Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

21.11.2013  № 1467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2013 р.
за № 2043/24575

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 331 від 14.03.2019}

Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 498 від 11.04.2017}

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону України "Про електроенергетику", Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

1. Затвердити Порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, що додається.

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

C. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
В.П. Цушко


Е.А. СтавицькийМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
21.11.2013  № 1467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2013 р.
за № 2043/24575

ПОРЯДОК
фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок врегульовує питання фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж за рахунок плати за приєднання, тарифів на передачу електричної енергії та поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які одержали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - електропередавальна організація), та замовників, які уклали договір про приєднання.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі - Договір про приєднання);

доступне житло - житлові будинки (комплекси) та квартири, що будуються за державної підтримки;

житловий фонд соціального призначення - сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту;

замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальну організацію про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок унаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності (електричних мереж) - визначена відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 339/22871 (далі - Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж), вартість 1 кВт резерву приєднаної абонованої потужності;

підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;

поворотна фінансова допомога - обов’язкова для повернення цільова сума коштів, передана замовником електропередавальній організації у користування на певний строк відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги (далі - Договір), без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами;

приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів" та Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768 (далі - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж).

{Абзац десятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

1.4. Облік доходів та витрат ведеться окремо за кожною послугою з приєднання згідно з чинним законодавством.

{Пункт 1.4 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

1.5. Окремо по кожному приєднанню електроустановок замовників обсяги та вартість фактично виконаних робіт (господарським або підрядним способом) оформлюються актом приймання виконаних будівельних робіт.

ІІ. Фінансування стандартного приєднання електроустановок замовника

2.1. Фінансування заходів із стандартного приєднання здійснюється після укладання Договору про приєднання.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

2.2. Договір про приєднання укладається відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

ІІІ. Фінансування приєднання електроустановок замовника, що не є стандартним

3.1. Фінансування заходів, необхідних для виконання послуг із приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним, здійснюється за рахунок плати за приєднання після укладання Договору про приєднання відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

Розмір плати за нестандартне приєднання електроустановок замовника визначається відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі недостатності коштів, отриманих як плата за приєднання електроустановок замовника, що виникає внаслідок створення резерву абонованої приєднаної потужності, для виконання в повному обсязі послуг з приєднання, фінансування послуг з приєднання додатково може бути:

1) за рахунок плати за приєднання електроустановок інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності;

2) за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може ним надаватися електропередавальній організації;

3) за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії для фінансування приєднання в установленому законодавством порядку.

3.2. Розроблення проектної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання.

3.3. У разі приєднання електроустановок замовника (із заявленою до приєднання потужністю електроустановок понад 5000 кВт) зі створенням резерву абонованої приєднаної потужності електропередавальна організація протягом 5 робочих днів з дня отримання проектної документації інформує про це замовника і пропонує розглянути питання надання замовником електропередавальній організації поворотної фінансової допомоги з метою можливості виконання електропередавальною організацією в повному обсязі заходів з приєднання електроустановок замовника.

{Пункт 3.3 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

3.4. Протягом 20 календарних днів з дня отримання пропозиції електропередавальної організації щодо надання їй поворотної фінансової допомоги замовник повідомляє електропередавальну організацію про можливість надання поворотної фінансової допомоги та у разі згоди надсилає підписаний зі свого боку проект Договору (у двох примірниках), розроблений з урахуванням примірної форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

Неповідомлення у зазначений строк електропередавальної організації про можливість надання поворотної фінансової допомоги вважається незгодою замовника щодо надання поворотної фінансової допомоги.

3.5. За умови отримання згоди замовника на надання поворотної фінансової допомоги електропередавальна організація протягом 10 робочих днів звертається до НКРЕКП із заявою в довільній формі для прийняття рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги.

До заяви електропередавальна організація додає Договори про приєднання, технічні умови та інші обґрунтовуючі матеріали.

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

3.6. НКРЕКП протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви електропередавальної організації та доданих до неї документів приймає в установленому порядку рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги та направляє електропередавальній організації копію відповідного рішення в п’ятиденний строк з дня його прийняття.

У разі надання недостовірної інформації або ненадання обґрунтовуючих матеріалів НКРЕКП не прийматиме рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги.

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

3.7. Електропередавальна організація протягом 20 календарних днів з дня отримання рішення НКРЕКП щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги повідомляє замовника та направляє замовнику підписаний Договір або надає обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту Договору.

Доопрацьований проект Договору замовник повторно направляє електропередавальній організації. Про результати розгляду доопрацьованого проекту Договору електропередавальна організація повідомляє замовника не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня отримання доопрацьованого проекту Договору.

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

3.8. Джерелом повернення коштів поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу електричної енергії.

3.9. Кошти, залучені електропередавальною організацією від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п’яти років від дати підключення приєднаних електроустановок замовників.

Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги замовнику протягом перших чотирьох років є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності.

У разі якщо плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, недостатня для повернення поворотної фінансової допомоги в повному обсязі, різниця враховуватиметься в тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації у п’ятому році повернення поворотної фінансової допомоги.

Кошти, отримані ліцензіатом як плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації коштів для повернення поворотної фінансової допомоги замовнику, вилучатимуться з тарифів електропередавальної організації у наступних періодах. Електропередавальна організація щороку до 01 грудня в довільній формі надає до НКРЕКП інформацію про суми плати за приєднання іншими замовниками (у розрізі кожного замовника), що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації коштів для повернення поворотної фінансової допомоги замовнику.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

3.10. Сума коштів для повернення замовнику поворотної фінансової допомоги враховуватиметься у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації відповідно до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01 серпня 2001 року № 801 (в редакції постанови НКРЕ від 11 грудня 2002 року № 1393), або Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕ від 26 липня 2013 року № 1030, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1301/23833.

{Розділ IVвиключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

IV. Фінансування приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

4.1. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об'єкта будівництва. Частина вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, на яку зменшено вартість послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, фінансується за рахунок тарифу на передачу електричної енергії.

4.2. Зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, відбувається після введення об’єкта будівництва в експлуатацію за умови наявності таких підтвердних документів:

рішення Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, що діє відповідно до Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 червня 2011 року № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року за № 749/19487;

довідки, що видається розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву") замовнику будівництва за відповідною бюджетною програмою, із зазначенням реквізитів договору про будівництво (придбання) доступного житла або договору про надання часткової компенсації процентів;

переліку договорів про будівництво (придбання) доступного житла та/або договорів найму соціального житла;

переліку актів приймання-передачі квартир із зазначенням фактичної площі квартир;

розрахунку суми зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, розрахованого забудовником (замовником) на підставі даних щодо вартості приєднання електроустановок забудовника (замовника), фактичної площі доступного житла або житлового фонду соціального призначення та загальної площі об’єкта будівництва. Фактична площа доступного житла або житлового фонду соціального призначення підтверджується відповідною довідкою державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву". Загальна площа об’єкта будівництва підтверджується відповідним сертифікатом або декларацією про готовність об’єкта будівництва до експлуатації.

4.3. Рішення щодо включення до тарифу на передачу електричної енергії сум коштів для зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, приймається НКРЕКП під час щорічного перегляду тарифів на передачу електричної енергії електропередавальних організацій за умови надання електропередавальними організаціями переліку документів, визначених пунктом 5.2 цього розділу, до 01 грудня попереднього року.

{Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

4.4. Електропередавальна організація забезпечує повернення замовнику суми зменшення вартості послуг з приєднання протягом періоду, в якому передбачені відповідні кошти в тарифах на передачу електричної енергії, за умови внесення відповідних змін до Договору про приєднання.

V. Контроль за обсягами фінансування приєднань та цільовим використанням коштів, отриманих як плата за приєднання або поворотна фінансова допомога замовників

5.1. Електропередавальні організації щокварталу (до 25 числа місяця наступного кварталу) мають надавати до НКРЕКП звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Інформація надається наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців та рік. Крім того, зазначена інформація оприлюднюється електропередавальними організаціями на своєму сайті.

Електропередавальні організації відповідають за достовірність цієї інформації.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

5.2. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється НКРЕКП під час планових або позапланових перевірок ліцензованої діяльності електропередавальних організацій та шляхом аналізу відповідної звітності.

У разі виявлення порушень, пов’язаних з виконанням цього Порядку, за результатами здійснення контролю за додержанням електропередавальними організаціями ліцензійних умов з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподілу електричної енергії), НКРЕКП у межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до електропередавальних організацій відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 5.2 розділу V в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}

Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиціР. Кайдаш
Додаток 1
до Порядку фінансування послуг
з приєднання електроустановок
до електричних мереж
(пункт 3.4)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання поворотної фінансової допомоги

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}Додаток 2
до Порядку фінансування послуг
з приєднання електроустановок
до електричних мереж
(пункт 5.1)

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж
за _________________ (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№ з/п

Перелік інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

А

Б

1

2

3

4

1

Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об’єктів), шт.

1.1

Потужність приєднання, кВт

2

Кількість виконаних приєднань, шт.

2.1

Потужність приєднання, кВт

2.2

Вартість будівництва за проектною документацією*, тис. грн

2.3

Фактична вартість будівництва*, тис. грн

2.4

Нарахована плата за приєднання*, тис. грн

2.5

Фактична плата за приєднання*, тис. грн

2.6

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн

2.7

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн

2.8

Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року, тис. грн

__________
* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 498 від 11.04.2017}


Документы и файлы

Сигнальный документ — f412998n122.doc

Публикации документа