Документ v0020388-14, поточна редакція — Прийняття від 21.01.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

21.01.2014  № 20

(з основної діяльності)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації діяльності хімічних та радіометричних (радіологічних) лабораторій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

З метою належної реалізації вимог статті 35 Кодексу цивільного захисту України, статті 10 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, та встановлення єдиного порядку організації та забезпечення діяльності хімічних і радіометричних (радіологічних) лабораторій територіальних органів ДСНС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації діяльності хімічних та радіометричних (радіологічних) лабораторій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ і Севастополь, керівникам підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що мають у своєму підпорядкуванні хімічні і радіометричні (радіологічні) лабораторії, забезпечити впровадження цих Методичних рекомендацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Стоєцького В.Ф.

Голова

М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
21.01.2014 № 20

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації діяльності хімічних та радіометричних (радіологічних) лабораторій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації діяльності хімічних та радіометричних (радіологічних) лабораторій Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Методичні рекомендації) розроблено з метою сприяння ефективній діяльності та вдосконалення роботи хімічних і радіометричних (радіологічних) лабораторій територіальних органів ДСНС України, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - підрозділи ДСНС України).

До хімічних та радіометричних (радіологічних) лабораторій підрозділів ДСНС України належать стаціонарні хіміко-радіометричні та пересувні хіміко-радіологічні лабораторії, що здійснюють діяльність у сфері радіаційного і хімічного захисту (далі - ХРЛ).

1.2. Наведені в Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні:

атестація ХРЛ - документальне засвідчення компетентності і права лабораторії проводити вимірювальні роботи відповідно до завдань, викладених у Положенні про хіміко-радіометричну (радіологічну) лабораторію (далі - Положення про ХРЛ), що здійснюється уповноваженим органом з атестації у системі Держспоживстандарту України;

дозиметричний контроль - система вимірювань і розрахунків, спрямованих на оцінювання доз опромінювання окремих осіб або груп людей, матеріально-технічних засобів, навколишнього природного середовища;

засіб індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) - спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або забезпечення захисту працівника від однієї або кількох видів небезпеки для життя чи здоров'я;

зона радіоактивного забруднення - територія чи акваторія, у межах якої рівні радіоактивного забруднення перевищують установлені норми радіаційної безпеки;

зона хімічного забруднення - територія чи акваторія, у межі якої потрапили небезпечні хімічні речовини в концентраціях чи кількостях, що протягом певного часу створюють небезпеку для життя та здоров'я людей і завдають шкоди навколишньому природному середовищу;

лабораторні випробування - повірка приладів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю, військових приладів хімічної розвідки та спеціальних (промислових) приладів хімічної розвідки; визначення в лабораторних умовах якісних характеристик засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри від небезпечних хімічних речовин;

методика виконання вимірювань (далі - методика) - нормативний документ, що включає сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з потрібною точністю;

небезпечна хімічна речовина (далі - НХР) - хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої на людину може спричинити загибель, гостре або хронічне захворювання, та/або завдає шкоди навколишньому природному середовищу;

повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення придатності до застосування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), на які поширюється державний метрологічний нагляд, на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик;

радіаційний контроль - контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки й основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

свідоцтво про атестацію - документ, який засвідчує, що атестована організація (чи її окремий підрозділ) відповідає критеріям атестації і є правочинною виконувати конкретний вид вимірювальних робіт.

1.3. Методичне керівництво діяльністю ХРЛ здійснює структурний підрозділ з питань організації заходів цивільного захисту ГУ (У) ДСНС України.

Структурний підрозділ з питань організації заходів цивільного захисту:

погоджує Положення про ХРЛ;

погоджує план роботи ХРЛ на рік;

спільно з керівництвом Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, у складі якого функціонує ХРЛ, щоквартально заслуховує керівника ХРЛ про виконання плану роботи;

бере участь у погодженні кандидатур на призначення на посади ХРЛ.

1.4 ХРЛ забезпечуються відповідними приміщеннями, матеріально-технічною базою, штатною чисельністю кваліфікованих фахівців, нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією, що регламентують роботу підрозділу.

1.5 Приміщення ХРЛ за їх призначенням оснащуються системою приточно-витяжної вентиляції, обігріву, постачання проточною водою відповідно до вимог чинних нормативних актів з питань пожежної безпеки та охорони праці під час проведення робіт із спеціальними, небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами, транспортування, зберігання хімічних речовин і джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ).

II. Основні завдання та структура ХРЛ

2.1. До основних завдань ХРЛ належить проведення вимірювальних робіт у сфері поширення державного метрологічного нагляду (радіаційний та дозиметричний контроль, кількісне та якісне визначення вмісту небезпечних хімічних речовин, лабораторні випробування засобів радіаційного і хімічного захисту, у тому числі засобів індивідуального захисту органів дихання, здійснення вимірювань і забір проб у зонах хімічного та/або радіаційного забруднення) та виконання інших робіт згідно з галуззю атестації.

2.2. Структура та штатний розпис ХРЛ забезпечує достатні умови для виконання покладених завдань. Примірний штат ХРЛ може включати такі посади:

начальник лабораторії;

інженер-метролог;

інженер-хімік;

інженер-радіолог;

водій.

III. Нормативно-правове забезпечення діяльності ХРЛ

3.1. Діяльність ХРЛ регламентують наступні нормативні акти та організаційно-методичні документи: положення; паспорт; посадові інструкції; настанова з якості; дозвіл (санітарний паспорт) на право роботи з ДІВ; ліцензія на право проведення робіт з ДІВ; ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та/або небезпечними хімічними речовинами; свідоцтво про атестацію; стандарти та інші нормативи виконання вимірювань згідно з галуззю атестації.

3.2. Положення про ХРЛ встановлює структуру, завдання, порядок взаємодії із структурними підрозділами територіального органу ДСНС України, нормативно-правову регламентацію діяльності ХРЛ.

3.3. Паспорт ХРЛ містить інформацію про цей підрозділ; перелік робіт, що виконуються підрозділом; кадровий склад працівників, які виконують вимірювальні або повірочні роботи; наявність у лабораторії приміщень та їх стан; наявність робочих еталонів, робочих засобів вимірювальної техніки, випробувального і допоміжного обладнання та їх стан; наявність організаційних, нормативних і методичних документів.

3.4. Посадові інструкції розробляються керівником ХРЛ персонально на кожного фахівця з урахуванням особливостей штатного розпису лабораторії, конкретних завдань, обов'язків, функцій і відповідальності її фахівців.

Положення, паспорт, настанова з якості, посадові інструкції фахівців лабораторії затверджуються керівником підрозділу ДСНС України, до складу якого належить ХРЛ.

3.5. Настанова з якості містить комплексний опис вимірювальної лабораторії і порядку виконання вимірювальних робіт та включає такі розділи: "Призначення та галузь застосування"; "Політика в галузі якості"; "Загальні відомості про підрозділ"; "Персонал підрозділу"; "Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання"; "Умови проведення метрологічних робіт"; "Процедури та методики проведення метрологічних робіт"; "Контроль за якістю проведення метрологічних робіт та коригувальні дії"; "Оформлення матеріалів за результатами метрологічних робіт, зберігання цих матеріалів"; "Внутрішній аудит та оновлення".

3.6. Дозвіл (санітарний паспорт) на право роботи з ДІВ видається територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на підставі пунктів 3.1 та 10.33 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832.

3.7. Ліцензія на право провадження діяльності з використанням ДІВ видається Державними регіональними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України згідно зі статтею 12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

3.8. Перелік та вимоги до документів, що подаються для отримання ліцензії, визначено наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 06.08.2012 № 153 "Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. за № 1453/21765.

3.9. Діяльність з використання ДІВ не підлягає ліцензуванню за наявності умов, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування".

3.10. У разі залучення ХРЛ до виконання робіт у сфері поводження з небезпечними відходами та/або небезпечними хімічними речовинами, що здійснюються на замовлення юридичної або фізичної особи, лабораторія отримує ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів України відповідно до вимог законів України "Про відходи" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 433 "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за № 1549/20287.

3.11. Атестація ХРЛ здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Вимоги щодо організації та порядку здійснення атестації у державній метрологічній системі на проведення вимірювань та оформлення їх результатів встановлено Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затвердженими наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 р. за № 392/10672.

IV. Засоби вимірювальної техніки, обладнання та їх обслуговування

4.1. ХРЛ підрозділів ДСНС України забезпечуються необхідним устаткуванням відповідно до задач, покладених на цей підрозділ, і галузі уповноваження (атестації). Усі ЗВТ та випробувальне обладнання, що використовується під час проведення вимірювань, обслуговуються атестованим персоналом.

Технологічне обладнання, пристрої, інструменти та засоби вимірювання підлягають своєчасному технічному та метрологічному обслуговуванню у відповідних органах (за потребою).

4.2. Повірка ЗВТ, що використовуються ХРЛ, у тому числі ЗВТ іонізуючого випромінювання, здійснюється відповідно до Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15.09.2005 № 262, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2005 р. за № 1139/11419.

Експлуатація ЗВТ здійснюється за наявності паспорта, інструкцій з експлуатації і техніки безпеки, свідоцтва про повірку.

4.3. Реєстрація ДІВ, що входять до комплектації ЗВТ лабораторії, проводиться відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718.

V. Методики виконання вимірювальних робіт

5.1. Якісне та кількісне визначення радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, відбір проб для аналізу тощо можуть здійснюватися за методиками, розробленими та затвердженими в установленому порядку нормативними актами організацій, уповноважених на цей вид діяльності, або відповідно до експлуатаційної документації на ЗВТ.

5.2. Методики, що використовуються під час виконання вимірювань, та нормативні документи, якими вони затверджені, зазначаються в паспорті ХРЛ.

5.3. Методики виконання вимірювань, що здійснюються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, атестуються у порядку, встановленому Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затвердженими наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 р. за № 392/10672.

VI. Організація роботи ХРЛ

6.1. Безпосереднє керівництво діяльністю ХРЛ здійснює начальник лабораторії, до повноважень якого належить: планування та організація виконання завдань, покладених на цей підрозділ; визначення планових і поточних завдань працівникам лабораторії та контроль за їх виконанням; забезпечення можливості функціональної взаємозамінюваності фахівців; організація метрологічної повірки вимірювальних приладів лабораторії; вивчення і впровадження сучасних методів лабораторних досліджень; забезпечення дотримання працівниками лабораторії заходів безпеки під час роботи з радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами; розроблення та погодження з ДСНС України плану систематичного підвищення кваліфікації фахівців лабораторії і контроль за його виконанням.

6.2. Начальник ХРЛ забезпечує проведення навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511, з урахуванням видів робіт, що здійснюються в лабораторії.

6.3. Всі види робіт, що проводяться ХРЛ, зазначаються у документах дозвільного характеру, виданих лабораторії відповідними дозвільними органами.

6.4. Діяльність ХРЛ здійснюється згідно з планом роботи ХРЛ. План роботи ХРЛ на наступний за звітним рік затверджується керівником підрозділу ДСНС України, подається до ДСНС України у строки, визначені Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, введеним у дію наказом МНС України від 12.05.2011 № 485 (звітна форма 4/рхз).

6.5. Результати робіт, проведених ХРЛ, можуть використовуватися при плануванні та здійсненні заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, впровадженні заходів цивільного захисту та при підготовці відповідних висновків.

6.6. Висновок ХРЛ надається на підставі вимірювань (випробувань), що проводяться згідно з галуззю атестації (додаток до свідоцтва про атестацію).

Висновки за результатами вимірювань (випробувань), що не зазначені в галузі атестації ХРЛ, у тому числі щодо відповідності засобів індивідуального захисту вимогам, зазначеним у державних (галузевих) стандартах, надаватися не можуть.

6.7. У висновку ХРЛ містяться кількісні та якісні характеристики вимірювань (випробувань). Методики виконання досліджень описуються в обсязі, який дозволяє їх відтворити, з посиланням на відповідний документ.

6.8. Первинні матеріали досліджень (спектри, хроматограми, калібрувальні графіки тощо) зберігаються разом з другим примірником висновку (або у лабораторному зошиті) і на вимогу осіб, які мають право ознайомлюватися з матеріалами дослідження, надаються для вивчення.

6.9. Відповідальність за якість та своєчасність виконання робіт покладається на начальника ХРЛ та керівника відповідного підрозділу ДСНС України, до складу якого входить ХРЛ.

VII. Організація роботи з ДІВ

7.1. Діяльність ХРЛ, яка використовує ДІВ, здійснюється із дотриманням вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за № 552/10832.

7.2. Робота з ДІВ проводиться у приміщеннях, зазначених у санітарному паспорті. Роботи, не пов'язані із застосуванням ДІВ, проводяться у цих приміщеннях у випадку виробничої необхідності і зазначення цих робіт у санітарному паспорті.

7.3. Щороку комісія, призначена начальником ХРЛ, проводить інвентаризацію ДІВ, устаткування лабораторії та перевірку умов його зберігання.

ДІВ, що внаслідок закінчення терміну експлуатації визнано непридатними для використання, в установленому порядку підлягають списанню, вилученню та передачі для подальшого зберігання на спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами.

VIII. Організація робіт з НХР

Роботи з хімічними речовинами (у тому числі НХР) проводяться з дотриманням вимог Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, затверджених наказом МНС України від 11.09.2012 № 1192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 р. № 1648/21960.

IX. Використання працівниками ХРЛ засобів захисту

9.1. Працівники лабораторії забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до Порядку забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 р. за № 446/15137, та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 р. за № 424/16440.

9.2. Порядок перебування працівників ХРЛ у засобах захисту в осередках хімічного і радіоактивного забруднення визначається відповідно до вимог наказу МНС України від 07.08.2009 № 551 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення".

X. Інформування про діяльність ХРЛ

Інформація щодо діяльності ХРЛ подається до ДСНС України згідно з Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, введеним у дію наказом МНС України від 12.05.2011 № 485, за звітною формою 4/рхз "Звіт про роботу і основні завдання хіміко-радіометричних лабораторій і ремонтно-градуювальних пунктів у 20__/20__ роках (з додатками)", з урахуванням завдань, покладених на лабораторію відповідно до затвердженого Положення.

Директор Департаменту
організації заходів
цивільного захисту
генерал-майор служби
цивільного захисту

В. Стоєцький

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}вгору