Документ v-896342-06, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент заходів торговельної політики
 
Л И С Т
 
07.09.2006 N 18/18-896-ЕП
 
Начальникам регіональних
митниць
(крім Енергетичної)
Начальникам митниць
(за списком)

 
     ТЕРМІНОВО!

 
Про опрацювання проекту Інструкції
про порядок переміщення культурних
цінностей через державний кордон України

 
     Державною митною службою України опрацьовується підготовлений Міністерством культури і туризму України проект Інструкції про порядок переміщення культурних цінностей через державний кордон України, яка має затверджуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
 
     Надсилаємо зазначений проект для розгляду та надання пропозицій до нього.
 
     Повідомлення надсилати електронною поштою на адресу Департаменту заходів торговельної політики (скринька: DMS kanc DZTP) у строк до 12 вересня 2006 року.
 
 Директор Департаменту                О.І.Пашинний 

Додаток
 
Проект
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Кабінету Міністрів
                   ___________ 2006 р. N____ 

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ), Митного кодексу України ( 92-15 ), Законів України "Про власність" ( 697-12 ), "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ), Положення про Міністерство культури і туризму України, затвердженого Указом Президента України від 02.12.2005 р. N 1688/2005 ( 1688/2005 ), та Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 N 983 ( 983-2000-п ).
 
     1.2. Інструкція визначає порядок вивезення (тимчасового вивезення), ввезення (тимчасового ввезення) культурних цінностей фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства) та юридичними особами (суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державними та громадськими установами, представництвами іноземних компаній, дипломатичними представництвами, міжнародними організаціями тощо) та контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.
 
     1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:
     експертиза - вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного предмета, які вимагають спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності і результати яких оформляються у вигляді експертного висновку;
     власник - фізична чи юридична особа (або за її дорученням - інша фізична чи юридична особа), якій належить право володіння, користування і розпорядження культурною цінністю;
     клопотання про право на вивезення культурних цінностей - письмова заява власника із зазначенням мети вивезення, а при тимчасовому вивезенні - і терміну вивезення культурних цінностей, що подається до Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі - Державна служба контролю);
     мистецтвознавець - посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) державної адміністрації за погодженням із Державною службою контролю для здійснення функцій контролю за вивезенням (тимчасовим вивезенням) культурних цінностей з території України та їх ввезенням (тимчасовим ввезенням) в Україну;
     інші терміни у цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України ( 92-15 ), Законах України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ), "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" ( 2681-14 ).
 
     1.4. Вимоги Інструкції не поширюються на сучасні сувенірні вироби, предмети культурного та ужиткового призначення серійного і масового виробництва за переліком згідно з додатком 1.
 
     Зазначені товари дозволяється пересилати в міжнародних поштових відправленнях.
 
     На прохання власника таких виробів Державною службою контролю може видаватися довідка про те, що на їх пересилання в міжнародних поштових відправленнях або вивезення (тимчасового вивезення) дозвіл Державної служби контролю не потрібен.
 
     1.5. Вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей за межі митної території України дозволяється за наявності свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (далі - свідоцтво), зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 984 ( 984-2000-п ) "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України".
 
     1.6. Контроль за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через державний кордон України та в місцях митного оформлення митних органів здійснюють як правило посадові особи митних органів.
 
     У разі виникнення в посадової особи митного органу сумніву щодо відповідності характеристик культурних цінностей, пред'явлених при митному контролі, відомостям, занесеним до поданих до контролю документів, посадова особа митного органу залучає (викликає) для здійснення контролю представника Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю у термін, що не перевищує трьох діб.
 
     Факт здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей представником Державної служби контролю або уповноваженим Державної служби контролю засвідчується у відповідних товаросупровідних (товаротранспортних документах) шляхом учинення цією особою записів "Вивезення (тимчасове вивезення) дозволено" або "Ввезення (тимчасове ввезення) дозволено".
 
     Такий запис завіряється відтиском особистої номерної печатки представника Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю із зазначенням дати запису.
 
     Зазначені відтиски та записи обов'язково мають бути на лицевій стороні переліку та зворотній стороні фотографій.
 
     1.7. Перелік пунктів пропуску через державний кордон України, в яких контроль за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України здійснюють також і посадові особи Державної служби контролю, встановлюється Міністерством культури і туризму України.
 
     1.8. Матеріали, пов'язані з оформленням права на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, зберігаються 5 років за місцем їх видачі і передаються на збереження до відповідної державної архівної установи.
 
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 
     2.1. Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається власником до Державної служби контролю не пізніше ніж за місяць до їх вивезення.
 
     При подачі клопотання пред'являється документ, що посвідчує особу заявника:
     для фізичної особи - паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення особи громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або дипломатичний паспорт, або службовий паспорт, або посвідчення особи моряка, або посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
     для юридичної особи - виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
     До клопотання додаються:
     культурні цінності, що заявлені до вивезення, у разі можливості їх транспортування;
     документ та його копія, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності (договір дарування, заповіт, договір купівлі-продажу, інші документи, що передбачені законодавством);
     два примірники переліку культурних цінностей (далі - перелік), що вивозяться, встановленого зразка (подається тільки у разі потреби, а саме у випадку, якщо вивозиться більше, ніж один предмет, далі - у разі потреби): при вивезенні пам'яток образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, холодної та вогнепальної зброї, природничих, меморіальних, а також нумізматичних пам'яток згідно з додатком 2, для музичних інструментів згідно з додатком 3, друкованих видань - згідно з додатком 4;
     по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, розміром 13х18 см. (крім предметів філателії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки яких не подаються). Для предметів нумізматики і фалеристики допускається фотографування кількох предметів разом, але не більш як трьох одиниць на одній фотокартці з обов'язковим використанням масштабної лінійки;
     висновок державної експертизи.
 
     2.2. У разі прийняття рішення про можливість вивезення культурних цінностей за межі України посадова особа Державної служби контролю проставляє на свідоцтві, кожному аркуші переліку та фотографіях (у разі їх наявності) відтиск штампа "Дозволено до вивезення з України", у відтиску штампа - підпис, а на переліку та фотографіях (у разі їх наявності) також номер свідоцтва та дату його видачі.
 
     У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної служби контролю проводив експерт, фотографії завіряються підписом цього експерта із зазначенням дати та відбитком відповідної печатки установи, що проводила державну експертизу.
 
     Один комплект переліку та фотографій (у разі їх наявності) культурних цінностей разом із свідоцтвом видається власнику.
 
     2.3. Свідоцтво дійсне упродовж 6 місяців від дати його видачі.
 
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 
     3.1. Клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей подається власником до Державної служби контролю.
 
     При подачі клопотання пред'являється документ, що посвідчує особу заявника:
     для фізичної особи - паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення особи громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або дипломатичний паспорт, або службовий паспорт, або посвідчення особи моряка, або посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон ;
     для юридичної особи - виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
     До клопотання додаються:
     культурні цінності, що заявлені до тимчасового вивезення, у разі можливості їх транспортування;
     оригінал та нотаріально завірена копія угоди між стороною, яка здійснює тимчасове вивезення культурних цінностей, та стороною, що приймає, про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін. В угоді обов'язково зазначається, яка із сторін несе відповідальність за митне оформлення, доставку, збереження, страхування культурних цінностей як на території України, так і на території сторони, що приймає;
     документ та його копія про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику, або документ і його нотаріально завірена копія про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;
     документ і його нотаріально завірена копія, що підтверджує право власності на культурні цінності;
     висновок державної експертизи (із підтвердженням можливості транспортування культурних цінностей);
     у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - замість висновку державної експертизи пред'являються паспорти на них;
     три примірники переліку предметів згідно з додатком 2, для музичних інструментів згідно з додатком 3, для друкованих видань згідно з додатком 4, для письмових і речових пам'яток музейного фонду згідно з додатком 5 (у разі потреби);
     три примірники кольорових фотографій кожного предмета розміром 13х18 см. (крім предметів філателії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки яких не подаються). Для предметів нумізматики і фалеристики допускається фотографування кількох предметів разом, але не більш як трьох одиниць на одній фотокартці з обов'язковим використанням масштабної лінійки.
 
     3.2. Для отримання свідоцтва музеї всіх форм власності, державні бібліотеки, інші державні сховища культурних цінностей:
     у клопотанні про оформлення права на тимчасове вивезення культурних цінностей обов'язково зазначають мету і терміни їх перебування за межами України, а також надають зобов'язання щодо проведення державної експертизи культурних цінностей після їх повернення в Україну та письмового повідомлення в десятиденний термін органу, що видав свідоцтво, про повернення цих культурних цінностей в Україну;
     окрім документів, зазначених у пункті 3.1, додатково подають наказ Міністерства культури і туризму України про дозвіл на тимчасове вивезення пам'яток Музейного фонду України з метою їх експонування за межами України;
     замість висновку державної експертизи мають право подати висновок, що підтверджує можливість транспортування пам'яток Музейного фонду з метою їх тимчасового експонування за межами України.
 
     3.3. У разі прийняття позитивного рішення щодо можливості тимчасового вивезення культурних цінностей посадова особа Державної служби контролю на свідоцтві, на кожному аркуші переліку та фотографіях (у разі їх наявності) проставляє відтиск штампа "Дозволено до тимчасового вивезення з України", у відтиску штампа - підпис, а на переліку та фотографіях (у разі їх наявності) також номер свідоцтва і дату його видачі.
 
     3.4. У видачі свідоцтва може бути відмовлено у випадках, передбачених статтею 25 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ).
 
     3.5. При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей з метою реставрації у свідоцтві та переліку (у разі його наявності) посадова особа Державної служби контролю робить запис "Вивозиться з метою реставрації". При зворотному ввезенні предмета на митну територію України посадовій особі митного органу подаються фотографії предмета до і після реставрації, завірені установою або фахівцем, який проводив реставрацію.
 
     4. ПОРЯДОК ВИВЕЗЕННЯ (ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ) КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 
     4.1. При вивезенні (тимчасовому вивезенні) культурних цінностей власник або уповноважена ним особа подає посадовій особі митного органу для здійснення митного контролю та митного оформлення:
     митну декларацію;
     свідоцтво;
     перелік культурних цінностей (у разі їх потреби);
     фотографії культурних цінностей (у разі потреби).
 
     4.2. Після завершення митного контролю та митного оформлення культурних цінностей зазначені в пункті 4.1 документи (із відтисками в них номерних печаток (штампів) посадової особи митного органу та мистецтвознавця (у разі його наявності)) залишаються в справах митного органу.
     Копія свідоцтва та другі примірники переліку і фотографій (у разі їх наявності) із аналогічними реквізитами залишаються у власника і є підставою для зворотного ввезення ним культурних цінностей в Україну.
 
     4.3. При зворотному вивезенні культурних цінностей в Україну митному органу подаються оформлені митним органом при їх тимчасовому ввезенні в Україну:
     митна декларація;
     свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з держави, звідки вони ввозяться якщо це передбачено законодавством іноземної держави) або документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування культурними цінностями та містять його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей.
     перелік культурних цінностей (у разі потреби);
     фотографії (у разі потреби);
     документи (відомості) про реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей.
 
5. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯМ (ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ)
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
 
     5.1. При ввезенні (тимчасовому ввезенні) культурних цінностей в Україну посадовій особі митного органу подається:
     митна декларація;
     свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. У разі відсутності такого свідоцтва - документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування культурними цінностями та містять його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.
 
     5.2. При тимчасовому ввезенні культурних цінностей до документів, зазначених в пункті 5.2, додаються:
     два комплекти фотографій;
     два примірники переліку культурних цінностей.
 
     У складених власником або уповноваженою ним особою переліках повинні вказуватися авторство, назва, місце і час створення, матеріали і техніка виконання, розміри (вага), стан збереженості, страхова оцінка і термін зворотного вивезення культурних цінностей.
 
     При відсутності фотографій в переліках власником культурних цінностей або уповноваженою особою дається максимально деталізований опис культурних цінностей, що тимчасово ввозяться.
 
     5.3. Посадова особа митного органу після прийняття митної декларації проводить ідентифікацію культурних цінностей, що тимчасово ввозяться, з наданими переліками і фотографіями, перевіряє на наявність культурних цінностей що ввозяться (тимчасово ввозяться) у переліках культурних цінностей, щодо яких оголошено розшук.
 
     5.4. Ввезення культурних цінностей стосовно яких оголошено розшук забороняється. При наявності такої інформації про такі культурні цінності і в випадках їх виявлення вони підлягають затриманню митними органами з повідомленням Державній службі контролю, а також до Національного Центрального бюро Інтерполу в Україні, інших органів, якими було оголошено розшук.
 
     5.5. При здійсненні митного контролю й митного оформлення культурних цінностей, що ввозяться (тимчасово ввозяться), посадова особа митного органу зобов'язана поінформувати особу, яка декларує ці цінності, про необхідність реєстрації культурних цінностей в Державній службі контролю згідно із законодавством України.
 
     5.6. Після завершення митного оформлення перший примірник переліку і комплект фотографій разом з відповідним примірником митної декларації повертаються особі, що здійснює тимчасове ввезення культурних цінностей, а другий примірник переліку і комплект фотографій залишаються і зберігаються в митному органі для контролю за їх вивезенням.
 
     5.7. Для здійснення реєстрації культурних цінностей митний орган надсилає відомості до Державної служби контролю (письмово або електронною поштою) про:
     культурні цінності;
     особу, яка їх ввезла.
 
     На підставі отриманих від Держмитслужби відомостей Державна служба контролю реєструє культурні цінності, ввезені (тимчасово ввезені) в Україну, шляхом занесення відомостей про них, одержувача та відправника на паперовому (у вигляді журналу) та електронних носіях.
 
     5.8. При зворотному ввезенні в Україну культурних цінностей митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення подаються оформлені митним органом при тимчасовому вивезенні:
     митна декларація;
     копія свідоцтва;
     другий примірник переліку (у разі його наявності);
     другий примірник фотографій (у разі наявності).
 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     6.1. У разі прийняття рішення про неможливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей за межі України Державна служба контролю повинна письмово повідомити заявника про таке рішення протягом терміну, встановленого для оформлення права на вивезення культурної цінності з України.
 
     6.2. Якщо власник культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) не згоден з висновком державної експертизи, або з рішенням Державної служби контролю про відмову у видачі свідоцтва, він має право оскаржити ці рішення відповідно до чинного законодавства України.

 
Додаток 1
до пункту 1.4, 4.4
Інструкції про порядок
переміщення культурних
цінностей через державний
кордон України

 
ПЕРЕЛІК
сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового
призначення, на вивезення (тимчасове вивезення) яких,
в тому числі шляхом пересилання в міжнародних
поштових відправленнях, дозвіл
Державної служби контролю не потрібен

 
     1. Предмети народних художніх промислів, сувеніри, які придбані в торговельній мережі, за наявності торговельних ярликів, чеків, квитанцій.
 
     2. Живопис, скульптура, авторська графіка, вироби
декоративно-ужиткового мистецтва з різних матеріалів, створені не 
пізніше ніж п'ятдесят років тому.
     3. Вітчизняні та зарубіжні предмети побуту масового і серійного виробництва, створені не пізніше ніж п'ятдесят років тому, у т.ч.:
     меблі (окремі предмети та гарнітури);
     килими фабричного та ручного виготовлення, килимові та текстильні вироби різних видів;
     предмети костюма і деталі, які його доповнюють;
     посуд та інші ужиткові предмети із скла, кришталю, фарфору, фаянсу, кераміки, майоліки, дерева, пап'є-маше тощо;
     ювелірні вироби серійного та масового виробництва із недорогоцінних металів і напівдорогоцінних каменів;
     іграшки з різних матеріалів, у т.ч. з каміння, соломки, металу, пластмаси.
 
     4. Сучасні предмети релігійного призначення різної конфесійної належності (крім постарених), а також хрести, лампади, підсвічники тощо тиражного виробництва.
 
     5. Предмети техніки:
     годинники (наручні, підлогові, настінні і т.п.), виготовлені не пізніше ніж п'ятдесят років тому;
     патефони та платівки (починаючи з N 34094 для платівок "МОНО" 78 обертів і з Д-58601 для платівок "СТЕРЕО" 33 1/3 обертів), виготовлені після 1960 року;
     оптичні прилади, барометри, швейні та друкарські машинки тощо, виготовлені не пізніше ніж п'ятдесят років тому.
 
     6. Твори друку, видані після 1945 р., крім:
     тиражованих у незвичний спосіб (гравіровані, з витканим текстом тощо);
     друкованих на незвичних видах тканин, шовку, пергаменті, корку, інших матеріалах;
     в художніх палітурках індивідуальної роботи (в тому числі із застосуванням дорогоцінного каменю, металів, перламутру, цінних порід дерева, хутра, шкіри);
     з автографами, рукописними помітками, екслібрисами бібліотек і книжкових колекцій видатних осіб;
     видань з печатками діючих бібліотек і закладів.
 
     7. Фабричні серійні музичні інструменти вітчизняного та зарубіжного виробництва за наявності одного з документів: фабричний паспорт, торгова квитанція, чек, ярлик на інструменті, висновок державної експертизи тощо, виготовлені після 1950 року.
 
     8. Поштові марки і блоки, марковані поштові конверти і марковані поштові картки (художні і стандартні) видані в Україні після 1991 року, в СРСР та інших країнах після 1960 року.
 
     9. Особисті нагороди у разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав при наявності орденських книжок або нагородних посвідчень(1).
 
     10. Державні нагороди України з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, порядок вивезення яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 677 ( 677-2001-п ).
 
     11. Значки, пам'ятні знаки, настільні медалі, монети, у т. ч. ювілейні та пам'ятні банкноти, які не є засобом платежу (крім вітчизняних та зарубіжних монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 р. включно).
 
     12. Холодна та вогнепальна зброя серійного виробництва, макети, муляжі та копії зброї, виготовлені після 1950 року.
 
     13. Ювелірні вироби серійного та масового виробництва з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, порядок вивезення яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
_______________ 
(1) Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце
проживання до іншої держави, нагород, що залишилися від померлих
родичів, можливе за умови подання документів, що підтверджують
переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави,
свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень
та документів, що підтверджують родинні зв'язки.

Додаток 2
до пунктів 2.1, 3.1, 4.8
Інструкції про порядок
переміщення культурних
цінностей через державний
кордон України

 
ПЕРЕЛІК
культурних цінностей, що вивозяться
(тимчасово вивозяться), ввозяться
(тимчасово ввозяться) в Україну
(непотрібне закреслити)

 
Прізвище, ім'я та по батькові заявника ___________________________ 
(повністю) громадянство _____________________________________________________
паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що
посвідчує особу __________________________________________________ __________________________________________________________________
країна, до якої вивозяться (тимчасово вивозяться), з якої
тимчасово ввозяться ______________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Автор |Назва| Час | Матері-|Розмір|Орієнтов-|Приміт-| |з/п| або | |виготовлен-| ал, | | на | ки | | |країна- | | ня |техніка | |вартість | | | |виробник| | | | | | | |---+--------+-----+-----------+--------+------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+--------+-----+-----------+--------+------+---------+-------| | | | | | | | | | |---+--------+-----+-----------+--------+------+---------+-------| | | | | | | | | | |---+--------+-----+-----------+--------+------+---------+-------| | | | | | | | | | |---+--------+-----+-----------+--------+------+---------+-------| | | | | | | | | | |---+--------+-----+-----------+--------+------+---------+-------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заявник ________________ Місце Уповноважений Державної
(підпис) для служби контролю за ________________ штампа переміщенням культурних
(П.І.Б.) цінностей через державний
кордон України
_________________________
(підпис) _________________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ____
від _________200_р.

Додаток 3
до пункту 2.1 Інструкції
про порядок переміщення
культурних цінностей
через державний кордон
України

 
ПЕРЕЛІК
музичних інструментів, які вивозяться
з території України

 
Прізвище, ім'я та по батькові заявника ___________________________ 
(повністю) Громадянство _____________________________________________________
паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що
посвідчує особу __________________________________________________ __________________________________________________________________
Країна, до якої вивозяться (пересилаються) __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Короткий опис (прізвище |Орієнтовна |Примітка| |з/п|інструмента| майстра, назва фірми або | вартість | | | | |фабрики, дата виготовлення,| | | | | |особливі прикмети, основні | | | | | | параметри, матеріал) | | | |---+-----------+---------------------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------+---------------------------+-----------+--------| | | | | | | |---+-----------+---------------------------+-----------+--------| | | | | | | |---+-----------+---------------------------+-----------+--------| | | | | | | |---+-----------+---------------------------+-----------+--------| | | | | | | |---+-----------+---------------------------+-----------+--------| | | | | | | |---+-----------+---------------------------+-----------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заявник ________________ Місце Уповноважений Державної
(підпис) для служби контролю за ________________ штампа переміщенням культурних
(П.І.Б.) цінностей через державний
кордон України
_________________________
(підпис) _________________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ____
від _________200_р.

Додаток 4
до пункту 2.1, 3.1
Інструкції про порядок
переміщення культурних
цінностей через державний
кордон України

 
ПЕРЕЛІК
друкованих видань, які вивозяться, тимчасово
вивозяться з території України
(непотрібне закреслити)

 
Прізвище, ім'я та по батькові заявника ___________________________ 
(повністю) Громадянство _____________________________________________________
паспорт (серія, номер, дата видачі) або інший документ, що
посвідчує особу __________________________________________________ __________________________________________________________________
Країна, до якої вивозяться (пересилаються) __________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище|Назва|Місце|Видав-| Рік |Кіль- |Кіль-|Ти- | Орієн-| Примітки | |з/п| та |вида-|вида-|ництво|вида-|кість |кість|раж | товна |(наявність| | |ініціали| ння | ння | | ння |сторі-|томів| | вар- | штампів, | | | автора | | | | | нок | | | тість |екслібри- | | | | | | | | | | | | сів, | | | | | | | | | | | |рукописних| | | | | | | | | | | | поміток) | |---+--------+-----+-----+------+-----+------+-----+----+-------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+-----+-----+------+-----+------+-----+----+-------+----------| | | | | | | | | | | | | |---+--------+-----+-----+------+-----+------+-----+----+-------+----------| | | | | | | | | | | | | |---+--------+-----+-----+------+-----+------+-----+----+-------+----------| | | | | | | | | | | | | |---+--------+-----+-----+------+-----+------+-----+----+-------+----------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Заявник ________________ Місце Уповноважений Державної
(підпис) для служби контролю за ________________ штампа переміщенням культурних
(П.І.Б.) цінностей через державний
кордон України
_________________________
(підпис) _________________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ____
від _________200_р.

Додаток 5
до пункту 3.1
Інструкції про порядок
переміщення культурних
цінностей через державний
кордон України

 
СПИСОК
ПАМ'ЯТОК МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
(ТВОРІВ МИСТЕЦТВА),
які вивозяться на тимчасове
експонування з території України

 
Назва юридичної особи ____________________________________________ 
Країна, до якої вивозяться _______________________________________
---------------------------------------------------------------------------- | N |Автор| Назва |Дата і |Матері-|Розмір|Інвента-|Інвента-| Стан | Вар- | |з/п| |експо- |місце | ал, |(у см)|рний N |рний N |збере- |тість, | | | | ната |створе-|техніка| |експона-| рами |ження |еквіва-| | | | | ння | | | та | | |лентна | | | | | | | | | | |доларам| | | | | | | | | | | США | |---+-----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |---+-----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Загальна кількість одиниць зберігання ____________________________
страховою вартістю на суму _________________, еквівалентну доларам
США.
Директор __________________ Місце Уповноважений Державної
(підпис) (П.І.Б.) для служби контролю за
штампа переміщенням культурних
Головний __________________ цінностей через державний
зберігач (підпис) (П.І.Б.) кордон України
Головний __________________ _________________________
бухгалтер (підпис) (П.І.Б.) (підпис) _________________________
(П.І.Б.)
До свідоцтва N ____
від _________200_р.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua



вгору