Документ z1566-13, первая редакция — Принятие от 20.08.2013
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2013  № 1524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1566/24098

Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини другої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 20.08.2013 р. № 41
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
20.08.2013  № 1524


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2013 р.
за № 1566/24098

ВИМОГИ
до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на клірингові установи, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) у разі провадження ним клірингової діяльності (далі - особа, що здійснює кліринг) та Центральний депозитарій цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) при укладенні договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу (далі - Договір), внесенні змін до Договору.

2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо.

3. Договір укладається між особою, що здійснює кліринг, та Центральним депозитарієм, відповідно до якого між особою, що здійснює кліринг, та Центральним депозитарієм здійснюється обмін інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, а Центральним депозитарієм на підставі отриманої від особи, що здійснює кліринг, інформації виконуються депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Центральний депозитарій, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

5. Договір має встановлювати умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

6. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ІІ. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

умови захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії;

інші умови, що не суперечать законодавству.

2. Сторонами Договору є особа, що здійснює кліринг, та Центральний депозитарій.

Реквізити сторін Договору мають містити щодо кожної сторони повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

3. Предметом Договору є обмін між особою, що здійснює кліринг, та Центральним депозитарієм інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Центральний депозитарій, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», за результатами клірингу на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію та депонентів клієнтів Центрального депозитарію.

4. Права та обов’язки сторін:

1) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, права Центрального депозитарію:

отримувати від особи, що здійснює кліринг, необхідну інформацію, передбачену Договором, у разі, якщо отримані Центральним депозитарієм розпорядження та інформація не містять всіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії та рахунках у цінних паперах депонентів клієнтів Центрального депозитарію;

використовувати рахунок у цінних паперах особи, що здійснює кліринг, відкритий в Центральному депозитарії, для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» при виконанні ним функції центрального контрагента;

2) Договір має передбачати такі обов’язки Центрального депозитарію:

надавати особі, що здійснює кліринг, передбачену Договором інформацію про цінні папери, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Центральний депозитарій, та інформацію про клієнтів Центрального депозитарію;

надавати особі, що здійснює кліринг, отриману відповідно до депозитарного договору від депозитарних установ інформацію, передбачену Договором, щодо депонентів депозитарних установ, керуючих їх рахунками у цінних паперах та цінних паперів, що належать депонентам депозитарних установ, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

надавати особі, що здійснює кліринг, інформацію щодо цінних паперів та прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

у порядку та строки, встановлені Договором, виконувати на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», без розпоряджень депозитарних установ на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від особи, що здійснює кліринг;

у порядку та строки, встановлені Договором, повідомляти особу, що здійснює кліринг, про прийняття/неприйняття до виконання розпоряджень особи, що здійснює кліринг, про виконання депозитарних операцій на рахунках клієнтів Центрального депозитарію, що здійснюються на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від особи, що здійснює кліринг, та про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів клієнтів Центрального депозитарію;

на підставі інформації, передбаченої Договором та отриманої від особи, що здійснює кліринг, надавати клієнтам Центрального депозитарію інформацію про правочини щодо цінних паперів, внаслідок вчинення яких виконуються депозитарні операції за рахунками у цінних паперах;

3) у Договорі може бути зазначено, зокрема, право особи, що здійснює кліринг, отримувати від Центрального депозитарію необхідну інформацію, передбачену Договором, у разі, якщо отримані документи та/або інформація не містять всіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках учасників клірингу в особи, що здійснює кліринг;

4) умови Договору повинні передбачати такі обов’язки особи, що здійснює кліринг:

надавати Центральному депозитарію розпорядження та інформацію, на підставі яких здійснюються розрахунки за цінними паперами, у тому числі інформацію про правочини щодо цінних паперів, внаслідок вчинення яких виконуються депозитарні операції за рахунками в цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію. Порядок надання, зміст розпоряджень та інформації визначаються правилами клірингу особи, що здійснює кліринг, внутрішніми документами Центрального депозитарію та Договором відповідно до законодавства;

у порядку та формі, встановленими Договором, надавати Центральному депозитарію інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку особи, що здійснює кліринг, інформації (змін до інформації) щодо депонентів, які були взяті на облік особою, що здійснює кліринг;

ознайомлювати Центральний депозитарій з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) особи, що здійснює кліринг, які регламентують відносини особи, що здійснює кліринг, та Центрального депозитарію;

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов’язки сторін, що не суперечать цим Вимогам та законодавству про цінні папери та депозитарну систему України;

6) умови Договору не повинні позбавляти особу, що здійснює кліринг, та Центральний депозитарій прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

5. Договір має передбачати порядок обміну інформацією, надання та обробки розрахункових документів.

6. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання Договору).

Відповідальність особи, що здійснює кліринг, та Центрального депозитарію визначається у Договорі відповідно до закону.

7. Договором можуть бути визначені інші умови, що не суперечать законодавству України.

8. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

Т.в.о. директора департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
О. Сальчуквверх