вихованців у міжнародних науково-освітніх проектах

4.

Результати організаційно-просвітницької та навчальної роботи ПНЗ

Узагальнюючі матеріали організації різних форм просвітницької діяльності ПНЗ, популяризації досвіду роботи працівників закладу в періодичній педагогічній та науковій пресі, співпраці із засобами масової інформації. Книги обліку і видачі свідоцтв (посвідчень) про позашкільну освіту випускникам

З'ясувати питання щодо популяризації інноваційної діяльності педагогічних працівників позашкільного навчального закладу, організації різних форм просвітницької діяльності (робота батьківських лекторіїв, клубів, патріотичних, трудових, туристсько-краєзнавчих експедицій, акцій, екскурсій, конкурсів, змагань, походів, днів відкритих дверей, творчих звітів колективів, записи тематичних відео- та радіопередач, тематичних виставок, концертна діяльність тощо) та співпраці із ЗМІ.
Зробити висновок щодо стану організаційно-просвітницької роботи позашкільного навчального закладу

5.

Наявність та діяльність у ПНЗ творчих колективів, що мають почесні звання

Матеріали про присвоєння колективу почесних звань

Зробити висновок щодо стану організації роботи в ПНЗ щодо створення умов для розвитку творчих колективів

Розділ III. Організація навчально-виховної і навчально-методичної роботи

3.1. Стан організації навчально-виховного процесу

3.1.1.

Відповідність структури ПНЗ, наявної мережі гуртків, секцій, творчих об'єднань вимогам статуту та планам розвитку навчального закладу

Статут, річний та перспективний плани роботи позашкільного навчального закладу

З'ясувати структуру ПНЗ, стан роботи щодо формування мережі гуртків, секцій, творчих об'єднань відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.
Зробити висновок щодо їх відповідності вимогам статуту та планам розвитку позашкільного навчального закладу

3.1.2.

Підготовка навчальної документації (робочий навчальний план ПНЗ, журнали обліку гурткової роботи, навчальні програми, розклад занять, накази щодо організації навчально-виховного процесу). Відповідність навчального плану та вибраних програм меті й завданням роботи позашкільного навчального закладу. Фактичний стан їх виконання

Річний план роботи ПНЗ, плани роботи структурних підрозділів, гуртків, об'єднань, лабораторій. План методичної роботи. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу. Розклад занять, журнали обліку роботи гуртків. Книги протоколів засідання педагогічної ради, наказів з основної діяльності (за три роки)

З'ясувати:
- відповідність робочого навчального плану Типовим навчальним планам, навчальних програм меті і завданням позашкільного навчального закладу;
- своєчасність розробки розкладу занять, його відповідність робочим планам;
- якість і своєчасність оформлення журналів обліку гурткової роботи, виконання робочих навчальних планів і програм;
- планомірність та системність розгляду питань організації навчально-виховного процесу на педагогічних радах;
- своєчасність розробки, повнота забезпечення та якість наказів з основної діяльності.
Зробити висновок щодо стану підготовки та ведення ділової документації вимогам законодавства

3.1.3.

Динаміка розвитку мережі гуртків, груп та інших творчих об'єднань з урахуванням статутних завдань та стану фінансування

Матеріали з розвитку мережі ПНЗ (за останні три роки). Журнали обліку роботи гуртків. Кошториси навчального закладу

З'ясувати динаміку розвитку мережі гуртків, секцій і творчих об'єднань з урахуванням статутних завдань та стану фінансування

3.1.4.

Дотримання законодавства щодо мови навчання і виховання у ПНЗ

Ділова документація ПНЗ, наочність кабінетів, лабораторій, секцій та інших навчально-виробничих приміщень

Зробити висновок щодо стану виконання нормативно-правових актів з мовних питань

3.1.5.

Наявність тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм

Державні, регіональні програми, плани організаційно-практичних заходів щодо реалізації програм розвитку позашкільних навчальних закладів та заходи стосовно їх виконання

Проаналізувати заходи щодо виконання державних та регіональних програм і зробити висновок стосовно їх ефективності

3.1.6.

Проведення організаційно-масової роботи в ПНЗ

Плани роботи позашкільного навчального закладу та матеріали з організаційно-масової роботи

З'ясувати стан організаційно-масової роботи ПНЗ.
Зробити висновок щодо стану результативності заходів з організаційно-масової роботи

3.2. Стан організації навчально-методичної роботи

3.2.1.

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу

План роботи ПНЗ, наказ про організацію методичної роботи, протоколи засідань методичних об'єднань. Інформаційно-аналітичні довідки, річні звіти, матеріали роботи з питань проектування та впровадження моделі виховної системи. Результати видавничої діяльності (методичні розробки, сценарії тощо)

З'ясувати стан методичної роботи ПНЗ, матеріали річних звітів, масових заходів, методичних об'єднань, педагогічних практикумів, конференцій, семінарів з питань методичної роботи; діяльність методичних об'єднань та стан видавничої діяльності.
Зробити висновок щодо стану інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу ПНЗ

3.2.2.

Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу: програмно-методичне забезпечення навчального процесу, впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику діяльності та управління ПНЗ. Науково-дослідницька та експериментальна робота

Документи щодо організації експериментальної роботи, матеріали з науково-дослідницької та експериментальної роботи. Плани роботи, протоколи та матеріали засідань методичних об'єднань, матеріали узагальнення педагогічного досвіду

З'ясувати:
- стан впровадження сучасних форм та методів навчання;
- наявність та ефективність заходів позашкільного навчального закладу щодо виховання, розвитку особистості;
- стан програмно-методичного забезпечення навчального процесу, координації та розвитку дослідницько-експериментальної роботи.;
- наявність матеріалів банку даних педагогічних інновацій;
- стан інформаційного забезпечення діяльності ПНЗ;
- системність впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику позашкільної освіти.
Зробити висновок щодо програмно-методичного забезпечення навчального процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику позашкільної освіти та управління ПНЗ

3.2.3.

Робота педагогічної та методичної рад ПНЗ щодо вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників позашкільного навчального закладу та його структурних підрозділів. Залучення педпрацівників до інноваційної та науково-дослідницької діяльності

Плани роботи ПНЗ. Книги протоколів засідань педагогічної та методичної рад позашкільного навчального закладу. Матеріали узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників. Авторські програми, підручники, посібники, методичні рекомендації, публікації наукових статей

Проаналізувати роботу педагогічної, методичної рад позашкільного навчального закладу щодо узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників, залучення їх до інноваційної та науково-дослідницької діяльності (проведення експериментальної роботи, наукових досліджень, написання дисертацій, навчання в аспірантурі та докторантурі тощо).
З'ясувати:
- стан вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;
- відповідність розроблених методичних матеріалів віковим особливостям вихованців, учнів та слухачів;
- наявність відповідного грифу на підручниках, авторських програмах, які використовуються у навчально-виховному процесі;
- стан дотримання затверджених навчальних планів та програм.
Зробити висновок щодо:
- вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;
- рівня методичної роботи ПНЗ по залученню педагогічних працівників до інноваційної та науково-дослідницької діяльності

3.2.4.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за останні п'ять років

Перспективний та річний плани проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників

З'ясувати стан виконання річного та перспективного планів курсової перепідготовки педагогічних працівників ПНЗ та його структурних підрозділів.
Зробити висновок щодо стану підвищення кваліфікації педагогічних працівників

3.2.5.

Проходження атестації педагогічними працівниками

Перспективний та річний плани проходження атестації педагогічних працівників, їх особові справи, накази щодо проведення атестації в ПНЗ

З'ясувати:
- відповідність проведення атестації вимогам Типового положення, наявність плану атестації (на п'ять років), наказів про проведення атестації у навчальному році (її підсумки);
- рівень ведення протоколів засідань атестаційної комісії, заповнення та зберігання атестаційних листів, наявність всіх відповідних матеріалів у особових справах педагогічних працівників;
- дотримання встановлених вимог при оформленні атестаційних матеріалів.
Зробити висновок щодо рівня об'єктивності та гласності в роботі атестаційної комісії

3.3. Контингент вихованців

3.3.1.

Формування контингенту вихованців та комплектування мережі гуртків (груп)

Статут ПНЗ, перелік видів діяльності, матеріали організаційно-масової та методичної роботи. Загальні показники діяльності позашкільного навчального закладу щодо результативності роботи (за попередні три роки). Документи щодо затвердження структурних підрозділів, їх формування та складу, контингенту вихованців, наповнюваності гуртків, об'єднань. Журнали обліку роботи гуртків

З'ясувати:
- динаміку формування контингенту вихованців (у тому числі із соціально незахищених категорій); дотримання нормативів наповнюваності груп та інших організаційних форм у позашкільному навчальному закладі, вікових категорій;
- рівень класифікації гуртків, груп, творчих об'єднань у навчальному закладі.
Зробити висновок щодо стану роботи стосовно формування контингенту вихованців та комплектування мережі гуртків (груп)

3.3.2.

Дотримання умов прийому вихованців

Статут ПНЗ, положення про відповідний тип позашкільного навчального закладу, довідки медичного закладу для вихованців

З'ясувати стан роботи щодо дотримання умов прийому вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу, отримання медичних довідок вихованцями закладу з урахуванням типу гуртка.
Зробити висновок щодо дотримання ПНЗ умов прийому вихованців

3.3.3.

Розвиток учнівського самоврядування

Плани роботи ПНЗ, списки членів учнівського самоврядування, протоколи засідань, конференцій

Проаналізувати установчі документи, структуру та результати роботи учнівського самоврядування в навчальному закладі, роль керівництва позашкільного навчального закладу, педагогічного колективу щодо активізації роботи учнівського самоврядування.
Зробити висновок щодо стану організації та діяльності в ПНЗ учнівського самоврядування

3.3.4.

Забезпечення умов для збереження здоров'я вихованців, учнів та слухачів

Заходи щодо оздоровлення вихованців, учнів та слухачів. План виховної та спортивно-масової роботи ПНЗ. Звітна документація про оздоровлення вихованців позашкільного навчального закладу

З'ясувати:
- умови для фізичного розвитку вихованців, стан матеріально-технічного забезпечення спортивного залу (майданчика);
- стан виконання плану спортивно-масової роботи;
- стан фізкультурно-оздоровчої роботи;
- ефективність використання спортивної бази ПНЗ для організації відпочинку та оздоровлення учнів, вихованців та слухачів (спортивно-оздоровча, лікувальна, культурно-просвітницька робота).
Зробити висновок щодо забезпечення умов для збереження здоров'я вихованців, учнів та слухачів

Розділ IV. Ефективність використання педагогічного потенціалу

1.

Укомплектованість ПНЗ педагогічними кадрами, доцільність їх розстановки

Штатний розпис. Особові справи педагогічних працівників, накази з кадрових питань, угоди, посадові інструкції

З'ясувати:
- відповідність фахової освіти та підготовки педагогічних працівників, керівників гуртків, секцій займаним посадам;
- стан роботи керівництва щодо забезпечення ПНЗ кваліфікованими педагогічними працівниками та їх розстановки;
- якісний склад педагогічного колективу та динаміку його змін.
Зробити висновок щодо:
- рівня стабільності складу педагогічних працівників;
- рівня якісного складу педагогічних кадрів;
- причин високої плинності педагогічних кадрів (у разі встановлення)

2.

Освітньо-кваліфікаційний рівень керівника ПНЗ, його заступників

Штатний розпис, особові справи керівника ПНЗ та його заступників, посадові інструкції, накази про розподіл їх функціональних обов'язків

Зробити висновок щодо освітнього рівня керівників позашкільного навчального закладу (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, вища педагогічна або фахова освіта) та раціональність розподілу функціональних обов'язків

3.

Освітньо-кваліфікаційний рівень завідуючих відділами, лабораторіями, керівників гуртків тощо

Штатний розпис, книга наказів з кадрових питань, тарифікаційні списки, особові справи та атестаційні матеріали педагогічних працівників, посадові інструкції

З'ясувати стан дотримання вимог статті 21 Закону України "Про позашкільну освіту" та склад педпрацівників за віком, освітнім рівнем, стажем педагогічної роботи, плинність кадрів, розподіл педагогічного навантаження.
Зробити висновок щодо рівня дотримання вимог законодавства і нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту при доборі та розстановці керівних і педагогічних кадрів.

4.

Наявність у ПНЗ педагогічних працівників, які мають відзнаки, нагороди

Книга наказів з основної діяльності, матеріали педагогічної ради, ради навчального закладу, особові справи та атестаційні матеріали, трудові книжки педагогічних працівників ПНЗ, накази з кадрових питань

З'ясувати:
- стан організації роботи щодо відзначення педпрацівників різними видами морального та матеріального заохочення;
- стан забезпечення умов для підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, підтримки талановитих педагогів, зокрема тих, які мають почесні педагогічні звання та нагороди

5.

Робота з молодими педагогами

Планування роботи ПНЗ, матеріали засідань педагогічної ради, методичних об'єднань, опис форм та схеми організації роботи з молодими педагогами, планування та результати психолого-педагогічних тренінгів, наказ про наставництво

Проаналізувати матеріали педагогічних рад, методичних об'єднань щодо організації роботи з молодими педагогами, планування та результати психолого-педагогічних тренінгів, аналізів відвіданих занять.
Зробити висновок щодо дієвості роботи з молодими педагогічними працівниками в позашкільному навчальному закладі

6.

Забезпечення умов для збереження здоров'я працівників трудового колективу

Заходи щодо оздоровлення педагогічних працівників. Плани роботи ПНЗ. Звітна документація про оздоровлення учасників навчально-виховного процесу. Протоколи засідань профспілкового комітету

З'ясувати:
- стан реалізації заходів щодо оздоровлення та відпочинку;
- ефективність використання бази позашкільного навчального закладу для організації відпочинку та оздоровлення працівників (спортивно-оздоровча, лікувальна, культурно-просвітницька робота).
Зробити висновок щодо забезпечення умов для збереження здоров'я працівників трудового колективу

Розділ V. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази

1.

Відповідність будівель та приміщень навчального закладу завданням реалізації позашкільної освіти

Технічний паспорт навчального закладу. Висновки органів охорони праці, державного пожежно-технічного та санітарного нагляду. Акти готовності до нового навчального року.
Угоди на оренду приміщень. Державний акт на право користування земельною ділянкою

З'ясувати:
- загальну характеристику приміщень: типова будівля, окремі, пристосовані (власні, орендовані), загальна площа приміщень, їх санітарно-технічний стан;
- відповідність будівель, навчальних та навчально-дослідницьких приміщень, їх оснащення, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам (у відсотках від потреби);
- наявність та стан інженерних мереж;
- наявність угод про передачу приміщень в оренду, їх відповідність вимогам законодавства.
Зробити висновок щодо:
- рівня забезпечення ПНЗ необхідними площами та приміщеннями, їх безпеки, естетики оформлення;
- доцільності оренди (у разі наявності)

2.

Матеріально-технічне забезпечення ПНЗ. Наявність та стан кабінетів, лабораторій, бібліотеки, земельних ділянок, транспортних засобів тощо, передбачених для даного типу та профілю позашкільного навчального закладу

Технічний паспорт навчального закладу, наявна матеріально-технічна база ПНЗ та його структурних підрозділів, акти списання матеріальних цінностей, інвентарні списки основних засобів, акти списання основних засобів

З'ясувати:
- забезпеченість та відповідність обладнання, меблів лабораторій, кабінетів, інших навчальних приміщень та їх оснащення вимогам Типового переліку обладнання, меблів для даного типу позашкільних навчальних закладів;
- забезпеченість навчальними планами і програмами кожного гуртка (у відсотках від потреби);
- роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази.
Зробити висновок щодо стану навчально-матеріальної бази, перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення ПНЗ, ефективності та раціональності використання приміщень

3.

Забезпеченість кабінетів, лабораторій тощо необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртків, інших творчих об'єднань

Перелік обладнання навчальних приміщень (відповідно до нормативних вимог), інвентарні списки основних засобів та акти списання матеріальних цінностей

За результатами вивчення наданих матеріалів, ознайомлення з матеріально-технічною базою, бесід з педагогічними працівниками ПНЗ з'ясувати:
- стан забезпечення навчальних приміщень необхідним обладнанням, спорядженням, інструментами, матеріалами відповідно до вимог навчальних програм;
- рівень матеріально-технічного забезпечення навчальних приміщень, технічний стан, роботу трудового колективу над вдосконаленням та оновленням матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу (за три роки).
Зробити висновок щодо стану забезпеченості кабінетами, лабораторіями, необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртків, інших творчих об'єднань

4.

Забезпеченість комп'ютерною технікою

Ліцензоване програмне забезпечення, комп'ютерна техніка, паспорти комп'ютерних класів

З'ясувати:
- стан комп'ютерного забезпечення позашкільного навчального закладу, динаміку та перспективи їх оновлення;
- раціональність використання комп'ютерних та інформаційних технологій;
- стан дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо обладнання комп'ютерного класу;
- рівень комп'ютерної грамотності керівництва та педпрацівників ПНЗ.
Зробити висновок щодо рівня забезпечення ПНЗ комп'ютерною технікою та раціональності її використання

5.

Забезпеченість посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання

Інвентарна книга бібліотечного фонду. Облік використання бібліотечного фонду учасниками навчально-виховного процесу ПНЗ

З'ясувати:
- роботу позашкільного навчального закладу щодо збереження наявних бібліотечних фондів та їх поповнення;
- стан методичного та дидактичного забезпечення;
- стан забезпечення підручниками, посібниками, довідниками, спеціальною літературою (у відсотках), методичними розробками;
- роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні учасників навчально-виховного процесу;
- відповідність навчально-методичного забезпечення вимогам навчальних планів та програм.
Зробити висновок щодо забезпечення ПНЗ посібниками, навчально-методичною і довідковою літературою та ефективності їх використання

6.

Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм та правил температурного режиму

Посадові інструкції працівників ПНЗ. Книги інструктажів працівників з питань охорони праці. Книга наказів з основної діяльності. Акти прийому приміщень до експлуатації.
Пожежний інвентар, правила пожежної безпеки, приписи СЕС, МНС, наочність з правил техніки безпеки, пожежної безпеки

З'ясувати:
- відповідність будівель і споруд позашкільного навчального закладу санітарно-технічним нормам і вимогам;
- стан забезпечення безпечних умов праці, навчання і життєдіяльності в ПНЗ (енергосистема, система водопостачання тощо);
- стан профілактичної роботи щодо запобігання порушень охорони праці;
- дотримання правил охорони праці, державних санітарних правил і норм відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.
Зробити висновок щодо дотримання в ПНЗ правил техніки безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм та правил температурного режиму

7.

Фінансове забезпечення діяльності ПНЗ, залучення додаткових джерел фінансування, раціональність використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів

Кошториси ПНЗ (за останні три роки). Фінансова звітність, договори про оренду навчальних приміщень (у разі відсутності власних приміщень), акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності, матеріали організації надання додаткових освітніх послуг, накази з фінансово-господарської діяльності

Проаналізувати:
- стан фінансування позашкільного навчального закладу;
- джерела фінансування ПНЗ;
- фінансову звітність, матеріали ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності закладу;
- матеріали організації надання додаткових освітніх послуг та кошторис вартості навчання вихованця, учня, слухача;
- стан оплати за комунальні послуги, виплат.
Зробити висновок щодо:
- стану фінансування ПНЗ;
- раціональності та ефективності використання фінансових ресурсів

Розділ VI. Управління позашкільним навчальним закладом

1.

Визначення мети, завдань і перспектив розвитку ПНЗ

Документи, що регламентують роботу позашкільного навчального закладу. Програма розвитку ПНЗ

З'ясувати стан реалізації нормативно-правових документів у сфері позашкільної освіти та встановити відповідність діяльності навчального закладу меті, завданням та визначеним перспективам розвитку

2.

Скоординованість та дієвість планування основних напрямів роботи позашкільного навчального закладу

Перспективний, річний та календарні плани роботи позашкільного навчального закладу, річні звіти, інформаційні, аналітичні матеріали, накази щодо основних напрямів роботи ПНЗ, розпорядження, книга протоколів засідання педагогічної ради

З'ясувати:
- стан організаційної роботи щодо планування діяльності позашкільного навчального закладу (перспективний, річний та календарні плани) та їх виконання;
- питання координації навчально-методичної, організаційно-масової і навчально-виховної роботи структурних підрозділів.
Зробити висновок щодо скоординованості та дієвості планування основних напрямів роботи позашкільного навчального закладу

3.

Стан керівництва ПНЗ

Статут. Особові справи директора та його заступників. Посадові інструкції керівництва ПНЗ. Книги наказів. Плани роботи ПНЗ. Книги відвідування гуртків, секцій та наслідків внутрішнього контролю

З'ясувати:
- стан роботи керівництва ПНЗ щодо забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм;
- стан роботи директора ПНЗ щодо виконання наказів і розпоряджень, контролю за їх виконанням.
Зробити висновок (з урахуванням висновків, зазначених у всіх розділах) щодо:
- повноти виконання директором ПНЗ та його заступниками обов'язків, покладених на них згідно з нормативно-правовими актами;
- рівня управлінської діяльності керівництва ПНЗ

4.

Діяльність педагогічної ради

Плани роботи ПНЗ. Книга протоколів засідання педагогічної ради. Книга наказів

З'ясувати:
- склад педагогічної ради;
- кількість засідань, що проводяться на рік;
- тематику засідань;
- рішення, що ухвалюються;
- наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;
- стан контролю за виконанням рішень педагогічної ради.
Зробити висновок щодо відповідності діяльності педагогічної ради, тематики її засідань вимогам законодавства про позашкільну освіту та ролі колегіального органу в управлінні ПНЗ

5.

Сформованість та дієвість роботи органів управління позашкільного навчального закладу

Положення про позашкільний навчальний заклад. Статут ПНЗ, книги наказів з основної діяльності, протоколи засідань педагогічної та методичної рад, батьківського комітету, учнівського самоврядування

З'ясувати:
- узгодженість і актуальність планів роботи ради позашкільного навчального закладу, педагогічної та методичної рад з планами роботи педагогічного колективу (перспективним, річним);
- стан організаційної роботи органів громадського і учнівського самоврядування, їх скоординованість та дієвість;
- здійснення контролю за реалізацією рішень органів управління ПНЗ (рада навчального закладу, педагогічна та методична ради, батьківський комітет, учнівське самоврядування тощо).
Зробити висновок щодо дієвості роботи органів управління ПНЗ

6.

Якість та результативність внутрішнього контролю і педагогічного аналізу основних напрямів роботи ПНЗ

Матеріали з організації контролю за навчально-виховним процесом: накази з основної діяльності, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій працівників ПНЗ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку; книги відвідування гуртків, секцій та наслідків внутрішнього контролю; протоколи кваліфікаційних іспитів гуртківців, учнів.
Книги обліку і видачі свідоцтв (посвідчень) про позашкільну освіту випускникам, грамот.
Матеріали наслідків моніторингу участі вихованців, учнів у Всеукраїнських, міжнародних, регіональних турнірах, конкурсах МАН, масових заходах тощо

З'ясувати:
- стан дотримання основних управлінських функцій (планування, організація, керівництво, контроль);
- дієвість, результативність прийнятих управлінських рішень та їх вплив на підвищення якості навчально-виховного процесу;
- стан реалізації завдань, визначених статутом, концепцією розвитку ПНЗ;
- зворотну інформацію про їх виконання;
- результативність роботи позашкільного навчального закладу;
- ефективність навчального плану щодо реалізації мети і завдань ПНЗ, організації науково-дослідницької та експериментальної роботи, допрофесійної освіти, професійної орієнтації учнівської молоді;
- відповідність управлінських рішень діючим нормативним документам.
Зробити висновок щодо результативності роботи позашкільного навчального закладу з вихованцями, участі в заходах щодо виявлення здібної молоді з відповідного профілю

7.

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату

Матеріали роботи керівництва, психологічної служби, профспілкового комітету ПНЗ

Зробити висновок щодо ролі органів управління навчальним закладом, психологічної служби, профспілкового комітету в створенні соціально-психологічного клімату, сприятливого для реалізації основних завдань позашкільної освіти

8.

Міжнародна співпраця у сфері позашкільної освіти. Діяльність щодо підвищення інвестиційної привабливості навчального закладу та впровадження технологій проектного управління

Заходи ПНЗ з міжнародної співпраці у сфері позашкільної освіти, впровадження технологій проектного управління та інвестиційної діяльності. Звіти на виконання заходів, угоди про співпрацю

З'ясувати:
- хід реалізації угод з міжнародного співробітництва;
- стан впровадження технологій проектного управління.
Зробити висновок щодо стану міжнародної співпраці ПНЗ у сфері позашкільної освіти

9.

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестація, державне інспектування)

Акти та інші матеріали атестації, державного інспектування. Книга наказів. Книга протоколів засідання педагогічної ради. План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю

З'ясувати наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність, встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо.
Зробити висновок щодо повноти та якості усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю, дотримання встановлених термінів

За результатами комплексної перевірки зробити загальний висновок щодо рівня реалізації позашкільним навчальним закладом завдань і функцій, визначених чинним законодавством про освітуЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
навчальних закладів України
04.07.2012 № 27-а

ТИПОВА ПРОГРАМА
комплексної перевірки професійно-технічного навчального закладу, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкування, що надає освітні послуги в галузі професійно-технічної освіти

ПЕРЕДМОВА

Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства (стаття 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності").

Відповідно до Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. № 353, формами державного нагляду (контролю) є державна атестація та інспектування. Інспектування здійснюється шляхом проведення комплексної або вибіркової перевірки, що може бути плановою або позаплановою.

Інспектування професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що надають освітні послуги в галузі професійно-технічної освіти (далі - суб'єкти ПТО), здійснюється за такими напрямами:

- виконання суб'єктом положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань професійно-технічної освіти;

- дотримання суб'єктом вимог державних стандартів освіти;

- якості підготовки суб'єктом учнів, слухачів;

- організації навчально-виховної, навчально-методичної та наукової роботи;

- ефективності використання суб'єктом педагогічного та науково-педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання суб'єктом матеріально-технічної бази і об'єктів соціальної сфери.

До Типової програми комплексної перевірки професійно-технічного навчального закладу, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкування, що надає освітні послуги у галузі професійно-технічної освіти (далі - Типова програма), включено вищезазначені напрями інспектування та питання, визначені Законом України "Про професійно-технічну освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативними актами в галузі освіти. На основі Типової програми розробляються відповідні робочі програми та програми перевірок за напрямом (напрямами).


п/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам комісії

I. Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності суб'єкта професійно-технічної освіти

1.1.

Загальна характеристика та відповідність діяльності навчального закладу (навчального підрозділу) статуту, заявленому статусу

Установчі документи. Свідоцтво про державну реєстрацію. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України (виписка з ЄДРПОУ). Довідка про ідентифікаційний номер. Довідка про погодження надання освітньої послуги з органами державної виконавчої влади (для приватних професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій). Статут навчального закладу (положення про навчальний підрозділ). Ліцензія(-ї) на здійснення освітніх послуг.
Матеріали ліцензійної експертизи. Свідоцтво про атестацію. Акт атестаційної експертизи. Санітарно-технічний паспорт. Технічні паспорти лабораторій та майстерень. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. Приписи органів охорони праці, пожежної охорони, санітарно-епідеміологічної служби.
Угоди на оренду приміщень

З'ясувати:
- час створення, юридичну та фактичну адресу, форму власності, відомчу приналежність;
- правові підстави створення суб'єкта ПТО, його філій, навчальних підрозділів, комплексів тощо;
- стан нормативно-правового забезпечення;
- загальний стан приміщень: типова забудова (комплекс), окремі, пристосовані (власні, орендовані) приміщення, їх санітарно-технічній стан, загальну та навчальну площу приміщень;
- фактичний контингент учнів (слухачів);
- кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, види освітніх послуг;
- основні підприємства - замовники робітничих кадрів, джерела фінансування, правомірність передачі приміщень в оренду.
Зробити висновок щодо:
- стану дотримання вимог нормативно-правових актів на право суб'єкта ПТО здійснювати освітню діяльність;
- відповідності діяльності суб'єкта ПТО заявленому статусу на рівні вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти

II. Дотримання суб'єктом ПТО вимог державних стандартів

2.1.

Відповідність організації навчального процесу вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти

Державний стандарт загальної середньої освіти.
Типові навчальні плани.
Типові навчальні програми.
Робочі навчальні плани та робочі програми навчальних предметів

З'ясувати:
- відповідність переліку предметів, кількості навчальних годин робочих навчальних планів Типовим;
- стан виконання інваріантної складової робочого навчального плану та навчальних програм.
Зробити висновок щодо стану дотримання суб'єктом ПТО вимог Державного стандарту загальної середньої освіти

2.2.

Відповідність змісту професійно-технічної освіти державним стандартам

Державні стандарти на ліцензовані професії (освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника, кваліфікаційні характеристики професій), типові навчальні плани, типові навчальні програми.
Типова базисна структура навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників.
Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми.
Критерії кваліфікаційної атестації випускника

З'ясувати:
- стан забезпеченості суб'єкта ПТО основними навчально-методичними документами з планування, пакетами навчально-програмної документації (освітньо-кваліфікаційними характеристиками, робочими навчальними планами, робочими навчальними програмами);
- наявність робочих навчальних програм з професійної підготовки (з урахуванням регіонального компонента);
- своєчасність розробки, погодження та затвердження робочих навчальних планів і програм.
Зробити висновок щодо відповідності основних навчально-методичних документів з організації навчально-виховного процесу Типовій базисній структурі, Типовим навчальним планам та вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти

III. Формування контингенту учнів (слухачів)

3.1.

Порядок формування контингенту учнів (слухачів)

План прийому учнів (слухачів) за державним замовленням, договорами з юридичними і фізичними особами. Правила прийому учнів (слухачів). Накази про організацію профорієнтаційної роботи, створення та роботи приймальної комісії. Книги реєстрації документів абітурієнтів.
Протоколи приймальної комісії. Накази про зарахування учнів (слухачів)

З'ясувати:
- динаміку формування контингенту учнів (слухачів);
- стан виконання державного замовлення;
- відсоток підготовки кваліфікованих робітників за договорами з фізичними і юридичними особами за останні три роки;
- стан профорієнтаційної роботи та її результативність;
- стан дотримання нормативних вимог щодо створення та організації роботи приймальної комісії, конкурсного відбору абітурієнтів та ведення ділової документації.
Зробити висновок щодо відповідності правил прийому учнів (слухачів) до навчального закладу Типовим, ефективності проведення профорієнтаційної роботи та стану виконання планів набору і підготовки кваліфікованих робітників

3.2.

Склад контингенту учнів (слухачів)

Книги наказів щодо контингенту учнів (слухачів). Поіменні книги обліку особового складу учнів (слухачів). Статистична звітність із даного питання.
Особові справи учнів (слухачів).
Книги реєстрації видачі дипломів, свідоцтв, довідок. Матеріали щодо працевлаштування випускників

З'ясувати:
- фактичний контингент учнів (слухачів) за професіями, курсами і формами навчання;
- стан виконання ліцензійних обсягів прийому учнів (слухачів);
- плинність учнівського контингенту за три останні роки та причини відрахування учнів (слухачів);
- результативність заходів щодо збереження контингенту учнів (слухачів);
- динаміку працевлаштування випускників, у т.ч. за робітничими професіями (за три останні роки);
- стан ведення та зберігання книг наказів про контингент учнів (слухачів), Поіменних книг обліку особового складу учнів (слухачів), особових справ учнів (слухачів), книг реєстрації видачі дипломів, свідоцтв, довідок.
Зробити висновок щодо:
- ефективності роботи суб'єкта ПТО стосовно формування якісного складу контингенту учнів (слухачів);
- результативності роботи стосовно врахування потреб ринку праці при формуванні контингенту учнів (слухачів) та працевлаштуванні випускників;
- відповідності назв робітничих професій назвам професій Національного класифікатора України;
- стану ведення суб'єктом ПТО ділової документації щодо прийому на навчання та руху учнівського контингенту

IV. Ефективність використання суб'єктом ПТО педагогічного та науково-педагогічного потенціалу

4.1.

Стан забезпечення суб'єкта ПТО педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом

Штатний розпис. Тарифікаційна відомість. Особові справи, посадові інструкції керівних кадрів і педагогічних працівників. Книга наказів з особового складу працівників. Перспективний план підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників. Матеріали щодо атестації педагогічних працівників (план роботи атестаційної комісії, графік атестації, рішення комісії, атестаційні листи, накази, заходи за результатами атестації)

З'ясувати:
- забезпеченість суб'єкта ПТО педагогічними працівниками, у т.ч. із відповідною базовою та фаховою освітою;
- якісний склад педагогічного колективу та динаміку щодо його змін;
- наявність плану підвищення кваліфікації і стажування педагогічних працівників та його виконання;
- роль методичних комісій у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників;
- рівень організаційної роботи щодо підвищення педагогічної майстерності молодих спеціалістів;
- наявність та ефективність системи стимулювання роботи педагогічних працівників;
- рівень об'єктивності та гласності в роботі атестаційної комісії;
- рівень володіння керівниками та педагогічними працівниками державною мовою, уміння користуватися комп'ютерною технікою і застосовувати її в практичній діяльності;
- стан ведення особових справ педагогічних працівників.
Зробити висновок щодо:
- стану дотримання вимог законодавства стосовно добору та розстановки керівних і педагогічних працівників;
- здатності персоналу забезпечувати підготовку учнів (слухачів) на рівні вимог державних стандартів;
- відповідності змісту посадових інструкцій вимогам кваліфікаційних характеристик;
- відповідності педагогічного навантаження нормативним вимогам

V. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази і об'єктів соціальної сфери

5.1.

Стан матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення

Санітарно-технічний паспорт. Технічні паспорти лабораторій та майстерень.
Комплекти навчально-програмової документації. Паспорти комплексно-методичного забезпечення предметів і професій.
Розділ плану роботи педагогічного колективу щодо розвитку матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення. Накази з основної діяльності. Переліки основних обов'язкових засобів навчання.
Акти інвентаризації

З'ясувати:
- відповідність будівель та споруд будівельним нормам та санітарно-технічним вимогам;
- відповідність наявних лабораторій, кабінетів, майстерень, полігонів, спортивних залів та їх оснащення вимогам робочих навчальних планів і програм із кожної професії та предмета (у % від потреби);
- наявність у плані роботи педагогічного колективу заходів, спрямованих на збереження та розвиток матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення;
- рівень комп'ютерного, аудіо, відео забезпечення навчально-виховного процесу, динаміку його оновлення, створення комп'ютерної мережі та підключення комп'ютерної техніки до мережі Інтернет.
Зробити висновок щодо:
- стану забезпеченості фактичного контингенту учнів (слухачів) площами, у т.ч. навчальними, відповідно до діючих нормативів;
- відповідності наявних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів та їх оснащення вимогам робочих навчальних планів і програм;
- динаміки розвитку матеріально-технічної бази

VI. Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи

6.1.

Стан організації навчально-виробничої діяльності

Перспективний та річний плани роботи суб'єкта ПТО.
Навчально-методичні документи з планування навчально-виробничої діяльності.
Графік та матеріали внутрішнього контролю з навчально-виробничої діяльності. Накази з організації навчально-виробничої діяльності.
Переліки підприємств-замовників робітничих кадрів.
Договори щодо проходження учнями (слухачами) навчально-виробничої практики. Журнали обліку теоретичного навчання та професійно-практичної підготовки. Щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт. Протоколи засідань педагогічної ради. Матеріали державної кваліфікаційної атестації

Встановити:
- відповідність змісту перспективного та річного планів роботи педагогічного колективу Положенню про організацію навчально-виробничого процесу;
- стан забезпечення основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності;
- відповідність поурочно-тематичних планів, місячних планів виробничого навчання, квартальних планів навчально-виробничої діяльності, переліків навчально-виробничих робіт на півріччя вимогам робочих навчальних планів і програм;
- відповідність розкладу занять робочим навчальним планам та санітарно-гігієнічним вимогам;
- обґрунтованість проведення замін уроків та стан їх обліку;
- стан організації та проведення теоретичного навчання, фізичної підготовки, лабораторно-практичних робіт, виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях і на виробництві, виробничої та передвипускної (переддипломної) практики на підприємствах;
- стан забезпеченості учнів (слухачів) робочими місцями в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях, на підприємствах, установах і організаціях;
- якість і своєчасність ведення журналів обліку навчальної роботи, повноту виконання робочих навчальних планів та програм;
- відповідність мовного режиму вимогам законодавства України;
- планомірність та актуальність розгляду педагогічною радою питань з організації навчально-виробничої діяльності;
- плановість і системність внутрішнього контролю керівництвом суб'єкта ПТО за рівнем навчальних досягнень учнів (слухачів), повнотою та якістю виконання робочих навчальних планів, робочих навчальних програм, навчально-виробничою діяльністю та роботою викладачів і майстрів виробничого навчання.
Зробити висновок щодо:
- стану забезпечення суб'єкта ПТО нормативно-правовими актами з питань організації навчально-виробничої діяльності;
- стану планування навчально-виробничої діяльності та його відповідності вимогам нормативно-правових актів;
- плановості та актуальності прийняття розпорядчих документів із питань організації навчально-виробничої діяльності;
- ефективності системи внутрішнього контролю за організацією навчально-виробничої діяльності

6.2.

Стан організації виховної роботи

Річний план виховної роботи суб'єкта ПТО.
План роботи класних керівників, бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, клубів, об'єднань, медичного пункту.
Накази, розпорядження, заходи з організації виховної роботи. Журнали обліку проведення занять гуртків, спортивних секцій, клубів, об'єднань.
Протоколи засідань педагогічної ради з питань навчально-виховної діяльності. Матеріали внутрішнього контролю з навчально-виховної діяльності. Матеріали результатів участі учнів (слухачів) у міжнародних, всеукраїнських та регіональних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях тощо.
Матеріали щодо громадського та учнівського самоврядування

З'ясувати:
- стан планування та організації виховної роботи;
- роль методичних комісій, класних керівників, майстрів виробничого навчання у формуванні та розвитку особистісних якостей учнів (слухачів), пропаганди здорового способу життя;
- спрямованість виховних заходів на патріотичне виховання учнів, фізичний розвиток та підвищення рівня культури, профілактику СНІДу, тютюнопаління, вживання алкоголю;
- стан організації громадського та учнівського самоврядування;
- організацію роботи клубів, гуртків, спортивних секцій, об'єднань за інтересами, стан охоплення ними учнів, слухачів (у % від відповідного контингенту);
- форми морального стимулювання та матеріального заохочення учнів (слухачів), педагогічних працівників;
- стан роботи щодо профілактики та попередження правопорушень;
- динаміку пропусків учнями (слухачами) занять, скоєння ними порушень дисципліни та правопорушень.
Зробити висновок щодо:
- стану планування та організації навчально-виховної діяльності (системність, наступність, комплексність, обґрунтованість, узгодженість);
- ролі методичних комісій, класних керівників у формуванні та розвитку особистості учнів (слухачів);
- рівня творчої активності та вихованості учнів (слухачів)

6.3.

Стан організації роботи щодо соціального захисту учнів (слухачів)

Накази, розпорядження, заходи з організації соціального захисту учнів (слухачів)

З'ясувати:
- стан забезпечення соціально-правових гарантій та захисту прав учнів (слухачів), у т.ч. дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування;
- стан забезпечення учнів харчуванням та місцями у гуртожитках.
Зробити висновок щодо стану розвитку соціально-побутової сфери, житлово-побутових умов та соціального захисту учнів (слухачів)

6.4.

Стан організації навчально-методичної діяльності

Комплекти навчально-програмової документації.
Плани роботи і протоколи засідань педагогічної ради, методичних комісій.
Плани роботи методичного кабінету.
Відомості щодо забезпечення учнів (слухачів) підручниками, посібниками, довідниками, інструктивно-методичними матеріалами тощо.
Паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій.
Накази, розпорядження щодо організації навчально-методичної роботи

З'ясувати:
- узгодженість планів роботи педагогічної ради, методичних комісій з планом роботи педагогічного колективу суб'єкта ПТО;
- рівень навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчальних предметів;
- рівень забезпечення учнів (слухачів) підручниками, посібниками, методичними матеріалами, з них українською мовою, комп'ютерними прикладними програмами (у % від потреби);
- системність та результативність роботи методичних комісій, методичного кабінету щодо навчально-методичного, дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- стан роботи з вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного і виробничого досвіду та впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, сучасних форм та методів навчання;
- роль бібліотеки в забезпеченні педагогічних працівників літературою з проблем педагогіки, психології, досягнень науки і техніки.
Зробити висновок щодо:
- результативності роботи методичної служби, педагогічної ради і методичних комісій у методичному та дидактичному забезпеченні навчально-виховного процесу;
- стану забезпечення суб'єкта ПТО підручниками, посібниками, довідковою літературою і методичними рекомендаціями стосовно викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів);
- рівня інформатизації навчального процесу, запровадження сучасних технологій у теоретичне та практичне навчання учнів (слухачів)

6.5.

Стан роботи щодо створення безпечних умов для життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Накази, розпорядження з організації охорони праці. Колективний договір. Програми (інструкції) щодо проведення інструктажів. Інструкції з охорони праці. Посадові інструкції. Журнали обліку проведення інструктажів, реєстрації нещасних випадків. Програми навчання та протоколи перевірки знань з охорони праці.
Матеріали атестації робочих місць. Акти готовності закладу до роботи в навчальному році. Заходи щодо удосконалення діяльності суб'єкта ПТО, розроблених на виконання приписів органів охорони праці, пожежної охорони, санепідеміологічної служби

З'ясувати:
- стан забезпеченості суб'єкта ПТО нормативно-правовими актами з охорони праці та пожежної безпеки;
- наявність служби охорони праці чи відповідальної особи;
- повноту врахування питань охорони праці у колективному договорі та посадових інструкціях;
- відповідність організації проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з охорони праці учнів (слухачів), працівників та їх облік вимогам законодавства з охорони праці;
- рівень забезпечення учнів (слухачів), працівників навчального закладу засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів;
- стан дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки учасниками навчально-виховного процесу;
- наявність випадків та причини травматизму учнів (вихованців) та працівників навчального закладу;
- санітарно-технічний стан будівель і споруд, відповідність навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, навчальних і робочих місць, автотракторної, сільськогосподарської техніки, верстатів та обладнання вимогам охорони праці та пожежної безпеки.
Зробити висновок щодо рівня організації роботи стосовно створення безпечних умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу, виконання приписів органів державного нагляду (контролю)

6.6.

Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності

Штатний розпис. Кошторис. Кошторис вартості навчання учня (слухача). Угоди з юридичними, фізичними особами про підготовку робітничих кадрів.
Договори про оренду навчальних і виробничих площ, соціально-побутових споруд, будівель, помешкань.
Звіти про виконання планів навчально-виробничої діяльності.
Накази з організації виробничо-практичної підготовки та фінансово-господарської діяльності.
Заходи щодо усунення порушень та недоліків, зазначених в актах перевірок контрольно-ревізійних органів

З'ясувати:
- джерела фінансування та стан виконання кошторису;
- відповідність використання позабюджетних надходжень статутній діяльності навчального закладу;
- наявність (відсутність) заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень;
- наявність заходів щодо скорочення витрат за рахунок економії тепло-, водо-, енергоресурсів та впровадження енергозберігаючих технологій;
- своєчасність виплати заробітної плати, стипендії;
- наявність (відсутність) заборгованості за комунальні послуги, виплату заробітної плати, стипендії;
- своєчасність усунення фінансових порушень та недоліків, встановлених контрольно-ревізійними службами.
Зробити висновок щодо стану бюджетного фінансування та раціонального використання фінансових ресурсів, ефективність роботи навчального закладу стосовно залучення позабюджетних коштів та їх раціонального використання, дієвість заходів, направлених на скорочення витрат на комунальні послуги, недопущення кредиторської і дебіторської заборгованості, своєчасність усунення фінансових порушень та недоліків, встановлених за результатами перевірок контрольно-ревізійних органів

VII. Визначення якості підготовки учнів, слухачів

7.1.

Рівень навчальних досягнень учнів із загальноосвітньої підготовки

Матеріали внутрішнього контролю за рівнем навчальних досягнень учнів із предметів інваріантної частини робочого навчального плану.
Журнали обліку теоретичного навчання. Протоколи державної підсумкової атестації за три попередні роки. Протоколи засідань педагогічної ради, методичних комісій, проведених олімпіад

З'ясувати:
- динаміку навчальних досягнень учнів за три останні роки;
- розбіжність між результатами контрольних робіт, проведених під час перевірки суб'єкта ПТО, з результатами семестрового чи річного оцінювання навчальних досягнень учнів;
- типові помилки у знаннях та уміннях учнів із предметів природничо-математичної та гуманітарної підготовки (за результатами проведених у закладі контрольних робіт).
Зробити висновок щодо відповідності знань, умінь та навичок учнів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, динаміки змін рівня навчальних досягнень учнів за три останні роки

7.2.

Рівень навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

Матеріали самоаналізу освітньої діяльності. Зведені відомості навчальних досягнень учнів (слухачів). Журнали обліку теоретичного навчання та професійно-практичної підготовки.
Щоденники обліку виробничих завдань. Наряди на виконання кваліфікаційних пробних робіт.
Протоколи державної кваліфікаційної атестації за три останні навчальні (календарні) роки

З'ясувати:
- динаміку навчальних досягнень учнів (слухачів) із професійної підготовки за три останні роки;
- розбіжність між показниками навчальних досягнень учнів (слухачів) за результатами семестрового чи річного контролю суб'єктом ПТО з показниками комплексних кваліфікаційних завдань, наданих під час перевірки;
- типові помилки у знаннях і уміннях учнів (слухачів) із загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки випускників із кожної професії.
Зробити висновок щодо:
- рівня та якості знань, умінь і навичок учнів (слухачів) із професійної підготовки;
- відповідності професійної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника та потребам ринку праці

VIII. Управління суб'єктом ПТО

8.1.

Планування діяльності суб'єкта ПТО. Концепція його розвитку

Концепція розвитку навчального закладу, річний план роботи, інші плани роботи, матеріали загальних зборів (конференції), ради закладу, педагогічної та піклувальної рад, батьківського комітету. Матеріали перевірок суб'єкта ПТО органами управління освітою, державного контролю, плани заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків

З'ясувати:
- динаміку розвитку суб'єкта ПТО та дієвість заходів, спрямованих на його розвиток;
- відповідність перспективного, річного планів та статуту напрямкам державної політики в галузі професійно-технічної освіти, меті та завданням навчального закладу;
- рівень організаційної роботи керівництва суб'єкта ПТО та скоординованість дій структурних підрозділів щодо виконання запланованих заходів;
- практику підготовки й видання наказів і розпоряджень, їх своєчасність та дієвість;
- структуру управління суб'єктом ПТО, розподіл функціональних обов'язків між його керівниками.
Зробити висновок щодо стану планування роботи навчального закладу та організації контролю за виконанням запланованих заходів

8.2.

Інформаційне забезпечення діяльності суб'єкта ПТО

Нормативно-правові документи у галузі професійно-технічної освіти.
Матеріали щодо інформаційного та методичного забезпечення діяльності навчального закладу (інформаційно-методичні листи, методичні розробки тощо). Книги обліку вхідного та вихідного листування

З'ясувати:
- рівень забезпечення навчального закладу нормативно-правовими документами та інформаційно-методичними матеріалами у галузі ПТО, порядок їх обліку;
- стан ознайомлення керівників і педагогічних працівників із нормативно-правовими актами та інформаційно-методичними матеріалами;
- порядок доведення до виконання працівникам положень та вимог нормативно-правових актів у галузі ПТО.
Зробити висновок щодо стану нормативно-правового та інформаційно-методичного забезпечення керівників і працівників навчального закладу

8.3.

Впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в управлінську діяльність

Матеріали стосовно забезпечення суб'єкта ПТО комп'ютерною та оргтехнікою технікою, що використовується в управлінській діяльності (інвентаризаційні документи, паспорти на ПК, оргтехніку, сертифікати з ліцензійного програмного забезпечення тощо). Сертифікати (довідки) про проходження навчання щодо володіння інформаційно-комп'ютерними технологіями

З'ясувати:
- кількість комп'ютерної та оргтехніки, що використовується в управлінській діяльності, у т.ч. сучасної (до 5 років експлуатації);
- кількість комп'ютерів, що підключені до мережі Інтернет;
- наявність сертифікатів з ліцензованого програмного забезпечення;
- наявність у керівників сертифікатів (довідок), що підтверджують проходження ними навчання та рівень володіння інформаційно-комп'ютерними технологіями.
Зробити висновок щодо стану впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в управлінську діяльність суб'єктом ПТО

8.4.

Організація внутрішнього контролю

Матеріали щодо організації внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом.
Правила внутрішнього трудового розпорядку, результати моніторингу освітньої діяльності, книги записів наслідків внутрішнього контролю, журнал обліку пропущених і заміщених навчальних та практичних занять, посадові та функціональні обов'язки працівників суб'єкта ПТО. Колективний договір. Ділова документація суб'єкта ПТО (відповідно до переліку, рекомендованого МОНмолодьспортом)

З'ясувати:
- стан організації системи контролю за якістю надання освітніх послуг, діяльністю педагогічних працівників;
- стан виконавчої дисципліни, системність в організації внутрішнього контролю та його дієвість;
- наслідки внутрішнього контролю та прийнятих управлінських рішень;
- стан реалізації умов колективного договору;
- дотримання учасниками навчально-виховного процесу правил внутрішнього розпорядку;
- наявність та дієвість заходів щодо заохочення учасників навчально-виховного процесу в досягненні високих результатів у освітній діяльності;
- стан ведення ділової документації.
Зробити висновок щодо ефективності здійснення керівництвом суб'єкта ПТО внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом

8.5.

Взаємодія з місцевими органами державної виконавчої влади, самоврядування та громадськими організаціями

Плани роботи суб'єкта ПТО, ради навчального закладу, піклувальної ради, батьківського та учнівського комітетів. Накази та заходи щодо розвитку навчального закладу.
Матеріали щорічного звітування керівника суб'єкта ПТО на загальних зборах (конференції) навчального закладу

З'ясувати:
- стан координації та результати спільної роботи суб'єкта ПТО з місцевими органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями;
- стан координації діяльності підрозділів суб'єкта ПТО з налагодження співпраці між учнями, батьками та педагогічними працівниками щодо розвитку навчального закладу;
- форми спільної роботи з батьками та громадськістю;
- стан роботи батьківських комітетів;
- стан сформованості учнівського самоврядування;
- форми та результати співпраці керівництва навчального закладу з місцевими органами державної виконавчої влади, самоврядування та громадськими організаціями;
- наявність матеріалів загальних зборів (конференції) суб'єкта ПТО щодо оцінки управлінської діяльності керівника навчального закладу.
Зробити висновок щодо ефективності співпраці керівництва навчального закладу з місцевими органами державної виконавчої влади, самоврядування та громадськими організаціями

8.6.

Ефективність управлінських рішень

Накази щодо основних напрямків роботи навчального закладу, розпорядження, протоколи засідань педагогічної та методичної рад

З'ясувати:
- відповідність управлінських рішень вимогам законодавства;
- вплив управлінських рішень на підвищення якості навчально-виховного процесу;
- стан реалізації завдань, визначених планами роботи та концепцією розвитку навчального закладу.
Зробити висновок щодо:
- рівня управлінської діяльності керівництва суб'єкта ПТО стосовно забезпечення виконання основних освітніх завдань у системі ПТО, планів роботи та концепції розвитку навчального закладу;
- дієвості прийнятих управлінських рішень;
- ефективності контролю за навчально-виховним процесом

За результати комплексної перевірки зробити висновок щодо рівня реалізації суб'єктом ПТО завдань і функцій, визначених чинним законодавством про освіту

{Текст взято з сайту ДІНЗ України http://www.dinz.gov.ua/}вгору