Документ v-325290-06, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2006

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
11.05.2006 N 1/9-325
Керівникам навчальних
закладів
Керівникам органів
управління освітою АРК,
обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики" ( 1160-15 ) з метою одержання зауважень та
пропозицій від фізичних та юридичних осіб оприлюднюємо проект
Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, що
розроблений Міністерством освіти і науки України на виконання
доручення Кабінету Міністрів України і планується для затвердження
постановою Кабінету Міністрів України. Проект Порядку буде
опубліковано у газеті Міністерства освіти і науки України "Освіта
України". Проект Порядку розроблено із врахуванням досвіду роботи
міністерства, регіональних органів управління освітою, навчальних
закладів. У проекті враховано недоліки існуючої системи
ліцензування освітніх послуг. Проект визначає процедури самооцінки
спроможності суб'єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх
послуг, проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, їх
оформлення, видачі, переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів,
а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у
сфері освіти. Пропозиції та зауваження до проекту Порядку просимо надсилати
до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ,
проспект Перемоги, 10, також за електронними адресами:
v_domnich@mon.gov.ua та yu_dudnyk@mon.gov.ua . Зауваження та пропозиції приймаються до 10 червня поточного
року у письмовому або електронному вигляді.
Міністр С.М.Ніколаєнко

АНАЛІЗ
регуляторного впливу
(до проекту Порядку ліцензування діяльності
з надання освітніх послуг)

Проблема, яку пропонується вирішити шляхом державного
регулювання господарських відносин, є питання ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг. Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових
механізмів і потребує державного регулювання відповідно до
законодавства у сфері освіти, зокрема, Законі України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ). На даний час питання врегульовано постановою Кабінету
Міністрів України від 29.08.03 N 1380 ( 1380-2003-п ). Внесення
змін до чинної постанови зробить її громіздкою, ускладнить читання
та розуміння, тому пропонується проект нової редакції Порядку
ліцензування діяльності з наданням освітніх послуг. Проект враховує досвід роботи міністерства та місцевих
органів управління освітою з питань ліцензування, пропозиції та
зауваження навчальних закладів щодо чинного Порядку ліцензування
освітніх послуг, а також досвід іноземних держав з даного питання. Принциповою відмінністю запропонованого проекту Порядку від
чинного є те, що у проекті передбачено розбиття процедури
ліцензування на два етапи. Перший етап передбачає аналіз ринку
праці та ринку освітніх послуг регіону, потреби роботодавців у
відповідних фахівцях, запити населення в отриманні відповідної
освіти, самоаналіз навчального закладу, визначення власного рівня
забезпеченості та відповідності даного забезпечення вимогам щодо
ліцензування певної діяльності або визначення заходів, необхідних
для підготовки всього необхідного для ліцензування. Підсумком
першого етапу є звернення навчального закладу до органу
ліцензування із обґрунтуванням своїх намірів пройти ліцензування
та отримання від нього згоди або аргументованої відмови. Другий
етап, за умови отримання навчальним закладом згоди органу
ліцензування на проведення самого ліцензування, є безпосередньо
ліцензування, яке включає процедури проведення ліцензійної
експертизи та прийняття відповідних рішень за наслідками
експертизи. Вигоди для суб'єктів господарювання у сфері освітньої
діяльності (навчальних закладів), які містить даний проект
Порядку, полягають у тому, що навчальний заклад до моменту
отримання принципової згоди органу ліцензування може не затрачати
великих коштів на реалізацію проекту. На даний час навчальний
заклад ще до подачі до органу ліцензування заяви про видачу
ліцензії вже зобов'язаний бути забезпеченим відповідно до
Ліцензійних умов надання освітніх послуг. Це потребує великих
затрат фінансових, матеріальних, людських тощо. При цьому на
кінцевому етапі ліцензування може бути прийняте рішення про
недоцільність надання ліцензії на ті чи інші освітні послуги.
Таким чином, всі затрати можуть виявитися марними. Тому даний проект у порівнянні із чинним Порядком є більш
привабливим у плані витрат ресурсів та з точки зору можливості
планування таких витрат на кожному етапі ліцензування. Окрім того, проектом Порядку передбачено більш широке
залучення громадськості у процесі підготовки навчального закладу
до ліцензування та при прийнятті рішення про надання ліцензії, чи
про відмову у наданні ліцензії. Загальні кінцеві затрати, як органів ліцензування так і
навчальних закладів, у порівнянні із чинним Порядком не
збільшаться. Міністерством не пропонується встановлювати будь-якого строку
чинності Порядку. Порядок за результатами відстеження
результативності регуляторного акта може змінюватися та
доповнюватися з метою його вдосконалення та підвищення
ефективності.
Міністр С.М.Ніколаєнко

Проект

ПОРЯДОК
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

1. Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ), "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), встановлює загальні вимоги до
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг та визначає
процедури самооцінки спроможності суб'єктів освітньої діяльності
щодо надання освітніх послуг, проведення ліцензійної експертизи,
прийняття рішень, їх оформлення, видачі, переоформлення ліцензій,
видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження
діяльності суб'єктів у сфері освіти.
2. Ліцензуванню підлягає діяльність з надання освітніх
послуг:
2.1. У сфері дошкільної освіти: догляд за дітьми дошкільного віку; розвиток, виховання, навчання дітей дошкільного віку; корекція психологічного і фізичного розвитку дітей
дошкільного віку.
2.2. У сфері загальної середньої освіти: початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта.
2.3. У сфері позашкільної освіти: освітня діяльність за художньо-естетичним,
туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним,
науково-технічним, дослідницько-експериментальним,
фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним,
бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним,
оздоровчим, гуманітарним напрямами.
2.4. У сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників; підвищення кваліфікації робітників; курсове професійно-технічне навчання; підготовка (в тому числі первинна професійна), перепідготовка
та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на
навчання.
2.5. У сфері вищої освіти: підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за
напрямами (спеціальностями); військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за
програмою офіцерів запасу; перепідготовка за спеціальностями; підвищення кваліфікації (підготовка за спеціалізацією,
розширення профілю); підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні
заклади; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
іноземних громадян; підготовка до вступу у вищі навчальні заклади.
3. Юридичні особи (далі - навчальні заклади) та фізичні особи
- суб'єкти підприємницької діяльності розпочинають діяльність з
надання послуг, зазначених у пункті 2 цього Порядку, після
отримання відповідної ліцензії. Відокремлені структурні підрозділи
(філії, представництва тощо) навчального закладу, які не мають
статусу юридичної особи - після проведення ліцензування та
внесення їх до ліцензії навчального закладу.
4. Послуги щодо професійної підготовки, перепідготовки,
курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації
робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні
професії включено до Національного класифікатора "Класифікатор
професій ДК 003:2005" ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого
наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. N 375
( v0375609-05 ).
5. Ліцензування діяльності підприємств, установ та
організацій з надання послуг у сфері професійно-технічної освіти
на виробництві проводиться з урахуванням специфіки навчання та за
умови видачі особам, які навчаються, документа про освіту
державного зразка.
6. Підготовка та перепідготовка фахівців у навчальних
закладах ліцензується за наявності заявлених напрямів
(спеціальностей) у Переліку напрямів та спеціальностей, що
затверджується Кабінетом Міністрів України від.
7. Ліцензування послуг з післядипломного навчання у сфері
професійно-технічної та вищої освіти (за винятком перепідготовки)
здійснюється у разі, коли передбачається видача документа про
освіту державного зразка.
8. Ліцензія на надання освітніх послуг (крім підвищення
кваліфікації) іноземцям, які прибули в Україну на навчання, може
видаватися лише атестованим професійно-технічним навчальним
закладам та вищим навчальним закладам з акредитованих напрямів
(спеціальностей).
9. Освітня діяльність навчальних закладів іноземних держав
або їх структурних підрозділів (філій, представництв тощо), що
створюються і функціонують в Україні, підлягає ліцензуванню
незалежно від виду освітніх послуг, які ними надаються.
10. Ліцензування здійснюють органи ліцензування: Міністерство освіти і науки України - щодо надання послуг у
сфері професійно-технічної та вищої освіти; Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи
управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій - щодо надання послуг у сфері дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти. Орган ліцензування має право перевірити законність та
обґрунтованість прийнятих рішень на будь-якому етапі ліцензування.
11. Ліцензування здійснюється в такій послідовності:
11.1. Навчальний заклад на прохання замовника, узгоджене з
МОН України, або самостійно на підставі моніторингу ринку праці,
ринку освітніх послуг та власних можливостей фінансового,
кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного
забезпечення приймає рішення про започаткування діяльності з
надання певної освітньої послуги відповідно до п.3. Можливості навчального закладу щодо започаткування навчання
за певним напрямом (спеціальністю), збільшення або перерозподілу
ліцензійного обсягу розраховуються за методикою, що розробляється
та затверджується МОН України.
11.2. Навчальний заклад подає до відповідного органу
ліцензування заяву про проведення ліцензування. У заяві
зазначаються: вид освітньої послуги, ліцензійний обсяг та
необхідні реквізити навчального закладу. Форма заяви розробляється
й затверджується відповідним органом ліцензування. Якщо навчальний
заклад включений до Державного реєстру навчальних закладів як
такий, що мав попереднє ліцензування або є акредитованим, до заяви
додається лише обґрунтування необхідності надання заявленої
освітньої послуги із зазначенням можливостей навчального закладу
щодо її якісної реалізації на рівні галузевих та державних
освітніх стандартів.
11.3. Якщо ліцензування проводиться вперше, до органу
ліцензування крім заяви та обґрунтування подають: 11.3.1. Навчальні заклади України: установчі документи; копію рішення власника (власників) або уповноваженого ним
(ними) органу про створення навчального закладу (якщо власників
або уповноважених ними органів два і більше, подається копія
установчого договору); копію свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу
та копію довідки про включення його до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України як юридичної особи; копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації
та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту, про
науковий ступінь та вчене звання (за їх наявності), першої
сторінки паспорта; погодження органів виконавчої влади, якщо воно передбачене
законодавством і необхідне для організації навчання за професіями,
спеціальностями і напрямами підготовки.
11.3.2. Навчальні заклади України, які планують провадження
діяльності за освітніми програмами іноземних навчальних закладів,
крім документів, зазначених у п.п. 11.3.1.: документ про реєстрацію навчального закладу - іноземної
юридичної особи в країні знаходження, легалізований в
установленому порядку; дозвіл навчального закладу - іноземної юридичної особи на
право використання його програм освітньої діяльності та видачу
документа за результатами навчання, погоджений з державним
центральним органом управління освітою країни знаходження
навчального закладу (якщо це передбачено національним
законодавством цієї країни); довідку державного центрального органу управління освітою
країни знаходження навчального закладу про акредитацію (визнання)
освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої
діяльності, в порядку, передбаченому національним законодавством
країни знаходження навчального закладу; програми та навчальні плани, за якими буде проводитися
навчання, погоджені з МОН України. 11.3.3. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні
підрозділи, що створюються та функціонують в Україні, крім
документів, зазначених у п.п. 11.3.1.: копії документів, що засвідчують правові засади щодо
легалізації та створення навчального закладу чи структурного
підрозділу (філії, представництва тощо) на території України
(міжнародної угоди, дозволу МОН України, дозволу або згоди
уповноваженого органу іноземної країни на створення та діяльність
навчального закладу чи структурного підрозділу на території
України, якщо це передбачено національним законодавством); документ, що підтверджує визнання програми, за якою буде
проводитися навчання в Україні, іноземною державою - засновником
навчального закладу (якщо це передбачено національним
законодавством країни); програму та навчальний план, за якими буде проводитися
навчання, погоджені з МОН України. 11.3.4. Підприємства, установи та організації, що планують
проведення професійного навчання безпосередньо на виробництві, до
заяви додають: обґрунтування необхідності надання освітньої послуги; копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України як юридичної особи; погодження органів виконавчої влади, якщо воно передбачене
законодавством і необхідне для організації навчання за професіями,
спеціальностями і напрямами підготовки;
11.3.5. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
щодо надання послуг у сфері дошкільної освіти до заяви додає: паспортні дані (прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер
паспорта, коли і ким виданий, місце проживання); копії документів, що засвідчують рівень освіти та
кваліфікації особи; копію довідки про ідентифікаційний номер.
11.4. Орган ліцензування розглядає надані документи і у
20-денний термін від їх надходження надсилає письмову згоду на
проведення ліцензування або, у разі невідповідності наданих
документів вимогам законодавства, повертає їх із умотивованою
письмовою відмовою у проведенні ліцензування.
11.5. Після отримання згоди на проведення ліцензування
навчальний заклад через електронні або (та) друковані засоби
масової інформації забезпечує можливість ознайомлення широкого
освітнього та громадського загалу, потенційних замовників та
абітурієнтів з матеріалами щодо надання майбутньої освітньої
послуги. Протягом певного терміну (але не менше двох місяців)
навчальний заклад проводить заходи щодо приведення кадрового,
навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення
освітньої послуги у відповідність до вимог ліцензування, готує всі
необхідні матеріали, навчальні приміщення, матеріальну базу,
об'єкти соціально-побутового призначення та ін. до проведення
ліцензійної експертизи. Про свою готовність до цієї експертизи
навчальний заклад письмово повідомляє орган ліцензування.
11.6. Орган ліцензування протягом 15 днів після отримання
повідомлення від навчального закладу про готовність до
ліцензування формує експертну комісію. Склад експертів та термін
роботи комісії затверджуються наказом органу ліцензування. Положення про експертну комісію та порядок проведення
ліцензійної експертизи затверджуються МОН України. МОН України може делегувати місцевим органам управління
освітою повноваження з формування експертних комісій для
проведення ліцензійної експертизи.
11.7. Експертна комісія за результатами своєї роботи в
навчальному закладі готує висновок про його спроможність
(неспроможність) надавати заявлену освітню послугу. Після
ознайомлення з висновком керівництва навчального закладу один
примірник подається до органу ліцензування, а другий залишається в
навчальному закладі. У разі необхідності навчальний заклад має
право подати апеляцію протягом 10 днів щодо необ'єктивності змісту
висновку або порушень експертами правил проведення експертизи та
звернутися до органу ліцензування з проханням повторної експертизи
іншою експертною комісією. Повторна експертиза проводиться за
рішенням органу ліцензування на тих самих умовах, що і попередня.
Експерти несуть персональну відповідальність за достовірність
висновків згідно чинного законодавства.
11.8. Орган ліцензування передає висновок експертної комісії
(у разі повторної експертизи обидва висновки) разом із заявою та
документами навчального закладу, зазначеними в пп. 11.3, до
відповідної експертної ради Державної акредитаційної комісії (ДАК)
або регіональної експертної ради (РЕР). Останні розглядають надані
документи і готують попереднє рішення про можливість
(неможливість) надання ліцензії на заявлену освітню послугу, яке
остаточно затверджується на засіданні ДАК або РЕР. Відсутність
представників навчального закладу не може бути підставою для
неприйняття рішення Державною акредитаційною комісією або
регіональною експертною радою.
11.9. На підставі рішення Державної акредитаційної комісії
або регіональної експертної ради про надання (відмову у видачі)
ліцензії навчальному закладу, орган ліцензування видає ліцензію
(відмовляє у видачі ліцензії). У разі відмови у видачі ліцензії навчальний заклад має право
на повторне ліцензування, але не раніше ніж через рік після
прийняття рішення про відмову.
11.10. Загальний термін прийняття органом ліцензування
рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії не може
перевищувати чотирьох місяців з дати отримання заяви та всіх
необхідних документів навчального закладу.
12. Порядок ліцензування освітньої діяльності відокремлених
структурних підрозділів незалежно від їх юридичного статусу є
таким самим. За результатами ліцензування освітніх послуг
відокремлені структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної
особи, включаються до ліцензії базового навчального закладу і їм
видається копія цієї ліцензії, завірена органом ліцензування.
13. Для збільшення ліцензованого обсягу з напряму
(спеціальності) до відповідного органу ліцензування навчальний
заклад подає: заяву; обґрунтування необхідності збільшення обсягу; копії ліцензії та сертифікату про акредитацію спеціальності. Проведення ліцензійної експертизи не є обов'язковою
процедурою. Рішення про це приймає орган ліцензування залежно від
ступеня збільшення ліцензованого обсягу, важливості причин щодо
необхідності його збільшення, можливостей та статусу ВНЗ тощо. Ліцензований обсяг навчального закладу - це максимальна
кількість осіб, які можуть одночасно отримувати освітні послуги у
навчальному закладі на наявній у нього матеріально-технічній базі
та за умови кадрового забезпечення відповідно до нормативів. Ліцензований обсяг освітньої послуги - це максимальна
кількість осіб на кожному курсі навчання, які можуть отримати
освітню послугу, виходячи з можливостей навчального закладу у
наданні такої послуги відповідно до встановлених нормативів (якщо
термін надання освітньої послуги менше року, ліцензований обсяг
визначається максимальною кількістю осіб, що навчаються
одночасно). Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі
поновлення осіб, які робили перерву у навчанні в цьому навчальному
закладі з об'єктивних причин, що визначені чинним законодавством.
14. Відшкодування витрат на відрядження експертів для
проведення ліцензійної експертизи здійснюється заявником
відповідно до законодавства. Оплата праці експертів здійснюється
заявником з розрахунку шість годин на день, але не більш як 18
годин (голови комісії - восьми годин на день, але не більш як 24
години) за строк проведення ліцензійної експертизи з розрахунку
ставки погодинної оплати праці: осіб, які проводять навчальні заняття у школах,
професійно-технічних навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, - за
проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері дошкільної,
загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти; професорів, які проводять навчальні заняття із студентами
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, - за
проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері вищої освіти.
15. Відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням
проведення ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок
заявників у розмірі двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Оплата витрат, пов'язаних з ліцензуванням послуг
у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
професійно-технічної освіти, здійснюється заявниками з внесенням
коштів на рахунки регіональних експертних рад, а послуг у сфері
вищої освіти - на рахунок Державної акредитаційної комісії. Відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням ліцензійної
експертизи послуг, що надаються фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності у сфері дошкільної освіти, здійснюється
за їх рахунок у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
16. Ліцензія на освітню діяльність оформлюється на бланку
єдиного зразка для всіх видів господарської діяльності, який
затверджується Постановою Кабінету Міністрів України, та має
додаток, форма, зміст та порядок заповнення якого визначається МОН
України.
17. Ліцензія видається на термін від 3 до 12 років, але не
менше ніж на строк повного циклу навчання за даною освітньою
послугою. Термін дії ліцензії визначає орган ліцензування. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у встановленому
порядку для її одержання. Навчальним закладам, що пройшли атестацію або акредитацію,
ліцензія продовжується на термін дії свідоцтва про атестацію або
сертифіката про акредитацію. Якщо з будь-яких об'єктивних причин надання освітньої послуги
розпочалося із запізненням на певний строк, продовження дії
ліцензії для завершення циклу навчання може здійснюватися, за
рішенням МОН України, без проведення ліцензійної експертизи.
18. Переоформлення виданої ліцензії здійснюється органами
ліцензування:
18.1. у разі зміни: найменування навчального закладу (якщо така зміна не
пов'язана з реорганізацією юридичної особи або новостворений
навчальний заклад є правонаступником реорганізованого) або
прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності; місцезнаходження навчального закладу або місця проживання
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, якщо така
зміна не тягне за собою зміни нормативів його
матеріально-технічного забезпечення; ліцензованого обсягу;
18.2. після проведення атестації або акредитації навчального
закладу, або його окремих напрямів підготовки (спеціальностей).
19. У разі втрати або пошкодження ліцензії чи додатка до неї
навчальному закладу видається дублікат ліцензії. Для отримання
дубліката навчальний заклад повинен звернутися до відповідного
органу ліцензування із заявою про його видачу. До заяви додається
документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката
ліцензії, а у разі пошкодження також і оригінал пошкодженої
ліцензії. Орган ліцензування протягом п'ятнадцяти днів після отримання
заяви від навчального закладу видає дублікат ліцензії, а також
приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена
або пошкоджена. До отримання дубліката ліцензії навчальний заклад може
провадити освітню діяльність на підставі довідки органу
ліцензування. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати
строку, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
20. Навчальний заклад, що подав заяву та документи, зазначені
у пункті 19 цього Порядку, до отримання дубліката ліцензії замість
втраченої або пошкодженої, може провадити освітню діяльність на
підставі довідки органу ліцензування про подання заяви на видачу
дубліката ліцензії. Орган ліцензування протягом десяти робочих днів після
отримання заяви від навчального закладу видає дублікат ліцензії, а
також приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була
втрачена або пошкоджена.
21. Нормативи щодо кадрового, навчально-методичного,
інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчальних
закладів, необхідні для ліцензування (далі - ліцензійні умови
надання освітніх послуг), затверджуються МОН України. Контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх
послуг здійснюють органи управління освітою, Державна інспекція
навчальних закладів при МОН України, міністерства, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, що мають у підпорядкуванні навчальні заклади,
власники навчальних закладів. Порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов
надання освітніх послуг затверджується МОН України.
22. За результатами перевірки стану дотримання ліцензійних
умов надання освітніх послуг органи ліцензування мають право: надавати розпорядження навчальному закладу, власникам
навчальних закладів про усунення порушень ліцензійних умов надання
освітніх послуг; анулювати видані ліцензії.
23. Підставами для анулювання ліцензії є: заява навчального закладу або фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності про анулювання ліцензії; порушення ліцензійних умов у сфері освіти, які не можуть бути
усунені протягом трьох місяців; акт про повторне протягом року порушення навчальним закладом
ліцензійних умов надання освітніх послуг або вимог інших
нормативно-правових актів; рішення про скасування державної реєстрації навчального
закладу; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах для
отримання ліцензії; акт про встановлення факту надання освітніх послуг за
ліцензією або її копією, переданою іншій юридичній особі або
фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності; акт про невиконання розпорядження органу ліцензування про
усунення порушень ліцензійних умов надання освітніх послуг, вимог
нормативно-правових актів, що були підставою для внесення
пропозицій про усунення таких порушень; акт про створення перешкод з боку навчального закладу щодо
проведення його перевірки.
24. Попередній розгляд питань про анулювання ліцензії
здійснюється Державною акредитаційною комісією або регіональною
експертною радою за поданням органу ліцензування.
25. На підставі рішення Державної акредитаційної комісії або
регіональної експертної ради орган ліцензування приймає рішення
про анулювання ліцензії, а також про подальше навчання осіб, які
навчалися за анульованою ліцензією, в тому самому або іншому
навчальному закладі. Навчальний заклад, в якому продовжуватимуть навчання ці
особи, порядок компенсації за внесену оплату навчання та подальше
фінансування їх підготовки визначаються наказом МОН України за
поданням органу ліцензування.
26. Інформація, що стосується видачі, переоформлення та
анулювання ліцензії, видачі її дубліката, вноситься до Державного
реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцензійного реєстру. Про анулювання ліцензії навчального закладу органи
ліцензування інформують органи державної статистики та органи
державної податкової служби за місцезнаходженням навчального
закладу.
27. У разі анулювання ліцензії навчальний заклад може
порушити питання про отримання нової ліцензії для надання
відповідних освітніх послуг, але не раніше ніж через рік з дати
прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої
ліцензії.вгору