Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Наказ від 25.02.20042гн
Документ v0002900-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.01.2006, підстава - v0002900-06

                                                          
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.02.2004 N 2гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної
прокуратури
N 2гн ( v0002900-06 ) від 20.01.2006 }
Про організацію роботи з кадрами
в органах прокуратури України

Успішне виконання поставлених перед прокуратурою завдань
передусім залежить від належної організації роботи з добору,
розстановки, професійної підготовки та виховання прокурорів і
слідчих. З метою укомплектування всіх ланок прокурорської діяльності
та слідства працівниками з належним рівнем фахової підготовки,
необхідними діловими і моральними якостями, відданими дорученій
справі, здатними вирішувати завдання щодо утвердження верховенства
права, захисту прав людини, інтересів держави та суспільства,
керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), -
Н А К А З У Ю :
1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
Головних управлінь, управлінь і відділів Генеральної прокуратури
України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним,
військовим прокурорам гарнізонів і прирівняним до них прокурорам:
1.1. Роботу із забезпечення правильного добору, розстановки,
професійної підготовки та виховання кадрів розглядати як
ефективний засіб підвищення авторитету органів прокуратури, їх
ролі в зміцненні законності та правопорядку. Домагатися, щоб усі напрями прокурорського нагляду і слідства
були укомплектовані принциповими, непідкупними, компетентними і
добросовісними працівниками, які здатні творчо, цілеспрямовано і
якісно виконувати завдання, що стоять перед органами прокуратури
України. Створювати в кожному колективі атмосферу високої вимогливості
і відданості дорученій справі, сконцентровувати зусилля на
удосконаленні стилю і методів роботи, досягненні кінцевих
результатів у попередженні та усуненні порушень законів. Щорічно аналізувати стан роботи з кадрами, враховуючи при
цьому результативність прокурорсько-слідчої діяльності.
Систематично розглядати ці питання на засіданнях колегії, робити
практичні висновки.
1.2. При доборі кадрів неухильно дотримуватись вимог,
визначених ст.ст. 46, 46-1 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ). Прокурорсько-слідчий склад формувати насамперед за рахунок
випускників базових вищих навчальних закладів, з якими Генеральною
прокуратурою України укладено відповідні угоди. Прийом на роботу осіб з вищою юридичною освітою, яку вони
отримали поза межами державного замовлення і які не пройшли
цільову підготовку для роботи в органах прокуратури, здійснювати
лише за погодженням кожної кандидатури з управлінням кадрів
Генеральної прокуратури України. Забезпечити раціональне співвідношення досвідчених
працівників і молодих спеціалістів.
1.3. Апарати Генеральної прокуратури України та прокуратур
обласного рівня формувати за рахунок досвідчених, професійно
підготовлених працівників, які: - до призначення на посади в апараті прокуратури обласного
рівня мають стаж роботи не менше трьох років; - до призначення на посади в апараті Генеральної прокуратури
України, як правило, мають стаж роботи в органах прокуратури не
менше п'яти років, працювали на керівних посадах у прокуратурах
обласного рівня або прокурором міського чи районного рівня. На кожного кандидата керівником структурного підрозділу
Генеральної прокуратури України, прокуратури обласного рівня, з
урахуванням думки зонального прокурора, за погодженням з
відповідним заступником прокурора складається рекомендація. В ній
мають бути відображені ділові і моральні якості працівника, на
підставі яких зроблено висновок про можливість підвищення його на
посаді. Ця рекомендація долучається до особової справи працівника.
1.4. Вимагати надання особами, які претендують на заміщення
посад прокурорів та слідчих, декларацій про доходи, зобов'язання
фінансового характеру та відомостей про майновий стан щодо себе і
членів своєї сім'ї. У подальшому забезпечити їх подання
прокурорсько-слідчими працівниками до кадрових підрозділів щорічно
до 15 квітня.
1.5. Організовувати для осіб, які вперше призначаються на
прокурорсько-слідчі посади, прийняття в урочистій обстановці
"Присяги працівника прокуратури".
1.6. Забезпечувати проходження працівниками, які не мають
досвіду практичної роботи за спеціальністю, стажування строком до
одного року за індивідуальними планами. Керівництво стажуванням доручати найбільш досвідченим
працівникам, використовувати досвід кращих прокурорів і слідчих,
ветеранів органів прокуратури. Роботу з молодими спеціалістами проводити відповідно до
Положення про організацію роботи з молодими спеціалістами в
органах прокуратури України.
1.7. З метою покращання підготовки спеціалістів здійснювати
більш якісний добір абітурієнтів до вищих навчальних юридичних
закладів. Рекомендації для вступу на навчання надавати насамперед
особам, звільненим із Збройних Сил, робітникам, службовцям зі
стажем роботи не менше двох років, які мають високий рівень
загальноосвітньої підготовки, виявили схильність до
прокурорсько-слідчої діяльності і в змозі за станом здоров'я
успішно виконувати обов'язки працівника прокуратури. Визначати щорічну і на перспективу потребу в кадрах.
Пропозиції щодо формування замовлення на підготовку кадрів
навчальними закладами на наступний рік надсилати до управління
кадрів до 31 грудня кожного року. Постійно підтримувати зв'язки з
вузами, брати активну участь у розробці спеціальних навчальних
програм, враховуючи при цьому практичні потреби
прокурорсько-слідчої діяльності.
1.8. Проводити необхідну організаційну та виховну роботу зі
студентами, зарахованими до вищих навчальних юридичних закладів,
упродовж всього періоду їх навчання. Вивчати ділові та особисті
якості, рівень знань та ступінь підготовленості до самостійного
виконання завдань, покладених на органи прокуратури.
Організовувати з цією метою систематичні зустрічі зі студентами,
працівникам кадрових підрозділів не менше одного разу на рік
виїжджати до навчальних закладів. Забезпечувати проходження студентами навчальної, виробничої
та переддипломної практики в органах прокуратури. Закріпляти за
ними найбільш підготовлених, досвідчених прокурорів і слідчих з
метою надання практичної допомоги у формуванні їх професійної
майстерності та відповідних навиків у роботі. Підсумки
обговорювати на оперативних нарадах за місцем її проходження.
2. Заступникам Генерального прокурора України, начальнику
управління кадрів Генеральної прокуратури України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України:
2.1. З метою створення висококваліфікованого кадрового
потенціалу органів прокуратури України приділяти увагу
безпосередній роботі з людьми, їх професійним та моральним
якостям, виховувати працівників у дусі неухильного додержання
вимог закону, інтересів особи, суспільства і держави,
відповідальності за доручену справу та дотримання професійної
етики.
2.2. На посади керівників прокуратур висувати найбільш
підготовлених працівників, які мають достатні професійні знання з
основних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності, проявляють
ініціативу, володіють навиками керівництва, вмінням організовувати
і спрямовувати роботу колективу. До висунення на керівні посади практикувати направлення
кандидатів на стажування у прокуратури вищого рівня.
2.3. При вирішенні питання про призначення прокурорів на
новий строк повноважень знайомитися на місцях зі станом
організації роботи, їх особистим вкладом у вдосконалення стилю і
методів керівництва діяльністю прокуратури. Рекомендувати лише тих
прокурорів, які за результатами атестації відповідають займаній
посаді, проявили необхідні якості у керівництві підлеглими, мають
високий, заслужений практичною діяльністю авторитет, а очолювана
ними прокуратура ефективно виконує завдання. Висновки і пропозиції про призначення прокурорів розглядати
на засіданнях колегії прокуратур вищого рівня.
2.4. Подання про звільнення міських, районних, міжрайонних та
прирівняних до них прокурорів надсилати до Генеральної прокуратури
України, як правило, за місяць до закінчення строку їх повноважень
одночасно з представленням кандидатур на заміщення вакантних
посад. Не допускати випадків необґрунтованого ініціювання
дострокового звільнення з посад міськрайпрокурорів.
2.5. Постійно дбати про створення резерву кадрів для
висунення на вищі посади, використовуючи з цією метою їх постійне
вивчення, атестацію прокурорів і слідчих. До резерву зараховувати
професійно підготовлених працівників, які успішно виконують
службові обов'язки, мають організаторські здібності та необхідний
практичний і життєвий досвід. Не допускати випадків зарахування до
резерву пенсіонерів та працівників, які мають дисциплінарні
стягнення. Заміщення керівних посад провадити, як правило, працівниками,
які перебувають у резерві.
2.6. Кадровий резерв для висунення на вищі посади формувати: а) у Генеральній прокуратурі України: - на посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та
Військово-Морських Сил України та їх заступників; - керівників структурних підрозділів; б) у прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та
Військово-Морських Сил України: - на посади прокурорів міст, районів, міжрайонних та
прирівняних до них прокурорів; - керівників структурних підрозділів.
2.7. Керівникам структурних підрозділів Генеральної
прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військових регіонів та
Військово-Морських Сил України формувати резерв для заміщення
посад заступників начальників відділів, старших прокурорів і
прокурорів управлінь і відділів, старших слідчих з особливо
важливих справ, слідчих з особливо важливих справ і старших
слідчих. При включенні працівників у вказаний резерв дотримуватись
вимог, викладених у пункті 1.3 цього наказу.
2.8. Приділяти постійну увагу підвищенню ділової кваліфікації
та професійної майстерності працівників, зарахованих до резерву,
їх підготовці до виконання обов'язків за посадами, на які вони
рекомендовані. Не допускати формалізму в цій важливій справі. Роботу з підготовки кадрового резерву провадити за
індивідуальними щорічними планами, затвердженими заступниками
Генерального прокурора України, прокурорами Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовими прокурорами
регіонів та ВМС України. Плани мають передбачати періодичне
навчання в Інституті підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих
працівників Академії прокуратури України при Генеральній
прокуратурі України, стажування у структурних підрозділах апаратів
прокуратур, участь у семінарах і конференціях, тимчасове виконання
обов'язків за вищими посадами тощо. Забезпечити належний контроль
за їх виконанням. Щорічно розглядати на засіданнях колегій питання формування
та підготовки кадрового резерву на керівні посади та затверджувати
списки осіб, зарахованих до його складу.
3. Управлінню кадрів Генеральної прокуратури України,
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів
усіх рівнів, міським, районним та прирівняним до них прокурорам:
3.1. З метою забезпечення високого рівня професіоналізму
прокурорів і слідчих удосконалювати та більш дієво використовувати
єдину систему підвищення кваліфікації, яка включає самостійне
навчання, постійно діючі семінари, науково-практичні конференції,
стажування у структурних підрозділах апаратів прокуратур,
кабінетах криміналістики, навчання в Інституті підвищення
кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників Академії прокуратури
України при Генеральній прокуратурі України. Навчальний процес здійснювати на основі вимог Закону України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), розвивати й активно впроваджувати
нові форми навчання, максимально наближаючи їх до практичної
діяльності. Використовувати напрацьований позитивний досвід роботи
прокурорів і слідчих та наставництво.
3.2. Встановити періодичність проведення занять з підвищення
кваліфікації у структурних підрозділах Генеральної прокуратури
України, прокуратурах обласного рівня та міськрайпрокуратурах - не
рідше одного разу на місяць. Зосереджувати увагу на глибокому
вивченні нового законодавства, методиці проведення перевірок
виконання чинних законів, розслідуванні тяжких злочинів проти
особи та суспільної безпеки. Відповідальність за організацію та
контроль за проведенням таких занять покласти відповідно на
управління кадрів Генеральної прокуратури України, кадрові
підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та
Військово-Морських Сил України, прокурорів міського і районного
рівнів. Вважати постійне підвищення кваліфікації невід'ємною частиною
службових обов'язків кожного керівника і прокурорського
працівника. При посадових переміщеннях враховувати
результативність проходження професійного навчання та практичного
застосування отриманих знань. Відповідальність за організацію навчання працівників
галузевих підрозділів апаратів Генеральної прокуратури України та
прокуратур обласного рівня покласти безпосередньо на керівників
цих підрозділів.
4. Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі
України:
4.1. Спрямовувати свою діяльність на вдосконалення системи
навчання та підвищення рівня навчального процесу, поєднання
навчальної і наукової діяльності з практикою здійснення
прокурорського нагляду, посилення взаємодії з органами прокуратури
України, державними органами та іншими вищими навчально-науковими
установами.
4.2. Впроваджувати спеціалізацію щодо підвищення кваліфікації
окремих категорій прокурорсько-слідчих працівників, визначення
форм підвищення кваліфікації працівників військових прокуратур.
4.3. Тематику лекційних, семінарських, практичних занять із
слухачами Академії розробляти з урахуванням практичних потреб
прокурорсько-слідчої діяльності.
4.4. У координації з галузевими структурними підрозділами
Генеральної прокуратури України впроваджувати у
прокурорсько-слідчу діяльність кращий досвід, у тому числі
міжнародний, брати участь у налагоджуванні співпраці та взаємодії
з відповідними міжнародними організаціями. Практикувати виїзди працівників Академії до підпорядкованих
прокуратур з метою вивчення позитивного досвіду і участі у
проведенні семінарських занять. Передбачати проходження професорсько-викладацьким складом
Академії стажування у структурних підрозділах Генеральної
прокуратури України та вищих навчально-наукових закладах.
4.5. Встановити періодичність підвищення кваліфікації
працівників в Академії прокуратури України при Генеральній
прокуратурі України - не рідше одного разу на п'ять років.
5. Прокурорам АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та ВМС України забезпечити
індивідуальний і виважений підхід при формуванні пропозицій щодо
підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів в Академії,
враховуючи при цьому їх відповідний стаж роботи, ступень
професіоналізму та оволодіння новими формами і методами
прокурорської діяльності. Налагодити постійні зв'язки з
відповідними кафедрам та відділами Академії, надавати їм необхідну
інформацію з питань методики організації роботи прокуратури,
практики здійснення прокурорського нагляду, поширення позитивного
досвіду роботи та аналітичні матеріали і актуальні документи
прокурорського реагування для практичного використання їх у
навчальній, методичній та науковій роботі. Надавати також
пропозиції щодо необхідності проходження навчання прокурорських
працівників з окремих пріоритетних питань і напрямків
прокурорської діяльності, брати безпосередню участь у навчальному
процесі Академії.
6. Заступникам Генерального прокурора України, керівникам
Головних управлінь, управлінь та самостійних відділів Генеральної
прокуратури України брати безпосередню участь у навчальному
процесі, вносити пропозиції щодо формування планів навчання
прокурорських кадрів, забезпечувати їх необхідною навчальною
інформацією, постійно організовувати і проводити зустрічі зі
слухачами Академії.
7. Управлінню кадрів Генеральної прокуратури України,
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України, головам атестаційних комісій, керівникам структурних
підрозділів усіх рівнів, прокурорам міського і районного рівня:
7.1. У справі професійної підготовки і виховання кадрів
піднести на якісно новий рівень службове атестування, суворо
дотримуючись Положення про порядок проведення атестації
прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України
( v2223900-98 ). Не допускати формалізму в підготовці та проведенні
атестування прокурорів і слідчих. Перенести центр ваги у
діяльності атестаційних комісій на забезпечення об'єктивного
висновку щодо відповідності працівника займаній посаді, на
усунення виявлених недоліків та поширення позитивного досвіду їх
роботи. Забезпечити періодичність атестування прокурорів і слідчих
раз на п'ять років. Дострокове їх атестування проводити: - при висуненні на вищі керівні посади; - у разі невиконання чи неналежного виконання службових
обов'язків, скоєння ганебного вчинку або якщо впродовж року двічі
на працівника накладено дисциплінарні стягнення; - при переміщенні працівника на посаду, пов'язану зі зміною
функціональних обов'язків щодо здійснення наглядової або слідчої
діяльності з метою підтвердження його кваліфікації. Практикувати звіти на засіданнях комісій керівників усіх
рівнів про роботу з галузевими кадрами, а міськрайпрокурорів -
щодо організації стажування молодих спеціалістів тощо. Атестацію військових прокурорів і слідчих проводити в
порядку, встановленому для прокурорсько-слідчих працівників, з
урахуванням особливостей проходження ними військової служби. Щорічно узагальнювати стан службового атестування та
заслуховувати звіти голів атестаційних комісій на засіданнях
колегій Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних
до них прокуратур, вживати заходів до підвищення ефективності цієї
роботи.
7.2. З метою підвищення рівня роботи з добору, розстановки і
виховання кадрів у прокуратурах великих міст з районним поділом
прокурорами Автономної Республіки Крим і областей, за погодженням
з Генеральною прокуратурою України, можуть утворюватися
атестаційні комісії.
7.3. Забезпечувати дотримання в колективах трудової
дисципліни, вимагати від кожного працівника відповідального
ставлення до виконання службових обов'язків, своєчасно
застосовувати передбачені заходи як заохочення, так і
дисциплінарного впливу.
7.4. Не залишати поза увагою жодного випадку негідної
поведінки, зловживання службовим становищем, порушень закону,
неналежного виконання службових обов'язків, безпідставного
висунення працівників на вищі посади. За кожним таким фактом
проводити ретельні перевірки, за необхідності - службове
розслідування, яке повинно сприяти зміцненню законності в
діяльності органів прокуратури, дисципліни серед особового складу.
Про протиправні дії, вчинені працівниками прокуратури, за їх
участю або стосовно них невідкладно повідомляти управління кадрів
Генеральної прокуратури України. В обов'язковому порядку проводити службове розслідування у
випадках: - вчинення правопорушень і злочинів працівниками Генеральної
прокуратури України, прокурорами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військових регіонів чи їх
заступниками; - вчинення дорожньо-транспортних пригод прокурорсько-слідчими
працівниками на службовому транспорті з тяжкими наслідками; - застосування працівниками прокуратури вогнепальної зброї,
якщо при цьому є поранені чи загиблі; - вчинення прокурорсько-слідчими працівниками корупційних
дій, інших ганебних вчинків, що несумісні з їх подальшим
перебуванням на роботі в органах прокуратури України. При проведенні службового розслідування домагатись повного,
всебічного і об'єктивного з'ясування обставин вчиненого,
встановлення причин та умов, які цьому сприяли, винних осіб. За наслідками розслідування складати мотивовані висновки, які
у триденний термін після затвердження їх особою, що призначила
розслідування, надсилати до Генеральної прокуратури України.
7.5. При вирішенні питань про притягнення працівників органів
прокуратури до дисциплінарної відповідальності неухильно
додержуватись вимог чинного законодавства про працю та
Дисциплінарного статуту прокуратури України ( 1796-12 ). Не
допускати упередженості та порушень прав працівника, який
притягується до дисциплінарної відповідальності.
8. На кожного прокурорського працівника заводиться особова
справа, в якій містяться відомості про нього, про проходження ним
служби в органах прокуратури, підвищення кваліфікації. Прокурорський працівник має право на ознайомлення з
матеріалами, що знаходяться в його особовій справі, долучення до
неї своїх пояснень в письмовій формі. Порядок ведення особових справ прокурорських працівників
встановлюється Генеральним прокурором України.
9. Керівникам усіх рівнів постійно піклуватися про створення
підлеглим працівникам належних умов праці та побуту, приділяти
увагу питанням їх особистої безпеки. Проявляти увагу та турботу до
ветеранів органів прокуратури, сімей працівників, які загинули при
виконанні службових обов'язків, надавати їм допомогу у вирішенні
соціально-побутових питань.
10. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України:
10.1. На посади керівників кадрових підрозділів висувати лише
працівників, які володіють організаторськими здібностями, мають
авторитет та практичний досвід роботи в органах прокуратури.
10.2. Обов'язки між працівниками кадрових підрозділів
розподіляти за зонально-предметним принципом.
11. Прокурорам усіх рівнів активно використовувати систему
преміювання та встановлення надбавок як засіб стимулювання
сумлінної та інтенсивної праці. Розмір премії та надбавок
визначати відповідно до особистого вкладу кожного працівника в
загальні результати роботи з врахуванням критеріїв, визначених
Положеннями про преміювання працівників органів прокуратури
України та встановлення надбавок. Роботу цю проводити гласно,
обговорювати на оперативних нарадах.
12. Відповідальність за організацію роботи з кадрами в
органах прокуратури покласти на заступників Генерального прокурора
України, управління кадрів Генеральної прокуратури України,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських
Сил України, міських, районних, міжрайонних, військових прокурорів
гарнізонів і прирівняних до них прокурорів, а також на відповідні
кадрові підрозділи.
13. Основним критерієм оцінки прокурорсько-слідчих кадрів
усіх рівнів має бути їх особистий вклад у покращання ефективності
прокурорсько-слідчої діяльності, постійне підвищення професійних
знань, принциповість при вирішенні практичних питань, вміння
протистояти місництву та відомчим впливам, непримиримість до
будь-яких порушень закону.
14. Основними критеріями оцінки роботи керівників прокуратур
з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання кадрів
вважати: забезпечення стабілізації кадрів, укомплектування всіх
ланок прокурорської діяльності та слідства працівниками з належним
рівнем фахової підготовки, необхідними діловими і моральними
якостями, стан службової та трудової дисципліни. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним,
військовим прокурорам гарнізонів і прирівняним до них прокурорам. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Генерального
прокурора України від 28 жовтня 2002 року N 2 ( v0002900-02 ).
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 1 класу Г.Васильєввгору