Документ v0002568-00, поточна редакція — Редакція від 26.07.2012

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

06.07.2000  № 2

Про Статут Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Регламент засідань правління Фонду

Заслухавши та обговоривши інформації керівника виконавчої дирекції Іванової Н.І. та начальника управління загальнообов'язкового державного соціального страхування Мінпраці України Лесенка Г.Г. про проект Статуту Фонду та проект Регламенту засідань правління Фонду, правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Статут Фонду зі змінами і доповненнями, внесеними під час обговорення.

2. Доручити голові правління Фонду подати Статут Фонду на реєстрацію в установленому законодавством України порядку.

3. Використати для реєстрації Статуту одноразово печатку Державного центру зайнятості.

4. Затвердити Регламент засідань правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в запропонованій редакції із змінами і доповненнями.

Голова правління Фонду

В.Пожидаєв

{Регламент не наводиться}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
06.07.2000  № 2
(у редакції, що затверджена
постановою правління Фонду
14.10.2010  № 204
зі змінами, внесеними згідно
з постановами правління Фонду
21.07.2011  № 269,
26.07.2012  № 339)

СТАТУТ
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Загальні положення

1. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) створений відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» для здійснення функцій соціального страхування, передбачених цим Законом.

Фонд є правонаступником державного фонду сприяння зайнятості населення.

2. Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом є держава.

3. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про зайнятість населення», а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття та цим Статутом.

4. Статут Фонду, зміни до нього затверджуються правлінням Фонду.

5. Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду.

Правління Фонду складається з представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, яка забезпечує виконання та практичну реалізацію рішень правління.

Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на органи державної служби зайнятості, систему яких складають Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, центр зайнятості Автономної республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості.

Центральним органом виконавчої дирекції в системі робочих органів виконавчої дирекції Фонду є Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України.

Центр зайнятості Автономної республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості є робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

6. Місцезнаходження Фонду за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Еспланадна, 8/10.

Напрями діяльності Фонду

7. Основні напрями діяльності Фонду:

- управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття;

- акумуляція надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

- контроль за надходженням страхових внесків відповідно до закону;

- контроль за використанням коштів;

- виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

8. Фонд не може провадити будь-яку діяльність, крім передбаченої Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі - Закон) та цим Статутом.

Обов’язки, права та відповідальність Фонду

9. Фонд зобов'язаний:

- виплачувати матеріальне забезпечення та надавати соціальні послуги, здійснювати заходи, в т.ч. профілактичні, спрямовані на запобігання настання страхових випадків;

- вживати заходів до раціонального використання коштів і забезпечення фінансової стабільності Фонду;

- контролювати правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків відповідно до закону, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття, правильність призначення роботодавцем та виплати застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю;

- щорічно складати звіт про результати своєї діяльності та подавати його Кабінету Міністрів України;

- інформувати застрахованих осіб про результати своєї роботи через засоби масової інформації.

10. Фонд має право:

- користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, необхідними для забезпечення виконання покладених на нього функцій;

- перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду;

- отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки;

- стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені законом за порушення вимог Закону;

- стягувати відповідно до закону кошти Фонду, виплачені особам, зареєстрованим як безробітні, у вигляді матеріального забезпечення на випадок безробіття та витрачені на надання соціальних послуг безробітним у разі встановлення факту їх отримання на підставі недостовірних відомостей, поданих особою;

- стягувати з роботодавця суму страхових коштів та вартість соціальних послуг, наданих безробітному в разі поновлення його на роботі за рішенням суду, а також незаконно виплачені безробітному суми матеріального забезпечення в разі неповідомлення роботодавцем Фонду про прийняття його на роботу;

- вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених фактів порушення законодавства про страхування на випадок безробіття.

- визначати мінімальний розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою статті 23, частиною першою статті 26, частиною першою статті 33 Закону України «Про загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» до стабілізації економічного становища в Україні.

11. Фонд несе відповідальність за шкоду, заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або неповного надання забезпечення відповідно до законодавства.

Органи управління Фонду

12. Органами управління Фонду є правління Фонду та виконавча дирекція.

Правління Фонду: порядок формування, обов’язки, повноваження, права, відповідальність

13. До складу правління Фонду входять по п’ятнадцять представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців.

До складу правління Фонду входить також керівник виконавчої дирекції Фонду (за посадою), з правом дорадчого голосу.

Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління Фонду.

Представниками держави є представники від центральних органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України.

Представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються)  репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами соціального діалогу самостійно.

Не може представляти сторону особа, яка не є громадянином України або має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, а також особа, яка звільнена з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України.

Для підтвердження повноважень членам правління надаються посвідчення члена правління Фонду. Виготовлення бланків посвідчення члена правління Фонду забезпечує виконавча дирекція Фонду.

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони.

У разі відсутності на засіданні правління голови правління його повноваження виконує заступник голови правління, який представляє іншу сторону, ніж ті, від яких обрано голову правління та голову наглядової ради.

Голова правління має двох заступників, які разом з головою представляють сторони.

14. Повноваження правління Фонду:

- визначає перспективні та поточні завдання Фонду;

- спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

- заслуховує та затверджує звіт виконавчої дирекції Фонду про її діяльність не рідше одного разу на рік, а також у разі потреби;

- затверджує та вносить зміни до документів, що регламентують діяльність Фонду, в тому числі виконавчої дирекції Фонду;

- обирає голову правління Фонду та його заступників;

- розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень голови правління Фонду та його заступників;

- дає згоду на призначення та звільнення в установленому порядку керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а у разі порушення ними Закону чи Статуту вносить обов’язкове для врахування обґрунтоване подання про звільнення;

- затверджує бюджет Фонду з врахуванням розміру страхових внесків та асигнувань державного бюджету, встановлених Верховною Радою України та зміни до нього;

- затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників та зміни до них, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із Мінфіном та Мінсоцполітики);

- затверджує порядок використання коштів з окремих видатків бюджету Фонду;

- вносить Мінсоцполітики пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття;

- готує та вносить на розгляд Мінсоцполітики пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

- погоджує проекти нормативно-правових актів щодо реалізації положень Закону та змін до них, а також інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Фонду у випадках, передбачених законодавством;

- затверджує умови конкурсу щодо визначення уповноважених банків, в яких будуть відкриватись рахунки Фонду та склад конкурсної комісії;

- розглядає інформацію виконавчої дирекції про результати конкурсу щодо визначення уповноважених банків, в яких будуть відкриватись рахунки Фонду;

- вживає заходів щодо удосконалення діяльності Фонду;

- встановлює заохочувальні відзнаки правління Фонду: Нагрудний знак правління Фонду “За значний внесок у розвиток системи державного соціального страхування України на випадок безробіття”, Почесну грамоту правління Фонду, Подяку правління Фонду, визначає порядок нагородження та розміри виплат, які надаються разом із відзнаками;

- вживає заходи щодо короткотермінового підвищення кваліфікації членів правління Фонду;

- створює постійно діючі або тимчасові комісії, формує їх персональний склад із числа членів правління Фонду та виконавчої дирекції Фонду і визначає їх повноваження, а також створює робочі групи;

- здійснює контроль за виконанням власних рішень;

- вирішує інші питання діяльності Фонду, які не суперечать законодавству з питань соціального страхування на випадок безробіття.

Виконавча дирекція: обов'язки, права, відповідальність

15. Виконавчим органом правління Фонду є виконавча дирекція Фонду. Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на органи державної служби зайнятості. Директор Державного центру зайнятості центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики та його заступники є відповідно керівником та заступниками керівника виконавчої дирекції Фонду.

Виконавча дирекція Фонду організовує та забезпечує виконання рішень правління Фонду, дотримання законодавства України про страхування на випадок безробіття, діє від імені Фонду, підзвітна та підконтрольна правлінню, в межах та порядку передбачених Законом та цим Статутом.

16. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи зобов’язані:

- здійснювати оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету;

- забезпечувати цільове використання коштів відповідно до затвердженого бюджету Фонду та затвердженого порядку використання коштів з окремих видатків бюджету Фонду;

- виплачувати забезпечення та надавати соціальні послуги, передбачені Законом, забезпечувати здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;

- контролювати правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків відповідно до закону, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття, проводити розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення;

- представляти інтереси Фонду в судових та правоохоронних органах;

- представляти Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;

- організовувати та забезпечувати короткотермінові підвищення кваліфікації членів правління та працівників виконавчої дирекції Фонду;

- забезпечувати членів правління Фонду, членів наглядової ради та органу державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття необхідною інформацією про діяльність Фонду, виконавчої дирекції Фонду та її робочих груп.

Готують та подають на розгляд правління Фонду:

- пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

- пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття;

- проект бюджету та звіт про виконання бюджету Фонду;

– інформацію про видатки, які становлять понад 100 тис. грн;

- пропозиції щодо розміру резерву коштів Фонду;

- звіт про діяльність;

- матеріали щодо розгляду інших питань, які входять до компетенції правління Фонду.

17. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи мають право:

- використовувати на своїх офіційних бланках Герб України та вислів «Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Виконавча дирекція»;

- використовувати печатку і штамп органів державної служби зайнятості;

- перевіряти цільове використання робочими органами коштів відповідно до затвердженого бюджету Фонду та затвердженого порядку використання коштів з окремих видатків бюджету Фонду;

- в установленому порядку вносити подання і клопотання про нагородження Нагрудним знаком правління Фонду “За значний внесок у розвиток системи державного соціального страхування України на випадок безробіття”, Почесною грамотою Фонду або Подякою правління Фонду осіб за досягнення у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

- звертатися до Голови правління Фонду з проханням позачергового скликання засідання правління Фонду;

- з метою удосконалення діяльності Фонду проводить круглі столи, вивчати міжнародний досвід, виступати замовником наукових робіт, досліджень, методичного забезпечення тощо.

18. Фінансування витрат, пов’язаних з виконанням функцій виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розвитком матеріальної та інформаційної бази здійснюється в межах надходжень до Фонду відповідно до бюджету Фонду, затвердженого правлінням Фонду.

19. Призначення та звільнення керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників здійснюється відповідно до закону після надання на це згоди правління Фонду.

Питання про внесення обов’язкового для врахування обґрунтованого подання про звільнення керівника виконавчої дирекції чи його заступників в разі порушення ним закону чи Статуту розглядається на засіданні правління за:

пропозицією голови правління, внесеною на підставі рішення Наглядової ради;

на вимогу двох третин чисельності членів правління Фонду.

Обґрунтоване подання про звільнення керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників може вноситись правлінням Фонду до органу, що його призначив, за умови порушення ними Закону чи Статуту, що підтверджено відповідними документами.

Зазначені рішення правлінням Фонду приймаються відповідно до пункту 24 Статуту.

На підставі прийнятого рішення, правління Фонду направляє обґрунтоване подання органу, що його призначив, яке є обов’язковим для врахування.

У разі якщо під час розгляду питань, зазначених у цьому пункті, стане відомо про оскарження до суду керівником виконавчої дирекції чи його заступниками підстав для висновків щодо порушення ними закону чи статуту, їх розгляд переноситься до остаточного вирішення справи у суді.

20. Прийняття на роботу, відповідальність, умови оплати праці, звільнення працівників виконавчої дирекції та її робочих органів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», законодавства про працю та колективними договорами.

Додаткові заходи заохочення працівників виконавчої дирекції Фонду можуть визначатися правлінням Фонду.

Порядок прийняття рішень правлінням Фонду

21. Основною формою роботи правління Фонду є засідання (чергові та позачергові), що проводяться згідно з Регламентом проведення засідань правління. Регламент проведення засідань правління передбачає порядок підготовки та проведення засідань правління, порядок розгляду питань та прийняття ним рішень, контроль за виконанням рішень, оформлення і доведення їх до членів правління, виконавців, громадськості.

Члени правління беруть участь у засіданнях правління Фонду, постійнодіючих комісіях, робочих групах без права заміни.

Вирішальний голос члена правління за його відсутності з поважних причин (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо) може передаватись членом правління письмовою довіреністю іншому членові правління від тієї ж представницької сторони. При цьому кожний присутній на засіданні член правління може додатково голосувати тільки за одного відсутнього члена правління Фонду.

Довіреність передається голові (заступнику голови) правління на початку засідання правління Фонду.

22. Правління Фонду проводить свої засідання відповідно до затвердженого плану роботи, але не рідше ніж один раз на квартал.

Чергові засідання скликаються головою правління відповідно до плану.

У разі потреби позачергові засідання скликаються головою правління, а також на письмову вимогу однієї третини загальної чисельності членів правління або більшості представників сторони.

Вимагати скликання позачергового засідання правління Фонду може також орган державного нагляду. Якщо ця вимога не виконується, орган державного нагляду може сам скликати та провести засідання правління Фонду.

Позачергове засідання правління може бути проведене за умови, якщо члени правління запрошені не пізніше ніж за три робочі дні.

23. Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини членів правління від кожної сторони.

Голова правління та його заступники повинні забезпечити необхідну кількість присутніх членів правління Фонду на його засіданні.

Засідання правління Фонду протоколюється та стенографується. За рішенням правління може здійснюватись аудиозапис, який зберігається протягом періоду повноважень складу правління Фонду, але не менше 3 років з дня останнього засідання.

У засіданнях правління Фонду можуть брати участь члени наглядової ради Фонду. Інші особи можуть бути запрошені на засідання за згодою голови правління Фонду.

24. Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість загальної чисельності членів правління Фонду з урахуванням довіреностей.

Виключенням є питання, рішення з яких приймаються правлінням Фонду двома третинами від загальної кількості голосів та обов’язковою більшістю голосів від кожної сторони.

До цих питань належать:

- обрання голови правління;

- затвердження Статуту Фонду та внесення змін до нього;

- затвердження річного бюджету Фонду;

- внесення Мінсоцполітики пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття;

- позбавлення повноважень голови правління та його заступників, крім випадків подання письмових заяв про звільнення за власним бажанням;

- надання згоди на призначення та звільнення в установленому порядку керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а у разі порушення ними Закону чи Статуту - внесення обов’язкового для врахування обґрунтованого подання про звільнення, крім випадків подання письмових заяв про звільнення за власним бажанням;

Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду.

Рішення правління Фонду прийняті в межах його компетенції є обов’язковим для страхувальників та страховика.

У разі, коли під час прийняття рішення однією із трьох представницьких сторін оголошено про відмову брати участь в голосуванні, дане питання переноситься на наступне засідання правління. У період між засіданнями правління це питання обговорюється представницькими сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів з метою врегулювання проблеми. Якщо при розгляді цього питання на наступному засіданні та ж сама сторона повторно відмовляється брати участь в голосування, питання ставиться на голосування і рішення приймається в установленому порядку.

Порядок обрання, повноваження і відповідальність голови правління Фонду та його заступників

25. Голова правління Фонду обирається на першому засіданні нового складу правління Фонду строком на два роки почергово від кожної сторони.

Перебіг двохрічного строку повноважень голови правління Фонду починається з дня його призначення.

До обрання голови, правління Фонду приймає рішення щодо черговості головування представників сторін. Кандидатуру чергового голови правління Фонду:

- представницька сторона повинна подати не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку повноважень діючого голови;

- у разі коли із спливом двох років представницька Сторона не внесла кандидатуру на голову правління Фонду, то його обов’язки виконує заступник голови правління від тієї Сторони, яка повинна головувати згідно з черговістю голосування представників сторін.

Строк, протягом якого не було внесено кандидатуру зараховується до двохрічного строку головування Сторони.

У разі, якщо при голосуванні кандидатура на голову правління Фонду не набрала необхідної кількості голосів, що встановлена пунктом 24 Статуту, проводиться повторне висунення кандидатури та повторне голосування, відповідно до процедури, визначеної у цьому розділі. У разі повторного неприйняття рішення з цього питання, відповідна сторона висуває одночасно трьох кандидатів, з яких голова правління обирається більшістю голосів.

26. Обрання заступників голови правління Фонду проводиться за процедурою, передбаченою для обрання голови правління Фонду, з урахуванням того, що голова разом з заступниками мають представляти три сторони.

27. У разі позбавлення повноважень голови правління Фонду або його заступників до закінчення встановленого строку, новий голова правління або його заступники обираються від тієї ж сторони на строк, що залишився, відповідно до процедури визначеної у пункті 25 Статуту.

28. Голова правління:

- скликає та веде відповідно до Регламенту засідання правління Фонду;

- підписує прийняті правлінням рішення, засвідчуючи цим відповідність їх змісту прийнятих правлінням рішень;

- у разі систематичного (2 і більше рази на рік) невиконання членом правління Фонду своїх обов’язків без поважних причин – має право подати стороні про вирішення питання щодо відкликання делегованого члена правління Фонду та делегування іншого представника на строк повноважень правління Фонду, що залишився і повідомляє про це правління Фонду;

- повідомляє наглядову раду Фонду та орган державного нагляду у разі неприйняття правлінням Фонду, у встановлені законодавством терміни, рішень щодо визначення розмірів страхових внесків та затвердження річного бюджету Фонду;

- не рідше одного разу на рік звітує про виконання своїх повноважень перед правлінням;

- представляє Фонд у органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, веде листування від імені Фонду із зазначеними органами;

- звітує на першому засіданні нового складу правління про результати діяльності Фонду за період роботи правління Фонду та окреслює найголовніші перспективні та поточні питання його діяльності.

Голова правління є підзвітним правлінню Фонду та несе відповідальність за виконання своїх повноважень перед правлінням Фонду.

Голова правління Фонду може бути позбавлений своїх повноважень правлінням Фонду:

- за його особистим проханням;

- у разі невиконання повноважень голови або виконання цих повноважень з порушенням чинного законодавства, Статуту чи Регламенту;

- у разі встановлення його невідповідності вимогам зазначеним у частині третій статті 10 Закону;

- у разі невиконання ним обов’язків члена правління Фонду зазначеним у пункті 30 Статуту;

- у разі втрати можливості представляти Сторону, що його делегувала.

Питання щодо позбавлення повноважень голови правління розглядається правлінням Фонду:

- за його особистою письмовою заявою;

- за поданням органу державного нагляду;

- за поданням сторони правління Фонду, яка його делегувала;

- за вимогою однієї третини загальної чисельності членів правління оформленою письмово за їх підписами.

Якщо питання про позбавлення повноважень голови правління винесено ним особисто або за поданням сторони, що його делегувала, засідання веде заступник голови правління, який представляє іншу сторону, ніж ті, від яких обрано голову правління та голову наглядової ради.

Якщо питання про позбавлення повноважень голови правління винесено за ініціативою членів правління, засідання веде обраний членами правління головуючий з числа членів правління, підпису якого немає під пропозицією про позбавлення повноважень голови.

Рішення з цього питання приймається відповідно до пункту 24 Статуту.

29. Голова правління Фонду та його заступники контролюють та координують діяльність відповідних представників у складі правління Фонду та контролюють виконання ними обов’язків члена правління Фонду.

За невиконання своїх обов’язків заступники голови правління Фонду несуть відповідальність перед правлінням Фонду у порядку, передбаченому у пункті 32 Статуту. Невиконання цих обов’язків є підставою позбавлення правлінням Фонду повноважень заступників голови правління.

Питання про позбавлення повноважень заступників голови правління здійснюється за процедурою, передбаченою для позбавлення повноважень голови правління Фонду.

Права, обов’язки, відповідальність членів правління Фонду

30. Член правління Фонду зобов’язаний:

- брати участь у засіданнях правління Фонду, постійнодіючих та тимчасових комісій і робочих груп, створених правлінням Фонду;

- дотримуватися рішень правління Фонду та виконувати доручення правління Фонду.

31. При виконанні своїх обов’язків член правління Фонду має право:

- вносити відповідно до Регламенту засідань правління пропозиції до суті проекту порядку денного засідання правління;

- на тимчасове звільнення від основної роботи під час виконання обов’язків члена правління Фонду (засідання правління Фонду, відрядження тощо);

- брати участь у публічних заходах виконавчої дирекції Фонду;

- на письмове звернення із запитом до керівника виконавчої дирекції та керівників робочих органів з питань, що належать до компетенції правління Фонду з наданням відповіді протягом 10 робочих днів;

- проходити короткотермінове підвищення кваліфікації.

Під час реалізації своїх прав та обов’язків член правління Фонду також має право на відшкодування матеріальних витрат на відрядження, пов’язані з виконанням обов'язків члена правління (проїзд та проживання, добові). Розмір витрат на проживання, в тому числі його персонального водія (у разі потреби) визначається правлінням Фонду.

32. Члени правління Фонду несуть відповідальність за виконання своїх обов’язків перед правлінням Фонду та стороною, що його делегувала.

33. У разі втрати членом правлінням можливості представляти Сторону, що його обрала (делегувала), Сторона може обрати (делегувати) іншого представника на строк повноважень правління, що залишився.

Здійснення правлінням Фонду контролю за діяльністю виконавчої дирекції Фонду

34. Правління Фонду здійснює контроль за діяльністю виконавчої дирекції Фонду шляхом:

- щорічного, а також у разі потреби, заслуховування звітів виконавчої дирекції про виконання покладених на неї функцій Фонду;

- призначення проведення аудиторських перевірок щодо підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, з урахуванням перевірок державних контролюючих органів;

- заслуховування щорічного звіту виконавчої дирекції про виконання бюджету Фонду та її діяльності;

- щоквартального розгляду інформації виконавчої дирекції про виконання бюджету Фонду, або окремих його статей;

- участі членів правління Фонду у перевірках діяльності виконавчої дирекції Фонду;

- розгляду матеріалів ревізій та перевірок діяльності виконавчої дирекції Фонду.

Формування та використання коштів Фонду

35. Джерелами формування коштів Фонду є:

- страхові внески – кошти відрахувань на страхування на випадок безробіття,  сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, спрямовані на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до пропозицій, визначених законом;

- асигнування державного бюджету;

- суми фінансових санкцій, застосованих до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків відповідно до закону;

- суми фінансових санкцій, застосованих до підприємств, установ та організацій та фізичних осіб за використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до законодавства на посадових осіб та громадян за такі порушення;

- прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку;

- благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

- інші надходження відповідно до законодавства України.

36. Кошти Фонду використовуються на:

- виплату забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону;

- фінансування заходів, передбаченою частиною першою статті 7-1 Закону, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків, у межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на такі цілі;

- відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

- фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази;

- створення резерву коштів Фонду.

37. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.

Фонд не може використовувати свої кошти на цілі, не пов’язані з його діяльністю.

38. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв коштів Фонду, який не може перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів.

39. Резерв використовується за цільовим призначенням за рішенням правління Фонду.

40. Резерв коштів Фонду використовується у разі нестачі коштів в такій послідовності :

- допомога по безробіттю;

- матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітного;

- допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

41. На інші цілі резерв коштів Фонду не використовується.

42. Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку, відкритому виконавчою дирекцією в уповноваженому банку визначеному на конкурсній основі.

43. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи здійснюють бухгалтерський, оперативний облік та ведуть бухгалтерську та статистичну звітність згідно з законодавством.

Нагляд за діяльністю Фонду

44. Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада.

Наглядова рада контролює виконання Фондом статутних завдань та цільове використання ним коштів.

Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Метою державного нагляду є контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття.

Межі повноважень цих органів визначаються положеннями про них.

{Текст Статуту зі змінами станом на 26.07.2012 взято з сайту Фонду соцстраху по безробіттю http://www.dcz.gov.ua/}вгору