Про затвердження Положення про Комітет з конкурсних торгів
Держенергоефективності України; Наказ, Положення від 03.03.201221
Документ v0021824-12, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2012  № 21

Про затвердження Положення про Комітет з конкурсних торгів

У зв'язку із утворенням Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на виконання Закону України "Про здійснення державних закупівель" та наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 916 "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комітет з конкурсних торгів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови

В. Григоровський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
з енергоефективності
та енергозбереження України
03.03.2012  № 21

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з конкурсних торгів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

I. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів Держенергоефективності (далі - Комітет) - службові (посадові) особи Держенергоефективності, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2. Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Комітету та їх неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується Положенням про Комітет з конкурсних торгів, законодавством у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Законодавство).

II. Порядок створення та організація діяльності Комітету

1. Склад Комітету, зміни до нього та Положення про Комітет затверджуються наказами Держенергоефективності.

Членами Комітету є працівники Держенергоефективності в кількості не менше 5 осіб.

2. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників торгів, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Членство в Комітеті не має створювати протиріччя між інтересами Держенергоефективності та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається наказом Держенергоефективності та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Голова Комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

4. Голова Комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету (якщо призначено кількох заступників голови Комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови Комітету на період своєї відсутності).

За рішенням Комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів Держенергоефективності для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою Комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях Комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування здійснення процедур закупівель;

- складання та затвердження річного плану державних закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Законодавства.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

8. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комітету, присутніми на засіданні.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції Комітету

1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він виконує наступні заходи:

- планує протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису;

- складає та затверджує річний план державних закупівель;

- здійснює вибір процедури закупівлі відповідно до вимог Законодавства;

- визначає необхідність застосування та проведення попередньої кваліфікації;

- проводить процедури закупівель, попередньої кваліфікації учасників;

- готує, затверджує та надає особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), необхідну для проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації) документацію;

- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

- надає роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

- організовує приймання, зберігання, розкриття пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій);

- забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

- проводить переговори з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

- оформлює документи, необхідні для застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому Законодавством порядку;

- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законодавством;

- оприлюднює інформацію про здійснення закупівель відповідно до вимог Законодавства;

- веде необхідну звітність щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог Законодавства;

- розглядає звернення з вимогами щодо усунення порушення під час проведення закупівлі;

- забезпечує надання інформації, у тому числі копій документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

- вживає на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

- сприяє органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до Законодавства, зокрема створює належні умови для проведення перевірок, надає у встановлений строк необхідні документи і відповідні пояснення;

- здійснює інші дії, передбачені Законодавством.

IV. Права та обов'язки членів Комітету

1. Голова Комітету:

- організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій;

- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комітету;

- приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

- пропонує порядок денний засідань Комітету;

- веде засідання Комітету;

- призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету із числа членів Комітету;

- визначає функції кожного члена Комітету;

- вносить на розгляд Голови Держенергоефективності пропозиції щодо складу Комітету, внесення до нього змін та з інших питань щодо проведення процедур закупівель;

- приймає рішення щодо створення робочих груп Комітету із залученням до їх роботи у разі потреби спеціалістів структурних підрозділів Держенергоефективності без права голосу при прийнятті рішень;

- здійснює інші повноваження відповідно до Законодавства.

2. Рішення голови Комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

Рішення голови Комітету щодо створення робочих груп Комітету, заміщення відсутніх членів Комітету та вирішення інших питань оформляються письмово.

3. Голова Комітету (виконуючий обов'язки голови) підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог законодавства.

Документи, що відповідно до Законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови Комітету (виконуючого обов'язки голови) завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою Держенергоефективності.

4. Секретар Комітету призначається його головою і забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Комітету, оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог Законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог Законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до Законодавства.

5. Секретар Комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови Комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою Держенергоефективності.

За відсутності секретаря Комітету його обов'язки виконує інший член Комітету, визначений головою Комітету.

6. Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель у порядку, встановленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

7. Члени Комітету мають право:

- брати участь в усіх його засіданнях та прийнятті рішень;

- виносити питання на розгляд Комітету;

- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

- одержувати від структурних підрозділів Держенергоефективності інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

- вносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

- здійснювати інші дії, передбачені Законодавством.

8. Члени Комітету зобов'язані:

- дотримуватись вимог Законодавства, у тому числі цього Положення;

- брати участь в усіх засіданнях Комітету особисто;

- організовувати від імені Держенергоефективності в межах наданих повноважень і визначених функцій проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації);

- об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції учасників процедур закупівель;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

- в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- вживати у випадках, передбачених Законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

- пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

9. Члени Комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законодавством.

10. Члени Комітету зобов'язані забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності Комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

V. Відповідальність

1. Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань закупівель.вгору