Документ v0002900-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.10.2002, підстава - v04_1900-02

                                                          
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2 від 17.09.99
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної
прокуратури
N 4/1 ( v04_1900-02 ) від 28.10.2002 )
Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, які проводять
оперативно-розшукову діяльність

З метою забезпечення прокурорського нагляду за додержанням
законів органами Служби безпеки України, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, відповідно до вимог ст.121
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Головному управлінню нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
Головному управлінню військових прокуратур, управлінню нагляду за
додержанням законів органами Служби безпеки України, державної
митної служби та прикордонної охорони при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам
регіонів забезпечити здійснення нагляду за додержанням законів
органами Служби безпеки України, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, відповідно до вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ), "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ), "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) та інших чинних законів України. З цією метою надіслати Голові Служби безпеки України,
начальникам Головних управлінь, Управлінь СБУ України в АР Крим,
областях, у містах Києві і Севастополі списки прокурорів, за
наявності у них права доступу до таємної інформації, яким доручено
здійснювати нагляд, вказавши їхні посаду, класний чин і
оперативний підрозділ, в якому доручено провадити перевірки. Про
зміни у складі осіб, яким доручено здійснювати нагляд, негайно
повідомляти відповідного керівника органу СБУ. 2. Відповідно до Спеціального порядку виконання працівниками
органів прокуратури України прокурорського нагляду за додержанням
законів та розслідування злочинів на підприємствах, в установах і
організаціях, діяльність яких пов'язана з державною таємницею,
погодженим з Головою Державного комітету України з питань
державних секретів 4 липня 1996 р., прокурор на кожну перевірку
надає керівнику органу, в якому провадиться перевірка, припис за
підписом Генерального прокурора України, його заступників,
прокурорів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, у якому
зазначається мета перевірки, а також знайомить його з довідкою
відповідної форми про право доступу до таємної інформації.
3. Перевірці підлягають: 3.1. Відповідність вимогам ст.6 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) щодо наявності
підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності. 3.2. Відповідність вимогам ст.9 вказаного Закону і ст.12
Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ) щодо заведення
оперативно-розшукових справ. 3.3. Відповідність вимогам ст.9 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) щодо додержання
строків здійснення оперативно-розшукової діяльності. 3.4. Відповідність вимогам ст.8 вказаного Закону і статей 12,
15 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ), статей 4, 5 Закону України
"Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"
( 62/95-ВР ) заходів, які здійснюються у процесі
оперативно-розшукової діяльності. 3.5. Відповідність вимогам статей 30, 31 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статей 8, 9 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), ст.15 Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) заходів, які тимчасово обмежують права
фізичних і юридичних осіб. 3.6. Відповідність вимогам ст.114 КПК України ( 1002-05 ) і
ст.6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності за
вказівками прокурора, дорученнями і постановами слідчих, ухвалами
суду, інших правоохоронних органів, за запитами оперативних
підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій
інших держав. 3.7. Додержання передбачених ст.9 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) гарантій законності
під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, у тому числі
відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю. 3.8. Додержання вимог ст.10 вказаного Закону щодо
використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності. 3.9. Обгрунтованість закриття оперативно-розшукових справ. 3.10. Додержання під час проведення оперативно-розшукової
діяльності вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ). 3.11. Обгрунтованість клопотань про дачу прокурором санкції
на проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених ст.8
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 )
(лише застосування інших технічних засобів отримання інформації) і
статтями 12, 15 Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ). Санкцію на проведення вказаних оперативно-розшукових заходів,
незалежно від місця проведення, оперативним підрозділам усіх
рівнів в області дає прокурор області, який здійснює нагляд за
діяльністю оперативного підрозділу ГУ (У) СБУ в регіоні, а також
Генеральний прокурор України і його заступники; на проведення
оперативно-розшукових заходів оперативним підрозділам Служби
безпеки України - лише Генеральний прокурор України і його
заступники. 3.12. Відповідність відомчих наказів, інструкцій,
розпоряджень і т.ін. з питань проведення оперативно-розшукової
діяльності вимогам Конституції України ( 254к/96-ВР ) і чинному
законодавству.
4. У процесі здійснення нагляду за додержанням і правильним
застосуванням законів при здійсненні оперативно-розшукової
діяльності прокурор не втручається у методи і тактичні прийоми
оперативно-розшукової діяльності. Прокурору не надаються відомості про осіб, які були або є
гласними чи негласними штатними працівниками або конфіденційно
співробітничали з оперативними підрозділами органів Служби безпеки
України. 5. Перевірки здійснюються із додержанням режиму секретності у
приміщеннях, визначених керівником оперативного підрозділу і
погоджених з режимно-секретним органом, у присутності керівника
або оперативного працівника за його вказівкою. 6. Матеріали, які необхідні для вирішення питань,
передбачених п.3.11, перевіряються в службових кабінетах
прокурорів, яким доручено проведення вказаних перевірок. У разі
необхідності перегляду або прослуховування із застосуванням
спеціальних приладів таємної інформації, отриманої в процесі
оперативно-розшукової діяльності, перевірка цих матеріалів може
провадитись у приміщеннях оперативного підрозділу органів СБУ. 7. За наслідками перевірки складається довідка за правилами
таємного діловодства у двох примірниках, один з яких надсилається
керівнику органу. У довідці забороняється згадувати прізвища або
прізвиська осіб, щодо яких здійснюється оперативно-розшукова
діяльність. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом
обов'язків.
Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокуратурам
регіонів та Голові Служби безпеки України, начальникам ГУ (У)
Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
Вважати наказ Генерального прокурора України та Голови Служби
безпеки України від 28 квітня 1994 р. N 1т/085 таким, що втратив
чинність.
"Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
Юрінком Інтер, Київ-2000.вгору