Документ v-153290-05, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2005

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
29.03.2005 N 1/9-153
Міністерству освіти
і науки Автономної
Республіки Крим,
управлінням освіти
і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій

Про порядок закінчення 2004-2005 навчального року
та проведення державної кваліфікаційної атестації
та державної підсумкової атестації учнів
професійно-технічних навчальних закладів

У зв'язку зі змінами в Законах України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) та
переходом на дванадцятибальну шкалу оцінювання навчальних
досягнень учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України повідомляє, що підсумком
навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних
закладах (далі - ПТНЗ) є державна кваліфікаційна атестація та
державна підсумкова атестація у ПТНЗ, в яких учні одержують повну
загальну середню освіту. Державна кваліфікаційна атестація проводиться державною
кваліфікаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації та
підготовки випускників до самостійної роботи з обраної професії чи
спеціальності. Час на проведення державної кваліфікаційної
атестації виділяється за рахунок кількості годин, відведених на
професійно-практичну підготовку. Державна кваліфікаційна атестація включає: кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам
освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ (далі -
освітньо-кваліфікаційна характеристика) відповідного атестаційного
рівня; захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх
замінює. До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються
учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають рівень
навчальних досягнень не нижче 4 балів з професійно-практичної
підготовки та з усіх навчальних предметів, що входять у додаток до
диплома (свідоцтва). Учні випускних навчальних груп ПТНЗ, які мають рівень
навчальних досягнень нижче 4 балів, повторно атестуються та здають
заліки в терміни, що установлюються ПТНЗ, але не пізніше ніж за 10
днів до початку державної кваліфікаційної атестації. Учні, слухачі, які відраховані з ПТНЗ, мають змогу (з дозволу
керівника ПТНЗ на підставі письмової заяви і позитивної
характеристики з місця роботи за відповідною професією)
атестуватися не раніше шести місяців з дня відрахування.
Результати такої повторної атестації оформлюються окремим
протоколом. Перед початком переддипломної (передвипускної) практики на
виробництві чи в сфері послуг проводяться збори, на яких учням,
слухачам пояснюється порядок проведення державної кваліфікаційної
атестації, вимоги до виконання і результатів кваліфікаційних
пробних робіт, порядок визначення рівня кваліфікації. Учням випускних груп, слухачам з метою одержання більш
високої підсумкової оцінки відповідно до рішення педагогічної ради
і відповідного наказу керівника ПТНЗ, на основі особистої заяви
учня, слухача та за умови додаткової підготовки, може бути наданий
дозвіл на повторну атестацію або залік не більш ніж з одного
предмета. Перелік кваліфікаційних пробних робіт та їх зміст
визначаються майстром виробничого навчання, погоджуються старшим
майстром та керівниками відповідних підрозділів підприємств,
розглядаються і схвалюються методичними комісіями та
затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої роботи
ПТНЗ. Кваліфікаційні пробні роботи виконуються учнями, слухачами
самостійно на спеціально визначених робочих місцях у цехах
підприємств, учбових господарствах, полігонах, де вони проходять
переддипломну (передвипускну) виробничу практику або, як виняток,
в учбових майстернях ПТНЗ та оформлюються документом встановленого
зразка. Для проведення кваліфікаційних пробних робіт підбираються
характерні для даної професії і підприємства-замовника підготовки
кадрів роботи і вироби відповідно до рівня кваліфікації,
передбаченого освітньо-кваліфікаційною характеристикою та
технологічними вимогами, що діють на даному підприємстві чи в
сфері послуг. З професій сільського господарства, будівництва, вугільної,
гірничої та інших галузей, пов'язаних з обслуговуванням машин і
механізмів, кваліфікаційна пробна робота включає самостійне
виконання учнями, слухачами практичних робіт на відповідних
машинах, налагодження, регулювання і ремонт машин в обсязі вимог,
передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Учні, слухачі, які навчаються суміжним та інтегрованим
професіям, кваліфікаційну пробну роботу виконують окремо з кожної
професії (спеціалізації). Складність кваліфікаційної пробної
роботи з кожної професії повинна відповідати рівню, зазначеному в
освітньо-кваліфікаційній характеристиці відповідно до ступеня
професійно-технічної освіти. Учні, слухачі, які під час професійно-практичної підготовки
систематично виконували навчально-виробничі завдання підвищеного
рівня кваліфікації та мають навчальні досягнення з предметів
загальнотехнічної, професійно-теоретичної підготовки не менше 7
балів і з професійно-практичної підготовки не менше 10 балів,
допускаються до виконання кваліфікаційної пробної роботи
складністю на підвищений рівень кваліфікації. Контроль за підготовкою машин, обладнання, робочих місць,
матеріалів, інструментів, документації, забезпечення умов
безпечної праці для виконання кваліфікаційних пробних робіт
здійснюють майстри виробничого навчання під керівництвом старшого
майстра та разом з відповідними працівниками підприємств, де учні,
слухачі проходять переддипломну (передвипускну) виробничу
практику. Учням, слухачам повідомляються порядок і умови виконання
кваліфікаційної пробної роботи, видається необхідна технічна та
технологічна документація (креслення, технологічні вимоги та
інше), а також наряди на виконання виробничого завдання із
зазначенням кваліфікаційної складності робіт, норм часу на їх
виконання та інше. Виконання кваліфікаційної пробної роботи
проводиться під наглядом майстра виробничого навчання та
інженерно-технічних працівників підприємств, де учні, слухачі
проходять виробничу практику. Під час визначення рівня виконання кваліфікаційної пробної
роботи враховуються кінцевий результат її проведення, якість та
термін виконання завдання, продуктивність праці, а також уміння та
навички учнів, слухачів правильно виконувати прийоми роботи,
ефективно застосовувати передові методи праці, налагоджувати,
обслуговувати, регулювати машини та обладнання, використовувати
інструменти, дотримуватися правил безпеки праці, раціонально
планувати свою роботу і організовувати робоче місце, економно
витрачати матеріали та енергетичні ресурси. Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови,
якщо завдання виконано відповідно до діючих технічних умов та
технологічних вимог в межах заданого часу і оформлено відповідним
чином. З професій, що пов'язані з обслуговуванням машин, агрегатів,
установок, технологічних ліній або виробничих дільниць та інших
професій, з яких не може бути встановлений конкретний зміст
кваліфікаційної пробної роботи, рівень кваліфікації учнів,
слухачів визначається майстрами виробничого навчання разом з
представниками підприємств-замовників підготовки кадрів на
підставі виробничих показників, досягнутих ними під час виробничої
практики, а також шляхом безпосередньої перевірки підготовленості
їх до самостійної роботи на робочому місці і оформляється
відповідним чином. Теми дипломних робіт, проектів або заміна їх на виготовлення
виробу, іншу творчу роботу повинні відповідати змісту виробничої
практики учнів, слухачів, обсягу знань, умінь та навичок,
передбачених робочими навчальними програмами і
освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідно до ступеня
професійно-технічної освіти. Обсяги та вимоги до дипломних робіт, проектів тощо
визначаються відповідними методичними комісіями ПТНЗ. Майстер виробничого навчання забезпечує одержання від
підприємств, де учні, слухачі проходили практику, виробничих
характеристик на кожного учня, слухача навчальної групи та готує
зведену відомість підсумкових оцінок навчальних досягнень учнів,
слухачів з усіх предметів, що входять у додаток до диплома
(свідоцтва), наряди на виконані кваліфікаційні пробні роботи,
матеріали, які характеризують рівень підготовки кожного учня,
слухача, а також забезпечує подання учнями, слухачами щоденників
виробничої практики на підприємстві чи в сфері послуг. Не пізніше ніж за 3 дні до початку державної кваліфікаційної
атестації згадані документи подаються до навчальної частини ПТНЗ. Державна кваліфікаційна атестація здійснюється відповідно до
затвердженого керівником ПТНЗ розкладу, який доводиться до відома
учнів, слухачів не пізніше ніж за два тижні до її проведення. Засідання державної кваліфікаційної комісії проводяться у
спеціально підготовлених приміщеннях, оснащених наочними
посібниками, відповідним обладнанням тощо. Підвищений рівень кваліфікації може встановлюватися учням,
слухачам, які: - є переможцями і призерами конкурсів фахової майстерності
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських та учасниками міжнародних і всеукраїнських конкурсів
фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів; - виконали кваліфікаційні пробні роботи підвищеної складності
в установлений нормами час, забезпечивши високу якість продукції,
і досягли підвищених виробничих показників згідно з нормативами
(посадовими інструкціями), діючими на підприємстві чи в сфері
послуг, одержали виробничу характеристику з відмінним відгуком про
роботу за період переддипломної (передвипускної) виробничої
практики і клопотання про присвоєння підвищеного рівня
кваліфікації, мають навчальні досягнення з предметів
загальнотехнічної і професійно-теоретичної підготовки не менше 7
балів, а з професійно-практичної підготовки та за результатами
державної кваліфікаційної атестації не нижче 10 балів. Якщо учень, слухач з поважних причин не з'явився на державну
кваліфікаційну атестацію, то за рішенням керівника ПТНЗ йому
надається змога атестуватися в найближче можливий термін. Учням, слухачам, які одержали під час державної
кваліфікаційної атестації оцінку нижче 4 балів, надається змога,
не раніше ніж через шість місяців, атестуватися повторно. Дозвіл
на повторну державну кваліфікаційну атестацію надається керівником
ПТНЗ на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з
місця роботи учня, слухача за відповідною професією. Учні, слухачі, які з різних причин не завершили повного курсу
навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації здобули
відповідну професійну кваліфікацію, мають право на достроковий
випуск та одержання свідоцтва про рівень професійної кваліфікації.
При цьому результати кваліфікаційної атестації розглядаються та
затверджуються державною кваліфікаційною комісією. На прохання учня, слухача, який достроково випускається та
бажає поліпшити кінцеві результати кваліфікаційної атестації, за
рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника ПТНЗ,
державна кваліфікаційна комісія проводить відповідну
кваліфікаційну атестацію. Професійно-технічні навчальні заклади, в яких учні одержують
повну загальну середню освіту, як і в минулі роки, завершують 2004
- 2005 навчальний рік державною підсумковою атестацією згідно з
Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 N 588
( z0925-00 ) (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки
України N 1/2001). Державна підсумкова атестація проводиться з української мови
письмово (переказ із творчим завданням), історії України (XX ст.)
- обов'язково, одного професійно спрямованого предмета відповідно
до обраної професії та двох предметів за вибором учнів. Державна підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів у
2004-2005 н. р. буде проведена згідно листа Міністерства освіти і
науки України від 21.01.2005 "Про порядок закінчення навчального
року та проведення державної підсумкової атестації в
загальноосвітніх навчальних закладах у 2004 - 2005 навчальному
році" ( v9_18290-05 ) за екзаменаційними білетами для 11(12)
класів загальноосвітніх навчальних закладів, які надруковані в
Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України N 4, 5
- 6 за лютий 2005 та в газеті "Освіта України" N 17 за березень
2005 року. Державна атестація з кожного із предметів проводиться за
формою, визначеною Міністерством освіти і науки України (усне
опитування, комплексне завдання, письмова робота, поєднання усних
та письмових робіт за збірниками завдань, затвердженими
Міністерством освіти і науки України), у терміни, передбачені
робочими навчальними планами ПТНЗ.
Заступник Міністра Т.М.Десятоввгору