Документ z1795-13, действует, текущая редакция — Принятие от 01.10.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2014. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.10.2013  № 2072


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2013 р.
за № 1795/24327

Про затвердження Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. При здійсненні депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів Національний банк України надає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 року за № 1126/23658.

3. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 01.10.2013 р. № 51

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Національного банку УкраїниБ.В. Приходько
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
01.10.2013  № 2072


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2013 р.
за № 1795/24327

ПОРЯДОК
надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок надання інформації Національним банком України (далі - НБУ) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) щодо здійснення ним депозитарної діяльності, а саме: порядок складання, строки подання інформації (далі - Дані) про депозитарну діяльність НБУ.

2. Дані НБУ подаються до центрального апарату Комісії у вигляді електронних документів відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527 (зі змінами).

3. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Порядком, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу II цього Порядку.

Дані повинні містити всі визначені цим Порядком довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1-3 до цього Порядку.

4. Дані НБУ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Електронна форма Даних НБУ складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

6. У разі наявності інформації, необхідної для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності НБУ, НБУ наводить її у примітках до довідки.

II. Склад та строки подання Даних до Комісії

1. НБУ подає до Комісії не пізніше 15-го (включно) числа місяця, наступного за звітним місяцем, щомісячні Дані, які складаються з:

1) довідки про адміністративні операції, здійснені НБУ (додаток 1);

2) довідки про перелік цінних паперів, які обслуговував НБУ (додаток 2).

2. НБУ у разі виявлення невідповідності Даних, поданих до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному в цьому розділі, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну довідку для виправлених Даних НБУ (додаток 3), в якій зазначаються причини заміни.

3. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

4. Державний контроль за дотриманням НБУ вимог цього Порядку здійснює Комісія.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкіна
Додаток 1
до Порядку надання
Національним банком України
інформації щодо здійснення ним
депозитарної діяльності
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 1 розділу II)

ДОВІДКА
про адміністративні операції, здійснені НБУ

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ НБУ

3

Місяць, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

6

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: відкрито рахунків за період (шт.)

7

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: закрито рахунків за період (шт.)

8

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

9

Вид клієнта НБУ - емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

10

Вид клієнта НБУ - емітенти: відкрито рахунків за період (шт.)

11

Вид клієнта НБУ - емітенти: закрито рахунків за період (шт.)

12

Вид клієнта НБУ - емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

13

Вид клієнта НБУ - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

14

Вид клієнта НБУ - депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)

15

Вид клієнта НБУ - депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)

16

Вид клієнта НБУ - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

17

Примітки
Додаток 2
до Порядку надання
Національним банком України
інформації щодо здійснення ним
депозитарної діяльності
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про перелік цінних паперів, які обслуговував НБУ

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ НБУ

3

Місяць, за який складено Дані-1

4

Рік, за який складено Дані

5

Код за ЄДРПОУ емітента

6

Найменування емітента

7

Дані про цінні папери: код-2

8

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

9

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти-3

11

Глобальний сертифікат: вид («1» - глобальний сертифікат, «2» - тимчасовий глобальний сертифікат)

12

Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: номер

13

Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії

14

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

15

Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

16

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитарної установи (шт.)

17

Найменування депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

18

Ідентифікаційний код за торговельним, судовим або банківським реєстром депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

19

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)

20

Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)

21

Примітки

__________
-1 Станом на останній день звітного місяця.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.Додаток 3
до Порядку надання
Національним банком України
інформації щодо здійснення ним
депозитарної діяльності
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу ІІ)

СУПРОВІДНА ДОВІДКА
для виправлених Даних НБУ

1

Код за ЄДРПОУ НБУ

2

Дата заповнення

3

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

4

Приміткивверх