Документ v0002900-14, поточна редакція — Редакція від 15.09.2014, підстава - v002-900-14

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2014  № 2гн-1

Про внесення змін та доповнень до наказу Генерального прокурора України від 15 грудня 2011 року № 2гн

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокурора N 2гн від 15.12.2011, до якого вносились зміни}

З метою удосконалення організації роботи та з урахуванням структурних змін в органах прокуратури України, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 15 грудня 2011 року № 2гн "Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України":

1.1. У тексті наказу слова "Головне управління кадрового забезпечення та внутрішньої безпеки" у всіх відмінках замінити словами "Головне управління кадрового забезпечення" у відповідному відмінку.

1.2. В абзаці першому наказу слова "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних)" замінити словами "прокурорам обласного рівня".

1.3. В абзаці першому пункту 2.1 слова "та слідчих" виключити.

1.4. В абзаці другому пункту 2.2 після слів "Генеральної прокуратури України" доповнити словами "як правило".

1.5. В абзаці сьомому пункту 2.2 слово "вищого" замінити словом "обласного" та слово "прокурорсько-слідчих" замінити словом "прокурорських".

1.6. Пункт 2.2 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"При переведенні на вищі посади до Генеральної прокуратури України практикувати проведення стажування у відповідному структурному підрозділі. Висновки за результатами стажування викладати у відповідних рекомендаціях на призначення".

1.7. У пункті 3 слово "урочистій" замінити словом "офіційній".

1.8. Абзац третій пункту 4.3 після слів "обласних апаратів" доповнити словами "прокуратурах міст з районним поділом".

1.9. В абзаці четвертому пункту 4.3 слова "науково-педагогічних працівників" замінити словом "викладачів".

1.10. Пункт 4.3 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"- для заміщення посад у прокуратурах міст, районів, міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них (первинний кадровий резерв);".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий пункту 4.3 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

1.11. Пункт 4.5 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Надсилати до Головного управління кадрового забезпечення в п'ятиденний строк копії наказів про звільнення працівників, призначення яких здійснювалось за погодженням з Генеральною прокуратурою України".

1.12. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"Інформувати Головне управління кадрового забезпечення у тижневий строк про переміщення прокурорсько-слідчих працівників з однієї прокуратури обласного рівня в іншу".

1.13. Абзац другий пункту 9.1 після слів "у тому числі" доповнити словами "відомчими заохочувальними".

1.14. В абзаці другому пункту 9.2 слова "а стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину, корупційного правопорушення чи іншого ганебного вчинку - також до управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України" виключити.

1.15. В абзаці першому пункту 10 слова "працівниками прокуратури" замінити словами "прокурорсько-слідчими працівниками".

1.16. В абзаці другому пункту 10 слова "працівниками органів прокуратури" замінити словом "ними".

1.17. Доповнити наказ пунктом 14 такого змісту:

"Головному управлінню кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України, керівникам прокуратур обласного рівня та кадрових підрозділів забезпечувати мобілізаційну підготовку органів прокуратури України для функціонування в особливий період відповідно до вимог Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Організувати своєчасний військовий облік працівників органів прокуратури України, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та у воєнний час".

У зв'язку з цим пункти 14 - 20 вважати відповідно пунктами 15-21.

1.18. В абзаці другому пункту 15 слово "інформаційно-довідкової" замінити словом "інформаційно-аналітичної".

1.19. Абзац другий пункту 16 після слів "авторитет та" доповнити словами "як правило".

1.20. У пункті 21 "прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних)" замінити словами "прокурорам обласного рівня".

Наказ надіслати прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України та ознайомити всіх прокурорсько-слідчих працівників.

Виконувач обов'язків
Генерального
прокурора УкраїниО. Махніцькийвгору