Документ v0023885-16, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2016 № 23

Про розподіл функціональних обов'язків між Міністром інформаційної політики України та його заступниками

Відповідно до пункту 21 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Міністерство інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України" від 14 січня 2015 року № 2, з метою вдосконалення управління центральним апаратом Міністерства інформаційної політики України (далі - Міністерство), підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, з урахуванням організаційної структури Міністерства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл обов'язків між Міністром інформаційної політики, його першим заступником та заступниками Міністра, що додається.

2. Установити, що в разі відсутності Міністра інформаційної політики його обов'язки виконує перший заступник Міністра Джапарова Еміне Айяровна.

3. Установити, що у разі відсутності першого заступника Міністра інформаційної політики чи одного із заступників Міністра питання, що належать до їх компетенції, в межах повноважень, визначених законодавством, вирішуються відповідними керівниками в такій послідовності:

Перший заступник Міністра Джапарова Е.А.

Заступник Міністра - керівник апарату Біденко А.І.

Заступник Міністра - керівник апарату Біденко А.І.

Заступник Міністра Попова Т.В.

Заступник Міністра Попова Т.В.

Заступник Міністра - керівник апарату Біденко А.І.

При відсутності одночасно заступників Міністра інформаційної політики, які заміщають один одного, їх заміщення визначає Міністр.

4. Установити, що:

1) перший заступник, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату в межах повноважень, визначених законодавством, виконують доручення Міністра інформаційної політики, а у разі його тимчасової відсутності - посадової особи, на яку покладене тимчасове виконання обов'язків Міністра інформаційної політики;

2) рішення про затвердження нормативно-правових актів Міністерства, що мають загальнообов'язковий характер і поширюються на невизначене коло осіб, приймаються Міністром інформаційної політики або в разі його тимчасової відсутності - посадовою особою, на яку покладене тимчасове виконання обов'язків Міністра інформаційної політики;

3) перший заступник Міністра має право підписувати накази та документи Міністерства (крім наказів та документів, які підписує Міністр, заступник Міністра - керівник апарату) стосовно:

здійснення службових відряджень у межах України першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату;

представництва інтересів Міністерства з судових та інших органах;

4) заступник Міністра - керівник апарату має право підписувати договори, документи фінансового та фінансово-господарського характеру від імені Міністерства;

5) перший заступник, заступник Міністра чи заступник Міністра - керівник апарату:

відповідно до компетенції організовують та контролюють виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів Міністерства і доручень Міністра інформаційної політики;

можуть видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра інформаційної політики;

здійснюють координацію роботи всіх структурних підрозділів Міністерства з питань, що належать до їх компетенції;

представляють на пленарних засіданнях Верховної Ради України урядові законопроекти, інші питання, що належать до компетенції Міністерства;

за дорученням Міністра інформаційної політики супроводжують законопроекти, підготовлені Міністерством, під час їх розгляду комітетами Верховної Ради України, а також під час інших заходів у Парламенті;

6) доручення першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами Міністерства та підприємствами, установами, організаціями, що відносяться до сфери управління Міністерства.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інформаційної політики України від 08 червня 2015 року № 27 "Про внесення змін до розподілу обов'язків між Міністром та його заступниками".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Ю. Стець


ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр інформаційної
політики України
______________ Ю. СТЕЦЬ
27 квітня 2016 року

РОЗПОДІЛ
обов'язків між Міністром інформаційної політики України, його першим заступником та заступниками Міністра

1. Міністр Стець Юрій Ярославович:

1. Керує діяльністю Міністерства інформаційної політики України (далі - Міністерство), у тому числі:

- спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління Міністерства, заходів з питань, що належать до компетенції Міністерства;

- визначає пріоритети роботи Міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

- організовує та контролює виконання апаратом Міністерства Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

- подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

- представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Міністерство, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

- погоджує проекти законів та інших нормативно-правових актів, які надходять на погодження до Міністерства від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

- надає в межах повноважень висновки та пропозиції до проектів законів та інших нормативно-правових актів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України іншими органами виконавчої влади або внесених до Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

- веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень, забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами;

- затверджує структуру Міністерства;

- затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку їх керівників та заступників керівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністерством;

- подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад першого заступника та заступників Міністра;

- утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), у встановленому законом порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

- у передбачених законом випадках погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

- вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, до відзначення державними нагородами;

- порушує в установленому порядку питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

- вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

- скасовує повністю чи в окремій частині накази та доручення заступників Міністра;

- приймає рішення про службові відрядження за кордон працівників апарату Міністерства, керівників та заступників керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

- дає обов'язкові до виконання працівниками апарату Міністерства доручення;

- приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;

- виконує функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;

- представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та. організаціями в Україні та за її межами;

- забезпечує публічність і прозорість діяльності Міністерства, бере участь у заходах, пов'язаних з висвітленням діяльності Міністерства, інформуванням громадськості про підготовку проектів документів, з метою формування громадської думки щодо підтримки державної інформаційної політики;

- скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Міністерства;

- видає від імені Міністерства довіреності на ведення справ у судах, стороною яких є Міністерство;

- підписує накази, які в межах своїх повноважень на основі та виконання актів законодавства видає Міністерство;

- підписує листи, що надсилаються Президенту України, Голові Адміністрації Президента України, Голові Верховної Ради України, народним депутатам України, комітетам Верховної Ради України, Раді національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністрові України, Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Атомної Республіки Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

- забезпечує в межах своїх повноважень організацію державної політики у сфері охорони державної таємниці;

- здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності Міністерства в межах повноважень, передбачених законодавством;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та Положенням про Міністерство.

2. Координує і контролює діяльність безпосередньо підпорядкованих йому:

- першого заступника та заступників Міністра;

- Патронатної служби Міністра;

- Сектору правової та законопроектної роботи;

- головного спеціаліста з запобігання та виявлення корупції;

- головного спеціаліста з внутрішнього аудиту;

- головного спеціаліста з режимно-секретної роботи.

2. Перший заступник Міністра Джапарова Еміне Айяровна:

1. Організовує виконання завдань, що належать до сфери діяльності Міністерства.

2. Організовує роботу Міністерства з питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, дипломатії, дво- та багатосторонніх відносин України з державами світу.

3. Забезпечує у межах повноважень Міністерства співробітництво між Україною та Європейським Союзом, а також державами - членами Європейського Союзу у сфері європейської інтеграції.

4. Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

- державної інформаційної політики, незалежності засобів масової інформації, захисту прав журналістів та споживачів інформаційної продукції;

- напрацювання рекомендацій щодо змін до законодавства України та наближення до світових стандартів у сфері свободи слова та діяльності засобів масової інформації;

- функціонування системи державних стратегічних комунікацій, комунікаційної підтримки проведення реформ Уряду;

- впровадження державної політики з питань європейської інтеграції;

- інформаційної реінтеграції населення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим;

- захисту права на інформацію та задоволення інформаційних потреб громадян України, які проживають у Херсонській області та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

6. Організовує та координує дотримання Конституції та законів України, виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства та доручень Міністра, реалізацію повноважень Міністерства у відповідних напрямах діяльності.

7. Координує проведення Міністерством експертизи законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України та/або Кабінету Міністрів України, на предмет їх відповідності програмним документам у сфері європейської інтеграції, а також подання пропозицій щодо їх підтримки або відхилення.

8. Готує і подає Міністру пропозиції щодо:

- удосконалення механізмів розроблення та здійснення заходів у сфері європейської інтеграції в межах повноважень та завдань Міністерства;

- залучення представників громадянського суспільства до процесу прийняття Міністерством рішень у сфері європейської інтеграції;

- підвищення ефективності здійснення заходів з адаптації законодавства України до права Європейського Союзу;

- ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних документів у сфері європейської інтеграції з питань, що стосуються діяльності Міністерства.

9. Має право підписувати накази Міністерства та інші документи щодо службових відряджень у межах території України першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату.

10. Має право видавати доручення в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра.

11. Забезпечує взаємодію Міністерства з Верховною Радою України, в тому числі з питань нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів.

12. Забезпечує взаємодію Міністерства з неурядовими організаціями України та іноземних держав, міжнародними неурядовими організаціями, засобами масової інформації з питань інформаційної реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

13. Представляє за дорученням Міністра позицію Міністерства під час розгляду Верховною Радою України, комітетами та тимчасовими комісіями Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України питання, що належать до повноважень Міністерства.

14. У разі відсутності Міністра бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України.

15. Виконує інші обов'язки, визначені Міністром.

16. Координує та контролює діяльність безпосередньо підпорядкованих їй:

- Відділу медійних комунікацій та взаємодії з засобами масової інформації;

- Сектору ситуативного аналізу та прогнозування.

3. Заступник Міністра Попова Тетяна Валеріївна:

1. Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

- захисту прав громадян на вільний вибір, зберігання, використання і поширення інформації у районі проведення антитерористичної операції відповідно до покладених на Міністерство завдань;

- захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу;

- створення умов для швидкої інформаційної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та населення південних (крім Херсонської області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим) та східних регіонів України;

- відновлення та поширення системи телерадіомовлення на території України (крім Херсонської області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим);

- визначення механізму державної підтримки діяльності з виготовлення та популяризації вітчизняної аудіовізуальної продукції;

- проведення моніторингу інформації у засобах масової інформації у районі проведення антитерористичної операції та інформування про його результати Міністра;

- методичної та практичної допомоги прес-службам органів виконавчої влади, державним та комунальним засобам масової інформації в процесі їх реформування.

2. Забезпечує моніторинг законопроектів з питань, що належать до компетенції Міністерства (крім законопроектів з питань гармонізації законодавства України та Європейського Союзу), які внесені на розгляд Верховної Ради України суб'єктами законодавчої ініціативи.

3. Координує проведення Міністерством фахової експертизи законопроектів (крім законопроектів з питань гармонізації законодавства України та Європейського Союзу), внесених на розгляд Верховної Ради України, а також подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо їх підтримки або відхилення.

4. Координує та контролює проект "Embedded journalists" (закріплення журналіста за військовою частиною в зоні антитерористичної операції), а також роботу з представниками засобів масової інформації в зоні проведення антитерористичної операції.

5. Забезпечує належне виконання положень Закону України "Про статус народного депутата України" в частині розгляду депутатських запитів і звернень, організовує зустрічі з народними депутатами України щодо порушених ними питань.

6. Вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах апарату Міністерства з Апаратом Верховної Ради України.

7. Організовує та координує дотримання Конституції та законів України, виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства та доручень Міністра, реалізацію повноважень Міністерства у відповідних напрямах діяльності.

8. Має право підписувати накази Міністерства та видавати доручення в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра.

9. Представляє за дорученням Міністра позицію Міністерства під час розгляду Верховною Радою України, комітетами та тимчасовими комісіями Верховної Ради України питань, що належать до повноважень Міністерства.

10. Виконує інші обов'язки, визначені Міністром.

11. Координує та контролює діяльність безпосередньо підпорядкованих їй:

- Сектору зв'язків з громадськістю та координації з органами влади.

4. Заступник Міністра - керівник апарату Біденко Артем Ігорович:

1. Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

- забезпечення ефективного функціонування Міністерства;

- діяльності державних телеорганізацій в частині закордонного мовлення;

- розробки та впровадження Стратегії міжнародної комунікації України зі світом;

- популяризації України та її цінностей у світі;

- популяризації вітчизняної телепродукції за кордоном;

- утворення спеціалізованих експертних рад Міністерства, в тому числі Громадської експертної ради;

- управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;

- міжнародного співробітництва, забезпечення виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до компетенції Міністерства;

- добору кадрів в апарат Міністерства, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства, формування кадрового резерву на відповідні посади;

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Міністерства;

- планово-фінансової роботи апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

- ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- організації проведення досліджень впливу результатів діяльності засобів масової інформації на суспільну свідомість;

- впровадження навчальних курсів з інформаційної політики та навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх рівнів акредитації, підготовки планів та програм навчання фахівців у сфері інформаційної політики, їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- проведення фестивалів, виставок тощо;

- навчання державних службовців з питань, що належать до його компетенції;

- результатів моніторингу інформації у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації.

2. Погоджує подання Державній міграційній службі України стосовно:

- видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою роботи кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації;

- видачі іноземцям та особам без громадянства спеціального дозволу на в'їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї в разі необхідності провадження журналістської діяльності.

3. Забезпечує взаємодію Міністерства з Верховною Радою України, в тому числі:

- інформує Міністра про хід та результати розгляду у Верховній Раді України законопроектів, інших питань, що належать до компетенції Міністерства;

- організовує системну роботу Міністерства з комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями у Верховній Раді України та їх секретаріатами, забезпечує організацію зустрічей з народними депутатами України.

4. Організовує роботу апарату Міністерства шляхом:

- підготовки та подання на затвердження Міністру планів роботи Міністерства, організовує та контролює їх виконання, звітує з цих питань перед Міністром;

- внесення пропозицій Міністру щодо структури Міністерства та удосконалення внутрішніх процедур управління;

- контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку;

- здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

- реалізації державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, контролю за її збереженням в апараті Міністерства;

- взаємодії в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.

5. Відповідає за стан виконавської дисципліни в апараті Міністерства.

6. Є уповноваженим Міністром на підписання наказів, договорів та інших документів Міністерства стосовно:

- фінансово-господарської діяльності;

- проведення стажування та проходження практики в центральному апараті;

- відпусток працівників центрального апарату (крім заступників Міністра);

- у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством, встановлення працівникам центрального апарату надбавок за вислугу років, за наявність наукового ступеня, за знання іноземної мови, за почесні звання;

- відрядження працівників центрального апарату в межах України (крім заступників Міністра);

- виплати матеріальної допомоги, премій працівникам центрального апарату;

- утворення робочих груп, комісій;

- планів заходів та програмних документів щодо позиціонування України в світі.

7. Очолює конкурсну та атестаційну комісії Міністерства.

8. Відповідає за розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які видаються Міністерством.

9. Забезпечує взаємодію апарату Міністерства із Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади у процесі виконання завдань, покладених на Міністерство.

10. Організовує та координує дотримання апаратом Міністерства Конституції та законів України, виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства та доручень Міністра, реалізацію повноважень Міністерства у відповідних напрямах діяльності.

11. Має право підписувати накази Міністерства та видавати доручення в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра.

12. Затверджує штатний розпис та кошторис Міністерства за погодженням з Міністерством фінансів України.

13. Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

14. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності.

15. Представляє за дорученням Міністра позицію Міністерства під час розгляду Верховною Радою України, комітетами та тимчасовими комісіями Верховної Ради України питань, що належать до повноважень Міністерства.

16. Координує та контролює діяльність безпосередньо підпорядкованих йому:

- Сектору адміністративно-господарського забезпечення;

- головного бухгалтера;

- головного спеціаліста з кадрового забезпечення.

{Текст взято з сайту Мінінформаційної політики України http://mip.gov.ua}вгору