Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 07.04.20143304-05/10393-12
Документ v-103731-14, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.04.2014  № 3304-05/10393-12


ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"
вул. Промислова, 61, м. Енергодар,
Запорізька обл., 71504

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти за процедурою "відкриті торги" устаткування електричного, іншого, та його частини (комплект обладнання системи управління захистом) (оголошення № 108992 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 15.04.2013 № 30 (773)), проведеної ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 04.03.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 04.03.2014 № 3304-05/6744-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим, п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування електричного, іншого, та його частини (комплект обладнання системи управління захистом) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.04.2013.

Формою річного плану закупівель, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Форма річного плану), передбачено, що річний план закупівель повинен містити інформацію про рішення комітету з конкурсних торгів, яким він затверджений.

Водночас у річному плані закупівель Замовника на 2013 рік не зазначено інформації про рішення комітету з конкурсних торгів Замовника щодо затвердження річного плану закупівель на 2013 рік.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - Стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме: не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Розділом 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів передбачено пункт 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" та пункт 8 "Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів".

Слід зазначити, що документація конкурсних торгів Замовника не містить інформації про вищезазначені пункти, передбачені Стандартною документацією конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 16.05.2013 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.05.2013 № 3/54 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції

1

АО ШКОДА ЙС

13847304,00 євро
(142380679,952 грн.)

2

ТОВ "ПРОАТОМ"

309975000,00 грн.

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (далі - Форми), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 8 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Крім того, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) повинен містити підписи членів комітету з конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів від 16.05.2013, протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.05.2013 № 3/54 та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 28.05.2013 не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів, а також протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 28.05.2013 не містить підписів членів комітету з конкурсних торгів.

Відповідно до пункту 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо зокрема наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлі.

Пунктом 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів передбачено, що для підтвердження відсутності підстав, зазначених у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону, учасник надає, зокрема, підтвердження повноважень відповідної(их) особи/осіб, уповноваженої(них) на підписання договору про закупівлю (копія наказу про призначення на посаду або протоколу зборів засновників, довіреності або іншого документу, що підтверджує повноваження згідно з правоустановлюючими документами учасника, завірена підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою учасника).

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ПРОАТОМ" надано статут, затверджений рішенням зборів засновників від 06.12.2011 № 40 (далі - Статут), протокол від 15.10.2012 № 2012/43 про продовження повноважень директора ТОВ "ПРОАТОМ" Лоскутова О. В. та наказ ТОВ "ПРОАТОМ" від 22.04.2013 № 54-К про тимчасове виконання обов'язків директора Шимко С. К.

Згідно з пунктом 11.2 розділу 11 "Органи управління Товариством" Статуту, вищим органом Товариства є загальні збори учасників.

Відповідно до підпункту "с" пункту 11.2.5 розділу 11 "Органи управління Товариством" Статуту до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства належить погодження та/або затвердження підрядних, субпідрядних та інших господарських договорів (угод), укладених директором, на суму, що перевищує 8000000,00 грн., а також договорів (угод), бартерних і кредитних договорів на суму, встановлену безпосередньо зборами на конкретний період (поточний рік або постійно).

Цінова пропозиція ТОВ "ПРОАТОМ" становить 309975000,00 грн.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ПРОАТОМ" відсутнє рішення загальних зборів учасників, що підтверджує повноваження виконуючого обов'язки директора Шимко С. К. на укладення договору про закупівлю.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, в тому числі, зокрема, довідку в довільній формі з зазначенням кількості, переліку та стану виконання договорів, що підтверджує позитивний досвід щодо виконання договорів про поставку аналогічних товарів, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою учасника.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ПРОАТОМ" надано довідку про виконання аналогічних договорів, яка не містить інформації про стан виконання указаних у ній договорів.

Пунктом 17 Додатка № 6 до документації конкурсних торгів встановлено вимоги до постачальника, а саме: "поставщик обязан предоставить информацию о полномочиях по поставке оборудования, предоставленных ему производителем продукции; поставщик должен быть внесен в "Перечень поставщиков" ГП НАЭК "Энергоатом"; в случае отсутствия Поставщика в "Перечне поставщиков" он обязан предоставить подтверждение согласия на проведение ГП НАЭК "Энергоатом" его оценки в соответствии с установленным порядком в срок до заключения договора на поставку".

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ПРОАТОМ" не надано інформацію про повноваження ТОВ "ПРОАТОМ" на постачання обладнання, надану йому виробником продукції, та про те, що ТОВ "ПРОАТОМ" внесено в перелік постачальників ДП НАЕК "Енергоатом", а також не надано підтвердження згоди ТОВ "ПРОАТОМ" на проведення ДП НАЕК "Енергоатом" його оцінки у відповідності до встановленого порядку в термін до укладення договору на постачання.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з абзацом другим пункту 1, пунктом 2 та 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, є обов'язком замовника.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних ТОВ "ПРОАТОМ" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1, пункту 2 та 3 частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 28.05.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів АО ШКОДА ЙС та ТОВ "ПРОАТОМ", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - АО ШКОДА ЙС, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі устаткування електричного, іншого, та його частини (комплект обладнання системи управління захистом), Мінекономрозвитку, виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- річний план закупівель Замовника на 2013 рік не відповідає вимогам Форми річного плану закупівель;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16, частини другої статті 22 Закону та вимоги розділу III Стандартної документації конкурсних торгів;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів від 16.05.2013, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.05.2013 № 3/54 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 28.05.2013 не відповідають Формам, затвердженим Наказом № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ПРОАТОМ" не відповідає умовам пункту 4 "Відхилення пропозицій конкурсних торгів" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів та пункту 17 Додатка № 6 до документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- рішення та дії (бездіяльність) Замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі не відповідають законодавству у сфері державних закупівель, а саме: пункту 7 частини першої статті 17 Закону та пункту 4 розділу 5 документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю устаткування електричного, іншого, та його частини (комплект обладнання системи управління захистом), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного  замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору